EȊȇȍ [80 000 000 000

]
ȈYȂǺǹȈǾ ǻǹȃǼǿǹȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ
ȝİIJĮȟȪ
ȉȍȃ ǹȀȅȁȅȊĬȍȃ Ȁȇǹȉȍȃ ȂǼȁȍȃ
ȉȍȃ ȅȆȅǿȍȃ ȃȅȂǿȈȂǹ Ǽǿȃǹǿ ȉȅ ǼȊȇȍ:
ǺǹȈǿȁǼǿȅ ȉȅȊ ǺǼȁīǿȅȊ, ǿȇȁǹȃǻǿǹ,
ǺǹȈǿȁǼǿȅ ȉǾȈ ǿȈȆǹȃǿǹȈ, īǹȁȁǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ,
ǿȉǹȁǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ, ȀȊȆȇǿǹȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ,
ȂǼīǹȁȅ ǻȅȊȀǹȉȅ ȉȅȊ ȁȅȊȄǼȂǺȅȊȇīȅȊ,
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ȂǹȁȉǹȈ, ǺǹȈǿȁǼǿȅ
ȉȍȃ Ȁǹȉȍ ȋȍȇȍȃ, ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ǹȊȈȉȇǿǹȈ,
ȆȅȇȉȅīǹȁǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ, ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȉǾȈ ȈȁȅǺǼȃǿǹȈ, ȈȁȅǺǹȀǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ țĮȚ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ĭǿȃȁǹȃǻǿǹȈ
țĮȚ
IJȠȣ KfW,
ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ,
IJİȜİȓ ȣʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ
țĮȚ İȞİȡȖİȓ ʌȡȠȢ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ
IJȘȢ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ,
ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȫȞ
țĮȚ
ȉǾȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
ȦȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
ȉǾȈ ȉȇǹȆǼǽǹȈ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ
ȦȢ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
8 ȂǹȎȅȊ 2010

Ǿ ȆǹȇȅȊȈǹ ȈȊȂǺǹȈǾ ǻǹȃǼǿǹȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ (Ș «ȈȪȝȕĮıȘ»)
ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ:
(ǹ)

IJȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȞȩȝȚıȝĮ İȓȞĮȚ IJȠ İȣȡȫ: ǺĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ, ǿȡȜĮȞįȓĮ, ǺĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ
ǿıʌĮȞȓĮȢ, īĮȜȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ǿIJĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ȂİȖȐȜȠ ǻȠȣțȐIJȠ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ,
ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ, ǺĮıȓȜİȚȠ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ, ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ, ȈȜȠȕĮțȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ țĮȚ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ, ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȣȩȝİȞĮ Įʌȩ IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ Ș «ǼʌȚIJȡȠʌȒ») țĮȚ IJȠȣ KfW ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, IJİȜİȓ ȣʌȩ
IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ İȞİȡȖİȓ ʌȡȠȢ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ IJȘȢ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ (İijİȟȒȢ
ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ȦȢ «ǻĮȞİȚıIJȑȢ» țĮȚ IJȠ țĮșȑȞĮ ȦȢ «ǻĮȞİȚıIJȒȢ»),

(Ǻ)

IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ «ǼȜȜȐįĮ» Ȓ Ƞ «ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ»), ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ
ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, țĮȚ

(ī)

IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, ʌȠȣ İȞİȡȖİȓ ȦȢ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ
ȦȢ «ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ») ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ.

ȆȇȅȅǿȂǿȅ
ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ:
(1)

Ǿ ǼȜȜȐįĮ ıIJȚȢ 23 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2010 ȣʌȑȕĮȜİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ įȚȝİȡȒ įȐȞİȚĮ Įʌȩ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ IJȠ
ȞȩȝȚıȝĮ İȓȞĮȚ IJȠ İȣȡȫ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǻȒȜȦıȘ IJȦȞ ǹȡȤȘȖȫȞ ȀȡĮIJȫȞ țĮȚ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȞ IJȘȢ ȗȫȞȘȢ IJȠȣ İȣȡȫ IJȘȢ
25ȘȢ ȂĮȡIJȓȠȣ 2010 țĮȚ IJȘ ǻȒȜȦıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȠȝȐįĮȢ IJȘȢ 11ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2010.

(2)

ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ ĮȣIJȩ, ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ IJȠ ȞȩȝȚıȝĮ İȓȞĮȚ IJȠ İȣȡȫ (IJĮ «ȀȡȐIJȘ
ȂȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ»), İțIJȩȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ĮʌȠijȐıȚıĮȞ ıIJȚȢ 2 ȂĮǸȠȣ 2010 ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıIJȒȡȚȟȘ
ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıİ įȚĮțȣȕİȡȞȘIJȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, ȝȑıȦ țȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ (Ȓ țȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ)
įȚȝİȡȫȞ įĮȞİȓȦȞ.

(3)

ȉĮ įȐȞİȚĮ ȤȠȡȘȖȠȪȞIJĮȚ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ Įʌȩ IJȠ ǻȚİșȞȑȢ ȃȠȝȚıȝĮIJȚțȩ ȉĮȝİȓȠ (IJȠ «ǻ.ȃ.ȉ.») ȕȐıİȚ
İȞȩȢ įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȐȝİıȘȢ İIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ (Ƞ «ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ
ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǻ.ȃ.ȉ.»)

(4)

ȅȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ ĮʌȠijȐıȚıĮȞ ıIJȚȢ 5 ȂĮǸȠȣ 2010 ȞĮ ĮȞĮșȑıȠȣȞ ıIJȘȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮșȒțȠȞIJĮ ıȣȞIJȠȞȚıȝȠȪ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȦȞ ıȣȞIJȠȞȚıȝȑȞȦȞ įȚȝİȡȫȞ įĮȞİȓȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ȈȣȝijȦȞȓĮ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ, ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ ıIJȚȢ 8 ȂĮǸȠȣ 2010 (Ș «ȈȣȝijȦȞȓĮ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ»).

(5)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıİ ȩȜİȢ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ, IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĮȣIJȒ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ,
ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ İȞİȡȖȠȪȞ ȝȑıȦ ĮȣIJȒȢ. ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȑȤȠȣȞ ıȣȝijȦȞȒıİȚ ȞĮ İȞİȡȖȠȪȞ ȝİ
ıȣȞIJȠȞȚıȝȑȞȠ IJȡȩʌȠ țĮȚ ȞĮ įȚȠȤİIJİȪȠȣȞ IJȘȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ IJȠȣȢ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ.

(6)

ȂȑIJȡĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩ țĮȚ IJȘȞ İʌȚIJȒȡȘıȘ IJȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȚșĮȡȤȓĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ țĮȚ ȠȡȓȗȠȣȞ
țĮIJİȣșȣȞIJȒȡȚİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, șĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ ȝİ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
įȣȞȐȝİȚ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 126(9) țĮȚ 136 IJȘȢ ȈȣȞșȒțȘȢ ȖȚĮ IJȘ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ (Ș «ȈȁǼǼ») țĮȚ Ș
ʌĮȡİȤȩȝİȞȘ ʌȡȠȢ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJȒȡȚȟȘ ıȣȞĮȡIJȐIJĮȚ ȝİ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıİ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ IJȘȞ İȞ

(7)

Ǿ įȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ȚıȤȪȠȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(8)

Ǿ įȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ ȑʌȠȞIJĮȚ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ İȟĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ șİIJȚțȒ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ
ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ (İțIJȩȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ) ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ (İijİȟȒȢ «ǼȀȉ»), ȝİ
ȕȐıȘ IJĮ ʌȠȡȓıȝĮIJĮ IJȘȢ İʌĮȜȒșİȣıȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȩIJȚ Ș İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
ıȣȝijȦȞİȓ ȝİ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ Ȓ ȩʌȠȚȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
įȣȞȐȝİȚ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 126 (9) țĮȚ 136 IJȘȢ ȈȁǼǼ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ.

(9)

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞȠȓȖİȚ ȑȞĮȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıIJȠ ȩȞȠȝĮ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıIJȘȞ ǼȀȉ, ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ȩȜȦȞ IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(10)

Ǿ ǼȜȜȐįĮ ȑȤİȚ ȠȡȓıİȚ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȦȢ ĮȞIJȚʌȡȩıȦʌȩ IJȘȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(11)

ȀĮIJȐȜȜȘȜĮ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ țĮȚ IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑȝȘıȘ IJȘȢ ĮʌȐIJȘȢ, IJȘȢ įȚĮijșȠȡȐȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ĮIJĮıșĮȜȚȫȞ ʌȠȣ șĮ ȝʌȠȡȠȪıĮȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ IJȘȞ ıIJȒȡȚȟȘ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ Ȓ IJȘȞ
ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ IJȦȞ țİijĮȜĮȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ĮȞĮȜȘijșȠȪȞ ȝİ ȕȐıȘ ĮȣIJȒ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

(12)

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ IJȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ įȚİȞİȡȖİȓ İʌȚIJȩʌȚȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ țĮȚ İʌȚșİȦȡȒıİȚȢ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ.

(13)

ǻİįȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ȖȚĮ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıȠȣȞ İșȞȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ (ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ,
ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, IJȘȞ țȠȚȞȠȕȠȣȜİȣIJȚțȒ ȑȖțȡȚıȘ) ʌȡȚȞ ȞĮ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ įİıȝİȣșȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ
ıIJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȦȞ įĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȤȠȡȘȖȘșȠȪȞ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, IJĮ ĮȡȤȚțȐ ǻȐȞİȚĮ
İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȘșȠȪȞ ȝȩȞȠ Įʌȩ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȝİ İʌĮțȩȜȠȣșȘ ĮȞĮțĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ
ıȣȝȝİIJȠȤȫȞ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȩIJĮȞ ȠȚ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ĮȣIJȑȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ.

(14)

Ǿ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ («īİȡȝĮȞȓĮ») ȑȤİȚ ȠȡȓıİȚ IJȠ KfW ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, ȠȚ ĮȞĮijȠȡȑȢ ıIJȠ KfW ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ
KfW, ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, IJİȜİȓ ȣʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ İȞİȡȖİȓ ȖȚĮ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ.

ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJĮ ȝȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ IJĮ İȟȒȢ:
1.

Ǿ ǻǹȃǼǿǹȀǾ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾ

(1)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮșȚıIJȠȪȞ įȚĮșȑıȚȝȘ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝȚĮ įĮȞİȚĮțȒ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ Ș
«ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ») ıİ İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ țİijĮȜĮȓȠȣ ȪȥȠȣȢ ȝȑȤȡȚ ȠȖįȩȞIJĮ įȚȢ Ǽȣȡȫ [80 000 000
000], țĮȚ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(2)

ȉȠ ȝȑȖȚıIJȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ıȣȞİȚıijȑȡİȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ İȓȞĮȚ IJȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ ȑȤİȚ
țĮșȠȡȚıșİȓ įȓʌȜĮ ıIJȠ ȩȞȠȝȐ IJȠȣ țȐIJȦ Įʌȩ IJȘȞ İʌȚțİijĮȜȓįĮ «ǻȑıȝİȣıȘ» ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1, ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ĮȞĮȜȩȖȦȢ
įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ, ĮțȣȡȦșİȓ Ȓ ȝİȚȦșİȓ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ
ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ (ȖȚĮ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ, Ș «ǻȑıȝİȣıȒ» IJȠȣ țĮȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ǻİıȝİȪıİȫȞ IJȠȣȢ ȚıȠȪIJĮȚ ȝİ IJȘ
«ȈȣȞȠȜȚțȒ ǻȑıȝİȣıȘ»).

(3)

2.

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȩȜĮ IJĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ įĮȞİȓȗİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ IJȘȡȫȞIJĮȢ IJȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ.

ǻǿȀǹǿȍȂǹȉǹ Ȁǹǿ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ ȉȍȃ ǻǹȃǼǿȈȉȍȃ

(1)

ȅȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ İȓȞĮȚ ĮIJȠȝȚțȑȢ. ǹįȣȞĮȝȓĮ İȞȩȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ȞĮ
İțʌȜȘȡȫıİȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ, įİȞ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ
ȐȜȜȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ. ȀȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ įİȞ İȣșȪȞİIJĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȐȜȜȠȣ
ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.

(2)

ȉĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ Ȓ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, İȓȞĮȚ įȚĮțȡȚIJȐ țĮȚ
ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ țĮȚ țȐșİ ȤȡȑȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ĮȣIJȒ ʌȡȠȢ ȑȞĮȞ ǻĮȞİȚıIJȒ,
ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȞĮ įȚĮțȡȚIJȩ țĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ ȤȡȑȠȢ. ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȠijİȓȜİȚ ȞĮ ȝȘȞ įȓȞİȚ ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮ ıİ ȑȞĮȞ ǻĮȞİȚıIJȒ
ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ.

(3)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȞ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ȞĮ İțȤȦȡȒıȠȣȞ Ȓ țĮș’’ ȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ IJȡȩʌȠ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıȠȣȞ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ Ȓ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣȢ (Ȓ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȞĮ ıȣȞȐʌIJȠȣȞ ıȣȝȕȐıİȚȢ ȝİ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ IJȡȓIJȠ ȝȑȡȠȢ ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıȠȣȞ IJȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣȢ ʌȡȠȢ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Ȓ
IJȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ IJȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȦijİȜİȚȫȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣȢ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ)
ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȖȡĮʌIJȒ ıȣȞĮȓȞİıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ.

(4)

ǹȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 2 (3) ĮȞȦIJȑȡȦ, ȑȞĮȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȑȤİȚ IJȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ İțȤȦȡȒıİȚ Ȓ/țĮȚ ȞĮ
ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚ:
(Į) ȝȑȡȠȢ (ĮȜȜȐ ȩȤȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ) IJȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ĮȞĮțĮIJĮȞȠȝȒȢ IJȦȞ ıȣȝȝİIJȠȤȫȞ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3 (6) țĮIJȦIJȑȡȦ) ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ
ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 6 IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ, Ȓ
(ȕ) ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ, ıIJȠ ȀȡȐIJȠȢ
ȂȑȜȠȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ Ƞ İȖȖȣȘIJȒȢ IJȠȣ.

(5)

ȀȐșİ IJȑIJȠȚĮ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȖȓȞİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 13.

(6)

ȂİIJȐ Įʌȩ IJȘȞ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȠȚȦȞįȒʌȠIJİ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ Ȓ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, ȠȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
ȠijİȓȜȠȣȞ ĮȝİȜȜȘIJȓ ȞĮ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȠȪȞ İȖȖȡȐijȦȢ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝȚĮ IJȑIJȠȚĮ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ.

3.

ǹȃǹȁǾȌǼǿȈ, ȀǹĬǹȇȅ ȆȅȈȅ ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǾȈ Ȁǹǿ ȆȇȅǹȆǹǿȉȅȊȂǼȃȅǿ ȅȇȅǿ
(1)

Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ

țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ, Ƞ

ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝʌȠȡİȓ, ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȞĮ ȗȘIJȒıİȚ İțIJĮȝȓİȣıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȈȪȝȕĮıȘ, (țȐșİ IJȑIJȠȚĮ İțIJĮȝȓİȣıȘ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțİ Ȓ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ Ȓ IJȠ IJȡȑȤȠȞ ȣʌȩȜȠȚʌȠ țİijĮȜĮȓȠȣ ʌȠȣ țȐșİ ijȠȡȐ İțțȡİȝİȓ ʌȠȣ İijİȟȒȢ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ȦȢ «ǻȐȞİȚȠ»), ȝİ

țĮIJȐșİıȘ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ įİȩȞIJȦȢ ıȣȝʌȜȘȡȦȝȑȞȘȢ ĮȓIJȘıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ IJȠȣ
ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 2, ĮʌȠįİȤȩȝİȞȠȢ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ IJȠȣȢ ȕĮıȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
DZȡșȡȠ 3 (3) (İijİȟȒȢ «ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ»).

(2)

īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, «ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ» ȞȠİȓIJĮȚ Ș ȘȝȑȡĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ
ʌȜȘȡȦȝȫȞ TARGET 2 İȓȞĮȚ ıİ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ ȖȚĮ İțIJȑȜİıȘ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ. ȍȢ «ȆİȡȓȠįȠȢ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ» ȞȠİȓIJĮȚ Ș
ʌİȡȓȠįȠȢ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țĮȚ ȜȒȖİȚ IJȘȞ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ ĮȣIJȒȢ) ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ IJȡȓIJȘȢ İʌİIJİȓȠȣ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ. 

(3)

ȉȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȠ țĮȚ įİȞ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ ȑȤİȚ įİȩȞIJȦȢ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ İȐȞ įİȞ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
(Į) IJȘȞ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ ĮȚIJȠȪȝİȞȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ (Ș «ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ»), Ș ȠʌȠȓĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ (i) ȝȚĮ ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ, țĮȚ (ii) ȝȚĮ ȘȝȑȡĮ (İțIJȩȢ ȈĮȕȕȐIJȠȣ Ȓ ȀȣȡȚĮțȒȢ) țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJĮ
ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȠȪȞ ıIJȘȞ ʌȡȦIJİȪȠȣıĮ IJȠȣ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ, țĮȚ (iii) ȝȚĮ ȘȝȑȡĮ İȞIJȩȢ IJȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ
ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ, țĮȚ (iv) ȝȚĮ ȘȝȑȡĮ, ȩȤȚ ȞȦȡȓIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ įȑțĮIJȘ ʌȑȝʌIJȘ ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ ȝİIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȠȣ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ. ȆĮȡȐ IJĮ ʌȡȠĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ, IJȠ ıȘȝİȓȠ (iv) įİȞ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ
ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠǜ
(ȕ) IJȠ ʌȠıȩ IJȠȣ ĮȚIJȠȪȝİȞȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮIJ’’ İȜȐȤȚıIJȠȞ IJȠ ʌȠıȩ IJȠȣ İȞȩȢ įȚıİțĮIJȠȝȝȣȡȓȠȣ Ǽȣȡȫ
(1,000,000,000 €€)ǜ
(Ȗ) IJȘȞ ĮȚIJȠȪȝİȞȘ ʌİȡȓȠįȠ ȤȐȡȚIJȠȢ ȖȚĮ IJȠ ıȤİIJȚțȩ ǻȐȞİȚȠ, İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ, țĮIJȐ IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȞĮ
ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ țĮIJĮȕȠȜȑȢ İȟȩijȜȘıȘȢ țİijĮȜĮȓȠȣ Įʌȩ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ
IJȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ IJȦȞ IJȡȚȫȞ İIJȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ (Ș «ȆİȡȓȠįȠȢ ȋȐȡȚIJȠȢ»)ǜ
(į) IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ĮȚIJȠȪȝİȞȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ ʌȑȞIJİ ȑIJȘ, Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ
IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ Ș IJİȜİȣIJĮȓĮ ȘȝȑȡĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ
țĮIJȦIJȑȡȦ) (Ș "ǻȚȐȡțİȚĮ"), țĮȚ
(İ) IJȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ İȟȩijȜȘıȘȢ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ȩIJȚ ȠȚ țĮIJĮȕȠȜȑȢ İȟȩijȜȘıȘȢ țİijĮȜĮȓȠȣ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ıİ
ȚıȩʌȠıİȢ IJȡȚȝȘȞȚĮȓİȢ țĮIJĮȕȠȜȑȢ țİijĮȜĮȓȠȣ Įʌȩ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıİ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ (ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȦIJȑȡȦ) ĮȡȤȓȗȠȞIJĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ȝİIJȐ IJȘ ȜȒȟȘ IJȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ
ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ Ȓ (IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ) Įʌȩ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ȋȐȡȚIJȠȢ (İȐȞ ȣʌȐȡȤİȚ) țĮȚ ȜȒȖȠȞIJĮȢ ıIJȘȞ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ʌȠȣ ıȣȝʌȓʌIJİȚ ȝİ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ǻȚȐȡțİȚĮȢ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ.

(4)

ȂİIJȐ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȖȚĮ IJȠ ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠ, Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜȠȣȞ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ
ȀĮșĮȡȒȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȦIJȑȡȦ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3(6) ) ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠ,
ȣʌȩțİȚIJĮȚ:

(Į) ıIJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ʌȠȣ ȚțĮȞȠʌȠȚİȓ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, țĮȚ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ
ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ
Įʌȩ IJȠȞ ȃȠȝȚțȩ ȈȪȝȕȠȣȜȠ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ
4. Ǿ İȞ ȜȩȖȦ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ijȑȡİȚ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ, ȩȤȚ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȘ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ IJȠȣ
ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ. ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ĮȝȑıȦȢ
ĮȞ, ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ
ıȣȝȕȐȞ ʌȠȣ șĮ țĮșȚıIJȠȪıİ İıijĮȜȝȑȞȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȒȜȦıȘ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȘ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘǜ
(ȕ) ıIJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞȩȢ İʌȓıȘȝȠȣ İȖȖȡȐijȠȣ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, IJȠ
ȠʌȠȓȠ ĮȞĮijȑȡİȚ IJĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞĮ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐijȠȣȞ IJĮ ǹȚIJȒȝĮIJĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ (țĮȚ țĮIJ’’
ĮȣIJȩȞ IJȠȞ IJȡȩʌȠ įİıȝİȪȠȣȞ İȖțȪȡȦȢ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ) țĮȚ ʌİȡȚȑȤȠȣȞ įİȓȖȝĮIJĮ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ĮȣIJȫȞǜ
(Ȗ) ıIJȠ ȣʌȠȖİȖȡĮȝȝȑȞȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢǜ
(į) ıIJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȩȤȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȓȠȣ,
ǼʌȚȕİȕĮȚȫıİȦȞ ǻȑıȝİȣıȘȢ, Įʌȩ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ʌȑȞIJİ įĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ıIJĮ 2/3 IJȘȢ
ȈȣȞȠȜȚțȒȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ (Ƞ «ȀȡȓıȚȝȠȢ ǹȡȚșȝȩȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ»)ǜ
(İ) ıIJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ (i) ȩIJȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ ȩIJȚ ʌȜȘȡȠȪȞIJĮȚ ȠȚ
ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ țİijĮȜĮȓȦȞ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țĮȚ (ii) ȖȚĮ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȕȐıİȚ IJȦȞ
ȠʌȠȓȦȞ İʌȚșȣȝȠȪȞ ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıȠȣȞ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘǜ
(ıIJ) ıIJȠ ȩIJȚ įİȞ ȑȤİȚ ıȣȝȕİȓ ȠȣıȚȫįȘȢ įȣıȝİȞȒȢ ȝİIJĮȕȠȜȒ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, IJȑIJȠȚĮȢ ʌȠȣ,
țĮIJȐ IJȘ ȖȞȫȝȘ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ȞĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȘȞ
ȚțĮȞȩIJȘIJĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȠȣ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ,
įȘȜĮįȒ IJȘȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȘșİȓ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ IJȠȣ țĮȚ
(ȗ)

ıIJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ įİȞ ıȘȝİȚȫșȘțİ ȜȩȖȠȢ țĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ (ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮșȑIJȘıȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ) İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Ș ȠʌȠȓĮ ȞĮ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ.

(5)

ȂİIJȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ İʌȩȝİȞȠ ǻȐȞİȚȠ, Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȘ IJȦȞ
ǻĮȞİȚıIJȫȞ ȖȚĮ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ IJȘȢ ȀĮșĮȡȒȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ țĮIJȦIJȑȡȦ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3 (6), ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ
IJȑIJȠȚȠ ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡȠ ǻȐȞİȚȠ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȣʌȩțİȚIJĮȚ:

(Į) ıIJȘȞ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ Įʌȩ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȩIJȚ įİȞ ȑȤİȚ ıȣȝȕİȓ țĮȞȑȞĮ ȖİȖȠȞȩȢ IJȑIJȠȚȠ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȚıIJȐ İıijĮȜȝȑȞȘ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȒȜȦıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤİIJĮȚ ıIJȘ ȞȠȝȚțȒ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ʌȠȣ ȑȜĮȕĮȞ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 3
(4) (Į)ǜ
(ȕ) ıIJȠ įȚĮșȑıȚȝȠ ȣijȚıIJȐȝİȞȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ Įʌȩ IJȚȢ ǻİıȝİȪıİȚȢ İȞȩȢ ȀȡȓıȚȝȠȣ ǹȡȚșȝȠȪ ǻĮȞİȚıIJȫȞǜ
(Ȗ) ıIJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ Įʌȩ IJĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȘȢ ǽȫȞȘȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ (İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ IJȘȢ
ǼȜȜȐįĮȢ) ȩIJȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝİ IJȘȞ IJȒȡȘıȘ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ
ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ įȣȞȐȝİȚ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 126 (9) țĮȚ 136
ȈȁǼǼ, țĮȚ
(į) ıIJȘȞ ʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ıIJȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ (İ), (ıIJ) țĮȚ (ȗ) IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 3 (4).
ǼȐȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 3 (4) (ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ) Ȓ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 3 (5) ĮȞȦIJȑȡȦ (ıIJȘȞ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȦȞ İʌȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ) ʌȜȘȡȠȪȞIJĮȚ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ țȠȚȞȠʌȠȚİȓ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ İȖȖȡȐijȦȢ țĮIJȐ IJȠ
ȣʌȩįİȚȖȝĮ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 3, IJȠ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ ʌȠıȩ țĮȚ IJȠȣȢ ȜİʌIJȠȝİȡİȓȢ ȩȡȠȣȢ (ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȩȝȠȚȠȚ Ȓ
ȞĮ įȚĮijȑȡȠȣȞ Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ) IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İȓȞĮȚ
ʌȡȩșȣȝȠȚ ȞĮ İʌİțIJĮșİȓ ʌȡȠȢ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ (İijİȟȒȢ «ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ»).
ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮȚ ȠȚ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3 (6) țĮIJȦIJȑȡȦ, įİıȝİȪȠȞIJĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ
Įʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ǹʌȠįȠȤȒȢ, İțIJȩȢ İȐȞ ȠȚ ȩȡȠȚ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ įȚĮijȑȡȠȣȞ Įʌȩ İțİȓȞȠȣȢ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ, ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮȚ ȠȚ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȚ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ įİıȝİȪȠȞIJĮȚ ȝȩȞȠ Įʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ǹʌȠįȠȤȒȢ, İijȩıȠȞ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚİȓ
İȖȖȡȐijȦȢ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȒ IJȠȣ ȖȚĮ ĮȣIJȩ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȐȡȞȘıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠįȠȤȒ
IJȑIJȠȚȦȞ ȩȡȦȞ, IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ Ș ıȤİIJȚțȒ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ țĮșȓıIJĮȞIJĮȚ ĮȝijȩIJİȡĮ ȐțȣȡĮ.
(6)

ǼȐȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ (țĮȚ ȚįȓȦȢ IJĮ DZȡșȡĮ 3 (4) țĮȚ 3 (5) ĮȞȦIJȑȡȦ) ȑȤȠȣȞ
IJȘȡȘșİȓ, țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ țĮIJĮșȑıİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ (IJȑIJȠȚĮ ȫıIJİ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ
ȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ «ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ») ȠijİȓȜİȚ, ȩȤȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ıȤİIJȚțȒ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, ȞĮ
ȝİIJĮijȑȡİȚ ıİ ʌȓıIJȦıȘ IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣ ıİ țȐșİ įȐȞİȚȠ (Ș «ȈȣȝȝİIJȠȤȒ») (ȝİȚȦȝȑȞȘ,
ȝİ ȝȠȞĮįȚțȩ ıțȠʌȩ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ țĮȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ʌȜȘȡȦȝȒȢ IJȠȣ ȀĮșĮȡȠȪ ȆȠıȠȪ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮijȠ 8 țĮIJȦIJȑȡȦ), țĮIJȐ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘȢ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 5 (2) ʌĮȡĮțȐIJȦ)
ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ʌȠıȩ ȝȚĮȢ IJȑIJȠȚĮȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 5 (2), (Ș «ȀĮșĮȡȒ ȈȣȝȝİIJȠȤȒ»), ȩʌȦȢ
ĮȣIJȒ Ș ȈȣȝȝİIJȠȤȒ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ.
īȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȚȫȞ, ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ İțIJȩȢ Įʌȩ IJȠȞ țĮșȠȡȚıȝȩ țĮȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ʌȜȘȡȦȝȒȢ IJȠȣ
ȀĮșĮȡȠȪ ȆȠıȠȪ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ ıțȠʌȠȪȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ, ȥȘijȠijȠȡȚȫȞ, ț.Ȝʌ.), ȝȩȞȠ Ș ȈȣȝȝİIJȠȤȒ (ȩȤȚ Ș
ȀĮșĮȡȒ ȈȣȝȝİIJȠȤȒ) IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ.

(7)

ȅ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ įİȞ ȣʌȠȤȡİȠȪIJĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ıİ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ, ĮȞ ȚıȤȪȠȣȞ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ
5(7) țĮȚ ʌĮȡȐ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȅȝȐįĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ, İijȩıȠȞ Ƞ İȞ ȜȩȖȦ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȢ

(8)

ǼijȩıȠȞ Ș ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ıIJȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȚȢ 11:00 ʌ.ȝ. (ȫȡĮ
ǺȡȣȟİȜȜȫȞ) țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ
ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȠ ȦȢ IJȠ «ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ»), ȠȚ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝİȡȚȝȞȠȪȞ ȫıIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ ĮȞĮșȑıİȚ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚ IJȠ ȀĮșĮȡȩ
ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ıIJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ıIJȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ IJȘȡİȓIJĮȚ
ıİ İȣȡȫ (SWIFT BIC: BNGRGRAA, IBAN: GR0301000230000000000200659) (ȈȤİIJ.: «ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȈIJȒȡȚȟȘȢ IJȘȢ
ǽȫȞȘȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ), Ȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıİ İȣȡȫ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ șĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ İȖȖȡȐijȦȢ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȝİ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ ʌȠȣ țȠȚȞȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ,
IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ ıİ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ, ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ.
ǹȞ, țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, Ƞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ įİȞ ȑȤİȚ ʌȚıIJȦșİȓ ȝİ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ȩȜȦȞ
IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ İȞ ȜȩȖȦ ǻȐȞİȚȠ, IJȩIJİ:
(Į) ȩIJĮȞ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ İȚıʌȡȐȤșȘțİ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ǻȐȞİȚȠ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪİȚ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJȠ 90% IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ
İȞ ȜȩȖȦ ǻȐȞİȚȠ, IJȩIJİ țĮȚ ȣʌȩ IJȠȞ ȩȡȠ ȩIJȚ ıȣȞĮȚȞİȓ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ, IJȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ȝİȚȫȞİIJĮȚ ȑIJıȚ
ȫıIJİ ȞĮ İȓȞĮȚ ȓıȠ ȝİ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ İȚıʌȡȐȤșȘțĮȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ ȠȚ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝİȡȚȝȞȠȪȞ ȫıIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ įȫıİȚ ȠįȘȖȓİȢ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚ IJȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ,
ȝİȚȦȝȑȞȠ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝİ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ ȠȡȓıIJȘțİ ĮȞȦIJȑȡȦ. Ȉİ ĮȞIJȓșİIJȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ĮȞ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ
ĮȡȞȘșİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ IJȑIJȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȠ ʌȠıȩ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ǻȐȞİȚȠ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įİȞ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ IJȘ
ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ țİijĮȜĮȓȦȞ (IJĮ ȠʌȠȓĮ İʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ ıIJȠȣȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣȢ
ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ) țĮȚ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ǹȞĮțȠȚȞȫıİȚȢ ǹʌȠįȠȤȒȢ ĮțȣȡȫȞȠȞIJĮȚ
ĮȣIJȠȝȐIJȦȢ. ǼȐȞ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȜȘijșİȓ ʌȡȐȖȝĮIJȚ İȞIJȩȢ
įȪȠ (2) İȡȖȐıȚȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, IJȩIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įȚĮȕȠȣȜİȪİIJĮȚ
ȝİ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȖȚĮ IJȠ ĮȞ ĮȣIJȩȢ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȑȝȕĮıȝĮ IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ ıİ ĮȣIJȒȞ IJȘȞ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJĮ (ĮȞIJȚıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ) ȝȑȡȘ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒıȠȣȞ IJȑIJȠȚİȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ıIJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ ıȤİIJȚțȠȪ
ʌȠıȠıIJȠȪ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, ȩıİȢ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJİȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȜȘijșİȓ ȣʌȩȥȘ Ș țĮșȣıIJİȡȘȝȑȞȘ İȓıʌȡĮȟȘ ĮȣIJȫȞ
IJȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȦȞ. ȅʌȠȚİıįȒʌȠIJİ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȚȢ

ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ʌȑȡĮȞ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ IJȦȞ įȪȠ (2)

ǼȡȖȐıȚȝȦȞ ǾȝİȡȫȞ İʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚıIJȒ(-ȑȢ) ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ, Ȓ
(ȕ) ȩIJĮȞ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ İȚıʌȡȐȤșȘțĮȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ǻȐȞİȚȠ İȓȞĮȚ
ȤĮȝȘȜȩIJİȡȠ IJȠȣ 90% IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
IJȠ ǻȐȞİȚȠ ĮȣIJȩ, IJȩIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įİȞ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ IJȘȞ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȦȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȦȞ
įĮȞİȚĮțȫȞ țİijĮȜĮȓȦȞ (țĮȚ ĮȣIJȐ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ʌȚıIJȦȝȑȞĮ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ) ȝȑȤȡȚ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ

ȜȐȕİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ ĮȣIJȒ țĮȚ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȞĮ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ
İȖȖȡȐijȦȢ IJȘȞ ıȣȖțĮIJȐșİıȒ IJȠȣ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ IJȘ ȜȒȥȘ IJȦȞ įĮȞİȚĮțȫȞ țİijĮȜĮȓȦȞ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJȐ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ:
(i)

İȓIJİ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȑȤȠȣȞ įȫıİȚ IJȘȞ İȞIJȠȜȒ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ ȝȘȞ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȝİ IJȘȞ
İțIJĮȝȓİȣıȘ, Ȓ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ įȫıİȚ İȞIJȠȜȒ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞIJȩȢ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝȦȞ ǾȝİȡȫȞ ȝİIJȐ
IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ,

(ii)

İȓIJİ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȑȤİȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȘȞ ȐȡȞȘıȒ IJȠȣ ȞĮ ȜȐȕİȚ IJȠ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȠ ʌȠıȩ Ȓ
Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȞ ȑȤİȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȘȞ ıȣȖțĮIJȐșİıȒ IJȠȣ ȖȚĮ IJȘ ȜȒȥȘ IJȦȞ
įĮȞİȚĮțȫȞ țİijĮȜĮȓȦȞ İȞIJȩȢ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝȦȞ ǾȝİȡȫȞ ȝİIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ,

Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, įȓȞİȚ İȞIJȠȜȒ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİȚ ĮȝȑıȦȢ IJȚȢ ȀĮșĮȡȑȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȑȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ
ıİ ʌȓıIJȦıȘ IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıIJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ țĮȚ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ
ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ Ș ıȤİIJȚțȒ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ ĮțȣȡȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ
(Ȗ) ȠʌȠȚİıįȒʌȠIJİ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ȈȘȝİȓĮ (Į) țĮȚ (ȕ) ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ

ȤȫȡĮ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ

įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ įİȞ țĮIJȐijİȡĮȞ ȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıȠȣȞ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ IJȠȣȢ ıIJȠ ǻȐȞİȚȠ.
(9)

Ǿ İțIJĮȝȓİȣıȘ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ ıİ țĮȝȓĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ įİȞ įİıȝİȪİȚ IJĮ ȝȑȡȘ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞ ıIJȘ ıȪȞĮȥȘ įĮȞİȚȠįȠIJȚțȫȞ țĮȚ
įĮȞİȚȠȜȘʌIJȚțȫȞ ʌȡȐȟİȦȞ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ǻĮȞİȓȠȣ.

(10)

ȉȠ įȚțĮȓȦȝĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȚIJȒıİȚȢ ȖȚĮ ǻȐȞİȚĮ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȜȒȖİȚ ıIJȠ IJȑȜȠȢ
IJȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ, ȝİIJȐ IJȘȞ ʌȐȡȠįȠ IJȘȢ ȠʌȠȓĮȢ țȐșİ ʌȠıȩ ʌȠȣ įİȞ İțIJĮȝȚİȪșȘțİ Įʌȩ IJȘȞ ǻĮȞİȚĮțȒ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ țĮșȓıIJĮIJĮȚ ȐȝİıĮ ȐțȣȡȠ.

4.
(1)

ȆǹȇǹǻȅȋǼȈ, ǼīīȊǾȈǼǿȈ Ȁǹǿ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ
ȆĮȡĮįȠȤȑȢ
ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ țĮȚ İȖȖȣȐIJĮȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȑȞĮȡȟȘȢ ȚıȤȪȠȢ) IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȆȜȘȡȦȝȒȢ ȉȩțȦȞ ȩIJȚ:
(Į) țȐșİ ǻȐȞİȚȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȓĮ ȤȦȡȓȢ İȟĮıijȐȜȚıȘ, ȐȝİıȘ, ĮȞİʌȚijȪȜĮțIJȘ, ȝȘ İȟĮȡIJȘȝȑȞȘ țĮȚ ȖİȞȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ȑȤİȚ ıİȚȡȐ ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ȚıȩIJȚȝȘ (pari passu) ȝİ ȩȜĮ IJĮ ȐȜȜĮ ȣijȚıIJȐȝİȞĮ țĮȚ
ȝİȜȜȠȞIJȚțȐ ȤȦȡȓȢ İȟĮıijȐȜȚıȘ țĮȚ ȝȘ İȟĮȡIJȘȝȑȞĮ įȐȞİȚĮ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ
IJȠ ȣijȚıIJȐȝİȞȠ Ȓ ȝİȜȜȠȞIJȚțȩ IJȠȣ ȈȤİIJȚțȩ ȋȡȑȠȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 8 (1) (ȗ) țĮIJȦIJȑȡȦ, țĮȚ

(ȕ) Ǿ ȞȠȝȚțȒ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ
ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ
ıİ ıȣȝijȦȞȓĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 3 (4) (Į) İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒȢ țĮȚ ȠȡșȒ.
ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİȚ ȩIJȚ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ ȩIJȚ
İȓȞĮȚ İȞȒȝİȡȠȢ țĮȚ țĮIJĮȞȠİȓ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ
ȆȚıIJȦIJȫȞ, ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȠȣȢ ĮȞĮșİȦȡȘȝȑȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȖȚĮ ȞĮ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ.
(2)

ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ
ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİıȝİȪİIJĮȚ, ȑȦȢ ȩIJȠȣ ȩȜȠ IJȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȞĮ ȑȤİȚ İʌȚıIJȡĮijİȓ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ȩȜȠȚ
ȠȚ IJȩțȠȚ țĮȚ IJĮ ʌȡȩıșİIJĮ ʌȠıȐ, ĮȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȞĮ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ İȟȠijȜȘșİȓ:
(Į) Ȃİ İȟĮȓȡİıȘ IJĮ ȕȐȡȘ ʌȠȣ ĮʌĮȡȚșȝȠȪȞIJĮȚ ıIJȚȢ ʌĮȡĮȖȡȐijȠȣȢ (1) ȑȦȢ (6) țĮIJȦIJȑȡȦ:
(i)

ȞĮ ȝȘȞ İȟĮıijĮȜȓıİȚ ȝİ ȣʌȠșȒțȘ, İȞȑȤȣȡȠ Ȓ ȐȜȜȠ ȕȐȡȠȢ ʌȐȞȦ ıIJȘȞ ȓįȚĮ ʌİȡȚȠȣıȓĮ Ȓ ıIJĮ ȑıȠįĮ, IJȣȤȩȞ
ȣijȚıIJȐȝİȞȠ Ȓ ȝİȜȜȠȞIJȚțȩ ȈȤİIJȚțȩ ȋȡȑȠȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ İȖȖȪȘıȘ Ȓ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ įȓįȠȞIJĮȚ İʌȓ ĮȣIJȠȪ, İțIJȩȢ
İȐȞ IJĮ ǻȐȞİȚĮ IJȘȞ ȓįȚĮ ıIJȚȖȝȒ įȚĮȝȠȚȡȐȗȠȞIJĮȚ ȚıȩIJȚȝĮ (pari passu) țĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ (pro rata) ȑȤȠȞIJĮȢ IJȘȞ
ȓįȚĮ įȚĮıijȐȜȚıȘǜ țĮȚ

(ii)

ȞĮ ȝȘȞ ȤȠȡȘȖȒıİȚ ıİ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠ ʌȚıIJȦIJȒ Ȓ țȐIJȠȤȠ IJȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ȤȡȑȠȣȢ, ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ.

Ǿ ȤȠȡȒȖȘıȘ IJȦȞ ĮțȩȜȠȣșȦȞ ȕĮȡȫȞ įİ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮʌȠIJİȜİȓ ʌĮȡȐȕĮıȘ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ:
(1)

İȝʌȡȐȖȝĮIJĮ ȕȐȡȘ, ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ıIJȠȚȤİȓȠ, ʌȠȣ įȘȝȚȠȣȡȖȒșȘțĮȞ ȖȚĮ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ IJȚȝȒȢ
ĮȖȠȡȐȢ IJȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ĮȣIJȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ĮȞĮȞȑȦıȘ Ȓ ʌĮȡȐIJĮıȘ IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ȕĮȡȫȞ, Ș
ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ȚįȚȠțIJȘıȓĮ ʌȠȣ țĮȜȪʌIJİIJĮȚ Įʌȩ ĮȣIJȐ țĮȚ Ș ȠʌȠȓĮ įȚĮıijĮȜȓȗİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
ĮȞĮȞȑȦıȘ Ȓ ʌĮȡȐIJĮıȘ IJȘȢ ĮȡȤȚțȒȢ įȚĮıijĮȜȚıȝȑȞȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ, țĮȚ

(2)

ȕȐȡȘ İʌȓ İȝʌȠȡȚțȫȞ ĮȖĮșȫȞ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȦȞ ıȣȞȒșȦȞ İȝʌȠȡȚțȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ (țĮȚ
ȜȒȖȠȣȞ IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ İȞIJȩȢ İȞȩȢ ȑIJȠȣȢ), ȖȚĮ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȘȢ İȚıĮȖȦȖȒȢ Ȓ İȟĮȖȦȖȒȢ IJȑIJȠȚȦȞ ĮȖĮșȫȞ Įʌȩ
țĮȚ ʌȡȠȢ IJȘ ȤȫȡĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ, țĮȚ

(3)

İȝʌȡȐȖȝĮIJĮ ȕȐȡȘ Ȓ ȕȐȡȘ IJĮ ȠʌȠȓĮ ĮʌȠıțȠʌȠȪȞ ıIJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ IJȠȣ ȈȤİIJȚțȠȪ ȋȡȑȠȣȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȑțȣȥĮȞ
ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ ʌĮȡĮıȤİșİȓ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ȖȚĮ ȑȞĮ İȚįȚțȩ İʌİȞįȣIJȚțȩ ȑȡȖȠ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ,
Ș ʌİȡȚȠȣıȓĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ ĮȣIJȐ IJĮ ȕȐȡȘ ĮijȠȡȐ, İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȣıȓĮ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ ĮȣIJȠȪ
IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȝİȞȠȣ ȑȡȖȠȣ Ȓ İȓȞĮȚ ʌȡȩıȠįȠȚ Ȓ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȠ ȑȡȖȠ ĮȣIJȩ, țĮȚ

(4)

ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜĮ ȕȐȡȘ, ʌȠȣ ȣijȓıIJĮȞIJĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȣʌȩ IJȠȞ ȩȡȠ
ȩIJȚ IJĮ İȞ ȜȩȖȦ ȕȐȡȘ İȟĮțȠȜȠȣșȠȪȞ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȚȠȣıȓĮ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Įʌȩ ĮȣIJȐ IJĮ ȕȐȡȘ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȦȞ ȚıȤȣȠȣıȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ȣʌȩ IJȘȞ

(5)

ȩȜĮ IJĮ ȐȜȜĮ șİıȝȠșİIJȘȝȑȞĮ ȕȐȡȘ țĮȚ ʌȡȠȞȩȝȚĮ, ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȐ ȜȩȖȦ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ IJĮ ȠʌȠȓĮ
įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ İȪȜȠȖĮ ȞĮ ĮʌȠijİȣȤșȠȪȞ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, țĮȚ

(6)

ȕȐȡȘ, ʌȠȣ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȚ Ȓ ȖȚĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ ıȣȖțĮIJĮIJȓșİȞIJĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȩʌȠȣ Ș ıȣȞĮȜȜĮȖȒ ıȣȞİʌȐȖİIJĮȚ (Į) (i) IJȘȞ ʌȫȜȘıȘ, ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ, Ȓ İțȤȫȡȘıȘ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ
ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ıİ İIJĮȚȡİȓĮ İȚįȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ Ȓ ʌĮȡȩȝȠȚȠȣ ijȠȡȑĮ

Ȓ (ii) IJȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ IJȠȞ

ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ İȟĮıijĮȜȓıİȦȞ ıİ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ, ȩʌȠȣ (ȕ) ĮȣIJȐ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıİ țȐșİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȖȚĮ ȞĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ Ȓ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓıȠȣȞ ȝȚĮ įȘȝȩıȚĮ ȑțįȠıȘ ȠȝȠȜȩȖȦȞ Įʌȩ
ȝȚĮ IJȑIJȠȚĮ İIJĮȚȡİȓĮ İȚįȚțȠȪ ıțȠʌȠȪ Ȓ Įʌȩ ʌĮȡȩȝȠȚȠ ijȠȡȑĮ țĮȚ ȩʌȠȣ IJȠ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȞĮȖȦȖȒȢ IJȦȞ İʌİȞįȣIJȫȞ ıİ
ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȐ IJĮ ȠȝȩȜȠȖĮ İȓȞĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȠ ıIJĮ ʌĮȡĮȖȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ Ȓ ıIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒıȚȝȘ (İijȚțIJȒ) ĮȟȓĮ
IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ țĮȚ (Ȗ) ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȠȚ ȩȡȠȚ ȝȚĮȢ IJȑIJȠȚĮȢ
İȟĮıijȐȜȚıȘȢ țĮȚ Ș ȤȡȒıȘ IJȦȞ İȚıʌȡȐȟİȦȞ IJȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ıȣȞĮȜȜĮȖȒȢ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮIJȠȓ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ IJȠȣ
ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ İșȞȚțȠȪȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ ǼȈȅȁ 95
țĮȚ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȈIJĮIJȚıIJȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ (Ǽurostat) ȖȚĮ IJȚȢ IJȚIJȜȠʌȠȚȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ
Įʌȩ IJȚȢ țȣȕİȡȞȒıİȚȢ.
ǵʌȦȢ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ȐȡșȡȠ, «ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ İȞȩȢ İȚįȚțȠȪ İʌİȞįȣIJȚțȠȪ ȑȡȖȠȣ» ıȘȝĮȓȞİȚ țȐșİ
ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ĮʌȩțIJȘıȘȢ, țĮIJĮıțİȣȒȢ Ȓ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ ıİ ıȪȞįİıȘ ȝİ ȑȞĮ ȑȡȖȠ, İijȩıȠȞ
Ƞ ijȠȡȑĮȢ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖİȓ ĮȣIJȒ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ıȣȝijȦȞİȓ ȡȘIJȐ ȞĮ İȟİIJȐıİȚ IJȘȞ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȝİȞȘ ʌİȡȚȠȣıȓĮ
țĮȚ IJĮ ȑıȠįĮ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, Ȓ IJȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ Ȓ IJȘ ȗȘȝȓĮ, ıİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȚȠȣıȓĮ ȦȢ IJȘȞ
ȕĮıȚțȒ ʌȘȖȒ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȤȡȘȝȐIJȦȞ.
(ȕ) ȞĮ ĮȟȚȠʌȠȚȒıİȚ IJĮ ȀĮșĮȡȐ ȆȠıȐ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ȕȐıİȚ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 126
(9) țĮȚ 136 ȈȁǼǼ, ȩʌȦȢ ȓıȤȣİ țĮIJȐ IJȠȞ țȡȓıȚȝȠ ȤȡȩȞȠ țĮȚ ıİ ıȣȝijȦȞȓĮ ȝİ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ.
(Ȗ) ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ ȝȩȞȠ IJĮ ǻȐȞİȚĮ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮIJ’’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ (pro rata) țĮȚ ȚıȩIJȚȝȘ (pari passu) ȕȐıȘ ıİ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠ ǻĮȞİȚıIJȒ,
ȝȑıȦ țĮIJĮȕȠȜȫȞ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ IJȘȡİȓIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ ȞĮ ȝȘȞ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪİIJĮȚ ıİ
įȚȝİȡȒ Ȓ ʌȡȠIJȚȝȘıȚĮțȒ ȕȐıȘ ȝİ ȝİȝȠȞȦȝȑȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ǻȐȞİȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
(į)

ȞĮ ĮʌȠțIJȐ țĮȚ ȞĮ įȚĮIJȘȡİȓ ıİ ʌȜȒȡȘ ȚıȤȪ ȩȜİȢ IJȚȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ, ȖȚĮ ȞĮ IJȘȡİȓ IJȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ȩʌȦȢ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĮȣIJȒ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ

țĮȚ
(İ) ȞĮ ıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȝİ IJȠȣȢ ȚıȤȪȠȞIJİȢ ȞȩȝȠȣȢ, ʌȠȣ șĮ ȒIJĮȞ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ İʌȘȡİȐıȠȣȞ IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJȐ IJȠȣ ȖȚĮ
IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.
5. ǼȆǿȉȅȀǿȅ, ȀȅȈȉǾ Ȁǹǿ ǻǹȆǹȃǼȈ

(1)

Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ 5 (7) țĮIJȦIJȑȡȦ, țĮȚ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ țȐșİ ȣijȚıIJȐȝİȞȠ įȐȞİȚȠ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ
țĮIJĮȕȐȜȜİȚ, ıİ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȆȜȘȡȦȝȒȢ ȉȩțȦȞ, IJȩțȠȣȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ țȐșİ IJȑIJȠȚȠ įȐȞİȚȠ țĮIJȐ IJȘ
įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȉȠțȠijȩȡȠȣ ȆİȡȚȩįȠȣ ʌȠȣ ȜȒȖİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȣIJȒ, ȝİ İIJȒıȚȠ İʌȚIJȩțȚȠ (IJȠ «ǼʌȚIJȩțȚȠ») ȓıȠ ȝİ IJȠ
ȐșȡȠȚıȝĮ:
(Į) IJȠȣ IJȩIJİ ȚıȤȪȠȞIJȠȢ IJȡȓȝȘȞȠȣ EURIBOR ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞȠȣ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 5, Ȓ (i) IJȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȚȗȩȝİȞȠȣ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȚȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌȠȣ ȚıȠȪȞIJĮȚ Ȓ ȣʌİȡȕĮȓȞȠȣȞ IJȘ ȝȓĮ İȕįȠȝȐįĮ țĮȚ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡİȢ
Įʌȩ IJȡİȚȢ ȝȒȞİȢ, IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR (ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR ȖȚĮ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ įȚȐȡțİȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȑIJȠȚĮ İʌȚIJȩțȚĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝĮ țĮȚ (ii) ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȚȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
ȝȚțȡȩIJİȡİȢ Įʌȩ ȝȓĮ İȕįȠȝȐįĮ IJȠ İijĮȡȝȠȗȩȝİȞȠ İʌȚIJȩțȚȠ Ǽȅȃǿǹ ȖȚĮ țȐșİ ȘȝȑȡĮ ȝİ ȘȝİȡȒıȚĮ țİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ,
țĮȚ,
(ȕ) IJȠȣ ʌİȡȚșȦȡȓȠȣ ʌȠȣ ȚıȠȪIJĮȚ ȝİ :
(i) 300 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ ȉȠțȠijȩȡȠȣȢ ȆİȡȚȩįȠȣȢ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗȠȣȞ țĮIJȐ Ȓ ȝİIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ țȐșİ ǻĮȞİȓȠȣ Ȓ ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȣIJȒȞ țĮȚ ȜȒȖȠȣȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ,
ʌȠȣ ȜȒȖİȚ IJȘȞ IJȡȓIJȘ İʌȑIJİȚȠ IJȘȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ

ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, Ȓ ĮȞ ĮȣIJȒ įİȞ İȓȞĮȚ Ș ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ, IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ȝİIJȐ IJȘȞ IJȡȓIJȘ İʌȑIJİȚȠ ȝȚĮȢ IJȑIJȠȚĮȢ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, țĮȚ,
(ii)

400 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ İʌȩȝİȞİȢ ȉȠțȠijȩȡȠȣȢ ȆİȡȚȩįȠȣȢ.

īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ :
«ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ» ıȘȝĮȓȞİȚ, ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ, 15 ȂĮȡIJȓȠȣ, 15 ǿȠȣȞȓȠȣ,
15 ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ țĮȚ 15 ǻİțİȝȕȡȓȠȣ țȐșİ ȑIJȠȣȢ țĮȚ IJȘȞ IJİȜȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȩijȜȘıȘȢ țȐșİ įĮȞİȓȠȣ, ĮȞ ĮȣIJȩ țĮIJĮıIJİȓ
İȟȠijȜȘIJȑȠ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞȘȢ IJȠȣ ǻȚȐȡțİȚĮȢ, țĮȚ,
«ȉȠțȠijȩȡȠȢ ʌİȡȓȠįȠȢ» ıȘȝĮȓȞİȚ, ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȠ įȐȞİȚȠ, țȐșİ IJȡȓȝȘȞȘ ʌİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ IJȘȞ (țĮȚ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ) IJȘȞ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ țĮȚ ȜȒȖİȚ IJȘȞ (ĮȜȜȐ ĮʌȠțȜİȓȠȞIJȐȢ IJȘȞ) İʌȠȝȑȞȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ İțIJȩȢ Įʌȩ (i)
IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ țȐșİ IJȑIJȠȚȠȣ įĮȞİȓȠȣ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ĮȡȤȓıİȚ (țĮȚ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ) IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ țĮȚ ȞĮ ȜȒȟİȚ (İȟĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȘȞ) IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ ʌȠȣ ĮțȠȜȠȣșİȓ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ țĮȚ (ii) țȐșİ įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ İʌȚıʌİȪįİIJĮȚ Ȓ ıİ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ
ʌİȡȓʌIJȦıȘ İȟȠijȜİȓIJĮȚ ıİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ Įʌȩ IJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȘȝȑȡĮ IJȘȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞȘȢ IJȠȣ įȚȐȡțİȚĮȢ.
(2)

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮȜȪȥİȚ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮIJĮȕȐȜȜİȚ ıİ țĮșȑȞĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ĮȡȤȚțȒ ȝȘ

İʌȚıIJȡİʌIJȑĮ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ, ȓıȘ ȝİ 50 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ (Ș «ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ

ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ») ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȘȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıİ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ,
ʌȠȣ ĮijĮȚȡİȓIJĮȚ Įʌȩ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ İțIJĮȝȚİȣșİȓ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠIJİ
ĮȞĮțĮIJĮȞȠȝȒȢ IJȦȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țȐșİ IJȑIJȠȚĮ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ĮȞĮțĮIJĮȞȑȝİIJĮȚ

(3)

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ ȘȝȑȡĮ IJȘȢ
ıȤİIJȚțȒȢ ȉȠțȠijȩȡȠȣ ȆİȡȚȩįȠȣ ȖȚĮ IJȚȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȦȞ IJȩțȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ. ȅ
țĮșȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ EURIBOR țĮȚ Ș ıȣȝȕĮIJȚțȒ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 5.

(4)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮIJĮȕȐȜİȚ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ, ıIJȠ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ
DZȡșȡȠ 7(3), țĮIJȐ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ IJȠȣ ȑȤȠȣȞ
ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ. ȅȚ IJȩțȠȚ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJĮ
ıȤİIJȚțȐ ʌȠıȐ ȝİIJĮȕȚȕȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ Ș ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ ʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ.

(5)

ǹȞ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ĮʌĮȚIJȘIJȩ ʌȠıȩ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ
țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȠijİȚȜȒȢ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȠijİȓȜİȚ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ İʌȚʌȜȑȠȞ IJȩțȠ ȣʌİȡȘȝİȡȓĮȢ İʌȓ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȠıȠȪ
(Ȓ, ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, İʌȓ IJȠȣ ʌȠıȠȪ İțİȓȞȠȣ ʌȠȣ ȖȚĮ IJȠȞ IJȡȑȤȠȞIJĮ ȤȡȩȞȠ șĮ ȒIJĮȞ ĮʌĮȚIJȘIJȩ țĮȚ ȝȘ
țĮIJĮȕȜȘșȑȞ) ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ țĮIJȑıIJȘ ĮʌĮȚIJȘIJȩ ȑȦȢ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒȢ
ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ, ȣʌȠȜȠȖȚȗȩȝİȞȠ ıİ įȚĮįȠȤȚțȑȢ IJȠțȠijȩȡȠȣȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ (țȐșİ ȝȚĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȝİ IJȑIJȠȚĮ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝʌȠȡİȓ ĮȞĮȜȩȖȦȢ ȞĮ İʌȚȜȑȖȠȣȞ, ĮȡȤȒȢ ȖİȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ țĮșȓıIJĮIJĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȩ, țĮȚ ȩʌȠȣ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ, Ș įȚȐȡțİȚĮ ȝȚĮȢ IJȑIJȠȚĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ șĮ ijșȐȞİȚ ıIJȘ
ȝȓĮ İȕįȠȝȐįĮ) ȝİ İIJȒıȚȠ İʌȚIJȩțȚȠ İʌȓ IJȠȣ ȣʌİȡȒȝİȡȠȣ ʌȠıȠȪ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ țĮIJȐ 200 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ
ʌȠȣ șĮ ȒIJĮȞ ʌȜȘȡȦIJȑȠ, ĮȞ IJȠ ȣʌİȡȒȝİȡȠ ʌȠıȩ, țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ IJȘȢ ĮįȣȞĮȝȓĮȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ, ĮʌȠIJİȜȠȪıİ
ȣijȚıIJȐȝİȞȠ ǻȐȞİȚȠ.
ǹȞ Ș ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ, ĮȣIJȩ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ İʌĮȞĮʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ
DZȡșȡȠȣ 5 (5) IJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ ȘȝȑȡĮ țȐșİ IJȑIJȠȚĮȢ IJȠțȠijȩȡȠȣ ʌİȡȚȩįȠȣ țĮȚ ȠȚ IJȩțȠȚ ʌȠȣ įİȞ țĮIJĮȕȜȒșȘțĮȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠ ʌĮȡȩȞ DZȡșȡȠ țĮȚ ĮijȠȡȠȪȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ IJȠțȠijȩȡȠȣȢ ʌİȡȚȩįȠȣȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıIJİșȠȪȞ ıIJȠ ʌȠıȩ IJȠȣ IJȩțȠȣ ʌȠȣ șĮ
țĮIJĮȕȜȘșİȓ ıIJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ IJȑIJȠȚĮȢ IJȠțȠijȩȡȠȣ ʌİȡȚȩįȠȣ. ȉȠ ʌȠıȩ IJȠȣ IJȩțȠȣ ʌȠȣ ĮșİIJȒșȘțİ İȓȞĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȩ țĮȚ
ʌȜȘȡȦIJȑȠ țĮIJȐ įȚĮıIJȒȝĮIJĮ ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȓIJȘȝĮ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ.

(6)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Ȓ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țȐșİ ʌȡȩıșİIJȠ IJȩțȠ țĮșȫȢ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ
ȑȟȠįĮ țĮȚ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ ȖȚĮ ȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ, ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
țĮIJĮȕȜȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Ȓ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ ʌĮȡĮȕȓĮıȘȢ țȐșİ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.

(7)

ǹȞ ȑȞĮȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ȣȥȘȜȩIJİȡĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȐ țȩıIJȘ Įʌȩ ĮȣIJȐ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, ĮȣIJȩȢ Ƞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
(ȝȑıȦ IJȠȣ ʌȡȠȑįȡȠȣ IJȠȣ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ) țĮȚ Ș ȅȝȐįĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ șĮ ȜȐȕİȚ ĮʌȩijĮıȘ ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ IJȘȞ ȈȣȝijȦȞȓĮ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ İȞȘȝİȡȫȞȠȞIJĮȢ ıȤİIJȚțȐ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

6.

ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ, ȆȇȅȍȇǾ ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ, ȊȆȅȋȇǼȍȉǿȀǾ ǹȆȅȆȁǾȇȍȂǾ Ȁǹǿ ǹȀȊȇȍȈǾ

(1)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮʌȠʌȜȘȡȫȞİȚ IJȠ țİijȐȜĮȚȠ țȐșİ ǻĮȞİȓȠȣ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ/(-İȢ) (țȐșİ ȝȓĮ Įʌȩ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ʌȡȑʌİȚ
ȞĮ İȓȞĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ) țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ʌȠȣ IJȠȣ ȑȤȠȣȞ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
ıIJȘ ıȤİIJȚțȒ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ țĮȚ ıİ ȩȜĮ IJĮ ıȤİIJȚțȐ ȑȖȖȡĮijĮ.

(2)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝʌȠȡİȓ, İȐȞ ȑȤİȚ İʌȚįȫıİȚ ʌȡȠȘȖȠȣȝȑȞȦȢ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıİ ȩȤȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ ȑȞĮ ȝȒȞĮ ȑȖȖȡĮijȘ
İȚįȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, ȞĮ ĮʌȠʌȜȘȡȫıİȚ ȞȦȡȓIJİȡĮ IJȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ǻĮȞİȓȠȣ (ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȝİȡȚțȒ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ įİȞ șĮ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ ȑȞĮ
įȚıİțĮIJȠȝȝȪȡȚȠ İȣȡȫ) țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ.

(3)

ǹȞ, ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌȩ ȑȞĮ ǻȐȞİȚĮ, İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ, Ș ʌȡȩȦȡȘ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȚıȠȝİȡȫȢ (pari passu)
ȝİIJĮȟȪ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ĮȞİȟȐȡIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ IJȠȣȢ, İțIJȩȢ İȐȞ Ș İț ȞȑȠȣ țĮIJĮȞȠȝȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
DZȡșȡȠ 6 IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ ȑȤİȚ İijĮȡȝȠıșİȓ, țĮȚ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ, ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȚȜȑȟİȚ ȖȚĮ ʌȠȚȠ ǻȐȞİȚȠ Ȓ ʌȠȚĮ ǻȐȞİȚĮ İijĮȡȝȩȗİȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌȡȩȦȡȘ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ.

(4)

ȅȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȓ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ:
(Į) Ș ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ IJȘȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒȢ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJȘ țĮȚ İȟİȚįȚțİȪİȚ IJȠ ʌȠıȩ țĮȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș
ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ, Ș ȠʌȠȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ, țĮȚ,
(ȕ) țȐșİ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ IJȠȣȢ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȣȢ IJȩțȠȣȢ İʌȓ IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȘȢ ʌȡȠİȟȩijȜȘıȘȢ țĮȚ ȝİ
IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ ȩIJȚ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİȚ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȑȟȠįĮ, įĮʌȐȞİȢ Ȓ
ĮȝȠȚȕȑȢ

ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ

(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ

įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘ

ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ

țĮȚ

țȩıIJȘ

įȚĮțİțȠȝȝȑȞȘȢ

ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ țȐȜȣȥȘȢ țȚȞįȪȞȦȞ) ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ țȐșİ IJȑIJȠȚĮȢ ʌȡȠʌȜȘȡȦȝȒȢ. ȅȚ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȚ IJȩțȠȚ İȓȞĮȚ
ʌȜȘȡȦIJȑȠȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȤİIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ, țĮȚ
(Ȗ) țȐșİ ȝİȡȚțȒ ʌȡȠİȟȩijȜȘıȘ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ (ȝİIJȐ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ IJȦȞ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȦȞ IJȩțȦȞ, ĮȝȠȚȕȫȞ Ȓ ȐȜȜȦȞ
ȠijİȚȜȩȝİȞȦȞ ʌȠıȫȞ ıȤİIJȚțȫȞ ȝİ IJȠ ʌȠıȩ IJȘȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ) ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞȘ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ
İʌȚıIJȡȠijȒ țİijĮȜĮȓȦȞ, țĮȚ
(į) țȐșİ ʌȠıȩ ʌȠȣ ʌȡȠʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ İțȠȣıȓȦȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȠ įĮȞİȚıșİȓ İț ȞȑȠȣ.

(5)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮțȣȡȫȞİȚ, ȝİ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮijȘ ʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȒ IJȠȣ ıİ įȚȐıIJȘȝĮ ȩȤȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ IJȦȞ įȪȠ
İȕįȠȝȐįȦȞ, IJȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ (ȝİ İȜȐȤȚıIJȠ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ İțĮIJȩ İțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İȣȡȫ) IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮȜȘijșİȓ.

(6)

ǹȞ :
(Į) ȉȠ ǻȚțĮıIJȒȡȚȠ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ ȝİ ȠȡȚıIJȚțȒ IJȠȣ ĮʌȩijĮıȘ țȡȓȞİȚ ȩIJȚ ĮȣIJȒ Ș ȈȪȝȕĮıȘ Ȓ Ș ıȪȞĮȥȘ IJȦȞ
ǻĮȞİȓȦȞ ʌĮȡĮȕȚȐȗİȚ IJȠ įȓțĮȚȠ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ țĮȚ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ ĮȣIJȒ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠțĮIJĮıIJĮșİȓ,
IJȩIJİ Ș ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ȦȢ ıȪȞȠȜȠ (ʌ.Ȥ. ȠȚ ǻİıȝİȪıİȚȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌĮȡȩȞ)
ĮțȣȡȫȞİIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ, ĮȜȜȐ ĮȣIJȩ įİȞ İȖİȓȡİȚ ĮȟȓȦıȘ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓıʌİȣıȘ (ʌȡȩȦȡȘ İȟȩijȜȘıȘ) IJȦȞ
ȣijȚıIJĮȝȑȞȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ, Ȓ
(ȕ) ȈȣȞIJĮȖȝĮIJȚțȩ ǻȚțĮıIJȒȡȚȠ ǻĮȞİȚıIJȒ Ȓ ȐȜȜȠ țĮș’’ ȪȜȘȞ ĮȡȝȩįȚȠ įȚțĮıIJȒȡȚȠ ȖȚĮ țȐșİ IJȑIJȠȚȠ ǻĮȞİȚıIJȒ țȡȓȞİȚ ȝİ
ȠȡȚıIJȚțȒ ĮʌȩijĮıȘ ȩIJȚ ĮȣIJȒ Ș ȈȪȝȕĮıȘ Ȓ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ ʌĮȡĮȕȚȐȗİȚ IJȠ ȈȪȞIJĮȖȝĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ țĮȚ ĮȣIJȒ Ș ʌĮȡĮȕȓĮıȘ
įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠțĮIJĮıIJĮșİȓ, IJȩIJİ ȝȩȞȠ Ș ǻȑıȝİȣıȘ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ĮțȣȡȫȞİIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ, ĮȜȜȐ
ĮȣIJȩ įİȞ İȖİȓȡİȚ ĮȟȓȦıȘ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓıʌİȣıȘ (ʌȡȩȦȡȘ İȟȩijȜȘıȘ) IJȦȞ ȣijȚıIJĮȝȑȞȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ.

(7)

ǼȐȞ Ș ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ

ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ

ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǻ.ȃ.ȉ. ĮʌȠʌȜȘȡȫȞİIJĮȚ İț IJȦȞ ʌȡȠIJȑȡȦȞ İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ıİ İțȠȪıȚĮ Ȓ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ ȕȐıȘ, ȑȞĮ
ĮȞĮȜȠȖȚțȩ ʌȠıȩ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, İțIJȩȢ țĮȚ ĮȞ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
İȞİȡȖȫȞIJĮȢ ȠȝȩijȦȞĮ ıȣȝijȦȞȠȪȞ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ, țĮșȓıIJĮIJĮȚ ȐȝİıĮ ʌȜȘȡȦIJȑȠ țĮȚ İȟȠijȜȘIJȑȠ țĮIJȐ ȑȞĮ ʌȠıȩ ʌȠȣ
ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȡȤȚțȒ ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ ȑȖȚȞĮȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ
ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǻ.ȃ.ȉ.

7. ȆȁǾȇȍȂǼȈ
(1)

ǵȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠ ĮțȑȡĮȚȠ, ȤȦȡȓȢ ȝİȓȦıȘ ȜȩȖȦ
ıȣȝȥȘijȚıȝȠȪ Ȓ ȪʌĮȡȟȘȢ ĮȞIJĮʌĮȓIJȘıȘȢ, ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞİȢ Įʌȩ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȝİȚȫıİȚȢ Ȓ ʌĮȡĮțȡĮIJȒıİȚȢ ijȩȡȦȞ, ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ
țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ ȖȚĮ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(2)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įȘȜȫȞİȚ ȩIJȚ ȩȜİȢ ȠȚ țĮIJĮȕȠȜȑȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ țĮȚ ȠȚ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚȢ ʌȠıȫȞ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ,
țĮșȫȢ țĮȚ Ș ȓįȚĮ Ș ȈȪȝȕĮıȘ, įİȞ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ijȩȡȠ Ȓ ȐȜȜȘ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıIJȘ ȤȫȡĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ
įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ȣʌĮȤșȠȪȞ ıİ IJȑIJȠȚȠȣȢ ijȩȡȠȣȢ Ȓ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ țĮș’’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ. ǹȞ
ȦıIJȩıȠ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȢ Įʌȩ IJȠ ȞȩȝȠ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıİ IJȑIJȠȚİȢ ʌĮȡĮțȡĮIJȒıİȚȢ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ
țĮIJĮȕȐȜȜİȚ IJĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ İʌȚʌȜȑȠȞ ʌȠıȐ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİȚ Ș
ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.

(3)

ǵȜİȢ ȠȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȝȑıȦ ȝȘȞȪȝĮIJȠȢ SWIFT MT202 ıİ TARGET2, ıIJȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȝİ ĮȟȓĮ ʌȡȚȞ IJȚȢ 11:00 ʌ.ȝ. (ȫȡĮ ǺȡȣȟİȜȜȫȞ) ıIJȠ TARGET2 SWIFT-BIC: ECBFDEFFBAC, ıİ ʌȓıIJȦıȘ
IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ 4050992001, ȩȞȠȝĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ «ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ ǻȚȝİȡȒ ǻȐȞİȚĮ Ǽ.Ǽ./ǻĮȞİȚıIJȑȢ» ȝİ IJȘȞ
ĮȚIJȚȠȜȠȖȓĮ: «ȈIJȒȡȚȟȘ ȖȚĮ IJȘ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦȗȫȞȘ», Ȓ ıİ ȐȜȜȠ IJȑIJȠȚȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ Ș
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȣʌȠįİȚțȞȪİȚ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ıIJȠȞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝİ ȑȖȖȡĮijȘ İȚįȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ
įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ IJȘ ıȤİIJȚțȒ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ (Ƞ «ȁȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ǻĮȞİȚıIJȫȞ»).

