P. 1
Εκπαιδευτικά λογισμικά και Προσχολική Αγωγή

Εκπαιδευτικά λογισμικά και Προσχολική Αγωγή

|Views: 4,091|Likes:
Published by titsapapajim6669

More info:

Published by: titsapapajim6669 on May 23, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial Share Alike

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/24/2012

pdf

text

original

Θέμα

:
Εργασία των νηπίων με το λογισμικό Inspiration
και τον κειμενογρ!ο "or#
Επιμορ!ο$μενη: %αναγι&τα %απα'ημητρίο(
)ηπιαγωγό* Ε+,+
,-.να/ 0ιο* 1232
1
Εμπλεκόμενε* γνωστικέ* περιο4έ*
Το πρόγραμμα του νηπιαγωγείου οργανώνεται κάθε φορά γύρω από ένα «θέμα» που
ενδιαφέρει τα νήπια και κρίνεται παιδαγωγικά κατάλληλο. Oι δραoτηριότητεç που αναπτύooονται
γύρω από το θέμα ή το o¿έδιο εργαoίαç αφορούν oτην Iλώooα, oτην Eπικοινωνία, oτα
Mαθηματικά, oτην Mελέτη Hεριµάλλοντοç, oτην Aημιουργική έκφραoη (εικαoτικά), oτην
Τε¿νολογία. Τα «θέματα» που επεçεργα¸όμαoτε oτο νηπιαγωγείο προoπαθούμε να δίνουν έμφαoη
oτη διαθεματικότητα, oτην ολιoτική αντίλη¡η τηç γνώoηç, oτην προαγωγή τηç oυνεργαoίαç και
κοινωνικοποίηoηç των νηπίων και να αçιοποιούν τιç προüπάρ¿ουoεç ιδέεç και γνώoειç των παιδιών
και να oτηρί¸ονται oε αυτέç.
56ει* στι* οποίε* μπορεί να απε(-$νεται+
Το τμήμα oυνεκπαίδευoηç του 130
ου
Nηπιαγωγείου Aθηνών oτο οποίο υπηρετώ, όπωç
δηλώνει η ονομαoία του είναι ένα τμήμα νηπιαγωγείου που απευθύνεται τόoο oε παιδιά ¿ωρίç
ειδικέç εκπαιδευτικέç ανάγκεç, όoο και oε παιδιά με ειδικέç εκπαιδευτικέç ανάγκεç. Lτο τμήμα μαç
φοιτούν 17 νήπια, 13 αγόρια και 4 κορίτoια, αλλοδαπά και ελληνόπουλα. Lτο oύνολο των παιδιών
είναι και 2 νήπια με ειδικέç εκπαιδευτικέç ανάγκεç. 1να νήπιο με διαταρα¿ή λόγου και ομιλίαç και
ένα νήπιο με ελαφρά νοητική υoτέρηoη (Lύνδρομο Down). Lτο τμήμα oυνεκπαίδευoηç
εργα¸όμαoτε δύο νηπιαγωγοί, μία τηç γενικήç και μία τηç ειδικήç αγωγήç. Το πρόγραμμα αγωγήç
των νηπίων εκπονείται, διαμορφώνεται και υλοποιείται και από τιç δυο μαç με το oύνολο των
νηπίων. M` αυτό τον τρόπο προoπαθούμε να πετύ¿ουμε ιoότιμη oυμμετο¿ή όλων των νηπίων
oτην καθημερινή ¸ωή του νηπιαγωγείου και πιoτεύουμε ότι διαoφαλί¸ουμε με τον καλύτερο τρόπο
η ένταçη των παιδιών με ειδικέç εκπαιδευτικέç ανάγκεç. Oπωç γίνεται λοιπόν φανερό από τα
παραπάνω οι ανάγκεç των παιδιών είναι αυτέç που μαç υποδεικνύουν τον o¿εδιαoμό και την
υλοποίηoη του προγράμματοç oπουδών των νηπίων.
7(μ8ατότητα με το ,+%+7+ και το 9+Ε+%+%+7+ για το )ηπιαγωγείο
Το Lενάριο είναι oυμµατό με το Aναλυτικό Hρόγραμμα Lπουδών του Nηπιαγωγείου, αφού
αναπτύooεται με κεντρικούç άçονεç τουç oτό¿ουç που τίθενται, περιγράφονται και αναπτύooονται
oτο A.H.L. Eνθαρρύνεται και διευρύνεται ο τρόποç επικοινωνίαç μεταçύ των νηπίων τόoο oτο
o¿ολικό, όoο και oτο ευρύτερο κοινωνικό περιµάλλον. Hροάγεται η δημιουργικότητα των νηπίων
με την ¿ρήoη και άλλων υλικών εκτόç των oυνηθιoμένων oε μια τάçη νηπιαγωγείου και
αçιοποιούνται παιδαγωγικά και τε¿νολογικά εργαλεία των Τ.H.E. oτην εκπαιδευτική πράçη.
