P. 1
ΜΝΗΜΟΝΙΟ ~ ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ~ ΣYΜΒΑΣΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ

|Views: 716|Likes:
Published by kkoolook

More info:

Published by: kkoolook on Jul 03, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/13/2013

pdf

EYPD [8ô ôôô ôôô ôôôj

2YMBA2H AAAEIAKH2 AIEYKOAYA2H2

uezoçô

1DA AKOAOYODA KPA1DA MEADA
1DA OHOIDA AOMI2MA EIAAI 1O EYPD:

BA2IAEIO 1OY BEAIIOY, IPAAAAIA,
BA2IAEIO 1H2 I2HAAIA2, IAAAIKH AHMOKPA1IA,
I1AAIKH AHMOKPA1IA, KYHPIAKH AHMOKPA1IA,
MEIAAO AOYKA1O 1OY AOY5EMBOYPIOY,
AHMOKPA1IA 1H2 MAA1A2, BA2IAEIO
1DA KA1D XDPDA, AHMOKPA1IA 1H2 AY21PIA2,
HOP1OIAAIKH AHMOKPA1IA, AHMOKPA1IA
1H2 2AOBEAIA2, 2AOBAKIKH AHMOKPA1IA uoi
AHMOKPA1IA 1H2 4IAAAAAIA2

uoi

zoo KfW,
noo onóueizoi oziç oôq,íeç,
zezeí onó zqv e,,ôqoq
uoi evep,eí npoç zo ôquóoio oouçépov
zqç Ouoonovôiouqç Aquoupozíoç zqç Iepuovíoç,

oç Aoveiozov

uoi

1H2 EAAHAIKH2 AHMOKPA1IA2
oç Aoveiozqnzq

1H2 1PAHEZA2 1H2 EAAAAO2
oç Avzinpooonoo zoo Aoveiozqnzq

8 MAÏOY 2ô1ô

H HAPOY2A 2YMBA2H AAAEIAKH2 AIEYKOAYA2H2 (p «2ôußooq»)
ocvoa:c:oi oao koi nc:oçí.
(A) :cv oko·oc0cv Koo:cv Mc·cv :cv oaoicv voniono civoi :o ccoc. Booi·cio :oc Bc·yioc, Io·ovoio, Booi·cio :pç
Ioaovioç, Io··ikp Apnokoo:io, I:o·ikp Apnokoo:io, Kcaoiokp Apnokoo:io, Mcyo·o Aocko:o :oc Aocçcnßoíoyoc,
Apnokoo:io :pç Mo·:oç, Booi·cio :cv Ko:c Xcocv, Apnokoo:io :pç Aco:oioç, Hoo:oyo·ikp Apnokoo:io,
Apnokoo:io :pç l·oßcvioç, l·oßokikp Apnokoo:io koi Apnokoo:io :pç viv·ovoioç, ov:iaooocacconcvo oao :pv
Ecocaoìkp Eai:ooap (cçcçpç ovoçcooncvp cç p «Enizponq») koi :oc KfW aoc caokci:oi o:iç oopyicç, :c·ci cao
:pv cyyípop koi cvcoyci aooç :o opnooio ocnç/oov :pç Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç Iconovioç (cçcçpç
ovoçcooncvo cç «Aoveiozéç» koi :o ko0/vo cç «Aoveiozqç»),
(B) :pç Ezzqviuqç Aquoupozíoç (cçcçpç ovoçcooncvp cç «Ezzóôo» p o «Aovcio·pa:pç»), aoc ckaooocaci:oi oao :ov
Yaocoyo Oikovonikcv, koi
(I) :pç 1póneçoç zqç Ezzóôoç, aoc cvcoyci cç ov:iaooocaoç yio ·oyooioono :oc Aovcio·pa:p (cçcçpç ovoçcooncvp
cç «Avzinpóoonoç zoo Aoveiozqnzq») aoc ckaooocaci:oi oao :ov Aioikp:p :pç Tooac¸oç :pç E··oooç.
HPOOIMIO
Aonßovov:oç cao,p o:i.
(1) H E··ooo o:iç 23 Aaoi·ioc 2010 ca/ßo·c oi:pop yio oincop oovcio oao :o cao·oiao Koo:p M/·p :cv oaoicv :o
voniono civoi :o ccoc oínçcvo nc :pv Ap·cop :cv Ao,pycv Koo:cv koi Kcßcovpoccv :pç ¸cvpç :oc ccoc :pç
25pç Moo:ioc 2010 koi :p Ap·cop :pç Ecoconoooç :pç 11pç Aaoi·ioc 2010.

(2) línçcvo nc :o oi:pno oc:o, oi ckaooocaoi :cv Koo:cv Mc·cv :cv oaoicv :o voniono civoi :o ccoc (:o «Kpózq
Mézq zqç Eopoçovqç»), ck:oç oao :pv E··ooo, oaoçooioov o:iç 2 Moïoc 2010 vo aoo/,ocv o:poiçp
o:o0coo:p:oç o:pv E··ooo oc oiokcßcovp:iko a·oioio, n/oc koivo ooyovcn/vcv (p koivo ooyovcn/voc kcço·oioc)
oincocv oovcicv.

(3) To oovcio ,oopyoív:oi oc ocvocoono nc :p ,opno:ooo:pop oao :o Aic0v/ç Noniono:iko Toncio (:o «A.A.1.») ßooci
cvoç oiokovovionoí ,opno:ooo:popç oncopç c:oino:p:oç (o «Aiouovoviouóç Xpquozoôózqoqç Aueoqç
Ezoiuózqzoç zoo A.A.1.»)

(4) Oi ckaooocaoi :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecocaoìkpç Evcopç oaoçooioov o:iç 5 Moïoc 2010 vo ovo0/oocv o:pv
Eai:ooap ko0pkov:o ocv:ovionoí koi oio,cioiopç :cv ocv:ovion/vcv oincocv oovcicv, oacç ooi¸ov:oi o:p
lcnçcvio nc:oçí :cv Hio:c:cv, aoc ocvoç0pkc o:iç 8 Moïoc 2010 (p «2ouçovío uezoçô zov Hiozozov»).

(5) Oi Aovcio:/ç oc o·cç :iç ·ci:ocoyicç, :o oikoicno:o koi :iç cao,occociç aoc oaooo/ocv oao oc:p :p línßoop,
ov:iaooocacíov:oi oao :pv Eai:ooap koi cvcoyoív n/oc oc:pç. Oi Aovcio:/ç /,ocv ocnçcvpoci vo cvcoyoív nc
ocv:ovion/vo :ooao koi vo oio,c:cíocv :pv caikoivcvio :ocç o:pv Eai:ooap n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç
Eoyooioç :oc Ecoc.