(4)

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞȘȝİȡȫȞİȚ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ,
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įİțĮʌȑȞIJİ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȑȢ ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ, ȖȚĮ IJȠ ʌȠıȩ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ
țĮȚ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ İȓȞĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȐ țĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑĮ IJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ (İʌȚIJȩțȚȠ,
IJȠțȠijȩȡȠȢ ʌİȡȓȠįȠȢ) ıIJĮ ȠʌȠȓĮ ȕĮıȓȗİIJĮȚ Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȦȞ IJȩțȦȞ.

(5)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮʌȠıIJȑȜȜİȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ıIJĮȜİȓ ıIJȠȞ
ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ
IJȦȞ ȉȩțȦȞ.

(6)

ǹȞ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮIJĮȕȐȜİȚ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ ǻȐȞİȚĮ, ʌȠıȩ IJȠ ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ
ıȣȞȠȜȚțȩ ĮʌĮȚIJȘIJȩ țĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑȠ ʌȠıȩ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ʌĮȡĮȚIJİȓIJĮȚ
ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ įȚțĮȚȫȝĮIJȠȢ ȖȚĮ ȞĮ İʌĮȞĮțIJȒıİȚ IJȠ ȒįȘ țĮIJĮȕȜȘșȑȞ ʌȠıȩ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ ĮʌĮȚIJȘIJȐ ʌȠıȐ.
ȉȠ țĮIJĮȕȜȘșȑȞ ʌȠıȩ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȠijİȚȜȩȝİȞȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ
ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȝİ IJȘȞ ĮțȩȜȠȣșȘ ıİȚȡȐ:

(a)

ʌȡȫIJȠȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚİıįȒʌȠIJİ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ, įĮʌȐȞİȢ țĮȚ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ·

(b)

įİȪIJİȡȠȞ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ IJȩțȠ ȣʌİȡȘȝİȡȓĮȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 5(5) ·

(c)

IJȡȓIJȠȞ ȖȚĮ IJȩțȠȣȢ· țĮȚ

(d)

IJȑIJĮȡIJȠȞ ȖȚĮ IJȠ țİijȐȜĮȚȠ,

įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ IJĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ʌȠıȐ İȓȞĮȚ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝĮ Ȓ İțʌȡȩșİıȝĮ IJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ.
(7)

ȅʌȠȚȠıįȒʌȠIJİ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ țĮȚ țĮșȠȡȚıȝȩȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ:
(Į) ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝİ İȪȜȠȖȘ Įʌȩ İȝʌȠȡȚțȒ ȐʌȠȥȘ ȝȑșȠįȠ· țĮȚ
(ȕ) įİıȝİȪİȚ, ĮʌȠȣıȓĮ ʌȡȠįȒȜȠȣ ıijȐȜȝĮIJȠȢ, ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

(8)

ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ș țĮIJĮȕȠȜȒ ʌȡȑʌİȚ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ ıİ ȘȝȑȡĮ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ
ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ, IJȑIJȠȚĮ țĮIJĮȕȠȜȒ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȝȑıȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ.

8. ȁȅīȅǿ ȀǹȉǹīīǼȁǿǹȈ
(1)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȝİ ȖȡĮʌIJȒ İȚįȠʌȠȓȘıȘ (ʌȠȣ İʌȚįȓįİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞİȡȖȫȞIJĮȢ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣȢ) (țĮȚ
İȞİȡȖȫȞIJĮȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ) ʌȡȠȢ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ȞĮ ĮțȣȡȫıȠȣȞ IJȘ
ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ țĮȚ/Ȓ ȞĮ ĮʌĮȚIJȒıȠȣȞ IJȠ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ȦȢ ȐȝİıĮ ĮʌĮȚIJȘIJȩ țĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑȠ,
ȝĮȗȓ ȝİ IJȠȣȢ įİįȠȣȜİȣȝȑȞȠȣȢ IJȩțȠȣȢ, ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ:
(Į) Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮįȣȞĮIJİȓ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ʌȠıȩ țİijĮȜĮȓȠȣ Ȓ IJȩțȦȞ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ǻĮȞİȓȠȣ Ȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜĮ ȠijİȚȜȩȝİȞĮ ʌȠıȐ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȜȒȟȘȢ IJȘȢ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ, İȓIJİ
İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ İȓIJİ İȞ ȝȑȡİȚ, ȝİ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ ıȣȝijȦȞȒșȘțİ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ
ǻȐȞİȚȠ țĮȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ĮșȑIJȘıȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ʌİȡȓȠįȠ IJȡȚȐȞIJĮ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ (ıȤİIJȚțȐ ȝİ
ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ʌȠıȠȪ IJȩțȦȞ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠȣ ʌȠıȠȪ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȠȣ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ) Ȓ
İʌIJȐ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȫȞ ȘȝİȡȫȞ (ıȤİIJȚțȐ ȝİ ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ʌȠıȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ) ĮijȩIJȠȣ șĮ ȑȤİȚ
İʌȚįȠșİȓ ıȤİIJȚțȒ ȑȖȖȡĮijȘ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, Ȓ
(ȕ) Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ Ȓ ȠȚ ijȠȡİȓȢ IJȠȣ ĮșİIJȠȪȞ țĮIJȐ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 1(3) ȖȚĮ IJȘ șȑıȘ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ
ǻĮȞİȓȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ
įȣȞȐȝİȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ), țĮȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ĮșȑIJȘıȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıȣȞİȤȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ
İȞȩȢ ȝȘȞȩȢ ĮijȩIJȠȣ ȑȤİȚ İʌȚįȠșİȓ ıȤİIJȚțȒ ȑȖȖȡĮijȘ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, Ȓ
(Ȗ) ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, țȡȓȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ țĮș’’ ȪȜȘȞ
ĮȡȝȩįȚȠ įȚțĮıIJȒȡȚȠ ȦȢ ȝȘ įİıȝİȣIJȚțȑȢ Ȓ İțIJİȜİıIJȑȢ ȑȞĮȞIJȚ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Ȓ țȡȓȞȠȞIJĮȚ ʌĮȡȐȞȠȝİȢ Įʌȩ țĮș’’
ȪȜȘȞ ĮȡȝȩįȚȠ įȚțĮıIJȒȡȚȠ, Ȓ
(į) (i) įȚĮʌȚıIJȫȞİIJĮȚ ȩIJȚ, ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ Ȓ ȝİ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ Ȓ Ƞ
ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, İȞȑȤİIJĮȚ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌĮȡȐȞȠȝȘ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ Ȓ ıİ ȠʌȠȚİıįȒʌȠIJİ İʌȚȗȒȝȚİȢ
İȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Ȓ (ii) țȐșİ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ Ȓ İȖȖȪȘıȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ Ȓ Ƞ
ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮțȡȚȕİȓȢ, ĮȞĮȜȘșİȓȢ Ȓ
ʌĮȡĮʌȜĮȞȘIJȚțȑȢ, Ȓ
(İ) ȈȤİIJȚțȩ ȋȡȑȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ țİijĮȜĮȓȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJĮ 250 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ,
İȓȞĮȚ ȣʌȠțİȓȝİȞȠ ıİ įȒȜȦıȘ ĮșȑIJȘıȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ țȐșİ ȩȡȖĮȞȠ įȚȠȓțȘıȘȢ Ȓ IJİțȝȘȡȓȦıȘȢ
IJȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ȤȡȑȠȣȢ țĮȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȝȓĮȢ IJȑIJȠȚĮȢ įȒȜȦıȘȢ ʌȡȠțȪʌIJİȚ İʌȓıʌİȣıȘ IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ȤȡȑȠȣȢ Ȓ
ȝȚĮ İȞ IJȠȚȢ ʌȡȐȖȝĮıȚȞ ĮȞĮıIJȠȜȒ ʌȜȘȡȦȝȫȞ Ȓ
(ıIJ) Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȞ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ İȝʌȡȩșİıȝİȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȑȢ ʌȡȠȢ IJȠ ǻȃȉ ıȤİIJȚțȑȢ ȝİ IJȠȞ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ
ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǻȃȉ, Ȓ
(ȗ) Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȖİȞȚțȫȢ įİȞ țĮIJĮȕȐȜȜİȚ IJȠ ȈȤİIJȚțȩ ȋȡȑȠȢ IJȠȣ, țĮIJȐ IJȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ ȠijİȚȜȒȢ IJȠȣ Ȓ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ
ĮȞĮıIJȠȜȒ ʌȜȘȡȦȝȫȞ IJȠȣ ȈȤİIJȚțȠȪ ȋȡȑȠȣȢ IJȠȣ Ȓ IJȦȞ ĮȞİȚȜȘȝȝȑȞȦȞ Ȓ İȖȖȣȘȝȑȞȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ IJȠȣ.

īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȦȢ «ȈȤİIJȚțȩ ȋȡȑȠȢ» ȞȠİȓIJĮȚ IJȠ ǼȟȦIJİȡȚțȩ ȋȡȑȠȢ țĮȚ IJȠ ǻȘȝȩıȚȠ
ǼıȦIJİȡȚțȩ ȋȡȑȠȢ.
«ǼȟȦIJİȡȚțȩ ȋȡȑȠȢ» ȞȠİȓIJĮȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȤȡȑȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Ȓ IJȠȣ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ İȓȞĮȚ
(i) İțijȡĮıȝȑȞȠ Ȓ ʌȜȘȡȦIJȑȠ ıİ ȞȩȝȚıȝĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȩ Įʌȩ IJȠ İʌȓıȘȝȠ ȞȩȝȚıȝĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ (ii) IJȠ ȠʌȠȓȠ
įİȞ İȓȤİ ʌȡȠțȪȥİȚ ĮȡȤȚțȐ Ȓ ĮȞĮȜȘijșİȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȈȪȝȕĮıȘȢ Ȓ ȅȡȖȐȞȠȣ Ȓ İțįȩșȘțİ țĮIJ’’ ȠȣıȓĮȞ ıİ ʌȚıIJȦIJȑȢ
ʌȠȣ İȓȞĮȚ ȩȜȠȚ țȐIJȠȚțȠȚ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Ȓ ıİ ȠȞIJȩIJȘIJİȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑįȡĮ IJȠȣȢ Ȓ IJȠȞ ȕĮıȚțȩ IJȩʌȠ IJȦȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ
IJȠȣȢ İȞIJȩȢ IJȘȢ İʌȚțȡȐIJİȚĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ.
«ǻȘȝȩıȚȠ ǼıȦIJİȡȚțȩ ȋȡȑȠȢ» ȞȠİȓIJĮȚ țȐșİ ȤȡȑȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȠ ȠʌȠȓȠ (i) İțijȡȐȗİIJĮȚ ıIJȠ İʌȓıȘȝȠ ȞȩȝȚıȝĮ
IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, (ii) ȑȤİȚ IJȘ ȝȠȡijȒ Ȓ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪİIJĮȚ Įʌȩ ȠȝȩȜȠȖĮ, IJȓIJȜȠȣȢ Ȓ ȐȜȜĮ ȤȡİȩȖȡĮijĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ
İȖȖȪȘıȘ ȖȚĮ ĮȣIJȐ țĮȚ (iii) įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪİIJĮȚ Ȓ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪİIJĮȚ Ȓ İȚıȐȖİIJĮȚ Ȓ İʌĮȞĮȖȠȡȐȗİIJĮȚ țĮȚ
ʌȦȜİȓIJĮȚ ȝİ ıȣȞȒșȘ IJȡȩʌȠ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȤȡȘȝĮIJȚıIJȒȡȚȠ, ĮȣIJȠȝĮIJȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ,
İȟȦȤȡȘȝĮIJȚıIJȘȡȚĮțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ĮȖȠȡȐ ȤȡİȠȖȡȐijȦȞ.
(2)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝʌȠȡȠȪȞ, ȤȦȡȓȢ ȦıIJȩıȠ ȞĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞȠȚ, ȞĮ ĮıțȒıȠȣȞ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJȐ IJȠȣȢ ȕȐıİȚ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ
DZȡșȡȠȣ țĮȚ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ ȞĮ IJĮ ĮıțȒıȠȣȞ ȝȩȞȠ ȝİȡȚțȫȢ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȘȢ ȝİȜȜȠȞIJȚțȒȢ ȐıțȘıȘȢ IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ
įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ. ȈȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ĮȣIJȐ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İȞİȡȖȠȪȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ
IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ.

(3)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ İʌȚıIJȡȑijİȚ ȩȜĮ IJĮ ȑȟȠįĮ, IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ, IJȚȢ ĮȝȠȚȕȑȢ țĮȚ IJȘȞ ĮʌȫȜİȚĮ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ țĮȚ
İȓȞĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑĮ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Ȓ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȦȢ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȢ ʌȡȩȦȡȘȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ǻĮȞİȓȠȣ
įȣȞȐȝİȚ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ DZȡșȡȠȣ. Ǿ ĮʌȫȜİȚĮ IJȠȣ IJȩțȠȣ İȓȞĮȚ Ș įȚĮijȠȡȐ (ĮȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȖȚĮ șİIJȚțȩ ʌȠıȩ) ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ
İʌȚIJȠțȓȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ țĮȚ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İʌĮȞİʌȑȞįȣıȘ IJȦȞ ʌȡȩȦȡĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦșȑȞIJȦȞ ʌȠıȫȞ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ IJȘȢ ʌȡȩȦȡȘȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țĮȚ IJȘȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ǻȐȞİȚȠ
ȜȒȖİȚ Ȓ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țĮIJĮȖȖİȜșİȓ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮIJĮȕȐȜȜİȚ IJȩțȠȣȢ ȣʌİȡȘȝİȡȓĮȢ, ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 5 (5) ĮȞȦIJȑȡȦ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ ʌȡȠțȪʌIJȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ȠijİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ IJȠȣ
țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȑȤİȚ țȘȡȣȤșİȓ ĮȝȑıȦȢ ĮʌĮȚIJȘIJȩ țĮȚ ʌȜȘȡȦIJȑȠ, ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒȢ
țĮIJĮȕȠȜȒȢ IJȠȣ.

9.

ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǾȈǾȈ

(1) ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ʌĮȡȑȤİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ ȞĮ įȠșȠȪȞ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ:
(Į) ȩȜĮ IJĮ ȑȖȖȡĮijĮ ʌȠȣ ĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȖİȞȚțȐ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ IJȠȣ IJȘȞ ȓįȚĮ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȣ
ĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚǜ
(ȕ) IJĮțIJȚțȒ ȑțșİıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȩȠįȠ ʌȠȣ ıȘȝİȚȫȞİIJĮȚ ıIJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢǜ

(Ȗ) ĮȝİȜȜȘIJȓ, țȐșİ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȒ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ IJȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȒ IJȠȣ IJȘȞ
ȠʌȠȓĮ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠIJİ įĮȞİȚıIJȒȢ Ȓ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȝʌȠȡİȓ İȣȜȩȖȦȢ ȞĮ ȗȘIJȒıİȚǜ
țĮȚ
(į) ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ țȐșİ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ İȣȜȩȖȦȢ ȞĮ ıȣȞȚıIJȐ ȁȩȖȠ ȀĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ țĮȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ
ʌȠȣ, İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȒ IJȠȣ.
(2)

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȝİȜȜȘIJȓ, İȐȞ ıȣȝȕİȓ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ șĮ țĮșȚıIJȠȪıİ İıijĮȜȝȑȞȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȒȜȦıȘ ȑȖȚȞİ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ
IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ĮȞȦIJȑȡȦ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 3 (4).

10.

ȊȆȅȋȇǼȍȈǼǿȈ ȈȋǼȉǿȀǹ ȂǼ ǼȆǿĬǼȍȇǾȈǼǿȈ, ȆȇȅȁǾȌǾ ȉǾȈ ǹȆǹȉǾȈ Ȁǹǿ ǼȁǼīȋȅȊȈ

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ (ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǽȫȞȘȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ) (İțIJȩȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ) ȑȤȠȣȞ IJȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ
İȜȑȖȤȠȣȞ IJȘȞ IJȒȡȘıȘ Įʌȩ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ IJȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȞ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, țĮșȫȢ țĮȚ Įʌȩ
IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İțʌȡȠıȦʌȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, țĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȩ:
(Į) Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ IJȠ įȚțĮȓȦȝĮ ȞĮ ĮʌȠıIJȑȜȜİȚ IJȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ IJȘȢ Ȓ įİȩȞIJȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȣȢ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ ȖȚĮ
IJȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȠȚȦȞįȒʌȠIJİ IJİȤȞȚțȫȞ, ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ Ȓ ȜȠȖȚıIJȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ țȡȓȞİȚ ĮȞĮȖțĮȓȠȣȢ
ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ.
(ȕ) ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮȚ Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȠijİȓȜȠȣȞ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ IJĮ
ȑȖȖȡĮijĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘIJȘșȠȪȞ ȖȚĮ IJȚȢ İȞ ȜȩȖȦ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ, IJȠȣȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ Ȓ ȜȠȖȚıIJȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ, țĮȚ ȞĮ
ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȩȜĮ IJĮ țĮIJȐȜȜȘȜĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ IJȠ ȑȡȖȠ IJȦȞ İȞIJİIJĮȜȝȑȞȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ įȚİȟĮȖȦȖȒ IJȠȣȢ
ʌȡȠıȫʌȦȞ. ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮȚ Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ
ıIJĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȠʌĮȡȐȖȡĮijȠ (Į) ʌȡȩıȕĮıȘ ıİ ȤȫȡȠȣȢ țĮȚ İȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ ȩʌȠȣ
ijȣȜȐııȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ IJĮ ıȤİIJȚțȐ ȑȖȖȡĮijĮ.

(Ȗ) ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ țĮȚ Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ įȚĮıijĮȜȓȗȠȣȞ IJȘ įȚİȡİȪȞȘıȘ țĮȚ IJȘȞ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȒ
ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ țĮIJĮȖȖİȜȜȩȝİȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ įȚĮʌȚıIJȦȝȑȞȦȞ ʌİȡȚʌIJȫıİȦȞ ĮʌȐIJȘȢ, įȦȡȠįȠțȓĮȢ Ȓ țȐșİ
ȐȜȜȘȢ ʌĮȡȐȞȠȝȘȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȘȢ ıIJȒȡȚȟȘȢ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ. ǵȜİȢ ĮȣIJȑȢ ȠȚ
ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, țĮșȫȢ țĮȚ IJĮ ıȤİIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ İșȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȖȞȦıIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȤȦȡȓȢ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ.

11.

īȃȍȈȉȅȆȅǿǾȈǼǿȈ

(1)

ǵȜİȢ ȠȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, İijȩıȠȞ ȖȓȞȠȞIJĮȚ İȖȖȡȐijȦȢ țĮȚ
ĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ĮʌȠįȑțIJİȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 7. ȀȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚİȓ IJȠȣȢ
ĮʌȠįȑțIJİȢ țĮȚ IJȠ ȖȞȦıIJȠʌȠȚİȓ ıIJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣȢ țȐșİ ijȠȡȐ ʌȠȣ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ʌĮȡȩȝȠȚĮ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ.

(2)

ǵȜİȢ ȠȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚȢ ȖȓȞȠȞIJĮȚ ȝȑıȦ ıȣıIJȘȝȑȞȠȣ IJĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ. Ȉİ İʌİȓȖȠȣıİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮ, ȝİ ȝȒȞȣȝĮ swift Ȓ ȝİ ĮȖȖİȜȚȠijȩȡȠ ıIJȠȣȢ ʌȡȠĮȞĮijİȡȩȝİȞȠȣȢ ĮʌȠįȑțIJİȢ țĮȚ ȞĮ
İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞIJĮȚ ȝİ ıȣıIJȘȝȑȞȘ İʌȚıIJȠȜȒ ȤȦȡȓȢ ĮįȚțĮȚȠȜȩȖȘIJȘ țĮșȣıIJȑȡȘıȘ. ȅȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚȢ IJȓșİȞIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ ȝİ
IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ IJȘȢ IJȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮȢ, IJȠȣ ȝȘȞȪȝĮIJȠȢ swift Ȓ IJȘȢ İʌȚıIJȠȜȒȢ.

(3)

ǵȜĮ IJĮ ȑȖȖȡĮijĮ, ȠȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖȘșȠȪȞ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ
ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ.

(4)

ȀȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚİȓ ıIJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȝȑȡȘ IJȠȞ țĮIJȐȜȠȖȠ ȝİ IJĮ ȠȞȩȝĮIJĮ țĮȚ IJĮ
įİȓȖȝĮIJĮ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ IJȦȞ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ʌȠȣ įȡȠȣȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ,
ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ĮȣIJȒȢ. Ȃİ IJȠȞ ȓįȚȠ IJȡȩʌȠ, țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚİȓ IJȠȞ
ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ țĮIJȐȜȠȖȠ țĮȚ IJȠȞ ȖȞȦıIJȠʌȠȚİȓ ıIJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ, țȐșİ ijȠȡȐ ʌȠȣ ĮȣIJȩȢ
IJȡȠʌȠʌȠȚİȓIJĮȚ.

12.

ȁȅǿȆǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

(1)

Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ İȓȞĮȚ Ȓ
țĮIJĮıIJȠȪȞ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ȐțȣȡİȢ, ʌĮȡȐȞȠȝİȢ Ȓ ȝȘ İțIJİȜİıIJȑȢ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐʌȠȥȘ ȕȐıİȚ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ
İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ ȞȩȝȠȣ, Ș ȚıȤȪȢ, Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ țĮȚ Ș İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ İʌ’’ ȠȣįİȞȓ IJȡȩʌȦ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Ȓ țȜȠȞȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ȜȩȖȠ ĮȣIJȩ. ȅȚ įȚĮIJȐȟİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ
İȞ ȝȑȡİȚ ȐțȣȡİȢ, ʌĮȡȐȞȠȝİȢ Ȓ ȝȘ İțIJİȜİıIJȑȢ, İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȚ țĮȚ ȦȢ İț IJȠȪIJȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȞİȪȝĮ țĮȚ
IJȠȞ ıțȠʌȩ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(2)

ȉȠ ȆȡȠȠȓȝȚȠ țĮȚ IJĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ IJȝȒȝĮ ĮȣIJȒȢ.

(3)

ȂȑȡȘ ʌȠȣ įİȞ İȓȞĮȚ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȞȑȞĮ įȚțĮȓȦȝĮ, ȕȐıİȚ IJȠȣ ȃȩȝȠȣ ʌİȡȓ
ȈȣȝȕȐıİȦȞ (ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ ȉȡȓIJȦȞ) IJȠȣ 1999, ȞĮ İijĮȡȝȩıȠȣȞ Ȓ ȞĮ İʌȦijİȜȘșȠȪȞ Įʌȩ țĮȞȑȞĮȞ ȩȡȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ.

(4)

ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ ĮʌȠȡȓİȢ Ȓ İȡȦIJȒȝĮIJĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȣȤȩȞ İțțȡİȝȒ Ȓ ĮȞİȟȩijȜȘIJĮ ʌȠıȐ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ
ǻĮȞİȚıIJȫȞ, ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌİȣșȪȞİȚ IJȑIJȠȚĮ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ıIJȘȞ ȅȝȐįĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ (Euro Area Working Group)
ȝİ ıțȠʌȩ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ ijȚȜȚțȠȪ įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ IJȦȞ ȗȘIJȘȝȐIJȦȞ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ (İȞİȡȖȫȞIJĮȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ (İțIJȩȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ).

13.
(1)

ǼȀȋȍȇǾȈǾ Ȁǹǿ ȂǼȉǹǺǿǺǹȈǾ
ȅʌȠȚĮįȒʌȠIJİ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ țȐʌȠȚȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ, Ș ȠʌȠȓĮ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ
ȕȐıİȚ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 2, ȚıȤȪİȚ ȦȢ İȟȒȢ: Ƞ ʌȡȫȘȞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ, Ƞ ȞȑȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ țĮȚ ȠȚ ȣʌȩȜȠȚʌȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȣʌȠȖȡȐijȠȣȞ
ıȪȝȕĮıȘ İțȤȫȡȘıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 6 («ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ») țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ ĮȣIJȒ İțIJİȜİȓIJĮȚ Įʌȩ ȩȜĮ ĮȣIJȐ IJĮ ȝȑȡȘ țĮȚ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ȠijİȚȜȩȝİȞȦȞ

ʌȠıȫȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ĮȣIJȒ: (i) Ƞ ȣijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ İțȤȦȡİȓ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ IJĮ
įȚțĮȚȫȝĮIJȐ IJȠȣ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ǻȐȞİȚĮ țĮȚ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȞĮ İțȤȦȡȘșİȓ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
ǼțȤȫȡȘıȘȢ· (ii) Ƞ ȣijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮʌȠįİıȝİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ Įʌȩ IJȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮIJȐ IJȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ İțȤȦȡȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ
ȞĮ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ (ȠȚ «ȈȤİIJȚțȑȢ ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ»)· țĮȚ (iii) Ƞ ȞȑȠȢ
ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ ʌȡȠȢ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȚıȠįȪȞĮȝİȢ ȝİ IJȚȢ ȈȤİIJȚțȑȢ
ȊʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ (ĮȞ įİȞ İȓȞĮȚ ȒįȘ ǻĮȞİȚıIJȒȢ) ȖȓȞİIJĮȚ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ. ǹȞIJȓȖȡĮijȠ țȐșİ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ ȤȠȡȘȖİȓIJĮȚ ĮȝİȜȜȘIJȓ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȠȪȞ ĮȝİȜȜȘIJȓ ıIJȠȞ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țȐșİ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ İțȤȫȡȘıȘ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȕȐıİȚ ĮȣIJȒȢ.
(2)

ȆĮȡȐ IJȠ ĮȞȦIJȑȡȦ DZȡșȡȠ 13(1), țȐșİ İțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ țȐʌȠȚȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 2(4)(ȕ) IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ ȤȦȡȓȢ ȞĮ ȤȡİȚȐȗİIJĮȚ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȖȡĮʌIJȒ ıȣȞĮȓȞİıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ
ǻĮȞİȚıIJȫȞ ȝİ IJȠȞ ȩȡȠ Ƞ ʌȡȫȘȞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȞĮ ʌȜȘȡȠijȠȡİȓ ĮȝİȜȜȘIJȓ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ IJȘȞ
İțȤȫȡȘıȘ Ȓ/țĮȚ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ĮȣIJȒ.

14.
(1)

ǼĭǹȇȂȅȈȉǼȅ ǻǿȀǹǿȅ Ȁǹǿ ǻǿȀǹǿȅǻȅȈǿǹ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌȠȣ IJȣȤȩȞ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ, įȚȑʌİIJĮȚ țĮȚ İȡȝȘȞİȪİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ.

(2)

ȅȚ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȚȑȞİȟȘ ʌȡȠțȪȥİȚ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ
ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, IJȘȞ ȚıȤȪ, IJȘȞ İȡȝȘȞİȓĮ Ȓ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ IJȠȣ
ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ.

(3)

ȅȚ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ Įʌȩ IJĮ
ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ.

(4)

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțIJİȜȑıȠȣȞ Ȓ ȞĮ İʌȚįȚȫȟȠȣȞ ȞĮ İțIJİȜȑıȠȣȞ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ȓ ȐȜȜĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ țĮIJȐ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıIJĮ įȚțĮıIJȒȡȚĮ IJȘȢ
ȤȫȡĮȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

(5)

Ȃİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ țĮȚ ȐȞİȣ ȩȡȦȞ ʌĮȡĮȚIJİȓIJĮȚ Įʌȩ țȐșİ ĮıȣȜȓĮ ʌȠȣ ȑȤİȚ Ȓ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțIJȒıİȚ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȠȞ ȓįȚȠ Ȓ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣ ıIJȠȚȤİȓĮ, Įʌȩ ȞȠȝȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
ȈȪȝȕĮıȘ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ, ȤȦȡȓȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ, IJȘȢ ĮıȣȜȓĮȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ȐıțȘıȘ ĮȖȦȖȒȢ, įȚțĮıIJȚțȒ ĮʌȩijĮıȘ
Ȓ ȐȜȜȘ įȚĮIJĮȖȒ, țĮIJȐıȤİıȘ, ĮȞĮıIJȠȜȒ İțIJȑȜİıȘȢ įȚțĮıIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Ȓ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ įȚĮIJĮȖȒ, țĮȚ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ
İțIJȑȜİıȘ țĮȚ İʌȚȕȠȜȒ țĮIJȐ IJȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ ıIJȠ ȕĮșȝȩ ʌȠȣ įİȞ IJȠ ĮʌĮȖȠȡİȪİȚ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȩȢ ȞȩȝȠȢ.

15.
(1)

ǼȃǹȇȄǾ ǿȈȋȊȅȈ
ȂİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȝȑȡȘ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ʌȠȣ:
(Į) ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȜȐȕȠȣȞ IJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ĮȞĮțȠȓȞȦıȘ ȣʌȩ ȝȠȡijȒ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ
ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ
IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȣʌȩįİȚȖȝĮ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 4 ȩIJȚ Ș ȈȪȝȕĮıȘ ĮȣIJȒ
ȑȤİȚ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ
ȈȪȝȕĮıȘ ĮȣIJȒ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ IJȓʌȠIJĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ įİȞ
ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ıİ ȚıȤȪ.
țĮȚ
(ȕ) Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȜȐȕİȚ ǼʌȚȕİȕĮȚȫıİȚȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ Įʌȩ ȀȡȓıȚȝȠ ǹȡȚșȝȩ ǻĮȞİȚıIJȫȞ,
țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įİıȝİȪİȚ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ȩıȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
ʌĮȡİȓȤĮȞ IJȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ǼʌȚȕİȕĮȚȫıİȚȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ įİıȝİȪİȚ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, IJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ
ǻĮȞİȚıIJȒ, Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ IJȠȣ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ.
ȍȢ «ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ» ȞȠİȓIJĮȚ Ș ȖȡĮʌIJȒ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ (ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 4 IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ
IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ) Įʌȩ ȑȞĮȞ ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȡȠȢ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȩIJȚ, ȕȐıİȚ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ IJȘȢ ȤȫȡĮȢ IJȠȣ, İȓȞĮȚ ȞȠȝȓȝȦȢ
İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȢ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ.

(2)

ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ ıȣȝijȦȞİȓIJĮȚ ȩIJȚ Ș ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ İȞȩȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ İijĮȡȝȠȖȒ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ țȡȐIJȠȣȢ ȝȑȜȠȣȢ. ǹȞ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȚıȤȪȠȣıĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ Ș ʌȡȠıȦȡȚȞȒ
İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ ĮȞĮțȜȘșİȓ, țĮIJĮȖȖİȜșİȓ Ȓ ȜȒȟİȚ, IJȩIJİ Ș ǻȑıȝİȣıȘ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ĮȞĮțĮȜİȓIJĮȚ țĮȚ
ĮțȣȡȫȞİIJĮȚ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ȝİȜȜȠȞIJȚțȑȢ İțIJĮȝȚİȪıİȚȢ ǻĮȞİȓȦȞ ĮȜȜȐ țȐIJȚ IJȑIJȠȚȠ įİȞ șȑIJİȚ șȑȝĮ İʌȓıʌİȣıȘȢ (IJȘȢ
İȟȩijȜȘıȘȢ) ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ İțIJĮȝȚİȣșİȓ Įʌȩ IJȠȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ǻĮȞİȚıIJȒ ȕȐıİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

16.

ǼȀȉǼȁǼȈǾ ȉǾȈ ȈȊȂǺǹȈǾȈ

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ ıİ ȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ĮȡȚșȝȩ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȠȪȞ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌȩ IJĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ
ȝȑȡȘ. ȀȐșİ ĮȞIJȓIJȣʌȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȦIJȠIJȪʌȠȣ țĮȚ Ș ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȦȢ İȐȞ
ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ ıIJĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ ȞĮ ȒIJĮȞ ıİ ȑȞĮ ȝȩȞȠȞ ĮȞIJȓIJȣʌȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȤȠȡȘȖİȓ ĮȝİȜȜȘIJȓ, ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ĮțȡȚȕȒ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıİ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ
ȝȑȡȠȢ.

17.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ

ȉĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ IJȝȒȝĮ ĮȣIJȒȢ:
1.

ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ǻĮȞİȚıIJȫȞ

2.

ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ

3.

ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ǹʌȠįȠȤȒȢ

4.

ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȃȠȝȚțȒȢ īȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ

5.

ȀĮȞȩȞİȢ țĮșȠȡȚıȝȠȪ EURIBOR

6.

ȊʌȩįİȚȖȝĮ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ, țĮȚ

7.

ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ǼʌĮijȫȞ.

DzȖȚȞİ ıIJȚȢ ǺȡȣȟȑȜȜİȢ ıIJȚȢ 8 ȂĮǸȠȣ 2010 țĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ ıIJȚȢ 8 ȂĮǸȠȣ 2010.

ǼȁȁǾȃǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ
ȦȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ
ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒīİȫȡȖȚȠ ȆĮʌĮțȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ țȡȐIJȘ ȝȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ
ǺǹȈǿȁǼǿȅ ȉȅȊ ǺǼȁīǿȅȊ, ǿȇȁǹȃǻǿǹ,
ǺǹȈǿȁǼǿȅ ȉǾȈ ǿȈȆǹȃǿǹȈ, īǹȁȁǿȀǾ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ, ǿȉǹȁǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ,
ȀȊȆȇǿǹȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ, ȂǼīǹȁȅ
ǻȅȊȀǹȉȅ ȉȅȊ ȁȅȊȄǼȂǺȅȊȇīȅȊ,
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ȂǹȁȉǹȈ, ǺǹȈǿȁǼǿȅ ȉȍȃ
Ȁǹȉȍ ȋȍȇȍȃ, ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ǹȊȈȉȇǿǹȈ,
ȆȅȇȉȅīǹȁǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ,
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ȈȁȅǺǼȃǿǹȈ,
ȈȁȅǺǹȀǿȀǾ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ țĮȚ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹ ȉǾȈ ĭǿȃȁǹȃǻǿǹȈ ȦȢ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ
İțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞĮ Įʌȩ IJȘȞ:
ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ
ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒOlli Rehn

ȉȇǹȆǼǽǹ ȉǾȈ ǼȁȁǹǻȅȈ
ȦȢ Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȞ
īİȫȡȖȚȠ ȆȡȠȕȩʌȠȣȜȠ
ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ

KfW
ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, IJİȜİȓ ȣʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ
İȞİȡȖİȓ ȖȚĮ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ IJȘȢ
ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ
ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ
ǼțʌȡȠıȦʌȠȪȝİȞȘ Įʌȩ IJȠȣȢ
-ȣʌȠȖȡĮijȒǻȡ. Günther Bräunig
ȂȑȜȠȢ IJȠȣ ǻȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
- ȣʌȠȖȡĮijȒ ǻȡ. Frank Czichowski
ȉĮȝȓĮȢ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǻǹȃǼǿȈȉȍȃ

ǻȑıȝİȣıȘ
ǼȊȇȍ
ǺĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ

2.860.942.462,10

ǿȡȜĮȞįȓĮ

1.310.046.500,93

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ

9.794.387.452,71

īĮȜȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

16.773.596.199,72

ǿIJĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

14.739.467.996,33

ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

161.470.573,49

ȂİȖȐȜȠ ǻȠȣțȐIJȠ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ

206.054.851,64

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ

74.543.025,89

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ

4.703.995.187,73

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ

2.290.192.933,16

ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

2.064.558.742,44

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ

387.812.451,16

ȈȜȠȕĮțȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

817.850.223,95

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ

KfW ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, IJİȜİȓ ȣʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ İȞİȡȖİȓ ȖȚĮ
IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ IJȘȢ
ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ

1.478.947.787,45

22.336.133.611,30

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹǿȉǾȂǹȉȅȈ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ
ǹʌȠıIJȑȜȜİIJĮȚ ȝİ IJȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮ, ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ ıȣıIJȘȝȑȞȘ İʌȚıIJȠȜȒ

ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ, IJȘȜ/ʌȓĮ]

ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ, IJȘȜ/ʌȓĮ]

ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ, IJȘȜ/ʌȓĮ]

ĬȑȝĮ: ȈIJȒȡȚȟȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦȗȫȞȘ
ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȖȚĮ IJȠ [••] ǻȐȞİȚȠ

ȀȪȡȚȠȚ,

ǹȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ ȝİIJĮȟȪ ĮijİȞȩȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ
(İțIJȩȢ IJȘȢ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ) țĮȚ IJȘȢ KfW, ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ
ĮijİIJȑȡȠȣ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ ȦȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȡȚĮȢ, ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ IJȘȞ [••] (Ș «ȈȪȝȕĮıȘ»). ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ
ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤȠȣȞ IJȠ ȓįȚȠ ȞȩȘȝĮ țĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ.
1. ǻȚĮ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ĮȞȑțțȜȘIJĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȝİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ ǻĮȞİȓȠȣ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȒȞ,
ȣʌȩ IJȠȣȢ ĮțȩȜȠȣșȠȣȢ ȩȡȠȣȢ:
(Į) ȉȠ ȠȞȠȝĮıIJȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ ǼȊȇȍ …………
(ȕ) ȉȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ ǼȊȇȍ……
(Ȗ) Ǿ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İȓȞĮȚ Ș …………
(į) ȉȠ ǻȐȞİȚȠ [įİȞ] ʌȡȠȕȜȑʌİȚ [ȆİȡȓȠįȠ ȋȐȡȚIJȠȢ] [………………. ]
(İ) Ǿ ǻȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ [……] ȑIJȘ

(ıIJ) ȉȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İȓȞĮȚ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȑIJȘ)

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ (€€)

0

ǼțIJĮȝȓİȣıȘ

2. ǹʌȠįİȤȩȝĮıIJİ țĮȚ ıȣȝijȦȞȠȪȝİ ȩIJȚ:
(Į) ȅ țĮIJȐȜȠȖȠȢ IJȦȞ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȦȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ ȝİ įȚțĮȓȦȝĮ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ ʌȠȣ ĮʌİıIJȐȜȘ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ IJȘȞ […….] İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡȠȢ țĮȚ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıİ ȚıȤȪ.
(ȕ)

ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ȞĮ țĮșȚıIJȐ İıijĮȜȝȑȞȘ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȒȜȦıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ıIJȘȞ Įʌȩ […….] ȞȠȝȚțȒ
ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ
ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

(Ȗ) ǻİȞ ȑȤİȚ İʌȑȜșİȚ ȖİȖȠȞȩȢ ĮșȑIJȘıȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ.

Ȃİ İțIJȓȝȘıȘ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹȃǹȀȅǿȃȍȈǾȈ ǹȆȅǻȅȋǾȈ

EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB group, EBRD and IFI's

ǹʌȠıIJȑȜȜİIJĮȚ ȝİ IJȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮ ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ ıȣıIJȘȝȑȞȘ İʌȚıIJȠȜȒ
[ǼȚıĮȖȦȖȒ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ]

ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ, IJȘȜ/ʌȓĮ]

ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ, IJȘȜ/ʌȓĮ]

ĬȑȝĮ: ȈIJȒȡȚȟȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦȗȫȞȘ
ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ [••] ǻĮȞİȓȠȣ

ȀȪȡȚȠȚ,
ǹȞĮijİȡȩȝİȞȠȚ (i) ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİIJĮȟȪ ĮijİȞȩȢ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ (İțIJȩȢ IJȘȢ
ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ) țĮȚ IJȘȢ KfW ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ ĮijİIJȑȡȠȣ IJȘȢ
ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ ȦȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȡȚĮȢ, ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ IJȘȞ [••] (Ǿ «ȈȪȝȕĮıȘ»), țĮȚ (ii) ıIJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ
ʌȠȣ țȠȚȞȠʌȠȚȒșȘțİ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȞ (ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ). ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȓįȚĮ ȑȞȞȠȚĮ țĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ.
ǻȚĮ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȣȝİ IJȠȣȢ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȖȚĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ ȑȤİȚ ȣʌȠȕȐȜİȚ ĮȓIJȘıȘ Ș
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ ȝİ IJȠ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ:
(Į) ȉȠ ȠȞȠȝĮıIJȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ ǼȊȇȍ …………
(ȕ) ȉȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıİ ǼȊȇȍ……
(Ȗ) Ǿ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İȓȞĮȚ Ș …………
(į) ȉȠ ǻȐȞİȚȠ [įİȞ] ʌȡȠȕȜȑʌİȚ [ȆİȡȓȠįȠ ȋȐȡȚIJȠȢ] [………………. ]

(İ) Ǿ ǻȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ [……] ȑIJȘ
(ıIJ) ȉȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İȓȞĮȚ:

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ (ȑIJȘ)

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ țİijĮȜĮȓȠȣ (€€)

0

(ȗ) ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ǻĮȞİȓȠȣ İȓȞĮȚ ȠȚ İȟȒȢ:
[ ], [ ], [ ] țĮȚ [ ].

Ȃİ İțIJȓȝȘıȘ

ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ

ǼțIJĮȝȓİȣıȘ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȃȅȂǿȀǾȈ īȃȍȂȅǻȅȉǾȈǾȈ

(ǼʌȓıȘȝȠ ȑȖȖȡĮijȠ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ
ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ)

[ȉȩʌȠȢ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]
ȆȡȠȢ: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
[ǻȚİȪșȣȞıȘ]

ĬȑȝĮ: ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİIJĮȟȪ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ KfW (ȦȢ
ǻĮȞİȚıIJȫȞ) țĮȚ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (ȦȢ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ) țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ (ȦȢ
ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ) ʌȠȣ ȣʌİȖȡȐijȘ IJȘȞ [••] 2010

ǹȖĮʌȘIJȠȓ țȪȡȚȠȚ,
Ȃİ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJȐ ȝĮȢ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ
ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȃȠȝȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ĮȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȘȞ İȞ șȑȝĮIJȚ ȈȪȝȕĮıȘ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ IJĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȐ IJȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ Ș
«ȈȪȝȕĮıȘ"), ʌȠȣ ıȣȞȐijșȘțİ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ, ȝİIJĮȟȪ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ KfW (ıIJȠ İȟȒȢ ȠȚ
"ǻĮȞİȚıIJȑȢ") țĮȚ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ (ıIJȠ İȟȒȢ Ƞ «ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ»), IJȘȞ [••]. ǼʌȓıȘȢ, ĮȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ, ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȖȚĮ IJȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ
ȉİȤȞȚțȩ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ (ıIJȠ İȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ȝĮȗȓ ȦȢ «ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ»).
ǻȘȜȫȞȠȣȝİ ȩIJȚ ȑȤȠȣȝİ ʌȜȒȡȘ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȞȠȝȚțȒȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȖȚĮ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.
DzȤȠȣȝİ įȚĮțȡȚȕȫıİȚ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ. DzȤȠȣȝİ İʌȓıȘȢ İȜȑȖȟİȚ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ
įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ țĮȚ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ IJȠ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, IJȚȢ
İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ ʌȡȠȢ ȣʌȠȖȡĮijȒ, țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠ ȑȖȖȡĮijȠ, ʌȠȣ țȡȓȞĮȝİ ĮȞĮȖțĮȓȠ Ȓ țĮIJȐȜȜȘȜȠ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȑȤȠȣȝİ
įȚİȞİȡȖȒıİȚ țȐșİ ȐȜȜȘ ȑȡİȣȞĮ țĮȚ ȑȤȠȣȝİ İȟİIJȐıİȚ țȐșİ ȞȠȝȚțȩ ȗȒIJȘȝĮ, ʌȠȣ țȡȓȞĮȝİ ȦȢ ıȤİIJȚțȩ ȝİ IJȘȞ ȑțijȡĮıȘ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ
ȖȞȫȝȘȢ.
ȉİțȝĮȓȡȠȞIJĮȚ ȦȢ ĮȜȘșİȓȢ (Į) Ș ȖȞȘıȚȩIJȘIJĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ (İțIJȩȢ IJȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȫȞ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣ
ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ) țĮȚ Ș ıȣȝijȦȞȓĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮȞIJȚȖȡȐijȦȞ ȝİ IJĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, (ȕ) Ș ȚțĮȞȩIJȘIJĮ țĮȚ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ
ıȪȞĮȥȘȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ Ș ȑȖțȣȡȘ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ȣʌȠȖȡĮijȒ Įʌȩ țȐșİ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ
IJȠȣ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ Ȗ) Ș İȖțȣȡȩIJȘIJĮ, įİıȝİȣIJȚțȒ ȚıȤȪȢ țĮȚ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ țȐșİ
ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ.
ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ įİȞ įȓȞȠȞIJĮȚ ȠȡȚıȝȠȓ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ
ȑȤİȚ țĮșȠȡȚıșİȓ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ.
Ǿ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘ ĮȣIJȒ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ İȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ȚıȤȪİȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ IJȘȢ ȖȞȦȝȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȒȢ.

Ȃİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ĮȞȦIJȑȡȦ, Ș ȖȞȫȝȘ ȝĮȢ İȓȞĮȚ ȩIJȚ:
1.

ȀĮIJ’’ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȞȠȝȠșİIJȚțȫȞ, țĮȞȠȞȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ȚıȤȪȠȣȞ ıȒȝİȡĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ, ıİ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [……ȠȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ],
ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȑȤİȚ ȑȖțȣȡĮ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȩ.
ǼȚįȚțȩIJİȡĮ, ȠȚ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȘȞ ʌȡȠțĮIJĮȕȠȜȒ ǻĮȞİȓȦȞ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪIJȦȢ ȑȖțȣȡİȢ.

2.

Ǿ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ İijĮȡȝȠȖȒ, ĮʌȠįȠȤȒ țĮȚ țĮȜȒ İțIJȑȜİıȘ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ: (i)
ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȦȢ İȖțȡȚșİȓ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ıȣȖțĮIJĮșȑıİȦȞ, İȞİȡȖİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ țĮȚ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȦȞ țĮȚ (ii)
įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮȚ įİȞ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ʌĮȡĮȕȚȐıȠȣȞ ȠʌȠȚȠȞįȒʌȠIJİ İijĮȡȝȠıIJȑȠ țĮȞȩȞĮ įȚțĮȓȠȣ Ȓ ĮʌȩijĮıȘ ĮȡȝȩįȚĮȢ ĮȡȤȒȢ Ȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įİıȝİȣIJȚțȒ ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȣȞșȒțȘ.

3.

ȀĮȝȓĮ įȚȐIJĮȟȘ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ĮȣIJȒ įİȞ ĮȞIJȚȕĮȓȞİȚ Ȓ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ ȑȖțĮȚȡȘ țĮȚ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ʌȜȘȡȦȝȒ ȖȚĮ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ ȦȢ țİijȐȜĮȚȠ, IJȩțȠ Ȓ ȐȜȜȘ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

4.

Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ İȓȞĮȚ ıIJȘȞ țĮIJȐȜȜȘȜȘ ȞȠȝȚțȒ ȝȠȡijȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ, ȖȚĮ IJȘȞ
İijĮȡȝȠȖȒ țĮIJȐ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣ ǹȞIJȚʌȡȠıȫʌȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ. Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ įİȞ İȓȞĮȚ ĮȞIJȓșİIJȘ ȝİ
țĮȞȩȞİȢ įȘȝȩıȚĮȢ IJȐȟȘȢ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȝİ IJȘ įȘȝȩıȚĮ IJȐȟȘ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ, ȝİ IJȚȢ įȚİșȞİȓȢ ıȣȞșȒțİȢ Ȓ IJȚȢ
ȖİȞȚțȫȢ ʌĮȡĮįİįİȖȝȑȞİȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ įȚİșȞȠȪȢ įȚțĮȓȠȣ ʌȠȣ įİıȝİȪȠȣȞ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

5.

ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıșİȓ Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ, Ș İȖțȣȡȩIJȘIJĮ Ȓ İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ,
įİȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ ĮȣIJȐ ȞĮ țĮIJĮIJİșȠȪȞ, țĮIJĮȤȦȡȘșȠȪȞ Ȓ İȖȖȡĮijȠȪȞ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ įȚțĮıIJȚțȒ Ȓ ȐȜȜȘ ĮȡȤȒ ıIJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ
ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ.

6.

ǻİȞ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ijȩȡȠȚ, IJȑȜȘ Ȓ ȐȜȜİȢ İʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ʌȠȣ İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ
ĮȡȤȒ ĮȣIJȒȢ Ȓ İȞIJȩȢ ĮȣIJȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ țĮȚ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ ʌȡȠȢ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȠȪIJİ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ Ȓ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ
țİijĮȜĮȓȠȣ, IJȩțȦȞ, ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

7.

ǻİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȑȜİȖȤȠȢ ıȣȞĮȜȜȐȖȝĮIJȠȢ țĮȚ įİȞ ȠijİȓȜİIJĮȚ ȤȡȑȦıȘ Ȓ ȐȜȜȘ ʌȡȠȝȒșİȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ
ȠijİȚȜȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ ȕȐıİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ.

8.

Ǿ ıȣȞȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȞ [……ȠȞȠȝĮIJİʌȫȞȣȝȠ], ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ
ǼȜȜȐįĮȢ, įİıȝİȪİȚ ȞȩȝȚȝĮ țĮȚ ȑȖțȣȡĮ IJȠȞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

9.

ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȠȣ ĮȖȖȜȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ ȦȢ İijĮȡȝȠıIJȑȠȣ įȚțĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȖțȣȡȘ İʌȚȜȠȖȒ įȚțĮȓȠȣ, ʌȠȣ įİıȝİȪİȚ IJȠ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ įȓțĮȚȠ.

10.

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȣʌȐȖİIJĮȚ ȞȩȝȚȝĮ, ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȐ țĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ țȐșİ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ įȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ĮȣIJȠȪ șĮ İȓȞĮȚ ȠȡȚıIJȚțȒ țĮȚ İțIJİȜİıIJȒ ıIJȘȞ
ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ.

11.

ȅȪIJİ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȠȪIJİ IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ IJȠȣ ıIJȠȚȤİȓĮ ȑȤȠȣȞ ĮıȣȜȓĮ ȜȩȖȦ İșȞȚțȒȢ țȣȡȚĮȡȤȓĮȢ Ȓ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ȜȩȖȦ IJȘȢ
įȚțĮȚȠįȠıȓĮȢ, țĮIJȐıȤİıȘȢ –– ıȣȞIJȘȡȘIJȚțȒȢ Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ - Ȓ ĮȞĮȖțĮıIJȚțȒȢ İțIJȑȜİıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ İȞȑȡȖİȚĮ Ȓ
įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ.

12.

Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ [……ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ
įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ].

13.

Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȑȤȠȣȞ țȣȡȦșİȓ ȞȩȝȚȝĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȦȞ [……ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ
IJȠȣ İșȞȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ].

14.

ǼȞ țĮIJĮțȜİȓįȚ, Ș ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȑȤȠȣȞ ȞȠȝȓȝȦȢ ıȣȞĮijșİȓ/İțIJİȜİıșİȓ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ
ȩȜİȢ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, įİıȝİȣIJȚțȑȢ
țĮȚ İțIJİȜİıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȠȣȢ țĮȚ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ țȐIJȚ İʌȚʌȜȑȠȞ ȖȚĮ ȞĮ IJİșȠȪȞ ĮȣIJȐ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ.
ȅ ȃȠȝȚțȩȢ ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ǻȚțĮȚȠıȪȞȘȢ, ǻȚĮijȐȞİȚĮȢ țĮȚ ǹȞșȡȦʌȓȞȦȞ ǻȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ țĮȚ Ƞ ȃȠȝȚțȩȢ
ȈȪȝȕȠȣȜȠȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5
ȀǹĬȅȇǿȈȂȅȈ ǼȆǿȉȅȀǿȅȊ EURIBOR
1.

ȉȠ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR ȖȚĮ țȐșİ ʌİȡȓȠįȠ İțIJȠțȚıȝȠȪ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ǻȐȞİȚȠ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠȣȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȩȡȠȣȢ:
(1) ȉȠ EURIBOR ȖȚĮ IJȘȞ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ İțijȡȐȗİIJĮȚ ȦȢ İIJȒıȚȠ İʌȚIJȩțȚȠ. ǹȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ İʌȚIJȩțȚȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ,
țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ıȘȝİȓĮ (2) ȑȦȢ (4)ǜ
(2) ȀĮIJȐ IJȘȞ ʌȡȠIJİȜİȣIJĮȓĮ ǼȡȖȐıȚȝȘ ǾȝȑȡĮ ʌȡȚȞ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ țĮȚ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ
(İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮșȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ), Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ıIJȠ EURIBOR ȖȚĮ
țĮIJĮșȑıİȚȢ IJȡȓȝȘȞȘȢ įȚȐȡțİȚĮȢ ıİ İȣȡȫ, ȩʌȦȢ ĮȣIJȩ ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠ REUTERS 3000XTRA ıIJȘ ıİȜȓįĮ EURIBOR01
Įʌȩ IJȘȞ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȉȡĮʌİȗȫȞ ıIJȚȢ, Ȓ ʌİȡȓʌȠȣ ıIJȚȢ, 11 ʌ.ȝ. (ȫȡĮ ǺȡȣȟİȜȜȫȞ), țĮșȠȡȓȗİȚ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ
ĮȞĮijȠȡȐȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ ʌȠȣ ȑʌİIJĮȚ IJȘȢ ıȤİIJȚțȒȢ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ȀĮșȠȡȚıȝȠȪ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ.
(3) ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ, țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮșȠȡȚıȝȠȪ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ, įİȞ įȘȝȠıȚİȣșİȓ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR ıIJȘ ıİȜȓįĮ
EURIBOR01 IJȠȣ REUTERS 3000XTRA, ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠ ıȘȝİȓȠ (2), Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, țĮIJ’’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ıȘȝİȓȠ (2), țĮșȠȡȓȗİȚ ȦȢ İʌȚIJȩțȚȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȢ IJȘ
ıİȜȓįĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚțĮșȚıIJȐ IJȘȞ EURIBOR01 Ȓ ȩʌȠȚĮ ıİȜȓįĮ ʌĮȡȑȤİȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ țĮȚ,
(4) ǼȐȞ, ıİ țȐʌȠȚĮ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮșȠȡȚıȝȠȪ ǼʌȚIJȠțȓȠȣ, įİȞ țĮșȠȡȚıșİȓ İʌȚIJȩțȚȠ EURIBOR, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ıȘȝİȓĮ (2)
țĮȚ (3), IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ IJȡȓȝȘȞȠ İʌȚIJȩțȚȠ EUREPO,
ʌȡȠıĮȣȟȘȝȑȞȠ țĮIJȐ 25 ȝȠȞȐįİȢ ȕȐıȘȢ, ȩʌȦȢ įȘȝȠıȚİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȅȝȠıʌȠȞįȓĮ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȉȡĮʌİȗȫȞ ıIJȘ ıİȜȓįĮ
EUREPPO IJȠȣ REUTERS 3000XTRA ıIJȚȢ Ȓ ʌİȡȓ IJȚȢ 11ʌ.ȝ. ȫȡĮ (ȫȡĮ ǺȡȣȟİȜȜȫȞ). ǼȐȞ țĮȞȑȞĮ Įʌȩ ĮȣIJȐ IJĮ
İʌȚIJȩțȚĮ ĮȞĮijȠȡȐȢ įİȞ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijȘțİ, IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ
ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ.

2.

ȅ ĮȞĮȜȠȖȠȪȞ IJȩțȠȢ İʌȓ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ ʌȜȘȡȦIJȑȠ ʌȠıȩ ıIJȠ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠ ʌȠıȩ țİijĮȜĮȓȠȣ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İijĮȡȝȠıIJȑȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚȐȗȠȞIJĮȢ IJȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ĮȣIJȩ İʌȓ IJȠȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ĮȡȚșȝȩ IJȦȞ ȘȝİȡȫȞ
ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȘ ıȤİIJȚțȒ ȉȠțȠijȩȡȠ ȆİȡȓȠįȠ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȚȡȫȞIJĮȢ IJȠ ȝİ 360 ȘȝȑȡİȢ.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 6
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȈȊȂǺǹȈǾȈ ǼȀȋȍȇǾȈǾȈ
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:
ǼȊȇȍ 80 000 000 000 000 ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ
ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ [] (Ș «ȈȪȝȕĮıȘ»)
1.

ǹȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ. ȉȠ ʌĮȡȩȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ. ȅȚ ȩȡȠȚ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ
ȓįȚĮ ȑȞȞȠȚĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ, İțIJȩȢ țĮȚ ĮȞ ĮʌȠįȠșİȓ ȝȚĮ įȚĮijȠȡİIJȚțȒ ȑȞȞȠȚĮ ıIJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ȈȪȝȕĮıȘ
ǼțȤȫȡȘıȘȢ.

2.

ǹȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȠ DZȡșȡȠ 13 (ǼțȤȫȡȘıȘ țĮȚ ȂİIJĮȕȓȕĮıȘ) IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ:
Į) ȅ ȊijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ/(İȢ) İțȤȦȡİȓ ʌȜȒȡȦȢ ıIJȠȞ ȃȑȠ ǻĮȞİȚıIJȒ/(İȢ) ȩȜĮ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJȐ IJȠȣ, ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘ
ȈȪȝȕĮıȘ țĮȚ IJĮ ǻȐȞİȚĮ ʌȠȣ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ İțİȓȞȘ IJȘȞ ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ ǻİıȝİȪıİȦȞ țĮȚ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ IJȠȣ
ȊijȚıIJȐȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ/ȫȞ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ȩʌȦȢ İȟİȚįȚțİȪİIJĮȚ ıIJȠ ȆȡȠıȐȡIJȘȝĮ (Schedule).
ȕ)

ȀȐșİ ȊijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮʌĮȜȜȐııİIJĮȚ Įʌȩ ȩȜİȢ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ ıIJȘ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ
ĮȞĮȜȠȖȓĮ IJȦȞ ǻİıȝİȪıİȦȞ țĮȚ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ IJȠȣ ȊijȚıIJȐȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ, ȩʌȦȢ
İȟİȚįȚțİȪİIJĮȚ ıIJȠ ȆȡȠıȐȡIJȘȝĮ (Schedule).

Ȗ)

ȅ ȃȑȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ/(İȢ) țĮșȓıIJĮIJĮȚ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȝȑȡȠȢ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ țĮȚ įİıȝİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ȚıȠįȣȞĮȝȠȪȞ ȝİ İțİȓȞİȢ Įʌȩ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ĮʌĮȜȜȐııİIJĮȚ Ƞ ȊijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ/(İȢ) ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ȕ) ĮȞȦIJȑȡȦ.

3.

Ǿ ʌȡȠIJİȚȞȩȝİȞȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȂİIJĮȕȓȕĮıȘȢ İȓȞĮȚ Ș [ ……. ]

4.

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝİ IJȘȞ İʌȓįȠıȒ IJȘȢ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ĮȞĮȖȖİȜȓĮ ǼțȤȫȡȘıȘȢ ʌȡȠȢ IJȠ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ.

5.

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ įȪȞĮIJĮȚ ȞĮ ıȣȞĮijșİȓ ıİ ȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ĮȡȚșȝȩ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ IJȠ ȓįȚȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȦȢ
İȐȞ ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȞĮ İȓȤĮȞ IJİșİȓ ıİ ȑȞĮ ȝȠȞĮįȚțȩ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ.

6.
7.

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ țĮȚ ȠʌȠȚİıįȒʌȠIJİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĮȣIJȒȞ Ȓ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ
ȝİ ĮȣIJȒȞ įȚȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ șİȦȡİȓIJĮȚ ȩIJȚ ȑȤİȚ ıȣȞĮijșİȓ ıIJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȡȤȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.

ȆȇȅȈǹȇȉǾȂǹ (SCHEDULE)
ȈȉǾ ȈȊȂǺǹȈǾ ǼȀȋȍȇǾȈǾȈ

ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJĮ ȠʌȠȓĮ İțȤȦȡȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮȚȡȠȪȞIJĮȚ țĮȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ

[İȚıȐȖȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȤİIJȚțȑȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ]

{ȊijȚıIJȐȝİȞȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ (-ȑȢ)}
ȊʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ :

{ȃȑȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ (-ȑȢ)}
ȊʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ:

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǼțȤȫȡȘıȘȢ ʌȡȠıȣʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ țȐșİ ȑȞĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȜȠȚʌȠȪȢ
ȝİIJĮȕȓȕĮıȘȢ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ Ș .....

ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ ȦȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ

Ǿ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ĮʌȠIJİȜİȓ İʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ İț ȝȑȡȠȣȢ țȐșİ İȞȩȢ
Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ IJȘȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ İțȤȫȡȘıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ. ǹȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǼțȤȫȡȘıȘȢ
įȚĮȕȚȕȐȗİIJĮȚ İȖțĮȓȡȦȢ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ.

ȊʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȣȢ:

ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 7
ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ǼȆǹĭȍȃ
īȚĮ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ:
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ĬİȝȐIJȦȞ
ȂȠȞȐįĮ L-4 «īȡĮijİȓȠ ȆȚıIJȫıİȦȞ, ǻĮȞİȚıȝȠȪ, ȁȠȖȚıIJȚțȫȞ țĮȚ ȊʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ ǼȡȖĮıȚȫȞ»
L-2920 ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠ
ȊʌȩȥȘ: ȉȝȘȝĮIJȐȡȤȘ
ȉȘȜ/ʌȓĮ:+352430133459
SWIFT BIC: EUCOLULL
ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȘȞ ǼȀȉ:
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ
Kaiserstrasse29
60311 ĭȡĮȞțijȠȪȡIJȘ, īİȡȝĮȞȓĮ
ȊʌȩȥȘ: ȉȝȘȝĮIJȐȡȤȘ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ǻȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ
ȉȘȜ/ʌȓĮ: + 49 69 1344 6171
SWIFT BIC: ECBFDEFFBAC
īȚĮ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ:
ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ
ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ, 37
101 65 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ
ȊʌȩȥȘ: 23ȘȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ȉȘȜ/ʌȓĮ: + 30 210 3338205 SWIFT BIC: BNGRGRAA
IBAN: GR0301000230000000000200659
Ǽ.ǻ. ǻǹȃǼǿǹ ȂǾȋǹȃǿȈȂȅȊ ȈȉǾȇǿȄǾȈ
ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ıIJȠȞ ǹȞIJȚʌȡȩıȦʌȠ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ:
ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ǼȜ. ǺİȞȚȗȑȜȠȣ, 21
102 50 ǹșȒȞĮ, ǼȜȜȐįĮ
ȊʌȩȥȘ: ǻ/ȞıȘ ǼȡȖĮıȚȫȞ ǻȘȝȠıȓȠȣ
ȉȝȒȝĮ ȈȤȑıİȦȞ ȝİ IJȠ ǻȘȝȩıȚȠ
ȉȘȜ/ʌȓĮ: + 30 210 3221007 SWIFT BIC: BNGRGRAA
ȵ.ȴ.ȴȰɁȵȻȰɀȸɍȰɁȻɇɀɃɉɇɈȸɆȻɂȸɇ 

ȈȊȂĭȍȃǿǹ ȂǼȉǹȄȊ ȉȍȃ ȆǿȈȉȍȉȍȃ
ȝİIJĮȟȪ

ǺǹȈǿȁǼǿȅȊ ȉȅȊ ǺǼȁīǿȅȊ
ȅȂȅȈȆȅȃǻǿǹȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȉǾȈ īǼȇȂǹȃǿǹȈ
ǿȇȁǹȃǻǿǹȈ
ǺǹȈǿȁǼǿȅȊ ȉǾȈ ǿȈȆǹȃǿǹȈ
īǹȁȁǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
ǿȉǹȁǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
ȀȊȆȇǿǹȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
ȂǼīǹȁȅȊ ǻȅȊȀǹȉȅȊ ȉȅȊ ȁȅȊȄǼȂǺȅȊȇīȅȊ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȉǾȈ ȂǹȁȉǹȈ
ǺǹȈǿȁǼǿȅȊ ȉȍȃ Ȁǹȉȍ ȋȍȇȍȃ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȉǾȈ ǹȊȈȉȇǿǹȈ
ȆȅȇȉȅīǹȁǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȉǾȈ ȈȁȅǺǼȃǿǹȈ
ȈȁȅǺǹȀǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ
Ȁǹǿ
ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ ȉǾȈ ĭǿȃȁǹȃǻǿǹȈ

8 ȂĮǸȠȣ 2010

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȊȂĭȍȃǿǹ ȂǼȉǹȄȊ ȉȍȃ ȆǿȈȉȍȉȍȃ (““ȈȣȝijȦȞȓĮ””)
ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ:

ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ, ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ, ǿȡȜĮȞįȓĮȢ, ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ,

īĮȜȜȚțȒȢ

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ǿIJĮȜȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ȀȣʌȡȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ
ȂȐȜIJĮȢ, ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ, ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ,
ȈȜȠȕĮțȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ (ĮȞĮijİȡȩȝİȞĮ ıIJȠ İȟȒȢ ȦȢ "ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ").

ȆȇȅȅǿȂǿȅ

ȁĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ ȩIJȚ:

1.

Ǿ ǼȜȜȐįĮ (Ƞ «ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ») ıIJȚȢ 23 ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2010 ȣʌȑȕĮȜİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ įȚȝİȡȒ įȐȞİȚĮ Įʌȩ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȀȡȐIJȘ
ȂȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ǻȒȜȦıȘ IJȦȞ ǹȡȤȘȖȫȞ ȀȡĮIJȫȞ țĮȚ ȀȣȕİȡȞȒıİȦȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ IJȘȢ 25ȘȢ
ȂĮȡIJȓȠȣ 2010 țĮȚ IJȘ ǻȒȜȦıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȠȝȐįĮȢ IJȘȢ 11ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2010.

2.

ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ ĮȣIJȩ, ȠȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ (İțIJȩȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ),
ĮʌȠijȐıȚıĮȞ ıIJȚȢ 2 ȂĮǸȠȣ 2010 ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıIJȒȡȚȟȘ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıİ įȚĮțȣȕİȡȞȘIJȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, ȝȑıȦ
țȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ įȚȝİȡȫȞ įĮȞİȓȦȞ (IJĮ «ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ ǻȚȝİȡȒ ǻȐȞİȚĮ»).

3.

ȅȚ İțʌȡȩıȦʌȠȚ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ ĮʌȠijȐıȚıĮȞ ıIJȚȢ 5 ȂĮǸȠȣ 2010 ȞĮ ĮȞĮșȑıȠȣȞ ıIJȘȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮșȒțȠȞIJĮ ıȣȞIJȠȞȚıȝȠȪ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȦȞ ǻȚȝİȡȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ.

4.

ȉĮ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ ǻȚȝİȡȒ ǻȐȞİȚĮ įȚȑʌȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ȝȓĮȢ ıȪȝȕĮıȘȢ įĮȞİȚĮțȒȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (Ș
““ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ") ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ıȣȞĮijșİȓ ȝİIJĮȟȪ ĮijİȞȩȢ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ țĮȚ IJȘȢ KfW («KfW»), İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ
(““īİȡȝĮȞȓĮ””), ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ (ȠȚ "ǻĮȞİȚıIJȑȢ") țĮȚ ĮijİIJȑȡȠȣ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ.

5.

ȂȑIJȡĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ IJȠ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩ țĮȚ IJȘȞ İʌȚIJȒȡȘıȘ IJȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌİȚșĮȡȤȓĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ țĮȚ ȠȡȓȗȠȣȞ
țĮIJİȣșȣȞIJȒȡȚİȢ ȖȡĮȝȝȑȢ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, șĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ ȝİ ĮʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
įȣȞȐȝİȚ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 126(9) țĮȚ 136 IJȘȢ ȈȣȞșȒțȘȢ ȖȚĮ IJȘ ȁİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ (Ș «ǹʌȩijĮıȘ IJȠȣ
ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ») țĮȚ Ș ʌĮȡİȤȩȝİȞȘ ʌȡȠȢ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ıIJȒȡȚȟȘ ıȣȞĮȡIJȐIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, ȝİIJĮȟȪ
ȐȜȜȦȞ, ȝİ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ IJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ĮʌȩijĮıȘ țĮȚ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ
ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ, ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ıIJȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ

6.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞȠȓȖİȚ ȑȞĮȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıIJȠ ȩȞȠȝĮ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ (Ș «ǼȀȉ»), ʌȠȣ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ İț ȝȑȡȠȣȢ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ, IJȘȢ KfW țĮȚ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ İțIJȑȜİıȘȢ IJȦȞ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ǻȚȝİȡȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ.

ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, IJĮ ȝȑȡȘ ıȣȝijȫȞȘıĮȞ IJĮ İȟȒȢ:

1. ǹȃȉǿȀǼǿȂǼȃȅ

1.

ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ įȚĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ʌȡȐȟȘȢ ıȣȝijȦȞȠȪȞ ȩIJȚ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȠȣȢ İțʌȡȠıȦʌİȓ ıIJȘȞ ȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ
įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ǻȚȝİȡȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ ȤȠȡȘȖȠȪȞIJĮȚ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ıȣȝijȦȞȠȪȞ İʌȓıȘȢ ıİ ȠȡȚıȝȑȞİȢ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȝȠȚȕĮȓĮ ıȤȑıȘ IJȠȣȢ.

2.

ǹʌȩ IJȘ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȚȢ ǼʌȚȕİȕĮȚȫıİȚȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 4) Įʌȩ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ʌȑȞIJİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ ıIJĮ 2/3 IJȘȢ ȈȣȞȠȜȚțȒȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ (ȑȞĮȢ
"ȀȡȓıȚȝȠȢ ǹȡȚșȝȩȢ ȀȡĮIJȫȞ ȂİȜȫȞ"), Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ țĮȚ İȓȞĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ țĮȚ ȝİIJĮȟȪ İțİȓȞȦȞ
IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ, ʌȠȣ ʌĮȡİȓȤĮȞ IJȚȢ İȞ ȜȩȖȦ ǼʌȚȕİȕĮȚȫıİȚȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ IJȓșİIJĮȚ ıİ
ȚıȤȪ țĮȚ țĮșȓıIJĮIJĮȚ įİıȝİȣIJȚțȒ țĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ, ȝİ ȑȞĮȡȟȘ ȚıȤȪȠȢ IJȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ Įʌȩ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ʌĮȡĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ țĮșİȞȩȢ Įʌȩ IJĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ. īȓȞİIJĮȚ ĮʌȠįİțIJȩ țĮȚ ıȣȝijȦȞİȓIJĮȚ ȩIJȚ Ș ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ İȞȩȢ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ İijĮȡȝȠȖȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ.