2
,!ορμ. για την επιλογ. το( -έματο* :; γ$ρο* το( κόσμο(<=+
Το ενδιαφέρον των παιδιών για τα μέoα μεταφοράç αποκαλύφθηκε από μία oυ¸ήτηoη που
εί¿αμε κατά την διάρκεια μιαç μαθηματικήç- διερευνητικήç δραoτηριότηταç για την έννοια και την
¿ρηoιμότητα των αριθμητικών oυμµόλων oτην καθημερινή μαç ¸ωή. Lυ¸ητώνταç και
αναπτύooονταç τα νήπια τιç ιδέεç, τιç γνώoειç και τιç από¡ειç τουç για τουç αριθμούç,
αποφαoίoαμε να καταγρά¡ουν oτο oπίτι τουç oε ένα ¿αρτί πόoα και ποια είναι τα αγαπημένα τουç
παι¿νίδια και αφού το φέρουν oτο o¿ολείο κάθε παιδί να κάνει την παρουoίαoή του. Aπό την
καταγραφή αυτή προέκυ¡ε ότι τα περιooότερα παιδιά μαç αγαπούν να παί¸ουν με αυτοκίνητα,
τρένα, αεροπλάνα, ελικόπτερα, καράµια, άμαçεç και κούκλεç που μετακινούνται και κάνουν µόλτεç
με άμαçεç, αυτοκίνητα, άλογα, κλπ. Pωτήoαμε κατόπιν τα παιδιά να μαç πουν αν γνωρί¸ουν και
oτην καθημερινή ¸ωή μαç πωç ονομά¸ονται όλα, γιατί οι μεγάλοι τα καταoκευά¸ουν, που κινούνται
και αν θέλουν να αo¿οληθούμε και να μάθουμε περιooότερα γι` αυτά. H απάντηoη ήταν
ενθουoιώδηç και αποφαoίoαμε να oυλλέçουμε πληροφορίεç για τα μέoα oυγκοινωνίαç και να
αo¿οληθούμε με αυτά.
>ν&σει* και πρότερε* ι'έε* . αντιλ.?ει* των μα-ητ&ν+
Eπιλέçαμε να αo¿οληθούμε με την καταoκευή του εννοιολογικού ¿άρτη oτον ηλεκτρονικό
υπολογιoτή και να εργαoτούμε με το λογιoμικό inspiration προç το τέλοç τηç επεçεργαoίαç του
θέματοç και αφού έ¿ουν προηγηθεί όλεç οι δραoτηριότητεç που oυνοπτικά θα παραθέoουμε, ώoτε
το oυγκεκριμένο εργαλείο να ¿ρηoιμοποιηθεί ωç μία επιπλέον δραoτηριότητα εμπέδωoηç,
κατανόηoηç, μεταo¿ηματιoμού των ιδεών των νηπίων.
3
9ραστηριότητε* πο( προηγ.-ηκαν:
1. Hαρουoίαoη, oυ¸ήτηoη, επεçεργαoία και ανάρτηoη του υλικού και των πληροφοριών που
oυγκέντρωoαν τα παιδιά, το καθένα με τον τρόπο του και έφεραν oτην τάçη.(εικ. 1)
2. Mε την ¿ρήoη τηç υδρόγειου oφαίραç και ενόç παγκόoμιου ¿άρτη αφού έγινε κατανοητό
από τα παιδιά και αποoαφηνίoθηκαν προüπάρ¿ουoεç λανθαoμένεç ιδέεç για τα μεταφορικά μέoα,
(ότι δηλαδή δεν μπορούμε να ταçιδέ¡ουμε με το τρένο όπου θέλουμε, το καράµι το παίρνουμε
μόνο από το λιμάνι κ.λ.π.), προµήκαμε oτα μαθηματικά oε ταçινόμηoη καρτελών των μέoων
μεταφοράç που έ¿ουμε καταoκευάoει με κριτήριο το μέoον oτο οποίο κινούνται ( çηρά, αέραç,
νερό). (εικ. 2)
4
3. Τα νήπια oυμπλήρωoαν τουç «δεoμούç» oε εννοιολογικό ¿άρτη υπό μορφή φύλλου
εργαoίαç που τουç δόθηκε. (εικ. 3).
4. Oμαδική καταoκευή του «εννοιολογικού ¿άρτη» oε μεγάλη επιφάνεια με ¿αρτοκολλητική
και ¸ωγραφική. Iρά¡αμε oε ¿αρτιά τα ονόματα των μεταφορικών μέoων, τα κολλήoαμε.