(6) M/:oo aoc oçoooív :o ocv:oviono koi :pv cai:popop :pç opnooiovonikpç aci0oo,ioç :pç E··oooç koi ooi¸ocv
ko:cc0cv:poicç yoonn/ç :pç oikovonikpç ao·i:ikpç yio :pv E··ooo, 0o ko0ooio0oív nc oaoçoop :oc lcnßoc·ioc
ocvonci :cv Ao0ocv 126(9) koi 136 :pç lcv0pkpç yio :p Aci:ocoyio :pç Ecocaoìkpç Evcopç (p «2AEE») koi p
aooc,oncvp aooç :pv E··ooo o:poiçp ocvoo:o:oi nc :p ocnnooçcop :pç E··oooç oc n/:oo aoc ocvooocv nc :pv cv(7) H oio0coino:p:o :oc aoc:oc Aovcioc cçoo:o:oi oao :pv caoyooçp :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç koi :pv /vooçp
io,íoç :pç aoooíooç línßoopç.

(8) H oio0coino:p:o :cv Aovcicv aoc /aov:oi :oc aoc:oc cçoo:o:oi oao :p 0c:ikp oaoçoop :cv Koo:cv Mc·cv :pç
Ecoc¸cvpç (ck:oç :pç E··oooç) nc:o oao oioßoí·ccop nc :pv Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o (cçcçpç «EK1»), nc
ßoop :o aooiono:o :pç cao·p0ccopç oao :pv Eai:ooap o:i p cçoonoyp :pç oikovonikpç ao·i:ikpç :oc Aovcio·pa:p
ocnçcvci nc :o aooyoonno aooooonoypç p oaoiocç o··ocç ooocç aooß·/aov:oi o:pv oaoçoop :oc lcnßoc·ioc
ocvonci :cv Ao0ocv 126 (9) koi 136 :pç lAEE koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç.

(9) H Eai:ooap ovoiyci /vov ·oyooioono o:o ovono :cv Aovcio:cv o:pv EKT, aoc ,opoinoaoici:oi yio :pv oicv/oycio
o·cv :cv a·pocncv ck n/oocç :cv Aovcio:cv koi :oc Aovcio·pa:p, o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç.

(10) H E··ooo /,ci ooioci :pv Tooac¸o :pç E··oooç cç ov:iaooocao :pç yio :ocç okoaoíç :pç aoooíooç línßoopç.

(11) Ko:o··p·o n/:oo aoc o,c:i¸ov:oi nc :pv aoo·p,p koi :pv ko:oao·/npop :pç oao:pç, :pç oioç0oooç koi o··cv
o:oo0o·icv aoc 0o naoooíoov vo capocooocv :pv o:poiçp aoc aoo/,c:oi oao :pv aoooíoo línßoop p :pv
oao:c·cono:ikp ,opop :cv kcço·oicv aoc 0o ovo·pç0oív nc ßoop oc:p, ·onßovov:oi oao :iç oo,/ç :oc
Aovcio·pa:p.

(12) H Eai:ooap /,ci :o oikoicno vo oicvcoyci cai:oaiocç c·/y,ocç koi cai0ccopociç, ovo·oyo nc :pv acoia:cop.

(13) Acoon/vpç :pç ovoykpç yio ooion/vocç Aovcio:/ç vo o·ok·pocoocv c0vik/ç oiooikooicç (aoc acoi·onßovocv,
ovo·oyo nc :pv acoia:cop, :pv koivoßoc·cc:ikp /ykoiop) aoiv vo civoi oc 0/op vo oconcc0oív yio vo ocnnc:/,ocv
o:p ,opno:ooo:pop :cv oovcicv aoc 0o ,oopyp0oív o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç, :o oo,iko Aovcio
cvo/,c:oi vo ao/aci vo ,opno:ooo:p0oív novo oao ooion/vocç Aovcio:/ç, nc caoko·oc0p ovoko:ovonp :cv
ocnnc:o,cv, oacç koi o:ov oi oiooikooicç oc:/ç o·ok·poc0oív.

(14) H Onooaovoiokp Apnokoo:io :pç Iconovioç («Iepuovío») /,ci ooioci :o KfW cç Aovcio:p yio ·oyooioono :pç
Iconovioç yio :ocç okoaoíç :pç aoooíooç línßoopç. Oç ck :oí:oc, oi ovoçoo/ç o:o KfW cç Aovcio:p oçoooív :o
KfW, aoc caokci:oi o:iç oopyicç, :c·ci cao :pv cyyípop koi cvcoyci yio :o opnooio ocnç/oov :pç Iconovioç.
Dç eu zoôzoo, zo uépq oouçovqoov zo eçqç:
1. H AAAEIAKH AIEYKOAYA2H

(1) Oi Aovcio:/ç ko0io:oív oio0/oinp o:o Aovcio·pa:p nio oovciokp oiccko·cvop (cçcçpç ovoçcooncvp cç p
«Aoveiouq Aieouózovoq») oc ccoc yio /vo ocvo·iko aooo kcço·oioc í,ocç n/,oi oyoov:o oiç Ecoc [80 000 000
000], koi caokci:oi o:ocç ooocç koi :iç aooiao0/ociç :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç koi :pç aoooíooç línßoopç.

(2) To n/yio:o aooo aoc ko0c Aovcio:pç ocvcioç/oci oc o,/op nc :p Aovciokp Aiccko·cvop civoi :o aooo aoc /,ci
ko0ooio0ci oia·o o:o ovono :oc ko:c oao :pv caikcço·ioo «A/onccop» o:o Hoooo:pno 1, oacç oc:o ovo·oycç
oívo:oi vo ocçp0ci, okcoc0ci p ncic0ci oínçcvo nc :ocç ooocç :pç aoooíooç línßoopç koi :pç lcnçcvioç
nc:oçí :cv Hio:c:cv (yio ko0c Aovcio:p, p «Aéoueooq» :oc koi :o oívo·o :cv Aconcíoccv :ocç iooí:oi nc :p
«2ovoziuq Aéoueooq»).(3) O Aovcio·pa:pç ,opoinoaoici o·o :o aooo aoc oovci¸c:oi oínçcvo nc :p Aovciokp Aiccko·cvop :pocv:oç :iç
cao,occociç :oc aoc oaooo/ocv oao :o Mvpnovio lcvcvvopopç.

2. AIKAIDMA1A KAI YHOXPED2EI2 1DA AAAEI21DA

(1) Oi cao,occociç :oc ko0c Aovcio:p oínçcvo nc :pv aoooíoo línßoop civoi o:onik/ç. Aocvonio cvoç Aovcio:p vo
cka·pococi :iç cao,occociç :oc aoc oaooo/ocv oao :p línßoop, ocv capoco¸ocv :iç cao,occociç oaoiocopao:c
o··oc Aovcio:p oínçcvo nc :pv aoooíoo línßoop. Ko0c Aovcio:pç ocv cc0ívc:oi yio :iç cao,occociç o··oc
Aovcio:p aoc oaooo/ocv oao :pv aoooíoo línßoop.