3.

Ǿ īİȡȝĮȞȓĮ ȠȡȓȗİȚ IJȘȞ KfW ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. Ǿ īİȡȝĮȞȓĮ ȝʌȠȡİȓ İʌȓıȘȢ, ȞĮ ȠȡȓıİȚ IJȘȞ KfW ȦȢ İțʌȡȩıȦʌȩ IJȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ ȠȡȚıȝȑȞȦȞ
țĮșȘțȩȞIJȦȞ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, ȣʌȩ IJȠȞ ȩȡȠ ȩIJȚ Ș KfW, įİȞ įȚțĮȚȠȪIJĮȚ ȞĮ
İțʌȡȠıȦʌİȓ IJȘ īİȡȝĮȞȓĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȦȞ DZȡșȡȦȞ 4, 7 țĮȚ 8. ȆĮȡȐ IJȘȞ İȞ ȜȩȖȦ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ, Ș īİȡȝĮȞȓĮ
İȣșȪȞİIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ʌȠȣ ȣʌȑȤİȚ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ,
ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȚ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȘ īİȡȝĮȞȓĮ, țȐșİ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȠ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ țĮȚ ıIJĮ țĮșȒțȠȞIJĮ, IJȚȢ
ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJİȢ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĮȣIJȠȪ, ĮijȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ īİȡȝĮȞȓĮ țĮȚ țȐșİ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ ıIJĮ
țĮșȒțȠȞIJĮ, IJȚȢ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJİȢ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣȢ, ĮijȠȡȠȪȞ ıIJȘȞ KfW, ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ʌȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıIJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ, IJİȜİȓ ȣʌȩ IJȘȞ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ İȞİȡȖİȓ ʌȡȠȢ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ıȣȝijȑȡȠȞ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ, ȩIJĮȞ ȝȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ, țĮșȒțȠȞ Ȓ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ İʌȚȕȐȜȜİIJĮȚ ıİ ȑȞĮȞ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, Ș īİȡȝĮȞȓĮ, ȦȢ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ, įȚĮıijĮȜȓȗİȚ ȑȞĮȞIJȚ IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ

4.

ǼȐȞ įİȞ ȠȡȓȗİIJĮȚ įȚĮijȠȡİIJȚțȐ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ, ȩȡȠȚ țĮȚ İțijȡȐıİȚȢ ȝİ țİijĮȜĮȓĮ ȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ʌȠȣ IJȠȣȢ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

2. ȈȊȂǺǹȈǾ ǻǹȃǼǿǹȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ
1.

ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ıȣȝijȦȞȠȪȞ ȩIJȚ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ȂİȡȫȞ, įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪİIJĮȚ (i) IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJĮ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ ǻȚȝİȡȒ ǻȐȞİȚĮ, ȣʌȩ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ
țĮȚ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȒ, IJȓșİȞIJĮȚ ıIJȘ įȚȐșİıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, (ii) IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ
ȝİ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ (iii) ıȣȖțİȞIJȡȫȞİȚ țĮȚ įȚĮıijĮȜȓȗİȚ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠȣȢ ȩȡȠȣȢ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ
(ʌȜȘȞ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ), İȟȠȣıȚȠįȠIJȠȪȞ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥİȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣȢ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ IJȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ȑȖțȡȚıȒȢ IJȘȢ Įʌȩ ĮȣIJȐ, țĮIJȩʌȚȞ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣȢ ȝİ IJȘȞ ǼȀȉ.
ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ İȟȠȣıȚȠįȠIJȠȪȞ įȚĮ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥİȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠȣȢ IJȠ
ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ IJȘȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘȢ ȑȖțȡȚıȒȢ IJȠȣ Įʌȩ ĮȣIJȐ, țĮIJȩʌȚȞ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣȢ ȝİ
IJȘȞ ǼȀȉ. ȅȚ ĮȞȦIJȑȡȦ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ Ș İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3, IJȓșİȞIJĮȚ ȐȝİıĮ ıİ
ȚıȤȪ ȝİ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 1(2) ʌȚȠ ʌȐȞȦ.
ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıIJȚȢ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȚȢ ȝİ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ʌȠȣ įȚİȟȐȖȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ.

2.

Ǿ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ĮijȠȡȐ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ țİijĮȜĮȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȠȣ ȪȥȠȣȢ IJȦȞ 80
įȚıİțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İȣȡȫ, ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ įȚȝİȡȫȞ įĮȞİȓȦȞ, ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ıȣȞĮijșȠȪȞ Įʌȩ ȩȜȠȣȢ
IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ (İijİȟȒȢ ĮȞĮijİȡȩȝİȞȘ ȦȢ Ș «ǻĮȞİȚĮțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ»).

3.

Ǿ ǻȑıȝİȣıȘ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ țĮȚ, İʌȚʌȜȑȠȞ, ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ, IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ
KfW, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȠȣ įȚȝİȡȠȪȢ įĮȞİȓȠȣ, ȩʌȦȢ
ĮȣIJȩ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮȚȡİȓIJĮȚ ıİ İIJȒıȚĮ IJȝȒȝĮIJĮ, IJĮ ȠʌȠȓĮ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ (Ș īİȡȝĮȞȓĮ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ
KfW) Ȓ Ƞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȑȤİȚ įİıȝİȣșİȓ ȞĮ įȚĮșȑıİȚ, įȘȜĮįȒ IJȠ ʌȠıȩ ıİ İȣȡȫ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ ʌȠıȠıIJȠȪ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ ʌĮȡĮʌȜİȪȡȦȢ IJȠȣ ȠȞȩȝĮIJȠȢ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ ıIJȘȞ IJȡȓIJȘ ıIJȒȜȘ
(Ș «ȀȜİȓįĮ ȈȣȞİȚıijȠȡȐȢ») ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2, IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȦȞ 80 įȚı. İȣȡȫ, ȩʌȦȢ ȝʌȠȡİȓ
ȝİIJĮȖİȞȑıIJİȡĮ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ DZȡșȡĮ 2(5)(ȕ) țĮȚ 2(7).

4.

Ǿ ǻȑıȝİȣıȘ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ (Ș īİȡȝĮȞȓĮ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ KfW) țĮȚ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ, ȞĮ
ʌĮȡȑȤİȚ IJȠ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ įȚȝİȡȑȢ įȐȞİȚȠ İȓȞĮȚ ıIJĮșİȡȒ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ. ȊʌȩțİȚIJĮȚ įİ, ȝȩȞȠ ıIJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȣȤȩȞ

įȚĮįȚțĮıȚȫȞ 1 ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ țȐșİ ȂȑȡȠȣȢ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ țȐșİ
įȣȞĮIJȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ IJĮȤȪIJİȡȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ. ǼijȩıȠȞ ȠȚ İȞ ȜȩȖȦ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ȠȜȠțȜȘȡȦșȠȪȞ İʌȚIJȣȤȫȢ, IJĮ ȂȑȡȘ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ Ȓ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓȗȠȣȞ ȩIJȚ Ƞ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJĮ İIJȒıȚĮ IJȝȒȝĮIJĮ IJȠȣ
įĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 2(3), țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, ȖȚĮ IJĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ șĮ țĮșȠȡȚıșȠȪȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ, ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJĮ DZȡșȡĮ 2(5)(ȕ) țĮȚ 4(2)
ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȘ IJȦȞ İțIJĮȝȚİȪıİȦȞ.
5.

(Į) ǼȐȞ ȑȞĮȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ȣȥȘȜȩIJİȡȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ İțİȓȞȠ ʌȠȣ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ IJȠȞ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ įȣȞȐȝİȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, IJȩIJİ ĮȣIJȩȢ Ƞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJĮ ȐȜȜĮ
ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ (ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ) țĮȚ ȗȘIJȐ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ,
ʌȠȣ ȓıȤȣİ ȖȚĮ IJĮ ĮȞİȟȩijȜȘIJĮ ǻȐȞİȚĮ, ȞĮ țĮșȠȡȚıIJİȓ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 3.
(ȕ) ǼȐȞ ȑȞĮȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ȣȥȘȜȩIJİȡȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ, ȝİ ȖȡĮʌIJȒ İȚįȠʌȠȓȘıȘ ıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘ Įʌȩ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȚțĮȞȠʌȠȚȘIJȚțȐ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȐȜȜȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ĮȚIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ (ȝİ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ
ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȠȞ ȆȡȩİįȡȠ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ) ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠįİțIJȩ ȩIJȚ Ƞ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȚıIJȒȢ įİȞ șĮ
ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ ıȣȞĮijșȠȪȞ. Ǿ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ
ȝȑȤȡȚ IJȘ ȜȒȥȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ Įʌȩ ĮȣIJȠȪȢ ȖȚĮ ȑȞĮ įȐȞİȚȠ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 4(2).

6.

ȂȓĮ ĮȡȤȚțȒ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌȠȣ ȣʌȠȜȠȖȓȗİIJĮȚ İʌȓ IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ țȐșİ ǻĮȞİȓȠȣ ȕĮȡȪȞİȚ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ
țĮȚ ĮijĮȚȡİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ȝİIJȡȘIJȫȞ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ țȐșİ IJȑIJȠȚȠ ǻȐȞİȚȠ (ȑIJıȚ
ȫıIJİ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠ țĮșĮȡȩ ʌȠıȩ), ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ țȩıIJȘ. Ǿ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ
ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ĮijĮȚȡİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ʌȠıȩ ıİ ȝİIJȡȘIJȐ ʌȠȣ ĮʌȠįȓįİIJĮȚ ıIJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȖȚĮ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ (ĮȜȜȐ įİ ȝİȚȫȞİȚ
IJȠ ĮȡȤȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ İȓȞĮȚ ȣʌȩȤȡİȠȢ ȞĮ İȟȠijȜȒıİȚ) țĮȚ țĮIJĮȞȑȝİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȐ ıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞ ıİ ĮȣIJȒ IJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ, ĮȞĮȜȠȖȚțȐ ȝİ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ țȐșİ
IJȑIJȠȚȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȣIJȠȪ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȞĮțĮIJĮȞȠȝȒȢ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ
ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ įȚȐijȠȡȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 6(2), ȜĮȝȕȐȞİȚ ȤȫȡĮ ĮȞĮțĮIJĮȞȠȝȒ țĮȚ IJȘȢ İȞ
ȜȩȖȦ ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘȢ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ʌȠȣ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ, ıİ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ ȕȐıȘ.

7.

ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘIJȒıİȚ IJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ ǻĮȞİȓȠȣ ȝȩȞȠ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ȆİȡȚȩįȠȣ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ, ȩʌȦȢ
ĮȣIJȒ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝʌȠȡȠȪȞ ĮȞȐ ʌȐıĮ ıIJȚȖȝȒ ȞĮ
ĮʌȠijĮıȓıȠȣȞ ȠȝȩijȦȞĮ ȞĮ ʌĮȡĮIJİȓȞȠȣȞ IJȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝʌȠȡȠȪȞ İʌȓıȘȢ,
İȞİȡȖȫȞIJĮȢ ȠȝȩijȦȞĮ, ȞĮ ĮʌȠijĮıȓıȠȣȞ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ǻİıȝİȪıİȦȞ țĮȚ IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ʌȠıȠȪ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ ʌȠȣ
ȝʌȠȡİȓ ȞĮ įȚĮIJİșİȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. ȈIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȣIJȒ, Ș īİȡȝĮȞȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȝİȡȚȝȞȒıİȚ ȫıIJİ Ș KfW, ȞĮ İʌİțIJİȓȞİȚ IJȘȞ ȆİȡȓȠįȠ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ țĮȚ/Ȓ ȞĮ ĮȣȟȒıİȚ IJȘ ǻȑıȝİȣıȒ IJȘȢ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. 

1

ǼȚįȚțȩIJİȡȘ ȀȠȚȞȠȕȠȣȜİȣIJȚțȒ DzȖțȡȚıȘ

3. ǹȃȅǿīȂǹ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȟȠȣıȚȠįȠIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȞĮ ĮȞȠȓȟİȚ ȑȞĮȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıIJȠ ȩȞȠȝĮ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıIJȘȞ ǼȀȉ
țĮȚ ȞĮ IJȠȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓ ȖȚĮ IJȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıIJȠ
ʌȜĮȓıȚȠ IJȦȞ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ǻȚȝİȡȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ. Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ ȞĮ ʌĮȡȑȤİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ
ȠįȘȖȓİȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ. ȅ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ IJȘȡİȓIJĮȚ ȖȚĮ țȐșİ ȑȞĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣȢ IJȩțȠȣȢ IJȦȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ ʌȚıIJȫȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ.
4. ȆȇȅǼȉȅǿȂǹȈǿǹ Ȁǹǿ ǼīȀȇǿȈǾ ȉȍȃ ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǼȍȃ
1.

ȆȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ İțIJĮȝȓİȣıȘ ǻĮȞİȓȠȣ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ
IJȘȞ ǼȀȉ, ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ıIJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȑțșİıȘ, ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ĮȞȐȜȣıȘ ȖȚĮ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ Įʌȩ
IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ («ȂȞȘȝȩȞȚȠ
ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ») țĮȚ ıIJȘȞ ǹʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ. ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞ ĮȣIJȒ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ țĮȚ
ĮʌȠijĮıȓȗȠȣȞ ȠȝȩijȦȞĮ IJȘȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȘ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ. ȉȠ ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠ ĮʌȠįİıȝİȪIJȘțİ ȝİ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ
IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ įİȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞIJȚțİȓȝİȞȠ IJȘȢ İȞ ȜȩȖȦ ȑțșİıȘȢ.

2.

Ȉİ ıȣȞȑȤİȚĮ IJȠȣ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ (İțIJȩȢ ıİ ȩ, IJȚ ĮijȠȡȐ ıIJȠ ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠ) İȟİIJȐȗȠȣȞ IJȘȞ ȑțșİıȘ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ȝİ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ǹʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ. ǼȐȞ,
ĮʌȠijĮıȓȗȠȞIJĮȢ ȠȝȩijȦȞĮ, IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ șİȦȡȒıȠȣȞ ȩIJȚ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ʌȜȘȡȠȓ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȖȚĮ ĮȞȐȜȘȥȘ IJȠȣ
ʌȠıȠȪ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ȚțĮȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȚ ȝİ IJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȒ IJȠȣ ȝİ IJȠȣȢ
ȩȡȠȣȢ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ țĮȚ IJȘȞ ǹʌȩijĮıȘ IJȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, IJȩIJİ Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ
ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ȗȘIJİȓ ȖȡĮʌIJȫȢ ȩʌȦȢ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, țȠȚȞȠʌȠȚȒıİȚ IJȘȞ
ǹȞĮțȠȓȞȦıȘ ǹʌȠįȠȤȒȢ. ȉȠ ĮȓIJȘȝĮ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ İȚįȚțȫȢ IJȠ ʌȠıȩ IJȠ
ȠʌȠȓȠ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȡȠIJȓșİȞIJĮȚ ȞĮ įȚĮșȑıȠȣȞ ȣʌȩ ȝȠȡijȒ ǻĮȞİȓȠȣ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ
țĮȚ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, IJȘ
ǻȚȐȡțİȚĮ, IJȠ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ İȟȩijȜȘıȘȢ țĮȚ IJȠ İʌȚIJȩțȚȠ IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ įĮȞİȓȠȣ.
ǼȐȞ, țĮIJȐ IJȘ ıIJȚȖȝȒ IJȘȢ ʌĮȡĮȜĮȕȒȢ İȞȩȢ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȖȚĮ ȑȞĮ ǻȐȞİȚȠ, ȑȞĮȢ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
įİȞ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıİ ĮȣIJȩ IJȠ ǻȐȞİȚȠ, ȜȩȖȦ IJȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJĮ DZȡșȡĮ 2 (4) Ȓ 2 (5) (ȕ), IJȩIJİ ȠȚ ȐȜȜȠȚ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȠ İȞĮʌȠȝİȓȞĮȞ ʌȠıȩ ȝȑȤȡȚ IJȠȣ ȠȡȓȠȣ IJȦȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȦȞ ǻİıȝİȪıİȫȞ IJȠȣȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJĮ
İIJȒıȚĮ IJȝȒȝĮIJĮ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 2 (3), țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ. Ȋʌȩ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ, IJȠ ȝİȡȓįȚȠ
țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ıİ İȞįİȤȩȝİȞȠ ȝİȜȜȠȞIJȚțȩ ǻȐȞİȚȠ șĮ ȣʌȠȜȠȖȚıIJİȓ İț ȞȑȠȣ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ IJȠ
İʌĮȞĮijȑȡİȚ, ıIJȠ ȝȑIJȡȠ IJȠȣ įȣȞĮIJȠȪ, ıIJȠ ȪȥȠȢ IJȘȢ ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘȢ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮȢ ȈȣȞİȚıijȠȡȐȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ (ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 6 (2) (ȕ) (i)) IJȠ ıȣȞIJȠȝȩIJİȡȠ įȣȞĮIJȩȞ (İȝʌȡȠıșȠ/ȠʌȚıșȠȕĮȡȒȢ). ȅ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȘȢ ıȣȞİȚıijȠȡȐȢ

țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ ǻȐȞİȚȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȑȡȠȢ IJȦȞ ȜİʌIJȠȝİȡİȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ǹȓIJȘȝĮ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ
IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ.

3.

ȂİIJȐ IJȘȞ ȖȞȦıIJȠʌȠȓȘıȘ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞȩȢ ǹȚIJȒȝĮIJȠȢ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ ȝİIJȐ IJȘȞ ȠȝȩijȦȞȘ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ
ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȒıȠȣȞ ıIJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ,
İț ȝȑȡȠȣȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, ĮʌȠıIJȑȜȜİȚ İʌȚıIJȠȜȒ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İʌȚȕİȕĮȚȫȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ȑȖțȡȚıȘ IJȘȢ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ. Ȃİ IJȘȞ
İʌȚıIJȠȜȒ İʌȚȕİȕĮȚȫȞİIJĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJĮ IJȠ ʌȠıȩ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȠ ȀĮșĮȡȩ ȆȠıȩ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, Ș ǻȚȐȡțİȚĮ, IJȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ İȟȩijȜȘıȘȢ, IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ, Ș ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ țĮȚ țȐșİ ȐȜȜȠȢ ĮȞĮȖțĮȓȠȢ ȩȡȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȠ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠ ʌȠıȠıIJȩ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ. ȀĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ, țĮȚ ȪıIJİȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ IJȘȢ ȑȖȖȡĮijȘȢ İȚįȠʌȠȓȘıȘȢ Įʌȩ
IJȠȣȢ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, Ƞ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ĮȞĮțȠȚȞȫȞİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
İȐȞ țȐʌȠȚȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȑȤİȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ ȩIJȚ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȖȡȐijȠȞIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 2 (5) ȚıȤȪȠȣȞ ıİ ĮȣIJȩ țĮȚ
ıIJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ıȤİIJȚțȐ ȝİ ĮȣIJȩ. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ țȠȚȞȠʌȠȚİȓ
IJȚȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȂİȡȫȞ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȑțĮ (10) ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ
ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ. ȆĮȡȐ IJĮ ĮȞȦIJȑȡȦ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ıIJȠ ʌȡȫIJȠ ǻȐȞİȚȠ Ș ĮʌȩijĮıȘ țȠȚȞȠʌȠȚİȓIJĮȚ
ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ.

5. ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǾȈ
1.

ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȗȘIJȐ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ İʌIJȐ ǼȡȖȐıȚȝİȢ
ǾȝȑȡİȢ (ȉ-7) ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ("T") (įȪȠ İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ (ȉ-2) ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ
İțIJĮȝȓİȣıȘȢ) Įʌȩ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įİıȝİȣșİȓ, ȞĮ įȚĮșȑıȠȣȞ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣȢ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ
ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 3 IJȘȞ ȘȝȑȡĮ T ȝȑȤȡȚ IJȚȢ 11:00 ʌ.ȝ. (ȫȡĮ ǺȡȣȟİȜȜȫȞ), ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ IJȠȣ ȊʌȠįİȓȖȝĮIJȠȢ
ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ȆȠıȠȪ IJȠȣ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ 5, IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ. ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ
įİıȝİȣșİȓ, ĮʌȠıIJȑȜȜȠȣȞ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȦȞ İȞIJȠȜȫȞ ʌȜȘȡȦȝȒȢ IJȠȣȢ ȖȚĮ IJȠ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ IJȠ
ĮȡȖȩIJİȡȠ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ (T-2) ʌȡȚȞ (ȂȓĮ ǾȝȑȡĮ ǼȡȖĮıȓĮȢ (ȉ-1), ʌȡȚȞ, ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ
İțIJĮȝȓİȣıȘȢ). ȅȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ȝȘȞ ȝİIJĮȕȐȜȜȠȣȞ ĮȣIJȑȢ.

2.

ǹȞ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ, Ƞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ ȐȡșȡȠ 3 įİȞ ȑȤİȚ ʌȚıIJȦșİȓ ȝİ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ʌȠıȩ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ (““ȈȣȞȠȜȚțȩ ȆȠıȩ””) İȖțĮȓȡȦȢ ȫıIJİ ȞĮ İʌȚIJȡȑȥİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡİȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ
ʌȠıȩ IJȠȣ įĮȞİȓȠȣ, ȫıIJİ ȞĮ İțIJĮȝȚİȣșİȓ țĮIJȐ IJȘȞ ȉ, IJȩIJİ:

(Į) ĮȞ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȜȘijșİȓ, İȓȞĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ IJȠ 90% IJȠȣ ȈȣȞȠȜȚțȠȪ ȆȠıȠȪ
IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȩIJİ, ȝİ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ ıȣȞĮȚȞİȓ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ
İțIJĮȝȚİȣșİȓ ǻȐȞİȚȠ ȖȚĮ ʌȠıȩ ȓıȠ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ, ʌȠȣ ʌȡȐȖȝĮIJȚ İȜȒijșȘıĮȞ ȝȑıȦ IJȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ. ǹȞ ıİ ȝȚĮ IJȑIJȠȚĮ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ĮȡȞȘșİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ IJȠ ȝİȚȦȝȑȞȠ ʌȠıȩ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȩIJİ Ș
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİȚ IJȚȢ ȜȘijșİȓıİȢ ȀĮșĮȡȑȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȑȢ ıIJȠȣȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ

ǻĮȞİȚıIJȑȢ. ǹȞ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȤșİȓ ȞĮ ȜȐȕİȚ IJȚȢ ȝİȚȦȝȑȞİȢ ȀĮșĮȡȑȢ ȈȣȝȝİIJȠȤȑȢ țĮȚ ȝȑıĮ ıİ įȪȠ (2) ǼȡȖȐıȚȝİȢ
ǾȝȑȡİȢ Įʌȩ IJȘȞ ȉ, ʌȚıIJȦșİȓ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ IJȠ ıȪȞȠȜȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȠȣ ʌȠıȠȪ IJȦȞ
ȀĮșĮȡȫȞ ǼțIJĮȝȚİȪıİȦȞ, IJȩIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıȣȞİȞȞȠİȓIJĮȚ ȝİ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ĮȞ İʌȚșȣȝİȓ ȞĮ ʌȚıIJȦșİȓ ȝİ
IJȘȞ ȣʌȠȜİȚʌȩȝİȞȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ țĮȚ ıİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ʌȡȠȕĮȓȞȠȣȞ ıİ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ
IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȘȢ ĮȞĮȜȠȖȚțȒȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣȢ ıIJȠ ǻȐȞİȚȠ, ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ȣʌȩȥȘ IJȘȞ țĮșȣıIJİȡȘȝȑȞȘ ʌĮȡĮȜĮȕȒ
IJȦȞ İȞ ȜȩȖȦ țİijĮȜĮȓȦȞ. ȅʌȠȚĮįȒʌȠIJİ țİijȐȜĮȚĮ ȜȘijșȠȪȞ ʌȑȡĮ Įʌȩ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĮȣIJȒ IJȦȞ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝȦȞ ǾȝİȡȫȞ,
İʌȚıIJȡȑijȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ıIJȠȣȢ ıȤİIJȚțȠȪȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ șȓȖȠȞIJĮȚ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȠȣ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ țȐșİ ȑȞĮȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ įİȞ țĮIJȐijİȡĮȞ ȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıȠȣȞ IJȠ
ǻȐȞİȚȠ.
(ȕ) ĮȞ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ IJȦȞ ȀĮșĮȡȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ, ʌȠȣ ȑȤİȚ ȜȘijșİȓ, İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ 90% IJȠȣ ȈȣȞȠȜȚțȠȪ ȆȠıȠȪ
IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȩIJİ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įİȞ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ ʌȡȠȕİȓ ıIJȘȞ ʌȓıIJȦıȘ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ĮȣIJȠȪ țĮȚ IJȩıȠ Ș
ǼȀȉ ȩıȠ țĮȚ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞĮȝȑȞȠȣȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ
ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ. ǼȐȞ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ įȫıȠȣȞ İȞIJȠȜȒ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȞĮ ȝȘȞ
ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ ıIJȠ ǻȐȞİȚȠ ĮȣIJȩ Ȓ įİȞ ĮʌĮȞIJȒıȠȣȞ İȞIJȩȢ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝȦȞ ǾȝİȡȫȞ ȝİIJȐ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ, Ș
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ȞĮ İʌȚıIJȡȑȥİȚ IJĮ țİijȐȜĮȚĮ ĮȣIJȐ ıIJȠȣȢ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȚıIJȑȢ.
ȉĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȠțȓȗȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ʌȠȣ șĮ ĮʌȠijĮıȓıİȚ Ș ǼȀȉ.
6. ȊȆȅȁȅīǿȈȂȅǿ Ȁǹǿ ȀǹȉǹȃȅȂǾ ȉȍȃ ȆȁǾȇȍȂȍȃ
1.

ȊʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȉȩțȦȞ
ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ıȣȝijȦȞȠȪȞ ȞĮ ĮȞĮIJİșİȓ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ Ș ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ

ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ

ȣʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ DZȡșȡȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
țĮșȠȡȓȗİȚ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ ȖȚĮ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ

ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ IJĮ

țĮIJĮȕĮȜȜȩȝİȞĮ ʌȠıȐ ıİ țȐșİ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȀĮIJĮȕȠȜȒȢ ȉȩțȦȞ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ ıȤİIJȚțȐ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ IJȠȣȢ
ǻĮȞİȚıIJȑȢ. Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ İʌȓıȘȢ, ĮȞĮșȑIJİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮȞȠȝȒ țȐșİ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ
ʌĮȡĮȜȒijșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıIJȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3 ĮȞȦIJȑȡȦ.
2.

ǹȞĮțĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȫȞ IJȦȞ ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ıIJĮ ǻȐȞİȚĮ:
ȉȘȞ ʌȡȫIJȘ ȘȝȑȡĮ (Ș «ǾȝȑȡĮ ǼʌĮȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ»), țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ IJȩțȠȚ Ȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝȚĮ
ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚıȝȑȞȘ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ ȝİIJȐ Įʌȩ IJȠ ȞȦȡȓIJİȡȠ IJȦȞ țĮIJȦIJȑȡȦ ȘȝİȡȠȝȘȞȚȫȞ:
(i)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ IJȠȣ IJİȜİȣIJĮȓȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ ȩʌȦȢ ȣʌĮȖȠȡİȪİIJĮȚ Įʌȩ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȝİIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ IJȠ ȆȠıȩ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (ȩʌȦȢ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ, ȝİȚȫȞİIJĮȚ Ȓ ĮțȣȡȫȞİIJĮȚ Įʌȩ țĮȚȡȩ ıİ
țĮȚȡȩ) ȑȤİȚ İțIJĮȝȚİȣșİȓ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ, Ȓ

(ii)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ıȣȞIJȡȑȤİȚ ȁȩȖȠȢ ȀĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ , Ȓ

(iii)

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮȢ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȆİȡȓȠįȠȢ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȠȚ ȩʌȠȚİȢ ĮȞĮȕȠȜȑȢ IJȘȢ, ȜȒȖİȚ,

Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ İț ȞȑȠȣ IJȘ ȈȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıİ țȐșİ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ ȣijȚıIJȐȝİȞĮ ǻȐȞİȚĮ,
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ ȩIJȚ Ș ĮȞĮȜȠȖȓĮ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ İʌȚIJȣȖȤȐȞİIJĮȚ ȦȢ İȟȒȢ:
(Į) ǼȐȞ țĮIJȐ IJȘȞ ǾȝȑȡĮ ǼʌĮȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ:
(i) IJȠ ıȤİIJȚțȩ ʌȠıȠıIJȩ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗİIJĮȚ ȝİ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ʌȠȣ
ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ǻȐȞİȚĮ, ıȣȝʌȓʌIJİȚ ȝİ IJȘȞ ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ (%) ȈȣȝȝİIJȠȤȒ (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ
ʌĮȡĮțȐIJȦ ıIJȘȞ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ (ȕ) ), țĮȚ
(ii)

ȩȜĮ IJĮ ǻȐȞİȚĮ ȑȤȠȣȞ IJĮ ȓįȚĮ ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ (İȚįȚțȩIJİȡĮ ȓįȚȠ IJȩțȠ, ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ʌȜȘȡȦȝȒȢ, ȜȒȟȘ țĮȚ
ȤĮȡĮțIJȘȡȚıIJȚțȐ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒȢ),

ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȩȜĮ IJĮ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȐ ʌȠıȐ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȀȉ įȚĮ ȝȑıȠȣ
IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3, ȖȚĮ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ, įȚĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ
ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ıȣȞİȚıijȠȡȐ IJȠȣ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ İȞ ȜȩȖȦ ǻȐȞİȚȠ.
(ȕ) Ȉİ țȐșİ ȐȜȜȘ ʌİȡȓʌIJȦıȘ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȣʌȠȜȠȖȓȗİȚ ȖȚĮ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠ ǻĮȞİȚıIJȒ:
(i) ȉȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ȕĮȡȪȞİȚ IJȠ ȈȪȞȠȜȠ IJȘȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ (Ș
«ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ») 2 , țĮȚ
(ii) IJȠ ʌȠıȠıIJȩ IJȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȠȣ İțțȡİȝİȓ ıİ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ
ȕĮȡȪȞİȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ʌȠȣ İțțȡİȝİȓ ȖȚĮ țȐșİ IJȑIJȠȚȠ ǻȐȞİȚȠ ( Ș «ȆȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ %
ȈȣȞİȚıijȠȡȐ»), țĮȚ
(iii) IJȠ ʌȠıȩ țĮIJȐ IJȠ ȠʌȠȓȠ Ș ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ țȐșİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ʌȠȣ İțțȡİȝİȓ ıİ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ
ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ (IJȠ «ȊʌİȡȕȐȜȜȠȞ ȆȠıȩ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ») Ȓ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ (IJȠ «ǼȜȜİȓʌȠȞ ȆȠıȩ
ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ») IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ʌȠıȩ IJȠȣ İȞ ȜȩȖȦ ǻĮȞİȓȠȣ ʌȠȜȜĮʌȜĮıȚĮȗȩȝİȞȠ ȝİ IJȘȞ țȐșİ ijȠȡȐ
ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ (%)ȈȣȞİȚıijȠȡȐ.
ǼȐȞ Ș ȆȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ ıIJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠȣ
ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ İȓȞĮȚ ȝȚțȡȩIJİȡȘ Įʌȩ IJȘȞ ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ IJȠȣ ıIJĮ İȞ ȜȩȖȦ
ǻȐȞİȚĮ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮȞĮșȑIJİȚ ıİ:
(1)

țȐșİ IJȑIJȠȚȠ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠ ǻĮȞİȚıIJȒ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ ʌȠıȩ ȓıȠ ȝİ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ ǼȜȜİȚʌȩȞIJȦȞ
ȆȠıȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣ (ȝİȓȠȞ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ǼʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖİȓ ıIJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ǼȜȜİȓʌȠȞ ȆȠıȩ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȩȜĮ IJĮ ȣijȚıIJȐȝİȞĮ ǻȐȞİȚĮ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ
DZȡșȡȠ 3, țĮȚ 

2

īȚĮ ȜȩȖȠȣȢ ĮʌȠıĮijȒȞȚıȘȢ ĮȞ ȩȜȠȚ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıĮȞ İʌȚIJȣȤȫȢ-ȩʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ- IJȚȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ İșȞȚțȑȢ ȞȠȝȚțȑȢ
įȚĮįȚțĮıȓİȢ IJȠȣȢ, Ș ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ ȈȣȝȝİIJȠȤȒ șĮ İȓȞĮȚ IJĮȣIJȩıȘȝȘ ȝİ IJȘȞ ȀȜİȓįĮ ȈȣȞİȚıijȠȡȐȢ

(2)

Ș ǼȀȉ, ȝİIJȐ IJȘ ȜȒȥȘ IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ IJȠȣ ǼȜȜİȓʌȠȞIJȠȢ ȆȠıȠȪ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ĮȞȦIJȑȡȦ ʌĮȡȐȖȡĮijȠ
(i), ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ Ș
ȆȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ ıİ țȐșİ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ ǻĮȞİȓȠȣ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ
ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ IJȠȣȢ ıIJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ǻȐȞİȚȠ, țĮIJȐ ʌȠıȩ ȓıȠ ȝİ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȦȞ
ȊʌİȡȕĮȜȜȩȞIJȦȞ ȆȠıȫȞ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ țȐșİ IJȑIJȠȚȠȣ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ (ȝİȓȠȞ IJȠ ʌȠıȩ IJȦȞ ǼʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ
ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌȠȣ ĮȞĮȜȠȖİȓ ıIJȠ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ ȊʌİȡȕȐȜȜȠȞ ȆȠıȩ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ) ıİ ıȤȑıȘ ȝİ ȩȜĮ IJĮ ĮȞİȟȩijȜȘIJĮ
ǻȐȞİȚĮ.
(țȐșİ ȝȚĮ «ȆȜȘȡȦȝȒ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ»). ȅȚ ȆȜȘȡȦȝȑȢ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȘȞ ȓįȚĮ
ȘȝȑȡĮ. ȅ İʌĮȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȓșİIJĮȚ ıİ ȚıȤȪ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ, țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ IJȑIJȠȚİȢ ȆȜȘȡȦȝȑȢ
ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ.
ȅȚ ǼʌȚȕĮȡȪȞıİȚȢ ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ĮȞĮțĮIJĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ ȝİ IJȘȞ ȓįȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ. īȚĮ IJȘȞ
ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȚȫȞ, IJȩțȠȚ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ǼʌĮȞȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ įİȞ ĮȞĮțĮIJĮȞȑȝȠȞIJĮȚ.
ȆȡȚȞ țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ Ș ȆȜȘȡȦȝȒ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ, ȩȜĮ IJĮ
ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȐ ʌȠıȐ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȀȉ ȝȑıȦ IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ
ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3, įȚĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ
ıȣȝȝİIJȠȤȒ țȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒ ıİ țȐșİ ǻȐȞİȚȠ, ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 6 (3).
ǹʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ȆȜȘȡȦȝȒ ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȝȑȤȡȚ IJȘȞ IJİȜȚțȒ
ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻĮȞİȓȦȞ, ȩȜĮ IJĮ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ ĮʌĮȚIJȘIJȐ ʌȠıȐ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ
İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȀȉ ȝȑıȦ IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3, įȚĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ IJȠȣȢ, ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ȩȡȦȞ IJȠȣ
DZȡșȡȠȣ 6 (3).
Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ IJȘȞ ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ, IJȘȞ ȆȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ %
ȈȣȞİȚıijȠȡȐ, IJȠ ȊʌİȡȕȐȜȜȠȞ ȆȠıȩ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ, IJȠ ǼȜȜİȓʌȠȞ ȆȠıȩ

ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ țĮȚ IJȘȞ ȆȜȘȡȦȝȒ

ǼȟȚıȠȡȡȩʌȘıȘȢ ıIJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ȖȚĮ IJȘȞ
ȑȖțȡȚıȒ IJȠȣȢ ʌȡȚȞ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣȢ.
ȅȚ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ (i) țĮIJĮȕȐȜȠȣȞ ıİ, Ȓ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝȚĮ ʌȜȘȡȦȝȒ Įʌȩ IJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ
ıIJȠ DZȡșȡȠ 3, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȠȣ ȑȖȚȞİ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, țĮȚ (ii) ĮʌȠįȑȤȠȞIJĮȚ Ȓ ȞĮ İțȤȦȡȒıȠȣȞ
Ȓ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıȠȣȞ ĮʌĮȓIJȘıȘ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 6
(2) (ȕ) ĮȞȦIJȑȡȦ ȩIJĮȞ ȩȜİȢ ȠȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ȑȤȠȣȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșİȓ.
3. ǼȐȞ ȖȚĮ ȑȞĮȞ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠȣȢ Įʌȩ IJȠȣȢ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ȩIJȚ, ʌȡȠȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ
ǻİıȝİȣȩȝİȞȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ, țĮIJȐ IJȘ ȤȡȠȞȚțȒ ıIJȚȖȝȒ IJȘȢ İțIJĮȝȓİȣıȘȢ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ, IJȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȒȢ
IJȠȣȢ ȒIJĮȞ ȣȥȘȜȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ IJĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıIJȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 3 IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ țĮȚ IJĮ ʌȠıȐ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮIJĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ

IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮIJȩʌȚȞ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ IJȘȢ țĮIJĮȞȠȝȒȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ. ȅȚ ǻİıȝİȣȩȝİȞȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ Ș ǼȀȉ
İȞȘȝİȡȫȞȠȞIJĮȚ ıȤİIJȚțȐ.
4. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ƞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ įİȞ țĮIJĮȕȐȜȜİȚ ıIJȠ ıȪȞȠȜȩ IJȠȣ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ȠijİȚȜȩȝİȞȠ ʌȠıȩ, IJĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ
țĮIJȑȕĮȜİ țĮIJĮȞȑȝȠȞIJĮȚ ĮȞĮȜȠȖȚțȐ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 6 (2). Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ IJȩțȦȞ
ȣʌİȡȘȝİȡȓĮȢ İʌȓ IJȦȞ țĮșȣıIJİȡȘȝȑȞȦȞ ȠijİȚȜȫȞ țĮȚ Ș țĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ țȠȞįȣȜȓȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ İȟȩįȦȞ,
įĮʌĮȞȫȞ, IJȩțȦȞ țĮȚ țİijĮȜĮȓȦȞ, ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

7. ȆǹȇǹǺǹȈǾ ȉȍȃ ȊȆȅȋȇǼȍȈǼȍȃ ȆȅȊ ǹȆȅȇȇǼȅȊȃ ǹȆȅ ȉǾ ȈȊȂǺǹȈǾ ǻǹȃǼǿǹȀǾȈ ǻǿǼȊȀȅȁȊȃȈǾȈ Ȁǹǿ
ȉȇȅȆȅȆȅǿǾȈǼǿȈ ǹȊȉǾȈ Ȁǹǿ/dz ǹȆȅȆȅǿǾȈǾ
1.

Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įȚĮʌȚıIJȫıİȚ ʌĮȡȐȕĮıȘ ȝȚĮȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, İȞȘȝİȡȫȞİȚ İȖțĮȓȡȦȢ IJĮ ȂȑȡȘ (ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ) țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣIJȩ țĮȚ ʌȡȠIJİȓȞİȚ IJȡȩʌȠ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȒȢ IJȠȣ. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ
ıȣȞIJȠȞȓȗİȚ IJȘ șȑıȘ IJȦȞ ȂİȡȫȞ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȘ ȜȘijșİȓıĮ ĮʌȩijĮıȘ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ,
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İijĮȡȝȩȗȠȣȞ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

2.

Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įȚĮʌȚıIJȫıİȚ țȐʌȠȚȠ ȖİȖȠȞȩȢ ȩʌȠȣ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ țĮȚ/ Ȓ İȟĮȚȡȑıİȚȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ ıİ țȐșİ
ǻȐȞİȚȠ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓİȢ, ȠijİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ
ȂȑȡȘ ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣIJȩ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠIJİȓȞİȚ IJȡȩʌȠȣȢ
ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȒȢ IJȠȣ. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ıȣȞIJȠȞȓȗİȚ IJȘ șȑıȘ IJȦȞ ȂİȡȫȞ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȘ ȜȘijșİȓıĮ ĮʌȩijĮıȘ. ȈIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ, ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İijĮȡȝȩȗȠȣȞ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ țĮȚ
ĮțȠȜȠȣșȫȞIJĮȢ IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȦȞ ȂİȡȫȞ, įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪȠȞIJĮȚ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐijȠȣȞ IJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ Ȓ ȐȡıȘ Ȓ ȝȚĮ
ȞȑĮ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȓȠȣ ȝİ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐȜȜȘ ȡȪșȝȚıȘ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ.

3.

Ȉİ ȐȜȜİȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ ʌȜȘȞ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 7 (1) țĮȚ (2), İȐȞ Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ įȚĮʌȚıIJȫıİȚ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ
ȞĮ İțijȡĮıIJİȓ ȖȞȫȝȘ Įʌȩ IJĮ ȂȑȡȘ Ȓ ȞĮ ʌȡȠȕȠȪȞ ĮȣIJȐ ıİ țȐʌȠȚĮ İȞȑȡȖİȚĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ Ȓ IJȘ
ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȠijİȓȜİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫıİȚ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȝȑıȦ IJȠȣ ȆȡȠȑįȡȠȣ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ȖİȖȠȞȩȢ ĮȣIJȩ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠIJİȓȞİȚ IJȡȩʌȠȣȢ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȒȢ IJȠȣ. ȅ ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ
ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ ıȣȞIJȠȞȓȗİȚ IJȘ șȑıȘ IJȦȞ ȂİȡȫȞ țĮȚ İȞȘȝİȡȫȞİȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ IJȘ ȜȘijșİȓıĮ ĮʌȩijĮıȘ. ȈIJȘ
ıȣȞȑȤİȚĮ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ İijĮȡȝȩȗȠȣȞ IJȘ ȜȘijșİȓıĮ ĮʌȩijĮıȘ ıİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȝȠȡijȒ țȚ ĮȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ.

8. ȅȇǿȈȂǼȃǼȈ ȇȊĬȂǿȈǼǿȈ ȂǼȉǹȄȊ ȉȍȃ ȆǿȈȉȍȉȍȃ Ȁǹǿ ǹȁȁǼȈ
ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ĮʌȠįȑȤȠȞIJĮȚ țĮȚ ıȣȝijȦȞȠȪȞ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
1.

ǵȜȠȚ ȠȚ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮIJĮIJȐııȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ĮȣIJȒ ıİȚȡȐ țĮȚ ıȪȝȝİIJȡĮ.

ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ

2.

ȅȚ ĮʌȠijȐıİȚȢ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ
ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ʌȠȣ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ʌȠȣ țĮIJȑȤȠȣȞ ȩȤȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ IJĮ 2/3
IJȠȣ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠȣ ʌȠıȠȪ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ ǻȐȞİȚĮ IJȘȞ ıIJȚȖȝȒ IJȘȢ ȥȘijȠijȠȡȓĮȢ, İțIJȩȢ İȐȞ Ș ĮʌȩijĮıȘ ıȣȞįȑİIJĮȚ ȝİ țȐʌȠȚȠ
șȑȝĮ, ȖȚĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȡȘIJȐ ȠȝȠijȦȞȓĮ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ Ȓ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ,
ȠʌȩIJİ ıİ ĮȣIJȒ IJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȠȝȩijȦȞȘ ĮʌȩijĮıȘ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ. īȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ
ĮȝijȚȕȠȜȚȫȞ, ĮʌȠijȐıİȚȢ ȦȢ ʌȡȠȢ IJȠ İȐȞ șĮ įȘȜȦșİȓ ȜȩȖȠȢ țĮIJĮȖȖİȜȓĮȢ (ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮșȑIJȘıȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ) țĮȚ/Ȓ șĮ
İʌȚIJȡĮʌİȓ ʌĮȡĮȓIJȘıȘ Ȓ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ (İțIJȩȢ ĮȞ ĮijȠȡȐ ȑȞĮ Įʌȩ IJĮ
șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȡȘIJȐ ıIJȠ DZȡșȡȠ 8 (3) ʌĮȡĮțȐIJȦ) ȜĮȝȕȐȞİȚ Ș İȞ ȜȩȖȦ ʌȜİȚȠȥȘijȓĮ IJȦȞ 2/3.

3.

Ǿ ȠȝȩijȦȞȘ ĮʌȩijĮıȘ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ Ș IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ (i) IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ Ȓ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ Ȓ (ii) ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJȠȣȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ: ıȣȞȠȜȚțȩ ĮȡȤȚțȩ ʌȠıȩ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ǻȑıȝİȣıȘ, ȆȡȠıĮȡȝȠıȝȑȞȘ
ȆȠıȠıIJȚĮȓĮ % ȈȣȞİȚıijȠȡȐ, ȆİȡȓȠįȠȢ ǻȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮȢ, ȑȞĮ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȫȞ Ȓ ǼʌȚIJȩțȚȠ ȖȚĮ
ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ ĮȞİȟȩijȜȘIJȠ ǻȐȞİȚȠ. ȅȝȠijȦȞȓĮ ıȘȝĮȓȞİȚ ȝȚĮ șİIJȚțȒ Ȓ ĮȡȞȘIJȚțȒ ȥȒijȠȢ Įʌȩ ȩȜĮ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ,
ȣʌȩ IJȠȞ ȩȡȠ ȩIJȚ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ĮțȣȡȫıİȚ IJȘ ǻȑıȝİȣıȒ IJȠȣ ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ (ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ, Ș ǻȑıȝİȣıȘ IJȘȢ KfW) ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȒıİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ǻȐȞİȚĮ, įİȞ ȑȤİȚ ȥȒijȠ ıİ ĮʌȠijȐıİȚȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ıİ
IJȑIJȠȚĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ǻȐȞİȚĮ ĮȜȜȐ įȚĮIJȘȡİȓ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ ȥȒijȠȣ IJȠȣ ıİ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ ǻȐȞİȚĮ, IJĮ ȠʌȠȓĮ (Ȓ
ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ, Ș KfW) ȑȤİȚ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȚ țĮȚ ʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ İțțȡİȝȒ.

4.

ȉĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ĮʌȠijȐıİȚȢ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ IJȦȞ ıȣȞĮȞIJȒıİȦȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ, ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ įİȞ
ıȣȝȝİIJȑȤİȚ Ș ǼȜȜȐįĮ. ǵȜİȢ ȠȚ ĮʌȠijȐıİȚȢ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ İȖȖȡȐijȦȢ Įʌȩ IJȠȞ ȆȡȩİįȡȠ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ
ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ.

5.

ȀȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȣʌȑȡ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ȞĮ ıȣȞIJȠȞȓıİȚ Įʌȩ
țȠȚȞȠȪ IJȘȞ ȐıțȘıȘ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ įȚțĮȚȫȝĮIJȠȢ İʌȓıʌİȣıȘȢ Ȓ İțIJȑȜİıȘȢ țĮIJȐ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ
IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

6.

ȀȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ ȂȑȡȠȢ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İțȤȦȡȒıİȚ Ȓ ȞĮ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ Įʌȩ IJĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ Ȓ IJȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ ȤȦȡȓȢ IJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ ȑȖȖȡĮijȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȘ IJȦȞ
ȐȜȜȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȂİȡȫȞ ıİ ĮȣIJȒ IJȘ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȚ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ.

9. ȀǹȉǹȃȅȂǾ ȉȍȃ ȆȁǾȇȍȂȍȃ
1.

ȀȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ įİıȝİȪİIJĮȚ ȞĮ ȝȘȞ İʌȚįȚȫȟİȚ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, IJȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ IJȠȣ ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ǻȐȞİȚĮ ȝİ ȐȜȜȠ IJȡȩʌȠ Įʌȩ İțİȓȞȠȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑİȚ Įʌȩ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, įİıȝİȪİIJĮȚ ȞĮ țĮIJĮȕȐȜİȚ ȩȜĮ IJĮ ʌȠıȐ ʌȠȣ IJȣȤȩȞ İȜȒijșȘıĮȞ Įʌȩ ĮȣIJȩȞ ıİ ıȤȑıȘ
ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJĮ ȠʌȠȓĮ įİȞ ȑȤȠȣȞ ȜȘijșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼȀȉ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıIJȘȞ

ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȚ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ıIJȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ DZȡșȡȠ 3 ȝİ ıțȠʌȩ
ȞĮ įȚĮȞİȝȘșȠȪȞ ıİ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ ȕȐıȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ ȩȡȠȣȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ. ǻİıȝİȪȠȞIJĮȚ İʌȓıȘȢ, ȞĮ ȝȘȞ
ıȣȝȥȘijȓıȠȣȞ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȑȞĮȞIJȚ IJȠȣ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮIJȐ IJȠ ȪȥȠȢ IJȦȞ ʌȠıȫȞ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȣȞ ıIJȠȞ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, İțIJȩȢ IJȘȢ İʌȚijȪȜĮȟȘȢ IJȒȡȘıȘȢ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ DZȡșȡȠȣ 9.
2.

ǼȐȞ țȐʌȠȚȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ (Ƞ «ǹȞĮțIJȫȞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ») ȜȐȕİȚ Ȓ ĮȞĮțIJȒıİȚ (ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ țĮȚ ȝİ ıȣȝȥȘijȚıȝȩ) ȠʌȠȚȠįȒʌȠIJİ
ʌȠıȩ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ İțIJȩȢ ĮȣIJȫȞ IJȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıIJȘ
ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ țĮȚ șİȦȡȒıİȚ IJȠ ʌȠıȩ ĮȣIJȩ ȦȢ ȝȚĮ ʌȜȘȡȦȝȒ ʌȠȣ ȠijİȓȜİIJĮȚ ıİ ĮȣIJȩȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ Ȓ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ:
(Į)

Ƞ ǹȞĮțIJȫȞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȠijİȓȜİȚ ȝȑıĮ ıİ IJȡİȚȢ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ ȞĮ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚ IJȚȢ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ IJȘȢ
İȓıʌȡĮȟȘȢ Ȓ IJȘȢ ĮȞȐțIJȘıȘȢ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ,

(ȕ)

Ƞ ǹȞĮțIJȫȞ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȠijİȓȜİȚ ȝȑıĮ ıİ IJȡİȚȢ ǼȡȖȐıȚȝİȢ ǾȝȑȡİȢ Įʌȩ IJȠ ĮȓIJȘȝĮ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, ȞĮ ʌȜȘȡȫıİȚ
ıIJȘȞ ǼȀȉ ȑȞĮ ʌȠıȩ (Ș «ǼʌȚȝİȡȚıȝȑȞȘ ȆȜȘȡȦȝȒ» ) ȓıȠ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡĮȜĮȕȒ Ȓ IJȘȞ ĮȞȐțIJȘıȘ.

3.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șİȦȡİȓ IJȘȞ ǼʌȚȝİȡȚıȝȑȞȘ ȆȜȘȡȦȝȒ ıĮȞ ȞĮ İȓȤİ țĮIJĮȕȜȘșİȓ Įʌȩ IJȠȞ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ țĮȚ ȞĮ IJȠȞ
įȚĮȞİȓȝİȚ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ıȣȝȝİIJİȤȩȞIJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ǹȞĮțIJȫȞIJȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒ) ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ʌȠȣ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȚ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

10. ǻǿȅǿȀǾȉǿȀǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
1.

īȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ IJȘȢ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ İȞİȡȖİȓ ȝȑıȦ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ǻȚİȪșȣȞıȘȢ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ (““ECFIN””) țĮȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ İıȦIJİȡȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ
ıIJȚȢ İțIJȩȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ IJȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ 3 .

2.

ǵȜİȢ ȠȚ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, ȕĮȡȪȞȠȣȞ IJȠȞ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ. Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ įİȞ İʌȚȕȐȜȜİȚ ȑȟȠįĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ
IJȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ įȚȠȡȖȐȞȦıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞȦȞ ǻȚȝİȡȫȞ ǻĮȞİȓȦȞ.

3.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȑțșİıȘ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ ȖȚĮ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣȢ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ
ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ıİ IJȡȚȝȘȞȚĮȓĮ ȕȐıȘ.

4.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȑțșİıȘ ʌȡȠȢ IJĮ ȂȑȡȘ țĮȚ ȗȘIJȐ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ IJȠȞ ȆȡȩİįȡȠ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ
ıȤİIJȚțȐ ȝİ İțțȡİȝİȓȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ țĮȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ Ȓ IJȣȤȩȞ ȐȜȜĮ șȑȝĮIJĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌȡȠțȪȥȠȣȞ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ Ȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ.

5.

ȀȐșİ ǻĮȞİȚıIJȒȢ ȣʌȠȤȡİȠȪIJĮȚ ȑȖțĮȚȡĮ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞİȚ İȖȖȡȐijȦȢ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ (i) ȩIJȚ Ș ıȣȝȕȠȜȒ IJȠȣ ıIJȘ ȈȪȝȕĮıȘ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ İȓȞĮȚ įİȩȞIJȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȘ Įʌȩ IJȘȞ İșȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ȝİIJȐ IJȘȞ 

3

ǹʌȩijĮıȘ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ C(2005) 2992 ıIJȚȢ 9 ǹȣȖȠȪıIJȠȣ 2005

ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ, Ȓ (ii) İȐȞ ȣʌȩțİȚIJĮȚ ıİ ıȤİIJȚțȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ, Įʌȩ IJȘ ıIJȚȖȝȒ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ įİȩȞIJȦȢ
ıȣȞIJİȜİıșİȓ, ĮʌȠıIJȑȜȜİȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȝȓĮ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ. ǹȞĮȖȞȦȡȓȗİIJĮȚ țĮȚ ıȣȝijȦȞİȓIJĮȚ İʌȓıȘȢ ȩIJȚ, Ș
ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ İȞȩȢ ȂȑȡȠȣȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȡȠıȦȡȚȞȒ İijĮȡȝȠȖȒ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ İșȞȚțȩ įȓțĮȚȠ țĮȚ IJȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ IJȠȣ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȠȣ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠȣ ȂȑȡȠȣȢ.
11. ȀȅǿȃȅȆȅǿǾȈǼǿȈ
ǵȜİȢ ȠȚ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȒıİȚȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȑȖțȣȡİȢ, İijȩıȠȞ ȖȓȞȠȞIJĮȚ İȖȖȡȐijȦȢ țĮȚ
ĮʌȠıIJȑȜȜȠȞIJĮȚ:
īȚĮ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ:
ȆȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ
c/o EWG Secretariat
B-1049 Brussels
īȚĮ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ:
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"
L-2920 Luxembourg
ǵȜİȢ ȠȚ įȣȞĮIJȑȢ İʌȚțȠȚȞȦȞȓİȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ ǻȐȞİȚȠ ʌȠȣ șĮ İțIJĮȝȚİȣșİȓ, ȝİIJȐ IJȘ ȜȒȥȘ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠįȑıȝİȣıȒ IJȠȣ
Įʌȩ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ țĮȚ ȠȚ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȑȢ șİȦȡȠȪȞIJĮȚ ȑȖțȣȡİȢ İȐȞ İȓȞĮȚ ıȪȝijȦȞİȢ ȝİ IJȘ ȜȓıIJĮ IJȦȞ
İʌĮijȫȞ țĮȚ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ, IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȩʌȦȢ ĮȣIJȐ țȠȚȞȠʌȠȚȒșȘțĮȞ ıIJȘȞ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ, İțIJȩȢ İȐȞ ȑȤİȚ ȠȡȚıIJİȓ İȚįȚțȩIJİȡĮ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ. ȅȚ ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ (țĮȚ țȐșİ IJȑIJȠȚȠȣ İȓįȠȣȢ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȗȘIJȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ) ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ țĮIJȐ IJȘȞ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ. ȅʌȠȚİıįȒʌȠIJİ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJĮ İʌȓ ȝȑȡȠȣȢ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ țȠȚȞȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
ȐȝİıĮ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ. Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ĮʌȠıIJȑȜȜİȚ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȠȣ țĮIJĮȜȩȖȠȣ ıİ ȩȜĮ IJĮ ȂȑȡȘ.
12. ǻǿǹȇȀǼǿǹ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ ȚıȤȪ İijȩıȠȞ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ĮȞİȟȩijȜȘIJĮ ʌȠıȐ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ
ǻĮȞİȓȠȣ. Ǿ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȜȪʌIJİȚ İʌȓıȘȢ, ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ IJȣȤȩȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ
ǻĮȞİȚıIJȫȞ țĮȚ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ.
īȚĮ IJȘȞ ĮʌȠijȣȖȒ ĮȝijȚȕȠȜȚȫȞ, ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ, Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮȜȪʌIJİȚ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ IJȠȣ
IJȡȚİIJȠȪȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ.

13. ȁȅǿȆǼȈ ǻǿǹȉǹȄǼǿȈ
1.

Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȝȓĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡİȢ Įʌȩ IJȚȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ İȓȞĮȚ Ȓ
țĮIJĮıIJȠȪȞ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ȐțȣȡİȢ, ʌĮȡȐȞȠȝİȢ Ȓ ȝȘ İțIJİȜİıIJȑȢ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ȐʌȠȥȘ ȕȐıİȚ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠIJİ
ȚıȤȪȠȞIJȠȢ ȞȩȝȠȣ, Ș ȚıȤȪȢ, Ș ȞȠȝȚȝȩIJȘIJĮ țĮȚ Ș İțIJİȜİıIJȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȣʌȠȜȠȓʌȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ İʌ’’ ȠȣįİȞȓ IJȡȩʌȦ İʌȘȡİȐȗİIJĮȚ Ȓ țȜȠȞȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ ȜȩȖȠ ĮȣIJȩ. ȅȚ įȚĮIJȐȟİȚȢ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İȟ ȠȜȠțȜȒȡȠȣ
Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ ȐțȣȡİȢ, ʌĮȡȐȞȠȝİȢ Ȓ ȝȘ İțIJİȜİıIJȑȢ, İȡȝȘȞİȪȠȞIJĮȚ țĮȚ ȦȢ İț IJȠȪIJȠȣ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȞİȪȝĮ
țĮȚ IJȠȞ ıțȠʌȩ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ.

2.
3.

ȉȠ ȆȡȠȠȓȝȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ IJȝȒȝĮ ĮȣIJȒȢ.
ȅ ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘȢ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȑȞĮ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ.

14. ǼĭǹȇȂȅȈȉǼȅ ǻǿȀǹǿȅ Ȁǹǿ ǻǿȀǹǿȅǻȅȈǿǹ
1.

Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ țĮșȫȢ țĮȚ țȐșİ İȟȦıȣȝȕĮIJȚțȒ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ʌȠȣ IJȣȤȩȞ ʌȡȠțȪȥİȚ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ Ȓ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ
IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ, įȚȑʌİIJĮȚ țĮȚ İȡȝȘȞİȪİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ĮȖȖȜȚțȩ įȓțĮȚȠ.

2.

ȀȐșİ įȚĮijȠȡȐ ʌȠȣ ĮȞĮțȪʌIJİȚ Įʌȩ Ȓ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ İʌȚȜȪİIJĮȚ ȝİ ijȚȜȚțȩ įȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ, İȜȜİȓȥİȚ
IJȠȣ ȠʌȠȓȠȣ, ȣʌȠȕȐȜȜİIJĮȚ ıIJȘȞ ĮʌȠțȜİȚıIJȚțȒ įȚțĮȚȠįȠıȓĮ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ.

15. ǼȀȉǼȁǼȈǾ ȉǾȈ ȈȊȂĭȍȃǿǹȈ
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ ȈȣȝijȦȞȓĮ ıȣȞȐʌIJİIJĮȚ ıİ ȠȚȠȞįȒʌȠIJİ ĮȡȚșȝȩ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȣʌȠȖȡĮijȠȪȞ Įʌȩ ȑȞĮ Ȓ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌȩ IJĮ ıȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ
ȝȑȡȘ. ȀȐșİ ĮȞIJȓIJȣʌȠ ĮʌȠIJİȜİȓ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ʌȡȦIJȠIJȪʌȠȣ țĮȚ Ș ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȦȞ ĮȞIJȚIJȪʌȦȞ ȑȤİȚ IJȘȞ ȓįȚĮ ȚıȤȪ ȦȢ İȐȞ
ȠȚ ȣʌȠȖȡĮijȑȢ ıIJĮ ĮȞIJȓIJȣʌĮ ȞĮ ȒIJĮȞ ıİ ȑȞĮ ȝȩȞȠȞ ĮȞIJȓIJȣʌȠ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ.
Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȤȠȡȘȖİȓ ĮȝİȜȜȘIJȓ ȝİIJȐ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ĮțȡȚȕȒ ĮȞIJȓȖȡĮijĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ıİ țȐșİ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȠ
ȂȑȡȠȢ.
16. ȆǹȇǹȇȉǾȂǹȉǹ
ȉĮ ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJĮ IJȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ĮʌȠIJİȜȠȪȞ ĮȞĮʌȩıʌĮıIJȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȒȢ:
1. ȀĮIJȐȜȠȖȠȢ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ȝİ IJȚȢ ĮȞIJȓıIJȠȚȤİȢ ǻİıȝİȪıİȚȢ IJȠȣȢ
2. ȀȜİȓįĮ ȈȣȝȝİIJȠȤȒȢ
3. ǼȚįȚțȒ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȣȥȘȜȩIJİȡȠȣ țȩıIJȠȣȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ
4. ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ
5. ȊʌȩįİȚȖȝĮ ǹȞĮțȠȓȞȦıȘȢ ǼțIJĮȝȓİȣıȘȢ ȆȠıȠȪ

DzȖȚȞİ ıIJȚȢ ǺȡȣȟȑȜȜİȢ ıIJȚȢ 8 ȂĮǸȠȣ 2010
īȚĮ IJĮ ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ,
ǺĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ,
Ƞ ǹȞIJȚʌȡȩİįȡȠȢ IJȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒDidier Reynders

ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǻȡ. Wolfgang Schäuble
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǿȡȜĮȞįȓĮ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ț.Brian Lenihan, T.D.
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ,
Ș ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒElena Salgado Mendez

īĮȜȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
Ș ȊʌȠȣȡȖȩȢ Christine Lagarde
Ministre de l’’Economie, de l’’Industrie et de l’’Emploi
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǿIJĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ Giulio Tremonti, Ministro dell’’economia e delle finanze
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒț. ȋĮȡȓȜĮȠȢ ȈIJĮȣȡȐțȘȢ

ȂİȖȐȜȠ ǻȠȣțȐIJȠ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ
-ȣʌȠȖȡĮijȒLuc Frieden

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ Tonio Fenech
ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ǼʌİȞįȪıİȦȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒț. drs. J.C. de Jager

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ,
Ƞ ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȩȢ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒJosef Pröll

ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ǼʌȚțȡĮIJİȓĮȢ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, Fernando Teixeira dos Santos
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒFranc Križžaniþ

ȈȜȠȕĮțȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ Ján Poþiatek
-ȣʌȠȖȡĮijȒ-

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ,
Ƞ ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
-ȣʌȠȖȡĮijȒJyrki Katainen

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1
ȀǹȉǹȁȅīȅȈ ȉȍȃ ȂǼȇȍȃ ȂǼ ȉǿȈ ǹȃȉǿȈȉȅǿȋǼȈ ǻǼȈȂǼȊȈǼǿȈ ȉȅȊȈ
ȋȫȡĮ

ǻİıȝİȪıİȚȢ
ǼȊȇȍ

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ

ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ
(ǻȑıȝİȣıȘ IJȘȢ KfW)

2.860.942.462,10

22.336.133.611,30

ǿȡȜĮȞįȓĮ

1.310.046.500,93

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ

9.794.387.452,71

īĮȜȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

16.773.596.199,72

ǿIJĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

14.739.467.996,33

ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

161.470.573,49

ȂİȖȐȜȠ ǻȠȣțȐIJȠ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ

206.054.851,64

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ

74.543.025,89

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ

4.703.995.187,73

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ

2.290.192.933,16

ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

2.064.558.742,44

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ

387.812.451,16

ȈȜȠȕĮțȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

817.850.223,95

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ

1.478.947.787,45
80.000.000.000,00

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2
ȀȁǼǿǻǹ ȈȊȃǼǿȈĭȅȇǹȈ

ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ

ǼȀȉ ǺĮıȚțȒ İȖȖȡĮijȒ
ıIJȠ ȀİijȐȜĮȚȠ

ȀȜİȓįĮ ȈȣȞİȚıijȠȡȐȢ

2,4256

3,576178077627360%

18,9373

27,920167014121300%

1,1107

1,637558126162890%

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ

8,3040

12,242984315887900%

īĮȜȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

14,2212

20,966995249651300%

ǿIJĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

12,4966

18,424334995414800%

ȀȣʌȡȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

0,1369

0,201838216864770%

ȂİȖȐȜȠ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ
ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ
ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ

0,1747

0,257568564545473%

0,0632

0,093178782365621%

ǺĮıȓȜİȚȠ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ

3,9882

5,879993984660890%

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ

1,9417

2,862741166445020%

ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

1,7504

2,580698428050350%

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ

0,3288

0,484765563952786%

ȈȜȠȕĮțȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ

0,6934

1,022312779941790%

ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ

1,2539

1,848684734307780%

67,8266

100,00000000000000%

ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ
ǿȡȜĮȞįȓĮ

ȈȪȞȠȜȠ

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 3
ǼǿǻǿȀǾ ȆǼȇǿȆȉȍȈǾ ȊȌǾȁȅȉǼȇȅȊ ȀȅȈȉȅȊȈ ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾȈ
ȅȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ țĮȞȩȞİȢ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ ĮȞ ȑȞĮ ıȣȞİȚıijȑȡȠȞ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ «ǹ», țĮIJȐ IJȠ ȤȡȩȞȠ ȜȒȥȘȢ IJȘȢ ĮʌȩijĮıȘȢ IJȦȞ
ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞȦȞ ȂİȡȫȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 4 (2) ʌȠȣ ĮijȠȡȐ ıIJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ İȞȩȢ ǻĮȞİȓȠȣ ĮʌȠįİȚțȞȪİȚ ʌȡȠȢ ȚțĮȞȠʌȠȓȘıȘ
IJȦȞ ȜȠȚʌȫȞ ȂİȡȫȞ ȩIJȚ IJȠ įȚțȩ IJȠȣ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ İȓȞĮȚ ȣȥȘȜȩIJİȡȠ Įʌȩ IJȠ ǼʌȚIJȩțȚȠ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ:
1.

Ǿ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȗȘIJȐ ʌĮȡȩȝȠȚĮ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ Įʌȩ IJĮ ȜȠȚʌȐ ȂȑȡȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ įȚțȐ IJȠȣȢ țȩıIJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ.

2.

ȈIJȠ ȀȡȐIJȠȢ ȂȑȜȠȢ «ǹ» țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ, Įʌȩ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ ǻĮȞİȚĮțȒȢ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, IJȠ ʌȠıȩ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ ĮʌȩȜȣIJȠ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȩ IJȠȣ țȩıIJȠȢ ȖȚĮ țȐșİ ȝȑȡȠȢ IJȠȣ ǻĮȞİȓȠȣ.

3.

ȈIJȠȣȢ ȣʌȩȜȠȚʌȠȣȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮIJĮȕȐȜȜİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ IJȩțȦȞ ʌȠȣ İȚıʌȡȐIJIJȠȞIJĮȚ ıIJĮ ʌȜĮȓıȚĮ IJȘȢ ȈȪȝȕĮıȘȢ
ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ, ȝİIJȐ IJȘȞ ĮȞĮȜȠȖȚțȒ ĮijĮȓȡİıȘ IJȠȣ ʌȠıȠȪ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠ ıȘȝİȓȠ 2.

4.

ǹȞ ĮȣIJȩȢ Ƞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ȑȤİȚ ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȠʌȠȚȠıįȒʌȠIJİ ȐȜȜȠȢ ǻĮȞİȚıIJȒȢ İțIJȩȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ «ǹ» ȞĮ İȚıʌȡȐȟİȚ
ʌȠıȩ IJȩțȠȣ ȝȚțȡȩIJİȡȠ İțİȓȞȠȣ ʌȠȣ ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȒȢ IJȠȣ, Ș ǼʌȚIJȡȠʌȒ İʌĮȞȑȡȤİIJĮȚ ıIJĮ ȂȑȡȘ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡȠ 10(4).