Eνώoαμε τα μεταφορικά μέoα με το μέoον oτο οποίο μετακινούνται. Oνομάoαμε τιç γραμμέç
αυτέç «δεoμούç». (εικ. 4)
5. Hίνακαç αναφοράç που απεικονί¸ει τα μεταφορικά μέoα και την ονομαoία τουç, ώoτε τα
νήπια να oυνδέoουν την εικόνα του μέoου με την ανάγνωoη και την γραφή.
5
6. 4ύλλο εργαoίαç, oτο οποίο τα νήπια αντιγράφουν με μολύµι το όνομα του εικονι¸όμενου
αντικειμένου. (εικ. 5)
7. Zωγραφική
8. 1υ¿οκινητικά παι¿νίδια.
9. Aκρόαoη ή¿ων των μεταφορικών μέoων.
10. Hαραμύθι.
11. Τραγούδια.
7κοπό* και 'ι'ακτικοί στό4οι+
 Nα αναπτύçουν ικανότητεç oυνεργαoίαç.
 Nα κατανοούν την αçία τηç ομαδικήç εργαoίαç και τηç από κοινού ανακάλυ¡ηç.
 Nα oυνειδητοποιούν και να oέµονται τιç ομοιότητεç και τιç διαφορέç τουç με τα
άλλα παιδιά.
 Nα περιγράφουν, εçηγούν και να ερμηνεύουν.
 Nα oυμμετέ¿ουν oε oυ¸ητήoειç, ¿ρηoιμοποιώνταç oτοι¿ειώδη επι¿ειρηματολογία.
 Nα προάγουν και να εμπλουτί¸ουν τον προφορικό τουç λόγο.
 Nα αποκτήoουν φωνολογική επίγνωoη.
 Nα εçοικειώνονται με µαoικέç ερευνητικέç διαδικαoίεç.
 Nα «διαµά¸ουν» απλά oύμµολα, o¿εδιαγράμματα και ¿άρτεç.
 Nα αποκτήoουν θετικέç oτάoειç και oυμπεριφορέç για το περιµάλλον.
 Nα αντιληφθούν την oυμµολή των μέoων μεταφοράç και επικοινωνίαç oτην
μετακίνηoη και επικοινωνία μεταçύ των ανθρώπων, oτην ανταλλαγή ιδεών και oτην μεταφορά
προïόντων.(Aιαπολιτιoμική διάoταoη του θέματοç)
6
 Nα αναπτύooουν την γλώooα και την επικοινωνία και να αçιοποιούν την
τε¿νολογία.
 Nα ταυτί¸ουν του υπολογιoτή με μια μη¿ανή που µοηθάει τον άνθρωπο oτην
εργαoία του.
 Nα εντοπί¸ουν γράμματα και αριθμούç oτο πληκτρολόγιο και να γράφουν.
 Nα τοποθετούν τον δείκτη του ποντικιού oε oυγκεκριμένη θέoη oτην οθόνη και να
μπορούν να επιλέγουν.
 Nα διατυπώνουν απορίεç ή να θέτουν προµλήματα και να επιλέγουν ή να παράγουν
κατάλληλο για την επίλυoη των προµλημάτων υποoτηρικτικό υλικό.
 Nα οικοδομούν oταδιακά την έννοια των αριθμών.
 Nα προoεγγί¸ουν και να αποoαφηνί¸ουν µαoικέç ¿ωρο¿ρονικέç έννοιεç και να
αντιλαμµάνονται την ¿ρονική ακολουθία των γεγονότων.
 Nα πειραματί¸ονται με διάφορα υλικά, να ¸ωγραφί¸ουν, να κόµουν και να κολλάνε.
 Nα «ερμηνεύουν» γενικά oτοι¿εία του κόoμου που τα περιµάλλει, μέoα από
διαδικαoίεç παρατήρηoηç και περιγραφήç, oύγκριoηç, ταçινόμηoηç, αντιoτοί¿ιoηç, oειροθέτηoηç
και oυμµολικήç αναπαράoταoηç.
 Nα ¿αίρονται και να εκφρά¸ονται μέoα από το τραγούδι.
 Nα αναπτύooουν την ακουoτική τουç διάκριoη και αντίλη¡η.
 Nα αναπτύooουν την oωματική τουç δραoτηριότητα.
Nα αποδέ¿ονται την τήρηoη κανόνων αoφαλείαç και να ¿ειρί¸ονται κατάλληλα το εκπαιδευτικό
υλικό.
)έε* 5ε4νολογίε* και %ροσ4ολικ. ,γωγ.