(2) To oikoicno:o :oc ko0c Aovcio:p aoc oaooo/ocv oao p o,c:i¸ov:oi nc :pv aoooíoo línßoop, civoi oiokoi:o koi
ovcçoo:p:o oikoicno:o koi ko0c ,o/oç :oc Aovcio·pa:p aoc oaooo/ci oao :p línßoop oc:p aooç /vov Aovcio:p,
oao:c·ci /vo oiokoi:o koi ovcçoo:p:o ,o/oç. O Aovcio·pa:pç oçci·ci vo npv oivci aoo:cooio:p:o oc /vov Aovcio:p
/vov:i :cv o··cv Aovcio:cv.

(3) Oi Aovcio:/ç koi o Aovcio·pa:pç ocv cai:o/ac:oi vo ck,copoocv p ko0 oiovopao:c o··o :ooao vo nc:oßißooocv
oaoioopao:c oao :o oikoicno:o p :iç cao,occociç :ocç (p, ooov oçooo :ocç Aovcio:/ç, vo ocvoa:ocv ocnßoociç nc
oaoioopao:c :oi:o n/ooç nc okoao vo nc:oßißooocv :o oívo·o p n/ooç :pç ocnnc:o,pç :ocç aooç :o Aovcio·pa:p p
:o oívo·o p n/ooç :cv kivoívcv koi :cv cçc·cicv aoc oaooo/ocv oao :pv ocnnc:o,p :ocç o:pv aoooíoo línßoop)
,coiç :pv aoopyoíncvp yooa:p ocvoivcop o·cv :cv Aovcio:cv.

(4) Avcçoo:p:o oao :iç oio:oçciç :oc oo0ooc 2 (3) ovc:/oc, /voç Aovcio:pç /,ci :o oikoicno vo ck,copoci p/koi vo
nc:oßißooci.
(o) n/ooç (o··o o,i :o oívo·o) :cv oikoicno:cv koi :cv cao,occoccv :oc aoc oaooo/ocv oao /vo Aovcio o:o
a·oioio :pç ovoko:ovonpç :cv ocnnc:o,cv :cv Aovcio:cv (oacç ooi¸c:oi o:o Ao0oo 3 (6) ko:c:/oc) nc:oçí :ocç
oacç aooß·/ac:oi o:o Ao0oo 6 :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv, p
(ß) oaoioopao:c oao :o oikoicno:o koi :iç cao,occociç :oc, :o oaoio oaooo/ocv oao /vo Aovcio, o:o Koo:oç
M/·oç aoc civoi o cyycp:pç :oc.
(5) Ko0c :/:oio ck,copop koi nc:oßißoop yivc:oi oínçcvo nc :ocç ooocç :oc Ao0ooc 13.

(6) Mc:o oao :pv ck,copop koi nc:oßißoop oicvopao:c oikoicno:cv p cao,occoccv, oi ocykckoin/voi Aovcio:/ç
oçci·ocv onc··p:i vo yvco:oaoioív cyyooçcç o:o Aovcio·pa:p nio :/:oio ck,copop koi nc:oßißoop.

3. AAAAHTEI2, KAOAPO HO2O EK1AMIEY2H2 KAI HPOAHAI1OYMEAOI OPOI

(1) Mc :pv caiçí·oçp :cv oocv koi aooiao0/occv :pç aoooíooç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç, o
Aovcio·pa:pç naooci, nc:o oao oioßoí·ccop nc :pv Eai:ooap, vo ¸p:poci ck:oniccop oínçcvo nc :pv aoooíoo
línßoop, (ko0c :/:oio ck:oniccop aoc aooyno:oaoip0pkc p aookci:oi vo aooyno:oaoip0ci o:o a·oioio :pç Aovciokpç
Aiccko·cvopç p :o :o/,ov cao·oiao kcço·oioc aoc ko0c çooo ckkocnci aoc cçcçpç ovoç/oov:oi cç «Aóveio»), nc


ko:o0cop o:pv Eai:ooap ocov:cç ocna·pocn/vpç oi:popç yio :pv ,opno:ooo:pop, oínçcvo nc :o caoociyno :oc
Hoooo:pno:oç 2, oaooc,oncvoç onc:ok·p:o :ocç ßooikoíç ooocç aoc ovoç/oov:oi o:pv aoooíoo, oínçcvo nc :o
Ao0oo 3 (3) (cçcçpç «Aízquo Xpquozoôózqoqç»).

(2) Iio :ocç okoaoíç :pç aoooíooç línßoopç, «Ep,óoiuq Huépo» voci:oi p pn/oo ko:o :pv oaoio :o oío:pno
a·pocncv TARGET 2 civoi oc ·ci:ocoyio yio ck:/·cop ocvo··oycv. Oç «Hepíoôoç Aio0eoiuózqzoç» voci:oi p
acoioooç aoc oo,i¸ci oao :pv pncoonpvio /vooçpç io,íoç :pç aoooíooç línßoopç, koi ·pyci :pv
(ocnacoi·onßovon/vpç oc:pç) pncoonpvio :pç :oi:pç cac:cioc :pç pncoonpvioç :pç aoooíooç línßoopç.

(3) To Ai:pno Xopno:ooo:popç civoi onc:ok·p:o koi ocv 0ccoci:oi o:i /,ci ocov:cç o·ok·poc0ci cov ocv aooooiooi¸ci
:oc·o,io:ov :o oko·oc0o.

(o) :pv aoo:civoncvp pncoonpvio :pç ck:oniccopç :oc oi:oíncvoc Aovcioc (p «Huepouqvío Euzouíeooqç»), p oaoio
ao/aci vo civoi (i) nio Eoyooinp Hn/oo, koi (ii) nio pn/oo (ck:oç loßßo:oc p Kcoiokpç) ko:o :pv oaoio :o
aio:c:iko iooíno:o ·ci:ocoyoív o:pv aoc:cíocoo :oc ko0c Aovcio:p, koi (iii) nio pn/oo cv:oç :pç Hcoioooc
Aio0coino:p:oç, koi (iv) nio pn/oo, o,i vcoi:coo oao :pv o/ko:p a/na:p Eoyooinp Hn/oo nc:o :pv pncoonpvio
caoßo·pç :oc Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç. Hooo :o aooovoçcooncvo, :o opncio (iv) ocv cçoono¸c:oi yio :o
aoc:o Aovcio

(ß) :o aooo :oc oi:oíncvoc Aovcioc 0o ao/aci vo civoi ko: c·o,io:ov :o aooo :oc cvoç oiocko:onncoioc Ecoc
(1,000,000,000 é)
(y) :pv oi:oíncvp acoiooo ,ooi:oç yio :o o,c:iko Aovcio, cov caoo,ci, ko:o :pv oiookcio :pç oaoioç ocv oaoi:ci:oi vo
aooyno:oaoip0oív ko:oßo·/ç cçoç·popç kcço·oioc oao :o Aovcio·pa:p koi p oaoio ocv naooci vo cacoßoivci
:o ,ooviko oioo:pno :cv :oicv c:cv oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç (p «Hepíoôoç Xópizoç»)
(o) :p oiookcio :oc oi:oíncvoc Aovcioc, aoc ocv naooci vo cacoßoivci :o a/v:c /:p, oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç
:oc Aovcioc koi :pç oaoioç p :c·cc:oio pn/oo ao/aci vo civoi Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv (oacç ooi¸c:oi
ko:c:/oc) (p "Aiópueio"), koi
(c) :o ,oovooioyoonno cçoç·popç, :o oaoio aooß·/aci o:i oi ko:oßo·/ç cçoç·popç kcço·oioc ao/aci vo yivov:oi oc
iooaoocç :oinpvioicç ko:oßo·/ç kcço·oioc oao :o Aovcio·pa:p oc ko0c Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv (oacç
ooi¸c:oi ko:c:/oc) oo,i¸ov:oç oao :pv aoc:p Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv nc:o :p ·pçp :pç Hcoioooc
Aio0coino:p:oç p (:o ooyo:coo) oao :o :/·oç :pç o,c:ikpç Hcoioooc Xooi:oç (cov caoo,ci) koi ·pyov:oç o:pv
Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv aoc ocnaia:ci nc :o :/·oç :pç Aiookcioç oc:oí :oc Aovcioc.