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǼȆǿǺǼǺǹǿȍȈǾȈ ǻǼȈȂǼȊȈǾȈ
[ǼʌȚțİijĮȜȓįĮ IJȦȞ ǹȡȤȫȞ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ]
ǹʌȠıIJȑȜȜİIJĮȚ ȝİ IJȘȜİȠȝȠȚȠIJȣʌȓĮ, ĮțȠȜȠȣșȠȪȝİȞȘ Įʌȩ ıȣıIJȘȝȑȞȘ İʌȚıIJȠȜȒ:
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
īİȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȫȞ ȊʌȠșȑıİȦȞ
ǻȚİȪșȣȞıȘ «ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ, ıȣȞIJȠȞȚıȝȩȢ ȝİ IJȘȞ ȅȝȐįĮ IJȘȢ ǼȉǼ, IJȘȞ Ǽȉǹǹ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ»
L-2920 Luxembourg
Fax: +352 4301 33459
ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ ʌȡȠȢ:
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germany
Fax: +49 69 1344 6171
ĬȑȝĮ: ȈIJȒȡȚȟȘ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ Įʌȩ IJĮ ȀȡȐIJȘ ȂȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ ʌȡȠȢ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
ǼʌȚȕİȕĮȓȦıȘ ǻȑıȝİȣıȘȢ
ȀȪȡȚȠȚ,
ǹȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȘ ȈȣȝijȦȞȓĮ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ ȝİIJĮȟȪ IJȠȣ ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȠȣ ǺİȜȖȓȠȣ, ȅȝȠıʌȠȞįȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ
īİȡȝĮȞȓĮȢ, ǿȡȜĮȞįȓĮȢ, ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȘȢ ǿıʌĮȞȓĮȢ, īĮȜȜȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ǿIJĮȜȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ȀȣʌȡȚĮțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ,
ȂİȖȐȜȠȣ ǻȠȣțȐIJȠȣ IJȠȣ ȁȠȣȟİȝȕȠȪȡȖȠȣ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ȂȐȜIJĮȢ, ǺĮıȚȜİȓȠȣ IJȦȞ ȀȐIJȦ ȋȦȡȫȞ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ǹȣıIJȡȓĮȢ,
ȆȠȡIJȠȖĮȜȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ, ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ȈȜȠȕİȞȓĮȢ, ȈȜȠȕĮțȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ țĮȚ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ IJȘȢ ĭȚȞȜĮȞįȓĮȢ (IJĮ
"ȈȣȝȕĮȜȜȩȝİȞĮ ȂȑȡȘ") ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ IJȘȞ [••]. ǼʌȚʌȜȑȠȞ ĮȞĮijİȡȩȝĮıIJİ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİIJĮȟȪ
ĮijİȞȩȢ IJȦȞ ȂİȡȫȞ, țĮȚ IJȘȢ KfW İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ IJȘȢ īİȡȝĮȞȓĮȢ, ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȑȢ țĮȚ ĮijİIJȑȡȠȣ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮȢ ȦȢ
ǻĮȞİȚȠȜȒʌIJȘ ʌȠȣ ȣʌȠȖȡȐijȘțİ IJȘȞ [••].
Ȃİ IJȠ ʌĮȡȩȞ ıĮȢ ȖȞȦıIJȠʌȠȚȠȪȝİ ȩIJȚ İȓȝĮıIJİ ȞȠȝȓȝȦȢ İȟȠȣıȚȠįȠIJȘȝȑȞȠȚ Įʌȩ IJȘȞ İșȞȚțȒ ȝĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ ȝĮȢ İʌȚIJȡȑʌİȚ ȞĮ
įİıȝİȣȩȝĮıIJİ [ʌȡȠıȦȡȚȞȐ]/[ȠȡȚıIJȚțȐ] Įʌȩ IJȚȢ ĮȞȦIJȑȡȦ ĮȞĮijİȡȩȝİȞİȢ ȈȣȝijȦȞȓİȢ ȝİ ȚıȤȪ Įʌȩ [ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]. [ǹȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ
IJȠ DZȡșȡȠ 2(3) IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ıĮȢ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȝİ ȩIJȚ IJĮ İIJȒıȚĮ IJȝȒȝĮIJĮ IJȘȢ ǻȑıȝİȣıȘȢ İȓȞĮȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ: [ʌȡȠıșȑıIJİ
ıȤİIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ, țĮIJȐ ʌİȡȓʌIJȦıȘ]
Ȃİ İțIJȓȝȘıȘ

[ǵȞȠȝĮ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȂȑȜȠȣȢ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ]
[••]

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ǹȃǹȀȅǿȃȍȈǾȈ ǼȀȉǹȂǿǼȊȈǾȈ ȆȅȈȅȊ
EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

ǼȆǿȈȉȅȁǾ ȅǻǾīǿȍȃ ǹȆȅ ȉǾȃ ǼȊȇȍȆǹȎȀǾ ǼȆǿȉȇȅȆǾ ȆȇȅȈ ȉȅȊȈ ǻǹȃǼǿȈȉǼȈ
[ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ]
ȆȡȠȢ: [İȚıȐȖİIJİ ıIJȠȚȤİȓĮ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ IJȠȣ ǻĮȞİȚıIJȒ]
ȀȠȚȞȠʌȠȓȘıȘ: ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ ȉȡȐʌİȗĮ (ǼȀȉ)
ȀȪȡȚȠȚ
ĬȑȝĮ: ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ȝİ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ
ǻȐȞİȚȠ ǹȡȚșȝ. [ ] ȖȚĮ Ǽȣȡȫ [ ], IJİȜȚțȒ ʌȡȠșİıȝȓĮ [ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ]
ȈȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ȅȝȐįĮȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ IJȘȢ [ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ] ʌȠȣ įȚĮȕȚȕȐıșȘțİ Įʌȩ IJȠȞ Ȇȡȩİįȡȩ IJȘȢ, ȝİ IJȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ ıĮȢ įȓȞİIJİ İȞIJȠȜȒ, ȝİ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJȐ ıĮȢ ȦȢ ǻĮȞİȚıIJȒ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ǻĮȞİȚĮțȒȢ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ [ȝİ
ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ] țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ DZȡșȡ. 5(1) IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȆȚıIJȦIJȫȞ, ȖȚĮ ȝİIJĮijȠȡȐ ıIJȠȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȠȣ ʌȠıȠȪ IJȦȞ Ǽȣȡȫ [ ] (įȘȜĮįȒ IJȠ ʌȠıȩ įĮȞİȓȠȣ ıİ Ǽȣȡȫ [ ] ʌȜȘȞ IJȦȞ İʌȚȕĮȡȪȞıİȦȞ
İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ʌȠıȠȪ Ǽȣȡȫ [ ]).
ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ȝİIJĮijȑȡİIJİ ȝȑıȦ ȝȘȞȪȝĮIJȠȢ SWIFT MT202 [ Ȓ İȞȩȢ ȐȜȜȠȣ ȝȘȞȪȝĮIJȠȢ SWIFT ʌȠȣ ıȣȝijȦȞİȓIJĮȚ ȝİ IJȘȞ
ǼȀȉ] ıIJȠ TARGET2 ȝİ ĮȟȓĮ [ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ], ʌȡȚȞ IJȚȢ 11.00 ʌ.ȝ. ȫȡĮ ǺȡȣȟİȜȜȫȞ ıIJȠ TARGET2 ȝİ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȘȢ SWIFTBIC: ECBFDEFFBAC ȣʌȑȡ IJȠȣ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȝİ ĮȡȚșȝȩ 4050992001, ȩȞȠȝĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ «ȀȠȚȞȐ ȠȡȖĮȞȦȝȑȞĮ ǻȚȝİȡȒ
ǻȐȞİȚĮ ǼǼ/ǻĮȞİȚıIJȫȞ» ȝİ IJȘȞ ĮȞĮij.: «ȈIJȒȡȚȟȘ ȖȚĮ IJȘȞ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ Įʌȩ IJȘ ǽȫȞȘ IJȠȣ Ǽȣȡȫ»
ȆĮȡĮțĮȜȠȪȝİ ȞĮ ȤȠȡȘȖȒıİIJİ ıİ İȝȐȢ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ Įʌȩ ȑȞĮ ĮȞIJȓȖȡĮijȠ IJȦȞ İȞIJȠȜȫȞ ȝİIJĮijȠȡȐȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȪȠ ǼȡȖȐıȚȝİȢ
ǾȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ĮȟȓĮȢ. ǹȣIJȑȢ ȠȚ ȠįȘȖȓİȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȝİIJȐțȜȘIJİȢ țĮȚ įİȞ İȓȞĮȚ įȣȞĮIJȩȞ ȞĮ įȚĮijȠȡȠʌȠȚȘșȠȪȞ ʌĮȡȐ
ȝȩȞȠ ȝİ IJȘ ıȣȖțĮIJȐșİıȘ IJȘȞ įȚțȒ ıĮȢ țĮȚ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ.
ǵȡȠȚ ȝȘ țĮșȠȡȚȗȩȝİȞȠȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İʌȚıIJȠȜȒ ȑȤȠȣȞ IJȘȞ ȓįȚĮ ȑȞȞȠȚĮ ȝİ ĮȣIJȠȪȢ ıIJȘȞ ȈȪȝȕĮıȘ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ ǻĮȞİȓȠȣ.
Ȃİ İțIJȓȝȘıȘ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
ȊʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ:

ȊʌȠȖȡȐijİIJĮȚ Įʌȩ:

ȈȣȝȝİIJȑȤȦȞ
ǻĮȞİȚıIJȒȢ
[ǻĮȞİȚıIJȒȢ ǹ]
[ǻĮȞİȚıIJȒȢ Ǻ]
[ǻĮȞİȚıIJȒȢ ī]
………………
ȈȊȃȅȁȅ 

ȆȠıȩ ǻĮȞİȓȠȣ

ǼʌȚȕȐȡȣȞıȘ

ȀĮșĮȡȩ ʌȠıȩ

ǼȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ

İțIJĮȝȓİȣıȘȢ 

ȂȃǾȂȅȃǿȅ ȈȊȃǼȃȃȅǾȈǾȈ

ȂǼȉǹȄȊ

ȉǾȈ ǼȊȇȍȆǹȎȀǾȈ ǼȆǿȉȇȅȆǾȈ,
ȆȅȊ ǼȃǼȇīǼǿ īǿǹ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅ
ȉȍȃ Ȁȇǹȉȍȃ ȂǼȁȍȃ ȉǾȈ ǼȊȇȍǽȍȃǾȈ

Ȁǹǿ

ȉǾȈ ǼȁȁǾȃǿȀǾȈ ǻǾȂȅȀȇǹȉǿǹȈ

ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ʌİȡȚȑȤİȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȑȖȖȡĮijĮ:

(a) ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ
(b) ȂȞȘȝȩȞȚȠ ıIJȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ
(c) ȉİȤȞȚțȩ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ

ȉȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȝȠȚȕĮȓĮ ıȣȝijȦȞȓĮ IJȦȞ ȈȣȝȕĮȜȜȠȝȑȞȦȞ ȂİȡȫȞ ȣʌȩ IJȘ ȝȠȡijȒ
ȆĮȡĮȡIJȒȝĮIJȠȢ. ȉȠ ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ șĮ ĮʌȠIJİȜİȓ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ ȝȑȡȠȢ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ țĮȚ șĮ IJİșİȓ ıİ ȚıȤȪ ȝİ IJȘȞ ȣʌȠȖȡĮijȒ IJȠȣ.

DzȖȚȞİ ıIJȚȢ ǺȡȣȟȑȜȜİȢ, ıIJȚȢ 03/05/2010 țĮȚ ıIJȘȞ ǹșȒȞĮ ıIJȚȢ 03/05/2010 ıİ IJȡȓĮ ʌȡȦIJȩIJȣʌĮ, ıIJȘȞ ĮȖȖȜȚțȒ ȖȜȫııĮ.

īȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȘȞȚțȒ ǻȘȝȠțȡĮIJȓĮ,

______________________________
īȚȫȡȖȠȢ ȆĮʌĮțȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

_______________________________
īİȫȡȖȚȠȢ ȆȡȠȕȩʌȠȣȜȠȢ
ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ

īȚĮ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, İȞİȡȖȫȞIJĮȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȦȞ ȀȡĮIJȫȞ-ȂİȜȫȞ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ,

______________________________
Olli Rehn
ȂȑȜȠȢ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ

Ǽȁȁǹǻǹ
ȂȃǾȂȅȃǿȅ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈ Ȁǹǿ ȋȇǾȂǹȉȅȆǿȈȉȍȉǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ

3 ȂĮǸȠȣ 2010

I.

ȆȇȅȈĭǹȉǼȈ ǼȄǼȁǿȄǼǿȈ

1.
Ǿ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȪijİıȘ İȞIJȐșȘțİ IJȠ 2010. ȉȠ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȩ ǹǼȆ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȝİȚȫșȘțİ țĮIJȐ 2% IJȠ 2009 țĮȚ ȠȚ
įİȓțIJİȢ ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞ ȩIJȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ șĮ ĮʌȠįȣȞĮȝȦșİȓ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ IJȠ 2010. ȂİIJȐ IJȚȢ İțȜȠȖȑȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
IJȠȞ ȅțIJȫȕȡȚȠ, Ș ıȣȞİȚįȘIJȠʌȠȓȘıȘ ȩIJȚ IJȠ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ ȖȚĮ IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ țĮȚ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ȤȡȑȠȢ ȖȚĮ IJȠ 2008 țĮȚ IJȠ
2009 ȒIJĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȤİȚȡȩIJİȡȠ Įʌȩ ĮȣIJȩ ʌȠȣ İȓȤİ ĮȞĮțȠȚȞȫıİȚ Ș ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȠįȒȖȘıİ ıİ ĮʌȫȜİȚĮ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ,
ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ țĮȚ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ țĮȚ IJȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ.
2.
Ǿ țȡȓıȘ ĮʌȠțȐȜȣȥİ IJȘȞ ĮįȪȞĮȝȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ. ȉȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȠȣ 5,1 % IJȠȣ ǹǼȆ IJȠ 2007, ıIJȘȞ
țȠȡȣijȒ IJȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ țȪțȜȠȣ, ijĮȞİȡȫȞİȚ ȩIJȚ Ș ǼȜȜȐįĮ İȚıȒȜșİ ıIJȘȞ ȪijİıȘ ȝİ ȝİȖȐȜȠ įȘȝȩıȚȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ. ȁȩȖȦ IJȘȢ
ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ ĮįȪȞĮȝȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ İıȩįȦȞ țĮȚ ȤĮȜĮȡȒȢ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ʌȡȚȞ IJȚȢ İțȜȠȖȑȢ IJȠȣ
2009 țĮȚ ȑȤȠȞIJĮȢ ȦȢ ʌȡȩıșİIJȠ ʌĮȡȐȖȠȞIJĮ IJȘȞ ȪijİıȘ, IJĮ ȑıȠįĮ ȝİȚȫșȘțĮȞ ĮȚıșȘIJȐ. ȅȚ įĮʌȐȞİȢ, İȞIJȦȝİIJĮȟȪ, ĮȣȟȒșȘțĮȞ
ıȘȝĮȞIJȚțȐ, ȚįȚĮȓIJİȡĮ ȖȚĮ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ İʌȚįȩȝĮIJĮ, İȞįİȚțIJȚțȩ IJȘȢ ȤĮȜĮȡȒȢ ʌİȚșĮȡȤȓĮȢ, ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ İȜȑȖȤȠȣ IJȦȞ
įĮʌĮȞȫȞ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ İʌȓıȘȢ ȠįȒȖȘıİ ıİ ȞȑİȢ İțʌȡȩșİıȝİȢ ȠijİȚȜȑȢ. ȉȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ İțIJȚȞȐȤșȘțİ ıIJȠ İțIJȚȝȫȝİȞȠ13.6 % IJȠȣ
ǹǼȆ İȞȫ IJȠ įȘȝȩıȚȠ ȤȡȑȠȢ ĮȣȟȒșȘțİ ıİ ʌȐȞȦ Įʌȩ 115% IJȠȣ ǹǼȆ IJȠ 2009. ȅȚ ĮȞİʌȐȡțİȚİȢ ıIJȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ıIJȠȞ
ȑȜİȖȤȠ țĮșȣıIJȑȡȘıĮȞ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ įȚȠȡșȦIJȚțȫȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ.
3.
ȉȠ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ȑȤİȚ İʌȘȡİĮıIJİȓ ĮȡȞȘIJȚțȐ. Ǿ İʌȚįİȚȞȠȪȝİȞȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ țĮIJȐıIJĮıȘ
ıȣȞȠįİȪIJȘțİ Įʌȩ ȣʌȠȕĮșȝȓıİȚȢ IJȦȞ țȣȕİȡȞȘIJȚțȫȞ ȠȝȠȜȩȖȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȠȓțȠȣȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ ȠȚ İʌİȞįȣIJȑȢ ȐȡȤȚıĮȞ ȞĮ
ȣʌĮȞĮȤȦȡȠȪȞ Įʌȩ IJĮ İȜȜȘȞȚțȐ ȠȝȩȜȠȖĮ, ʌȚȑȗȠȞIJĮȢ ȑIJıȚ IJȚȢ ĮʌȠįȩıİȚȢ IJȠȣȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, IJĮ ȕĮșȚȐ ȝĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ țĮȚ
įȚĮȡșȡȦIJȚțȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮʌȩijİȣțIJĮ ȝİıȠʌȡȩșİıȝĮ ȑȞIJȠȞȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ
ȞĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ IJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ țȐʌȠȚȠ įȚȐıIJȘȝĮ. ȅ ıȣȞįȣĮıȝȩȢ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ʌĮȡĮȖȩȞIJȦȞ İʌȘȡİȐȗİȚ
ĮȡȞȘIJȚțȐ IJȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ. ȉĮ İʌȚıijĮȜȒ įȐȞİȚĮ ĮȣȟȐȞȠȞIJĮȚ İȞȫ IJȠ țȩıIJȠȢ įĮȞİȚıȝȠȪ ıIJȘ įȚĮIJȡĮʌİȗȚțȒ ĮȖȠȡȐ ȑȤİȚ
ĮȣȟȘșİȓ ʌȚȑȗȠȞIJĮȢ IJȘȞ țİȡįȠijȠȡȓĮ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ.
4.
ȆĮȡȩȜȘ IJȘȞ ȪijİıȘ, IJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ ȝİȚȫȞİIJĮȚ ȝȩȞȠ ȠȡȚĮțȐ. ȅ ʌȜȘșȦȡȚıȝȩȢ țĮȚ IJȠ İȖȤȫȡȚȠ țȩıIJȠȢ ȑȤȠȣȞ
ĮȣȟȘșİȓ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ Įʌ’’ ȩIJȚ ıIJȠȣȢ İIJĮȓȡȠȣȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ıIJȘȞ ǼȣȡȦȗȫȞȘ IJȘȞ IJİȜİȣIJĮȓĮ įİțĮİIJȓĮ țĮȚ Ș ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ
ĮȞIJȚȝȑIJȦʌȘ ȝİ ĮʌȫȜİȚĮ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ. ȍȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ, IJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ ıIJȠ ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȡİȤȠȣıȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ıIJȠ
IJȑȜȠȢ IJȠȣ 2009 İȟĮțȠȜȠȣșȠȪıİ ȞĮ İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ 11% IJȠȣ ǹǼȆ țĮȚ Ș țĮșĮȡȒ įȚİșȞȒȢ İʌİȞįȣIJȚțȒ șȑıȘ ȞĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȠ
ĮȡȞȘIJȚțȩ 83% IJȠȣ ǹǼȆ. ȉȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ IJȩțȠȣȢ ȖȚĮ IJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȤȡȑȠȢ ĮȣȟȒșȘțİ ıİ ʌȐȞȦ Įʌȩ 5% IJȠȣ ǹǼȆ,
ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩIJȚ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȑȞĮ ʌȜİȩȞĮıȝĮ ıIJȠ İȝʌȩȡȚȠ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ȠįȘȖȘșİȓ IJȠ ȚıȠȗȪȖȚȠ
IJȡİȤȠȣıȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ıİ ȝȓĮ ʌȚȠ ȕȚȫıȚȝȘ țĮIJȐıIJĮıȘ. ǹȣIJȩ ĮʌĮȚIJİȓ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ țĮȚ IJȘȢ
ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ ȫıIJİ ȞĮ ȝʌȠȣȞ IJĮ șİȝȑȜȚĮ ȖȚĮ ȑȞĮ ȝȠȞIJȑȜȠ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ
țĮȚ IJȚȢ İȟĮȖȦȖȑȢ.
ǿǿ. ǺǹȈǿȀȅǿ Ȉȉȅȋȅǿ Ȁǹǿ ȆȇȅȅȆȉǿȀǼȈ
5.
ȅȚ țȪȡȚȠȚ ıIJȩȤȠȚ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ Ș įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȫȞ ĮȞȚıȠȡȡȠʌȚȫȞ țĮȚ
Ș ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ. ȋȦȡȓȢ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ ıIJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ, IJȠ țȩıIJȠȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ İȓȞĮȚ ĮȞĮʌȩijİȣțIJȠ ȩIJȚ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ȣȥȘȜȩ ĮȞ ȩȤȚ ȞĮ
ĮȣȟȘșİȓ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ. ȅȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȑȢ ĮȞȚıȠȡȡȠʌȓİȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚȠȡșȦșȠȪȞ. Ǿ IJĮȣIJȩȤȡȠȞȘ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ
įȪȠ ĮȣIJȫȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȓĮ ʌȡȩțȜȘıȘ Ș ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚIJİȓ ȡȚȗȚțȩ İʌĮȞĮʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıȝȩ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ. Ǿ ĮȞȐʌIJȣȟȘ
įİȞ İȓȞĮȚ ʌȚșĮȞȩ ȞĮ İȓȞĮȚ įȣȞĮȝȚțȒ ȐȝİıĮ ȝİIJȐ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ĮȡȤȚțȫȞ įȚȠȡșȦIJȚțȫȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȝȑIJȡȦȞ, ĮȜȜȐ ȝİ
IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ ȝȓĮȢ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ȖȚĮ IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ İȣȡȦıIJȓĮȢ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ IJȠȝȑĮ țĮȚ įȣȞĮȝȚțȫȞ

6.

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ȝȓĮ İțIJİIJĮȝȑȞȘ ʌİȡȓȠįȠ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ:

x

ȅ ȡȣșȝȩȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȠȣ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȠȪ ǹǼȆ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȩIJȚ șĮ ʌİȡȚȠȡȚıIJİȓ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȠ 2010-2011, ĮȜȜȐ
ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ĮȞĮțȐȝȥİȚ ıIJĮįȚĮțȐ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. ȉȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȩșİıȘ ĮȡȞȘIJȚțȒȢ
ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ 4% IJȠ 2010 țĮȚ 2 ½% IJȠ 2011. ǼȞȫ Ș įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ İȟȣȖȓĮȞıȘ șĮ İʌȚȕĮȡȪȞİȚ ĮȞĮʌȩijİȣțIJĮ IJȘȞ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ ĮȡȤȚțȐ, ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȩIJȚ Ș ĮȞȐțIJȘıȘ IJȘȢ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ Įʌȩ IJĮ İȝʌȡȠıșȠȕĮȡȒ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ țĮȚ IJȠ ȚıȤȣȡȩ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ ȠȚțȠȞȠȝȚțȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıİ ıȣȞįȣĮıȝȩ ȝİ įȚİȟȠįȚțȑȢ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ
ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıȠȣȞ IJȚȢ ıȣȞșȒțİȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚıIJȡȠijȒ ıİ șİIJȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȠ 2012 țĮȚ ȑʌİȚIJĮ.

x

ȅ ʌȜȘșȦȡȚıȝȩȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ıȘȝĮȞIJȚțȐ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠ ȝȑıȠ ȩȡȠ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ ȫıIJİ Ș ǼȜȜȐįĮ ȞĮ ĮȞĮțIJȒıİȚ
ȖȡȒȖȠȡĮ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȚȝȫȞ. ȅ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ IJȘȢ İȖȤȫȡȚĮȢ ȗȒIJȘıȘȢ, IJȩıȠ ȝȑıȦ IJȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȩıȠ țĮȚ ȝȑıȦ ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ ȖȚĮ IJȘ ıȣȖțȡȐIJȘıȘ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ țĮȚ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ıIJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, șĮ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȣıȚĮıIJȚțȒ țȐȝȥȘ IJȠȣ ʌȜȘșȦȡȚıȝȠȪ.
ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Ƞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩȢ ȠȜȚȖȠʌȦȜȚĮțȫȞ įȠȝȫȞ șĮ İȓȞĮȚ İʌȓıȘȢ ıȘȝĮȞIJȚțȩȢ ȖȚĮ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ȣȥȘȜȫȞ ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ
țȑȡįȠȣȢ ıİ ȠȡȚıȝȑȞȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ.

x

ȉȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ıIJĮįȚĮțȐ ıIJȠ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ įȚȐıIJȘȝĮ țĮșȫȢ Ș İȖȤȫȡȚĮ ȗȒIJȘıȘ țĮȚ
Ƞ ʌȜȘșȦȡȚıȝȩȢ șĮ ȝİȚȫȞȠȞIJĮȚ țĮȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȓĮ șĮ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİIJĮȚ ıIJȚȢ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ
ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ țĮȚ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ İȟȐȡIJȘıȒ IJȘȢ Įʌȩ IJȚȢ İȚıĮȖȦȖȑȢ. ǹȣIJȒ Ș įȚĮįȚțĮıȓĮ İȓȞĮȚ ijȣıȚțȩ ȞĮ
įȚĮȡțȑıİȚ ȖȚĮ ĮȡțİIJȐ ȤȡȩȞȚĮ İȞȫ IJĮ ȑȟȠįĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ IJȩțȠȣȢ ıIJȠ ıȘȝĮȞIJȚțȩ İȟȦIJİȡȚțȩ ȤȡȑȠȢ șĮ ĮıțȠȪȞ ʌȓİıȘ ıIJȠ
ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȦȞ IJȡİȤȠȣıȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ ȖȚĮ ȑȞĮ įȚȐıIJȘȝĮ.

III. ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǼȈ ȆȅȁǿȉǿȀǼȈ
7.
īȚĮ IJȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ ȖȓȞİȚ ȤȡȒıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȚĮșȑıȚȝȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ,
ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ țĮȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ. Ǿ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ ȑȤİȚ ĮȞȐȖțȘ Įʌȩ ȑȞĮ ȚıȤȣȡȩ țĮȚ ȕȚȫıȚȝȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ IJȘ įȚȩȡșȦıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ĮȞȚıȠȡȡȠʌȚȫȞ țĮȚ IJȘ ıIJȡȠijȒ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ıİ țĮșȠįȚțȒ ʌȠȡİȓĮ ıIJȠ
ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ įȚȐıIJȘȝĮ, IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐțIJȘıȘ IJȘȢ
ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ:
x

Ǿ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ Ș ĮțȡȠȖȦȞȚĮȓĮ ȜȓșȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ
įİıȝİȪİIJĮȚ ȞĮ șȑıİȚ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ ȚıȤȣȡȐ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ, ʌȑȡĮȞ IJȦȞ ȩıȦȞ ĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞ IJȠ ȂȐȡIJȚȠ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ
ȑIJȠȣȢ, ȪȥȠȣȢ 11% IJȠȣ ǹǼȆ ıȣȞȠȜȚțȐ ȑȦȢ IJȠ 2013, ȝİ ʌȡȩıșİIJĮ įȚȠȡșȦIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ IJȠ 2014 ȖȚĮ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ
İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ ĮȡțİIJȐ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠ 3% IJȠȣ ǹǼȆ. ǹȣIJȒ Ș ȝİȖȐȜȘ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ ȞĮ IJİșİȓ Ƞ ȜȩȖȠȢ IJȠȣ
ȤȡȑȠȣȢ ʌȡȠȢ ǹǼȆ ıİ țĮșȠįȚțȒ ʌȠȡİȓĮ Įʌȩ IJȠ 2013 țĮȚ ȑʌİȚIJĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ įȚĮIJȘȡȘșİȓ ȝİIJȐ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝȑıȦ IJȘȢ
İʌȓIJİȣȟȘȢ ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ ʌȡȦIJȠȖİȞȫȞ ʌȜİȠȞĮıȝȐIJȦȞ (IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 5% IJȠȣ ǹǼȆ) ȝȑȤȡȚ IJȠ 2020. īȚĮ IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȘȢ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ıIJȠ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ įȚȐıIJȘȝĮ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ įİıȝİȪİIJĮȚ ȞĮ İȞįȣȞĮȝȫıİȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ IJȠȣȢ șİıȝȠȪȢ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ IJȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ.

x

Ǿ İȚıȠįȘȝĮIJȚțȒ ʌȠȜȚIJȚțȒ țĮȚ Ș ʌȠȜȚIJȚțȒ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJȘȡȓȟȠȣȞ IJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ țĮȚ IJȘȞ İʌĮȞȐțIJȘıȘ IJȘȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ. Ǿ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ İȚıȠįȘȝȐIJȦȞ ıİ
ȕȚȫıȚȝĮ İʌȓʌİįĮ İȓȞĮȚ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȖȚĮ IJȘ ıIJȒȡȚȟȘ IJȘȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ įȚȩȡșȦıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȝİȓȦıȘȢ IJȠȣ ʌȜȘșȦȡȚıȝȠȪ ıİ
İʌȓʌİįĮ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ ȝȑıȠ ȩȡȠ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ țȩıIJȠȣȢ țĮȚ
IJȚȝȫȞ ıİ ȝȩȞȚȝȘ ȕȐıȘ. ȉĮ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞįȣȞĮȝȦșȠȪȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıȠȣȞ
ȣʌȠȕȩıțȠȣıİȢ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ĮȞȚıȠȡȡȠʌȓİȢ ʌȠȣ ȠijİȓȜȠȞIJĮȚ ıIJȘ ȖȒȡĮȞıȘ IJȠȣ ʌȜȘșȣıȝȠȪ, țĮșȫȢ IJĮ țȩıIJȘ
ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ Įʌȩ IJĮ ȣȥȘȜȩIJİȡĮ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ DzȞȦıȘ ȝİ IJȚȢ
IJȡȑȤȠȣıİȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ. ȀĮșȫȢ ȠȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ İIJȘıȓȦȢ ıIJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ ıȣıIJȘȝĮIJȚțȐ Įʌȩ

x

ȅȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ıIJȠȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮIJȘȡȒıȠȣȞ IJȘ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ. ǼȞȫ ıIJȘ ʌĮȡȠȪıĮ ijȐıȘ, IJĮ
țİijĮȜĮȚĮțȐ ĮʌȠșȑȝĮIJĮ ıIJȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ İȓȞĮȚ İʌĮȡțȒ, Ș İʌȠʌIJİȓĮ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓ
ıIJİȞȐ IJȘ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮ țĮȚ IJĮ ȝȘ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȝİȞĮ įȐȞİȚĮ ĮȞȐ IJȡȐʌİȗĮ. Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ
İȞȚıȤȪıȠȣȞ țĮȚ șĮ ȟİțĮșĮȡȓıȠȣȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ IJĮ țȪȡȚĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ İʌȠʌIJȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ țĮȚ IJȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ țȡȓıİȦȞ ȫıIJİ ȞĮ ȕȠȘșȒıȠȣȞ IJȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ıIJȘ įȚȐȡțİȚĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ
ȤĮȝȘȜȒȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ.

x

ȅȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȐȖȠȣȞ IJȘȞ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ȞĮ ʌĮȡȐȖİȚ, ȞĮ ĮʌȠIJĮȝȚİȪİȚ țĮȚ ȞĮ
İȟȐȖİȚ șĮ İȓȞĮȚ țȡȚIJȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȘ ĮȞȐțĮȝȥȘ. Ǿ İȟȦıIJȡȑijİȚĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȣʌȠȜİȓʌİIJĮȚ
ĮȣIJȒȢ IJȦȞ İIJĮȓȡȦȞ IJȘȢ ıIJȘȞ ǼȣȡȦȗȫȞȘ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠijĮıȚıȝȑȞȘ ȞĮ İijĮȡȝȩıİȚ ȑȞĮ ijȚȜȩįȠȟȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ ȖȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ IJȠȝȑĮ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ
İȣİȜȚȟȓĮȢ IJȦȞ ĮȖȠȡȫȞ ʌȡȠȧȩȞIJȦȞ țĮȚ İȡȖĮıȓĮȢ, ȖȚĮ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ĮȞȠȚȤIJȠȪ țĮȚ ʌȡȠıȕȐıȚȝȠȣ
ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ İȖȤȫȡȚȠȣȢ țĮȚ IJȠȣȢ ȟȑȞȠȣȢ İʌİȞįȣIJȑȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ȐȝİıȘȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ
ıIJȚȢ İȖȤȫȡȚİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢ.

8.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ įİıȝİȪİIJĮȚ ıİ įȓțĮȚȘ țĮIJĮȞȠȝȒ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ. Ǿ įȑıȝİȣıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȦȞ ʌȚȠ
İȣȐȜȦIJȦȞ Įʌȩ IJȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȪijİıȘȢ ȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ȣʌȩȥȘ ıIJȠ ıȤİįȚĮıȝȩ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ. ȈIJȘȞ
İȟȣȖȓĮȞıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ, ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ șĮ İȓȞĮȚ Ș ıȣȞİȚıijȠȡȐ Įʌȩ ȩıȠȣȢ įİȞ ȑȤȠȣȞ țĮIJȐ ʌĮȡȐįȠıȘ ıȣȝȕȐȜȜİȚ ȝİ IJȠ
ȝİȡȓįȚȠ ʌȠȣ IJȠȣȢ ĮȞĮȜȠȖİȓ ıIJȘ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ İʌȚȕȐȡȣȞıȘ. ǵıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘ ȝİȓȦıȘ ıİ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ıIJȠ įȘȝȩıȚȠ, ȠȚ
ȤĮȝȘȜȩȝȚıșȠȚ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıIJĮIJİȣIJİȓ:
x

ȂİȚȫıİȚȢ ıIJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ: Ș ĮʌȐȜİȚȥȘ IJȘȢ 13ȘȢ țĮȚ IJȘȢ 14ȘȢ ıȪȞIJĮȟȘȢ ĮȞIJȚıIJĮșȝȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ ȩıȠȣȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ
Įʌȩ €€2500 ȝȘȞȚĮȓȦȢ ȝİ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ İȞȩȢ ȞȑȠȣ İȞȚĮȓȠȣ İʌȚįȩȝĮIJȠȢ €€800 İIJȘıȓȦȢ. Ǿ ȝİȓȦıȘ ȕĮȡĮȓȞİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ
ȩıȠȣȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ.

x

ȂİȚȫıİȚȢ ıIJȠȣȢ ȝȚıșȠȪȢ: Ǿ ʌȜȘȡȦȝȒ IJȠȣ 13Ƞȣ țĮȚ 14Ƞȣ ȝȚıșȠȪ șĮ ĮʌĮȜİȚijșİȓ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ İȡȖĮȗȠȝȑȞȠȣȢ. īȚĮ IJȘȞ
ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȦȞ ȤĮȝȘȜȩIJİȡȦȞ İȚıȠįȘȝĮIJȚțȫȞ ıIJȡȦȝȐIJȦȞ, ȖȚĮ ȩıȠȣȢ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ €€3000 ȝȘȞȚĮȓȦȢ șĮ
ȣȚȠșİIJȘșİȓ ȑȞĮ İȞȚĮȓȠ İʌȓįȠȝĮ €€1000 İIJȘıȓȦȢ ĮȞȐ İȡȖĮȗȩȝİȞȠ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȘșİȓ ȝȑıȦ ȝİȓȦıȘȢ
İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȣȥȘȜȩȝȚıșȠȣȢ.

ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ȠȚ İȜȐȤȚıIJİȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ țĮȚ IJĮ ȠȚțȠȖİȞİȚĮțȐ İʌȚįȩȝĮIJĮ įİ șĮ ʌİȡȚțȠʌȠȪȞ țĮȚ IJĮ ʌȚȠ İȣȐȜȦIJĮ ıIJȡȫȝĮIJĮ șĮ
ĮʌȠȗȘȝȚȦșȠȪȞ Įʌȩ IJȚȢ ʌȚșĮȞȑȢ ĮȡȞȘIJȚțȑȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ. īȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ ʌȞİȪȝĮIJȠȢ ıȣȞĮȓȞİıȘȢ ıIJȚȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ȖȚĮ
IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȘȢ țȡȓıȘȢ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ țĮȜȑıİȚ İțʌȡȠıȫʌȠȣȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥȠȣȞ ȑȞĮ
țȠȚȞȦȞȚțȩ ıȣȝȕȩȜĮȚȠ ȖȚĮ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ. ȉĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ʌȡȠȦșȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȞİȪȝĮ IJȘȢ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ IJȘȢ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ıȣȞȠȤȒȢ, IJȘȢ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘȢ IJȘȢ ijIJȫȤİȚĮȢ țĮȚ IJȘȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ IJȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ.
A. ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȆȠȜȚIJȚțȑȢ
9.
Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ IJȘȞ ĮȞȐȖțȘ İijĮȡȝȠȖȒȢ ȝȚĮȢ ʌȠȜȣİIJȠȪȢ İȝʌȡȠıșȠȕĮȡȠȪȢ ʌȡȠıʌȐșİȚĮȢ
ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ, įȠșȑȞIJȦȞ IJȦȞ ʌȠȜȪ ȣȥȘȜȫȞ țĮȚ įȚĮȡțȫȢ įȚȠȖțȠȪȝİȞȦȞ ȜȩȖȦȞ ȤȡȑȠȣȢ țĮȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ.
ĬĮ ȜȘijșȠȪȞ ȩȜĮ IJĮ ĮȞĮȖțĮȓĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İȝʌȑįȦıȘ
İȝʌȚıIJȠıȪȞȘȢ ıIJȠȣȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ ȩIJȚ Ș ǼȜȜȐįĮ șĮ ĮȞĮțIJȒıİȚ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȘȢ įȣȞĮȝȚțȒȢ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ. Ǿ įȣıțȠȜȓĮ ȑȖțİȚIJĮȚ ıIJȠ
ȖİȖȠȞȩȢ ȩIJȚ ȠȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ įȚİșȞȠȪȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ IJȚȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ, ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȝȚĮȢ
ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȒȢ ȑȞȦıȘȢ, ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȕĮıȚıIJȠȪȞ ıİ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȖȤȦȡȓȠȣ țȩıIJȠȣȢ țĮȚ IJȦȞ IJȚȝȫȞ, ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝĮ șĮ İʌȚȕĮȡȪȞȠȣȞ
IJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮ, IJĮ ȑıȠįĮ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ IJȘ įȣȞĮȝȚțȒ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ. ȍȢ İț IJȠȪIJȠȣ, Ș ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ȜȐȕİȚ ȤȫȡĮ ıİ ȝȚĮ ʌİȡȓȠįȠ ıȣȡȡȚțȞȦȝȑȞȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJĮȢ, ijȣıȚțȐ İʌĮțȩȜȠȣșȘȢ İʌȚȕȡȐįȣȞıȘȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ
ıȣȖțȣȡȚĮțȐ ȣȥȘȜȫȞ įĮʌĮȞȫȞ. ȍıIJȩıȠ, ĮʌȠIJİȜİȓ ĮįȒȡȚIJȘ ĮȞȐȖțȘ ȞĮ įȡȠȝȠȜȠȖȘșȠȪȞ ȠȚ țĮIJȐȜȜȘȜİȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ
țĮȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȓĮ ȞĮ İȚıȑȜșİȚ ıİ ȝȚĮ ıIJĮșİȡȒ ʌȠȡİȓĮ ȝİȜȜȠȞIJȚțȒȢ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ. ǼȓȞĮȚ ıĮijȑȢ ȩIJȚ Ƞ įȘȝȩıȚȠȢ IJȠȝȑĮȢ ȑȤİȚ țĮIJĮıIJİȓ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ ȝİȖȐȜȠȢ țĮȚ ʌȠȜȣįȐʌĮȞȠȢ țĮȚ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ȝȚțȡȩIJİȡȠȢ, ʌȚȠ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩȢ țĮȚ İȣȑȜȚțIJȠȢ țĮȚ ȞĮ
ʌȡȠıĮȞĮIJȠȜȚıIJİȓ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ țĮȜȪIJİȡȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ʌȠȜȓIJİȢ.

10.
Ǿ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ ȑȤİȚ ȦȢ țİȞIJȡȚțȩ ȐȟȠȞĮ IJȘȞ IJȠʌȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ ȜȩȖȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȡȠȢ IJȠ
ǹǼȆ ıİ ʌIJȦIJȚțȒ IJȡȠȤȚȐ Įʌȩ IJȠ 2013 țĮȚ ȝİIJȐ țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ĮȚıșȘIJȐ
țȐIJȦ Įʌȩ IJȠ 3% IJȠȣ ǹǼȆ ȑȦȢ IJȠ 2014. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȠijİȣȤșİȓ IJȠ ĮȓıșȘȝĮ țȩʌȦıȘȢ ȜȩȖȦ IJȦȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ țĮȚ
ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ, Ș ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ İȓȞĮȚ
ȑȞIJȠȞĮ İȝʌȡȠıșȠȕĮȡȒȢ. ǵȜĮ IJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ IJȠȣ 2010 țĮȚ ȑȦȢ IJȠ 2012 ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıIJİȓ, țĮȚ IJĮ
ʌİȡȚııȩIJİȡĮ İȟ ĮȣIJȫȞ șĮ ȜȘijșȠȪȞ İȞIJȩȢ IJȦȞ ʌȡȠıİȤȫȞ İȕįȠȝȐįȦȞ. ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠ 2013 ȑȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ
ʌȡȠıįȚȠȡȚıIJİȓ, ȝİ ȑȞĮ ȝȚțȡȩ ȣʌȩȜȠȚʌȠ IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌȡȠıįȚȠȡȚıIJİȓ ıİ İʌȩȝİȞȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ.
11.
DzȞĮ ʌȠȜȪ țĮȜȩ ȟİțȓȞȘȝĮ ȑȤİȚ ȒįȘ ȖȓȞİȚ, ȝİ IJȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ 2010 ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ
ıȘȝĮȞIJȚțȐ. ǵıȠ ȖȚĮ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ IJȠȣ 2010, İʌȚʌȜȑȠȞ ȝȑIJȡĮ șĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ ʌȑȡĮ Įʌȩ İțİȓȞĮ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ
ǹʌȩijĮıȘ țĮȚ ȈȪıIJĮıȘ IJȠȣ ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ IJȘȢ 16ȘȢ ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ 2010 țĮșȫȢ țĮȚ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ
ĮȞĮțȠȚȞȫșȘțĮȞ IJȠ ȂȐȡIJȚȠ IJȠȣ 2010 (ȆȓȞĮțĮȢ 1). ȉĮ IJȡȓĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩIJİȡĮ ȐȝİıĮ ȝȑIJȡĮ İȓȞĮȚ Ș ȐȝİıȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ IJȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ IJȠȝȑĮ țĮȚ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ıȣȞIJȐȟİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ Ș ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ĮȪȟȘıȘ
IJȠȣ ĭȆǹ țĮȚ țȐʌȠȚȦȞ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȦȞ İȚįȚțȫȞ ijȩȡȦȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ (ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ıȣȞįȣĮıȝȑȞĮ ȝİ ȐȜȜĮ, ĮʌȠįȓįȠȣȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ IJȘȢ IJȐȟİȦȢ IJȠȣ 2½% IJȠȣ ǹǼȆ, ȒįȘ Įʌȩ IJȠ 2010). ǹȣIJȩ șĮ İȟĮıijĮȜȓıİȚ ȩIJȚ, ʌĮȡȐ IJȘȞ ȪijİıȘ, IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȑȜȜİȚȝȝĮ șĮ ʌİȡȚȠȡȚıIJİȓ Įʌȩ ʌİȡȓʌȠȣ 13,6 % IJȠȣ ǹǼȆ IJȠ 2009 ıİ 8,1 % IJȠȣ ǹǼȆ IJȠ 2010. ǹȣIJȑȢ ȠȚ ȐȝİıİȢ, ʌȠȜȪ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ
ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ țĮIJĮįİȚțȞȪȠȣȞ IJȘȞ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȘȢ ʌȡȩıijĮIJȘȢ
İʌȚįİȓȞȦıȘȢ IJȘȢ ȥȣȤȠȜȠȖȓĮȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ IJȦȞ ȝİȖȐȜȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠțȜȒıİȦȞ țĮȚ șĮ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ ıIJȘȞ
ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ įȣıȝİȞȫȞ țȣțȜȚțȫȞ İȟİȜȓȟİȦȞ ıIJĮ ȑıȠįĮ ĮȜȜȐ țĮȚ ıIJȘȞ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ĮȣȟȘȝȑȞȦȞ țȠȞįȣȜȓȦȞ
ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ĮȞİȡȖȓĮȢ. ǹȣIJȐ IJĮ ȝȑIJȡĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ İʌȚʌȜȑȠȞ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȜȘijșİȓ, IJĮ ȠʌȠȓĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ʌȡȫIJȘ įȩıȘ IJȘȢ ȝİȓȦıȘȢ IJȦȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ
ʌĮȡȠȤȫȞ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ (ȝİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȦȞ İȜĮȤȓıIJȦȞ ȠȡȓȦȞ), IJȘ ıȘȝĮȞIJȚțȒ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ
įĮʌĮȞȫȞ ıİ ȩȜĮ IJĮ ȣʌȠȣȡȖİȓĮ, ıȘȝĮȞIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ İȟĮıijĮȜȓȗȠȣȞ ȝȩȞȚȝĮ ȑıȠįĮ, IJȠȣȢ İȚįȚțȠȪȢ ijȩȡȠȣȢ İʌȓ İȟĮȚȡİIJȚțȐ
țİȡįȠijȩȡȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ İʌȓ IJȘȢ ȚįȚȠțIJȘıȓĮȢ ȝİȖȐȜȘȢ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ, țĮșȫȢ țĮȚ İʌȓ IJȦȞ ĮȖĮșȫȞ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ.
ǼʌȠȝȑȞȦȢ, Ș ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȩIJȘIJĮ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ İȓȞĮȚ ĮIJĮȜȐȞIJİȣIJȘ țĮȚ șĮ țĮIJĮȕȜȘșİȓ țȐșİ įȣȞĮIJȒ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ IJȘ įȓțĮȚȘ
țĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ ȕĮȡȫȞ.
12.
īȚĮ IJȠ 2011 țĮȚ ȝİIJȐ ȑȤȠȣȞ ʌȡȠıįȚȠȡȚıIJİȓ İʌȚʌȜȑȠȞ ȝȑIJȡĮ ĮȪȟȘıȘȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ ȝİȓȦıȘȢ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıijĮȜȚıIJȠȪȞ ȠȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ. ȂĮȗȓ ȝİ IJȘȞ İʌȓʌIJȦıȘ ıIJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ IJȦȞ
İȝʌȡȠıșȠȕĮȡȫȞ ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ ʌĮȓȡȞȠȞIJĮȚ ıIJĮ ȝȑıĮ IJȠȣ 2010, ĮȣIJȐ șĮ țĮȜȪʌIJȠȣȞ IJȚȢ ĮȞȐȖțİȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȖȚĮ IJȠ 2011 țĮȚ
ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȞĮ ĮȞȑȜșȠȣȞ ıİ 4% IJȠȣ ǹǼȆ. ȉĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȠ 2012 șĮ ıȣȞİȤȚıIJȠȪȞ ĮȞİȡȤȩȝİȞĮ ıİ 2 ½ % IJȠȣ ǹǼȆ
İȞȫ IJȠ 2013 ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȩIJȚ șĮ İȓȞĮȚ 2% IJȠȣ ǹǼȆ. Ȃİ įİįȠȝȑȞȘ IJȘȞ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȘ ȣʌȠȤȫȡȘıȘ IJȠȣ ǹǼȆ, IJȠ ȠȞȠȝĮıIJȚțȩ
ȑȜȜİȚȝȝĮ ȦȢ ʌȠıȠıIJȩ IJȠȣ ǹǼȆ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ȝİȚȦșİȓ ıIJȠ 7½% IJȠ 2011, ȝİ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ʌȚȠ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ȠȞȠȝĮıIJȚțȑȢ
ȝİȚȫıİȚȢ ıIJĮ İʌȩȝİȞĮ ȤȡȩȞȚĮ țĮșȫȢ șĮ ȟİțȚȞȐİȚ Ș ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐʌIJȣȟȘ.

x

ȅȚ įĮʌȐȞİȢ șĮ ȝİȚȦșȠȪȞ țĮIJȐ ȑȞĮ ȚıȠįȪȞĮȝȠ ȖȪȡȦ ıIJȠ 7% IJȠȣ ǹǼȆ ȝȑȤȡȚ IJȠ 2013. ǹʌȩ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȠȣ
İȣȡȫ, Ș ǼȜȜȐįĮ ȑȤİȚ ĮȣȟȒıİȚ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ ȤȦȡȓȢ IJȩțȠȣȢ țĮIJȐ 8 ʌȠıȠıIJȚĮȓİȢ ȝȠȞȐįİȢ IJȠȣ ǹǼȆ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ, IJȘȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ IJȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ țĮȚ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ
ȝİIJĮȕȚȕĮıIJȚțȫȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ, įȘȝȚȠȣȡȖȫȞIJĮȢ ȑȞĮ ʌȠȜȪ ȝİȖȐȜȠȢ ȕȐȡȠȢ ȖȚĮ IJȠ țȡȐIJȠȢ. ǹȣIJȩ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞIJȚıIJȡĮijİȓ. ȍȢ
İț IJȠȪIJȠȣ, ȠȚ įĮʌȐȞİȢ Įʌȩ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ İʌȚįȩȝĮIJĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȚıIJȠȪȞ įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ ĮȞIJȚʌȡȠıȦʌİȪȠȣȞ IJȠ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ ȝȑȡȠȢ IJȦȞ ʌȡȦIJȠȖİȞȫȞ įĮʌĮȞȫȞ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ ȝȚıșȠȓ țĮȚ ȠȚ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ȞĮ
ʌĮȖȫıȠȣȞ ıİ ȠȞȠȝĮıIJȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ İʌȓıȘȢ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȓıİȚ țĮȚ
ȐȜȜİȢ ȝİȚȫıİȚȢ įȘȝȠıȓȦȞ įĮʌĮȞȫȞ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȝȑıȦ IJȘȢ ʌȡȩșİıȘȢ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢ ȝȩȞȠ IJȠȣ 20% IJȦȞ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȠȣȝȑȞȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ țĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ İȞȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ įȒȝȦȞ țĮȚ IJȠʌȚțȫȞ ıȣȝȕȠȣȜȓȦȞ. ǼȓȞĮȚ
ȗȦIJȚțȒȢ ıȘȝĮıȓĮȢ IJȠ ȕȐȡȠȢ IJȘȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ıIJȠ ıțȑȜȠȢ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȞĮ İȓȞĮȚ țĮIJĮȞİȝȘȝȑȞȠ ıİ ʌȠȜȜȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ, ȫıIJİ ĮțȩȝȘ țĮȚ ȠȚ İʌİȞįȣIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ ȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıIJȠȪȞ țĮȚ ȞĮ ıIJȡĮijȠȪȞ ıİ ȝȚĮ ʌȚȠ
İȞIJĮIJȚțȒ țĮȚ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ ȤȡȒıȘ IJȦȞ ʌȩȡȦȞ IJȦȞ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ IJĮȝİȓȠȣ ıȣȞȠȤȒȢ, ıIJȠ
ȕĮșȝȩ ʌȠȣ İȓȞĮȚ İijȚțIJȩ. ǹȞİȟȐȡIJȘIJİȢ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ șĮ ȟİțȚȞȒıȠȣȞ țĮȚ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ įȚİșȞȠȪȢ ijȒȝȘȢ

x

ȉĮ ȑıȠįĮ șĮ ĮȣȟȘșȠȪȞ țĮIJȐ ʌİȡȓʌȠȣ 4% IJȠȣ ǹǼȆ ȑȦȢ IJȠ 2013. DzıȠįĮ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ ʌȠȜȓIJİȢ
ȣȥȘȜȩIJİȡȦȞ İȚıȠįȘȝĮIJȚțȫȞ țȜȚȝĮțȓȦȞ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ (ȝȑıȦ IJȦȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ įȚĮȕȓȦıȘȢ) IJȘȢ
ijȠȡȠȜȠȖȓĮȢ IJȦȞ İȜİȣșȑȡȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚȫȞ, IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ijȠȡȠȜȠȖȓĮȢ IJȦȞ İȚįȫȞ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ, țĮȚ (ʌȡȠıȦȡȚȞȐ)
ʌȡȩıșİIJȠȣȢ ijȩȡȠȣȢ ıİ İȟĮȚȡİIJȚțȐ țİȡįȠijȩȡİȢ İIJĮȚȡİȓİȢ țĮȚ ȣȥȘȜȒȢ ĮȟȓĮȢ ĮțȓȞȘIJĮ, ȩʌȦȢ țĮȚ ȐȜȜĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌȐIJĮȟȘ IJȘȢ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌȡȠıijȐIJȦȢ İȖțȡȚșİȓıĮ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ. DZȜȜİȢ
ĮȣȟȒıİȚȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘ įȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ ȕȐıȘȢ IJȠȣ ĭȆǹ, IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ıȣȞIJİȜİıIJȫȞ țĮȚ IJȘȞ
ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ ijȩȡȦȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıİ țĮIJȘȖȠȡȓİȢ ȩʌȠȣ Ș ǼȜȜȐįĮ ȕȡȓıțİIJĮȚ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠ ȝȑıȠ ȩȡȠ IJȘȢ
ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ țĮȚ ȩʌȠȣ Ș ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ IJȠȣ ijȠȡȠİȚıʌȡĮțIJȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ İȓȞĮȚ ȤĮȝȘȜȒ. ȆȡȐıȚȞȠȚ ijȩȡȠȚ țĮȚ
ijȩȡȠȚ «ȣʌȑȡ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ» (ȩʌȦȢ ijȩȡȠȢ ıIJȘȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ IJȠȣ ĮȜțȠȩȜ țĮȚ IJȦȞ IJıȚȖȐȡȦȞ) șĮ įȚĮįȡĮȝĮIJȓıȠȣȞ İʌȓıȘȢ
țȐʌȠȚȠ ȡȩȜȠ ıIJȘȞ ʌȡȠıʌȐșİȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ İıȩįȦȞ.

13.
ǼțIJȩȢ Įʌȩ ĮȣIJȐ IJĮ ȐȝİıĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ İʌȓıȘȢ
įȡȠȝȠȜȠȖȒıİȚ ȝȚĮ ıİȚȡȐ ıȘȝĮȞIJȚțȫȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ. ǹȣIJȑȢ șĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ IJȘ
ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ, ıȣȝȕȐȜȜȠȞIJĮȢ ıIJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ İʌȓ IJȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ:
x

ǹıijĮȜȚıIJȚțȒ ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ: ȉȠ ıȘȝİȡȚȞȩ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ įİȞ İȓȞĮȚ ȕȚȫıȚȝȠ țĮȚ șĮ ʌİȡȚȑȜșİȚ ıİ
ĮįȣȞĮȝȓĮ ʌȜȘȡȦȝȫȞ İȐȞ įİȞ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌİȪșȣȞĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ IJİșİȓ ıİ ȝȚĮ ȣȖȚȒ ȕȐıȘ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ
ȟİțȚȞȒıİȚ ȝȚĮ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȖțȡȚșİȓ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJĮ IJȑȜȘ ǿȠȣȞȓȠȣ 2010. Ǿ ǼșȞȚțȒ ǹȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ
ǹȡȤȒ șĮ İțʌȠȞȒıİȚ ȝȚĮ ȝİȜȑIJȘ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ ȩIJȚ ȠȚ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȚ IJȠȣ ȞȑȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚĮıijĮȜȓȗȠȣȞ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ ĮȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ. ȉĮ ȣʌȐȡȤȠȞIJĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ șĮ ıȣȖȤȦȞİȣșȠȪȞ ıİ IJȡȓĮ. Ǿ
ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ șĮ İȚıȐȖİȚ ȑȞĮ ȞȑȠ ıȪıIJȘȝĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ȝİIJĮȟȪ İȚıijȠȡȫȞ țĮȚ
ʌĮȡȠȤȫȞ, ȝİ İȞȚĮȓȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ șĮ ȚıȤȪȠȣȞ țĮIJ’’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ıİ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ıȘȝİȡȚȞȠȪȢ țĮȚ ȝİȜȜȠȞIJȚțȠȪȢ
İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. Ǿ țĮȞȠȞȚțȒ ȘȜȚțȓĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ șĮ ȠȡȚıIJİȓ ıIJĮ 65 ȑIJȘ, ĮȣȟĮȞȩȝİȞȘ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠıįȩțȚȝȠ
ȗȦȒȢ. ȅȚ ʌĮȡȠȤȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȚȝĮȡȚșȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ. Ǿ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ İʌȓıȘȢ șĮ ʌİȡȚȠȡȓıİȚ IJȘȞ ʌȡȩȦȡȘ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ, ĮțȩȝĮ țĮȚ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮıijĮȜȚıȝȑȞȠȣȢ ʌȡȠ IJȠȣ 1993, țĮȚ șĮ ʌİȡȚȠȡȓıİȚ IJȠȞ țĮIJȐȜȠȖȠ IJȦȞ ȕĮȡȑȦȞ țĮȚ
ĮȞșȣȖȚİȚȞȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ. ȉȠ ȞȑȠ ıȪıIJȘȝĮ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȝȚĮ ıȪȞIJĮȟȘ țȠȚȞȦȞȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ ȝİ
İȚıȠįȘȝĮIJȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȠȜȓIJİȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ȘȜȚțȓĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ, ȫıIJİ
ȞĮ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩ įȓȤIJȣ ĮıijĮȜİȓĮȢ, ıȣȝȕĮIJȩ ȝİ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.

x

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ IJȠȝȑĮ IJȘȢ ȣȖİȓĮȢ: Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İijĮȡȝȩıİȚ ıȪıIJȘȝĮ įȚʌȜȠȖȡĮijȚțȠȪ ȜȠȖȚıIJȚțȠȪ İȜȑȖȤȠȣ IJȦȞ
ȤȡȒıİȦȞ ıİ ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, IJȘȞ ʌİȡȚȠįȚțȒ įȘȝȠıȓİȣıȘ IJȦȞ İȜİȖȝȑȞȦȞ ȚıȠȜȠȖȚıȝȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȕİȜIJȚȫıİȚȢ ıIJȠȣȢ
ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ IJȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ țȠıIJȠȜȩȖȘıȘȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌȡȠȖȡĮȝȝĮIJȓȗİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ įȚĮȤȦȡȓıİȚ IJȠȞ țȜȐįȠ ȣȖİȓĮȢ
Įʌȩ IJȠȞ țȜȐįȠ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ, ȞĮ ıȣȖȤȦȞİȪıİȚ IJĮ țȠȞįȪȜȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ
țĮIJĮțİȡȝĮIJȚıȝȑȞȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ıȣȖțİȞIJȡȫıİȚ ȩȜİȢ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ȝİ IJȘȞ ȣȖİȓĮ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ ȣʌȩ IJȘȞ
ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJĮ İȞȩȢ ȝȩȞȠ ȣʌȠȣȡȖİȓȠȣ.

x

ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ ȞȠȝȠșİIJȒıİȚ ȑȞĮ ijȠȡȠȜȠȖȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ıȘȝĮȞIJȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ țĮIJĮıIJİȓ IJȠ ijȠȡȠȜȠȖȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌȚȠ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩ țĮȚ įȓțĮȚȠ. ȉȠ ıȪıIJȘȝĮ ijȠȡȠȜȠȖȓĮȢ
İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ ȑȤİȚ ȖȓȞİȚ ʌȚȠ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȩ. ȅȚ ĮʌĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ ȝİȚȫıİȚȢ ȑȤȠȣȞ ȝİȚȦșİȓ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚİȣȡȣȞșİȓ Ș
ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ȕȐıȘ. ȀĮȚ ȝȚĮ ıİȚȡȐ Įʌȩ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İȚıĮȤșİȓ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑȝȘıȘ IJȘȢ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ,
ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ ĮȣıIJȘȡȩIJİȡȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȑțįȠıȘ ĮʌȠįİȓȟİȦȞ ȖȚĮ IJȠȞ ĭȆǹ, IJȘȞ
țĮșȚȑȡȦıȘ IJİțȝȘȡȓȦȞ įȚĮȕȓȦıȘȢ, țĮȚ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ IJȘȢ IJİțȝȘȡȓȦȞ ijȠȡȠȜȠȖȓĮȢ. Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚ
ʌİȡĮȚIJȑȡȦ IJȠ ijȠȡȠȜȠȖȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮʌȜȠʌȠȚȘșİȓ țĮȚ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș ĮʌȠįȠIJȚțȩIJȘIJȐ IJȠȣ.

x

ĭȠȡȠȜȠȖȚțȒ ǻȚȠȓțȘıȘ: ǺİȜIJȚȫıİȚȢ ıIJȘ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ įȚȠȓțȘıȘ ȒįȘ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ İȞȫ IJİȤȞȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ ȑȤİȚ ȒįȘ
ȜȘijșİȓ Įʌȩ IJȠ ǻȃȉ. ǺȡĮȤȣʌȡȩșİıȝĮ, Ș ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ șĮ İʌȚțİȞIJȡȦșİȓ ıIJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȦȞ İıȩįȦȞ
Įʌȩ IJȠȣȢ ijȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣȢ ȝİ IJĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡĮ İȚıȠįȒȝĮIJĮ, ıIJȘȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJİȡȘ țĮȚ ĮȣıIJȘȡȩIJİȡȘ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ
ȞȩȝȠȣ, IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȦȞ ĮIJȩȝȦȞ ȝİ ȣȥȘȜȩ ʌȜȠȪIJȠ țĮșȫȢ țĮȚ IJȦȞ ĮȣIJȠĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȦȞ (ȩʌȠȣ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ

ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ İȓȞĮȚ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȢ), IJȘ įȓȦȟȘ IJȦȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȦȞ ʌĮȡĮȕĮIJȫȞ, IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ įȒȜȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȘȡȦȝȒȢ
IJȠȣ ĭȆǹ, țĮșȫȢ țĮȚ IJȘ ıȣȜȜȠȖȒ IJȠȣ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣ ʌȠıȠȪ IJȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ijȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ ȠijİȚȜȫȞ.
ȂİıȠʌȡȩșİıȝĮ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ıȤİįȚȐıİȚ ȑȞĮ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ ıİ ȕĮıȚțȠȪȢ IJȠȝİȓȢ
ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ țĮȚ įȚȠȓțȘıȘȢ ıIJȠ ijȠȡȠȜȠȖȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ: įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ țĮȚ IJȒȡȘıȘ İȞȩȢ ıȣȞİțIJȚțȠȪ
ʌȜĮȚıȓȠȣ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țȚȞįȪȞȠȣ ıIJȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ (İȚįȚțȩIJİȡĮ, ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ ȝȚĮȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ȖȚĮ IJȠ
2012), ĮȞȐʌIJȣȟȘ IJȦȞ ȣʌȠįȠȝȫȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ijȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ȣʌȠıIJȘȡȚȤșȠȪȞ ȠȚ
ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȕİȜIJȓȦıȘȢ IJȘȢ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ, ȠȣıȚĮıIJȚțȒ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ İʌȚȕȠȜȒȢ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ, İȚįȚțȐ ıIJĮ
İʌȓʌİįĮ IJȠȣ İȜȑȖȤȠȣ, ȝȑıȦ IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ ȝİșȩįȦȞ ȕĮıȚıȝȑȞȦȞ ıIJȘȞ ȚİȡȐȡȤȘıȘ IJȦȞ țȚȞįȪȞȦȞ țĮȚ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ
ȣʌȠįȠȝȫȞ țİȞIJȡȚțȠȪ ıIJȡĮIJȘȖȚțȠȪ ıȤİįȚĮıȝȠȪ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȘȢ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ țĮȚ IJİȜȦȞİȚĮțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ.
x

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ. ȈIJȘȞ IJİȤȞȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ Įʌȩ IJȠ ǻȃȉ țĮȚ IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ IJȘȞ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ IJȦȞ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȦȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ IJȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ șĮ ȣʌȐȡȟİȚ ĮȞĮįȚȐIJĮȟȘ ʌȡȠIJİȡĮȚȠIJȒIJȦȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȦȞ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝȦȞ
ʌȡȠțȜȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗȠȣȝİ. ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȩ: IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ șĮ İȓȞĮȚ ĮȡȝȩįȚȠ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ İțșȑıİȦȞ ȖȚĮ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İȚıȐȖİȚ
IJȣʌȠʌȠȚȘȝȑȞİȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ İȜȑȖȤȠȣ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įȘȝȩıȚȠȣȢ ijȠȡİȓȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ĮʌȠIJȡȠʌȒ IJȘȢ İʌĮȞİȝijȐȞȚıȘȢ
ȤȡİȫȞ, șĮ İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ ȩIJȚ ȩȜȠȚ ȠȚ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ ȖȚĮ IJȘ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İIJȠȚȝȐȗȠȞIJĮȚ ȝİ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ
ȠȡȓȗȠȞIJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ țĮȚ ȩIJȚ șĮ țĮIJĮIJȓșİȞIJĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȠȣ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ȑIJȠȣȢ, șĮ
İȚıĮȤșİȓ ȝȚĮ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ «Įʌȩ ʌȐȞȦ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ» ıIJȘȞ țĮIJȐȡIJȚıȘ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ
ĮȞȫIJĮIJĮ ȩȡȚĮ įĮʌĮȞȫȞ, İʌĮȡțȑȢ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ ʌȜĮȓıȚȠ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ IJȠȞ ȀȡĮIJȚțȩ
ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, șĮ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ Ș ıȪȞIJĮȟȘ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ țȐșİ İȞįİȤȩȝİȞȘ ȣʌȑȡȕĮıȘ ʌȑȡĮ
IJȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ, șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȘșİȓ Ƞ ȞȩȝȠȢ IJȠȣ 1995 ȖȚĮ IJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
ȚıȤȪıȠȣȞ IJĮ ʌĮȡĮʌȐȞȦ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İȟĮțȠȜȠȣșȒıİȚ ȞĮ ıȣȞİȡȖȐȗİIJĮȚ ȝİ IJȚȢ ȠȝȐįİȢ IJȠȣ ǻȃȉ țĮȚ IJȘȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȣȞ IJİȤȞȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İijĮȡȝȩıİȚ IJȚȢ ıȣıIJȐıİȚȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ ȒįȘ ȖȓȞİȚ
țĮȚ ȞĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȕİȜIJȚȫıİȚȢ țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮȢ ȝȚĮȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘȢ ĮȡȤȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ IJȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȠȣ șĮ İȞIJȐııİIJĮȚ ıIJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ.

x

ȆȜĮȓıȚȠ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȋȡȑȠȣȢ: Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȒıİȚ IJȘ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ țĮȚ IJĮ İȡȖĮȜİȓĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȠȣ
ȤȡȑȠȣȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ ȑȞĮ ʌȜĮȓıȚȠ İʌĮȡțȠȪȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȠȣ țȚȞįȪȞȠȣ. ȆȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș
İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ IJȦȞ ĮȖȠȡȫȞ țĮȚ Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ ıȤİįȚȐȗİȚ ȞĮ İʌĮȞİȟİIJȐıİȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ țĮșȫȢ
țĮȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țȚȞįȪȞȠȣ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ ıIJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ȝİ ıțȠʌȩ IJȘȞ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ įȚĮijȐȞİȚĮȢ
țĮȚ IJȘȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ʌȡȩȕȜİȥȘȢ ıIJȚȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ȝĮȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ ȒįȘ ȗȘIJȒıİȚ IJİȤȞȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ ĮȣIJȩ
Įʌȩ IJȠ ǻȃȉ.

x

ȆĮȡȠȤȒ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ȖȚĮ IJĮ ȝİȖȑșȘ IJȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ IJȠȝȑĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ șİȝȐIJȦȞ: Ȃİ
IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ IJȘȢ șȘIJİȓĮȢ IJȘȢ IJȠȞ ȅțIJȫȕȡȚȠ IJȠȣ 2009, Ș ȞȑĮ țȣȕȑȡȞȘıȘ ĮȝȑıȦȢ ĮȞĮțȠȓȞȦıİ ȩIJȚ IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ
ȑȜȜİȚȝȝĮ ȖȚĮ IJȠ 2008 ȒIJĮȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ Įʌȩ ĮȣIJȩ ʌȠȣ İȓȤİ ȣʌȠȕȜȘșİȓ țĮȚ ȑʌȡİʌİ ȞĮ İʌĮȞĮȨʌȠȜȠȖȚıIJİȓ. Ȉİ ıIJİȞȒ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȘ Eurostat ȖȚĮ IJȘȞ İʌİȟİȡȖĮıȓĮ țĮȚ įȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ ȒįȘ ȜȐȕİȚ
įȚȠȡșȦIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ ĮʌȠIJȡĮʌİȓ Ș İʌĮȞİȝijȐȞȚıȘ ʌĮȡȩȝȠȚȦȞ ʌȡȠȕȜȘȝȐIJȦȞ țĮȚ ȑȤİȚ ıȤİįȚȐıİȚ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȝİ IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȞĮ ıȤȑįȚȠ įȡȐıȘȢ ȖȚĮ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıİȚ IJĮ İțțȡİȝȒ ȗȘIJȒȝĮIJĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ
ıIJȠȚȤİȓĮ. Ȉİ ĮȣIJȐ IJĮ ȝȑIJȡĮ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ Ș ʌȜȒȡȘȢ ĮȞİȟĮȡIJȘıȓĮ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ıIJĮIJȚıIJȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ, İȞȫ
İʌĮȡțİȓȢ ʌȩȡȠȚ șĮ įȚĮIJİșȠȪȞ ȝȑıĮ ıIJĮ İʌȩȝİȞĮ ȤȡȩȞȚĮ ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ
ĮȞĮȗȒIJȘıȘ İȖȤȫȡȚĮȢ IJİȤȞȚțȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ ȫıIJİ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ IJĮȤİȓĮ ʌȡȩȠįȠȢ. īȚĮ ĮȣIJȩ IJȠ ȜȩȖȠ, IJĮ ȝȑIJȡĮ ıIJȠ țȠȚȞȩ
ȈȤȑįȚȠ ǻȡȐıȘȢ ȖȚĮ IJĮ ıIJĮIJȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ șĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ
ʌȜȒȡȦȢ. ȈIJȠ ȝȑȜȜȠȞ, ȠȚ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ İȖȖȣȫȞIJĮȚ ȩIJȚ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ĮțȡȚȕȒ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ıIJȠ ȉĮȝİȓȠ
țĮȚ IJȠȣȢ ǼȣȡȦʌĮȓȠȣȢ İIJĮȓȡȠȣȢ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, Įʌȩ IJȠȞ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ IJȠȣ 2010, įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ ȑȖțĮȚȡİȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ İțșȑıİȚȢ
ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıİ IJĮȝİȚĮțȒ ȕȐıȘ. ȉȠ īȁȀ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ įȘȝȠıȚİȪİȚ ȝȘȞȚĮȓĮ
ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ İțțȡİȝȠȪȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ țĮșȣıIJİȡȠȪȝİȞȦȞ, Įʌȩ
IJȠȞ ǿȠȪȜȚȠ IJȠȣ 2010. ǼʌȓıȘȢ șĮ İȞIJĮIJȚțȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȠȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ
IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȈȪıIJȘȝĮ ǼșȞȚțȫȞ țĮȚ ȆİȡȚijİȡİȚĮțȫȞ
ȁȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ (ESA), ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ ȝİ ȕȐıȘ IJȠ ȣijȚıIJȐȝİȞȠ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ǼǼ ȩʌȦȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ
ȜİʌIJȠȝİȡȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ıIJȘ īİȞȚțȒ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ. ȁİʌIJȠȝİȡİȓȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ

14. ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ ıIJİȞȐ țĮȚ İijȩıȠȞ ȤȡİȚĮıIJİȓ, șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ȝȑIJȡĮ. ȉȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ ȤĮȝȘȜȩIJİȡĮ ȑıȠįĮ, ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚȢ, ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
ĮȡȞȘIJȚțȑȢ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ ȡȣșȝȩ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ, ʌȡȩıșİIJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȕȐȡȘ Įʌȩ IJȠ įȘȝȩıȚȠ țĮȚ IJȠ
ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ, țĮșȫȢ țĮȚ ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ įĮʌȐȞİȢ IJȩțȦȞ. ȍıIJȩıȠ, ĮȣIJȐ İȓȞĮȚ įȚĮȤİȚȡȓıȚȝĮ țĮȚ Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ İȓȞĮȚ
ȑIJȠȚȝȘ ȞĮ ȜȐȕİȚ țĮIJȐȜȜȘȜİȢ įȡȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȝȑıȦ IJȘȢ ȑțIJĮțIJȘȢ
ȝİȓȦıȘȢ įĮʌĮȞȫȞ, İijȩıȠȞ ĮȣIJȩ țȡȚșİȓ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ. ȉĮȣIJȩȤȡȠȞĮ, ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ İȞįİȤȩȝİȞȠ ȖȚĮ șİIJȚțȩIJİȡİȢ İȟİȜȓȟİȚȢ. ȅȚ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚĮ IJȠ 2010-2011 ȕĮıȓȗȠȞIJĮȚ ıİ İʌȚijȣȜĮțIJȚțȑȢ İțIJȚȝȒıİȚȢ ȖȚĮ IJĮ ȜȘijșȑȞIJĮ ȝȑIJȡĮ, țĮșȫȢ ȝȚĮ șİIJȚțȒ İʌȓįȡĮıȘ
ıIJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ ȡȣșȝȠȪ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ IJȠȣ ǹǼȆ țĮȚ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ĮıijĮȜȓıIJȡȦȞ țȚȞįȪȞȠȣ
IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ, İȞȫ ȠȚ ʌȡȠıʌȐșİȚİȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ĮʌȠijȑȡȠȣȞ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ ȑıȠįĮ Įʌ’’ ȩ, IJȚ ȑȤİȚ ȒįȘ
ʌȡȠȕȜİijșİȓ ıIJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ. ǼȐȞ ĮȞĮțȐȝȥİȚ Ș İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ țĮȚ Ș ĮȖȠȡȐ ıIJȘȡȓȟİȚ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȞȦȡȓIJİȡĮ Įʌȩ IJȠ
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠ Ȓ Ș «ĮȞIJĮʌȩțȡȚıȘ IJȘȢ ʌȡȠıijȠȡȐȢ» ıIJȚȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ İȓȞĮȚ ʌȚȠ įȣȞĮȝȚțȒ, IJĮ ȠijȑȜȘ ĮȣIJȐ șĮ ıȣȝȕȐȜȜȠȣȞ
ıIJȘ ȖȡȘȖȠȡȩIJİȡȘ įȚȩȡșȦıȘ ʌȡȠȢ IJȠ İʌȚșȣȝȘIJȩ İʌȓʌİįȠ IJȠȣ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ IJĮȤȪIJİȡĮ Ș İʌȚıIJȡȠijȒ ıİ
IJȡȠȤȚȐ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮȢ.