H ειoαγωγή των Nέων Τε¿νολογιών oτο νηπιαγωγείο διευρύνει, διαφοροποιεί και αλλά¸ει τον
ρόλο του/τηç νηπιαγωγού, δίνοντάç του ένα ¿αρακτήρα διαμεoολαµητικό και καθοδηγητικό oε μια
διαδικαoία µιωματικήç προoέγγιoηç τηç γνώoηç.
H εκπαιδευτική ¿ρήoη των Nέων Τε¿νολογιών δημιουργεί ένα νέο περιµάλλον μάθηoηç,
οικείο πλέον oτα περιooότερα παιδιά, ελκυoτικό και ευ¿άριoτο. Το νήπιο εκδηλώνει την επιθυμία
για ενεργό oυμμετο¿ή oτην εκπαιδευτική διαδικαoία μέoα oε ένα διαδραoτικό περιµάλλον, γεγονόç
που το καθιoτά εκτόç από oυνδιαμορφωτή του καθημερινού προγράμματοç δραoτηριοτήτων και
oυν-δημιουργό τηç πληροφορίαç και τηç γνώoηç.
Mε τη ¿ρήoη Eκπαιδευτικού Aογιoμικού, δηλαδή του λογιoμικού που «o¿εδιά¸εται και
¿ρηoιμοποιείται για τουç oκοπούç τηç διδαoκαλίαç και τηç μάθηoηç», επιδιώκεται η αçιοποίηoη
των δυνατοτήτων που προoφέρουν οι ΤHE για τη δημιουργία πλούoιου και ελκυoτικού
7
μαθηoιακού περιµάλλοντοç. Eνόç δυναμικού περιµάλλοντοç που θα προκαλεί το παιδί να
πειραματί¸εται, να δημιουργεί και «να μαθαίνει ενεργώντας». Aποτελεί μία διαφορετική και
αναγκαία πλέον προoέγγιoη και εμπλουτιoμό τηç μάθηoηç.
Kατά την εργαoία oτον υπολογιoτή τα παιδιά τηç μικρήç ηλικίαç αναπτύooουν μια πληθώρα
κοινωνικών αλληλεπιδράoεων τόoο με τα άλλα παιδιά (αλληλοπαρατήρηoη, o¿ολιαoμοί,
αλληλοµοήθεια και 'μοίραoμα¨ τηç ¿ρήoηç του υπολογιoτή), όoο και με τον/την νηπιαγωγό τουç
(o¿όλια oε o¿έoη με την εργαoία, παρέμµαoη oε περίπτωoη ενο¿λητικού και διαoπαoτικού
παι¿νιδιού, παρο¿ή µοήθειαç oτο παιδί) (HeIt & Swaminathan, 2002).
Lημαντική επίδραoη oτη γνωoτική ανάπτυçη έ¿ει καταγραφεί και oε παιδιά 5 6 ετών που
¿ρηoιμοποιούoαν υπολογιoτή, με την/τον νηπιαγωγό να έ¿ει το ρόλο του 'διαμεoολαµητή¨ που
µοηθούoε τα παιδιά να oυγκεντρωθούν oτο έργο τουç, τα ενθάρρυνε να oκεφτούν και να ρυθμί¸ουν
τη oυμπεριφορά τουç (Nir-Gal & Klein, 2004).
1¿ουν καταγραφεί oημαντικά οφέλη oτην ευφυîα, oτη δημιουργικότητα και oτην
αυτοεκτίμηoη oε μικρά παιδιά τα οποία ¿ρηoιμοποίηoαν αναπτυçιακά κατάλληλα λογιoμικά oε
oυνδυαoμό με oυμπληρωματικέç δραoτηριότητεç oε o¿έoη με παιδιά που ¿ρηoιμοποίηoαν
αναπτυçιακά κατάλληλα λογιoμικά ¿ωρίç oυμπληρωματικέç δραoτηριότητεç, παιδιά που
¿ρηoιμοποίηoαν λογιoμικό πρακτικήç και εçάoκηoηç (drill-and-practice) και παιδιά που δε
¿ρηoιμοποίηoαν καθόλου υπολογιoτή (Haugland, 1992).
H ¿ρήoη του ηλεκτρονικού υπολογιoτή ωç εργαλείου μάθηoηç με κατάλληλα προγράμματα
ωç προç τη δομή και το περιε¿όμενό τουç, είναι oήμερα αναγκαία και επιµεµλημένη και για τα
παιδιά με ειδικέç εκπαιδευτικέç ανάγκεç.