(4) Mc:o :o Ai:pno Xopno:ooo:popç yio :o aoc:o Aovcio, p cao,o/cop :cv Aovcio:cv vo ko:oßo·ocv :o aooo :pç
Ko0oopç lcnnc:o,pç (oacç ooi¸c:oi ko:c:/oc o:o Ao0oo 3(6) ) o:o Aovcio·pa:p oc o,/op nc :o aoc:o Aovcio,
caokci:oi.

(o) o:pv aooo·oßp oao :pv Eai:ooap vonikpç yvcnooo:popç aoc ikovoaoici :ocç Aovcio:/ç, koi aoo/,c:oi oao :ov
Noniko línßoc·o :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv Aikoicno:cv koi
oao :ov Noniko línßoc·o :oc Yaocoycioc Oikovonikcv, nc ßoop :o caoociyno aoc aooß·/ac:oi o:o Hoooo:pno
4. H cv ·oyc yvcnooo:pop ao/aci vo ç/oci pncoonpvio, o,i nc:oycv/o:cop :pç pncoonpvioç caoßo·pç :oc
Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç. O Aovcio·pa:pç ovo·onßovci :pv cao,o/cop vo cvpncococi :ocç Aovcio:/ç on/ocç
ov, nc:oçí :pç pncoonpvioç :pç yvcnooo:popç koi :pç Hncoonpvioç Ek:oniccopç, /,ci ca/·0ci oaoioopao:c
ocnßov aoc 0o ko0io:oíoc coço·n/vp oaoioopao:c op·cop acoi/,c:oi o:p yvcnooo:pop
(ß) o:pv aooo·oßp oao :pv Eai:ooap cvoç caiopnoc cyyooçoc oao :ov Yaocoyo Oikovonikcv :oc Aovcio·pa:p, :o
oaoio ovoç/oci :o aooocao aoc civoi cçocoiooo:pn/vo vo caoyooçocv :o Ai:pno:o Xopno:ooo:popç (koi ko:
oc:ov :ov :ooao oconcíocv cykíocç :ov Aovcio·pa:p) koi acoi/,ocv ociyno:o caoyooçpç :cv aooocacv oc:cv
(y) o:o caoycyoonn/vo Mvpnovio lcvcvvopopç
(o) o:pv aooo·oßp oao :pv Eai:ooap, o,i ooyo:coo oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç :oc cv ·oyc Aovcioc,
Eaißcßoicoccv A/onccopç, oao :oc·o,io:ov a/v:c oovcio:/ç aoc ov:io:oi,oív :oc·o,io:ov o:o 2/3 :pç
lcvo·ikpç A/onccopç (o «Kpíoiuoç Api0uóç zov Aoveiozov»)
(c) o:pv aooo·oßp oao :pv Eai:ooap caißcßoicopç oao :ocç Aovcio:/ç (i) o:i civoi ikovoaoipn/voi o:i a·pooív:oi oi
aooiao0/ociç yio :pv ovo·p,p kcço·oicv ocvonci :pç aoooíooç línßoopç, koi (ii) yio :ocç ooocç ßooci :cv
oaoicv cai0cnoív vo ,oopypoocv /vo Aovcio o:o Aovcio·pa:p
(o:) o:o o:i ocv /,ci ocnßci ocoicopç oconcvpç nc:oßo·p oao :pv pncoonpvio :pç aoooíooç línßoopç, :/:oioç aoc,
ko:o :p yvcnp :cv Aovcio:cv, nc:o oao oioßoí·ccop nc :o Aovcio·pa:p, vo naooci vo ß·o,ci opnov:iko :pv
ikovo:p:o :oc Aovcio·pa:p vo cka·pococi :iç cao,occociç ko:oßo·pç :oc ßooci :pç aoooíooç línßoopç,
op·oop :pv cçcapo/:pop :oc Aovcioc aoc aookci:oi vo ,opno:ooo:p0ci koi :pv oaoa·pocnp :oc koi
(¸) o:o ycyovoç o:i ocv opncic0pkc ·oyoç ko:oyyc·ioç (acoia:cop o0/:popç cao,occoccv) ck n/oocç :oc
Aovcio·pa:p p oaoio vo ocvc,i¸c:oi.
(5) Mc:o :pv aooo·oßp Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç oc o,/op nc oaoioopao:c caoncvo Aovcio, p cao,o/cop :cv
Aovcio:cv yio nc:oßißoop :pç Ko0oopç lcnnc:o,pç, oacç ooi¸c:oi ko:c:/oc o:o Ao0oo 3 (6), yio oaoioopao:c
:/:oio nc:oycv/o:coo Aovcio o:ov Aovcio·pa:p caokci:oi.