Ǻ. ȆȠȜȚIJȚțȑȢ ȖȚĮ IJȠȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ
15.
ȆĮȡȐ IJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ȚıȤȣȡȒ ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮ IJȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ IJȡĮʌİȗȫȞ, IJȠ İȜȜȘȞȚțȩ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ
ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗİȚ ʌȡȠțȜȒıİȚȢ. Ǿ țİijĮȜĮȚĮțȒ ȕȐıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İȞȚıȤȪșȘțİ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȠ 2009, ĮȣȟĮȞȩȝİȞȘ Įʌȩ 24 įȚȢ
İȣȡȫ ıİ 33 įȚȢ İȣȡȫ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țİijĮȜĮȚĮțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ Įʌȩ IJȠ țȡȐIJȠȢ ȪȥȠȣȢ 3,8 įȚȢ İȣȡȫ, țİijĮȜĮȚĮțȫȞ
İȞȚıȤȪıİȦȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȝİIJȩȤȠȣȢ țĮȚ ʌĮȡĮțȡĮIJȘșȑȞIJĮ țȑȡįȘ. ǵȜİȢ ȠȚ IJȡȐʌİȗİȢ ȚțĮȞȠʌȠȚȠȪȞ IJȠ ȩȡȚȠ țİijĮȜĮȚĮțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ IJȠȣ
8% țĮȚ Ș ȝȑıȘ țİijĮȜĮȚĮțȒ İʌȐȡțİȚĮ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ĮȣȟȒșȘțİ ıİ 11,7% ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 2009. ȆĮȡȩȜĮ ĮȣIJȐ Ș įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ
țȡȓıȘ țĮȚ Ș ĮʌȠįȣȞȐȝȦıȘ IJȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ ȠįȒȖȘıĮȞ ıİ ĮȞĮıIJȡȠijȒ IJȠȣ ȡȣșȝȠȪ ʌȚıIJȦIJȚțȒȢ İʌȑțIJĮıȘȢ țĮȚ ıİ
ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ ȝȘ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȝİȞȦȞ įĮȞİȓȦȞ, IJĮ ȠʌȠȓĮ ȑijIJĮıĮȞ IJȠ 7,7% ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 2009, İȞȫ Ș țİȡįȠijȠȡȓĮ ȝİȚȫșȘțİ țĮȚ
ȝʌȠȡİȓ ȖȚĮ ijȑIJȠȢ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮȡȞȘIJȚțȒ.
16.
Ǿ ȐȝİıȘ ʌȡȩțȜȘıȘ ȖȚĮ IJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ İȓȞĮȚ Ș įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ įȪıțȠȜȦȞ IJȡİȤȠȣıȫȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ. ȈIJȠ
ȖİȞȚțȩIJİȡȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ĮȞĮIJĮȡĮȤȒȢ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗİȚ IJȚȢ ĮȖȠȡȑȢ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ȠȚ İȜȜȘȞȚțȑȢ IJȡȐʌİȗİȢ ȑȤĮıĮȞ
IJȘȞ ʌȡȩıȕĮıȒ IJȠȣȢ ıIJȘ įȚĮIJȡĮʌİȗȚțȒ ĮȖȠȡȐ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚȫȞ IJȠȣȢ Įʌȩ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 2009.
ȁȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣȢ ıIJȘ įȚĮIJȡĮʌİȗȚțȒ ĮȖȠȡȐ įİȞ ĮȞĮȞİȫșȘțĮȞ, Ȓ ĮȞĮȞİȫșȘțĮȞ ȝİ ȣȥȘȜȩ țȩıIJȠȢ, İȞȫ
ʌĮȡĮIJȘȡȒșȘțİ țĮȚ ȝȚĮ ȝİIJȡȓȠȣ ȝİȖȑșȠȣȢ İțȡȠȒ țĮIJĮșȑıİȦȞ IJȠȣȢ ʌȡȫIJȠȣȢ ȝȒȞİȢ IJȠȣ 2010, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ȑșİıİ IJȘ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮ
ʌȠȜȜȫȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ IJȡĮʌİȗȫȞ ȣʌȩ ʌȓİıȘ. ȍȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ, ȠȚ IJȡȐʌİȗİȢ ȕĮıȓıIJȘțĮȞ ȩȜȠ țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ıIJȚȢ ʌȘȖȑȢ
ĮȞĮȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȠȣ ǼȣȡȦıȣıIJȒȝĮIJȠȢ. īȚĮ ȞĮ ȕȠȘșȒıİȚ IJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ ȞĮ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓıȠȣȞ ĮȣIJȑȢ IJȚȢ įȪıțȠȜİȢ ıȣȞșȒțİȢ Ș
țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌĮȡȑIJİȚȞİ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌĮțȑIJȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȚȢ ĮȡȤȑȢ IJȠȣ 2009 (€€28 įȚȢ, Įʌȩ IJĮ
ȠʌȠȓĮ €€11 įȚȢ İȓȤĮȞ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȝȑȤȡȚ IJĮ IJȑȜȘ IJȠȣ 2009), ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ʌȠıȠȪ ȪȥȠȣȢ 17 įȚȢ İȣȡȫ ıİ İʌȚʌȜȑȠȞ
ȡİȣıIJȩIJȘIJĮ İȞȫ șȑIJİȚ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ țĮȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İʌȑțIJĮıȘ IJȠȣ ʌĮțȑIJȠȣ İȞȓıȤȣıȘȢ, ȣʌȩ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ Įʌȩ IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ. ǼȞIJȩȢ IJȠȣ ȣijȚıIJȐȝİȞȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ IJȠȣ ǼȣȡȦıȣıIJȒȝĮIJȠȢ, ȠȚ İșȞȚțȑȢ țİȞIJȡȚțȑȢ IJȡȐʌİȗİȢ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ
ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıIJȒȡȚȟȘ ıİ ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮȞIJȚȝİIJȦʌȓȗȠȣȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȐ ʌȡȠȕȜȒȝĮIJĮ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ, ĮȜȜȐ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ
ijİȡȑȖȖȣĮ. Ȉİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ įȠșİȓ IJȑIJȠȚĮ ıIJȒȡȚȟȘ Įʌȩ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ, șĮ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ İȖȖȣȘȝȑȞȘ Įʌȩ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ
ǻȘȝȩıȚȠ țĮIJȐ IJȡȩʌȠ ʌȠȣ ȞĮ ıȣȞȐįİȚ ȝİ IJȚȢ ıȤİIJȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȘȢ ǼȀȉ țĮȚ IJȘȢ ǼǼ.

17.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șȑIJȠȣȞ İʌȓıȘȢ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ ȑȞĮ ȞȑȠ įȓțIJȣ ĮıijĮȜİȓĮȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ
įȚĮıijȐȜȚıȘ İȞȩȢ ȣȖȚȠȪȢ İʌȚʌȑįȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ ȖȚĮ IJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ țĮȚ țĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ ȫıIJİ ȞĮ
ıIJȘȡȚȤșİȓ Ș ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ. ȆȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȢ ȩIJȚ ȠȚ IJȡȐʌİȗİȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȣʌȠıIJȠȪȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ įȣıȝİȞİȓȢ İʌȚʌIJȫıİȚȢ
ıIJȘȞ țİȡįȠijȠȡȓĮ IJȠȣȢ, ȖİȖȠȞȩȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İʌȘȡİȐıİȚ IJȘȞ țİijĮȜĮȚĮțȒ IJȠȣȢ șȑıȘ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ șİıʌȓıİȚ (ȝȑȤȡȚ IJȚȢ 30
ǿȠȣȞȓȠȣ 2010, ȦȢ ıȘȝİȓȠ ĮȞĮijȠȡȐȢ) ȝȑıȦ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ IJȠ ǻȃȉ, IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ, ȑȞĮ ʌȜȒȡȦȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (ȉȋȈ). ȅȚ ȣʌİȪșȣȞȠȚ ȖȚĮ IJȚȢ

ȅ ʌȡȦIJĮȡȤȚțȩȢ ıțȠʌȩȢ IJȠȣ ȉȋȈ İȓȞĮȚ Ș įȚĮijȪȜĮȟȘ IJȘȢ ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ țĮȚ
18.
țĮIJȐ ıȣȞȑʌİȚĮ IJȘȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJȐȢ IJȠȣ ȞĮ ıIJȘȡȓȟİȚ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȢ țİijȐȜĮȚȠ ıIJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ İijȩıȠȞ
ȤȡİȚĮıIJİȓ. Ȉİ țȐșİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ʌȠȣ ȠȚ İʌȠʌIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞ ȩIJȚ ȣʌȐȡȤİȚ ʌȚșĮȞȩIJȘIJĮ IJȠ țİijȐȜĮȚȠ ȝȚĮȢ IJȡȐʌİȗĮȢ ȞĮ ʌȑıİȚ
țȐIJȦ Įʌȩ IJȠ İʌĮȡțȑȢ İʌȓʌİįȠ, ȠȚ ȝȑIJȠȤȠȚ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞ ȐȝİıĮ ȞȑȠ țİijȐȜĮȚȠ, Ȓ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȩ țİijȐȜĮȚȠ
Įʌȩ IJȠ ȉȋȈ. ǹȞ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ȠȚ IJȡȐʌİȗİȢ įİȞ İȓȞĮȚ ıİ șȑıȘ ȞĮ ĮȞIJȜȒıȠȣȞ Įʌȩ ȝȩȞİȢ IJȠȣȢ ȐȝİıĮ İʌȚʌȜȑȠȞ țİijȐȜĮȚȠ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠʌȜȘȡȫıȠȣȞ IJȠ ȉȋȈ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞİȚ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȒ IJȠȣȢ ȣʌȩ IJȘȞ ĮȚȖȓįĮ IJȠȣ ȉȋȈ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȘȢ ǼǼ
ȖȚĮ IJȠȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȩ țĮȚ IJȚȢ țȡĮIJȚțȑȢ İȞȚıȤȪıİȚȢ.
ǼʌȓıȘȢ, șĮ İȞȚıȤȣșȠȪȞ țĮȚ ȐȜȜĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ įȚțIJȪȠȣ ĮıijĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ IJȠ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ. Ǿ ȞȠȝȠșİıȓĮ
19.
ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȦȞ ȤȡİȫȞ IJȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ țĮȚ Ș ʌĮȡȠȪıĮ ȞȠȝȠșİIJȚțȒ ʌȡȩIJĮıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȦȞ ȤȡİȫȞ
IJȦȞ ȞȠȚțȠțȣȡȚȫȞ șĮ ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ IJȚȢ ȕȑȜIJȚıIJİȢ įȚİșȞİȓȢ ʌȡĮțIJȚțȑȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ʌİȚșĮȡȤȓĮȢ, IJȘȞ
ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ IJȦȞ ʌȚıIJȦIJȫȞ țĮȚ IJȦȞ įĮȞİȚȠȜȘʌIJȫȞ țĮȚ IJȘ įȚĮijȪȜĮȟȘ IJȦȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ıȤİIJȚțȐ IJȠ ȚıIJȠȡȚțȩ
ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ įĮȞİȚȠȜȘʌIJȫȞ.
20.
Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șĮ İȞIJİȓȞİȚ IJȘȞ İʌȠʌIJİȓĮ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ țĮȚ șĮ ĮȣȟȒıİȚ IJȠȣȢ
įȚĮșȑıȚȝȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȠʌIJİȓĮ. ǹȣIJȩ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ țĮȚ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ıȣȤȞȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ IJĮȤȪIJȘIJĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
țĮȚ IJȘȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ĮȞȐʌIJȣȟȘ İȞȩȢ ȠȜȠțȜȘȡȦȝȑȞȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ ıȣȤȞȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ĮțȡĮȓȦȞ ıȣȞșȘțȫȞ (stress tests). ĬĮ
ĮȣȟȘșİȓ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȩıȠ ȖȚĮ İʌȚIJȩʌȚȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ȩıȠ țĮȚ ȖȚĮ İȜȑȖȤȠȣȢ İȟ ĮʌȠıIJȐıİȦȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ İʌȓıȘȢ ȣʌȩȥȘ țĮȚ IJȚȢ
ȞȑİȢ ĮȡȝȠįȚȩIJȘIJİȢ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ İʌȠʌIJİȓĮ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ. ĬĮ İȚıĮȤșİȓ
İʌȚʌȜȑȠȞ İȣİȜȚȟȓĮ ıIJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȩȡȦȞ țĮȚ șĮ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıİ ȩȜȠ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
ȚıȤȣȡȒ ȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ʌȠȣ İțIJİȜȠȪȞIJĮȚ ȝİ țĮȜȒ ʌȓıIJȘ.
21.
ĬĮ įȚĮIJȘȡȘșİȓ Ș ıIJİȞȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȚȢ İʌȠʌIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȦȞ țȡĮIJȫȞ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ țĮȚ IJȦȞ țȡĮIJȫȞ ȣʌȠįȠȤȒȢ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ IJȘ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȒ İʌȠʌIJİȓĮ. ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĮȣIJȩ, ȠȚ ĮȡȤȑȢ ȑȤȠȣȞ ʌȜȒȡȘ İʌȓȖȞȦıȘ IJȘȢ
ıȘȝĮȞIJȚțȒȢ ʌĮȡȠȣıȓĮȢ IJȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ IJȡĮʌİȗȫȞ ıİ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ȃȠIJȚȠĮȞĮIJȠȜȚțȒȢ ǼȣȡȫʌȘȢ (ȃǹǼ), ȑȤȠȣȞ ȣʌȠȖȡĮijİȓ ȝȚĮ ıİȚȡȐ
Įʌȩ ȝȞȘȝȩȞȚĮ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȝİ IJȚȢ İʌȠʌIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ IJȦȞ ȤȦȡȫȞ ȣʌȠįȠȤȒȢ (IJȩıȠ ȝİ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ǼǼ ȩıȠ țĮȚ ȝİ ȝȘ țȡȐIJȘ-ȝȑȜȘ).
ǼʌȓıȘȢ, șĮ İȞIJĮIJȚțȠʌȠȚȘșİȓ Ș İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮ ȝİ IJȚȢ ȡȣșȝȚıIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıIJȚȢ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ȃǹǼ ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȚȢ İțIJȚȝȒıİȚȢ IJȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣ țĮȚ IJĮ ıȤȑįȚĮ ȑțIJĮțIJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ.

ī. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȆȠȜȚIJȚțȑȢ
22.
ȅȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ İȞȚıȤȪȠȞIJĮȚ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȣȟȘșİȓ Ș ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ ȞĮ İȟȑȜșȠȣȝİ
ȖȡȒȖȠȡĮ Įʌȩ IJȘȞ țȡȓıȘ. ȅȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ĮȣIJȑȢ șĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ IJȘȞ İȣİȜȚȟȓĮ țĮȚ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȒ ȚțĮȞȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ, șĮ
įȚĮıijĮȜȓıȠȣȞ IJȘȞ ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ țĮȚ IJȦȞ IJȚȝȫȞ țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ șĮ įȚĮIJȘȡȒıȠȣȞ IJȘ įȚİșȞȒ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮ
țĮȚ, ıIJĮįȚĮțȐ, șĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ IJȘ įȚȐȡșȡȦıȘ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ʌȡȠȢ ȑȞĮ ȝȠȞIJȑȜȠ ĮȞȐʌIJȣȟȘȢ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ȕĮıȚıȝȑȞȠ ıIJȚȢ
İʌİȞįȪıİȚȢ țĮȚ ıIJȚȢ İȟĮȖȦȖȑȢ. Ǿ İȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ıȣȞİȡȖĮıIJİȓ ıIJİȞȐ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȝİ ıIJȩȤȠ
IJȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȦȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȝȞȘȝȩȞȚȠ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ʌȠȣ İʌȚıȣȞȐʌIJİIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ (ȂȅȋȆ). ǼȚįȚțȩIJİȡĮ:
x

ȅ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ. ȀĮIJĮțİȡȝĮIJȚıȝȑȞİȢ ʌȡĮțIJȚțȑȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ șĮ ĮȜȜȐȟȠȣȞ ȝȑıȦ IJȘȢ
ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘȢ IJȘȢ İȞȚĮȓĮȢ ĮȡȤȒȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȝȚıșȠȪȢ.
ĬĮ İȚıĮȤșİȓ ȑȞĮ ĮʌȜȠȣıIJİȣȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ ĮʌȠįȠȤȫȞ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ʌȩȡȦȞ, ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌIJİȚ IJȠȣȢ
ȕĮıȚțȠȪȢ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ țĮȚ șĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ıIJȠ įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ. ȅȚ ʌȡĮțIJȚțȑȢ
ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ șĮ ȕİȜIJȚȦșȠȪȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ įȚĮijȐȞİȚĮȢ. ȉȠ
ıȪıIJȘȝĮ ȣȖİȓĮȢ, ȩʌȠȣ ıȘȝİȚȫșȘțĮȞ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ įĮʌĮȞȫȞ, șĮ ĮȞĮȝȠȡijȦșİȓ ȝȑıȦ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ ıIJȠȣȢ
IJȠȝİȓȢ IJȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, IJȦȞ ȜȠȖȚıIJȚțȫȞ ʌȡĮțIJȚțȫȞ țĮȚ IJȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ. Ǿ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ șĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ įȚȠȚțȒıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ĮȚȡİIJȫȞ
ȣʌȐȜȜȘȜȦȞ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ıȣȞİȡȖĮıIJİȓ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ ȞĮ ȟİțȚȞȒıİȚ ȝȚĮ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘ İȟȦIJİȡȚțȒ

ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıİ İʌȓʌİįȠ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ. ȅȚ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ĮȣIJȑȢ șĮ
ıȣȝȕȐȜȠȣȞ ıIJȘȞ țĮșȠȡȚıȝȩ ʌȡȠIJİȡĮȚȠIJȒIJȦȞ ȖȚĮ IJȚȢ țȣȕİȡȞȘIJȚțȑȢ įȡȐıİȚȢ țĮȚ șĮ İȞȚıȤȪıȠȣȞ IJȠȞ ĮȖȫȞĮ țĮIJȐ IJȘȢ
ıʌĮIJȐȜȘȢ țĮȚ IJȘȢ įȚĮijșȠȡȐȢ ıİ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘ įȘȝȩıȚĮ įȚȠȓțȘıȘ.
x

ǼȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ IJȘȢ İȚıȠįȘȝĮIJȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ. Ȉİ İȞĮȡȝȩȞȚıȘ ȝİ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ IJȠȣ
įȘȝȩıȚȠȣ IJȠȝȑĮ, ȠȚ ȝȚıșȠȓ IJȠȣ ȚįȚȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ʌȚȠ İȣȑȜȚțIJȠȚ ȫıIJİ ȞĮ țĮIJĮıIJİȓ įȣȞĮIJȒ Ș
ıȣȖțȡȐIJȘıȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ȖȚĮ ȝȚĮ İțIJİIJĮȝȑȞȘ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ. ȂİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ ȝİ IJȠȣȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ
İȞIJȩȢ IJȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ IJȘȢ țȠȚȞȠIJȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚ IJȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ IJȚȢ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȑȢ
įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȚȢ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ İȟȐȜİȚȥȘȢ IJȘȢ ĮıȣȝȝİIJȡȓĮȢ ıIJȘ įȚĮȚIJȘıȓĮ. Ǿ
țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘ șȑıʌȚıȘ İȜȐȤȚıIJȦȞ ȝȚıșȫȞ ȖȚĮ ȞİȠİȚıİȡȤȩȝİȞȠȣȢ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ
ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ʌȡȠȦșȘșİȓ Ș įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ șȑıİȦȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ȖȚĮ İȚįȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠ
țȓȞįȣȞȠ, ȩʌȦȢ ȠȚ ȞȑȠȚ țĮȚ ȠȚ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȐȞİȡȖȠȚ. ȆĮȡȐȜȜȘȜĮ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İijĮȡȝȩıİȚ IJȠ ȞȑȠ ıȪıIJȘȝĮ İȜȑȖȤȠȣ
ȖȚĮ IJȘȞ ĮįȒȜȦIJȘ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ șĮ İțıȣȖȤȡȠȞȓıİȚ IJȠȣȢ șİıȝȠȪȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ. Ǿ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ
IJȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ șĮ ĮȞĮșİȦȡȘșİȓ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ ʌİȡȓ ʌĮȡȐIJĮıȘȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȝĮșȘIJİȓĮȢ,
IJȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ʌȠȣ įȚȑʌȠȣȞ IJȚȢ ȠȝĮįȚțȑȢ ĮʌȠȜȪıİȚȢ țĮȚ IJȘȢ įȚİȣțȩȜȣȞıȘȢ IJȘȢ İȣȡȪIJİȡȘȢ ȤȡȒıȘȢ IJȘȢ ȝİȡȚțȒȢ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ. ȉĮ ʌİȡȚșȫȡȚĮ ȕİȜIJȓȦıȘȢ IJȘȢ ıIJȩȤİȣıȘȢ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ șĮ ĮȞĮșİȦȡȘșȠȪȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ
İȞȚıȤȣșİȓ IJȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ įȓȤIJȣ ĮıijĮȜİȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ʌȚȠ İȣȐȜȦIJİȢ țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ.

x

ǺİȜIJȓȦıȘ IJȠȣ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ țĮȚ İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıIJȚȢ ĮȖȠȡȑȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ
ȣȚȠșİIJȒıİȚ ıȪȞIJȠȝĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘ șȑıʌȚıȘ ıȘȝİȓȦȞ İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘȢ ȝȚĮȢ ıIJȐıȘȢ (one-stop shops) ȖȚĮ IJȘȞ ȑȞĮȡȟȘ
ȞȑȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ, IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ țĮȚ IJȦȞ țĮșȣıIJİȡȒıİȦȞ. ĬĮ İȚıĮȤșİȓ
ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ĮįİȚȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ IJȘ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İijĮȡȝȩıİȚ ʌȜȒȡȦȢ IJĮ
ȕĮıȚțȐ ȕȒȝĮIJĮ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ IJȠ 2010, țȣȡȓȦȢ ıİ IJȠȝİȓȢ ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮȢ, ȩʌȦȢ Ƞ
IJȠȣȡȚıȝȩȢ, Ș İțʌĮȓįİȣıȘ țĮȚ IJȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ. ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ İʌȩȝİȞȠȣ ȑIJȠȣȢ, șĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșȠȪȞ țȜİȚıIJȐ
İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ ȝİ IJȘȞ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ įȚțȘȖȩȡȠȣȢ, IJĮ ijĮȡȝĮțİȓĮ,
IJȠȣȢ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐijȠȣȢ, IJȠȣȢ ȝȘȤĮȞȚțȠȪȢ, IJȠȣȢ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ, IJȚȢ ȠįȚțȑȢ ȝİIJĮijȠȡȑȢ țĮȚ IJȠȣȢ ȜȠȖȚıIJȑȢ. ǼʌȓıȘȢ, Ƞ
ȡȩȜȠȢ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ șĮ İȞȚıȤȣșİȓ. ȅȚ ĮȖȠȡȑȢ įȚțIJȪȦȞ șĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșȠȪȞ ıIJĮįȚĮțȐ,
ȚįȓȦȢ ıIJȠȣȢ IJȠȝİȓȢ IJȦȞ ȝİIJĮijȠȡȫȞ țĮȚ IJȘȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ, İȞȚıȤȪȠȞIJĮȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ IJȚȢ ȡȣșȝȚıIJȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ıİ ĮȣIJȠȪȢ IJȠȣȢ
IJȠȝİȓȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȑȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ.

x

ǻȚĮȤİȓȡȚıȘ țĮȚ ĮʌȠțȡĮIJȚțȠʌȠȓȘıȘ țȡĮIJȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ. ȅȚ țȡĮIJȚțȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ įȚĮijȐȞİȚĮ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠįȠIJȚțȩIJȘIJȐ IJȠȣȢ țĮȚ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ȗȘȝȚȫȞ IJȠȣȢ. ȍȢ ʌȡȫIJȠ ȕȒȝĮ,
ȠȚ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ țĮIJĮıIJȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȠ 2009 IJȦȞ įȑțĮ țȡĮIJȚțȫȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȝİ IJȚȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡİȢ ȗȘȝȚȑȢ, ĮijȠȪ İȜİȖȤșȠȪȞ
Įʌȩ ȠȡțȦIJȠȪȢ ȜȠȖȚıIJȑȢ, șĮ įȘȝȠıȚİȣșȠȪȞ ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ. ĬĮ ıȣȞIJĮȤșİȓ ȑȞĮ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ țĮȚ ıȤȑįȚȠ įȡȐıȘȢ ȖȚĮ
IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ İʌȚįȩıİȦȞ IJȦȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȦȞ ȗȘȝȚȠȖȩȞȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, țȣȡȓȦȢ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȦȞ
ıȚįȘȡȠįȡȩȝȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȝȑıȦȞ ȝĮȗȚțȒȢ ȝİIJĮijȠȡȐȢ. ȉȠ İȞ ȜȩȖȦ ıȤȑįȚȠ įȡȐıȘȢ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȝȑIJȡĮ
ȖȚĮ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ, ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ İȓȞĮȚ Ƞ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȦȞ İȟȣʌȘȡİIJȠȪȝİȞȦȞ įȚțIJȪȦȞ țĮȚ Ș ĮȪȟȘıȘ
IJȦȞ IJȚȝȠȜȠȖȓȦȞ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İʌĮȞİȟİIJȐıİȚ IJȘȞ ĮȟȚȠʌȠȓȘıȘ įȘȝȩıȚĮȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
İțIJȐıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıİ įȘȝȩıȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ Ȓ ıIJȘȞ țȣȕȑȡȞȘıȘ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İȟİIJȐıİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ IJȘ
įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ ȕİȜIJȓȦıȘȢ IJȘȢ İIJĮȚȡȚțȒȢ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ İʌȠʌIJİȓĮȢ IJȘȢ țȡĮIJȚțȒȢ ȚįȚȠțIJȘıȓĮȢ.

x

Ǿ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ țȠȞįȣȜȓȦȞ IJȦȞ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ. Ǿ
țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ıȣȞİȡȖĮıIJİȓ ıIJİȞȐ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ ȞĮ ĮȣȟȒıİȚ IJȠ ʌȠıȠıIJȩ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ IJȦȞ
țȠȞįȣȜȓȦȞ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȝİ IJȘ șȑıʌȚıȘ İȟĮȝȘȞȚĮȓȦȞ ıIJȩȤȦȞ
ȖȚĮ IJȚȢ ĮȚIJȒıİȚȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ȕĮıȚıȝȑȞȦȞ ıIJȠ ȈȪıIJȘȝĮ ǻȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȆȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ țĮȚ ȝİIJȡȒıȚȝȦȞ ȝİ ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮ
ıIJȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ İȞȩȢ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ «ȖȡȒȖȠȡȒȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑȡȖȦȞ» IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ʌȡȠșİıȝȓİȢ
ȖȚĮ țȐșİ ıIJȐįȚȠ IJȘȢ ȑȖțȡȚıȘȢ țĮȚ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ ȑȡȖȦȞ. ĬĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞIJĮȚ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ įȑțĮ ȝİȖȐȜĮ ȑȡȖĮ ĮȞȐ ȑIJȠȢ.
ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ țȠȞįȣȜȓȠȣ įȘȝȠıȓȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ʌȠȣ ıȣȝijȦȞȒșȘțĮȞ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ, șĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮȢ țİȞIJȡȚțȩȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ʌȠȣ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȖȚĮ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ țȠȝȝȐIJȚ
IJȘȢ İșȞȚțȒȢ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ. ȂȚĮ İȚįȚțȒ ȠȝȐįĮ țȡȠȪıȘȢ
șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȝȑıĮ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ IJĮȤȪIJİȡȘȢ ʌĮȡȐįȠıȘȢ ȑȡȖȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ.
IV. ȋȇǾȂǹȉȅǻȅȉǾȈǾ ȉȅȊ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ

23.
ȅȚ ĮȞȐȖțİȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ țĮȜȣijșȠȪȞ ȝİ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒ ıIJȒȡȚȟȘ Įʌȩ
IJĮ țȡȐIJȘ-ȝȑȜȘ IJȘȢ ǽȫȞȘȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ, İȞȚıȤȪȠȞIJĮȢ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ IJȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȚȢ ĮȖȠȡȑȢ țİijĮȜĮȓȦȞ. ȆĮȡȐ
IJȘ ıȘȝĮȞIJȚțȒ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ, ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȝİ ȑȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȘȢ IJȐȟİȦȢ IJȦȞ 110 įȚȢ İȣȡȫ ȖȚĮ IJȘȞ
ʌİȡȓȠįȠ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, IJȠ ȠʌȠȓȠ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȞĮ țĮȜȣijșİȓ ȝİ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ įȚȝİȡȒ įȐȞİȚĮ ıIJȒȡȚȟȘȢ Įʌȩ IJȠȣȢ İIJĮȓȡȠȣȢ ıIJȘȞ
ǼȣȡȦȗȫȞȘ (80 įȚȢ İȣȡȫ) țĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ıIJȒȡȚȟȘȢ IJȠȣ ǻȃȉ (30 įȚȢ İȣȡȫ). Ǿ ǼȜȜȐįĮ șĮ ĮȟȚȠʌȠȚȒıİȚ IJȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ ĮȣIJȠȪȢ
ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ, țĮș’’ ȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ĮȞIJȜȫȞIJĮȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ Įʌȩ IJĮ įȚȝİȡȒ įȐȞİȚĮ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ ıİ
ĮȞĮȜȠȖȓĮ 8 ʌȡȠȢ 3 ȖȚĮ țȐșİ ȑȝȕĮıȝĮ (ʌȠȣ ȝİIJȡȐIJĮȚ ȝİ IJȘ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȒ ȚıȠIJȚȝȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ). Ǿ ĮʌȠijĮıȚıIJȚțȒ
İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ ıȣȝȕȐȜİȚ ıIJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ĮȞȐțĮȝȥȘ țĮȚ șĮ İȞȚıȤȪıİȚ IJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ IJȦȞ
ĮȖȠȡȫȞ. ǹȞ Ș įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ ʌȡȠȤȦȡȒıİȚ IJĮȤȪIJİȡĮ Įʌȩ IJȠ ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠ Ȓ ĮȞ ȠȚ ıȣȞșȒțİȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ
ȕİȜIJȚȦșȠȪȞ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ įİȞ șĮ ȤȡİȚĮıIJİȓ ȞĮ ĮȞIJȜȒıİȚ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ țİijĮȜĮȓȦȞ Įʌȩ IJȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ıIJȒȡȚȟȘȢ IJȘȢ
ǼǼ țĮȚ ǻȃȉ.
V. ȆǹȇǹȀȅȁȅȊĬǾȈǾ ȉȅȊ ȆȇȅīȇǹȂȂǹȉȅȈ
24.
Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ʌĮȡȩȞIJȠȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ ȝȑıȦ
IJȡȚȝȘȞȚĮȓȦȞ (țĮȚ ıȣȞİȤȫȞ) ʌȠıȠIJȚțȫȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ ĮʌȩįȠıȘȢ (Ȁ.ǹ.), țĮșȫȢ țĮȚ İȞįİȚțIJȚțȫȞ ıIJȩȤȦȞ, įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ıȘȝİȓȦȞ
ĮȞĮijȠȡȐȢ, ĮȞĮșİȦȡȒıİȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮȚ ȡȘIJȡȫȞ. ȉĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ĮȣIJȐ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ȜİʌIJȠȝİȡȫȢ ıIJȠȣȢ ʌȓȞĮțİȢ 2 țĮȚ 3.
ȅȚ ʌȠıȠIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ ȝȑȤȡȚ IJȠ ǻİțȑȝȕȡȚȠ IJȠȣ 2010 İȓȞĮȚ țȡȚIJȒȡȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ (Ȁ.ǹ.). ȅȚ ıIJȩȤȠȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2011-2013 İȓȞĮȚ
İȞįİȚțIJȚțȠȓ țĮȚ șĮ ȝİIJĮIJȡĮʌȠȪȞ ıİ Ȁ.ǹ. ȖȚĮ IJȠ 2011 țĮIJȐ IJȘ įİȪIJİȡȘ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ
2010. DzȞĮ țȠȚȞȩ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȀȉ ȠȡȓȗİȚ, țȣȡȓȦȢ, IJȚȢ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ
ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ʌȠȣ ʌȡȠIJİȓȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ țĮȚ șȑIJİȚ ȑȞĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȠ
ȤȡȠȞȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣȢ.
25.
ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ, Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șĮ İțIJİȜȑıİȚ ȝȓĮ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ įȚĮıijĮȜȓıİȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȘȞ ʌȠȜȚIJȚțȒ įȚĮıijĮȜȓıİȦȞ IJȠȣ ǻȃȉ. Ȉİ ĮȣIJȩ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȣȞșİȓ Ș ȑȖțĮȚȡȘ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ, ȠȚ
ĮȡȤȑȢ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡĮȤȦȡȒıİȚ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȫıIJİ Ș ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ ȞĮ ȟİțȚȞȒıİȚ țĮȚ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ İȟȠȣıȚȠįȠIJȒıİȚ
İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ İȜİȖțIJȑȢ ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡȐıȤȠȣȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕȠȪȞ ıİ ıȣȗȘIJȒıİȚȢ ȝİ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȠȣ ǻȃȉ. ȈȤİIJȚțȐ ȝİ
ĮȣIJȩ, țĮȚ įİįȠȝȑȞȠȣ ȩIJȚ ȠȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ Įʌȩ IJȠ ǻȃȉ șĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ ȐȝİıȘ ıIJȒȡȚȟȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ, ȑȞĮ ȝȞȘȝȩȞȚȠ
ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șĮ țĮșȚİȡȫıİȚ ȑȞĮ ȟİțȐșĮȡȠ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ IJȘ ȝȠȡijȒ ʌȠȣ
șĮ ʌȐȡİȚ Ș ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȒ IJȘȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ Įʌȩ IJȠ ǻȃȉ țĮȚ Ș İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘ IJȦȞ IJȩțȦȞ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ȤȡİȫıİȦȞ. ȍȢ ȝȑȡȠȢ
ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ, ȠȚ İțIJĮȝȚİȪıİȚȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ țĮIJĮIJȓșİȞIJĮȚ ıİ ȑȞĮȞ İȞȚĮȓȠ įȘȝȩıȚȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıIJȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ʌȡȠȢ ȤȡȒıȘ.

ȆȓȞĮțĮȢ 1. ǼȜȜȐįĮ. ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
2010
ıİ İț. Ǽȣȡȫ

% IJȠȣ ǹǼȆ
DzıȠįĮ

0,5

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ĭȆǹ

800

0,3

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ țĮȪıȚȝĮ

200

0,1

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ IJıȚȖȐȡĮ

200

0,1

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ ʌȠIJȐ

50

0,0

DzȟȠįĮ

1,9

ȂİȓȦıȘ IJȠȣ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȠȪ țȩıIJȠȣȢ ȝȑıȦ ȝİȓȦıȘȢ 13Ƞȣ țĮȚ 14Ƞȣ ȝȚıșȠȪ țĮȚ IJȦȞ
İʌȚįȠȝȐIJȦȞ

1100

0,5

ǼȞįȚȐȝİıȘ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ

700

0,3

ȂİȚȫıİȚȢ ıIJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ (ıIJȚȢ ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ)

350

0,1

ǹȞĮıIJȠȜȒ IJȘȢ ȕ’’ įȩıȘȢ IJȠȣ İʌȚįȩȝĮIJȠȢ ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ

400

0,2

ȂİȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ ȝȑıȦ IJȘȢ ȝİȓȦıȘȢ IJȘȢ 13ȘȢ țĮȚ 14ȘȢ ıȪȞIJĮȟȘȢ

1500

0,6

ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ

500

0,2

5800

2,5

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǼȆǿȆȉȍȈǾ

2011
ıİ İț. Ǽȣȡȫ

% IJȠȣ ǹǼȆ
ȂİIJĮijȠȡȐ İʌȓʌIJȦıȘȢ Įʌȩ IJȠ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȠ ȑIJȠȢ

1,1

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ĭȆǹ

1000

0,4

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ țĮȪıȚȝĮ

250

0,1

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ IJıȚȖȐȡĮ

300

0,1

ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ ʌȠIJȐ

50

0,0

ȂİȓȦıȘ IJȠȣ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȠȪ țȩıIJȠȣȢ ȝȑıȦ ȝİȓȦıȘȢ 13Ƞȣ țĮȚ 14Ƞȣ ȝȚıșȠȪ țĮȚ
İʌȚįȠȝȐIJȦȞ

400

0,2

ȂİȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ ȝȑıȦ IJȘȢ ȝİȓȦıȘȢ IJȘȢ 13ȘȢ țĮȚ 14ȘȢ ıȪȞIJĮȟȘȢ

500

0,2

DzıȠįĮ

2,2

ĭȠȡȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ ĮȣșĮȚȡȑIJȦȞ țIJȚıȝȐIJȦȞ

800

0,4

ĭȩȡȠȢ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ

100

0,0

ȁȠȖȚıIJȚțȩȢ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ

50

0,0

ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ

200

0,1

DZįİȚİȢ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ

500

0,2

ǼȚįȚțȒ İȚıijȠȡȐ ıİ țİȡįȠijȩȡİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

600

0,3

ȉȑȜȠȢ įȚĮIJȒȡȘıȘȢ ȘȝȚȣʌĮȓșȡȚȦȞ

500

0,2

ĭȆǹ –– ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȚȢ ȣʌȠțĮIJȘȖȠȡȓİȢ țĮȚ įȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ ȕȐıȘȢ

1000

0,4

ȆȡȐıȚȞĮ IJȑȜȘ

300

0,1

ȉİțȝȒȡȚĮ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ

400

0,2

ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȫȞ ĮȟȚȫȞ IJȦȞ ĮțȚȞȒIJȦȞ

400

0,2

ĭȠȡȠȜȠȖȓĮ IJȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ ıİ İȓįȠȢ (ĮȣIJȠțȓȞȘIJĮ)

150

0,1

DzȟȠįĮ

1,0

ǼȞįȚȐȝİıȘ țĮIJĮȞȐȜȦıȘ

300

0,1

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ Įʌȩ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȜȘȡȦȝȒȢ ȝȚıșȫȞ
ǻȘȝȠıȓȠȣ

100

0,0

ȆȐȖȦȝĮ ıȣȞIJȐȟİȦȞ

100

0,0

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ IJȠȞ «ȀĮȜȜȚțȡȐIJȘ»

500

0,2

ȂİȚȫıİȚȢ ıIJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ (ıIJȚȢ ȣȥȘȜȩIJİȡİȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ)

150

0,1

ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ

500

0,2

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǼȆǿȆȉȍȈǾ

9150

4.1

2012
ıİ İț. Ǽȣȡȫ

% IJȠȣ ǹǼȆ
DzıȠįĮ

0,7

ǼȚįȚțȠȓ ijȩȡȠȚ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ȝȘ-ĮȜțȠȠȜȠȪȤȦȞ ʌȠIJȫȞ

300

0,1

DZįİȚİȢ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ

225

0,1

ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ

400

0,2

ĭȆǹ –– įȚİȪȡȣȞıȘ ȕȐıȘȢ

300

0,1

ȉİțȝȒȡȚĮ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ

100

0,0

ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȫȞ ĮȟȚȫȞ IJȦȞ ĮțȚȞȒIJȦȞ

200

0,1

DzȟȠįĮ

1,2

ȂİȓȦıȘ ʌȡȠıȜȒȥİȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ ʌȑȡĮȞ IJȠȣ 5:1

600

0,3

ǼʌȚįȩȝĮIJĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ (ȝİ ȕȐıȘ İȜȐȤȚıIJĮ ȝȑıĮ įȚĮȕȓȦıȘȢ)

500

0,2

ȆȐȖȦȝĮ ıȣȞIJȐȟİȦȞ

250

0,1

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ IJȠȞ «ȀĮȜȜȚțȡȐIJȘ»

500

0,2

ȂİȓȦıȘ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ʌȡȠȢ IJȚȢ įȘȝȩıȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ

800

0.4

ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ

500

0,2

900

0,4

ȂȘ-țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ ȑȟȠįĮ
ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǼȆǿȆȉȍȈǾ

5575

2,4

2013
ıİ İț. Ǽȣȡȫ

% IJȠȣ ǹǼȆ
-0,3

DzıȠįĮ
ȉİțȝȒȡȚĮ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ

100

0,0

DZįİȚİȢ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ

-725

-0,3
0,5

DzȟȠįĮ
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ ʌȡȠıȜȒȥİȦȞ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ ʌȑȡĮȞ IJȠȣ 5:1

500

0,2

ȆȐȖȦȝĮ ıȣȞIJȐȟİȦȞ

200

0,1

ǼȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ʌȩȡȦȞ Įʌȩ IJȠȞ «ȀĮȜȜȚțȡȐIJȘ»

500

0,2

ȂȘ-țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ȝȑIJȡĮ

4200

1,8

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǼȆǿȆȉȍȈǾ

4775

2,0

2014
ıİ İț. Ǽȣȡȫ

% IJȠȣ ǹǼȆ
ȆȡȠıȦȡȚȞȐ ȝȑIJȡĮ

-0,4

ǼȚįȚțȒ İȚıijȠȡȐ ıİ țİȡįȠijȩȡİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ (įȚĮțȠʌȒ IJȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȝȑIJȡȦȞ)

-600

-0,2

ĭȠȡȠȜȩȖȘıȘ IJȦȞ ĮȣșĮȓȡİIJȦȞ țIJȚıȝȐIJȦȞ (įȚĮțȠʌȒ IJȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȫȞ ȝȑIJȡȦȞ)

-450

-0,2

ȂȘ-țĮșȠȡȚıȝȑȞĮ ȝȑIJȡĮ

5750

2,4

ȈȊȃȅȁǿȀǾ ǼȉǾȈǿǹ ǼȆǿȆȉȍȈǾ

4700

1,9

ȈȊȃȅȁǿȀǹ ȂǼȉȇǹ 2010 - 2014

30000

13,0

Ʌʀʆɲʃɲʎ2.ȵʄʄɳɷɲ:ɅʉʍʉʏɿʃɳȾʌɿʏɼʌɿɲȰʋʊɷʉʍɻʎ(ʍɸɷɿʎȵʐʌʙ,ɸʃʏʊʎʃɲɿɲʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɳʄʄʉ)
Ⱦʌɿʏɼʌɿɲɲʋʊɷʉʍɻʎ

ȵʆɷɸɿʃʏɿʃʉʀʍʏʊʖʉɿ

ȻʉʐʆͲ10
Progr.1/

ɇɸʋͲ10
Progr.1/

ȴɸʃͲ10
Progr.1/

ȻʉʐʆͲ10
Progr.1/

ɇɸʋͲ10
Progr.1/

ȴɸʃͲ10
Progr.1/

ȴɸʃͲ11
Progr.2/

ȴɸʃͲ12
Progr.3/

Ͳ5.0

Ͳ4.0

Ͳ5.7

..

..

..

Ͳ2.1

2.4

2.ɄʌɿʉʍʏɿʎʋʌʘʏʉɶɸʆɸʀʎɷɲʋɳʆɸʎʏʉʐȾʌɲʏɿʃʉʑɅʌʉʒʋʉʄʉɶɿʍʅʉʑ

34

50

67

..

..

..

67

68

3.Ʉʌɿʉʍʏɻʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻʆɹʘʆʖʌɸʙʆɲʋʊʏɻɶɸʆɿʃɼʃʐɴɹʌʆɻʍɻ5/

..

..

..

0

0

0

0

0

4.Ʉʌɿʉʍʏʉɲʋʊɽɸʅɲʖʌɹʉʐʎʏɻʎʃɸʆʏʌɿʃɼʎʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎ

342

342

342

..

..

..

365

..

5.Ʉʌɿʉʍʏɿʎʆɹɸʎɸɶɶʐɼʍɸɿʎɲʋʊʏɻʆʃɸʆʏʌɿʃɼʃʐɴɹʌʆɻʍɻ

2.0

2.0

2.0

..

..

..

1.0

0.0

0

0

0

..

..

..

0

0

1.Ʉʌɿʉʍʏʉʋʌʉʍɲʌʅʉʍʅɹʆʉʋʌʘʏʉɶɸʆɹʎɹʄʄɸɿʅʅɲʏɻʎɶɸʆɿʃɼʎʃʐɴɹʌʆɻʍɻʎʍɸʏɲʅɸɿɲʃɼɴɳʍɻ

6.Ʉʌɿʉʍʏɻʍʐʍʍʙʌɸʐʍɻʆɹʘʆʖʌɸʙʆɲʋʊʋʄɻʌʘʅɹʎʖʌɹʉʐʎʏʌʀʏʘʆɼɸɶɶʐɼʍɸʘʆɲʋʊʏɻɶɸʆɿʃɼ
ʃʐɴɹʌʆɻʍɻɲʋʊʋʉʄʐʅɸʌɼɼɷɿʅɸʌɼʍʖɼʅɲʏɲʋɿʍʏʙʍɸʘʆ5/
1/ɇʘʌɸʐʏɿʃɳɲʋʊ1Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ(ɸʃʏʊʎʃɿɲʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɳʄʄʉ).
2/ɇʘʌɸʐʏɿʃɳɲʋʊ1Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ2011(ɸʃʏʊʎʃɿɲʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɳʄʄʉ).
3/ɇʘʌɸʐʏɿʃɳɲʋʊ1Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ2012(ɸʃʏʊʎʃɿɲʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɳʄʄʉ).
4/ɇʘʌɸʐʏɿʃɳɲʋʊ1Ȼɲʆʉʐɲʌʀʉʐ2013(ɸʃʏʊʎʃɿɲʆɲʆɲʔɹʌɸʏɲɿɳʄʄʉ).

ȆȓȞĮțĮȢ 3. ǼȜȜȐįĮ: ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȐ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠ 2010 1/
ȂȑIJȡĮ

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ

ȂĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ıȘȝĮıȓĮ

ȆȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ įȡȐıİȚȢ
1. ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ȝȑıȦ IJȘȢ ʌİȡȚțȠʌȒȢ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ıİ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ
ıȣȞIJȐȟİȚȢ (İțIJȩȢ Įʌȩ IJȚȢ țĮIJȫIJĮIJİȢ).

ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, İʌȘȡİȐȗİȚ IJȚȢ
İȟİȜȓȟİȚȢ ıIJȘ įȚĮȝȩȡijȦıȘ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ.

2. ǹȪȟȘıȘ IJȠȣ ıȣȞIJİȜİıIJȒ ĭȆǹ Įʌȩ 21% ıİ 23% țĮȚ IJȠȣ ȝİȚȦȝȑȞȠȣ ıȣȞIJİȜİıIJȒ Įʌȩ 10% ıİ 11%
țĮȚ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ ijȩȡȦȞ ıİ ʌȠIJȐ, IJıȚȖȐȡĮ țĮȚ țĮȪıȚȝĮ ȝİ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1,25 įȚȢ İȣȡȫ ȝȑıĮ
ıIJȠ 2010.
3. ȅȡȚıȝȩȢ ȠȝȐįĮȢ țĮȚ İʌȚțİijĮȜȒȢ ıIJȠ īȁȀ ȝİ İȣșȪȞȘ IJȘ ıȣȖțȑȞIJȡȦıȘ ıİ IJĮȝİȚĮțȒ ȕȐıȘ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ.

ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ

ȀĮșȚȑȡȦıȘ ĮȡȝȠįȚȠIJȒIJȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İȞIJȩȢ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ
İʌȓȕȜİȥȘ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ.
ȉȑȜȠȢ ǿȠȣȞȓȠȣ 2010
ǼȞȚıȤȪİȚ IJȘ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ ıIJȠ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ.

1. ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (ȉȋȈ) ȖȚĮ IJȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ
IJȘȢ İȣȡȦıIJȓĮȢ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ țĮȚ ȑIJıȚ IJȘȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮȢ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ țİijĮȜĮȚĮțȒȢ İȞȓıȤȣıȘȢ ıIJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ İȐȞ ȤȡİȚĮıIJİȓ.
2. ȊȚȠșȑIJȘıȘ țĮȚ ȑȞĮȡȟȘ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȘȢ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ
ȝİȓȦıȘ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ĮȣIJȠįȚȠȚțȒıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ İțȜİȖȝȑȞȦȞ/įȚȠȡȚıȝȑȞȦȞ ıIJİȜİȤȫȞ
(ȀĮȜȜȚțȡȐIJȘȢ)
3. ȀĮIJȐșİıȘ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ ıIJȠ ȃȩȝȠ 2362/1995 ȫıIJİ (i) IJȠ ȊȆȅǿȀ ȞĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ
IJȡȚİIJȒ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ țĮȚ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, (ii) ȞĮ İȚıĮȤșİȓ ȝȚĮ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ Įʌȩ ʌȐȞȦ
ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ ıIJȘȞ țĮIJȐȡIJȚıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȝİ ȩȡȚĮ įĮʌĮȞȫȞ ıIJȠȞ ȀȡĮIJȚțȩ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ
țĮȚ ʌȠȜȣİIJȒȢ İțIJȚȝȒıİȚȢ įĮʌĮȞȫȞ ĮȞȐ ĮȡȝȩįȚȠ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ, (iii) ȞĮ İȚıȐȖİȚ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȐ ȑțIJĮțIJȘȢ
ĮȞȐȖțȘȢ, (iv) ȞĮ ĮʌĮȚIJİȓ ıȣȝʌȜȘȡȦȝĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ȖȚĮ țȐșİ ȣʌȑȡȕĮıȘ įĮʌĮȞȫȞ ʌȐȞȦ Įʌȩ
IJȠ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ , (v) țĮȚ ȞĮ İȚıȐȖİȚ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦ. ȅ
IJȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȞȩȝȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJİșİȓ ȐȝİıĮ ıİ ȚıȤȪ, țĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȠȣ
2011
4. Ǿ ǼșȞȚțȒ ǹȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ǹȡȤȒ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ ȑțșİıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȠȣ İȐȞ ȠȚ
ʌĮȡȐȝİIJȡȠȚ IJȠȣ ȞȑȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İȞȚıȤȪȠȣȞ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȘ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ ĮȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ.

ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.
ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ ĮȟȚȠʌȚıIJȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ.

ȂİȚȫȞİȚ IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ țȩıIJȠȢ IJȘȢ ȖȒȡĮȞıȘȢ țĮȚ ȕİȜIJȚȫȞİȚ IJȘ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ. ǹȣȟȐȞİȚ IJȘ
ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ.

ȉȑȜȠȢ ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ 2010
ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘȞ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.

1. ȊȚȠșȑIJȘıȘ ȝȚĮȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ IJȠȣ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİȚ IJȘȞ
ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ ĮȪȟȘıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ ıȣȞIJȐȟİȚȢ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2010-60 ıİ 2,5%
IJȠȣ ǹǼȆ.
2. ȀĮșȚȑȡȦıȘ IJȘȢ țĮIJĮȖȡĮijȒȢ IJȦȞ ĮȞĮȜȒȥİȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıİ ȩȜĮ IJĮ ȣʌȠȣȡȖİȓĮ țĮȚ įȘȝȩıȚȠȣȢ
ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ. ǻȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ ȝȘȞȚĮȓȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ İIJȒıȚĮ İȟȑȜȚȟȒ
IJȠȣȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ĮȞİȟȩijȜȘIJȦȞ ȤȡİȫȞ).
3. ǻȘȝȠıȚȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ ȖȚĮ IJȠ 2009 IJȦȞ įȑțĮ ʌȚȠ İȜȜİȚȝȝĮIJȚțȫȞ
įȘȝȠıȓȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, İȜİȖȝȑȞİȢ Įʌȩ ȠȡțȦIJȠȪȢ İȜİȖțIJȑȢ, ıIJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ȚıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ
ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.
4. ǼijĮȡȝȠȖȒ İȞȩȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȠȪ ıȤȒȝĮIJȠȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȑȡȖȠȣ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ
ĮȣıIJȘȡȒȢ İʌȠʌIJİȓĮȢ Įʌȩ IJȠ ȊȆȅǿȀ țĮȚ ʌȑȞIJİ ȠȝȐįİȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȦȝȩȞȦȞ) ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ İȞȩȢ
ıȤİįȓȠȣ ʌȐIJĮȟȘȢ IJȘȢ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ ȫıIJİ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ ȝȑıĮ Įʌȩ IJȘȞ
İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ İȚıʌȡĮțIJȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ țĮȚ IJȘȞ İȓıʌȡĮȟȘ ĮȞİȟȩijȜȘIJȦȞ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣȢ ȠijİȚȜȑIJİȢ - ıİ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩ ȝİ IJĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ, IJȘȞ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ȝȚĮȢ
ȝȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣȢ ijȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣȢ ʌȠȣ ȞĮ İıIJȚȐȗİȚ ıİ ĮȣIJȠȪȢ ʌȠȣ ıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞ IJĮ
ȝİȖĮȜȪIJİȡĮ ʌȠıȐ ıIJĮ ȑıȠįĮ, ȑȞĮ ȚıȤȣȡȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑȝȘıȘ IJȘȢ
ıȣıIJȘȝĮIJȚțȒȢ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ ȐIJȠȝĮ ȝİ ȝİȖȐȜȠ ʌȜȠȪIJȠ țĮȚ İȜİȪșİȡȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ȝİ ȣȥȘȜȐ
İȚıȠįȒȝĮIJĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȓȦȟȘȢ IJȦȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȦȞ ʌĮȡĮȕĮIJȫȞ, IJȘȞ
İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ İȜȑȖȤȦȞ IJȦȞ įȘȜȫıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ

ȂİȚȫȞİȚ IJȚȢ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ įĮʌĮȞȫȞ.

ǹȣȟȐȞİȚ IJȘ įȚĮijȐȞİȚĮ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȣȢ țȚȞįȪȞȠȣȢ ʌȠȣ ĮʌİȚȜȠȪȞ IJȘ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ.
ǺȠȘșȐ ıIJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ ȖȚĮ IJĮ ȑıȠįĮ țĮȚ İȞȚıȤȣİȓ IJȘ
ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȘȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ įȚİȣȡȪȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ țĮIJĮȞȠȝȒ IJȠȣ
țȩıIJȠȣȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ.

ȉȑȜȠȢ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ 2010

1. ǻȘȝȠıȚȠʌȠȚȒıȘ ȝȚĮȢ ȜİʌIJȠȝİȡȠȪȢ ȑțșİıȘȢ Įʌȩ IJȠ ȊȆȅǿȀ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȘȞ ǼȞȚĮȓĮ ǹȡȤȒ
ȆȜȘȡȦȝȒȢ ȖȚĮ IJȘ įȠȝȒ țĮȚ IJȠ İʌȓʌİįȠ IJȦȞ ĮȝȠȚȕȫȞ țĮȚ IJȠ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ IJȘ įȣȞĮȝȚțȒ IJȘȢ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ıIJȘ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ
2. ȊȚȠșȑIJȘıȘ ȞȑȠȣ ȀĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȈIJĮIJȚıIJȚțȫȞ ȊʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȖȚĮ IJȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıIJȠ
ǼȜȜȘȞȚțȩ ȈIJĮIJȚıIJȚțȩ ȈȪıIJȘȝĮ.
3. ȆȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ İȞȩȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ĮʌȠțȡĮIJȚțȠʌȠȚȒıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȫȜȘıȘ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
țĮȚ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıIJȠ țȡȐIJȠȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȓıʌȡĮȟȒ 1 įȚȢ İȣȡȫ ĮȞȐ ȑIJȠȢ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ
2011-2013.
1/ ȅȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ ȖȚĮ IJȠ 2011 șĮ țĮșȠȡȚıIJȠȪȞ ıIJȚȢ ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ țĮȚ
ȑȜ
ǻ
ȕ ȓ
2010

ȂİȚȫȞİȚ IJȘȞ țȜȚȝȐțȦıȘ ıIJȚȢ ĮȝȠȚȕȑȢ. ǺİȜIJȚȫȞİȚ IJȘ įȚĮijȐȞİȚĮ ıIJȘȞ
ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ ıIJȠ įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ.
ǼȞȚıȤȪİȚ IJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ ıIJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ țĮȚ ȣʌȠıIJȘȡȓȗİȚ
IJȘ įȚĮȝȩȡijȦıȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ.
ȂİȚȫȞİȚ IJȘȞ țȡĮIJȚțȒ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ ıIJȘȞ ʌȡĮȖȝĮIJȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, ȕİȜIJȚȫȞİȚ
IJȘȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ țĮȚ ȝİȚȫȞİȚ ȣʌİȡȕȐıİȚȢ ıIJȠȞ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.

1/ ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ ʌȓȞĮțĮ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ.

ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ıIJȚȢ
ȈȊīȀǼȀȇǿȂǼȃǼȈ ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀǾȈ ȆȅȁǿȉǿȀǾȈ
3 ȂĮǸȠȣ 2010
ȅȚ IJȡȚȝȘȞȚĮȓİȢ İțIJĮȝȚİȪıİȚȢ IJȘȢ įȚȝİȡȠȪȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ Įʌȩ IJĮ ȀȡȐIJȘ-ȂȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ șĮ
ȕĮıȓȗȠȞIJĮȚ ıİ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȠȣȢ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȠȪȢ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ ȩȜȘ IJȘ ȤȡȠȞȚțȒ įȚȐȡțİȚĮ IJȘȢ ıȣȝijȦȞȓĮȢ. Ǿ
ĮʌȠįȑıȝİȣıȘ IJȦȞ įȩıİȦȞ șĮ ȕĮıȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ IJȒȡȘıȘ IJȦȞ ʌȠıȠIJȚțȫȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ İʌȚįȩıİȦȞ țĮȚ ıIJȘ șİIJȚțȒ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ ıIJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ
ȆȠȜȚIJȚțȒȢ (ȂȅȋȆ) țĮȚ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ, IJȠ ȠʌȠȓȠ țĮșȠȡȓȗİȚ IJĮ ȜİʌIJȠȝİȡȒ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȚȢ įȚĮįȠȤȚțȑȢ
ĮȟȚȠȜȠȖȒıİȚȢ ȑȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ 2011. ȉĮ ȜİʌIJȠȝİȡȒ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJĮ ȑIJȘ 2012 țĮȚ 2013 șĮ țĮșȠȡȚıIJȠȪȞ ȝİ IJȘȞ
İȣțĮȚȡȓĮ IJȘȢ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘȢ IJȘȢ ȐȞȠȚȟȘȢ IJȠȣ 2011.
ȅȚ ĮȡȤȑȢ įİıȝİȪȠȞIJĮȚ ȞĮ įȚĮȕȠȣȜİȪȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ ȖȚĮ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ
ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ʌȠȣ įİȞ ıȣȞȐįȠȣȞ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ȝȞȘȝȩȞȚȠ. ĬĮ IJȠȣȢ ʌĮȡȑȤȠȣȞ İʌȓıȘȢ ȩȜİȢ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ țĮȚ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ țĮIJȐıIJĮıȘȢ
țĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ (ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1). ȆȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ țĮIJĮȕȠȜȒ IJȦȞ įȩıİȦȞ, ȠȚ ĮȡȤȑȢ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ȝȚĮ ȑțșİıȘ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ.

1.

ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ įİȪIJİȡȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ
2010)
i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ǼȟȣȖȓĮȞıȘ

ȆȡȩȠįȠȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȠȣ 2010 țĮȚ IJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ
ȣȚȠșİIJȒșȘțĮȞ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ (ıȦȡİȣIJȚțȐ) IJȡȚȝȘȞȚĮȓĮ ĮȞȫIJĮIJĮ ȩȡȚĮ
İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ ıIJȠ ȂȅȋȆ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ ȉİȤȞȚțȠȪ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ (ȉȂȈ)). ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ
ȜȐȕȠȣȞ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑIJȡĮ, ʌȠȣ șĮ İȟȠȚțȠȞȠȝȒıȠȣȞ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ȓıȠ ȝİ 2,5% IJȠȣ ǹǼȆ IJȠ 2010:     

ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ ıȣȞIJİȜİıIJȫȞ IJȠȣ ĭȆǹ, ȝİ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1800 İț. İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȒȡİȢ ȑIJȠȢ
(800 İț. İȣȡȫ IJȠ 2010)·
ǹȪȟȘıȘ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ ijȩȡȦȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ıIJĮ țĮȪıȚȝĮ, ıIJȠȞ țĮʌȞȩ țĮȚ ıIJȠ ĮȜțȠȩȜ, ȝİ ĮʌȩįȠıȘ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1.050 İț. İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȒȡİȢ ȑIJȠȢ (450 İțĮIJ. İȣȡȫ IJȠ 2010)·
ȂİȓȦıȘ IJȠȣ ȝȚıșȠȜȠȖȓȠȣ IJȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ IJȠȝȑĮ ȝİ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ įȫȡȦȞ ȆȐıȤĮ, ȋȡȚıIJȠȣȖȑȞȞȦȞ
țĮȚ İʌȚįȩȝĮIJȠȢ ĮįİȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıİ įȘȝȠıȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ, ȝİ IJȚȢ
țĮșĮȡȑȢ İȟȠȚțȠȞȠȝȒıİȚȢ ȞĮ ĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ 1.500 İț. İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȒȡİȢ ȑIJȠȢ (1.100 İț. İȣȡȫ IJȠ
2010)·
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įȫȡȦȞ ȆȐıȤĮ, ȋȡȚıIJȠȣȖȑȞȞȦȞ țĮȚ İʌȚįȩȝĮIJȠȢ ĮįİȓĮȢ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ
ıȣȞIJĮȟȚȠȪȤȠȣȢ, ȝİ IJĮȣIJȩȤȡȠȞȘ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ĮȣIJȫȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȤĮȝȘȜȩIJİȡİȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ, ȝİ IJȚȢ
țĮșĮȡȑȢ İȟȠȚțȠȞȠȝȒıİȚȢ ȞĮ ĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ 1.900 İț. İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȒȡİȢ ȑIJȠȢ (1.500 İț. İȣȡȫ IJȠ
2010)·
ǹțȪȡȦıȘ ʌȚıIJȫıİȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȩ ĮʌȡȠȕȜȑʌIJȦȞ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ
İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ 700 İț. İȣȡȫ·
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ ȣȥȘȜȩIJİȡȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ 500 İț. İȣȡȫ ȖȚĮ ȑȞĮ ʌȜȒȡİȢ
ȑIJȠȢ (350 İț. İȣȡȫ IJȠ 2010)·
ȀĮIJȐȡȖȘıȘ IJȦȞ ʌİȡȚııȩIJİȡȦȞ Įʌȩ IJȚȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ İʌȓįȠȝĮ
ĮȜȜȘȜİȖȖȪȘȢ (İțIJȩȢ Įʌȩ ȑȞĮ ȝȑȡȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮțȠȪijȚıȘ IJȘȢ ijIJȫȤİȚĮȢ), ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ
400 İț. İȣȡȫ·
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮIJȐ 500 İț. İȣȡȫ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJȠȞ ȚıȤȪȠȞIJĮ ıȤİįȚĮıȝȩ·
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ȣȚȠșİIJİȓ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2010,
ȑȞĮ ȞȩȝȠ ʌȠȣ șĮ șİıʌȓȗİȚ ȝȓĮ ʌȡȠȠįİȣIJȚțȒ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ țȜȓȝĮțĮ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ ʌȘȖȑȢ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ
țĮȚ ȝȚĮ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ İȞȚĮȓĮ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȠȣ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤİIJĮȚ Įʌȩ İȡȖĮıȓĮ țĮȚ
ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ·
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ȣȚȠșİIJİȓ, ȩʌȦȢ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ıIJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ IJȠȣ ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2010,
ȑȞĮ ȞȩȝȠ ʌȠȣ șĮ țĮIJĮȡȖİȓ IJȚȢ ĮʌĮȜȜĮȖȑȢ țĮȚ IJȚȢ ĮȣIJȩȞȠȝİȢ ijȠȡȠȜȠȖȚțȑȢ įȚĮIJȐȟİȚȢ ıIJȠ
ijȠȡȠȜȠȖȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ İȚıȠįȘȝȐIJȦȞ Įʌȩ IJĮ İȚįȚțȐ İʌȚįȩȝĮIJĮ ʌȠȣ

țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ ıIJȠȣȢ įȘȝȠıȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ. ȅ ȞȩȝȠȢ ȚıȤȪİȚ ĮȞĮįȡȠȝȚțȐ Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ
2010.
ii. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȑȦȢ IJĮ IJȑȜȘ ǿȠȣȞȓȠȣ IJȠȣ 2010, ȑȞĮ ȞȩȝȠ ʌȠȣ șĮ ĮʌĮȚIJİȓ IJȘ ȝȘȞȚĮȓĮ įȘȝȠıȓİȣıȘ
Įʌȩ IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ (īȁȀ) ȑȖțĮȚȡȦȞ, ȝȘȞȚĮȓȦȞ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ (ıİ IJĮȝİȚĮțȒ ȕȐıȘ)
ȖȚĮ IJĮ ȑıȠįĮ, IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ İțțȡİȝİȓȢ įĮʌȐȞİȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ȠijİȚȜȫȞ.

iii. ȇȪșȝȚıȘ țĮȚ İʌȠʌIJİȓĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ
Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, İț ȝȑȡȠȣȢ IJȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ, șĮ ıȣıIJȒıİȚ ȑȞĮ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ ȉĮȝİȓȠ
ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ, ȝİ ȚıȤȣȡȒ įȠȝȒ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ İȞįİȤȩȝİȞȦȞ șİȝȐIJȦȞ ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮȢ țĮȚ
ȖȚĮ ȞĮ įȚĮijȣȜĮȤșİȓ Ș İȣȡȦıIJȓĮ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ țĮȚ Ș ȚțĮȞȩIJȘIJȐ IJȠȣ ȞĮ ıIJȘȡȓȟİȚ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ
ȠȚțȠȞȠȝȓĮ, ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȢ țİijĮȜĮȚĮțȒ ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘ ıIJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ, ĮȞ ȤȡİȚĮıIJİȓ (ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2).
DzȞĮȡȟȘ İijĮȡȝȠȖȒȢ İȞIJĮIJȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȘȢ İʌȠʌIJİȓĮȢ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ȝİ IJȘ įȚȐșİıȘ ʌİȡȚııȩIJİȡȦȞ
ĮȞșȡȫʌȚȞȦȞ ʌȩȡȦȞ, ȝİ ıțȠʌȩ İʌȓıȘȢ IJȘȞ ĮȞȐȜȘȥȘ IJȘȢ İʌȠʌIJİȓĮȢ IJȠȣ ĮıijĮȜȚıIJȚțȠȪ țȜȐįȠȣ, ıȣȤȞȒ ȣʌȠȕȠȜȒ
İțșȑıİȦȞ ȕȐıİȚ ĮȣıIJȘȡȩIJİȡȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ țĮȚ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮȢ ıİ ĮțȡĮȓİȢ ıȣȞșȒțİȢ
(stress tests).
ǼʌĮȞİȟȑIJĮıȘ IJȠȣ ʌIJȦȤİȣIJȚțȠȪ ȞȩȝȠȣ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș ıȣȝȕĮIJȩIJȘIJĮ ȝİ IJȚȢ
ʌĮȡĮIJȘȡȒıİȚȢ IJȘȢ ǼȀȉ.

iv. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ʌȡȠȦșȒıȠȣȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıİ IJȠʌȚțȩ İʌȓʌİįȠ, țȣȡȓȦȢ
ȝȑıȦ IJȘȢ ıȣȖȤȫȞİȣıȘȢ įȒȝȦȞ, ȞȠȝĮȡȤȚȫȞ țĮȚ ʌİȡȚijİȡİȚȫȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ
IJȦȞ ȝȚıșȫȞ.
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJİȓ įȘȝȠıȓİȣıȘ ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ʌȠȣ
ĮijȠȡȠȪȞ ĮȞĮȜȒȥİȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȖȚĮ țȠȞįȪȜȚĮ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ.
īȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ șİıȝȫȞ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȟİțȚȞȒıİȚ ıȣȗȘIJȒıİȚȢ ȝİ IJȠȣȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ, ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ
įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ țĮȚ IJȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ.
īȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıIJȚȢ ĮȞȠȚțIJȑȢ ĮȖȠȡȑȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȩȝȠ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ȓįȡȣıȘȢ ȞȑȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ IJȘȞ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȅįȘȖȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ıȤȑįȚȠ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ ȖȚĮ IJȠȞ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȩ IJȠȝȑĮ ȝİ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ȝȑIJȡȦȞ
IJȠ ȠʌȠȓȠ: 

șĮ țĮșȠȡȓȗİȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ ȠȚ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȑȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ șĮ ȖȓȞȠȣȞ țİȡįȠijȩȡİȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȠ țȜİȓıȚȝȠ ȗȘȝȚȠȖȩȞȦȞ ȖȡĮȝȝȫȞ·
șĮ įȚĮıijĮȜȓȗİȚ IJȘȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ȠįȘȖȚȫȞ IJȘȢ ǼǼ ʌȠȣ İʌȚIJȡȑʌȠȣȞ IJȠȞ
ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȩ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ijȠȡȑȦȞ ʌĮȡȠȤȒȢ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ· 

șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ IJȘȞ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ ıȣȝȝİIJȠȤȫȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ʌȫȜȘıȘȢ
ȖȘȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ.

īȚĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ șȑıİȚ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ ȝȑIJȡĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ 3840/2010, ȖȚĮ IJȘ
įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ «ȖȡȒȖȠȡȘȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȑȡȖȠȣ», ȖȚĮ ȞĮ İʌȚIJİȣȤșȠȪȞ ȠȚ İȟĮȝȘȞȚĮȓȠȚ ıIJȩȤȠȚ ȖȚĮ IJȘȞ İțIJĮȝȓİȣıȘ
IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ
ıIJȠȞ ʌĮȡĮțȐIJȦ ʌȓȞĮțĮ. Ǿ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ ȝİ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİIJȡȐIJĮȚ ȝİ ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ıIJȠȚȤİȓĮ. Ǿ
țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȜȐȕİȚ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ İIJȒıȚȠȣ ıIJȩȤȠȣ ȣʌȠȕȠȜȒȢ 10 ȝİȖȐȜȦȞ ȑȡȖȦȞ İijĮȡȝȠȖȫȞ ıIJȚȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ.

ȆȡȠȖȡĮȝȝĮIJȚțȒ ʌİȡȓȠįȠȢ 2007-2013
(ıİ İț. İȣȡȫ)
ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȆİȡȚijİȡİȚĮțȩ ȉĮȝİȓȠ țĮȚ ȉĮȝİȓȠ
ȈȣȞȠȤȒȢ
ǼȣȡȦʌĮȧțȩ ȀȠȚȞȦȞȚțȩ ȉĮȝİȓȠ
ȈIJȩȤȠȢ ʌȡȫIJȠȣ İȟĮȝȒȞȠȣ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ
ȈIJȩȤȠȢ įİȪIJİȡȠȣ İȟĮȝȒȞȠȣ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ
ȈȣȞȠȜȚțȩȢ İIJȒıȚȠȢ ıIJȩȤȠȢ

ǹȚIJȒıİȚȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșȠȪȞ
ȝİIJĮȟȪ 2010 țĮȚ 2013
2010
2011
2012
2013
2330
420

2750

2600
750
1105
2245
3350

2850
880
1231
2499
3730

3000
890
1284
2606
3890

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ıȣıIJȒıİȚ ȝȚĮ IJİȤȞȚțȒ ȠȝȐįĮ İȡȖĮıȓĮȢ ıİ ȐȝİıȘ İʌĮijȒ ȝİ IJȚȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ IJȘȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, ȖȚĮ ȞĮ
İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș IJĮȤİȓĮ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ Į) ȝİȖȐȜȦȞ ȑȡȖȦȞ ıIJȠȣȢ IJȠȝİȓȢ IJȦȞ ȝİIJĮijȠȡȫȞ, ȕ) ʌİȡȚȕĮȜȜȠȞIJȚțȫȞ
ȑȡȖȦȞ, Ȗ) İȡȖĮȜİȓȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ IJİȤȞȚțȫȞ țĮȚ į) ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ,
ĮȟȚȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȘȞ ĮȣȟȘȝȑȞȘ IJİȤȞȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ ȩIJȚ ȠȚ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȘȞ İșȞȚțȒ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ
įȚȠȤİIJİȪȠȞIJĮȚ ıİ İȚįȚțȩ țİȞIJȡȚțȩ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ʌȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ȖȚĮ țĮȞȑȞĮ ȐȜȜȠ ıțȠʌȩ țĮȚ Ƞ
ȠʌȠȓȠȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ įȚĮșȑıȚȝȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ıȣȖȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ijȠȡİȓȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ
țȣȕȑȡȞȘıȘȢ.

2.

ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠ įİȪIJİȡȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ IJȡȓIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ
2010)
i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ

ǹȣıIJȘȡȒ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2010 țĮȚ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ʌȠȣ
İȟĮȖȖȑȜșȘțĮȞ ȝİIJȑʌİȚIJĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĮȣIJȫȞ ʌȠȣ ʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ șĮ
ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ (ıȦȡİȣIJȚțȫȞ) IJȡȚȝȘȞȚĮȓȦȞ ĮȞȫIJĮIJȦȞ ȠȡȓȦȞ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȂȅȋȆ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ ȉȂȈ).
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ țĮIJĮșȑıİȚ IJȠ ʌȡȠıȤȑįȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2011 ıIJȘ ǺȠȣȜȒ. ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șĮ
ʌĮȡȑȤİȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ĮȟȚȩʌȚıIJİȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ IJȘȞ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ șĮ ıIJȠȤİȪİȚ ıIJȘȞ
ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȂȅȋȆ. ĬĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ĮȞĮȜȣIJȚțȒ
ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȪȥȠȣȢ 3,2% IJȠȣ ǹǼȆ (4.3% IJȠȣ ǹǼȆ, ĮȞ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌ’’
ȩȥȚȞ ȝİIJĮijȠȡȑȢ Įʌȩ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ İijĮȡȝȩıIJȘțĮȞ IJȠ 2010), țĮȚ ĮȞĮȜȣIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȦȞ
įȘȝȩıȚȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ.
ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑIJȡĮ (ıİ İȟĮȚȡİIJȚțȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌ’’ ȩȥȚȞ
ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ĮʌȠijȑȡȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȘ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ ȪıIJİȡĮ Įʌȩ ıIJİȞȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȠ
ǻȃȉ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ):         

ǼijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ țĮȞȩȞĮ ĮȞIJȚțĮIJȐıIJĮıȘȢ ȝȩȞȠ IJȠȣ 20% IJȦȞ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȠȪȝİȞȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıIJȠ
įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ (țȣȕȑȡȞȘıȘ, įȒȝȠȚ, įȘȝȩıȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, IJȠʌȚțȒ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ, țȡĮIJȚțȑȢ
ȣʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ ȐȜȜȠȚ įȘȝȩıȚȠȚ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ)
ȂİȓȦıȘ IJȘȢ İȞįȚȐȝİıȘȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮIJȐ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 300
İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠ 2010, İʌȚʌȜȑȠȞ IJȘȢ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘȢ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘȢ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚĮ
IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ
(ȕȜȑʌİ İʌȩȝİȞȠ ȝȑIJȡȠ).
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȟİțȚȞȐ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ
țĮȚ IJȘȞ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ țĮIJȐ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1.500 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ Įʌȩ IJȠ 2011 ȦȢ IJȠ 2013, Įʌȩ IJĮ ȠʌȠȓĮ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 500
İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ ȝȑıĮ ıIJȠ 2011.
ȂȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ IJȘȢ IJȚȝĮȡȚșȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ 100
İțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İȣȡȫ.
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ İʌİȞįȪıİȦȞ ʌȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ İȖȤȫȡȚȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ țĮIJȐ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1000
İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ įȓȞȠȞIJĮȢ ʌȡȠIJİȡĮȚȩIJȘIJĮ ıIJĮ İʌİȞįȣIJȚțȐ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȞIJĮȚ
Įʌȩ țȠȚȞȠIJȚțȐ țȠȞįȪȜȚĮ.
ȆȡȠıȦȡȚȞȑȢ «İȚıijȠȡȑȢ țȡȓıȘȢ» ıIJȚȢ ʌȠȜȪ țİȡįȠijȩȡİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠijȑȡȠȣȞ
İʌȚʌȜȑȠȞ ȑıȠįĮ ȪȥȠȣȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 600 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ IJȠ ȤȡȩȞȠ ȖȚĮ IJȠ 2011, 2012 țĮȚ 2013.
ȀȓȞȘIJȡĮ ȖȚĮ IJȘ ȡȪșȝȚıȘ IJȦȞ ʌĮȡĮȕȚȐıİȦȞ ȤȡȒıȘȢ ȖȘȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮʌȠijȑȡȠȣȞ İʌȚʌȜȑȠȞ ȑıȠįĮ
1.500 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ Įʌȩ IJȠ 2011 ȦȢ IJȠ 2013, Įʌȩ IJĮ ȠʌȠȓĮ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 500 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ
İȣȡȫ ȝȑıĮ ıIJȠ 2011.
ǼȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ IJİțȝȘȡȓȦȞ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ IJȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚȫȞ ȝİ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 400
İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ IJȠ 2011 țĮȚ ĮȣȟĮȞȩȝİȞİȢ ĮʌȠįȩıİȚȢ IJȠ 2012 țĮȚ 2013.
ǻȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ ȕȐıȘȢ IJȠȣ ĭȆǹ ȝȑıȦ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ ıİ ȣʌȘȡİıȓİȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ıȒȝİȡĮ İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ
țĮȚ ȝİIJĮijȠȡȐ ıȘȝĮȞIJȚțȠȪ ʌȠıȠıIJȠȪ (IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 30%) IJȦȞ ĮȖĮșȫȞ țĮȚ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ʌȠȣ İʌȓ IJȠȣ
ʌĮȡȩȞIJȠȢ İȝʌȓʌIJȠȣȞ ıIJȘȞ ȝİȚȦȝȑȞȘ țĮȞȠȞȚțȒ țȜȓȝĮțĮ, ȝİ ĮʌȩįȠıȘ 1.000 İțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İȣȡȫ.
ȈIJĮįȚĮțȒ İȚıĮȖȦȖȒ «ʌȡȐıȚȞȠȣ ijȩȡȠȣ» ıIJȚȢ İțʌȠȝʌȑȢ įȚȠȟİȚįȓȠȣ IJȠȣ ȐȞșȡĮțĮ, ȝİ ĮʌȩįȠıȘ 300
İțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ İȣȡȫ ıIJȠ 2011.
ȈȣȜȜȠȖȒ İıȩįȦȞ Įʌȩ ĮįİȚȠįȩIJȘıȘ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ: IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 500 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ Įʌȩ
ʌȫȜȘıȘ ĮįİȚȫȞ țĮȚ 200 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ Įʌȩ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ.
ǻȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ ȕȐıȘȢ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗȠȞIJĮȢ IJȚȢ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȑȢ
ĮȟȓİȢ IJȦȞ ĮțȚȞȒIJȦȞ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ĮʌȠțȩȝȚıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 500 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ İʌȚʌȡȩıșİIJĮ
ȑıȠįĮ.
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ ĮȝȠȚȕȫȞ ıİ İȓįȠȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ
ĮȣIJȠțȚȞȒIJȦȞ ȝİ ȤȡȠȞȠȝȓıșȦıȘ (IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 150 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ).
ȈȣȜȜȠȖȒȢ IJȠȣ İȚįȚțȠȪ ijȩȡȠȣ IJȑȜȠȣȢ ȖȚĮ ȘȝȚȣʌĮȓșȡȚȠȣȢ ȤȫȡȠȣȢ (IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 800 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ IJȠ
ȤȡȩȞȠ).
ǹȪȟȘıȘ ijȩȡȠȣ ıIJĮ İȓįȘ ʌȠȜȣIJİȜİȓĮȢ ȝİ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 100 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ İȣȡȫ.
ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șĮ ȠȡȓıİȚ ĮȞĮȜȣIJȚțȐ ĮȞȫIJĮIJĮ ȩȡȚĮ İȟȩįȦȞ ȖȚĮ țȐșİ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ, ȖȚĮ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ țĮȚ IJĮ IJĮȝİȓĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ıIJȩȤȠ ȖȚĮ IJȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȘȢ
ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ. ǹȣIJȩ ĮijȠȡȐ İʌȓıȘȢ țĮȚ IJȠ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ȖȚĮ IJȠ
2012-2013.
ȅ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İȞįİȚțIJȚțȒ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ ȝȘȞȚĮȓȦȞ İıȩįȦȞ ĮȞȐ țĮIJȘȖȠȡȓĮ
țĮȚ įĮʌȐȞȘ ĮȞȐ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ. ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ıIJȠȚȤİȓĮ șĮ ȖȓȞȠȞIJĮȚ įȚĮșȑıȚȝĮ ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ
IJĮțIJȚțȐ.

ǼȐȞ ȤȡİȚĮıIJİȓ, IJȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ İȖțȡȓȞİȚ ĮȜȜĮȖȑȢ ıIJȠȞ ȞȩȝȠ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐȡIJȚıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȫıIJİ ȞĮ
įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ ȩIJȚ IJȠ ıȤȑįȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ Įʌȩ IJȠ 2011 țĮȚ ȝİIJȐ șĮ ʌİȡȚȑȤİȚ ȜİʌIJȠȝİȡİȓȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ
IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ țĮȚ IJȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ ȠȜȩțȜȘȡȘȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ –– ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ, IJȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ, IJȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȐȜȜȦȞ ȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ. DzȞĮ
ʌĮȡȐȡIJȘȝĮ ıIJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ IJĮ ȕĮıȚțȐ ȝİȖȑșȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ İʌȓįȠıȘ
IJȦȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, IJĮ ıȣȞĮțȩȜȠȣșĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ țĮȚ ijȠȡȠȜȠȖȚțȐ ȑȟȠįĮ țĮȚ IJȠȞ
ıȤİIJȚțȩ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ țȓȞįȣȞȠ.

ii. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ijȠȡȠȜȠȖȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ IJȦȞ İȜȑȖȤȦȞ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȢ IJȚȢ ıȣıIJȐıİȚȢ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ țĮȚ IJȠȣ ǻ.ȃ.ȉ.
ǼȚįȚțȩIJİȡĮ, șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩ ıȤȒȝĮ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ȑȡȖȠȣ (ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ĮȣıIJȘȡȒ
İʌȓȕȜİȥȘ IJȠȣ ȊȆȅǿȀ țĮȚ İȚįȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ) ȫıIJİ ȞĮ İijĮȡȝȠıIJȠȪȞ ȝȑIJȡĮ İȞȐȞIJȚĮ ıIJȘ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒ țĮȚ ȞĮ
ĮʌȠțĮIJĮıIJĮșİȓ Ș ijȠȡȠȜȠȖȚțȒ ıȣȝȝȩȡijȦıȘ ȝȑıĮ Įʌȩ: IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ İȚıʌȡĮțIJȚțȠȪ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ țĮȚ IJȘȞ
İȓıʌȡĮȟȒ ĮȞİȓıʌȡĮțIJȦȞ ȠijİȚȜȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣȢ ȠijİȚȜȑIJİȢ (ıİ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩ ȝİ IJĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ),
IJȘȞ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘ ȝȚĮȢ ȝȠȞȐįĮȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ijȠȡȠȜȠȖȠȪȝİȞȠȣȢ ȝİ ȝİȖȐȜĮ İȚıȠįȒȝĮIJĮ ʌȠȣ ȞĮ İıIJȚȐȗİȚ ıİ ĮȣIJȠȪȢ
ʌȠȣ ıȣȞİȚıijȑȡȠȣȞ IJĮ ȝİȖĮȜȪIJİȡĮ ʌȠıȐ ıIJĮ ȑıȠįĮ, ȑȞĮ ȚıȤȣȡȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJĮʌȠȜȑȝȘıȘ IJȘȢ
ıȣıIJȘȝĮIJȚțȒȢ ijȠȡȠįȚĮijȣȖȒȢ Įʌȩ ȐIJȠȝĮ ȝİ ȝİȖȐȜȠ ʌȜȠȪIJȠ țĮȚ İȜİȪșİȡȠȣȢ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȓİȢ ȝİ ȣȥȘȜȐ İȚıȠįȒȝĮIJĮ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ʌȠȚȞȚțȒȢ įȓȦȟȘȢ IJȦȞ ȝİȖĮȜȪIJİȡȦȞ ʌĮȡĮȕĮIJȫȞ, IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ
İȜȑȖȤȦȞ IJȦȞ įȘȜȫıİȦȞ țĮȚ IJȦȞ ʌȜȘȡȦȝȫȞ.
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ IJȘ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ İȟĮıijĮȜȚıIJİȓ
ȝİıȠʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝĮ Ș ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJȐ IJȠȣ. Ǿ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ șĮ ıȤİįȚĮıIJİȓ ıİ ıIJİȞȒ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ
ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȠ ǻȃȉ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ, țĮȚ Ș İțIJȚȝȫȝİȞȘ İʌȓʌIJȦıȒ IJȘȢ ıIJȘ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ
ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ șĮ İʌȚțȣȡȦșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ IJȘȢ ǼǼ. ȅȚ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȚ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ
șĮ İȟĮıijĮȜȓıȠȣȞ IJȘȞ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ ĮȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ, ȩʌȦȢ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼșȞȚțȒ
ǹȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ǹȡȤȒ. Ǿ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ıIJȠȚȤİȓĮ:      

ǹʌȜȠȪıIJİȣıȘ IJȠȣ țĮIJĮțİȡȝĮIJȚıȝȑȞȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ıȣȞIJȐȟİȦȞ ȝİ IJȘ ıȣȖȤȫȞİȣıȘ IJȦȞ ȣijȚıIJȐȝİȞȦȞ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ıİ IJȡȓĮ IJĮȝİȓĮ țĮȚ șȑıʌȚıȘ İȞȩȢ İȞȚĮȓȠȣ ȞȑȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ
IJȠȣȢ IJȦȡȚȞȠȪȢ țĮȚ ȝİȜȜȠȞIJȚțȠȪȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. ȅȚ ȞȑȠȚ țĮșȠȜȚțȫȢ įİıȝİȣIJȚțȠȓ țĮȞȩȞİȢ ȖȚĮ IJĮ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȐ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ, IJȚȢ İȚıijȠȡȑȢ, IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ıȣııȫȡİȣıȘȢ țĮȚ IJȘȞ IJȚȝĮȡȚșȝȚțȒ
ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȫȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ țĮIJ’’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ ʌȡȠȢ
ȩȜȠȣȢ Įʌȩ IJȘȞ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2013·
ǼȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ İȞȚĮȓȠȣ ȠȡȓȠȣ ȘȜȚțȓĮȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ıIJĮ 65 ȑIJȘ, ĮțȩȝȘ țĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ıIJȠ
įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ (ıIJĮįȚĮțȐ Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2011), ʌȠȣ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠȞ ǻİțȑȝȕȡȚȠ
IJȠȣ 2013·
ȈIJĮįȚĮțȒ ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ İȜȐȤȚıIJȘȢ ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȖȚĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ ȝİ ʌȜȒȡȘ ıȪȞIJĮȟȘ
Įʌȩ 37 ıİ 40 ȑIJȘ ȦȢ IJȠ 2015·
ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ IJȪʌȠȣ ĮʌȠȞȠȝȒȢ ıȪȞIJĮȟȘȢ ıIJȠ ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȩ ıȤȒȝĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ
ıȤȑıȘȢ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ İȚıijȠȡȫȞ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ țĮȚ IJȦȞ ʌĮȡȠȤȫȞ ʌȠȣ ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ, ȝİ IJȠ
ʌȠıȠıIJȩ ıȣııȫȡİȣıȘȢ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ ȑȞĮ ȝȑıȠ İIJȒıȚȠ ȡȣșȝȩ IJȘȢ IJȐȟȘȢ IJȠȣ 1,2%, țĮȚ ȠȚ
ıȣȞIJȐȟİȚȢ ȞĮ IJȚȝĮȡȚșȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ·
ǼȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ ĮȣIJȩȝĮIJȠȣ ȝȘȤĮȞȚıȝȠȪ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ȩʌȠȣ, țȐșİ IJȡȓĮ ȤȡȩȞȚĮ ĮȡȤȓȗȠȞIJĮȢ IJȠ 2020,
șĮ ĮȣȟȐȞİȚ IJȚȢ (İȜȐȤȚıIJİȢ țĮȚ ȞȠȝȠșİIJȘȝȑȞİȢ) ȘȜȚțȓİȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ
IJȠȣ ʌȡȠıįȩțȚȝȠȣ ȗȦȒȢ țĮIJȐ IJȘ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ·
ǼʌȑțIJĮıȘ ȖȚĮ IJȠȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟȚȝȦȞ ĮʌȠįȠȤȫȞ Įʌȩ IJĮ IJİȜİȣIJĮȓĮ ʌȑȞIJİ ȑIJȘ ıIJȠ ıȪȞȠȜȠ
IJȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȕȓȠȣ (įȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢ IJĮ țİțIJȘȝȑȞĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ)·
ȂİȓȦıȘ IJȠȣ ĮȞȫIJĮIJȠȣ ȠȡȓȠȣ ıIJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ·
ǼȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ İȖȖȣȘȝȑȞȠȣ İȚıȠįȒȝĮIJȠȢ ȕĮıȚıȝȑȞȠȣ ıİ İȚıȠįȘȝĮIJȚțȐ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ
ȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢ (ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȠ ȞȠȝȠșİIJȘȝȑȞȠ ȩȡȚȠ ȘȜȚțȓĮȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ), ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ
IJȦȞ ʌȚȠ İȣȐȜȦIJȦȞ ȠȝȐįȦȞ, ıȣȝȕĮIJȩ ȝİ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ·
ȂȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ IJȘȢ ʌȡȩıȕĮıȘȢ ıIJȘȞ ʌȡȩȦȡȘ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ. ǼȚįȚțȩIJİȡĮ, Ș ĮȪȟȘıȘ
IJȘȢ İȜȐȤȚıIJȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ʌȡȩȦȡȘȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ıIJĮ 60 ȑIJȘ Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2011,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıIJĮ ȕĮȡȑĮ țĮȚ ĮȞșȣȖȚİȚȞȐ İʌȐȖȖİȜȝĮ țĮȚ İțİȓȞȦȞ ȝİ
40 ȤȡȩȞȚĮ İȚıijȠȡȫȞ. ȀĮIJȐȡȖȘıȘ IJȦȞ İȚįȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ĮıijĮȜȚıȝȑȞȠȣȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȠ
1993 (ȝİ ʌĮȡȐȜȜȘȜȘ įȚĮIJȒȡȘıȘ IJȦȞ țİțIJȘȝȑȞȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ). ȅȣıȚĮıIJȚțȒ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ
țĮIJĮȜȩȖȠȣ IJȦȞ ȕĮȡȑȦȞ țĮȚ ĮȞșȣȖȚİȚȞȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ·
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȫȞ ʌĮȡȠȤȫȞ (țĮIJȐ 6% İIJȘıȓȦȢ) ȖȚĮ IJĮ ȐIJȠȝĮ ʌȠȣ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȠȪȞIJĮȚ
ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ ȘȜȚțȚȫȞ 60 țĮȚ 65, ȝİ ʌİȡȓȠįȠ ıȣȞİȚıijȠȡȫȞ ȝȚțȡȩIJİȡȘ IJȦȞ 40 İIJȫȞ·
ǼȚıĮȖȦȖȒ ĮȣıIJȘȡȩIJİȡȦȞ ȩȡȦȞ țĮȚ IJĮțIJȚțȒ İʌĮȞİȟȑIJĮıȘ IJȘȢ ʌȜȒȡȦıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ȖȚĮ
IJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ.

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ī.ȁ.Ȁ., ʌȠȣ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:  

ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȠȣ ȡȩȜȠȣ IJȠȣ ī.ȁ.Ȁ. ıIJȠ ıȤİįȚĮıȝȩ țĮȚ IJȠȞ ȑȜİȖȤȠ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ȆĮȡȠȤȒ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȦȞ ʌȩȡȦȞ ıİ ȩȡȠȣȢ ʌȡȠıȦʌȚțȠȪ ȣȥȘȜȠȪ İʌȚʌȑįȠȣ, ȣʌȠįȠȝȒȢ țĮȚ İȟȠʌȜȚıIJȚțȒȢ
ȣʌȠıIJȒȡȚȟȘȢ, įȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȒȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȚĮțȫȞ ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ
ȆĮȡȠȤȒ įȚĮıijĮȜȓıİȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ IJȠȣ ī.ȁ.Ȁ. ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıİ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ʌĮȡİȝȕȐıİȚȢ țĮȚ
ʌȡȩȕȜİȥȘ ȖȚĮ ʌȡȠıȦʌȚțȒ İȣșȪȞȘ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĮȟȚȩʌȚıIJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȦȞ șİıȝȚțȫȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ĮȟȚȩʌȚıIJȦȞ țĮȚ İȪȜȠȖȦȞ İʌȓıȘȝȦȞ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȣʌ’’ ȩȥȚȞ IJȚȢ įȚĮșȑıȚȝİȢ ʌȡȩıijĮIJİȢ
İȟİȜȓȟİȚȢ țĮȚ IJȐıİȚȢ ıIJȘȞ ʌȠȡİȓĮ İțIJȑȜİıȘȢ. īȚĮ IJȠ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ ȠȚ İʌȓıȘȝİȢ ȝĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ
ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȜȐȕİȚ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ ȞĮ İȟĮıijĮȜȓıİȚ IJȘȞ ȑȖțĮȚȡȘ ʌĮȡȠȤȒ ĮȟȚȩʌȚıIJȦȞ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȫȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ țĮȚ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ:  

ȉȠ īȁȀ ȟİțȚȞȐ, IJȠȞ ǿȠȪȞȚȠ IJȠȣ 2010, IJȘ įȘȝȠıȓİȣıȘ ȑȖțĮȚȡȦȞ, ȝȘȞȚĮȓȦȞ ıIJĮIJȚıIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
(ıİ IJĮȝİȚĮțȒ ȕȐıȘ) ȖȚĮ IJĮ ȑıȠįĮ, IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ țĮȚ IJȚȢ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ
ȠijİȚȜȑȢ (ȤȡȑȘ) ȖȚĮ IJȘ «įȚĮșȑıȚȝȘ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ» țĮȚ IJȦȞ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ijȠȡȑȦȞ IJȘȢ (țȡȐIJȠȢ,
țȠȚȞȦȞȚțȒ ĮıijȐȜȚıȘ, ȞȠıȠțȠȝİȓĮ, ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ)·
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȑȞĮ ȜİʌIJȠȝİȡȑȢ, įİıȝİȣIJȚțȩ ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ıȤİįȓȠȣ įȡȐıȘȢ, ʌȠȣ șĮ
ıȣȝijȦȞȘșİȓ ȝİ IJȘȞ Eurostat, ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ ıȣȜȜȠȖȒȢ țĮȚ İʌİȟİȡȖĮıȓĮȢ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ IJȘȢ
ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȠȣ ȣijȚıIJȐȝİȞȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ IJȘȢ ǼǼ, İȚįȚțȩIJİȡĮ
ȝİ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ ʌȠȣ įȚĮıijĮȜȓȗȠȣȞ IJȘȞ IJĮȤİȓĮ țĮȚ ȠȡșȒ ʌĮȡȠȤȒ IJȦȞ įİįȠȝȑȞȦȞ
ĮȣIJȫȞ, IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ʌȡȠıȦʌȚțȒȢ İȣșȪȞȘȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ İıijĮȜȝȑȞȦȞ ĮȞĮijȠȡȫȞ· țĮȚ IJȘȞ
ĮȞĮȗȒIJȘıȘ IJȘȢ țĮIJȐȜȜȘȜȘȢ İʌȚIJȩʌȚĮȢ IJİȤȞȚțȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ ȝİ ıIJȩȤȠ IJĮȤİȓĮ ʌȡȩȠįȠ·
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ĮȡȤȓıİȚ ȞĮ įȘȝȠıȚİȪİȚ ȑȖțĮȚȡİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ
țĮIJȐıIJĮıȘ ıIJȚȢ įȘȝȩıȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ıİ ȐȜȜȠȣȢ įȘȝȩıȚȠȣȢ ijȠȡİȓȢ ʌȠȣ įİȞ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ ıIJȘ
ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȜİʌIJȠȝİȡȫȞ țĮIJĮıIJȐıİȦȞ ĮʌȠIJİȜİıȝȐIJȦȞ ȤȡȒıİȦȞ,
ȚıȠȜȠȖȚıȝȫȞ țĮȚ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ țĮȚ IJȚȢ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ). īȚĮ IJȠ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ,
șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȑȞĮȢ IJĮțIJȚțȩȢ țĮȚ ȑȖțĮȚȡȠȢ ȝȘȤĮȞȚıȝȩȢ ĮȞĮijȠȡȐȢ.
iii. ǼʌȠʌIJİȓĮ țĮȚ ȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ IJȠȝȑĮ

Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ țĮȚ Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ įȚĮıijĮȜȓıȠȣȞ ȩIJȚ IJȠ ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ
İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩ.
ĬĮ ĮȞĮșİȦȡȘșİȓ Ș İʌȐȡțİȚĮ IJȠ ʌIJȦȤİȣIJȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ, ȖȚĮ IJȚȢ IJȡȐʌİȗİȢ țĮȚ IJȠȣȢ ȝȘ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪȢ ijȠȡİȓȢ.

iv. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
ȆȡȩȠįȠȢ IJȦȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ ȖȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȟİțȚȞȒıİȚ IJȘ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ĮȡȤȫȞ țĮȚ IJȠȣ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȖȚĮ
IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ ĮʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ĮȝȠȚȕȫȞ ʌȠȣ șĮ țĮȜȪʌIJİȚ IJȠȣȢ ȕĮıȚțȠȪȢ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ IJĮ
İʌȚįȩȝĮIJĮ. ĬĮ ĮijȠȡȐ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įȘȝȩıȚȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ țĮȚ șĮ ĮʌȠIJİȜİȓ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ İȣȡȪIJİȡȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ
IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮȞșȡȦʌȓȞȦȞ ʌȩȡȦȞ. ǹȣIJȩ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıİ ȑȞĮ ıȪıIJȘȝĮ ʌȠȣ Ș ĮȝȠȚȕȒ șĮ
ĮȞIJĮȞĮțȜȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJĮ țĮșȒțȠȞIJĮ.

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İȖțĮȚȞȚȐıİȚ IJȘ ȤȡȒıȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıİ țİȞIJȡȚțȩ İʌȓʌİįȠ țĮȚ
IJȦȞ ȣijȚıIJȐȝİȞȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ. ȅȚ ȑȜİȖȤȠȚ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ įȚİșȞȫȢ
ĮȞĮȖȞȦȡȚıȝȑȞȠȣȢ İȟȦIJİȡȚțȠȪȢ İȝʌİȚȡȠȖȞȫȝȠȞİȢ. ȅȚ īİȞȚțȠȓ ǵȡȠȚ ʌȠȣ șĮ įȚȑʌȠȣȞ IJȠȣȢ İȜȑȖȤȠȣȢ șĮ
ıȣȝijȦȞȘșȠȪȞ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȠ ǻȃȉ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ. ȅȚ ıIJȩȤȠȚ IJȦȞ İȜȑȖȤȦȞ İȓȞĮȚ: 

ȃĮ ȖȓȞİȚ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ ȤȡȒıȘ ʌȩȡȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ĮȞșȡȦʌȓȞȦȞ
ʌȩȡȦȞ, ȞĮ ĮȡȤȓıȠȣȞ ȞĮ İțIJİȜȠȪȞIJĮȚ țȣȕİȡȞȘIJȚțȑȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓİȢ (ʌ.Ȥ., ĮʌĮıȤȩȜȘıȘ, ĮȖĮșȐ țĮȚ
ȣʌȘȡİıȓİȢ) ıİ țİȞIJȡȚțȩ İʌȓʌİįȠ țĮȚ ıİ İʌȠʌIJİȣȩȝİȞȠȣȢ įȘȝȩıȚȠȣȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ
ȃĮ țĮșȠȡȚıIJȠȪȞ įȡȐıİȚȢ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ ȞĮ
ȣʌȐȡȟȠȣȞ ȠijȑȜȘ ıİ ȩȡȠȣȢ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮȢ, ȞĮ ʌȠıȠIJȚțȠʌȠȚȘșİȓ ʌȚșĮȞȒ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ įȘȝȠıȓȦȞ
įĮʌĮȞȫȞ Įʌȩ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ įȡȐıİȦȞ
ȃĮ ĮȟȚȠȜȠȖȘșİȓ Ș ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ țĮIJĮȜȜȘȜȩIJȘIJĮ IJȦȞ ȣʌĮȡȤȠȣıȫȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ țĮȚ ȞĮ ȖȓȞȠȣȞ ʌȡȠIJȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ Ȓ IJȘȞ țĮIJȐȡȖȘıȘ IJȦȞ ȜȚȖȩIJİȡȠ
ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȫȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȞĮ ȞĮ ʌȠıȠIJȚțȠʌȠȚȘșİȓ ʌȚșĮȞȒ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ įȘȝȠıȓȦȞ įĮʌĮȞȫȞ
Įʌȩ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ įȡȐıİȦȞ. 

ǼȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıIJȚȢ ĮȞȠȚȤIJȑȢ ĮȖȠȡȑȢ:
ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ șȑıȠȣȞ ıİ ʌȜȒȡȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠ īİȞȚțȩ ǼȝʌȠȡȚțȩ ȂȘIJȡȫȠ (īǼȂǾ).
ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘȞ țĮIJĮȖȡĮijȒ IJȦȞ ȣijȚıIJȐȝİȞȦȞ
țȜĮįȚțȫȞ ȞȠȝȠșİıȚȫȞ (screening) țĮȚ șĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ IJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ ıȘȝİȓȦȞ ȝȠȞĮįȚțȒȢ İʌĮijȒȢ (single
points of contact).
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȠįȚțȑȢ ȝİIJĮijȠȡȑȢ ijȠȡIJȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ȐȡİȚ IJȠȣȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ
įİȞ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȅįȘȖȓĮ 96/26/ǼǼ IJȘȢ 29ȘȢ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 1996 ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȓıȠįȠ ıIJȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ IJȦȞ
ȠįȚțȫȞ ȝİIJĮijȠȡȫȞ İȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ țĮȚ IJȚȢ İȜȐȤȚıIJİȢ ıIJĮșİȡȑȢ IJȚȝȑȢ.
ǼʌȓıȘȢ șĮ İțįȫıİȚ ȆȡȠİįȡȚțȩ ǻȚȐIJĮȖȝĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȘȢ ȤȠȞįȡȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ȊʌȠȣȡȖȚțȒ
ǹʌȩijĮıȘ ȖȚĮ IJȠȞ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ IJȦȞ IJȚȝȫȞ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ.

ȆȡȠȫșȘıȘ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚ İȟĮȖȦȖȫȞ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȐȡİȚ ȝȑIJȡĮ, ıİ ıȣȝijȦȞȓĮ ȝİ IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ IJȘȢ ǼǼ, ȖȚĮ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ IJȚȢ ǹȄǼ
țĮȚ IJȚȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ıİ țĮȚȞȠIJȩȝȠȣȢ țĮȚ ıIJȡĮIJȘȖȚțȠȪȢ IJȠȝİȓȢ (ʌȡȐıȚȞİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢ, IJİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ
țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țȜʌ), ȝȑıȦ IJȘȢ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ IJȠȣ ǼʌİȞįȣIJȚțȠȪ ȃȩȝȠȣ, IJȘȢ ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ șĮ
įȚİȣțȠȜȪȞȠȣȞ Ȉǻǿȉ, įȡȐıİȚȢ ʌȠȣ șĮ ʌȡȠȦșȠȪȞ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ȝİȖȐȜȦȞ ǹȄǼ țĮȚ ȝȑIJȡĮ İȞįȣȞȐȝȦıȘȢ IJȦȞ
ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ʌȡȠȫșȘıȘȢ IJȦȞ İȟĮȖȦȖȫȞ.

3.

ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ IJȡȓIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȑȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ IJȑIJĮȡIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ
2010)
i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ȆȡȠıĮȡȝȠȖȒ

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İʌȚIJȪȤİȚ IJȠȞ ıIJȩȤȠ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ IJȠȣ 2010 ȖȚĮ IJȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ.
ȉȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ IJȠ ʌȡȠıȤȑįȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2011 ıIJȠȤİȪȠȞIJĮȢ ıIJȘȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
ȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJĮ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ
IJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȠİIJȠȚȝȐıİȚ ȑȞĮ ıȤȑįȚȠ ĮʌȠțȡĮIJȚțȠʌȠȚȒıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȫȜȘıȘ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ țĮȚ
įȘȝȩıȚȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ ȝİ ıțȠʌȩ IJȘȞ İȓıʌȡĮȟȒ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 1 įȚȢ Ǽȣȡȫ ĮȞȐ ȑIJȠȢ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2011-2013.

ii. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ IJȠ ȞȠȝȠıȤȑįȚȠ ȖȚĮ IJȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȠȣ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ıİ ıȣȞȑȤİȚĮ IJȦȞ
ıȣȗȘIJȒıİȦȞ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ. ȉĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑȡȠȢ IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ:    

Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ ȝİıȠʌȡȩșİıȝȠȣ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȖȚĮ IJȘ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȕȐıİȚ İȞȩȢ
IJȡȚİIJȠȪȢ țȣȜȚȩȝİȞȠȣ ĮȞȫIJĮIJȠȣ ȠȡȓȠȣ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ IJȠ țȡȐIJȠȢ, IJȠȣȢ ijȠȡİȓȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ
țĮȚ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ
Ǿ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJĮ ȣʌȩȜȠȚʌĮ ȣʌȠȣȡȖİȓĮ IJȩıȠ
țĮIJȐ IJȘȞ ijȐıȘ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮȢ ȩıȠ țĮȚ İțIJȑȜİıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (įȓȞȠȞIJĮȢ ıIJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ
įȚțĮȓȦȝĮ ĮȡȞȘıȚțȣȡȓĮȢ ıIJȚȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ ȖȚĮ įĮʌȐȞİȢ țĮȚ ıIJȘȞ İțIJȑȜİıȒ IJȠȣȢ)
Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȠȪ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȠȪ ȑțIJĮțIJȦȞ ĮȞĮȖțȫȞ ıIJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, IJȘȢ IJȐȟİȦȢ
IJȠȣ 10% IJȘȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ʌȓıIJȦıȘȢ ȖȚĮ țȡĮIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ, İțIJȩȢ Įʌȩ ȝȚıșȠȪȢ, ıȣȞIJȐȟİȚȢ țĮȚ
IJȩțȠȣȢ. Ǿ ȤȡȒıȘ IJȠȣ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȠȪ ȑțIJĮțIJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ șĮ ĮʌȠijĮıȓȗİIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ
ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
Ǿ įȚĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ IJȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ įİȞ ĮȜȜȐȗİȚ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ȝȑȖİșȠȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮIJȐ IJȠ
ıIJȐįȚȠ ȑȖțȡȚıȘȢ, ĮȜȜȐ İʌȚțİȞIJȡȫȞİIJĮȚ ıIJȘ ıȪȞșİıȘ IJȦȞ įȘȝȩıȚȦȞ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ İıȩįȦȞ țĮȚ ıIJȘȞ
ĮȟȚȠʌȚıIJȓĮ IJȦȞ ʌȡȠȕȜȑȥİȦȞ ȖȚĮ IJĮ ȑȟȠįĮ țĮȚ IJĮ ȑıȠįĮ.
Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ ȚıȤȣȡȩIJİȡȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ İȜȑȖȤȠȣ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ, İȚįȚțȩIJİȡĮ ȝȑıȦ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ
țĮIJȐȜȜȘȜȦȞ İȜȑȖȤȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȘȢ ĮȞȐȜȘȥȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ, ȝȑıȦ IJȦȞ ȠʌȠȓȦȞ ȠȚ
ijȠȡİȓȢ įĮʌĮȞȫȞ (ȣʌȠȣȡȖİȓĮ, IJȠʌȚțȒ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ, ȠȡȖĮȞȚıȝȠȓ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ,
ȞȠıȠțȠȝİȓĮ țĮȚ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ) șĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ IJĮțIJȚțȐ ıIJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ ıȤİIJȚțȐ
ȝİ IJȚȢ İțțȡİȝİȓȢ ĮȞĮȜȒȥİȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJȚȢ ʌȚıIJȫıİȚȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ.
Ǿ İȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ țĮȞȩȞĮ İıȩįȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȞ ȠʌȠȓȠ Ș įȚȐșİıȘ
IJȦȞ İıȩįȦȞ İijȩıȠȞ ĮȣIJȐ ȟİʌİȡȞȠȪȞ IJȚȢ ʌȡȠȕȜȑȥİȚȢ șĮ țĮșȠȡȓȗİIJĮȚ İț IJȦȞ ʌȡȠIJȑȡȦȞ ıIJȠȞ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.
Ǿ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝȚĮȢ İȚįȚțȒȢ ȣʌȘȡİıȓĮȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ıIJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ
ĮȞİȟȐȡIJȘIJİȢ ıȣȝȕȠȣȜȑȢ țĮȚ İȚįȚțȩ ȜİʌIJȠȝİȡȒ ȑȜİȖȤȠ ıİ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ȗȘIJȒȝĮIJĮ, șĮ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ
įȘȝȠıȓȦȢ ȖȚĮ IJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ ıȤȑįȚĮ țĮȚ IJȘȞ İțIJȑȜİıȒ IJȠȣȢ, țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȚȢ
ȝĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ ʌȠȣ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȠȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.

ȉȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ ʌȠȣ įȚȑʌİȚ IJȠȣȢ ȝȚıșȠȪȢ IJȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ıİ
ıȣȝijȦȞȓĮ ȝİ IJȠȞ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ.

iii. ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ
ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ țĮȚ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȩȜĮ IJĮ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ ȞȠȝȠıȤȑįȚĮ țĮȚ įȚĮIJȐȖȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ
İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ IJȘȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ǹȡȤȒȢ ȆȜȘȡȦȝȫȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȝȚıșȠȪȢ ıIJȠ įȘȝȩıȚȠ
IJȠȝȑĮ. ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ șĮ įȘȝȠıȚİȪıİȚ ȝȚĮ ĮȞĮȜȣIJȚțȒ ȑțșİıȘ, ȕĮıȚıȝȑȞȘ ıİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ țĮȚ ȝİ IJȘ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮ IJȘȢ ǹȡȤȒȢ ǼȞȚĮȓȦȞ ȆȜȘȡȦȝȫȞ, ȖȚĮ IJȘ įȠȝȒ țĮȚ IJȠ ȪȥȠȢ IJȦȞ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ, IJȠ ȝȑȖİșȠȢ țĮȚ IJȘ
įȣȞĮȝȚțȒ IJȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ıIJȘ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ.
ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıȠȣȞ IJȘ ʌȡȫIJȘ ijȐıȘ IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ ȖȚĮ IJȠ İȞȚĮȓȠ ıȪıIJȘȝĮ țȡĮIJȚțȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ, ȝİ
IJȘ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ ȝȚĮȢ țİȞIJȡȚțȒȢ ĮȡȤȒȢ ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ȐȝİıȘ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȒȢ ʌȜĮIJijȩȡȝĮȢ ȖȚĮ
IJȚȢ țȡĮIJȚțȑȢ ıȣȝȕȐıİȚȢ țĮȚ șĮ İȚıȐȖȠȣȞ IJȘ ȤȡȒıȘ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ įȘȝȠʌȡĮıȓĮȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ ȝȓĮ țȠȚȞȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ țĮȚ țȠȚȞȑȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ ȖȚĮ IJȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ʌȜİȚȠįȠIJȚțȫȞ įȚĮȖȦȞȚıȝȫȞ, țĮșȫȢ
țĮȚ ȖȚĮ İȜȑȖȤȠȣȢ İț IJȦȞ ʌȡȠIJȑȡȦȞ (ex ante) țĮȚ İț IJȦȞ ȣıIJȑȡȦȞ (ex post).
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠıȤȑįȚĮ țĮȚ ȝȑIJȡĮ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ĮIJȗȑȞIJĮȢ ȖȚĮ ȀĮȜȪIJİȡȘ
ȇȪșȝȚıȘ.
īȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ȣȖİȓĮȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȠ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ ȣȖİȓĮȢ (ȃȩȝȠȢ 3580/2007), șĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ ıȪıIJȘȝĮ ȖȚĮ IJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȦȞ ijĮȡȝȐțȦȞ, IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȣȞȠİȓ IJȘȞ ȤȡȒıȘ ȖİȞȩıȚȝȦȞ ijĮȡȝȐțȦȞ ––
ĮȞIJȓȖȡĮijĮ (, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ İȞȩȢ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ IJȦȞ ıȣȞIJĮȖȫȞ IJȦȞ
ȖȚĮIJȡȫȞ.

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ȝȘȤĮȞȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ, ĮȞĮȕĮșȝȓȗȠȞIJĮȢ IJĮ
ıȣıIJȒȝĮIJĮ țĮIJȐȡIJȚıȘȢ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ IJȠȣȢ țĮȚ IJȘ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȦȞ ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ įȚȠȓțȘıȘȢ, ȜȠȖȚıIJȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ įȚʌȜȠȖȡĮijȚțȠȪ ȜȠȖȚıIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ) țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȘ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ İʌȓȕȜİȥȘ IJȦȞ įĮʌĮȞȫȞ ȣȖİȓĮȢ Įʌȩ
IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, IJȘ įȘȝȠıȓİȣıȘ İȜİȖȝȑȞȦȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ țĮȚ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȦȞ ȝȘȤĮȞȚıȝȫȞ
IJȚȝȠȜȩȖȘıȘȢ țĮȚ țȠıIJȠȜȩȖȘıȘȢ.
ǼȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȦȞ șİıȝȫȞ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ İȡȖĮıȓĮȢ:
Ȉİ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȜȩȖȠȣ ȝİ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȠIJİȓȞİȚ țĮȚ IJȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ
ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ʌȜĮȚıȓȠȣ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȫȞ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ, ʌȠȣ șĮ
ʌȡȠȕȜȑʌȠȣȞ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȘȢ ĮȝȠȚȕȒȢ IJȘȢ ȣʌİȡȦȡȚĮțȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ IJȘ ȝİȖĮȜȪIJİȡȘ İȣİȜȚȟȓĮ ıIJȘ įȚĮȤİȓȡȚıȘ IJȠȣ
ȤȡȩȞȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ. ĬĮ İʌȚIJȡȑȥİȚ ıİ IJȠʌȚțȐ ıȪȝijȦȞĮ ȞĮ șȑIJȠȣȞ IJȚȢ ȝȚıșȠȜȠȖȚțȑȢ ĮȣȟȒıİȚȢ ȤĮȝȘȜȩIJİȡĮ Įʌȩ IJȚȢ
țȜĮįȚțȑȢ ıȣȝijȦȞȓİȢ țĮȚ ȞĮ İȚıȐȖȠȣȞ ĮȝȠȚȕȑȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞįȑȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮ ıİ İʌȓʌİįȠ
İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ĮȜȜȐȟİȚ IJȠȞ țĮȞȠȞȚıȝȩ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ įȚĮȚIJȘıȓĮȢ, (ȃȩȝȠȢ 1876/1990) ȑIJıȚ ȫıIJİ țĮȚ
IJĮ įȪȠ ȝȑȜȘ ȞĮ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ țĮIJĮijȪȖȠȣȞ ıIJȘ įȚĮȚIJȘıȓĮ ĮȞ įȚĮijȦȞȠȪȞ ȝİ IJȘ ʌȡȩIJĮıȘ IJȠȣ ȝİıȠȜĮȕȘIJȒ.
Ȉİ ıȣȞȑȤİȚĮ įȚĮȜȩȖȠȣ ȝİ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ țĮIJȫIJĮIJȠȣȢ
ȝȚıșȠȪȢ ȝİ İȚıĮȖȦȖȒ ȝȚıșȫȞ țȐIJȦ Įʌȩ IJȠȞ țĮIJȫIJĮIJȠ ȝȚıșȩ (sub-minima) ȖȚĮ İȣȐȜȦIJİȢ ȠȝȐįİȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ȞȑȠȚ
țĮȚ ȠȚ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȐȞİȡȖȠȚ țĮȚ șĮ İijĮȡȝȩıİȚ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ șĮ İȖȖȣȫȞIJĮȚ ȩIJȚ ȠȚ IJȡȑȤȠȞIJİȢ țĮIJȫIJĮIJȠȚ ȝȚıșȠȓ șĮ
ʌĮȡĮȝİȓȞȠȣȞ ıIJĮșİȡȠȓ ıİ ȠȞȠȝĮıIJȚțȠȪȢ ȩȡȠȣȢ ȖȚĮ IJȡȓĮ ȤȡȩȞȚĮ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ĮȜȜȐȟİȚ IJȘȞ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ʌȡȠıIJĮıȓĮ IJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ ʌĮȡĮIJİȓȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ȝĮșȘIJİȓĮȢ
ȖȚĮ ȞȑİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıIJȠ ȑȞĮ ȑIJȠȢ, ȝİȚȫȞȠȞIJĮȢ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ İʌȓʌİįȠ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮʌȩȜȣıȘȢ
țĮȚ įȚĮıijĮȜȓȗȠȞIJĮȢ ȩIJȚ IJȠ țĮșİıIJȫȢ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘȢ șĮ İȓȞĮȚ IJȠ ȓįȚȠ ȖȚĮ İȚįȚțİȣȝȑȞȠȣȢ țĮȚ ĮȞİȚįȓțİȣIJȠȣȢ
İȡȖȐIJİȢ, ĮȣȟȐȞȠȞIJĮȢ IJȠ İȜȐȤȚıIJȠ ȩȡȚȠ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ țĮȞȩȞȦȞ ȝĮȗȚțȫȞ ĮʌȠȜȪıİȦȞ İȚįȚțȐ ȖȚĮ ȝİȖȐȜİȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ įȚİȣțȠȜȪȞȠȞIJĮȢ IJȘ ȤȡȒıȘ ıȣȝȕȐıİȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȘȝȚĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ.
īȚĮ IJȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıIJȚȢ ĮȞȠȚȤIJȑȢ ĮȖȠȡȑȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ĮȜȜȐȟİȚ IJȘȞ ȣʌȐȡȤȠȣıĮ (țȜĮįȚțȒ) ȞȠȝȠșİıȓĮ ıİ ıȘȝĮȞIJȚțȠȪȢ IJȠȝİȓȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ ȩʌȦȢ Ƞ
IJȠȣȡȚıȝȩȢ, IJȠ ȜȚĮȞȚțȩ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ Ș İțʌĮȓįİȣıȘ. Ǿ ȞȑĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ IJȘȞ ȓįȡȣıȘ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ȝİȚȫȞȠȞIJĮȢ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ıIJĮ DZȡșȡĮ 15 țĮȚ 25 IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ
ȊʌȘȡİıȓİȢ țĮȚ İȚįȚțȐ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ıȤİIJȚȗȩȝİȞİȢ ȝİ ʌȠıȠIJȚțȠȪȢ țĮȚ ȖİȦȖȡĮijȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ, ȞȠȝȚțȑȢ
ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ, ȝİIJȠȤȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ, țĮIJȫIJİȡİȢ Ȓ ĮȞȫIJİȡİȢ ĮȝȠȚȕȑȢ țĮȚ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ıİ ʌȠȜȣIJȠȝİĮțȑȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ. ĬĮ ʌȡȑʌİȚ İʌȓıȘȢ ȞĮ įȚİȣțȠȜȪȞİȚ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȫȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȢ IJȘȞ
ʌĮȡȐȖȡĮijȠ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȜİȣșİȡȓĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 16 IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ ȝȑıȦ
ȝȚĮȢ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘȢ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ įȚĮıijĮȜȓȗİȚ ȞȠȝȚțȒ ȕİȕĮȚȩIJȘIJĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ʌĮȡȩȤȠȣȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, įȘȜĮįȒ
țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȢ ıIJȘȞ ĮȞIJȓıIJȠȚȤȘ (țȜĮįȚțȒ) ȞȠȝȠșİıȓĮ ȟİțȐșĮȡĮ ʌȠȚİȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ĮijȠȡȠȪȞ Ȓ ȩȤȚ
įȚĮıȣȞȠȡȚĮțȑȢ ȣʌȘȡİıȓİȢ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȠIJİȓȞİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ȐȡıȘ IJȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ıİ țȜİȚıIJȐ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ:   

IJȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJȠȢ, ȞĮ ȐȡİȚ ʌİȡȚIJIJȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ȖȚĮ İȜȐȤȚıIJȘ ĮȝȠȚȕȒ, IJȘȞ ȠȣıȚĮıIJȚțȒ
ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ įȚĮijȒȝȚıȘȢ, ȖİȦȖȡĮijȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȠȚ įȚțȘȖȩȡȠȚ ȞĮ
įȡȠȣȞ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ
IJȠȣ ijĮȡȝĮțİȣIJȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJȠȢ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ IJȠȣ ĮȡȚșȝȠȪ IJȦȞ ijĮȡȝĮțİȓȦȞ țĮȚ
IJȠ İȜȐȤȚıIJȠ ʌİȡȚșȫȡȚȠ țȑȡįȠȣȢ
IJȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡĮijȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJȠȢ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȜȐȤȚıIJȘ ĮȝȠȚȕȒ, ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ ıIJȠȞ ĮȡȚșȝȩ
IJȦȞ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐijȦȞ, ȖİȦȖȡĮijȚțȠȪȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȠȚ
ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐijȠȚ ȞĮ įȡȠȣȞ țĮȚ IJȘȞ ȠȣıȚĮıIJȚțȒ ĮʌĮȖȩȡİȣıȘ įȚĮijȒȝȚıȘȢ
ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞİȢ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȜȐȤȚıIJȘ ĮȝȠȚȕȒ
ȝȘȤĮȞȚțȠȓ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȜȐȤȚıIJȘ ĮȝȠȚȕȒ
ȠȡțȦIJȠȓ ȜȠȖȚıIJȑȢ, ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İȜȐȤȚıIJȘ ĮȝȠȚȕȒ

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ șĮ ʌȐȡİȚ IJĮ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJĮ ȝȑIJȡĮ ȫıIJİ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ țĮȚ
ȠȣıȚĮıIJȚțȒ ȝİIJĮijȠȡȐ ıIJȠ İșȞȚțȩ įȓțĮȚȠ IJȦȞ țĮȞȩȞȦȞ IJȘȢ ǼǼ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮȖȞȫȡȚıȘ IJȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȫȞ
ʌȡȠıȩȞIJȦȞ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȐ ȆȡȠıȩȞIJĮ (ȅįȘȖȓĮ 2005/36/ǼǼ) țĮȚ IJȘ
ıȣȝȝȩȡijȦıȘ ȝİ IJȚȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ IJȠȣ ǻȚțĮıIJȘȡȓȠȣ IJȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȀȠȚȞȠIJȒIJȦȞ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ IJȘȞ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ ĮįİȚȠįȩIJȘıȘȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ țĮȚ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ, Ș ȠʌȠȓĮ ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ șĮ ĮȞĮșİȦȡȒıİȚ IJȠ
ȃȩȝȠ 3325/05, șĮ İijĮȡȝȩıİȚ IJȠ ȃȩȝȠ 3335/05 ȖȚĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ȗȫȞİȢ, țĮȚ șĮ İijĮȡȝȩıİȚ IJȠ ȤȦȡȠIJĮȟȚțȩ
ıȤȑįȚȠ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚİȓ IJȠ ȣʌȐȡȤȠȞ șİıȝȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ǼȜȜȘȞȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ (Ǽǹǹ), Ș ȠʌȠȓĮ șĮ țĮIJĮȡȖİȓ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ țȠȚȞȠʌȠȓȘıȘȢ ȖȚĮ ȩȜİȢ IJȚȢ ıȣȝijȦȞȓİȢ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ
ıIJȠ ʌİįȓȠ įȡȐıȘȢ IJȠȣ DZȡșȡȠȣ 1 IJȠȣ ȃȩȝȠȣ 703/1977, șĮ įȓȞİȚ ıIJȘȞ Ǽǹǹ IJȘ įȪȞĮȝȘ ȞĮ ĮʌȠȡȡȓʌIJİȚ țĮIJĮȖȖİȜȓİȢ,
șĮ ĮȣȟȒıİȚ IJȘȞ ĮȞİȟĮȡIJȘıȓĮ IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ Ǽǹǹ țĮȚ șĮ ȚįȡȪıİȚ İȪȜȠȖȠ ȖȚĮ IJȘȞ įȚİȡİȪȞȘıȘ țĮȚ ȑțįȠıȘ
ĮʌȠijȐıİȦȞ.
ȆȡȠȫșȘıȘ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚ İȟĮȖȦȖȫȞ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ įȚİȞİȡȖȒıİȚ ȝȚĮ ıİ ȕȐșȠȢ İțIJȓȝȘıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȡȐıİȦȞ DzȡİȣȞĮȢ & ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ țĮȚ
țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ įȚĮijȩȡȦȞ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ ȆȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ, ȝİ ıțȠʌȩ ȞĮ
ʌȡȠıĮȡȝȩıİȚ IJȘȞ İșȞȚțȒ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȒıİȚ ȑȞĮ İȟȦIJİȡȚțȩ ıȣȝȕȠȣȜİȣIJȚțȩ ıȫȝĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȝİȞȠ Įʌȩ IJȠ 7Ƞ ȆȡȩȖȡĮȝȝĮ
DzȡİȣȞĮȢ țĮȚ ǹȞȐʌIJȣȟȘȢ, ȖȚĮ ȞĮ İȟİIJȐıİȚ IJȠȞ IJȡȩʌȠ İȞȓıȤȣıȘȢ IJȘȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ, IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ įİıȝȫȞ
ȝİIJĮȟȪ įȘȝȩıȚĮȢ ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ İȜȜȘȞȚțȫȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚȫȞ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȫȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ
țȜȐıIJİȡȢ.
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌȚIJȪȤİȚ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ ȖȚĮ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ (ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȝİIJȡȘșȠȪȞ ȕȐıİȚ
ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ) țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝİȖȐȜȦȞ ıȤİįȓȦȞ.

4. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ IJȑIJĮȡIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ʌȡȫIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ
2011)
i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ

ǹȣıIJȘȡȒ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2011 ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ țĮȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ șĮ İȟİIJȐȗİIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ (ıȦȡİȣIJȚțȫȞ)
ĮȞȫIJĮIJȦȞ ȠȡȓȦȞ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȂȅȋȆ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ȉȂȈ)

ii.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȑȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ

ȉȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ȞĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȠȣ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
ȣʌȩȝȞȘȝĮ ĮȣIJȩ.

iii.

ǻȚĮșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ țĮȚ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩȢ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘȞ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ İȞıȦȝȐIJȦıȘ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2007/66/EC ȖȚĮ IJȚȢ įȚĮįȚțĮıȓİȢ
ʌȡȠıijȣȖȒȢ ıIJȠȞ IJȠȝȑĮ IJȘȢ ıȪȞĮȥȘȢ įȘȝȩıȚȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ țĮȚ IJĮȣIJȩȤȡȠȞĮ șĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ ȩIJȚ Ș İȣșȪȞȘ ȖȚĮ IJȘȞ

İȟȑIJĮıȘ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ĮȞȐșİıȘȢ șĮ įȓȞİIJĮȚ ıIJĮ įȚȠȚțȘIJȚțȐ įȚțĮıIJȒȡȚĮ. Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘȞ
ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ 2009/81 ȖȚĮ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ ĮıijȐȜİȚĮȢ țĮȚ ȐȝȣȞĮȢ.
ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ IJȘ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȠȣ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȜȠʌȠȚȒıİȚ ʌȜȒȡȦȢ IJȠ ıȤȑįȚȠ ĮȞȐțĮȝȥȘȢ IJȠȣ IJȠȝȑĮ IJȦȞ ıȚįȘȡȠįȡȩȝȦȞ ȫıIJİ ȞĮ țĮIJĮıIJȠȪȞ
ȠȚ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJȑȢ IJȠȣ țİȡįȠijȩȡİȢ, ȣȜȠʌȠȚȫȞIJĮȢ IJȘȞ ȠįȘȖȓĮ IJȘȢ ǼǼ țĮȚ ĮȞĮįȚĮȡșȡȫȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ İIJĮȚȡȓĮ
ıȣȝȝİIJȠȤȫȞ.
ȉȠ țȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮʌİȜİȣșİȡȫȞİȚ IJȚȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ IJȦȞ IJȠȝȑȦȞ IJȘȢ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ
İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ IJȠȣ ijȣıȚțȠȪ ĮİȡȓȠȣ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȜȐȕİȚ ȝȑIJȡĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ IJȘȢ ǼǼ, ȫıIJİ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș ĮȞİȟĮȡIJȘıȓĮ țĮȚ ȠȚ
įȣȞĮIJȩIJȘIJİȢ IJȘȢ ȇȣșȝȚıIJȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ (ȇǹǼ) țĮȚ ȞĮ ĮʌİȜİȣșİȡȦșİȓ Ƞ IJȠȝȑĮȢ IJȠȣ ȤİȚȡȚıȝȠȪ IJȦȞ
ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘȢ IJȘȢ ǻǼȈȂǾǼ (ȘȜİțIJȡȚıȝȩȢ) țĮȚ IJȘȢ ǻǼȈĭǹ (ijȣıȚțȩ ĮȑȡȚȠ), ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ
țĮȚ IJȘȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ įȚĮijĮȞȫȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ țĮȚ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ İʌȚȜȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȑįȡȠȣ țĮȚ IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ ȇǹǼ.

5. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ ʌȑȝʌIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ įİȪIJİȡȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ
2011)

i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ

ǹȣıIJȘȡȒ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2011 ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ țĮȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ șĮ İȟİIJȐȗİIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȦȞ
ĮȞȫIJĮIJȦȞ ȠȡȓȦȞ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȂȅȋȆ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ȉȂȈ).

ii.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ ȖȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ șİıʌȓıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ/įȚȐIJĮȖȝĮ, ȝİ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ țĮșȚİȡȫȞİIJĮȚ ȑȞĮ ĮʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ
ĮȝȠȚȕȫȞ (ʌȠȣ ȞĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȠ ȕĮıȚțȩ ȝȚıșȩ țĮȚ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ) țĮȚ ȞĮ ȚıȤȪİȚ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įȘȝȠıȓȠȣȢ
ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ, İȟĮıijĮȜȓȗȠȞIJĮȢ ȩIJȚ Ș ĮȝȠȚȕȒ ĮȞIJĮȞĮțȜȐ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ IJĮ țĮșȒțȠȞIJĮ: ĮȣIJȒ Ș
ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑȡȠȢ ȝȓĮȢ ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮȞĮȝȩȡijȦıȘȢ IJȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ ĮȞșȡȦʌȓȞȦȞ ʌȩȡȦȞ IJȠȣ
įȘȝȠıȓȠȣ IJȠȝȑĮ.
Ȃİ ȕȐıȘ IJĮ İȣȡȒȝĮIJĮ Įʌȩ IJȘȞ İȟȦIJİȡȚțȒ țĮȚ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȘ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıİ țİȞIJȡȚțȩ
İʌȓʌİįȠ, Ș ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ țĮȚ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȠȞ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ IJȦȞ ʌȩȡȦȞ, IJȘȞ
ȠȡȖȐȞȦıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ.
ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ȜȐȕȠȣȞ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȦȞ șİıȝȫȞ ıIJȘȞ ĮȖȠȡȐ İȡȖĮıȓĮȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȠȜȠțȜȘȡȫıİȚ IJȘ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ ȖȚĮ IJȘȞ İȞįȣȞȐȝȦıȘ IJȘȢ ǼʌȚșİȫȡȘıȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ, Ș ȠʌȠȓĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ıIJİȜİȤȦșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ȝİ İȟİȚįȚțİȣȝȑȞȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ țĮȚ ȞĮ ȑȤİȚ ʌȠıȠIJȚțȠȪȢ ıIJȩȤȠȣȢ ıİ ıȤȑıȘ ȝİ IJȠȞ
ĮȡȚșȝȩ IJȠȞ İȜȑȖȤȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞIJȚȝİIJȫʌȚıȘ IJȘȢ ĮįȒȜȦIJȘȢ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ șĮ ĮʌĮȚIJİȓ IJȘȞ
İȖȖȡĮijȒ/țĮIJĮȤȫȡȘıȘ ȞȑȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȡȚȞ ĮȣIJȠȓ ĮȞĮȜȐȕȠȣȞ ȣʌȘȡİıȓĮ.
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ ʌİȡȚșȦȡȓȦȞ ȕİȜIJȓȦıȘȢ IJȘȢ ıIJȩȤİȣıȘȢ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȞĮ İȞįȣȞĮȝȦșİȓ
IJȠ țȠȚȞȦȞȚțȩ įȓȤIJȣ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ʌȚȠ İȣȐȜȦIJİȢ ȠȝȐįİȢ.
ǼȞȓıȤȣıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ ıIJȚȢ ĮȞȠȚȤIJȑȢ ĮȖȠȡȑȢ:

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ șİıʌȓıİȚ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐȡȖȘıȘ IJȦȞ țȜİȚıIJȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ȞȠȝȚțȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ, ijĮȡȝĮțİȓȦȞ, ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐijȦȞ, ĮȡȤȚIJİțIJȩȞȦȞ,
ȝȘȤĮȞȚțȫȞ țĮȚ ȠȡțȦIJȫȞ ȜȠȖȚıIJȫȞ.
ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ ȖȚĮ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ (ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȝİIJȡȘșȠȪȞ ȕȐıİȚ
ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ).

6. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ ȑțIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ IJȡȓIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ 2011)

i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ

ǹȣıIJȘȡȒ İțIJȑȜİıȘ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2011 ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌĮȡȩȞ ȂȞȘȝȩȞȚȠ țĮȚ IJĮ ȝȑIJȡĮ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒȢ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ. Ǿ ʌȡȩȠįȠȢ șĮ İȟİIJȐȗİIJĮȚ ȕȐıİȚ IJȦȞ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȦȞ
ĮȞȫIJĮIJȦȞ ȠȡȓȦȞ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȂȅȋȆ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ țĮȚ IJȠȣ ȉȂȈ).
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȑȞĮȞ ʌȡȠțĮIJĮȡțIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ ȖȚĮ IJȠ 2012 ıIJȠȤİȪȠȞIJĮȢ ıIJȘȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ
ȝİȓȦıȘ IJȠȣ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ, țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ IJȘȞ
ĮȞĮȜȣIJȚțȒ ʌĮȡȠȣıȓĮıȘ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ʌȠȣ ĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 2,2% IJȠȣ ǹǼȆ. ȉĮ ȝȑIJȡĮ
ĮȣIJȐ İȓȞĮȚ: (ıİ İȟĮȚȡİIJȚțȑȢ ʌİȡȚʌIJȫıİȚȢ, ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ȜȘijșȠȪȞ ȣʌ’’ ȩȥȚȞ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ĮʌȠijȑȡȠȣȞ ĮȞȐȜȠȖȘ
İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ, ıİ ıIJİȞȒ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȠ ǻȃȉ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ)
-

ȂİȓȦıȘ IJȘȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ ıIJȠ įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ İʌȚʌȡȠıșȑIJȦȢ IJȠȣ țĮȞȩȞĮ IJȘȢ ȝȓĮȢ ʌȡȩıȜȘȥȘȢ ĮȞȐ
ʌȑȞIJİ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȒıİȚȢ. ǹȣIJȩ șĮ İʌȚIJȡȑȥİȚ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 600 İț. İȣȡȫ.
ǼȚįȚțȩȢ ijȩȡȠȢ țĮIJĮȞȐȜȦıȘȢ ȖȚĮ IJĮ ȝȘ ĮȜțȠȠȜȠȪȤĮ ʌȠIJȐ, ıȣȞȠȜȚțȒȢ ĮʌȩįȠıȘȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 300 İț.
İȣȡȫ.
ȈȣȞȑȤȚıȘ IJȘȢ İʌȑțIJĮıȘȢ IJȘȢ ȕȐıȘȢ ȖȚĮ IJȠȞ ijȩȡȠ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ
ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȫȞ ĮȟȚȫȞ ĮʌȩįȠıȘȢ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 200 İț. İȣȡȫ ʌȡȩıșİIJȦȞ İıȩįȦȞ.
ȈȣȞȑȤȚıȘ IJȘȢ ĮȞĮįȚȠȡȖȐȞȦıȘȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 500 İț.
İȣȡȫ.
ǹȞĮıIJȠȜȒ ıIJȚȢ ȠȞȠȝĮıIJȚțȑȢ ĮȣȟȒıİȚȢ ıȣȞIJȐȟİȦȞ.
ȈȣȞȑȤȚıȘ IJȘȢ ĮȪȟȘıȘȢ IJȘȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ IJİțȝȘȡȓȦȞ ijȠȡȠȜȩȖȘıȘȢ IJȦȞ İʌĮȖȖİȜȝĮIJȚȫȞ ȝİ
ıIJȩȤȠ IJȘ ıȣȜȜȠȖȒ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 100 İț. İȣȡȫ İʌȚʌȜȑȠȞ.
ȂİȓȦıȘ IJȦȞ İʌȚįȠIJȒıİȦȞ ıİ įȘȝȩıȚİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮIJȐ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 800 İț. İȣȡȫ, ȦȢ ĮʌȠIJȑȜİıȝĮ
IJȘȢ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȒȢ IJȠȣȢ.
ǼʌȚįȩȝĮIJĮ ĮȞİȡȖȓĮȢ ȝİ țȡȚIJȒȡȚĮ IJĮ İȜȐȤȚıIJĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ ȝȑıĮ įȚĮȕȓȦıȘȢ. ȈIJȩȤȠȢ İȓȞĮȚ Ș
İȟȠȚțȠȞȩȝȘıȘ 500 İț. İȣȡȫ.
Ǿ İȟĮıijȐȜȚıȘ İʌȚʌȡȩıșİIJȦȞ İıȩįȦȞ Įʌȩ IJȘȞ ĮįİȚȠįȩIJȘıȘ IJȣȤİȡȫȞ ʌĮȚȖȞȓȦȞ: IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 225 İț.
İȣȡȫ Įʌȩ IJȘȞ ʌȫȜȘıȘ ĮįİȚȫȞ țĮȚ 400 İț. İȣȡȫ Įʌȩ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ.
ȆİȡĮȚIJȑȡȦ įȚİȪȡȣȞıȘ IJȘȢ ȕȐıȘȢ IJȠȣ ĭȆǹ ȝİ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ țĮȞȠȞȚțȠȪ ıȣȞIJİȜİıIJȒ ȖȚĮ ĮȖĮșȐ țĮȚ
ȣʌȘȡİıȓİȢ ʌȠȣ IJȫȡĮ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ ȝİȚȦȝȑȞȠ ıȣȞIJİȜİıIJȒ ĭȆǹ, ıIJȠȤİȪȠȞIJĮȢ IJȘȞ ıȣȜȜȠȖȒ
IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ İʌȚʌȜȑȠȞ 300 İț. İȣȡȫ.
ii.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ĮȜȜĮȖȑȢ

ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ IJȠȞ İțıȣȖȤȡȠȞȚıȝȩ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ:
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ įȚĮıijĮȜȓıİȚ IJȘȞ ʌȜȒȡȘ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ǹIJȗȑȞIJĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȀĮȜȪIJİȡȘ ȃȠȝȠșȑIJȘıȘ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ
ȝİȓȦıȘ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ țĮIJȐ 20% ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJȠ 2008 țĮȚ șĮ țĮIJİșȑıȘ ȑțșİıȘ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ.
ǺİȜIJȓȦıȘ IJȠȣ İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȠȪ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȞIJȠȢ:

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ IJȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȫıIJİ ȞĮ ʌİȡȚȠȡȓıİȚ IJĮ ijȠȡȠȜȠȖȚțȐ İȝʌȩįȚĮ ıİ ıȣȖȤȦȞİȪıİȚȢ țĮȚ
İȟĮȖȠȡȑȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȩʌȦȢ Ș ȝȘ ȝİIJĮijȠȡȐ ıȣııȦȡİȣȝȑȞȦȞ ȗȘȝȚȫȞ ȝĮȗȓ ȝİ IJȘȞ İʌȚȤİȓȡȘıȘ țĮȚ Ƞ
ʌȠȜȪʌȜȠțȠȢ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȦȞ ȣʌİȡȕȠȜȚțȫȞ țİȡįȫȞ (ȞȩȝȠȢ 3522/2006 ȐȡșȡȠ 11) țĮIJȐ IJȘ ȝİIJĮȕȓȕĮıȘ
İIJĮȚȡİȚȫȞ.
Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȜȐȕİȚ ĮʌȠijȐıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ įȚĮįȚțĮıȓĮȢ IJİȜȦȞİȚĮțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ IJȦȞ
İȟĮȖȦȖȫȞ țĮȚ İȚıĮȖȦȖȫȞ țĮȚ șĮ įȫıİȚ IJȘ ıȤİIJȚțȒ įȣȞĮIJȩIJȘIJĮ İțțĮșȐȡȚıȘȢ ijȠȡIJȓȦȞ ıİ ȝİȖȐȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ Ȓ
ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ ʌİȡȚȠȤȑȢ ĮȞIJȓ IJȦȞ IJİȜȦȞİȓȦȞ. Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ țĮIJĮȡȖȒıİȚ IJȘȞ ĮʌĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ İȖȖȡĮijȒ ıIJȠ
ȝȘIJȡȫȠ İȟĮȖȦȖȑȦȞ IJȠȣ İȝʌȠȡȚțȠȪ İʌȚȝİȜȘIJȘȡȓȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȩțIJȘıȘ ʌȚıIJȠʌȠȚȘIJȚțȠȪ ʌȡȠȑȜİȣıȘȢ.