Oλη η ομάδα οδηγήθηκε oε έναν oυoτηματικό τρόπο oκέ¡ηç μέoα από την ενεργή
oυμμετο¿ή, τον πειραματιoμό και την oε µάθοç παρατήρηoη. Τα παιδιά ήταν ¿αρούμενα και
ενθουoιώδη. Hαρατηρούμε ότι η εργαoία oε ¸εύγη, όπωç είναι και ερευνητικά αποδεδειγμένο,
ενθαρρύνει τιç μεταçύ τουç αλληλεπιδράoειç και προωθεί την κοινωνικοποίηoή τουç (Clemens et
al, 1993). O υπολογιoτήç δημιουργεί τιç κατάλληλεç oυνθήκεç για να δημιουργηθούν φιλίεç, να
αναπτυ¿θούν οι κοινωνικέç δεçιότητεç και να προα¿θεί η ομαδική εργαoία. Aιαπιoτώθηκε η
¿ρηoιμότητα τηç ένταçηç και ενoωμάτωoηç του ηλεκτρονικού υπολογιoτή μέoα oτο ¿ώρο τηç
τάçηç (Nτολιοπούλου, 2002, Kόμηç, 2004, Aαφέρμου, κ.α., 2006) και ό¿ι oε çε¿ωριoτή αίθουoα ή
εργαoτήριο πληροφορικήç. Lε επίπεδο εργονομικήç διαμόρφωoηç ¿ώρου θα ήταν ίoωç
ιδανικότερεç οι oυνθήκεç με ανάλογο εçοπλιoμό προoαρμοoμένο και για παιδιά με ειδικέç
εκπαιδευτικέç ανάγκεç, όπωç ρυθμι¸όμενο τραπέ¸ι εργαoίαç, πληκτρολόγιο μεγάλων πλήκτρων ή
με εικόνεç και έννοιεç, ποντίκι μο¿λόç ή ποντίκι μπίλια (4ύτροç, 2005) ή oυμµατικό ποντίκι
μικρότερου μεγέθουç.
8
@ρονικ. 'ιρκεια το( -έματο*+
H εναo¿όληoή μαç με «τα μέoα oυγκοινωνίαç» διήρκεoε περιooότερο από δύο εµδομάδεç. Το
θέμα αρ¿ίoαμε να το επεçεργα¸όμαoτε oτο τέλοç του Aπριλίου και ολοκληρώθηκε το πρώτο
δεκαήμερο του Mαîου. Iια την παραγωγή του ημιδομημένου εννοιολογικού ¿άρτη με το
πρόγραμμα INSPIRATION τα νήπια εργάoτηκαν oυνε¿όμενα περίπου δύο ώρεç.
;ργνωση τη* 'ι'ασκαλία* και απαιτο$μενη (λικοτε4νικ. (πο'ομ.+
Το oενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί oτην τάçη του νηπιαγωγείου με την ¿ρήoη ενόç
µιντεοπροµολέα και ενόç H/Y. Τα παιδιά μπορούν να ¿ρηoιμοποιήoουν το λογιoμικό είτε oε ¸εύγη,
είτε oε μικρέç ομάδεç, oυνεργατικά. Lτον H/Y εγκαταoτήoαμε το πρόγραμμα INSPIRATION, που
ανήκει oτα oυoτήματα εννοιολογικήç ¿αρτογράφηoηç και αφορά oε όλα τα γνωoτικά αντικείμενα.
Aατηγορία λογισμικο$/ Θεωρίε* 0-ηση*+
Το παρόν λογιoμικό oτηρί¸εται oτιç Oεωρίεç των προüπαρ¿ουoών γνώoεων.
Lύμφωνα με τιç oύγ¿ρονεç αντιλή¡ειç για τη γνώoη και τη μάθηoη (εποικοδομητιoτικέç και
κοινωνικοπολιτιoμικέç προoεγγίoειç) το λογιoμικό οφείλει να είναι αναπτυçιακά κατάλληλο για τιç
ηλικίεç oτιç οποίεç προορί¸εται. Lτο πλαίoιο αυτό (Haughland & Wright, 1997; NAEYC Position
Statement, 1996) πρέπει:
 Nα είναι ανοικτού και διερευνητικού τύπου και να επιτρέπει την ενεργό μάθηoη και τη
λή¡η αποφάoεων από τα παιδιά.
 Nα ελέγ¿εται από το παιδί και να του επιτρέπει τη διερεύνηoη ¿ωρίç το φόµο να κάνει λάθη.
 Nα είναι κατάλληλο ηλικιακά, να αντανακλά και να ¿ρηoιμοποιεί ωç αφετηρία αυτά που το
παιδί ήδη γνωρί¸ει.
 Nα ¿ρηoιμοποιεί πραγματικά προµλήματα και να oυνδέεται με ρεαλιoτικέç καταoτάoειç.
 Nα προκαλεί την αφύπνιoη και να ενθαρρύνει τη γλωooική έκφραoη.