(o) o:pv caißcßoicop oao :o Aovcio·pa:p o:i ocv /,ci ocnßci kov/vo ycyovoç :/:oio aoc vo ko0io:o coço·n/vp
oaoioopao:c op·cop aoc acoi/,c:oi o:p vonikp yvcnooo:pop aoc /·oßov oi Aovcio:/ç oínçcvo nc :o Ao0oo 3
(4) (o)
(ß) o:o oio0/oino cçio:oncvo cao·oiao oao :iç Aconcíociç cvoç Koioinoc Aoi0noí Aovcio:cv
(y) o:pv aooo·oßp oao :pv Eai:ooap caißcßoicopç oao :o Koo:p M/·p :pç Zcvpç :oc Ecoc (cçoioocn/vpç :pç
E··oooç) o:i civoi ikovoaoipn/vo nc :pv :popop ck n/oocç :oc Aovcio·pa:p :cv oocv :oc Mvpnovioc
lcvcvvopopç koi :cv oocv aoc aooß·/aov:oi o:pv oaoçoop :oc lcnßoc·ioc ocvonci :cv Ao0ocv 126 (9) koi 136
lAEE, koi
(o) o:pv a·pocop :cv oocv aoc ovoç/oov:oi aoooaovc o:iç aoooyooçocç (c), (o:) koi (¸) :oc Ao0ooc 3 (4).
Eov oi aooiao0/ociç :oc Ao0ooc 3 (4) (o:pv acoia:cop :oc aoc:oc Aovcioc) p :oc Ao0ooc 3 (5) ovc:/oc (o:pv
acoia:cop :cv caoncvcv Aovcicv) a·pooív:oi, p Eai:ooap koivoaoici o:ov Aovcio·pa:p cyyooçcç ko:o :o
caoociyno :oc Hoooo:pno:oç 3, :o ko0ooi¸oncvo aooo koi :ocç ·ca:oncociç ooocç (oi oaoioi naooci vo civoi onoioi p
vo oioç/oocv oao oc:oíç aoc ooi¸ov:oi o:o ov:io:oi,o Ai:pno Xopno:ooo:popç) :oc Aovcioc aoc oi Aovcio:/ç civoi
aoo0cnoi vo cack:o0ci aooç :ov Aovcio·pa:p ocvonci :pç aoooíooç línßoopç (cçcçpç «Avouoívooq Anoôo¿qç»).
O Aovcio·pa:pç koi oi Aconcconcvoi Aovcio:/ç, oacç ooi¸ov:oi o:o Ao0oo 3 (6) ko:c:/oc, oconcíov:oi onc:ok·p:o
oao :ocç ooocç :pç Avouoívooqç Anoôo¿qç, ck:oç cov oi oooi :oc Aovcioc oioç/oocv oao ckcivocç aoc
aooooiooi¸ov:oi o:o Ai:pno Xopno:ooo:popç, acoia:cop ko:o :pv oaoio o Aovcio·pa:pç koi oi Aconcconcvoi
Aovcio:/ç oconcíov:oi novo oao :ocç ooocç :pç Avokoivcopç Aaooo,pç, cçooov o Aovcio·pa:pç yvco:oaoici
cyyooçcç o:pv Eai:ooap :p ocyko:o0cop :oc yio oc:o. lc acoia:cop oovpopç :oc Aovcio·pa:p yio :pv oaooo,p
:/:oicv oocv, :o Ai:pno Xopno:ooo:popç koi p o,c:ikp Avokoivcop Aaooo,pç ko0io:ov:oi onço:coo okcoo.
(6) Eov oi aooiao0/ociç aoc ko0ooi¸ov:oi o:pv aoooíoo línßoop (koi ioicç :o Ao0oo 3 (4) koi 3 (5) ovc:/oc) /,ocv
:pop0ci, ko0c Aovcio:pç aoc /,ci ko:o0/oci o:pv Eai:ooap Eaißcßoicop A/onccopç (:/:oio co:c ko0c Aovcio:pç
ooi¸c:oi cç «Aeoueoóuevoç Aoveiozqç») oçci·ci, o,i ooyo:coo oao :pv o,c:ikp Hncoonpvio Ek:oniccopç, vo
nc:oç/oci oc aio:cop :oc ·oyooioonoí :cv Aovcio:cv :p ocnnc:o,p :oc oc ko0c oovcio (p «2ouuezo¿q») (ncicn/vp,
nc novooiko okoao :ov ko0ooiono koi :ov :ooao a·pocnpç :oc Ko0oooí Hoooí Ek:oniccopç, oacç ooi¸c:oi o:pv
aoooyooço 8 ko:c:/oc), ko:o :o aooo :pç Eaißoocvopç Eçcapo/:popç (oacç ooi¸c:oi o:o Ao0oo 5 (2) aoooko:c)
aoc cao·oyi¸c:oi o:o aooo nioç :/:oioç lcnnc:o,pç, oínçcvo nc :o Ao0oo 5 (2), (p «Ko0opq 2ouuezo¿q»), oacç
oc:p p lcnnc:o,p ko0ooi¸c:oi oínçcvo nc :iç oio:oçciç :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv.
Iio :pv oaoçcyp onçißo·icv, yio o·ocç :ocç o··ocç okoaoíç ck:oç oao :ov ko0ooiono koi :ov :ooao a·pocnpç :oc
Ko0oooí Hoooí Ek:oniccopç (a.,. yio okoaoíç caoßo·pç ovoçoooç, ,pçoçooicv, k.·a.), novo p lcnnc:o,p (o,i p
Ko0oop lcnnc:o,p) :cv Aovcio:cv ·onßovc:oi cao,p.
(7) O Aconcconcvoç Aovcio:pç ocv cao,ocoí:oi vo ocnnc:/,ci oc /vo Aovcio, ov io,íocv oi aooiao0/ociç :oc Ao0ooc
5(7) koi aooo :o n/:oo aoc aoo:civov:oi oao :pv Onooo Eoyooioç :oc Ecoc, cçooov o cv ·oyc Aconcconcvoç(8) Eçooov p Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o ·onßovci o:o Aoyooioono :cv Aovcio:cv aoiv oao :iç 11.00 a.n. (coo
Bocçc··cv) ko:o :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç cvoç Aovcioc :o oívo·o :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv o·cv :cv
Aconcconcvcv Aovcio:cv oc:oí :oc Aovcioc (cçcçpç ovoçcooncvo cç :o «Ko0opó Hooó Euzouíeooqç»), oi
Aovcio:/ç ncoinvoív co:c p Eai:ooap vo ovo0/oci o:pv Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o vo nc:oßißooci :o Ko0ooo
Hooo Ek:oniccopç o:pv Hncoonpvio Ek:oniccopç o:ov ·oyooioono :oc Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p aoc :poci:oi
oc ccoc (SWIFT BIC. BNGRGRAA, IBAN. GR0301000230000000000200659) (l,c:.. «Mp,ovionoç l:poiçpç :pç
Zcvpç :oc Ecoc yio :pv E··ooo), p oc oaoioopao:c o··o ·oyooioono oc ccoc :ov oaoio o Av:iaooocaoç :oc
Aovcio·pa:p 0o caoßo·ci cyyooçcç o:pv Eai:ooap koi :pv EKT nc ov:iyooço aoc koivoaoici:oi o:ov Aovcio·pa:p,
:o ooyo:coo oc oío Eoyooincç Hn/ocç, aoiv oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç.
Av, ko:o :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç, o ·oyooioonoç :cv Aovcio:cv ocv /,ci aio:c0ci nc :o ocvo·iko aooo o·cv
:cv Ko0oocv lcnnc:o,cv o·cv :cv Aconcconcvcv Aovcio:cv ovoçooiko nc :o cv ·oyc Aovcio, :o:c.
(o) o:ov :o o0ooiono :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv aoc aooyno:iko cioaoo,0pkc oc o,/op nc :o Aovcio ov:iaooocacíci
:oc·o,io:ov :o 90º :oc ocvo·oc :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv o·cv :cv Aconcconcvcv Aovcio:cv oc o,/op nc :o
cv ·oyc Aovcio, :o:c koi cao :ov ooo o:i ocvoivci o Aovcio·pa:pç, :o Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç ncicvc:oi /:oi
co:c vo civoi ioo nc :o o0ooiono :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv aoc aooyno:iko cioaoo,0pkov oao :pv EKT koi oi
Aovcio:/ç ncoinvoív co:c p Eai:ooap vo ococi oopyicç o:pv EKT vo nc:oßißooci :o Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç,
ncicn/vo o:ov Aovcio·pa:p nc :ov :ooao aoc ooio:pkc ovc:/oc. lc ov:i0c:p acoia:cop, ov o Aovcio·pa:pç
oovp0ci vo ·oßci :/:oioc cioocç ,onp·o:coo aooo oc o,/op nc :o Aovcio, p Eai:ooap ocv ovo0/:ci o:pv EKT :p
nc:oßißoop oc:cv :cv kcço·oicv (:o oaoio caio:o/çov:oi on/ocç ,coiç ko0co:/opop o:ocç ocykckoin/vocç
Aconcconcvocç Aovcio:/ç) koi :o Ai:pno Xopno:ooo:popç koi oi o,c:ik/ç Avokoivcociç Aaooo,pç okcocvov:oi
oc:ono:cç. Eov oaoioopao:c n/ooç :oc cao·ciaoncvoc aoooí :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv ·pç0ci aooyno:i cv:oç
oío (2) coyooincv pncocv oao :pv aooyoonno:ion/vp Hncoonpvio Ek:oniccopç, :o:c p Eai:ooap oioßoc·cíc:oi
nc :ov Aovcio·pa:p yio :o ov oc:oç cai0cnci vo ·oßci /nßoono :cv cv ·oyc ,opno:ooo:poccv koi oc oc:pv :pv
acoia:cop :o (ov:iocnßo··oncvo) n/op 0o aooyno:oaoipoocv :/:oicç aooooonoy/ç o:ocç ooocç :oc o,c:ikoí
aoooo:oí :oc Aovcioc, oocç civoi oaoooi:p:cç, aookcin/voc vo ·pç0ci cao,p p ko0co:copn/vp cioaooçp oc:cv
:cv ,opno:ooo:poccv. Oaoicoopao:c ,opno:ooo:pociç ·onßovov:oi a/oov :pç acoioooc :cv oío (2)
Eoyooincv Hncocv caio:o/çov:oi oao :pv Eai:ooap o:ov Aovcio:p(-/ç) aoc oçoooív, p
(ß) o:ov :o o0ooiono :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv aoc aooyno:iko cioaoo,0pkov oc o,/op nc oc:o :o Aovcio civoi
,onp·o:coo :oc 90º :oc ocvo·oc :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv o·cv :cv Aconcconcvcv Aovcio:cv oc o,/op nc
:o Aovcio oc:o, :o:c p Eai:ooap ocv ovo0/:ci o:pv EKT :pv nc:oßißoop o:ov Aovcio·pa:p :cv ov:io:oi,cv
oovciokcv kcço·oicv (koi oc:o aooon/vocv aio:cn/vo o:o ·oyooioono :cv Aovcio:cv) n/,oi p Eai:ooap vo