7. ǼȞȑȡȖİȚİȢ ȖȚĮ IJȠȞ ȑȕįȠȝȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ (ȞĮ ȑȤȠȣȞ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ ȦȢ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ IJȑIJĮȡIJȠȣ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ
2011)

i.

ǻȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ

Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İʌȚIJȪȤİȚ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȠ ȑȜȜİȚȝȝĮ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȖȚĮ IJȠ
2011.
ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȑȞĮ ʌȡȠıȤȑįȚȠ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ 2012 ȖȚĮ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȝİȓȦıȘ IJȠȣȢ
İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ țĮȚ șĮ ıȣȝʌİȡȚȜȐȕİȚ ȝȑIJȡĮ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ IJĮ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȞȑȡȤȠȞIJĮȚ ıİ IJȠȣȜȐȤȚıIJȠȞ 2,2% IJȠȣ ǹǼȆ
ıȣȝijȦȞȓĮ ȝİ IJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ.

ii.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ

ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘȢ IJȦȞ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȉĮȝİȓȦȞ țĮȚ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȈȣȞȠȤȒȢ:
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ İțʌȜȘȡȫıİȚ IJȠȣȢ ıIJȩȤȠȣȢ ȖȚĮ IJȚȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ (ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ȝİIJȡȘșȠȪȞ ȕȐıİȚ
ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ).
ǼȚıĮȖȦȖȒ İȞȩȢ įȚĮįȚțIJȣĮțȠȪ ĮȞȠȚȤIJȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İʌȚIJȒȡȘıȘȢ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ĮʌȠįȠȤȒȢ IJȦȞ ʌȡȠIJȐıİȦȞ
ȑȡȖȦȞ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȑȡȖȦȞ.
ǻȚĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ Ș įȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȒ İʌȐȡțİȚĮ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ țĮȚ İȞįȚȐȝİıȦȞ ijȠȡȑȦȞ IJȦȞ
İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ IJȠȣ ǼȈȆǹ 2007-1013, ȑȤİȚ ʌȚıIJȠʌȠȚȘșİȓ Įʌȩ IJȠȞ įȚİșȞȒ ȠȡȖĮȞȚıȝȩ
ʌȚıIJȠʌȠȓȘıȘȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȡȩIJȣʌȠ ISO 9001:2008 (ȆȠȚȩIJȘIJĮ ǻȚȠȓțȘıȘȢ).

ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 1. ȆĮȡȠȤȒ ıIJȠȚȤİȓȦȞ
ȀĮIJȐ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȠȚ ĮțȩȜȠȣșȠȚ įİȓțIJİȢ țĮȚ İțșȑıİȚȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ IJȓșİȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ ĮȡȝȩįȚİȢ
ĮȡȤȑȢ ıIJȘ įȚȐșİıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, IJȘȢ ǼȀȉ țĮȚ IJȠȣ ǻȃȉ ıİ IJĮțIJȚțȒ ȕȐıȘ. Ȉİ ȖİȞȚțȑȢ ȖȡĮȝȝȑȢ,
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıİ ȐȜȜȠȣȢ ʌȠȜȣȝİȡİȓȢ țĮȚ įȚȝİȡİȓȢ ʌȚıIJȦIJȑȢ, ʌȠȣ ıȣȝȝİIJȑȤȠȣȞ ıİ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ
ȠȚțȠȞȠȝȚțȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ ȩʌȠȣ ȣʌȐȡȤİȚ țĮȚ țȠȚȞȠIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ, șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ țĮȚ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, İțIJȩȢ ĮȞ Ș
ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȤİȚ įȘȜȫıİȚ ȩIJȚ ĮȣIJȩ įİȞ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ. ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ȣʌȠȕȐȜȜȠȣȞ ıIJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ İțșȑıİȚȢ
ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ĮȝȑıȦȢ ȝİIJȐ IJȚȢ ȘȝİȡȠȝȘȞȓİȢ įȠțȚȝȒȢ.

ȆĮȡȑȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

ȆȡȠțĮIJĮȡțIJȚțȐ ȝȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ țȪȡȚĮȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ
țĮIJȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ ĮȞȐ ȣʌȠȣȡȖİȓȠ)

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, 15 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ- ĮȣIJȑȢ ȠȚ
ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ
İʌȓıȘȢ ıİ İʌȩȝİȞİȢ įȚĮȕȚȕȐıİȚȢ
ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ

ǼʌȚțĮȚȡȠʌȠȚȘȝȑȞĮ ȝȘȞȚĮȓĮ ıȤȑįȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ İțIJȑȜİıȘȢ IJȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȖȚĮ IJȠ ȣʌȩȜȠȚʌȠ IJȠȣ ȑIJȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ
țȪȡȚĮȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ țĮIJȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ İıȩįȦȞ țĮȚ įĮʌĮȞȫȞ ĮȞȐ
ȣʌȠȣȡȖİȓȠ.

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

ȆȡȠțĮIJĮȡțIJȚțȐ ȝȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ ȖȚĮ ijȠȡİȓȢ ȖİȞȚțȒȢ
țȣȕȑȡȞȘıȘȢ (İțIJȩȢ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ)

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ- ĮȣIJȐ IJĮ
ıIJȠȚȤİȓĮ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ
İʌȓıȘȢ ıİ İʌȩȝİȞİȢ įȚĮȕȚȕȐıİȚȢ
ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ

ȂȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȝȚıșȠįȠıȓĮ IJȠȣ ǻȘȝȠıȓȠȣ (IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ
țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ țĮIJȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ
ıİ ȠȞȠȝĮıIJȚțȠȪȢ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ İʌȚįȩȝĮIJĮ ıİ įȘȝȠıȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ĮȞȐ
ȣʌȠȣȡȖİȓȠ țĮȚ įȘȝȩıȚȠ ijȠȡȑĮ), ĮȡȚșȝȩ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ
(ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒȢ țĮIJȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘȢ ĮȞȐ
ȣʌȠȣȡȖİȓȠ țĮȚ įȘȝȠıȓȦȞ ijȠȡȑȦȞ İțIJȩȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ), ȝȑıȠ
ȝȚıșȩ (ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ ȕĮıȚțȠȪ ȝȚıșȠȪ, ʌĮȡȠȤȫȞ țĮȚ
İʌȚįȠȝȐIJȦȞ). ĬĮ ʌȡȠıIJȓșİIJĮȚ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ țĮIJȘȖȠȡȚȠʌȠȓȘıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ
ıIJȠȚȤİȓȦȞ ıIJȠȣȢ țȪȡȚȠȣȢ įȘȝȩıȚȠȣȢ ijȠȡİȓȢ.

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ (ȑȞĮȡȟȘ ǿȠȪȞȚȠȢ
2010)

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȠȣȢ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ țĮȚ
IJȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ țȠȚȞȠIJȚțȠȪȢ țĮȞȠȞȚıȝȠȪȢ
ıIJĮIJȚıIJȚțȒȢ.

ȉȡȚȝȘȞȓĮ ȜȠȖȚıIJȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ, 90
ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ
IJȡȚȝȒȞȠȣ.

ǼȕįȠȝĮįȚĮȓĮ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ ȖȚĮ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ
ȝİ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȘ ȤȡȒıȘ țĮȚ ʌȘȖȒ țİijĮȜĮȓȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘ ıȤİIJȚțȒ

ǼȕįȠȝĮįȚĮȓȦȢ IJȘȞ ȆĮȡĮıțİȣȒ,
ȝİ ĮȞĮijȠȡȐ ıIJȘȞ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞȘ

ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ –– İʌȓıȘȢ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘ ȖȚĮ țȪȡȚİȢ țȣȕİȡȞȘIJȚțȑȢ
įĮʌȐȞİȢ țĮȚ ȑıȠįĮ.

ȆȑȝʌIJȘ.

ȈIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘ ijȠȡȑȦȞ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ İțIJȩȢ IJȘȢ
țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ ȩȤȚ ĮȡȖȩIJİȡĮ Įʌȩ 15
ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ ĮȣIJȑȢ ȠȚ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ șĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ țĮȚ ıİ İʌȩȝİȞİȢ
įȚĮȕȚȕȐıİȚȢ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ
ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ.

ȈIJȠȚȤİȓĮ ȠijİȚȜȩȝİȞȦȞ įĮʌĮȞȫȞ (ȝİ IJȚȢ țĮșȣıIJİȡȠȪȝİȞİȢ ȠijİȚȜȑȢ) IJȘȢ
ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ IJȠȣ țȡȐIJȠȣȢ, IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ, IJȘȢ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ țĮȚ ȞȠȝȚțȫȞ ʌȡȠıȫʌȦȞ.

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓȦȢ, İȞIJȩȢ 55 ȘȝİȡȫȞ
ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ IJȡȚȝȒȞȠȣ.

ȈIJȠȚȤİȓĮ ȠijİȚȜȩȝİȞȦȞ įĮʌĮȞȫȞ (țĮșȣıIJİȡȠȪȝİȞİȢ ȠijİȚȜȑȢ) IJȠȣ
ȀȡȐIJȠȣȢ țĮȚ IJȦȞ ȞȠıȠțȠȝİȓȦȞ.

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ.

ǻȘȝȩıȚȠ ȋȡȑȠȢ țĮȚ İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıİ įȘȝȩıȚİȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ țĮȚ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ.

ȂȘȞȚĮȓȦȢ, İȞIJȩȢ İȞȩȢ ȝȒȞĮ.

ȈIJȠȚȤİȓĮ İıȩįȦȞ țĮȚ įĮʌĮȞȫȞ țĮȚ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȓ IJȦȞ 30 ȝİȖĮȜȣIJȑȡȦȞ
įȘȝȠıȓȦȞ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȕȐıİȚ ıȣȞȠȜȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ.

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓȦȢ, IJȡİȚȢ ȝȒȞİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ IJȡȚȝȒȞȠȣ.

ȈIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ İʌȚįȠIJȒıİȦȞ (ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȚȢ țĮȚ
ʌȡȠțĮIJĮȕȠȜȑȢ), įĮʌȐȞİȢ țİijĮȜĮȓȦȞ țĮȚ İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ țĮȜȣʌIJȩȝİȞİȢ
Įʌȩ țȠȚȞȠIJȚțȑȢ ʌȡȠțĮIJĮȕȠȜȑȢ Ȓ ȣʌȠȥȒijȚİȢ, ȖȚĮ țȠȚȞȠIJȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ,
İʌȚȤȠȡȘȖȒıİȚȢ Įʌȩ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ țȠȚȞȠIJȚțȒȢ ȕȠȒșİȚĮȢ, İȚįȚțȫȢ
ıȣȝijȦȞȘȝȑȞĮ ȝİ IJȘȞ ǼǼ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ İȞIJȩȢ IJȡȚȫȞ
İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ
ȝȒȞĮ

ȂȘȞȚĮȓĮ ĮȞĮijȠȡȐ IJȦȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ Įʌȩ IJȠȣȢ İțIJȩȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪȢ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ.

ȂȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ İȚįȚțȫȞ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

DzțșİıȘ ʌȡȠȩįȠȣ ȖȚĮ IJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

ȆĮȡȑȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ
ȈIJȠȚȤİȓĮ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ țĮȚ ʌĮșȘIJȚțȠȪ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ

ǼȕįȠȝĮįȚĮȓȦȢ țȐșİ İʌȩȝİȞȘ
İȡȖȐıȚȝȘ ȘȝȑȡĮ

ȈIJȠȚȤİȓĮ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ țĮȚ ʌĮșȘIJȚțȠȪ IJȠȣ İȜȜȘȞȚțȠȪ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ
ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ –– ıȣȖțİȞIJȡȦIJȚțȠȓ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȠȓ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȓ IJȦȞ ʌȚıIJȦIJȚțȫȞ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

ȚįȡȣȝȐIJȦȞ
ǼȟȑȜȚȟȘ IJȘȢ İȟȦIJİȡȚțȒȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȦȞ İȜȜȘȞȚțȫȞ IJȡĮʌİȗȫȞ ıIJȚȢ
șȣȖĮIJȡȚțȑȢ IJȠȣȢ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ 2

ȂȘȞȚĮȓȦȢ 15 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

ǼȟȦIJİȡȚțȑȢ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȑȢ ȡȠȑȢ ȖȚĮ IJȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ, IJȚȢ
İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ, IJȠ įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
ĮȞĮȝİȞȩȝİȞȦȞ İȟİȜȓȟİȦȞ İȞIJȩȢ IJȦȞ İʌȠȝȑȞȦȞ 12 ȝȘȞȫȞ

ȂȘȞȚĮȓȦȢ 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

DzțșİıȘ ȖȚĮ IJȘ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ

ǼȕįȠȝĮįȚĮȓȦȢ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ
İȡȖȐıȚȝȘ

DzțșİıȘ ȖȚĮ IJȘȞ İȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ įİȚțIJȫȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓȦȢ 15 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ IJȡȚȝȒȞȠȣ, ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ įȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮ ıIJȠȚȤİȓȦȞ

DzțșİıȘ ıİ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ Įʌȩ IJĮ IJĮțIJȚțȐ IJİıIJ ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮȢ ĮțȡĮȓȦȞ
țĮIJĮıIJȐıİȦȞ

ȉȡȚȝȘȞȚĮȓȦȢ 15 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ IJȠ
IJȑȜȠȢ țȐșİ IJȡȚȝȒȞȠȣ, ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ įȚĮșİıȚȝȩIJȘIJĮ ıIJȠȚȤİȓȦȞ

ǹȞĮȜȣIJȚțȒ ĮȞĮijȠȡȐ IJȠȣ ȚıȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ
ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ ȝİ ĮȞĮijȠȡȐ țĮȚ İʌİȟȒȖȘıȘ IJȦȞ ȝİIJĮȕȠȜȫȞ IJȦȞ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȫȞ

ǼȕįȠȝĮįȚĮȓȦȢ IJȘȞ İʌȩȝİȞȘ
İȡȖȐıȚȝȘ 

2

ȩȜĮ IJĮ İȓįȘ įĮȞİȚıȝȠȪ țĮȚ țİijĮȜĮȓȠȣ țĮșȫȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ IJȚȢ țĮșĮȡȑȢ țĮIJĮșȑıİȚȢ ıIJȚȢ șȣȖĮIJȡȚțȑȢ ıIJȠ
İȟȦIJİȡȚțȩ

ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2 –– ȉĮȝİȓȠ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ

īİȞȚțȐ
-

-

ȅ ıțȠʌȩȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (ȉĮȝİȓȠ) İȓȞĮȚ ȞĮ įȚĮIJȘȡȒıİȚ IJȘ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ
ıIJȠ İȜȜȘȞȚțȩ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ, ȤȠȡȘȖȫȞIJĮȢ ȓįȚĮ țİijȐȜĮȚĮ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ıȘȝĮȞIJȚțȒȢ ıȣȡȡȓțȞȦıȘȢ IJȦȞ
țİijĮȜĮȓȦȞ.
ȉȠ ȉĮȝİȓȠ įİȞ șĮ ıIJȘȡȓȗİȚ IJȘ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮ, Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȚıȤȪȠȣıİȢ ȡȣșȝȓıİȚȢ.
ȉĮ ȓįȚĮ țİijȐȜĮȚĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘ ȝȠȡijȒ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤȦȞ ȝİIJȠȤȫȞ ıIJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ,
ʌȠȣ įȡĮıIJȘȡȚȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȝİ ȐįİȚĮ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. ȅȚ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤİȢ ȝİIJȠȤȑȢ șĮ
ȝİIJĮIJȡȑʌȠȞIJĮȚ ıİ țȠȚȞȑȢ, ıİ İʌȩȝİȞȠ ıIJȐįȚȠ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ șĮ İȟİȚįȚțİȣșȠȪȞ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ıIJȘ
ȞȠȝȠșİıȓĮ șȑıʌȚıȘȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ.
Ǿ ıȣȝȝİIJȠȤȒ ıIJȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȒ țĮȚ șĮ İȞİȡȖȠʌȠȚİȓIJĮȚ ȩIJĮȞ įİȞ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ ȠȚ İȜȐȤȚıIJİȢ
țİijĮȜĮȚĮțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ, ȩʌȦȢ ȑȤȠȣȞ ȠȡȚıIJİȓ ȖȚĮ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ Įʌȩ IJȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, ȦȢ ĮȡȝȩįȚĮ İʌȠʌIJȚțȒ ĮȡȤȒ țĮȚ ȩIJĮȞ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȕȡİșİȓ ȐȜȜȘ ȚįȚȦIJȚțȒ ȜȪıȘ.
ǼȐȞ IJĮ ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ įİȞ įȪȞĮȞIJĮȚ ȞĮ ıȣȖțİȞIJȡȫıȠȣȞ İȖțĮȓȡȦȢ İʌȚʌȡȩıșİIJĮ țİijȐȜĮȚĮ ȖȚĮ ȞĮ
ĮʌȠʌȜȘȡȫıȠȣȞ IJȠ ȉĮȝİȓȠ, șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıȤȑįȚȠ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȒȢ IJȠȣȢ ȣʌȩ IJȘȞ ĮȚȖȓįĮ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠ, țĮIJ’’
İijĮȡȝȠȖȒȞ IJȦȞ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ țȡĮIJȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ.
ȉȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ Țįȡȣșİȓ ȝİ İȚįȚțȒ İȜȜȘȞȚțȒ ȞȠȝȠșİıȓĮ.
ȆȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ĮȡȤȚțȒ İʌIJĮİIJȒȢ įȚȐȡțİȚĮ. ȂİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ Ș țȣȡȚȩIJȘIJĮ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ ʌİȡȞȐ
ıIJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȘȝȩıȚȠ, ȝȑȤȡȚ IJȠ ȪȥȠȢ IJȘȢ ıȣȝȝİIJȠȤȒȢ IJȠȣ ıIJȠ ȝİIJȠȤȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ.

ȃȠȝȚțȩ ȀĮșİıIJȫȢ
-

ȉȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ įȘȝȚȠȣȡȖȘșİȓ ȦȢ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ȚįȚȦIJȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ, ȫıIJİ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ Ș
ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȩIJȘIJĮ țĮȚ Ș ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ (ʌ.Ȥ. ȖȚĮ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ʌȡȠıȜȒȥİȦȞ țĮȚ ĮʌȠįȠȤȫȞ IJȠȣ țĮIJȐȜȜȘȜĮ
țĮIJĮȡIJȚıȝȑȞȠȣ ĮȞșȡȫʌȚȞȠȣ įȣȞĮȝȚțȠȪ).
Ǿ ȞȠȝȚțȒ įȠȝȒ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ İʌȚIJȡȑʌİȚ IJȘȞ ȚįȚȦIJȚțȒ ıȣȝȝİIJȠȤȒ.

ȀİijȐȜĮȚĮ
-

ȉȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJİȓIJĮȚ ȝİ ʌȠıȩ 10 įȚȢ İȣȡȫ Įʌȩ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ Įʌȩ ʌȘȖȑȢ ʌȡȠİȡȤȩȝİȞİȢ
Įʌȩ IJȠ țȠȚȞȩ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ǼǼ/ǻȃȉ. ǹȣIJȩ ıȘȝĮȓȞİȚ ȩIJȚ Ƞ țȓȞįȣȞȠȢ ȗȘȝȚȫȞ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ ʌȜȒȡȦȢ Įʌȩ IJȘȞ
İȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȦȢ țȪȡȚȠȢ ȝȑIJȠȤȠȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ. Ǿ ĮȖȠȡȐ IJȦȞ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤȦȞ ȝİIJȠȤȫȞ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ
ȖȓȞİȚ IJȠȚȢ ȝİIJȡȘIJȠȓȢ.

ȅȡȖĮȞȦIJȚțȐ ȗȘIJȒȝĮIJĮ
-

-

-

ȉȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ įȚȠȚțİȓIJĮȚ Įʌȩ ȑȞĮ įȚȠȚțȘIJȚțȩ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ, ĮʌȠIJİȜȠȪȝİȞȠ Įʌȩ (1) ȑȞĮȞ İʌȚțİijĮȜȒȢ, ȑȞĮȞ
İțIJİȜİıIJȚțȩ įȚİȣșȣȞIJȒ țĮȚ IJȡİȚȢ įȚİȣșȣȞIJȑȢ ʌȠȣ șĮ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉIJǼ, țĮȚ (2) įȪȠ ex
officio įȚİȣșȣȞIJȑȢ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȠȪȞ IJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ IJȠȞ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉIJǼ. Ǿ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ Ș ǼȀȉ șĮ ȠȡȓıȠȣȞ ȑȞĮȞ ʌĮȡĮIJȘȡȘIJȒ ʌȠȣ șĮ ıȣȝȝİIJȑȤİȚ ȤȦȡȓȢ įȚțĮȓȦȝĮ ȥȒijȠȣ ıIJȚȢ
ıȣȞİįȡȚȐıİȚȢ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ıȣȝȕȠȣȜȓȠȣ (ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ, ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ IJȠȣ ʌĮȡĮIJȘȡȘIJȒ IJȘȢ Ǽ.
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ, IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ țȠȚȞȠIJȚțȫȞ țĮȞȩȞȦȞ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ țĮȚ țȡĮIJȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ)
ȅ İʌȚțİijĮȜȒȢ, Ƞ İțIJİȜİıIJȚțȩȢ įȚİȣșȣȞIJȒȢ țĮȚ ȠȚ ȝȘ ex officio įȚİȣșȣȞIJȑȢ șĮ ĮʌĮȚIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȞĮ İȓȞĮȚ ȐIJȠȝĮ İȖȞȦıȝȑȞȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ țȪȡȠȣȢ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ, ıIJȘȞ ǼǼ Ȓ įȚİșȞȫȢ.
ȀĮșȑȞĮȢ Įʌȩ IJȠȣȢ İʌȚțİijĮȜȒȢ țĮȚ ȝȘ ex officio įȚİȣșȣȞIJȑȢ șĮ ȠȡȓȗİIJĮȚ ȖȚĮ įȚȐȡțİȚĮ ʌȑȞIJİ İIJȫȞ,
ĮȞĮȞİȫıȚȝȘ ȖȚĮ įȪȠ ĮțȩȝĮ ȑIJȘ țĮȚ șĮ ĮȞĮțĮȜİȓIJĮȚ ȣʌȠȤȡİȦIJȚțȐ ȝȩȞȠ țĮIJȩʌȚȞ ıȤİIJȚțȒȢ ĮʌȩijĮıȘȢ
İȜȜȘȞȚțȠȪ įȚțĮıIJȘȡȓȠȣ ȝİIJȐ Įʌȩ ĮȓIJȘȝĮ İȓIJİ IJȠȣ ǻȚȠȚțȘIJȒ IJȘȢ ȉIJǼ İȓIJİ IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ıȣȝȕȠȣȜȓȠȣ IJȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ ȩIJĮȞ (1) įİȞ İȓȞĮȚ ʌȜȑȠȞ ȚțĮȞȩȢ ȞĮ ĮȞIJĮʌȠțȡȓȞİIJĮȚ ıIJĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ țĮșȒțȠȞIJĮ IJȘȢ șȑıȘȢ IJȠȣ Ȓ
(2) țȡȚșİȓ ȑȞȠȤȠȢ ȖȚĮ ıȠȕĮȡȒ ʌĮȡȐȞȠȝȘ ıȣȝʌİȡȚijȠȡȐ.
ȀĮȞȑȞĮ ȝȑȜȠȢ IJȠȣ ǻȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ įİȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȑȜȠȢ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ıȣȝȕȠȣȜȓȠȣ
ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ.

-

Ǿ ȞȠȝȠșİıȓĮ șȑıʌȚıȘȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ ʌȡȠȕȜȑʌİȚ ȩIJȚ țĮIJȐ IJȘȞ İțIJȑȜİıȘ IJȦȞ ȣʌȩ IJȠȣ ȞȩȝȠȣ țĮșȘțȩȞIJȦȞ
IJȠȣȢ, ȠȪIJİ Ƞ ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȘȢ ȉIJǼ, ȠȪIJİ țȐʌȠȚȠ ȝȑȜȠȢ IJȠȣ ǻȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ
ĮȞĮȗȘIJȒıȠȣȞ Ȓ ȜȐȕȠȣȞ ȠįȘȖȓİȢ Įʌȩ IJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ Ȓ Įʌȩ ȐȜȜȠ țȡĮIJȚțȩ ijȠȡȑĮ.
ȉȠ įȚȠȚțȘIJȚțȩ ıȣȝȕȠȪȜȚȠ șĮ ʌĮȡȠȣıȚȐȗİȚ İȟĮȝȘȞȚĮȓİȢ İțșȑıİȚȢ ıIJȘȞ İȜȜȘȞȚțȒ ǺȠȣȜȒ, IJȘȞ Ǽ.Ǽ., IJȘȞ ǼȀȉ
țĮȚ IJȠ ǻȃȉ.
ȉĮ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȐ ȑȟȠįĮ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȓįȚȠ IJȠ ȉĮȝİȓȠ.

ǼȟȠȣıȓİȢ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ
-

īȚĮ IJȘȞ İțʌȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ IJȠȣ IJȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ ȑȤİȚ ȠȡȚıȝȑȞİȢ İȟȠȣıȓİȢ ıIJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ
ʌȠȣ ȑȤİȚ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȚ, țĮȚ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ șĮ ĮıțȠȪȞIJĮȚ ȝİIJȐ Įʌȩ įȚĮȕȠȪȜİȣıȘ ȝİ IJȘȞ ȉIJǼ. ȅȚ İȟȠȣıȓİȢ IJȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ șĮ ĮıțȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ İʌȚijȪȜĮȟȘ IJȦȞ İʌȠʌIJȚțȫȞ ĮȡȝȠįȚȠIJȒIJȦȞ IJȘȢ ȉIJǼ țĮȚ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
İȞįİȚțIJȚțȐ IJĮ İȟȒȢ :
o ȞĮ ĮʌĮȚIJİȓ Įʌȩ IJȘȞ ȉIJǼ ȞĮ IJȠȣ ʌĮȡȑȤİȚ ȖȚĮ IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ țȐșİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ
ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ ȖȚĮ IJȘȞ ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȠȣ ıțȠʌȠȪ IJȠȣ
o ȞĮ ȠȡȓȗİȚ ȑȞĮ ȝȑȜȠȢ ıIJȠ ǻȈ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ
o ȞĮ ĮʌĮȚIJİȓ Įʌȩ IJȠ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ ȓįȡȣȝĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ıȤİįȓȠȣ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ
o ȞĮ ȑȤİȚ įȚțĮȓȦȝĮ ĮȡȞȘıȚțȣȡȓĮȢ (ȕȑIJȠ) ıİ ĮʌȠijȐıİȚȢ İȞȩȢ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ
(İʌȚȤİȚȡȘȝĮIJȚțȒ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ, ĮʌȩįȠıȘ ȝİȡȚıȝȐIJȦȞ, șȑȝĮIJĮ ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ, ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ țĮȚ
įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ʌĮșȘIJȚțȠȪ ț.Ȝ.ʌ.)
o ȞĮ ıȣȖțĮȜİȓ IJȘ īȈ IJȦȞ ȝİIJȩȤȦȞ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ IJȠ İIJĮȚȡȚțȩ
įȓțĮȚȠ
o ȞĮ ĮʌĮȚIJİȓ IJȘ ȝİIJĮIJȡȠʌȒ IJȦȞ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤȦȞ ȝİIJȠȤȫȞ ıİ țȠȚȞȑȢ, ȩIJĮȞ IJȠ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȩ
ȓįȡȣȝĮ ĮįȣȞĮIJİȓ ȞĮ țĮȜȪʌIJİȚ (1) IJȠ İȜȐȤȚıIJȠ ȪȥȠȢ ȚįȓȦȞ țİijĮȜĮȓȦȞ ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİȚ IJȠ ıȤİIJȚțȩ
țĮȞȠȞȚıIJȚțȩ ʌȜĮȓıȚȠ Ȓ (2) ȠȡȚıȝȑȞİȢ ȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ĮʌĮȚIJȒıİȚȢ ʌȠȣ șĮ İʌȚȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠ
ıȤȑįȚȠ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ IJȠȣ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ. Ǿ ȞȠȝȠșİıȓĮ șȑıʌȚıȘȢ IJȠȣ
ȉĮȝİȓȠȣ, șĮ İȟİȚįȚțİȪıİȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ ȝȚĮ ĮȞIJȚțİȚȝİȞȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȠȣ șĮ ĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ ȖȚĮ
IJȚȢ IJȚȝȑȢ ȝİIJĮIJȡȠʌȒȢ, ȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȢ ȣʌȩȥȘ IJȚȢ ıȣȞȑʌİȚİȢ Įʌȩ IJȘȞ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ, IJĮ
ȞȠȝȚțȐ țĮIJȠȤȣȡȦȝȑȞĮ įȚțĮȚȫȝĮIJĮ IJȦȞ ȝİIJȩȤȦȞ țĮȚ IJȠȣȢ țȠȚȞȠIJȚțȠȪȢ țĮȞȩȞİȢ țȡĮIJȚțȫȞ
İȞȚıȤȪıİȦȞ.
o ȞĮ ʌȡȠȤȦȡȐ ıİ įȚĮȖȞȦıIJȚțȑȢ ȝİȜȑIJİȢ țĮȚ İȚįȚțȠȪȢ İȜȑȖȤȠȣȢ ȝİ IJȘ ȕȠȒșİȚĮ İȟȦIJİȡȚțȫȞ
İȜİȖțIJȫȞ ȖȚĮ ȞĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ Ș ijİȡİȖȖȣȩIJȘIJĮ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ ȩIJĮȞ IJȠ ȉĮȝİȓȠ
țȡȓȞİȚ ȩIJȚ ĮȣIJȩ İȓȞĮȚ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȠ.

-

Ǿ ȉIJǼ, ȝİ IJȘȞ ȚįȚȩIJȘIJĮ IJȘȢ ȦȢ İʌȠʌIJȚțȩȢ ijȠȡȑĮȢ ȖȚĮ IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ țĮȚ IJȠ ȉĮȝİȓȠ șĮ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȝȑȖȚıIJȘ įȣȞĮIJȒ ĮȞIJĮȜȜĮȖȒ İȝʌȚıIJİȣIJȚțȫȞ ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ʌȠȣ ȠȡȓȗİȚ Ș țȠȚȞȠIJȚțȒ
ȞȠȝȠșİıȓĮ.

ȀȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ țİijĮȜĮȓȠȣ
-

-

-

ȉĮ țȡȚIJȒȡȚĮ ȖȚĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠIJİ ĮȪȟȘıȘ țİijĮȜĮȓȠȣ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞĮȡȝȠȞȚıIJȠȪȞ ȝİ IJȘȞ ǹʌȩijĮıȘ IJȘȢ
ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ IJȘȢ 19.11.2008 (ȃ 560/2008 ȝȑIJȡĮ ıIJȒȡȚȟȘȢ ȖȚĮ IJĮ ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ ıIJȘȞ ǼȜȜȐįĮ). Ǿ
ȤȠȡȒȖȘıȘ ȝİIJȠȤȚțȠȪ țİijĮȜĮȓȠȣ ȣʌȩțİȚIJĮȚ İȚįȚțȩIJİȡĮ ıIJĮ ʌĮȡĮțȐIJȦ țȡȚIJȒȡȚĮ.
ȉĮ ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ șĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ ȝȘ ıȦȡİȣIJȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ȝİ ȕȐıȘ IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ,
İțIJȩȢ İȐȞ Ș ĮȞȐȜȣıȘ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ įȚțĮȚȠȜȠȖİȓ ȝȓĮ İȞĮȜȜĮțIJȚțȒ ʌȡȠıȑȖȖȚıȘ. ȂȓĮ ȝȘ
ıȦȡİȣIJȚțȒ ĮʌȠȗȘȝȓȦıȘ ȝİ ȕȐıȘ IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȓȞĮȚ İȓIJİ 10% (ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȘȞ
ʌĮȡĮʌȐȞȦ ĮʌȩijĮıȘ) Ȓ İȟĮȡIJȫȝİȞȘ Įʌȩ IJȠ ʌȡȠijȓȜ țȚȞįȪȞȠȣ IJȠȣ ʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȞ ʌȠȚȩIJȘIJĮ
IJȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ, ȝİIJĮȟȪ 7% țĮȚ 9.3%, İȞȫ IJȠ țİijȐȜĮȚȠ ʌȡȫIJȘȢ ȕĮșȝȓįĮȢ (tier 1) ȖȚĮ ȕĮıȚțȐ ȣȖȚȒ
ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ țĮȞȠȞȚțȐ ȞĮ ĮʌȠȗȘȝȚȫȞİIJĮȚ ȝİ ȩȤȚ ȜȚȖȩIJİȡȠ Įʌȩ 9%.
ȉĮ ʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ įİȞ șĮ țĮIJĮȕȐȜȜȠȣȞ ȝİȡȓıȝĮIJĮ Ȓ İȟȠijȜȠȪȞ țȠȣʌȩȞȚĮ ıİ ȣȕȡȚįȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ, İțIJȩȢ
ĮȞ İȓȞĮȚ ȣʌȠȤȡİȦȝȑȞĮ İț IJȠȣ ȞȩȝȠȣ ȞĮ IJȠ țȐȞȠȣȞ, țȐIJȚ ʌȠȣ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıIJȘȞ ʌİȡȓʌIJȦıȘ țİȡįȠijȩȡȠȣ
ʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ȚįȡȪȝĮIJȠȢ (İȞ IJȠȪIJȠȚȢ IJȠ ʌȚıIJȦIJȚțȩ ȓįȡȣȝĮ įİȞ șĮ İʌȚIJȡȑʌİIJĮȚ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıİȚ ĮʌȠșİȝĮIJȚțȐ
ȖȚĮ ȞĮ ʌĮȡȠȣıȚȐıİȚ țȑȡįȘ).
ȉȠ ʌȚıIJȦIJȚțȩ ȓįȡȣȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮȖȠȡȐıİȚ IJȚȢ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤİȢ ȝİIJȠȤȑȢ ıIJȠ ȓįȚȠ ʌȠıȩ ȝİ ĮȣIJȩ ʌȠȣ
İʌİȞįȪșȘțİ ĮȡȤȚțȐ ıİ ĮȣIJȩ. ȂİIJȐ Įʌȩ 5 ȤȡȩȞȚĮ ȠȚ ȝİIJȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İʌĮȞĮțIJȘșȠȪȞ Ȓ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ
ĮʌȠȗȘȝȚȦșȠȪȞ ȝİ ʌȡȩıIJȚȝȠ. ǹȞ įİȞ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İʌĮȞĮțIJȘșȠȪȞ ȖȚĮIJȓ įİȞ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ IJĮ țȡȚIJȒȡȚĮ
țİijĮȜĮȚĮțȒȢ İʌȐȡțİȚĮȢ, ȠȚ ʌȡȠȞȠȝȚȠȪȤİȢ ȝİIJȠȤȑȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝİIJĮIJȡĮʌȠȪȞ ıİ țȠȚȞȑȢ ȝİIJȠȤȑȢ.

DzȖțȡȚıȘ ıȤİįȓȠȣ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ
-

ȀȐșİ ıȤȑįȚȠ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ıȪȝijȦȞȠ ȝİ IJȠȣȢ țĮȞȩȞİȢ ʌİȡȓ țȡĮIJȚțȫȞ İȞȚıȤȪıİȦȞ țĮȚ ȞĮ
İȖțȡȚșİȓ ȝİ ĮʌȩijĮıȘ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ȝİ ıIJȩȤȠ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ ȩIJȚ IJȠ ʌȚıIJȦIJȚțȩ ȓįȡȣȝĮ șĮ
ĮȞĮțIJȒıİȚ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJȐ IJȠȣ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ, ȩIJȚ șĮ İʌȚIJİȣȤșİȓ Ƞ İʌȚȝİȡȚıȝȩȢ
IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ĮȞȐȝİıĮ ıIJȠȣȢ ȝİIJȩȤȠȣȢ țĮȚ ȩIJȚ șĮ ʌİȡȚȠȡȚıIJİȓ Ș ıIJȡȑȕȜȦıȘ IJȠȣ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ.

ǼʌȩȝİȞĮ ȕȒȝĮIJĮ
-

ȅȚ İȜȜȘȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ șĮ İIJȠȚȝȐıȠȣȞ IJȘȞ ĮʌĮȡĮȓIJȘIJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȠȣ șĮ șȑıİȚ ıİ İijĮȡȝȠȖȒ IJȚȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ
ȜİʌIJȠȝȑȡİȚİȢ ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ ǿȠȣȞȓȠȣ 2010 IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ.

ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 3. ȆȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ȂǼȉǹȇȇȊĬȂǿȈǼǿȈ ȈȉǾ ǻǾȂȅȈǿǹ
ǻǿȅǿȀǾȈǾ
ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010
- İțțȓȞȘıȘ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ ȫıIJİ ȞĮ țĮȜȪʌIJİȚ IJȩıȠ IJȠ
ȕĮıȚțȩ ȝȚıșȩ ȩıȠ țĮȚ ȩȜĮ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ ʌȠȣ ĮijȠȡȠȪȞ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ įȘȝȠıȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ țĮȚ
İȟĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ IJȠ ȞȑȠ ĮȣIJȩ ıȪıIJȘȝĮ ȜĮȝȕȐȞİȚ ȣʌȩȥȘ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJȐ IJȠȣȢ țĮȚ IJĮ țĮșȒțȠȞIJĮ.
ǹʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȜȘȡȦȝȫȞ IJȦȞ
įȘȝȠıȓȦȞ ȣʌĮȜȜȒȜȦȞ

- ȓįȡȣıȘ ȝȚĮȢ ǼȞȚĮȓĮȢ ǹȡȤȒȢ ȆȜȘȡȦȝȫȞ, ʌȜȒȡȦȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ, ȝİ ıIJȩȤȠ ȞĮ ıȣȖțİȞIJȡȦșȠȪȞ ıİ ȝȓĮ
ĮȡȤȒ ȠȚ ʌȜȘȡȦȝȑȢ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ ǻȘȝȠıȓȠȣȢ ȣʌĮȜȜȒȜȠȣȢ ıİ ȩȜĮ IJĮ İʌȓʌİįĮ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

- ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ ȑȞĮ ĮʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ ʌȜȘȡȦȝȫȞ.
ǿȠȪȞȚȠȢ 2011

ȀȡĮIJȚțȑȢ ȈȣȝȕȐıİȚȢ

- ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ʌȡȫIJȘȢ ijȐıȘȢ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ țȡĮIJȚțȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ țȜȐįȠȣȢ țĮȚ
ȖȚĮ ȩȜĮ IJĮ İʌȓʌİįĮ įȚĮțȣȕȑȡȞȘıȘȢ İȚıȐȖȠȞIJĮȢ IJȘȞ ȤȡȒıȘ ıȣıIJȘȝȐIJȦȞ ȘȜİțIJȡȠȞȚțȫȞ įȘȝȠʌȡĮıȚȫȞ
(e-auctioning systems)

- İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ İȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȠįȘȖȚȫȞ țĮȚ İȞȩȢ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȡȠıijȣȖȫȞ.
ǻȚĮijȐȞİȚĮ ıIJȚȢ ĮʌȠijȐıİȚȢ įȘȝȠıȓȦȞ įĮʌĮȞȫȞ

- ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȫıIJİ ȞĮ įȚĮıijĮȜȓȗİIJĮȚ Ș įȚĮijȐȞİȚĮ ȝȑıȦ IJȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ įȘȝȠıȓİȣıȘȢ

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ȂȐȡIJȚȠȢ 2011
ǿȠȪȞȚȠȢ 2010

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ ȩȜȦȞ IJȦȞ ĮʌȠijȐıİȦȞ ȖȚĮ įĮʌȐȞİȢ IJȘȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ.
ǿȠȪȞȚȠȢ 2010
- ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ ıİ IJȠʌȚțȩ İʌȓʌİįȠ.

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ ıIJȘȞ ȉȠʌȚțȒ ǹȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ

- ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȚĮIJĮȖȝȐIJȦȞ ȖȚĮ ʌȜȒȡȘ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ Įʌȩ
IJȘȞ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2011 ȝİ IJĮȣIJȩȤȡȠȞȘ ȝİIJĮijȠȡȐ IJȦȞ ĮȡȝȠįȚȠIJȒIJȦȞ țĮȚ IJȦȞ ʌȩȡȦȞ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ
ijȠȡȑȦȞ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010
- ĮȞȐșİıȘ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ Įʌȩ ĮȞİȟȐȡIJȘIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ ijȠȡȑĮ IJȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȢ IJȘȢ
țİȞIJȡȚțȒȢ įȚȠȓțȘıȘȢ.
ǹȞİȟȐȡIJȘIJȘ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȒ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ
țȣȕȑȡȞȘıȘȢ

ǿȠȪȞȚȠȢ 2011
- ȣȚȠșȑIJȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȠȞ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȩ IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ IJȦȞ ʌȩȡȦȞ, IJȘȢ ȠȡȖȐȞȦıȘȢ
IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ įȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȘȢ ĮʌȠįȠIJȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ

ǻİțȑȝȕȡȚȠ2010
-ȣȚȠșȑIJȘıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ǹIJȗȑȞIJĮȢ ȖȚĮ ȀĮȜȪIJİȡȘȢ ȃȠȝȠșȑIJȘıȘ.
ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2011

ȀĮȜȪIJİȡȘ ȃȠȝȠșȑIJȘıȘ
- įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ʌȜȒȡȠȣȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȝİȓȦıȘ 20% IJȠȣ įȚȠȚțȘIJȚțȠȪ ȕȐȡȠȣȢ ȝİ
ȕȐıȘ IJĮ įİįȠȝȑȞĮ IJȠȣ 2008 țĮȚ ȣʌȠȕȠȜȒ ıȤİIJȚțȒȢ ȑțșİıȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ ıIJȘȞ Ǽ. ǼʌȚIJȡȠʌȒ.

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ǹīȅȇǹ ǼȇīǹȈǿǹȈ Ȁǹǿ ȂǿȈĬȅǿ
DzȞĮȡȟȘ ıȣȞȠȝȚȜȚȫȞ ȝİ IJȠȣȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ

īȚĮ IJȘȞ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ IJȦȞ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ țĮȚ IJȦȞ
ıȣȝȕĮIJȚțȫȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ

ǿȠȪȞȚȠȢ 2010

- ʌĮȡȐIJĮıȘ IJȘȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ȝĮșȘIJİȓĮȢ ȖȚĮ ȞȑİȢ șȑıİȚȢ İȡȖĮıȓĮȢ ıIJȠ ȑȞĮ ȑIJȠȢ.

- ȝİȓȦıȘ IJȠȣ ıȣȞȠȜȚțȠȪ İʌȚʌȑįȠȣ ĮʌȠȗȘȝȚȫıİȦȞ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ İȟȓıȠȣ ȖȚĮ
ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. (blue and white collar workers)

ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȘȢ ȃȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ȆȡȠıIJĮıȓĮ
IJȘȢ ǹʌĮıȤȩȜȘıȘȢ

- ĮȪȟȘıȘ IJȠȣ İȜȐȤȚıIJȠȣ țĮIJȦijȜȓȠȣ (threshold) ȖȚĮ IJȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ȩȡȦȞ ȠȝĮįȚțȫȞ ĮʌȠȜȪıİȦȞ,
İȚįȚțȐ ȖȚĮ IJȚȢ ȝİȖȐȜİȢ İʌȚȤİȚȡȒıİȚȢ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

- İijĮȡȝȠȖȒ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘ įȚĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ ȠȚ țĮIJȫIJĮIJȠȚ ȝȚıșȠȓ IJȘȢ IJȡȑȤȠȣıĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ șĮ
ʌĮȡĮȝİȓȞȠȣȞ ĮȝİIJȐȕȜȘIJȠȚ ıİ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ ȖȚĮ 3 ȤȡȩȞȚĮ.

- įȚİȣțȩȜȣȞıȘ IJȘȢ ȤȡȒıȘȢ ıȣȝȕȐıİȦȞ ʌȡȠıȦȡȚȞȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ țĮȚ ȝİȡȚțȒȢ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ.
- ȑʌİȚIJĮ Įʌȩ įȚȐȜȠȖȠ ȝİ IJȠȣȢ țȠȚȞȦȞȚțȠȪȢ İIJĮȓȡȠȣȢ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȞȠȝȠșİıȓĮ
ȖȚĮ IJȠȣȢ țĮIJȫIJĮIJȠȣȢ ȝȚıșȠȪȢ İȚıȐȖȠȞIJĮȢ İȚįȚțȒ ıȤİIJȚțȒ ʌȡȩȕȜİȥȘ (sub-minima) ȖȚĮ ȚįȚĮȓIJİȡİȢ
țȠȚȞȦȞȚțȑȢ ȠȝȐįİȢ ʌȠȣ ȕȡȓıțȠȞIJĮȚ ıİ țȓȞįȣȞȠ ȩʌȦȢ ȠȚ ȞȑȠȚ țĮȚ ȠȚ ȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮ ȐȞİȡȖȠȚ.
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ țĮIJȫIJĮIJȠȣ ȝȚıșȠȜȠȖȓȠȣ
- įȚĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ ȠȚ țĮIJȫIJĮIJȠȚ ȝȚıșȠȓ IJȘȢ IJȡȑȤȠȣıĮȢ ʌİȡȚȩįȠȣ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞȠȣȞ ĮȝİIJȐȕȜȘIJȠȚ ıİ
ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ ȖȚĮ 3 ȤȡȩȞȚĮ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

- ȣȚȠșȑIJȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ıIJȠȞ
ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȩȝİȞȦȞ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ıȣȝijȫȞȦȞ ĮʌĮıȤȩȜȘıȘȢ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ
ȝȚıșȫȞ ıİ țĮIJȫIJİȡȠ IJȦȞ țȜĮįȚțȫȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ İʌȓʌİįȠ.
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚĮʌȡĮȖȝĮIJİȪıİȦȞ
IJȦȞ ȝȚıșȫȞ ıIJȠȞ ȚįȚȦIJȚțȩ IJȠȝȑĮ ȖȚĮ IJȘ
ıȣȖțȡȐIJȘıȘ IJȦȞ ȝȚıșȫȞ

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010
- İijĮȡȝȠȖȒ ȝİIJĮȕȜȘIJȫȞ ĮʌȠȜĮȕȫȞ ȑIJıȚ ȫıIJİ ȠȚ ȝȚıșȠȓ ȞĮ ĮȞIJȚțĮIJȠʌIJȡȓȗȠȣȞ IJȘȞ ʌĮȡĮȖȦȖȚțȩIJȘIJĮ ıİ
İʌȓʌİįȠ İʌȚȤİȓȡȘıȘȢ.

- IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ȡȣșȝȓıİȦȞ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚĮȚIJȘıȓĮȢ.

ǹȪȟȘıȘ IJȘȢ İȣİȜȚȟȓĮȢ ıIJȠ ȦȡȐȡȚȠ İȡȖĮıȓĮȢ.

- ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȚıĮȖȦȖȒ İIJȒıȚȠȣ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȤȡȩȞȠȣ İȡȖĮıȓĮȢ țĮȚ ȝİȓȦıȘ
ıIJȚȢ ȣʌİȡȦȡȚĮțȑȢ ĮȝȠȚȕȑȢ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

- İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚȕȠȜȒ įȒȜȦıȘȢ IJȦȞ ȞȑȦȞ ĮʌĮıȤȠȜȠȪȝİȞȦȞ.
ǿȠȪȞȚȠȢ 2011

ȀĮIJĮʌȠȜȑȝȘıȘ IJȘȢ ǹįȒȜȦIJȘȢ ǼȡȖĮıȓĮȢ
- įȚĮıijȐȜȚıȘ ȩIJȚ Ș ǼʌȚșİȫȡȘıȘ ǼȡȖĮıȓĮȢ İȓȞĮȚ ʌȜȒȡȦȢ ıIJİȜİȤȦȝȑȞȘ țĮȚ ȩIJȚ ȑȤȠȣȞ IJİșİȓ ʌȠıȠIJȚțȠȓ
ıIJȩȤȠȚ İȜȑȖȤȦȞ.
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ ıIJȠ įȓțIJȣ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ.

ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ʌİįȓȠȣ İijĮȡȝȠȖȒȢ ȝİ ıIJȩȤȠ ȕİȜIJȚȫıİȚȢ IJȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȫȞ įĮʌĮȞȫȞ ȖȚĮ ȞĮ İȞȚıȤȣșİȓ
Ș țȠȚȞȦȞȚțȒ ʌȡȠıIJĮıȓĮ ʌȡȠȢ IJȚȢ ʌȚȠ İȣȐȜȦIJİȢ ȠȝȐįİȢ.

ǿȠȪȞȚȠȢ 2011

ȈȊȃȉǹȄǼǿȈ
ǹȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ȈȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ȈȣıIJȒȝĮIJȠȢ

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ȣȚȠșİIJȒıİȚ ȑȞĮ ȞȑȠ ĮʌȜȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ (ĮȞĮȜȠȖȚțȩ) ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȞȣȞ țĮȚ
ȝİȜȜȠȞIJȚțȠȪȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
ǿȠȪȞȚȠȢ 2010
- ȝȑȤȡȚ IJȠ ǻİțȑȝȕȡȚȠ IJȠȣ 2015, ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ ıIJȘȞ ȘȜȚțȓĮ IJȦȞ 65 İIJȫȞ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ,

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ ĮıijĮȜȚıIJİȓ ʌȡȠ IJȘȢ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 1993.
- ĮȪȟȘıȘ IJȘȢ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȘȢ ȘȜȚțȓĮȢ ȖȚĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ ʌȠȣ ȣʌȘȡİIJȠȪȞ ıIJȠȞ įȘȝȩıȚȠ
IJȠȝȑĮ ıIJĮ 65 ȤȡȩȞȚĮ ȝȑȤȡȚ IJȠ 2013.
- İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ıȪȞįİıȘȢ IJȦȞ İȚıijȠȡȫȞ ȝİ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ.
- ȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȕȓȠȣ.
- ȝȚĮ ȝȑıȘ İIJȒıȚĮ ȜȠȖȚıIJȚțȒ ȝİIJĮijȠȡȐ ȪȥȠȣȢ 1,2
- IJȚȝĮȡȚșȝȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ
- ȑȞĮȞ ĮȣIJȩȝĮIJȠ ȝȘȤĮȞȚıȝȩ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒȢ ʌȠȣ ȞĮ ıȣȞįȑİȚ IJȠ ȑIJȠȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ȝİ IJȘȞ ĮȪȟȘıȘ
ıIJȘȞ ʌȡȠıįȠțȫȝİȞȘ įȚȐȡțİȚĮ ȗȦȒȢ țĮIJȐ IJȠ ȑIJȠȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ.
- ĮȣȟȘȝȑȞȘ İȜȐȤȚıIJȘ ʌİȡȓȠįȠ İȚıijȠȡȫȞ Įʌȩ 37 ıİ 40 ȑIJȘ ȝȑȤȡȚ IJȠ 2015.
- ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘ ȤȡȒıȘ IJȘȢ ʌȡȩȦȡȘȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ıIJĮ 60 ȑIJȘ Įʌȩ IJȘȞ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2011,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ıİ ȕĮȡȑĮ țĮȚ ĮȞșȣȖȚİȚȞȐ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ, țĮȚ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ 40
ȤȡȩȞȚĮ İȚıijȠȡȫȞ
- ĮȞĮșİȦȡȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ ʌĮȡȠȤȒȢ ĮȞĮʌȘȡȚțȫȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ
- ȝİȓȦıȘ (țĮIJȐ 6% IJȠ ȤȡȩȞȠ) IJȦȞ ıȣȞIJȐȟİȦȞ ȖȚĮ İțİȓȞȠȣȢ ʌȠȣ șĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȠȪȞIJĮȚ ȝİIJĮȟȪ IJȦȞ 60
țĮȚ 65 İIJȫȞ ȝİ ȜȚȖȩIJİȡĮ Įʌȩ 40 ȤȡȩȞȚĮ İȚıijȠȡȫȞ.
- țĮȝȓĮ İȚįȚțȒ ȝİIJĮȤİȓȡȚıȘ ȖȚĮ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ ĮıijĮȜȚıIJİȓ ʌȡȠ IJȘȢ 1 ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 1993.
- ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ʌİȡȚțȠʌȑȢ ıIJȘ ȜȓıIJĮ ȕĮȡȑȦȞ țĮȚ ĮȞșȣȖȚİȚȞȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ (ıİ ȩȤȚ ʌİȡȚııȩIJİȡĮ Įʌȩ
10% IJȠȣ ıȣȞȩȜȠȣ)
- İȜȐȤȚıIJȘ İȖȖȣȘȝȑȞȘ ıȪȞIJĮȟȘ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ 65 İIJȫȞ ȣʌȠȜȠȖȚıȝȑȞȘ ȝİ ȕȐıȘ IJĮ İȜȐȤȚıIJĮ
ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞĮ ȝȑıĮ įȚĮȕȓȦıȘȢ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

- ȝİȓȦıȘ IJȦȞ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ıİ 3

ȉȠ ȀȠȚȞȠȕȠȪȜȚȠ ȣȚȠșİIJİȓ IJȘȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȠȣ ȈȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ȈȣıIJȒȝĮIJȠȢ

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010
ȊīǼǿǹ

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ȊȖİȓĮȢ

ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȕİȜIJȓȦıȘ IJȘȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ țĮȚ IJȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ ʌȡȠȝȘșİȚȫȞ
ıIJȘȞ ȣȖİȓĮ: ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ ȜȠȖȚıIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ įȚʌȜȒȢ İȖȖȡĮijȒȢ, İijĮȡȝȠȖȒ
İʌȓȕȜİȥȘȢ Įʌȩ IJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, įȘȝȠıȓİȣıȘ ȜȠȖȚıIJȚțȫȞ İȜȑȖȤȦȞ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǼȆǿȋǼǿȇǾȂǹȉǿȀȅ ȆǼȇǿǺǹȁȁȅȃ
ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ıIJȘȞ ȓįȡȣıȘ İIJĮȚȡȚȫȞ

ǹʌȜȠʌȠȓȘıȘ ıIJȘȞ ȓįȡȣıȘ ȞȑȦȞ İIJĮȚȡȚȫȞ țĮȚ ʌȜȒȡȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȠȣ īİȞȚțȠȪ ǼȝʌȠȡȚțȠȪ ȂȘIJȡȫȠȣ
(īǼȂǾ).

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010
ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǹʌȜȠʌȠȓȘıȘ IJȘȢ ĮįİȚȠįȩIJȘıȘȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ
ȝȠȞȐįȦȞ țĮȚ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ țȩıIJȠȣȢ ȑȞĮȡȟȘȢ
İȡȖĮıȚȫȞ

- ǹʌȜȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮįİȚȠįȩIJȘıȘ İʌȚȤİȚȡȒıİȦȞ, ȖȚĮ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȑȢ
įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ țĮȚ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ ȝȑıȦ IJȘȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ țĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȩIJȘIJĮȢ IJȦȞ ıȤİIJȚțȫȞ
ıȤİįȓȦȞ.

- Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȜȜȐȟİȚ IJȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ĮȝȕȜȪȞİȚ IJĮ ijȠȡȠȜȠȖȚțȐ İȝʌȩįȚĮ
ȖȚĮ ıȣȖȤȦȞİȪıİȚȢ țĮȚ İȟĮȖȠȡȑȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȝİȚȫıİȚ IJȠ țȩıIJȠȢ ʌȠȣ ĮijȠȡȐ IJĮ IJİȜȦȞİȓĮ.

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2011

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ǼijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȅįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJȚȢ ȊʌȘȡİıȓİȢ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

- ȣȚȠșȑIJȘıȘ ȠȡȚȗȩȞIJȚĮȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ, ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȘȢ ȝİȜȑIJȘȢ IJȘȢ țȜĮįȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ

ǿȠȪȞȚȠȢ 2010

- ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ IJȦȞ ȝȠȞĮįȚțȫȞ ıȘȝİȓȦȞ İʌĮijȒȢ.

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010

-ȣȚȠșȑIJȘıȘ ȝȑIJȡȦȞ ıİ ȕĮıȚțȠȪȢ țȜȐįȠȣȢ ȣʌȘȡİıȚȫȞ, ȩʌȦȢ Ƞ IJȠȣȡȚıȝȩȢ, IJȠ İȝʌȩȡȚȠ țĮȚ Ș
İțʌĮȓįİȣıȘ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010
- ȆȡȩIJĮıȘ İȚįȚțȒȢ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ țȐșİ țȜȐįȠ ȖȚĮ IJȘȞ ȐȡıȘ IJȦȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ıIJȘȞ İȟȐıțȘıȘ IJȠȣ
įȚțȘȖȠȡȚțȠȪ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJȠȢ, IJȠȣ ijĮȡȝĮțȠʌȠȚȠȪ, IJȠȣ ıȣȝȕȠȜĮȚȠȖȡȐijȠȣ, IJȠȣ ĮȡȤȚIJȑțIJȠȞĮ, IJȠȣ
ȝȘȤĮȞȚțȠȪ, IJȦȞ ȠȡțȦIJȫȞ İȜİȖțIJȫȞ.

ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȦȞ ȀȜİȚıIJȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ

- ǼijĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ ȖȚĮ IJĮ ǼʌĮȖȖİȜȝĮIJȚțȐ ȆȡȠıȩȞIJĮ, ȫıIJİ ȞĮ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ ʌȡȠıȩȞIJĮ
İȡȖĮȗȠȝȑȞȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠȑȡȤȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȡȓIJİȢ ȤȫȡİȢ

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

- ȊȚȠșȑIJȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȦȞ țȜİȚıIJȫȞ İʌĮȖȖİȜȝȐIJȦȞ

ǿȠȪȞȚȠȢ 2011

ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ ıIJȚȢ ȅįȚțȑȢ ȂİIJĮijȠȡȑȢ
ǼȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ

ǹʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȦȞ ȠįȚțȫȞ İȝʌȠȡİȣȝĮIJȚțȫȞ ȝİIJĮijȠȡȫȞ ȝİ IJȘȞ țĮIJȐȡȖȘıȘ ȩȜȦȞ IJȦȞ ʌİȡȚIJIJȫȞ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȫȞ ıIJȘȞ ʌȡȩıȕĮıȘ ıIJȠ İʌȐȖȖİȜȝĮ IJȦȞ ȠįȚțȫȞ ȝİIJĮijȠȡȑȦȞ İȝʌȠȡİȣȝȐIJȦȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ IJȦȞ İȜĮȤȓıIJȦȞ țĮșȠȡȚıȝȑȞȦȞ IJȚȝȫȞ.

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ȆȜĮȓıȚȠ ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ĮȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ

ȉȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ȣʌȐȡȤȠȞIJȠȢ șİıȝȚțȠȪ ʌȜĮȚıȓȠȣ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ ǹȞIJĮȖȦȞȚıȝȠȪ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ IJȘȢ įȣȞĮIJȩIJȘIJȐȢ IJȘȢ ȞĮ ȚİȡĮȡȤİȓ IJȚȢ ıȘȝĮȞIJȚțȑȢ ȣʌȠșȑıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȘȢ
șȦȡȐțȚıȘȢ IJȘȢ ĮȞİȟĮȡIJȘıȓĮȢ IJȦȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ
ǿȠȪȞȚȠȢ 2010

ȈȚįȘȡȩįȡȠȝȠȚ

- ȆȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ İȞȩȢ ıȤİįȓȠȣ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ IJȠȣ țȜȐįȠȣ IJȦȞ ıȚįȘȡȠįȡȩȝȦȞ ȝİ ȖȞȫȝȠȞĮ IJȘȞ
ĮʌȠțĮIJȐıIJĮıȘ IJȘȢ țİȡįȠijȠȡȓĮȢ IJȠȣ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȠȪ IJȠȣȢ ıțȑȜȠȣȢ. ǻȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ ıȣȝȝȩȡijȦıȘȢ ȝİ
IJȚȢ ȠįȘȖȓİȢ IJȘȢ ǼǼ, țĮȚ ʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȢ İȞȩȢ ȤȡȠȞȠįȚĮȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȘȢ İIJĮȚȡİȓĮȢ
ȤĮȡIJȠijȣȜĮțȓȠȣ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ʌȫȜȘıȘȢ ĮțȓȞȘIJȘȢ ʌİȡȚȠȣıȓĮȢ / ȖȒȢ țĮȚ ȐȜȜȦȞ
ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ.
- ȆȜȒȡȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ IJȠȣ ıȤİįȓȠȣ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ IJȠȣ ıȚįȘȡȠįȡȠȝȚțȠȪ IJȠȝȑĮ.
ȂȐȡIJȚȠȢ 2011
ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǼȞȑȡȖİȚĮ

-ȅȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȦȞ ıȤİįȓȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮʌİȜİȣșȑȡȦıȘ IJȘȢ ȤȠȞįȡȚțȒȢ ĮȖȠȡȐȢ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ
ȑȞĮȡȟȘ IJȠȣ İȟȠȡșȠȜȠȖȚıȝȠȪ IJȦȞ IJȚȝȠȜȠȖȓȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ țĮIJĮȞĮȜȦIJȑȢ
ȂȐȡIJȚȠȢ 2011
-ȊȚȠșȑIJȘıȘ ȞȠȝȠșİıȓĮȢ ȖȚĮ IJȠ įȚĮȤȦȡȚıȝȩ IJȦȞ įȡĮıIJȘȡȚȠIJȒIJȦȞ ȘȜİțIJȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ țĮȚ ijȣıȚțȠȪ
ĮİȡȓȠȣ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȝȑIJȡȦȞ İijĮȡȝȠȖȒȢ

- ȊȚȠșȑIJȘıȘ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ ĮȞİȟĮȡIJȘıȓĮȢ țĮȚ IJȦȞ ĮȡȝȠįȚȠIJȒIJȦȞ IJȘȢ ȇȣșȝȚıIJȚțȒȢ
ǹȡȤȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ

ȂȐȡIJȚȠȢ 2011

ȆȇȅȍĬǾȈǾ ǼȆǼȃǻȊȈǼȍȃ Ȁǹǿ
ǼȄǹīȍīȍȃ
ȆȡȠȫșȘıȘ DZȝİıȦȞ ȄȑȞȦȞ ǼʌİȞįȪıİȦȞ (ǹȄǼ)
țĮȚ İʌİȞįȪıİȦȞ ıİ ıIJȡĮIJȘȖȚțȠȪȢ țȜȐįȠȣȢ.

Ǿ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ șĮ ʌȐȡİȚ ȝȑIJȡĮ ȖȚĮ IJȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ ǹȄǼ țĮȚ İʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ ıİ ıIJȡĮIJȘȖȚțȠȪȢ
țȜȐįȠȣȢ (ʌȡȐıȚȞİȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓİȢ, IJİȤȞȠȜȠȖȓİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȚțȒȢ țĮȚ İʌȚțȠȚȞȦȞȚȫȞ țȜʌ.) ȝȑıȦ IJȘȢ
ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ IJȠȣ ǼʌİȞįȣIJȚțȠȪ ȃȩȝȠȣ, IJȘȢ ȣȚȠșȑIJȘıȘȢ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘ įȚİȣțȩȜȣȞıȘ IJȦȞ Ȉǻǿȉ,
įȡȐıİȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȚIJȐȤȣȞıȘ ȝİȖȐȜȦȞ ıȤİįȓȦȞ ǹȄǼ țĮșȫȢ țĮȚ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ʌȠȜȚIJȚțȒȢ ʌȡȠȫșȘıȘȢ İȟĮȖȦȖȫȞ.
- ǹȟȚȠȜȩȖȘıȘ ıİ ȕȐșȠȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ įȡȐıİȦȞ Ǽ&ǹ țĮȚ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ
įȚĮijȩȡȦȞ İʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ ʌȡȠıĮȡȝȠȖȒ IJȘȢ İșȞȚțȒȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ.

Ǽ&ǹ țĮȚ ȀĮȚȞȠIJȠȝȓĮ

- ǻȘȝȚȠȣȡȖȓĮ İȞȩȢ īȞȦȝȠįȠIJȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ʌȠȣ șĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ 7Ƞ ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ Ǽ&ǹ,
ȝİ ıIJȩȤȠ ȞĮ İȟİIJȐıİȚ IJȘȞ ʌȡȠȫșȘıȘ IJȘȢ țĮȚȞȠIJȠȝȓĮȢ, IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȦȞ įİıȝȫȞ ȝİIJĮȟȪ IJȘȢ įȘȝȩıȚĮȢ
ȑȡİȣȞĮȢ țĮȚ IJȘȢ İȜȜȘȞȚțȒȢ ȕȚȠȝȘȤĮȞȓĮȢ țĮȚ IJȘȞ ĮȞȐʌIJȣȟȘ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȫȞ ȕȚȠȝȘȤĮȞȚțȫȞ ıȤȘȝĮIJȚıȝȫȞ
ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ (clusters).

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010

ǻǿǹȇĬȇȍȉǿȀǹ ȉǹȂǼǿǹ Ȁǹǿ ȉǹȂǼǿȅ
ȈȊȃȅȋǾȈ
- İijĮȡȝȠȖȒ ȝȑIJȡȦȞ ȖȚĮ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ IJȦȞ įİıȝİȣIJȚțȫȞ ıIJȩȤȦȞ ȖȚĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ʌȜȘȡȦȝȑȢ Įʌȩ IJĮ
įȚĮȡșȡȦIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ țĮȚ IJȠ IJĮȝİȓȠ ıȣȞȠȤȒȢ țĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝİȖȐȜȦȞ ıȤİįȓȦȞ.

ǿȠȪȞȚȠȢ 2010

- ıȪıIJĮıȘ ȝȚĮȢ ȅȝȐįĮȢ ǻȡȐıȘȢ ıİ ıȣȞİȡȖĮıȓĮ ȝİ IJȘȞ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚIJĮȤȣȞșİȓ Ș ĮȞȐʌIJȣȟȘ
ıȤİįȓȦȞ ȣȥȘȜȒȢ ʌȠȚȩIJȘIJĮȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ȣʌȐȡȟİȚ țĮȜȪIJİȡȠȢ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩȢ ȝİ ȐȜȜİȢ įȡȐıİȚȢ.

ǹȪȟȘıȘ ıIJȘȞ ĮʌȠȡȡȩijȘıȘ IJȦȞ ȆȩȡȦȞ Įʌȩ IJĮ
ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ țĮȚ IJȠ ȉĮȝİȓȠ ȈȣȞȠȤȒȢ.