 Nα είναι τε¿νικά άρτιο, με όμορφα ¿ρώματα και γραφικά και να εμπλέκει πολλέç αιoθήoειç
 Nα είναι εύ¿ρηoτο και να επιτρέπει την αυτόνομη ¿ρήoη από το παιδί.
 Nα μην απαιτεί δεçιότητεç ανάγνωoηç, να µαoί¸εται oτη ¿ρήoη του ποντικιού και oτιç
οθόνεç αφήç.
9
B 8ασισμένη στον BCD 'ημιο(ργία εννοιολογικ&ν 4αρτ&ν
και η 'ι'ακτικ. α6ιοποίησ. το(*+
Oι εννοιολογικοί ¿άρτεç αποτελούν πολύτιμα εργαλεία oτην εκπαιδευτική
διαδικαoία. H ¿ρήoη τουç oτη διδαoκαλία αναπτύ¿θηκε αρ¿ικά από τον J. D. Novak με
µάoη τη θεωρία του Ausubel που τόνι¸ε τη oημαoία τηç προüπάρ¿ουoαç γνώoηç για τη
δυνατότητα κατάκτηoηç νέων εννοιών. H «μάθηση με νόημα» , όπωç την αποκαλούoε,
oήμαινε την προoαρμογή των νέων εννοιών oτιç υπάρ¿ουoεç γνωoτικέç δομέç. H
εκμάθηoη νέων εννοιών λοιπόν διευκολύνεται από τη oυo¿έτιoη τουç με άλλεç o¿ετικέç
έννοιεç. Oι o¿έoειç και οι oυνδέoειç ανάμεoα oτιç έννοιεç μπορούν να παρουoιαoτούν
αποτελεoματικά μέoα από έναν εννοιολογικό ¿άρτη. Aπό την άλλη, η οργανωμένη
παρουoίαoη τηç γνώoηç µοηθά oτην κατανόηoη, αποθήκευoη και ανάκληoη τηç γνώoηç
αυτήç. Το κυριότερο πλεονέκτημα των εννοιολογικών ¿αρτών πού τουç καθιoτά
¿ρήoιμουç είναι ότι µοηθούν μέoω μιαç γραφικήç απεικόνιoηç να καθίoτανται ορατά
διαπλεκόμενα πεδία και περιµάλλοντα δράoηç ή και γνώoηç τα οποία μα¸ί αποτελούν
μια διαδικαoία ή μια µαoική έννοια. Oι εννοιολογικοί ¿άρτεç µαoί¸ονται oτην θεωρία
της δραστηριότητας και οι μαθητέç είναι ενεργά υποκείμενα τα οποία oυμμετέ¿ουν
oτην αçιολόγηoη και oτουç oτό¿ουç. Oι εννοιολογικοί ¿άρτεç µοηθούν oτον
μεταo¿ηματιoμό των εννοιών και oτην ανάπτυçη τηç κριτικήç oκέ¡ηç.
Lτο oημείο αυτό θα ήθελα να αναφέρω πωç όλεç οι παραπάνω δραoτηριότητεç με τιç
Τ.H.E. µρίoκονται αναρτημένεç oτο ιoτολόγιο που γι` αυτό τον λόγο δημιουργήoαμε και που είναι
το: http :// Ieladakiblogspotcom .blogspot .com / και το οποίο φιλοçενεί δύο ακόμα ιoτολόγια, oτα
οποία αναρτούμε διάφορεç δραoτηριότητεç για τα νήπια και τα οποία είναι:
 http :// helidonaki .blogspot .com / και
 http :// petaloudakia .blogspot .com /
Eίγα λόγια για τον κειμενογρ!ο+
H πορεία και η διαδικαoία για την κατάκτηoη του αλφαµητικού και του αριθμητικού μαç
oυoτήματοç είναι µιωματική, λειτουργική και αναδύεται μέoα από καταoτάoειç όπου τα παιδιά
θεωρούν φυoικό και αναγκαίο να αναφερθούν και να αo¿οληθούν με αυτά τα 2 oυoτήματα γραφήç.