·oßci acooi:/oc oopyicç oao :ocç Aovcio:/ç yio vo aooßci oc oc:p koi o Aovcio·pa:pç vo yvco:oaoipoci
cyyooçcç :pv ocyko:o0cop :oc o:pv Eai:ooap yio :p ·p,p :cv oovciokcv kcço·oicv. lc acoia:cop ko:o :pv
oaoio.
(i) ci:c oi Aovcio:/ç /,ocv ococi :pv cv:o·p o:pv Eai:ooap vo npv aoo,copoci acooi:/oc nc :pv
ck:oniccop, p oi Aovcio:/ç ocv /,ocv ococi cv:o·p o:pv Eai:ooap cv:oç oío Eoyooincv Hncocv nc:o
:pv Hncoonpvio Ek:oniccopç,
(ii) ci:c o Aovcio·pa:pç /,ci yvco:oaoipoci o:pv Eai:ooap :pv oovpop :oc vo ·oßci :o ,onp·o:coo aooo p
o Aovcio·pa:pç ocv /,ci yvco:oaoipoci o:pv Eai:ooap :pv ocyko:o0cop :oc yio :p ·p,p :cv
oovciokcv kcço·oicv cv:oç oío Eoyooincv Hncocv nc:o :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç,
p Eai:ooap, o:p ocv/,cio, oivci cv:o·p o:pv EKT vo caio:o/,ci on/ocç :iç Ko0oo/ç lcnnc:o,/ç aoc ßoiokov:oi
oc aio:cop :oc ·oyooioonoí :cv Aovcio:cv o:ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç aoc oçoooív koi :o Ai:pno
Xopno:ooo:popç koi p o,c:ikp Avokoivcop Aaooo,pç okcocvov:oi koi
(y) oaoicoopao:c aooooonoy/ç oínçcvo nc :o lpncio (o) koi (ß) ·onßovocv ,coo nc :pv caiçí·oçp :cv
oikoicno:cv :oc Aovcio·pa:p /vov:i :cv Aconcconcvcv Aovcio:cv aoc ocv ko:oçcoov vo ,opno:ooo:poocv :o
aoooo:o :ocç o:o Aovcio.
(9) H ck:oniccop cvoç Aovcioc oc konio acoia:cop ocv oconcíci :o n/op vo aoo,copoocv o:p oívo,p oovciooo:ikcv koi
oovcio·pa:ikcv aooçccv oaoiocopao:c acooi:/oc Aovcioc.

(10) To oikoicno :oc Aovcio·pa:p vo caoßo·ci oi:pociç yio Aovcio o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç ·pyci o:o :/·oç
:pç Hcoioooc Aio0coino:p:oç, nc:o :pv aooooo :pç oaoioç ko0c aooo aoc ocv ck:onicí0pkc oao :pv Aovciokp
Aiccko·cvop ko0io:o:oi oncoo okcoo.

4. HAPAAOXE2, EIIYH2EI2 KAI YHOXPED2EI2
(1) Hooooo,/ç

O Aovcio·pa:pç ovoyvcoi¸ci koi cyyco:oi o:ocç Aovcio:/ç ko:o :pv Hncoonpvio (/vooçpç io,íoç) :pç aoooíooç
línßoopç ko0cç koi yio ko0c Hncoonpvio H·pocnpç Tokcv o:i.

(o) ko0c Aovcio oao:c·ci nio ,coiç cçooço·iop, oncop, ovcaiçí·ok:p, np cçoo:pn/vp koi ycvikp cao,o/cop :oc
Aovcio·pa:p koi /,ci ocioo aoo:cooio:p:oç :oc·o,io:ov ioo:inp (pari passu) nc o·o :o o··o cçio:oncvo koi
nc··ov:iko ,coiç cçooço·iop koi np cçoo:pn/vo oovcio koi cao,occociç :oc Aovcio·pa:p, aoc oaooo/ocv oao
:o cçio:oncvo p nc··ov:iko :oc l,c:iko Xo/oç, oacç ooi¸c:oi o:o Ao0oo 8 (1) (¸) ko:c:/oc, koi(ß) H vonikp yvcnooo:pop :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi
Av0ocaivcv Aikoicno:cv koi :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv aoc aoo/,c:oi
oc ocnçcvio nc :o Ao0oo 3 (4) (o) civoi okoißpç koi oo0p.