- ȠȜȠțȜȒȡȦıȘ IJȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ȖȚĮ IJȘ įȚĮȝȩȡijȦıȘ ʌȡȠIJİȡĮȚȠIJȒIJȦȞ ıIJȚȢ įȘȝȩıȚİȢ İʌİȞįȪıİȚȢ ȫıIJİ
ĮȣIJȑȢ ȞĮ țĮIJİȣșȪȞȠȞIJĮȚ ʌȡȠȢ ıȤȑįȚĮ ʌȠȣ ȦijİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ țİijȐȜĮȚĮ IJȘȢ Ǽ.Ǽ., țĮȚ ȝȑıȦ IJȘȢ
İȚıĮȖȦȖȒȢ İȞȩȢ țİȞIJȡȚțȠȪ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ.
- İʌȓIJİȣȟȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ ȖȚĮ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ ʌȜȘȡȦȝȑȢ (ȝİIJȡȒıȚȝĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ ʌȡȠȢ ʌȚıIJȠʌȠȚȘȝȑȞĮ
įİįȠȝȑȞĮ) țĮȚ ȝİȖȐȜĮ ıȤȑįȚĮ
- İijĮȡȝȠȖȒ ıIJȠ įȚĮįȓțIJȣȠ İȞȩȢ ĮȞȠȚȤIJȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İʌȚIJȒȡȘıȘȢ IJȦȞ įȚĮįȚțĮıȚȫȞ ȑȖțȡȚıȘȢ IJȦȞ
ʌȡȠIJȐıİȦȞ ȑȡȖȦȞ țĮȚ IJȘȢ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ IJȦȞ įȘȝȠıȓȦȞ ȑȡȖȦȞ.
- įȚĮıijȐȜȚıȘ IJȘȢ įȚȠȚțȘIJȚțȒȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ ȩȜȦȞ IJȦȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıIJȚțȫȞ ǹȡȤȫȞ țĮȚ IJȦȞ ǼȞįȚȐȝİıȦȞ
ĭȠȡȑȦȞ IJȦȞ ǼʌȚȤİȚȡȘıȚĮțȫȞ ȆȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010 țĮȚ ȝİIJȐ
țȐșİ ȑȟȚ ȝȒȞİȢ

ǻȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȂİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ: ȆȇȅȏȆȅĬǼȈǼǿȈ
ǻȡȐıȘ

ȋȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2011

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2011

ȉǼȋȃǿȀȅ ȂȃǾȂȅȃǿȅ ȈȊȃȃǼȃȅǾȈǾȈ (ȉȂȈ)
3 ȂĮǸȠȣ 2010

1.
ȉȠ ʌĮȡȩȞ ȉİȤȞȚțȩ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ (TMȈ) ʌȡȠıįȚȠȡȓȗİȚ IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȩıȠȞ ĮijȠȡȐ
IJȠȣȢ ȠȡȚıȝȠȪȢ IJȦȞ įİȚțIJȫȞ ʌȠȣ ȣʌȩțİȚȞIJĮȚ ıİ ʌȠıȠIJȚțȠȪȢ ıIJȩȤȠȣȢ (țȡȚIJȒȡȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ İȞįİȚțIJȚțȠȓ ıIJȩȤȠȚ), ȠȚ
ȠʌȠȓȠȚ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ İʌȚıIJȠȜȒ ʌȡȠșȑıİȦȞ (ǼʌȆ). ȆİȡȚȖȡȐijİȚ İʌȓıȘȢ IJȚȢ ȝİșȩįȠȣȢ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚIJĮȚ ȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșȠȪȞ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ ĮʌȩįȠıȘȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮșȫȢ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ
ʌȜȘȡȠijȠȡȚȫȞ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ įȚĮıijĮȜȚıIJİȓ Ș İʌĮȡțȒȢ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ. ĬĮ ʌȡȠȕȠȪȝİ ıİ
įȚĮȕȠȣȜİȪıİȚȢ ȝİ IJȠ ȉĮȝİȓȠ, IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ʌȡȚȞ Įʌȩ IJȘȞ IJȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İʌȚıIJȠȜȒ, Ȓ IJȘ șȑıʌȚıȘ ȞȑȦȞ ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ İȞįİȤȠȝȑȞȦȢ ȞĮ ĮʌȠțȜȓȞȠȣȞ Įʌȩ IJȠȣȢ
ıIJȩȤȠȣȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, țĮȚ șĮ ʌĮȡȐıȤȠȣȝİ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ IJȠ ȉĮȝİȓȠ IJȚȢ
ĮʌĮȡĮȓIJȘIJİȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ.
2.
īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȩȜĮ ıȤİIJȚȗȩȝİȞĮ ȝİ ıȣȞȐȜȜĮȖȝĮ, IJĮ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ,
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ țĮȚ ȡȠȑȢ șĮ ĮʌȠIJȚȝȫȞIJĮȚ ıİ ȩȡȠȣȢ «ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȫȞ ȚıȠIJȚȝȚȫȞ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ» ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ĮțȠȜȠȪșȦȢ, ȝİ IJȘȞ İȟĮȓȡİıȘ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İțİȓȞȦȞ ʌȠȣ İʌȘȡİȐȗȠȣȞ IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ, IJĮ
ȠʌȠȓĮ șĮ ȝİIJȡȫȞIJĮȚ ıİ ȩȡȠȣȢ IJȡİȤȠȣıȫȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȫȞ ȚıȠIJȚȝȚȫȞ. ȅȚ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȑȢ ȚıȠIJȚȝȓİȢ IJȠȣ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ İȓȞĮȚ ĮȣIJȑȢ ʌȠȣ įȚĮȝȠȡijȫșȘțĮȞ IJȘȞ 30Ȓ ǹʌȡȚȜȓȠȣ 2010. ȈȣȖțİțȡȚȝȑȞĮ, ȠȚ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȑȢ
ȚıȠIJȚȝȓİȢ ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮșȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ €€1 = 1.3315 ǻȠȜȐȡȚĮ ǾȆǹ, €€1 = 125.81 īȚȑȞ
ǿĮʌȦȞȓĮȢ, €€1.135 = 1 Ǽȉǻ (ǼȚįȚțȐ ȉȡĮȕȘțIJȚțȐ ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ)

īİȞȚțȒ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ
3.

ȅȡȚıȝȩȢ: īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ Ș īİȞȚțȒ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ:
x

ȉȠȣȢ ijȠȡİȓȢ ʌȠȣ țĮȜȪʌIJȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ȀȡĮIJȚțȩ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ țİijȐȜĮȚȠ 2 IJȠȣ
ȞȩȝȠȣ 2362/1995 ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȘ «ǻȘȝȩıȚĮ ȁȠȖȚıIJȚțȒ, DzȜİȖȤȠȢ IJȦȞ ȀȣȕİȡȞȘIJȚțȫȞ ǻĮʌĮȞȫȞ țĮȚ ȐȜȜȠȚ
ȀĮȞȠȞȚıȝȠȓ».

x

ȉȘȞ IJȠʌȚțȒ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ įȒȝȠȣȢ, ȞȠȝĮȡȤȓİȢ țĮȚ IJȚȢ ʌİȡȚijİȡİȚĮțȑȢ ĮȣIJȠįȚȠȚțȒıİȚȢ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ȕĮıȚțȫȞ țĮȚ İȚįȚțȫȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ IJȠȣȢ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȩȜȦȞ
IJȦȞ ijȠȡȑȦȞ țĮȚ IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ ʌȠȣ ȣʌȐȖȠȞIJĮȚ ıİ ĮȣIJȠȪȢ, ȠȚ ȠʌȠȓȠȚ IJĮȟȚȞȠȝȠȪȞIJĮȚ ȦȢ IJȠʌȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ,
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ǼȈȅȁ 95 (ESA 95).

x

ȉĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ ʌȠȣ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȩȜĮ IJĮ IJĮȝİȓĮ ʌȠȣ ȚįȡȪșȘțĮȞ țĮȚ țĮIJĮȤȦȡȒșȘțĮȞ ȦȢ
ȉĮȝİȓĮ ȀȠȚȞȦȞȚțȒȢ ǹıijȐȜȚıȘȢ ıIJĮ ȝȘIJȡȫĮ IJȘȢ ǼșȞȚțȒȢ ȈIJĮIJȚıIJȚțȒȢ ȊʌȘȡİıȓĮȢ.

x

ȅ ȠȡȚıȝȩȢ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ İʌȓıȘȢ țĮȚ IJȣȤȩȞ ȞȑĮ IJĮȝİȓĮ, Ȓ ȐȜȜĮ İȚįȚțȐ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ İțIJȩȢ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ ʌȠȣ İȞįȑȤİIJĮȚ ȞĮ
įȘȝȚȠȣȡȖȘșȠȪȞ țĮIJȐ IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ʌȡȠțİȚȝȑȞȠȣ ȞĮ ijȑȡȠȣȞ İȚȢ ʌȑȡĮȢ İȞȑȡȖİȚİȢ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ ȤĮȡĮțIJȒȡĮ, ȩʌȦȢ ĮȣIJȑȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ İȖȤİȚȡȓįȚȠ IJȠȣ ǻȃȉ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȚȢ ȈIJĮIJȚıIJȚțȑȢ
IJȦȞ ǻȘȝȠıȓȦȞ ȋȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ IJȠȣ 2001. ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ ĮȝȑıȦȢ IJȠ ǻȃȉ, IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȠ ʌȡȠıȦʌȚțȩ IJȘȢ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȣȤȩȞ įȘȝȚȠȣȡȖȓĮ IJȑIJȠȚȦȞ ȞȑȦȞ IJĮȝİȓȦȞ Ȓ țĮȚ
ʌȡȠȖȡĮȝȝȐIJȦȞ.

4.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ : ȉȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ (Ȋʌ.ȅȚț.) șĮ ʌĮȡȑȤİȚ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ İʌȚIJȡȠʌȒ,
IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ ĮȞĮȜȣIJȚțȑȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJĮ ȝȘȞȚĮȓĮ ȑıȠįĮ țĮȚ IJȚȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įĮʌȐȞİȢ, IJȚȢ ĮʌȠʌȜȘȡȦȝȑȢ
İıȦIJİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȤȡȑȠȣȢ, IJȘȞ ȑțįȠıȘ ȞȑȠȣ İıȦIJİȡȚțȠȪ țĮȚ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȤȡȑȠȣȢ , IJȚȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ ıIJĮ
IJĮȝİȚĮțȐ įȚĮșȑıȚȝĮ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıIJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ, ȩȜĮ IJĮ ȐȜȜĮ ȝȑıĮ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ IJȦȞ ıȣȞĮȜȜĮȖȫȞ țİijĮȜĮȓȠȣ țĮșȫȢ țĮȚ IJȦȞ țĮșȣıIJİȡȠȪȝİȞȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ IJȘȢ
țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ. ȉĮ įİįȠȝȑȞĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ȝȑıĮ ıİ 30 ȘȝȑȡİȢ. Ǿ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ
ĮȞĮȜȣIJȚțȐ ȝȘȞȚĮȓĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȠ İȞİȡȖȘIJȚțȩ țĮȚ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȦȞ IJȠʌȚțȫȞ ĮȡȤȫȞ țĮȚ IJȦȞ IJĮȝİȓȦȞ
țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ, ıİ ıȣȞȑʌİȚĮ ȝİ IJȘȞ țĮIJĮȖȡĮijȒ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȦȞ.

ǿ. ȆȅȈȅȉǿȀǹ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǹȆȅǻȅȈǾȈ, ǼȃǻǼǿȀȉǿȀǹ ǹȃȍȉǹȉǹ ǵȇǿǹ Ȁǹǿ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ȈȊȃǼȋȅȊȈ ǹȆȅǻȅȈǾȈ:
ȅȇǿȈȂȅǿ Ȁǹǿ ȀȇǿȉǾȇǿǹ ǹȃǹĭȅȇȍȃ
ǹ. ǹȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ıIJȠȞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠ ȆȡȦIJȠȖİȞȒ ȉĮȝİȚĮțȩ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ
ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (ȀȡȚIJȒȡȚȠ ǹʌȩįȠıȘȢ).
5.
ȅȡȚıȝȩȢ : O ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȆȡȦIJȠȖİȞȒȢ ȉĮȝİȚĮțȩȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ
(ȉȆȉȆīȀ) ȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ Ƞ ȉȡȠʌȠʌȠȚȘȝȑȞȠȢ ȉĮȝİȚĮțȩȢ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ IJȘȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (TȉȆīȀ) ȝİȓȠȞ
IJȚȢ ʌȜȘȡȦȝȑȢ IJȩțȦȞ Įʌȩ IJȠȞ țȡĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ. ȅ TȉȆīȀ ȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ IJȠ ȐșȡȠȚıȝĮ IJȠȣ IJĮȝİȚĮțȠȪ
ȚıȠȗȣȖȓȠȣ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ , IJȠȣ IJĮȝİȚĮțȠȪ ȚıȠȗȣȖȓȠȣ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
İʌİȞįȪıİȦȞ, IJȘȞ ȝİIJĮȕȠȜȒ ıIJĮ țĮșĮȡȐ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȘ ȝİIJĮȕȠȜȒ
ıIJĮ țĮșĮȡȐ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ IJĮȝİȓȦȞ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ. ȉĮ ȑıȠįĮ Įʌȩ ȚįȚȦIJȚțȠʌȠȚȒıİȚȢ
İȟĮȚȡȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ IJĮȝİȚĮțȑȢ İȚıȡȠȑȢ. ȅȚ İȞȑȡȖİȚİȢ țĮșĮȡȠȪ įĮȞİȚıȝȠȪ ıIJȠȞ țȡĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ șĮ
İȖȖȡȐijȠȞIJĮȚ ȦȢ IJĮȝİȚĮțȑȢ įĮʌȐȞİȢ.
x

ȉȠ IJĮȝİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ. ȉȠ IJĮȝİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ
țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ șĮ ȝİIJȡȐIJĮȚ «ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘ ȖȡĮȝȝȒ», ȕĮıȚȗȩȝİȞȠ ıIJĮ IJĮțIJȚțȐ ȑıȠįĮ IJȠȣ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ ıȣȞ ȝȘ İʌĮȞĮȜĮȝȕĮȞȩȝİȞĮ ȑıȠįĮ ȝİȓȠȞ İʌȚıIJȡȠijȑȢ ijȩȡȦȞ)
ȝİȓȠȞ IJȚȢ IJĮțIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ (ȠȚ IJĮțIJȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJĮ ȤȡİȠȜȪıȚĮ
țĮȚ IJȚȢ țİijĮȜĮȚĮțȑȢ ȝİIJĮȕȚȕȐıİȚȢ ıIJĮ IJĮȝİȓĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ ȝȑıȦ ȠȝȠȜȩȖȦȞ ĮȜȜȐ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȝȚıșȠȪȢ țĮȚ ıȣȞIJȐȟİȚȢ, İʌȚįȠIJȒıİȚȢ ʌȡȠȢ IJĮ IJĮȝİȓĮ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıijȐȜȚıȘȢ, ȖȚĮ ȚĮIJȡȚțȒ
ijȡȠȞIJȓįĮ țĮȚ țȠȚȞȦȞȚțȒ ʌȡȠıIJĮıȓĮ, ȜİȚIJȠȣȡȖȚțȑȢ țĮȚ ȐȜȜİȢ įĮʌȐȞİȢ, İʌȚıIJȡİijȩȝİȞȠȣȢ ʌȩȡȠȣȢ,
ʌȜȘȡȦȝȑȢ ıİ ĮȞIJȐȜȜĮȖȝĮ IJȦȞ ĮʌĮȚIJȒıİȦȞ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ȖȚĮ IJȠȣȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ IJȘȢ ǻǼǾ,
ʌȜȘȡȦȝȑȢ IJȩțȦȞ, ʌȜȘȡȦȝȑȢ ȖȚĮ İȟȠʌȜȚıIJȚțȐ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJĮ țĮȚ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ IJȠ ȃǹȉȅ) IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ȩʌȦȢ įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ ȝȘȞȚĮȓĮ Įʌȩ IJȠȞ İʌȓıȘȝȘ ȚıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ īİȞȚțȠȪ ȁȠȖȚıIJȘȡȓȠȣ IJȠȣ
ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJȠȞ
IJĮțIJȚțȩ țȡĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ.

x

ȉȠ IJĮȝİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İʌİȞįȪıİȦȞ. ȉȠ IJĮȝİȚĮțȩ ȚıȠȗȪȖȚȠ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ
ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İʌİȞįȪıİȦȞ șĮ ȝİIJȡȐIJĮȚ «ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘ ȖȡĮȝȝȒ», ȕĮıȚȗȩȝİȞȠ ıIJĮ ȑıȠįĮ Įʌȩ
İʌİȞįȪıİȚȢ ȝİȓȠȞ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ İʌİȞįȪıİȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ İʌİȞįȪıİȦȞ ȩʌȦȢ įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ ȝȘȞȚĮȓĮ
Įʌȩ IJȠȞ İʌȓıȘȝȘ ȚıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ īİȞȚțȠȪ ȁȠȖȚıIJȘȡȓȠȣ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ
ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ĮȞIJȓıIJȠȚȤĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ʌȠȣ ȣʌȐȡȤȠȣȞ ıIJȠȞ țȡĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ İʌİȞįȪıİȦȞ.

x

ȉĮ țĮșĮȡȐ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ
IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ ȝİȓȠȞ IJȚȢ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ. ȉĮ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ IJȚȢ țĮIJĮșȑıİȚȢ IJȘȢ
IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ıIJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ IJȚȢ țĮIJĮșȑıİȚȢ IJȘȢ IJȠʌȚțȒȢ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ ıIJȚȢ
İȖȤȫȡȚİȢ İȝʌȠȡȚțȑȢ IJȡȐʌİȗİȢ. ȅȚ țĮIJĮșȑıİȚȢ șĮ ȝİIJȡȫȞIJĮȚ ıIJȘȞ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ IJȠȣȢ ĮȟȓĮ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ
IJȦȞ ıȣııȦȡİȣȝȑȞȦȞ IJȩțȦȞ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ȝİ IJȘȞ țĮIJĮȖȡĮijȒ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ
İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȦȞ. ȅȚ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȑȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝĮ įȐȞİȚĮ Įʌȩ IJȠ İȖȤȫȡȚȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌȡȠȢ IJȘȞ IJȠʌȚțȒ ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘ, ıİ
ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ țĮIJĮȖȡĮijȒ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȦȞ.

x

ȀĮșĮȡȐ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ IJĮ
ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ȝİȓȠȞ ȠȚ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ.
o

ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ
ƒ

ȀĮIJĮșȑıİȚȢ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ıIJȘȞ ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮȚ ȐȝİıİȢ
țĮIJĮșȑıİȚȢ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ ıIJȠ İȖȤȫȡȚȠ İȝʌȠȡȚțȩ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ țĮȚ
ȑȝȝİıİȢ țĮIJĮșȑıİȚȢ ıIJȠ ĮȝȠȚȕĮȓȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ ǿȀǹ. ȅȚ țĮIJĮșȑıİȚȢ ȝİIJȡȫȞIJĮȚ ıİ
ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ, İȟĮȚȡȠȪȝİȞȦȞ IJȦȞ ıȣııȦȡİȣȝȑȞȦȞ IJȩțȦȞ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ
țĮIJĮȖȡĮijȒ ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȦȞ.

ƒ

ȀĮIJȠȤȒ ȐȝİıȦȞ țĮȚ ȑȝȝİıȦȞ ȝİȡȚįȓȦȞ (ȝȑıȦ IJȠȣ ĮȝȠȚȕĮȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣ ǿȀǹ), Įʌȩ
IJĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ ȝİIJȠȤȫȞ İȚıȘȖȝȑȞȦȞ ıIJȠ ȋȡȘȝĮIJȚıIJȒȡȚȠ ǹȟȚȫȞ ǹșȒȞĮȢ. Ǿ
țĮIJȠȤȒ IJȦȞ ȝİȡȚįȓȦȞ șĮ ȝİIJȡȐIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ ĮȖȠȡȐȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ.

ƒ

DZȝİıȘ Ȓ ȑȝȝİıȘ țĮIJȠȤȒ ȝȠȞȐįȦȞ ĮȝȠȚȕĮȓȦȞ țİijĮȜĮȓȦȞ İțįȚįȩȝİȞȦȞ Įʌȩ İIJĮȚȡȓİȢ
İȜȜȘȞȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ (įȚĮijȠȡİIJȚțȫȞ Įʌȩ IJȠ ĮȝȠȚȕĮȓȠ țİijȐȜĮȚȠ IJȠȣ ǿȀǹ). ȀĮIJȠȤȒ
ıȣȝȝİIJȠȤȫȞ șĮ ȝİIJȡȠȪȞIJĮȚ ıİ IJȚȝȑȢ ĮȖȠȡȐȢ ıIJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ.

ƒ

o

ȀĮIJȠȤȒ ȠȝȠȜȩȖȦȞ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝȦȞ țĮȚ
ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȦȞ ȤȡİȠȖȡȐijȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ıIJȠ İıȦIJİȡȚțȩ, ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȦȞ
ȤȡİȠȖȡȐijȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ İțįȠșİȓ ıIJȠ İȟȦIJİȡȚțȩ țĮȚ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȤİȚȡȓȗİIJĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ
ǼȜȜȐįȠȢ, țĮȚ ȑȝȝİıȘ țĮIJȠȤȒ ȝȑıȦ IJȠȣ ĮȝȠȚȕĮȓȠȣ țİijĮȜĮȓȠȣ IJȠȣ ǿȀǹ. ȅȚ țĮIJȠȤȑȢ șĮ
ȝİIJȡȠȪȞIJĮȚ ıİ ȠȞȠȝĮıIJȚțȒ ĮȟȓĮ.

ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȠȣ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȕȡĮȤȣʌȡȩșİıȝĮ țĮȚ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝĮ įȐȞİȚĮ Įʌȩ
IJȠ İȖȤȫȡȚȠ IJȡĮʌİȗȚțȩ ıȪıIJȘȝĮ ʌȡȠȢ IJĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ țĮIJĮȖȡĮijȒ
ȞȠȝȚıȝĮIJȚțȫȞ įİįȠȝȑȞȦȞ ȝȑıȦ İȡȦIJȘȝĮIJȠȜȠȖȓȦȞ.

6.
ȆȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ. īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȠȚ ʌȡȦIJĮȡȤȚțȑȢ įĮʌȐȞİȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ
ʌȠȣ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞIJĮȚ įİȞ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ıȤİIJȚȗȩȝİȞİȢ ȝİ IJȘȞ ıIJȒȡȚȟȘ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ IJȠȝȑĮ ȩIJĮȞ
ĮȣIJȒ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȖȚĮ IJȘ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒ ıIJȒȡȚȟȘȢ țĮȚ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ
IJȡĮʌİȗȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ. ȀȩıIJȘ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȚȡİșȠȪȞ Įʌȩ IJȠ ȚıȠȗȪȖȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ įȐȞİȚĮ ʌȡȠȢ
ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪȢ ȠȡȖĮȞȚıȝȠȪȢ țĮȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ıİ ȝİIJȠȤȑȢ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ (ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ
ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ), ȝȘ-ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ, țĮȚ İȟĮȖȠȡȐ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ İȞİȡȖȘIJȚțȠȪ.
ȆĮȡȩȜĮ ĮȣIJȐ, ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȑȢ İȞȑȡȖİȚİȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ȖȚĮ IJȘ ıIJȒȡȚȟȘ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȑțįȠıȘȢ İȖȖȣȒıİȦȞ Ȓ ʌĮȡȠȤȒȢ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ, șĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ ıIJĮ ȝȑȜȘ IJȠȣ
ǻȃȉ, IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǼʌȚIJȡȠʌȒȢ țĮȚ IJȘȢ ǼȀȉ. ǼʌȚʌȜȑȠȞ, ĮȣIJȩ IJȠ țȡȚIJȒȡȚȠ ĮʌȩįȠıȘȢ șĮ ĮȞĮʌȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ʌȡȠȢ
IJĮ ʌȐȞȦ ıİ ʌİȡȓʌIJȦıȘ ȣʌİȡȕȐıİȦȞ ıIJĮ ȑıȠįĮ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıİ ıȪȖțȡȚıȘ ȝİ IJȘȞ IJȡȑȤȠȣıĮ ʌȡȩȕȜİȥȘ
ȩʌȦȢ ȣʌȠįİȚțȞȪİIJĮȚ Įʌȩ IJĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
7.

DzıȠįĮ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ (ıȦȡİȣIJȚțȐ Įʌȩ IJȘȞ 1Ș ǿĮȞȠȣĮȡȓȠȣ 2010)

8.

ǿȠȪȞȚȠȢ 2010: 25,056 İț. İȣȡȫ

9.

ȈİʌIJȑȝȕȡȚȠȢ 2010: €€41.232 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ.

10.

ǻİțȑȝȕȡȚȠȢ 2010: €€58.382 İțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ.

11.

ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ.
x

ȈIJȠȚȤİȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ IJĮȝİȚĮțȐ įȚĮșȑıȚȝĮ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ țĮȚ IJȦȞ țȡĮIJȚțȫȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ șĮ
ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ıIJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ ıIJȠ ǻȃȉ Įʌȩ IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ
IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ İȞIJȩȢ IJȡȚȫȞ İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ. ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ șĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ȜİʌIJȠȝİȡİȓȢ ʌȜȘȡȠijȠȡȓİȢ ȖȚĮ IJĮ ȑıȠįĮ țĮȚ IJĮ ȑȟȠįĮ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ ĮȞĮijȠȡȑȢ
ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ ǿĮȞȠȣȐȡȚȠ IJȠȣ 2010 ıIJȘȞ İʌȓıȘȝȘ ȚıIJȠıİȜȓįĮ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ.

x

ȈIJȠȚȤİȓĮ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJĮ țĮșĮȡȐ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȐ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȐ ıIJȠȚȤİȓĮ IJȦȞ ȠȡȖĮȞȚıȝȫȞ IJȠʌȚțȒȢ
ĮȣIJȠįȚȠȓțȘıȘȢ țĮȚ IJȦȞ ĮıijĮȜȚıIJȚțȫȞ IJĮȝİȓȦȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ǻȃȉ, ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ ıIJȘȞ ǼȀȉ Įʌȩ IJȘ ǻȚİȪșȣȞıȘ ȈIJĮIJȚıIJȚțȒȢ IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ İȞIJȩȢ IJİııȐȡȦȞ
İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ.

Ǻ. ǹȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ȆȡȦIJȠȖİȞȫȞ ǻĮʌĮȞȫȞ IJȠȣ ȀȡĮIJȚțȠȪ ȆȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (ȀȡȚIJȒȡȚȠ ǹʌȩįȠıȘȢ)
12.
ȅȡȚıȝȩȢ: ȅȚ ʌȡȦIJȠȖİȞİȓȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ĮʌȠIJİȜȠȪȞIJĮȚ Įʌȩ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ
țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ (įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ ıȣȞ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ
İʌİȞįȪıİȦȞ) ȝİȓȠȞ IJȚȢ įĮʌȐȞİȢ ȖȚĮ IJȩțȠȣȢ ʌȠȣ țĮIJĮȕȐȜȜȠȞIJĮȚ Įʌȩ IJȠȞ țȡĮIJȚțȩ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȩ, ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠȣȢ
ȠȡȚıȝȠȪȢ ʌȠȣ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ. ȆȡȦIJȠȖİȞİȓȢ įĮʌȐȞİȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ʌȠȣ İȜȑȖȤȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȠ Ȁǹ
ĮʌȠțȜİȓȠȣȞ IJȣȤȩȞ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ıİ ȝİIJȡȘIJȐ ʌȠȣ ıȤİIJȓȗȠȞIJĮȚ ȝİ IJȘȞ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ, ȩIJĮȞ
ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘȢ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ IJȠȝȑĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ.
ǻĮʌȐȞİȢ ʌȠȣ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ İȟĮȚȡİșȠȪȞ Įʌȩ IJȠ ȚıȠȗȪȖȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȣȞ įȐȞİȚĮ ʌȡȠȢ IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ
țĮȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ıİ ȓįȚĮ țİijȐȜĮȚĮ IJȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ ȚįȡȣȝȐIJȦȞ (ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ)· ȝȘ
ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ· țĮȚ ĮȖȠȡȐ ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚțȫȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ. ȍıIJȩıȠ, țȐșİ
ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȚțȒ ʌĮȡȑȝȕĮıȘ Įʌȩ IJȘȞ țİȞIJȡȚțȒ Ȓ ȖİȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȖȚĮ IJȘȞ ıIJȒȡȚȟȘ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ ȑțįȠıȘȢ İȖȖȣȒıİȦȞ Ȓ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ
ıIJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ,
ıIJȘȞ
ǼȀȉ
țĮȚ
ıIJȠ
ǻȃȉ.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ
13.
ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ.

ī. ȂȘ-ȈȣııȫȡİȣıȘ ǼȖȤȫȡȚȦȞ ȁȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ ȅijİȚȜȫȞ Įʌȩ IJȘ īİȞȚțȒ ȀȣȕȑȡȞȘıȘ (ȈȣȞİȤȒȢ
ǼȞįİȚțIJȚțȩȢ ȈIJȩȤȠȢ)
ȅȡȚıȝȩȢ. īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȠȚ İȖȤȫȡȚİȢ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ȠijİȚȜȑȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ
14.
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȓ ʌȜȘȡȦIJȑȠȚ ʌȡȠȢ IJȠȣȢ İȖȤȫȡȚȠȣȢ ʌȡȠȝȘșİȣIJȑȢ ȩIJĮȞ ȑȤȠȣȞ ʌĮȡȑȜșİȚ 90 ȘȝȑȡİȢ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ
IJȘȢ ȜȒȟȘȢ IJȠȣȢ. ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ İȞIJȩȢ IJİııȐȡȦȞ İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ. ȉȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ
IJȑȜȘ
ǹʌȡȚȜȓȠȣ
ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȦȞ
ȠijİȚȜȫȞ
ıIJĮ
ĮȞȒȜșİ
ıİ
5,6
įȚı.
İȣȡȫ.
15.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ. ȉȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖİȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ
ıIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȚȢ ȝȘȞȚĮȓİȢ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝİȢ ȠijİȚȜȑȢ ıIJȚȢ įĮʌȐȞİȢ IJȠȣ IJĮțIJȚțȠȪ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ, ȩʌȦȢ
ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ʌĮȡĮʌȐȞȦ. ȉĮ ıIJȠȚȤİȓĮ șĮ ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ İȞIJȩȢ IJİııȐȡȦȞ İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ȝȒȞĮ.
ǻ. ǹȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ȈȣȞȠȜȚțȠȪ ȋȡȑȠȣȢ IJȘȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (ǼȞįİȚțIJȚțȩȢ ȈIJȩȤȠȢ)
16.
ȅȡȚıȝȩȢ: ȉȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ĮʌȩșİȝĮ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ĮȞĮijȑȡİIJĮȚ ıIJȠ ȤȡȑȠȢ ʌȠȣ
ĮȞIJȚıIJȠȚȤİȓ ıIJȚȢ įȡĮıIJȘȡȚȩIJȘIJİȢ IJȠȣ țȡĮIJȚțȠȪ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ țĮȚ, ȖȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, șĮ
ȠȡȓȗİIJĮȚ ȦȢ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ IJȡİȤȠȣıȫȞ ĮțĮșȐȡȚıIJȦȞ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ. ĬĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ, ĮȜȜȐ įİȞ șĮ ʌİȡȚȠȡȓȗİIJĮȚ ıİ, ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ıİ ȝȠȡijȒ IJȓIJȜȦȞ țĮȚ įĮȞİȓȦȞ. Ǿ ıȣȞĮȜȜĮȖȝĮIJȚțȒ
ȚıȠIJȚȝȓĮ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ İijĮȡȝȠıIJİȓ ıİ țȐșİ ȝȠȡijȒ ȤȡȑȠȣȢ ĮʌȠIJȚȝȘȝȑȞȠȣ ıİ ȞȩȝȚıȝĮ İțIJȩȢ İȣȡȫ. īȚĮ IJȠȣȢ
ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, IJȠ ĮȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ȖȚĮ IJȠ ȪȥȠȢ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ įİȞ șĮ
ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȤȡȑȠȢ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌIJİȚ Įʌȩ ʌȜȘȡȦȝȑȢ ȖȚĮ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȡĮʌİȗȫȞ, ȩIJĮȞ ĮȣIJȑȢ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚ
ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȘȢ ıIJȡĮIJȘȖȚțȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ ȖȚĮ ĮȞĮįȚȐȡșȡȦıȘ IJȠȣ IJȡĮʌİȗȚțȠȪ IJȠȝȑĮ. ǹȣIJȩ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ
įȐȞİȚĮ ʌȡȠȢ IJĮ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȐ ȚįȡȪȝĮIJĮ țĮȚ İʌİȞįȪıİȚȢ ıİ ȝİIJȠȤȚțȩ țİijȐȜĮȚȠ IJȦȞ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȫȞ
ȚįȡȣȝȐIJȦȞ (ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ), ȝȘ ĮȞIJĮʌȠįȠIJȚțȒ ĮȞĮțİijĮȜĮȚȠʌȠȓȘıȘ țĮȚ İȟĮȖȠȡȐ
ʌȡȠȕȜȘȝĮIJȚțȫȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȫȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ. ȍıIJȩıȠ, țȐșİ ȤȡȘȝĮIJȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ʌȡȐȟȘ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ
ȖȚĮ ıIJȒȡȚȟȘ IJȦȞ IJȡĮʌİȗȫȞ, ıIJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİIJĮȚ Ș ȑțįȠıȘ IJȦȞ İȖȖȣȒıİȦȞ Ȓ Ș ʌĮȡȠȤȒ ȡİȣıIJȩIJȘIJĮȢ, șĮ
ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ĮȝȑıȦȢ ıIJȠ ǻȃȉ, IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ.
17.
ȆȡȠıĮȡȝȠȖȑȢ: ȉȠ ĮȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ĮʌȠșȑȝĮIJȠȢ IJȠȣ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ șĮ
ʌȡȠıĮȡȝȩȗİIJĮȚ ʌȡȠȢ IJĮ ʌȐȞȦ (Ȓ ʌȡȠȢ IJĮ țȐIJȦ) țĮIJȐ IJȠ ʌȠıȩ ʌȚșĮȞȒȢ ĮȞĮșİȫȡȘıȘȢ ʌȡȠȢ IJĮ ʌȐȞȦ (Ȓ ʌȡȠȢ IJĮ
țȐIJȦ) IJȦȞ ĮʌȠșİȝȐIJȦȞ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ ıIJĮ IJȑȜȘ ǻİțİȝȕȡȓȠȣ2009.
18.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ: ȈIJȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ IJȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ĮʌȩșİȝĮ ȤȡȑȠȣȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ șĮ
ʌĮȡȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ IJȠ ǻȃȉ Įʌȩ IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ, ıȪȝijȦȞĮ
ȝİ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ȤȡȑȠȣȢ ʌȠȣ įȘȝȠıȚİȪȠȞIJĮȚ ıIJȠ İȞȘȝİȡȦIJȚțȩ įİȜIJȓȠ įȘȝȠıȓȠȣ ȤȡȑȠȣȢ, IJȠ ĮȡȖȩIJİȡȠ 30 ȘȝȑȡİȢ ȝİIJȐ
IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ ȝȒȞĮ

E. ǹȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ȖȚĮ ȞȑİȢ İȖȖȣȒıİȚȢ IJȘȢ ȀİȞIJȡȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (țȡȚIJȒȡȚȠ ĮʌȩįȠıȘȢ)
19.
ȅȡȚıȝȩȢ: ȉȠ ĮȞȫIJĮIJȠ ȩȡȚȠ ȖȚĮ ȞȑİȢ İȖȖȣȒıİȚȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ șĮ ĮʌȠțȜİȓİȚ İȖȖȣȒıİȚȢ ıIJȒȡȚȟȘȢ
IJȡĮʌİȗȫȞ țĮȚ İȖȖȣȒıİȚȢ ıȣȞįİȩȝİȞİȢ ȝİ ȤȡȘȝĮIJȠįȠIJȠȪȝİȞĮ įȐȞİȚĮ IJȘȢ ǼȉǼʌ.
20.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ: ǵȜİȢ ȠȚ ȞȑİȢ İȖȖȣȒıİȚȢ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȦȞ ĮȣIJȫȞ Įʌȩ
įȘȝȩıȚİȢ IJȡȐʌİȗİȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ĮȞĮijȑȡȠȞIJĮȚ ȜİʌIJȠȝİȡȫȢ, ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȢ ʌȠıȐ țĮȚ įȚțĮȚȠȪȤȠȣȢ. ȉȠ īİȞȚțȩ
ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ șĮ ʌĮȡȑȤİȚ IJĮ ıIJȠȚȤİȓĮ ıİ ȝȘȞȚĮȓĮ ȕȐıȘ İȞIJȩȢ IJȡȚȫȞ İȕįȠȝȐįȦȞ ȝİIJȐ IJȠ IJȑȜȠȢ țȐșİ
ȝȒȞĮ.

Ȉȉ. ȂȘ ıȣııȫȡİȣıȘ IJȦȞ İțʌȡȩșİıȝȦȞ ȠijİȚȜȫȞ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȤȡȑȠȣȢ īİȞȚțȒȢ ȀȣȕȑȡȞȘıȘȢ (įȚĮȡțȒ
țȡȚIJȒȡȚĮ ĮʌȩįȠıȘȢ)
21.
ȅȡȚıȝȩȢ: īȚĮ IJȠȣȢ ıțȠʌȠȪȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ȦȢ İțʌȡȩșİıȝȘ ȠijİȚȜȒ İȟȦIJİȡȚțȠȪ ȤȡȑȠȣȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ
ʌȜȘȡȦȝȒ IJȘȢ țİȞIJȡȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ, ʌȠȣ įİȞ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚİȓIJĮȚ İȞIJȩȢ İʌIJȐ ȘȝİȡȫȞ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝȑȡĮ ʌȠȣ Ș ȠijİȚȜȒ
țĮșȓıIJĮIJĮȚ ȜȘȟȚʌȡȩșİıȝȘ. ȉȠ țȡȚIJȒȡȚȠ ĮʌȩįȠıȘȢ șĮ İijĮȡȝȩȗİIJĮȚ ıİ ıȣȞİȤȒ ȕȐıȘ țĮșȩȜȘ IJȘ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ.

22.
ȊʌȠıIJȘȡȚțIJȚțȩ ȣȜȚțȩ: ȉȠ ĮʌȩșİȝĮ IJȦȞ İȟȦIJİȡȚțȫȞ İțʌȡȩșİıȝȦȞ ȠijİȚȜȫȞ IJȘȢ ȖİȞȚțȒȢ țȣȕȑȡȞȘıȘȢ șĮ
ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ ȝİ ȤȡȠȞȚțȒ ȣıIJȑȡȘıȘ ʌȠȣ įİȞ șĮ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ IJȚȢ İʌIJȐ ȘȝȑȡİȢ
ȝİIJȐ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ İȟȑIJĮıȘȢ.

Z. ȈȣȞȠȜȚțȒ ȆĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘ țĮȚ ĮʌĮȚIJȠȪȝİȞİȢ İțșȑıİȚȢ
Ǿ ĮʌȩįȠıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ ʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓIJĮȚ ȝȑıȦ IJȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ șĮ ʌĮȡȑȤȠȣȞ ıIJȘȞ Ǽ.
23.
ǼʌȚIJȡȠʌȒ, ıIJȘȞ ǼȀȉ țĮȚ ıIJȠ ǻȃȉ IJȠ ȊʌȠȣȡȖİȓȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, IJȠ īİȞȚțȩ ȁȠȖȚıIJȒȡȚȠ IJȠȣ ȀȡȐIJȠȣȢ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ
IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ. ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȣȞ İȖțĮȓȡȦȢ IJȠ ǻȃȉ, IJȘȞ Ǽ.Ǽ. țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȣȤȩȞ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ
ıIJȠȚȤİȓȦȞ.
II. ȆǹȇǹȀȅȁȅȊĬǾȈǾ ȉȍȃ ǻǿǹȇĬȇȍȉǿȀȍȃ ȈǾȂǼǿȍȃ ǹȃǹĭȅȇǹȈ
24.
ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ IJȠȣ ȈȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ȈȣıIJȒȝĮIJȠȢ. Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ ȒįȘ ȟİțȚȞȒıİȚ IJȘȞ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ
IJȠȣ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ Ș ȠʌȠȓĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȑȤİȚ ȣȚȠșİIJȘșİȓ ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ ȈİʌIJİȝȕȡȓȠȣ IJȠȣ 2010. īȚĮ
IJȘȞ ʌȡȠİIJȠȚȝĮıȓĮ ĮȣIJȒȢ IJȘȢ ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ, ȠȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ıȣȝȕȠȣȜİȣIJȠȪȞ İȚįȚțȠȪȢ Įʌȩ IJȘȞ Ǽ.Ǽ./ǻȃȉ/ǼȀȉ țĮȚ Ș
ǼșȞȚțȒ ǹȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ǹȡȤȒ șĮ İIJȠȚȝȐıİȚ ȝȚĮ ȑțșİıȘ ıIJȘȞ ȠʌȠȓĮ șĮ ĮȟȚȠȜȠȖİȓIJĮȚ țĮIJȐ ʌȩıȠ ȠȚ ʌĮȡȐȝİIJȡȠȚ IJȠȣ
ȞȑȠȣ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ İȞȚıȤȪȠȣȞ ıȘȝĮȞIJȚțȐ IJȘȞ ȝĮțȡȠʌȡȩșİıȝȘ ĮȞĮȜȠȖȚıIJȚțȒ ȚıȠȡȡȠʌȓĮ. ȉȠ ȞȠȝȠıȤȑįȚȠ ıȤİIJȚțȐ ȝİ IJȠ
ȞȑȠ ĮȞĮȜȠȖȚıIJȚțȐ-ȚıȠȡȡȠʌȘȝȑȞȠ ıȪıIJȘȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȑIJȠȚȝȠ ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ IJȠȣ ǿȠȣȞȓȠȣ, 2010.
25.
ȆȡȠıįȠțȫȝİȞĮ ĮʌȠIJİȜȑıȝĮIJĮ IJȘȢ ȂİIJĮȡȡȪșȝȚıȘȢ IJȠȣ ȈȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȚțȠȪ ȈȣıIJȒȝĮIJȠȢ. Ǿ
ȝİIJĮȡȡȪșȝȚıȘ șĮ:  

x

ȈȣȖȤȦȞİȪıİȚ IJĮ ȣijȚıIJȐȝİȞĮ ĮıijĮȜȚıIJȚțȐ IJĮȝİȓĮ ıİ IJȡȓĮ IJĮȝİȓĮ ȝȑȤȡȚ IJȠ 2018.

x

ǼȚıȐȖİȚ ȑȞĮ ȞȑȠ ıȪıIJȘȝĮ IJȠ ȠʌȠȓȠ șĮ İȞȚıȤȪıİȚ IJȘ ıȪȞįİıȘ IJȦȞ İȚıijȠȡȫȞ ȝİ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ, ȝİ İȞȚĮȓȠȣȢ
țĮȞȩȞİȢ ʌȠȣ șĮ İijĮȡȝȩȗȠȞIJĮȚ țĮIJ’’ ĮȞĮȜȠȖȓĮ (ȦȢ IJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȦȞ țİțIJȘȝȑȞȦȞ įȚțĮȚȦȝȐIJȦȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ
IJȠ ʌĮȜȚȩ ıȪıIJȘȝĮ țĮȚ IJȦȞ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ ʌȠȣ ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ȞȑȠ ıȪıIJȘȝĮ) ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ȞȣȞ
țĮȚ IJȠȣȢ ȝİȜȜȠȞIJȚțȠȪȢ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ. ȅȚ İȡȖĮȗȩȝİȞȠȚ ʌȠȣ șĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȠIJȘșȠȪȞ Įʌȩ IJȠ 2015 țĮȚ ȝİIJȐ
șĮ ʌȐȡȠȣȞ İʌȚįȩȝĮIJĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ ĮȣIJȩ IJȠ ıȪıIJȘȝĮ.

x

ǼȚıȐȖİȚ ȑȞĮ İȞȠʌȠȚȘȝȑȞȠ, șİıʌȚıȝȑȞȠ ȩȡȚȠ ȘȜȚțȓĮȢ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ıIJĮ 65 ȑIJȘ, ȝȑȤȡȚ IJȠ 2015,
ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ ĮıijĮȜȚıIJİȓ ʌȡȠ IJȠȣ 1993 țĮȚ IJȦȞ ȖȣȞĮȚțȫȞ ʌȠȣ İȡȖȐȗȠȞIJĮȚ ıIJȠȞ
įȘȝȩıȚȠ IJȠȝȑĮ. ȂİIJȐ IJȠ 2020, Ș ȘȜȚțȓĮ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ șĮ ĮȣȟȐȞİIJĮȚ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ ʌȡȠıįȩțȚȝȠ
ȗȦȒȢ.

x

ȆİȡȚȠȡȓıİȚ IJȘȞ ʌȡȩȦȡȘ ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘ ıIJĮ 60 ȝȑȤȡȚ IJȠ 2011, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ȩıȦȞ ȑȤȠȣȞ
ĮıijĮȜȚıIJİȓ ʌȡȠ IJȠȣ 1993, İȡȖĮȗȩȝİȞȠȣȢ ıİ ȕĮȡȑĮ țĮȚ ĮȞșȣȖȚİȚȞȐ İʌĮȖȖȑȜȝĮIJĮ, țĮȚ ȩıȠȣȢ ȑȤȠȣȞ 35 țĮȚ
ʌȐȞȦ ȑIJȘ İȚıijȠȡȫȞ.

x

ȆȡȠıĮȡȝȩıİȚ ĮȣIJȩȝĮIJĮ IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȚȢ ȝİIJĮȕȠȜȑȢ IJȠȣ įİȓțIJȘ IJȚȝȫȞ țĮIJĮȞĮȜȦIJȒ, ĮȡȤȒȢ
ȖİȞȠȝȑȞȘȢ Įʌȩ IJȠ 2014 (IJĮ İʌȚįȩȝĮIJĮ șĮ İȓȞĮȚ «ʌĮȖȦȝȑȞĮ» IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2010-2013).

x

ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ ȝȚĮ İȖȖȣȘȝȑȞȘ ıȪȞIJĮȟȘ ȖȚĮ ȩȜȠȣȢ IJȠȣȢ ʌȠȜȓIJİȢ ʌȐȞȦ Įʌȩ IJȘȞ țĮȞȠȞȚțȒ ȘȜȚțȓĮ
ıȣȞIJĮȟȚȠįȩIJȘıȘȢ ȫıIJİ ȞĮ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ ȑȞĮ ıȘȝĮȞIJȚțȩ įȓȤIJȣ ʌȡȠıIJĮıȓĮȢ, ıȣȝȕĮIJȩ ȝİ IJȘ ȕȚȦıȚȝȩIJȘIJĮ IJȦȞ
įȘȝȩıȚȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ·

x

ǼʌİțIJİȓȞİȚ IJĮ ȑIJȘ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJĮ ȠʌȠȓĮ ȣʌȠȜȠȖȓȗȠȞIJĮȚ ȠȚ ıȣȞIJȐȟȚȝİȢ ĮʌȠįȠȤȑȢ Įʌȩ IJĮ țĮȜȪIJİȡĮ 5 IJȘȢ
IJİȜİȣIJĮȓĮȢ įİțĮİIJȓĮȢ ıIJȠ ıȪȞȠȜȠ IJȠȣ İȡȖĮıȚĮțȠȪ ȕȓȠȣ.

x

ǹȞĮșİȦȡȒıİȚ IJȚȢ ʌȡȠȨʌȠșȑıİȚȢ ȖȚĮ IJȚȢ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ ȝȑȤȡȚ IJȠ IJȑȜȠȢ ȂĮȡIJȓȠȣ 2011 țĮȚ șĮ İȚıȐȖİȚ
ĮȣıIJȘȡȩIJİȡȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ȝȑȤȡȚ IJȠ ǻİțȑȝȕȡȚȠ IJȠȣ 2011, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ʌİȡȚȠįȚțȫȞ
İʌĮȞİȜȑȖȤȦȞ ȩıȦȞ ȜĮȝȕȐȞȠȣȞ ıȣȞIJȐȟİȚȢ ĮȞĮʌȘȡȓĮȢ

ȀȪȡȚȠȞ Dominique Strauss-Kahn,
ǻȚİȣșȪȞȠȞIJĮ ȈȪȝȕȠȣȜȠ
ǻȚİșȞȠȪȢ ȃȠȝȚıȝĮIJȚțȠȪ ȉĮȝİȓȠȣ
Washington DC
ǹșȒȞĮ 3 ȂĮǸȠȣ 2010
ǹȖĮʌȘIJȑ ȀȪȡȚİ Strauss-Kahn:

ȉȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ (ȂȅȋȆ) ʌİȡȚȖȡȐijİȚ IJȘȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ
țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒ ʌȠȜȚIJȚțȒ IJȘȞ ȠʌȠȓĮ Ș ǼȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ țĮȚ Ș ȉȡȐʌİȗĮ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ ĮȞIJȚıIJȠȓȤȦȢ șĮ
İijĮȡȝȩıȠȣȞ țĮIJȐ IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ ȣʌȠȜȠȓʌȠȣ ȝȑȡȠȣȢ IJȠȣ 2010 țĮȚ țĮIJȐ IJȘȞ ʌİȡȓȠįȠ 2011-2013 ȖȚĮ ȞĮ
İȞȚıȤȪıȠȣȞ IJȘȞ İȝʌȚıIJȠıȪȞȘ IJȘȢ ĮȖȠȡȐȢ țĮȚ IJȘȞ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȒ țĮȚ ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒ șȑıȘ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ țĮIJȐ
IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ ȝȓĮȢ įȪıțȠȜȘȢ ȝİIJĮȕĮIJȚțȒȢ ʌİȡȚȩįȠȣ ʌȡȠȢ ȝȓĮ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ ĮȞȠȚțIJȒ țĮȚ ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȒ ȠȚțȠȞȠȝȓĮ.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ įİıȝİȣșİȓ ʌȜȒȡȦȢ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ıIJȠ ʌĮȡȩȞ țİȓȝİȞȠ țĮȚ ıIJĮ ıȣȞȘȝȝȑȞĮ
ĮȣIJȠȪ, ȖȚĮ IJȘȞ țĮIJȐȡIJȚıȘ ĮȣıIJȘȡȫȞ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȫȞ țĮIJȐ IJĮ ʌȡȠıİȤȒ ȑIJȘ ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘ ȝİȓȦıȘ IJȠȣ
įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȠȪ İȜȜİȓȝȝĮIJȠȢ ıİ İʌȓʌİįȠ țȐIJȦ IJȠȣ 3% IJȠ 2014 țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ İʌȚIJȪȤİȚ ȝȓĮ ijșȓȞȠȣıĮ ʌȠȡİȓĮ ıIJȠ ȜȩȖȠ
įȘȝȠıȓȠȣ ȤȡȑȠȣȢ ʌȡȠȢ IJȠ ǹǼȆ Įʌȩ IJȠ 2013, ȖȚĮ ȞĮ įȚĮijȣȜȐȟİȚ IJȘȞ ıIJĮșİȡȩIJȘIJĮ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ȤȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȠȪ ıȣıIJȒȝĮIJȠȢ țĮȚ ȞĮ İijĮȡȝȩıİȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȑȢ ȝİIJĮȡȡȣșȝȓıİȚȢ ȖȚĮ IJȘȞ İȞȓıȤȣıȘ IJȘȢ
ĮȞIJĮȖȦȞȚıIJȚțȩIJȘIJĮȢ țĮȚ IJȘȢ ȚțĮȞȩIJȘIJĮȢ IJȘȢ ȠȚțȠȞȠȝȓĮȢ ȞĮ ʌĮȡȐȖİȚ, ȞĮ ĮʌȠIJĮȝȚİȪİȚ țĮȚ ȞĮ İȟȐȖİȚ. ȂȑıĮ ıİ ĮȣIJȩ
IJȠ ʌȜĮȓıȚȠ, Ș țȣȕȑȡȞȘıȘ ȑȤİȚ İʌȓıȘȢ įİıȝİȣșİȓ ʌȜȒȡȦȢ țĮȚ ȚıȠȝİȡȫȢ ĮʌȑȞĮȞIJȚ ıIJȚȢ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȠȡȓȗȠȞIJĮȚ
ıIJȘȞ ǹʌȩijĮıȘ țĮȚ ȈȪıIJĮıȘ ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ IJȠ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ IJȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ DzȞȦıȘȢ IJȘȞ 16Ș ĭİȕȡȠȣĮȡȓȠȣ
2010.
Ǿ țȣȕȑȡȞȘıȘ İȓȞĮȚ ĮʌȠijĮıȚıȝȑȞȘ ȞĮ ȝİȚȫıİȚ IJȠ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȩ ȑȜȜİȚȝȝĮ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ IJȘȢ İʌȓIJİȣȟȘȢ
ȣȥȘȜȠIJȑȡȦȞ țĮȚ ʌİȡȚııȩIJİȡȠ įȓțĮȚȦȞ ijȠȡȠȜȠȖȚțȫȞ İıȩįȦȞ țĮȚ IJȠȣ ʌİȡȚȠȡȚıȝȠȪ IJȘȢ įĮʌȐȞȘȢ ıIJȠ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ȝȚıșȠįȠıȓĮȢ țĮȚ İʌȚįȠȝȐIJȦȞ, ȝİIJĮȟȪ ȐȜȜȦȞ ıIJȠȚȤİȓȦȞ IJȠȣ ʌȡȠȨʌȠȜȠȖȚıȝȠȪ.
ǼȞ ȩȥİȚ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ʌȡȠıʌĮșİȚȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ȞĮ ıȘȝĮIJȠįȠIJȒıİȚ IJȘ įȑıȝİȣıȘ ȖȚĮ ȝȚĮ ĮʌȠIJİȜİıȝĮIJȚțȒ
ȝĮțȡȠȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ʌȠȜȚIJȚțȒ, Ș ǼȜȜȘȞȚțȒ țȣȕȑȡȞȘıȘ ȗȘIJȐ Įʌȩ IJȠ ȉĮȝİȓȠ ȞĮ ȣʌȠıIJȘȡȓȟİȚ IJȠ ʌĮȡȩȞ ʌȠȜȣİIJȑȢ
ʌȡȩȖȡĮȝȝĮ ıIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ İȞȩȢ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ (ǻȋǹǼ Ȓ Stand-by
Arrangment/SBA) ȖȚĮ ȤȡȠȞȚțȒ ʌİȡȓȠįȠ 36 ȝȘȞȫȞ ȝİ ʌȠıȩ ȓıȠ ʌȡȠȢ 26,4 įȚıİțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ Ǽȉǻ (3.212% IJȘȢ
ʌȠıȩıIJȦıȘ, 30 įȚıİțĮIJȠȝȝȪȡȚĮ Ǽȣȡȫ). ȆĮȡȐȜȜȘȜȠ ĮȓIJȘȝĮ ȖȚĮ ȠȚțȠȞȠȝȚțȒ ȕȠȒșİȚĮ ıȣȞȠȜȚțȠȪ ȪȥȠȣȢ 80
įȚıİțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ Ǽȣȡȫ ȑȤİȚ ĮʌȠıIJĮȜİȓ ıIJȚȢ ȤȫȡİȢ IJȘȢ ȗȫȞȘȢ IJȠȣ Ǽȣȡȫ.
Ǿ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ İȜȑȖȤİIJĮȚ ȝȑıȦ ʌȠıȠIJȚțȫȞ țȡȚIJȘȡȓȦȞ ĮʌȩįȠıȘȢ țĮȚ įȚĮȡșȡȦIJȚțȫȞ įİȚțIJȫȞ
ıȪȖțȡȚıȘȢ ȩʌȦȢ ʌİȡȚȖȡȐijİIJĮȚ ıIJȠ ȈȣȞȘȝȝȑȞȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ
(ȂȅȋȆ) țĮȚ ıIJȠ ȉİȤȞȚțȩ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȈȣȞİȞȞȩȘıȘȢ (ȉȂȈ). ȈIJȠ ʌȜĮȓıȚȠ IJȠȣ ǻȋǹǼ IJȠȣ ȉĮȝİȓȠȣ șĮ ȣʌȐȡȟȠȣȞ
įȫįİțĮ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȠȚ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȠȓ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ, ıİ ıȣȞIJȠȞȚıȝȩ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ,
ȟİțȚȞȫȞIJĮȢ ȝİ IJȠȞ ʌȡȫIJȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ĮȞĮȝȑȞİIJĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ țĮIJȐ IJȠ IJȡȓIJȠ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȩ IJȡȓȝȘȞȠ
IJȠȣ 2010, țĮȚ ıIJȘ ıȣȞȑȤİȚĮ ıİ țȐșİ İʌȩȝİȞȠ IJȡȓȝȘȞȠ ȝȑȤȡȚ IJȠȞ IJİȜİȣIJĮȓȠ IJȡȚȝȘȞȚĮȓȠ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩ, Ƞ ȠʌȠȓȠȢ
ʌȡȠȕȜȑʌİIJĮȚ ȞĮ ȠȜȠțȜȘȡȦșİȓ țĮIJȐ IJȘȞ įȚȐȡțİȚĮ IJȠȣ įİȣIJȑȡȠȣ ȘȝİȡȠȜȠȖȚĮțȠȪ IJȡȚȝȒȞȠȣ IJȠȣ 2013, ȝİ ıIJȩȤȠ IJȘȞ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ ʌȡȠȩįȠȣ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮȚ IJȘȞ İʌȓIJİȣȟȘ ıȣȞİȞȞȩȘıȘȢ ȖȚĮ IJȣȤȫȞ ʌȡȩıșİIJĮ ȝȑIJȡĮ
IJĮ ȠʌȠȓĮ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡİȚĮıșȠȪȞ ȖȚĮ IJȘȞ ȣȜȠʌȠȓȘıȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ. ȀȐșİ ĮʌȠȜȠȖȚıȝȩȢ șĮ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİȚ IJȘȞ ıİ ȕȐșȠȢ
ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ İȞ ȩȥİȚ IJȘȢ Įʌȩ țȠȚȞȠȪ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ ĮȣIJȠȪ IJȠȣ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ Įʌȩ IJȘȞ įȚȝİȡȒ
įȚİȣșȑIJȘıȘ ȤȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ IJȦȞ țȡĮIJȫȞ ȝİȜȫȞ IJȘȢ ȗȫȞȘȢ IJȠȣ İȣȡȫ ȖȚĮ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ.
ȅȚ ǼȜȜȘȞȚțȑȢ ĮȡȤȑȢ ʌȚıIJİȪȠȣȞ ȩIJȚ ȠȚ ʌȠȜȚIJȚțȑȢ ʌȠȣ ʌĮȡĮIJȓșİȞIJĮȚ ıIJȠ ıȣȞȘȝȝȑȞȠ ȝȞȘȝȩȞȚȠ İȓȞĮȚ İʌĮȡțİȓȢ ȖȚĮ IJȘȞ
İʌȓIJİȣȟȘ IJȦȞ ıIJȩȤȦȞ IJȠȣ ȠȚțȠȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ țĮȚ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ıİ İIJȠȚȝȩIJȘIJĮ ȫıIJİ ȞĮ ȜȐȕȠȣȞ IJȣȤȫȞ
İʌȚʌȜȑȠȞ ȝȑIJȡĮ ʌȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ țȡȚșȠȪȞ țĮIJȐȜȜȘȜĮ ȖȚĮ IJȠȞ ıțȠʌȩ ĮȣIJȩ. ȅȚ ĮȡȤȑȢ șĮ ıȣȞİȞȞȠȠȪȞIJĮȚ ȝİ IJȠ ȉĮȝİȓȠ,

ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȘȞ ĮțȠȜȠȣșȘIJȑĮ ʌȠȜȚIJȚțȒ IJȠȣ İʌȓ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ıȣȞİȞȞȠȒıİȦȞ, țĮșȫȢ țĮȚ ȝİ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ
ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȘȞ ȣȚȠșȑIJȘıȘ ĮȣIJȫȞ IJȦȞ ȝȑIJȡȦȞ țĮȚ ʌȡȚȞ Įʌȩ țȐșİ ĮȞĮșİȫȡȘıȘ IJȦȞ ʌȠȜȚIJȚțȫȞ ʌȠȣ
ʌİȡȚȑȤȠȞIJĮȚ ıIJȠ ȂȞȘȝȩȞȚȠ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ (ȂȅȋȆ). ȀȐșİ ʌȜȘȡȠijȠȡȓĮ ʌȠȣ
ȗȘIJİȓIJĮȚ Įʌȩ IJȠ ȉĮȝİȓȠ, IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ țĮȚ IJȘȞ ǼȀȉ ȖȚĮ IJȘȞ ĮȟȚȠȜȩȖȘıȘ IJȘȢ İijĮȡȝȠȖȒȢ IJȠȣ
ʌȡȠȖȡȐȝȝĮIJȠȢ șĮ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İʌȚıIJȠȜȒ țȠȚȞȠʌȠȚİȓIJĮȚ ıIJȠȣȢ țȣȡȓȠȣȢ Juncker, Rehn, țĮȚ Trichet.

ȂİIJȐ IJȚȝȒȢ

//
_______________________
īİȫȡȖȚȠȢ ȆĮʌĮțȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȣ
ȊʌȠȣȡȖȩȢ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ

//
_________________________________
īİȫȡȖȚȠȢ ȆȡȠȕȩʌȠȣȜȠȢ
ǻȚȠȚțȘIJȒȢ IJȘȢ ȉȡĮʌȑȗȘȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįȠȢ

ǻǿǼĬȃǼȈ ȃȅȂǿȈȂǹȉǿȀȅ ȉǹȂǼǿȅ

ȆȇȅȈ:
ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ, ț. ī. ȆĮʌĮțȦȞıIJĮȞIJȓȞȠȣ
ȃȓțȘȢ 5-7
GR 105-63 ǹșȒȞĮ
ǼȜȜȐįĮ

Ǿ ǼțIJİȜİıIJȚțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ ȑȜĮȕİ IJȚȢ ʌĮȡĮțȐIJȦ ĮʌȠijȐıİȚȢ ıIJȚȢ 9 ȂĮǸȠȣ 2010:
ǹȓIJȘȝĮ ȖȚĮ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ

1.

Ǿ

ǼȜȜȐįĮ ȣʌȑȕĮȜİ ĮȓIJȘıȘ ȖȚĮ ʌĮȡȠȤȒ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ

ȚıȠįȪȞĮȝȠȣ ȝİ ǼȚįȚțȐ ȉȡĮȕȘȤIJȚțȐ ǻȚțĮȚȫȝĮIJĮ (Ǽȉǻ) 26,432.9 İțĮIJȠȝȝȣȡȓȦȞ ȖȚĮ IJȠ ȤȡȠȞȚțȩ įȚȐıIJȘȝĮ 9 ȂĮǸȠȣ
2010 ȑȦȢ țĮȚ 8 ȂĮǸȠȣ 2013.

2. ȉȠ ȉĮȝİȓȠ İȖțȡȓȞİȚ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȠȪ ȋȡȘȝĮIJȠįȩIJȘıȘȢ DZȝİıȘȢ ǼIJȠȚȝȩIJȘIJĮȢ, ȩʌȦȢ ȠȡȓȗİIJĮȚ ıIJȠ
EBS/10/77, ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2 țĮȚ ĮʌȠijĮıȓȗİȚ ȩIJȚ ȝʌȠȡȠȪȞ ȞĮ ʌȡĮȖȝĮIJȠʌȠȚȘșȠȪȞ İțIJĮȝȚİȪıİȚȢ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ
ǻȚĮțĮȞȠȞȚıȝȩ, ȣʌȩ IJȘȞ ʌȡȠȨʌȩșİıȘ ȩIJȚ, Ș İȞȘȝȑȡȦıȘ ʌȠȣ ʌĮȡȑȤİIJĮȚ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȦȞ
ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȞIJĮȚ ȦȢ ʌȡȠȘȖȠȪȝİȞİȢ įȡȐıİȚȢ ıIJȠȞ ȆȓȞĮțĮ 3 IJȠȣ ȂȞȘȝȠȞȓȠȣ ȅȚțȠȞȠȝȚțȒȢ țĮȚ
ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȆȠȜȚIJȚțȒȢ, ʌȠȣ İʌȚıȣȞȐʌIJİIJĮȚ ıIJȘȞ İʌȚıIJȠȜȒ IJȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ țĮȚ IJȠȣ ǻȚȠȚțȘIJȒ
IJȘȢ ȉȡȐʌİȗĮȢ IJȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ ȝİ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ 3 ȂĮǸȠȣ 2010, İȓȞĮȚ ĮțȡȚȕȒȢ.

3. ȉȠ ȉĮȝİȓȠ ĮȓȡİȚ IJȠȞ ʌİȡȚȠȡȚıȝȩ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ V, ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 3(b) (iii). (EBS/10/77, ȆĮȡȐȡIJȘȝĮ 2, 5/6/10)

ȆĮȡȐȕĮıȘ ȣʌȠȤȡİȫıİȦȞ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ VIII, ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 5
ȉȠ ȉĮȝİȓȠ İȟȑIJĮıİ IJȘȞ ȑțșİıȘ IJȠȣ ǻȚİȣșȪȞȠȞIJȠȢ ȈȣȝȕȠȪȜȠȣ ʌȠȣ ıȣȞIJȐȤșȘțİ ıȪȝijȦȞĮ ȝİ IJȠ EBS/10/79,
ĮȞĮijȠȡȚțȐ ȝİ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ĮȞĮțȡȚȕȠȪȢ İȞȘȝȑȡȦıȘȢ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ ȖȚĮ IJĮ įȘȝȠıȚȠȞȠȝȚțȐ IJȘȢ įİįȠȝȑȞĮ țĮȚ IJȠ

ĮȞIJȚıIJȠȚȤȠȪȞ įȘȝȩıȚȠ ȤȡȑȠȢ ȖȚĮ IJȠ 2008, țĮȚ țȡȓȞİȚ ȩIJȚ Ș ǼȜȜȐįĮ įİȞ IJȒȡȘıİ IJȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ VIII,
ʌĮȡȐȖȡĮijȠȢ 5 IJȦȞ ȐȡșȡȦȞ IJȘȢ ȈȣȝijȦȞȓĮȢ ȖȚĮ IJȘȞ ʌĮȡȠȤȒ ȑȖțȣȡȘȢ ʌȜȘȡȠijȩȡȘıȘȢ ʌȡȠȢ IJȠ ȉĮȝİȓȠ. ȉȠ ȉĮȝİȓȠ
ĮʌȠijĮıȓȗİȚ ȩIJȚ, ȜȩȖȦ IJȦȞ İʌĮȞȠȡșȦIJȚțȫȞ ȝȑIJȡȦȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȒįȘ ȜȘijșİȓ Įʌȩ IJȘȞ ǼȜȜȐįĮ țĮȚ IJȦȞ İʌȚʌȡȩıșİIJȦȞ
įȚȠȡșȦIJȚțȫȞ İȞİȡȖİȚȫȞ, ȖȚĮ IJȚȢ ȠʌȠȓİȢ ȑȤİȚ įİıȝİȣșİȓ Ș ǼȜȜȐįĮ, įİȞ ĮʌĮȚIJȠȪȞIJĮȚ ʌİȡĮȚIJȑȡȦ İȞȑȡȖİȚİȢ.
(EBS/10/79, 5/6/10)

Siddharth Tiwari
Secretary

»

ǻȚİșȞȑȢ ȃȠȝȚıȝĮIJȚțȩ ȉĮȝİȓȠ 

DZȡșȡȠ įİȪIJİȡȠ
ȆĮȡȑȤİIJĮȚ ıIJȠȞ ȊʌȠȣȡȖȩ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ Ș İȟȠȣıȚȠįȩIJȘıȘ ȞĮ İțʌȡȠıȦʌİȓ IJȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ
ǻȘȝȩıȚȠ ıIJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǻȚİȣțȩȜȣȞıȘ ȋȡȘȝĮIJȠʌȚıIJȦIJȚțȒȢ ȈIJĮșİȡȩIJȘIJĮȢ (Ȓ ǼȣȡȦʌĮȧțȩȢ
ȂȘȤĮȞȚıȝȩȢ ȈIJȒȡȚȟȘȢ) (European Facility of financial Stability - EFSF) țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐijİȚ
țȐșİ ȝȞȘȝȩȞȚȠ ıȣȞİȡȖĮıȓĮȢ, ıȣȝijȦȞȓĮ Ȓ ıȪȝȕĮıȘ įĮȞİȚıȝȠȪ, įȚȝİȡȒ Ȓ ʌȠȜȣȝİȡȒ, ȝİ IJȘȞ
ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ǼʌȚIJȡȠʌȒ, IJĮ țȡȐIJȘ ȝȑȜȘ IJȘȢ ǼȣȡȦȗȫȞȘȢ țĮȚ IJȘȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȒ ȀİȞIJȡȚțȒ
ȉȡȐʌİȗĮ, țĮȚ ȞĮ ʌȡȠȕĮȓȞİȚ ıİ țȐșİ ĮȞĮȖțĮȓĮ İȞȑȡȖİȚĮ ȖȚĮ IJȘ ıȣȝȝİIJȠȤȒ IJȠȣ ǼȜȜȘȞȚțȠȪ
ǻȘȝȠıȓȠȣ ıİ ȞȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ țĮȚ ijȠȡİȓȢ ʌȠȣ ıȣıIJȒȞȠȞIJĮȚ ȖȚĮ IJȘȞ İijĮȡȝȠȖȒ IJȠȣ
ǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ ȂȘȤĮȞȚıȝȠȪ ȈIJȒȡȚȟȘȢ.

DZȡșȡȠ IJȡȓIJȠ
Ǿ ȚıȤȪȢ IJȦȞ ıȣȝȕȐıİȦȞ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ ʌȡȫIJȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȣʌȠȖȡĮijȒȢ IJȠȣȢ.
Ǿ ȚıȤȪȢ IJȦȞ įȚĮIJȐȟİȦȞ IJȠȣ ȐȡșȡȠȣ įİȪIJİȡȠȣ ĮȡȤȓȗİȚ Įʌȩ IJȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮIJȐșİıȘȢ IJȠȣ
ıȤİįȓȠȣ ȞȩȝȠȣ ıIJȘ ǺȠȣȜȒ.

ǹșȒȞĮ ǿȠȣȞȓȠȣ 2010

ȅ ȊȆȅȊȇīȅȈ ȅǿȀȅȃȅȂǿȀȍȃ

īǿȍȇīȅȈ ȆǹȆǹȀȍȃȈȉǹȃȉǿȃȅȊ