1τoι τελειώνονταç μια εργαoία τουç oτον Yπολογιoτή ατομική ή ομαδική είναι αυτονόητο για τα
παιδιά ότι θα πρέπει να γρά¡ουν το όνομά τουç o` αυτήν. Aυτό oυμµαίνει από τιç πρώτεç κιόλαç
10
μέρεç τουç oτο o¿ολείο, όπου o¿εδόν κανέναç δεν çέρει τα γράμματα, όπου ελά¿ιoτα παιδιά çέρουν
να γράφουν το όνομά τουç. Hαρ` όλα αυτά έ¿ονταç δίπλα τουç έναν πίνακα αναφοράç ονομάτων
αρ¿ί¸ουν την διαδικαoία τηç πληκτρολόγηoηç μέoω τηç αντιoτοί¿ηoηç των γραμμάτων του πίνακα
και του πληκτρολογίου. Τα παιδιά ενθαρρύνονται να μεταo¿ηματί¸ουν λεκτικά - φωνητικά το
αντίoτοι¿ο oύμµολο κατά την διαδικαoία τηç πληκτρολόγηoηç. Oλα αυτά λειτουργώνταç μέoα o`
ένα ευρύτερο μαθηoιακό πλαίoιο των ανωτέρω oτό¿ων και oύμφωνα με τιç νέεç διαδικαoίεç τηç
δομητικήç προoέγγιoηç του γραπτού λόγου, όπωç αυτόç επι¿ειρείται να εφαρμοoτεί oτο ¿ώρο του
νηπιαγωγείου, οδηγούν τα παιδιά με oίγουρα µήματα oτην oυνειδητοποίηoη και oταδιακή
κατάκτηoη του αλφαµητικού και αριθμητικού μαç oυoτήματοç. Oπωç ήδη αναφέρθηκε, µλέπουμε
τον Yπολογιoτή oαν ένα νέο εργαλείο δουλειάç . 1να μη¿άνημα δηλαδή που θα μαç µοηθήoει να
πετύ¿ουμε καλύτερα τουç oτό¿ουç μαç. 1¿ονταç αυτό ωç θέoη oυνε¿ί¸ουμε λίγο παραπάνω από
εκεί που oταματά η ¸ωγραφική, τα ¿ρώματα, τα o¿ήματα, η δημιουργική τουç oυo¿έτιoη. H ¿ρήoη
των Τ.H.E. λειτουργεί oαν ένα δεύτερο ή και τρίτο επίπεδο oυμπληρωματικήç μάθηoηç ήδη
µιωμένηç oτο ¿ώρο και το ¿ρόνο. O επεçεργαoτήç κειμένου είναι μια ειδική κατηγορία λογιoμικού
που ¿ρηoιμοποιείται για την παραγωγή, επεçεργαoία, τροποποίηoη, oελιδοποίηoη και επικοινωνία
κειμένων oε ¡ηφιακή μορφή. Lε επίπεδο εννοιών ο επεçεργαoτήç κειμένου oυνιoτά μια νέα
μέ-ο'ο γρα!.*, η οποία είναι ποιοτικά διαφορετική από την παραδοoιακή γραφή με ¿αρτί και
μολύµι. Aεί¿νει την εçέλιçη oτη γραφήç, τον αναστο4ασμό. Eίναι (περμεσικό εργαλείο και ευνοεί
την πολ(τροπικότητα.
11
ΕπέκτασηF ,6ιολόγηση+
Το θέμα που επιλέçαμε να επεçεργαoτούμε μπορεί και πρέπει να επεκταθεί και να oυνδεθεί με :
1. Την αντίλη¡η και oυνειδητοποίηoη των κινδύνων που διατρέ¿ουν οι άνθρωποι oτουç
δρόμουç και τηç καλλιέργειαç τηç Kυκλοφορικήç Aγωγήç, ώoτε το παιδί να μάθει να κυκλοφορεί
με αoφάλεια και να oέµεται τουç Kανόνεç Oδικήç Kυκλοφορίαç.
2. Την αλλαγή oτάoεων και νοοτροπιών και την απόκτηoη οικολογικήç oυνείδηoηç.
3. Την oυo¿έτιoη των μέoων μεταφοράç με την επικοινωνία μεταçύ των ανθρώπων και την
διαπολιτιoμική αγωγή.
4. Την oύνδεoη του θέματοç με την έννοια τηç ανακύκλωoηç, τηç «πράoινηç ενέργειαç», το
φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Το Lενάριο ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυ¿ία. Τα νήπια εργάoτηκαν με ενθουoιαoμό και
όλοι οι oτό¿οι επιτεύ¿θηκαν. H εργαoία των παιδιών με τιç Τ.H.E. oτέφθηκε με απόλυτη επιτυ¿ία,
τα νήπια κινήθηκαν oτο περιµάλλον του H/Y με μεγάλη άνεoη, πολλή περιooότερη απ` όoο εί¿αμε
αρ¿ικά φανταoτεί.
%αρρτημα
G$λλα Εργασία* H 9ραστηριοτ.των για τα παι'ι
9ραστηριότητα 3:
Τα νήπια oυμπληρώνουν ¿ειρόγραφα τον εννοιολογικό ¿άρτη. Lτο τέλοç γράφουν όνομα
και ημερομηνία.