O Aovcio·pa:pç caißcßoicvci o:i /,ci ·oßci ov:iyooço :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv koi ovoyvcoi¸ci o:i
civoi cvpncooç koi ko:ovoci :ocç ooocç :pç. lc acoia:cop oaoiooopao:c :ooaoaoipopç :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv
Hio:c:cv, oi Aovcio:/ç ao/aci vo aoo/,ocv :ocç ovo0ccopn/vocç ooocç o:ov Aovcio·pa:p yio vo ·oßci yvcop.

(2) Yao,occociç

O Aovcio·pa:pç oconcíc:oi, /cç o:oc o·o :o kcço·oio :pç aoooíooç línßoopç vo /,ci caio:ooçci a·pocç koi o·oi
oi :okoi koi :o aooo0c:o aooo, ov caoo,ocv, o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç, vo /,ocv a·pocç cçoç·p0ci.

(o) Mc cçoiocop :o ßoop aoc oaooi0noív:oi o:iç aoooyooçocç (1) /cç (6) ko:c:/oc.
(i) vo npv cçooço·ioci nc cao0pkp, cv/,coo p o··o ßoooç aovc o:pv ioio acoiocoio p o:o /oooo, :c,ov
cçio:oncvo p nc··ov:iko l,c:iko Xo/oç koi oaoioopao:c cyyípop p oao¸pnicop oioov:oi cai oc:oí, ck:oç
cov :o Aovcio :pv ioio o:iynp oionoioo¸ov:oi ioo:ino (pari passu) koi ovo·oyiko (pro rata) /,ov:oç :pv
ioio oiooço·iop koi
(ii) vo npv ,oopypoci oc oaoiovopao:c o··o aio:c:p p ko:o,o :oc opnooioc ,o/ocç, aoo:cooio:p:o oc o,/op nc
:ocç Aovcio:/ç.
H ,oopypop :cv oko·oc0cv ßoocv oc 0o ao/aci vo oao:c·ci aoooßoop oc:oí :oc Ao0ooc.
(1) cnaooyno:o ßoop, oc oaoioopao:c acoiocoioko o:oi,cio, aoc opniocoyp0pkov yio :p oiooço·iop :pç :inpç
oyoooç :cv acoiocoiokcv oc:cv o:oi,cicv, ko0cç koi ko0c ovov/cop p aooo:oop :cv cv ·oyc ßoocv, p
oaoio acoiooi¸c:oi o:pv oo,ikp ioiok:poio aoc ko·ía:c:oi oao oc:o koi p oaoio oiooço·i¸ci oaoioopao:c
ovov/cop p aooo:oop :pç oo,ikpç oiooço·ion/vpç ,opno:ooo:popç, koi
(2) ßoop cai cnaooikcv oyo0cv, aoc aookía:ocv ko:o :p oiookcio :cv ocvp0cv cnaooikcv ocvo··oycv (koi
·pyocv :o ooyo:coo cv:oç cvoç /:ocç), yio :p ,opno:ooo:pop :pç ciooycypç p cçoycypç :/:oicv oyo0cv oao
koi aooç :p ,coo :oc Aovcio:p, koi
(3) cnaooyno:o ßoop p ßoop :o oaoio oaookoaoív o:pv a·pocnp :oc l,c:ikoí Xo/ocç, aoc aoo/kc,ov
oaok·cio:iko nc okoao vo aoooo,c0ci ,opno:ooo:pop yio /vo cioiko cacvoc:iko /oyo, cao :pv aooiao0cop o:i,
p acoiocoio :pv oaoio oaoioopao:c oao oc:o :o ßoop oçooo, civoi acoiocoio aoc oao:c·ci ov:ikcincvo oc:oí
:oc ,opno:ooo:oíncvoc /oyoc p civoi aooooooi p oaoi:pociç aoc oaooo/ocv oao :o /oyo oc:o, koi
(4) oaoioopao:c o··o ßoop, aoc cçio:ov:oi ko:o :pv pncoonpvio :pç caoyooçpç oc:pç :pç línßoopç, cao :ov ooo
o:i :o cv ·oyc ßoop cçoko·oc0oív vo acoiooi¸ov:oi o:pv acoiocoio aoc capoco¸c:oi oao oc:o :o ßoop o:o
a·oioio :cv io,cococv ocnßooccv ko:o :pv pncoonpvio :pç caoyooçpç :pç aoooíooç línßoopç koi cao :pv