9ραστηριότητα 1:
Iράφουν τιç λέçειç που µλέπουν μέoα oτο πλαίoιο: α) ¿ειρόγραφα, µ) oτον H/Y με την
µοήθεια του κειμενογράφου. Τον πίνακα αναφοράç τον oυμµουλεύονταν όoα τον ¿ρεια¸όντουoαν
για να γρά¡ουν oε ¿αρτί τα ονόματα των μεταφορικών μέoων, όταν καταoκευά¸αμε ομαδικά με
¿αρτοκολλητική τον εννοιολογικό ¿άρτη τηç εικόναç 4.
12
%ηγέ*
3:Iι8λιογρα!ία
 AIAOEMAΤIKO ENIAIO HAAILIO HPOIPAMMAΤOL LHOYAON IIA ΤO
NHHIAIOIEIO, YH.E.H.O., H.I., Lεπτέμµριοç 2002.
 Aαφέρμου, X., Kουλούρη, H. & Mπαoαγιάννη, E. (2006). Οδηγός Νηπιαγωγού,
Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί , Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης YHEHO Aθήνα: OEAB,
1κδοoη A`.
 Kαoιάρου Eυανθία, Hαπαγιάννη Hαραoκευή, Hαπαδάκη Lταυρούλα, Pό¸η Oωμαïç, L¿έδιο
εργαoίαç 4: «H Τε¿νολογία». Eθνικό και Kαποδιoτριακό Hανεπιoτήμιο Aθηνών, Eπιτροπή
Eρευνών, Τμήμα 4.H.1., Kέντρο Aιαπολιτιoμικήç Aγωγήç, Aθήνα 2003.
 1ο Eκπαιδευτικό Lυνέδριο «1νταçη και Xρήoη των ΤHE oτην Eκπαιδευτική
Aιαδικαoία».
Kόμηç, B. (2004). «Εισαγωγ! στις εκπαιδευτικ"ς ε#αρμογ"ς των $εχνολογι%ν της &ληρο#ορίας και
των Επικοινωνι%ν'. Aθήνα: Eκδόoειç Nέων Τε¿νολογιών.
 Kουτoουµάνου, E. (2005). «&ρογράμματα προσχολικ!ς εκπαίδευσης και η διαθεματικ!
διδακτικ! προσ"γγιση' Aθήνα: Oδυooέαç (A` έκδοoη).
 Nτολιοπούλου, E. (2005). «(ύγχρονα προγράμματα για παιδιά προσχολικ!ς ηλικίας'.
Aθήνα: Τυπωθήτω (B` έκδοoη).
 Nτολιοπούλου, E. (2002). «(ύγχρονες τάσεις της προσχολικ!ς αγωγ!ς'. Aθήνα:
Τυπωθήτω (B`έκδοoη).
 Hαιδαγωγικό Iνoτιτούτο (1997). «Ενιαίο &λαίσιο &ρογράμματος (πουδ%ν
&ληρο#ορικ!ς'. Aθήνα.
13
 Τ¸αµάρα, A. (2008). 4ο Hανελλήνιο Lυνέδριο: )Διδακτικ! της &ληρο#ορικ!ς',
Hάτρα, Eλλάδα, oελ. 571 576.
 Τoαμπαρλή, A. & Τoιμπιδάκη, A. (2002). «H ¿ρήoη των ηλεκτρονικών
υπολογιoτών από νήπια με oωματικέç δυoκολίεç oτο o¿ολικό περιµάλλον». *"ματα Ειδικ!ς +γωγ!ς
19 (4), 3-18.
 YHEHO H.I. (2003). &λαίσιο &ρογραμμάτων (πουδ%ν Ειδικ!ς +γωγ!ς για
μαθητ"ς με μ"τρια και ελα#ριά νοητικ! καθυστ"ρηση Aθήνα: OEAB.
 Sue Bredekamp- Carol CoppleQ «Kαινοτομίεç oτην προo¿ολική εκπαίδευoη:
Aναπτυçιακά κατάλληλεç πρακτικέç oτα προo¿ολικά προγράμματα». Eιoαγωγή- επιμέλεια : 1λoη
Nτολιοπούλου, Eκδόoειç Eλληνικά Iράμματα, Aθήνα 1998.
1 9ια'ίκτ(ο
 http :// www .ictscenarios .gr /• p €184
 http :// nip - kapar .voi .sch .gr /inde• .htm
 http :// www .netschoolbook .gr /epimorIosi /theories .html
 http :// www .netschoolbook .gr /pedagog‚ .html
 http :// www .e - ‚liko .gr /resource /supportmaterial /suppSoIt .asp•
 http :// www .e - ‚liko .gr /htmls /amea /ƒivlio „ PI /vivlio .asp•
 http :// www .netschoolbook .gr /inde• .html
 eidi - •arton - kidspiration .ppt 674 KB Jan 17 2008 - L¿όλια oτη ¿ρήoη +++
 http :// users .sch .gr /nikbalki /
14
15

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->