(5) o·o :o o··o 0cono0c:pn/vo ßoop koi aoovonio, aoc io,íocv oaok·cio:iko ·oyc :pç vono0coioç koi :o oaoio
ocv naoooív cí·oyo vo oaoçcc,0oív oao :ov Aovcio·pa:p, koi
(6) ßoop, aoc ovoyvcoi¸ov:oi p yio :o oaoio ocyko:o:i0cv:oi oc o,/op nc :pv cçooço·iop acoiocoiokcv o:oi,cicv
:oc Koo:ocç oaoc p ocvo··oyp ocvcaoyc:oi (o) (i) :pv ac·pop, nc:oßißoop, p ck,copop acoiocoiokcv
o:oi,cicv :oc Koo:ocç oc c:oiocio cioikoí okoaoí p aooonoioc çoo/o p (ii) :p ,oopypop oao :ov
Aovcio·pa:p cçooço·ioccv oc acoiocoioko o:oi,cio :oc Koo:ocç, oaoc (ß) oc:o :o acoiocoioko o:oi,cio
,opoinoaoioív:oi oc ko0c acoia:cop yio vo cvio,íoocv p vo cçooço·ioocv nio opnooio /kooop ono·oycv oao
nio :/:oio c:oiocio cioikoí okoaoí p oao aooonoio çoo/o koi oaoc :o oikoicno ovoycypç :cv cacvoc:cv oc
o,/op nc oc:o :o ono·oyo civoi acoiooion/vo o:o aoooyoncvo /oooo p o:pv aooyno:oaoipoinp (cçik:p) oçio
:cv cv ·oyc acoiocoiokcv o:oi,cicv :oc Koo:ocç koi (y) cao :pv aooiao0cop o:i oi oooi nioç :/:oioç
cçooço·iopç koi p ,opop :cv cioaooçccv :pç cv ·oyc ocvo··oypç civoi ocnßo:oi nc :ocç ooocç ao·i:ikpç :oc
Mvpnovioc lcvcvvopopç koi cao·oyi¸ov:oi o:ocç c0vikoíç ·oyooioonoíç oínçcvo nc :iç oo,/ç :oc ElOA 95
koi :iç oopyicç :pç Ecocaoìkpç l:o:io:ikpç Yapocoioç (Eurostat) yio :iç :i:·oaoipociç aoc ovo·onßovov:oi
oao :iç kcßcovpociç.
Oacç ,opoinoaoici:oi o:o aooov oo0oo, «,opno:ooo:pop cvoç cioikoí cacvoc:ikoí /oyoc» opnoivci ko0c
,opno:ooo:pop oaok:popç, ko:ookccpç p ovoa:cçpç oaoiooopao:c acoiocoioç oc oívocop nc /vo /oyo, cçooov
o çoo/oç aoc ,oopyci oc:p :p ,opno:ooo:pop ocnçcvci op:o vo cçc:ooci :pv ,opno:ooo:oíncvp acoiocoio
koi :o /oooo aoc aookía:ocv oao :p ·ci:ocoyio, p :pv oac·cio p :p ¸pnio, oc oc:p :pv acoiocoio cç :pv
ßooikp apyp oaoa·pocnpç oc:cv :cv ,opno:cv.
(ß) vo oçioaoipoci :o Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç oínçcvo nc :pv oaoçoop :oc lcnßoc·ioc ßooci :cv Ao0ocv 126
(9) koi 136 lAEE, oacç io,cc ko:o :ov koioino ,oovo koi oc ocnçcvio nc :o Mvpnovio lcvcvvopopç.
(y) vo ko:oßo·ci novo :o Aovcio aoc caoyov:oi o:o a·oioio oc:pç :pç línßoopç, oínçcvo nc :ocç ooocç :pç
aoooíooç línßoopç ko: ovo·oyio (pro rata) koi ioo:inp (pari passu) ßoop oc ko0c Aconcconcvo Aovcio:p,
n/oc ko:oßo·cv o:o ·oyooioono :cv Aovcio:cv aoc :poci:oi o:pv EKT koi vo npv oioaooyno:cíc:oi oc
oincop p aoo:inpoiokp ßoop nc ncnovcn/vocç Aovcio:/ç o,c:iko nc :o Aovcio :pç aoooíooç línßoopç.
(o) vo oaok:o koi vo oio:poci oc a·pop io,í o·cç :iç cçocoiooo:pociç aoc oaoi:oív:oi, yio vo :poci :iç
cao,occociç :oc oacç oaooo/ocv oao oc:p :p línßoop
koi
(c) vo ocnnooçcvc:oi a·pocç nc :ocç io,íov:cç vonocç, aoc 0o p:ov ocvo:ov vo capocooocv :pv ikovo:p:o :oc yio
:pv cçoonoyp :pç aoooíooç línßoopç.
5. EHI1OKIO, KO21H KAI AAHAAE2(1) Mc :pv caiçí·oçp :oc oo0ooc 5 (7) ko:c:/oc, koi ovoçooiko nc ko0c cçio:oncvo oovcio, o Aovcio·pa:pç
ko:oßo··ci, oc ko0c Hncoonpvio H·pocnpç Tokcv, :okocç aoc /,ocv aookí,ci oao ko0c :/:oio oovcio ko:o :p
oiookcio :pç Tokoçoooc Hcoioooc aoc ·pyci ko:o :pv pncoonpvio oc:p, nc c:poio cai:okio (:o «Enizóuio») ioo nc :o
o0ooiono.
(o) :oc :o:c io,íov:oç :oinpvoc EURIBOR aooooiooi¸oncvoc oínçcvo nc :o Hoooo:pno 5, p (i) :oc
aooooiooi¸oncvoc ovoçooiko nc :iç acoiooocç aoc iooív:oi p cacoßoivocv :p nio cßoonooo koi civoi nikoo:cocç
oao :ociç npvcç, :o ov:io:oi,o cai:okio EURIBOR (,opoinoaoicv:oç :o cai:okio EURIBOR yio :pv caoncvp
ncyo·í:cop oiookcio yio :pv oaoio :/:oio cai:okio civoi oio0/oino koi (ii) ovoçooiko nc :iç acoiooocç aoc civoi
nikoo:cocç oao nio cßoonooo :o cçoono¸oncvo cai:okio EONIA yio ko0c pn/oo nc pncopoio kcço·oioaoipop,
koi,
(ß) :oc acoi0coioc aoc iooí:oi nc .
(i) 300 novoocç ßoopç yio o·cç :iç Tokoçooocç Hcoiooocç aoc oo,i¸ocv ko:o p nc:o :pv Hncoonpvio
Ek:oniccopç ko0c Aovcioc p nc:o oao oc:pv koi ·pyocv ocnacoi·onßovov:oç :pv Tokoçooo Hcoiooo,
aoc ·pyci :pv :oi:p ca/:cio :pç Hncoonpvioç Ek:oniccopç, p ov oc:p ocv civoi p Hncoonpvio
Ko:oßo·pç Tokcv, :pv aoc:p Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv nc:o :pv :oi:p ca/:cio nioç :/:oioç
Hncoonpvioç Ek:oniccopç, koi,
(ii) 400 novoocç ßoopç yio o·cç :iç caoncvcç Tokoçooocç Hcoiooocç.
Iio :ocç okoaoíç oc:pç :pç línßoopç .
«Huepouqvío Kozoßozqç 1óuov» opnoivci, ovoçooiko nc ko0c Aovcio, oaoioopao:c pncoonpvio, 15 Moo:ioc, 15 Iocvioc,
15 lca:cnßoioc koi 15 Ackcnßoioc ko0c /:ocç koi :pv :c·ikp pncoonpvio cçoç·popç ko0c oovcioc, ov oc:o ko:oo:ci
cçoç·p:/o aoiv oao :o :/·oç :pç aooyoonno:ion/vpç :oc Aiookcioç, koi,
«1ouoçópoç nepíoôoç» opnoivci, ovoçooiko nc :o oovcio, ko0c :oinpvp acoiooo aoc oo,i¸ci :pv (koi ocnacoi·onßovci) :pv
Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv koi ·pyci :pv (o··o oaok·ciov:oç :pv) caon/vp Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv ck:oç oao (i)
:pv aoc:p Tokoçooo Hcoiooo ko0c :/:oioc oovcioc, :o oaoio aookci:oi vo oo,ioci (koi ocnacoi·onßovci) :pv Hncoonpvio
Ek:oniccopç koi vo ·pçci (cçoiocv:oç :pv) :pv aoc:p Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv aoc oko·oc0ci ko0c Hncoonpvio
Ek:oniccopç koi (ii) ko0c oiokckonn/vp Tokoçooo Hcoiooo o:pv acoia:cop aoc /vo Aovcio caioacíoc:oi p oc oioçooc:ikp
acoia:cop cçoç·ci:oi oc pncoonpvio oioçooc:ikp oao :pv :c·cc:oio pn/oo :pç aooyoonno:ion/vpç :oc oiookcioç.
(2) Hookcin/voc vo ko·í,ci :iç ·ci:ocoyik/ç ooaovcç, o Aovcio·pa:pç ko:oßo··ci oc ko0/vov oao :ocç Aconcconcvocç
Aovcio:/ç, oo,ikp np caio:oca:/o caißoocvop cçcapo/:popç, iop nc 50 novoocç ßoopç (p «Enißópovoq
Eçonqpézqoqç») aoc cao·oyi¸c:oi o:o kcço·oio :pç lcnnc:o,pç :oc ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p oc ko0c Aovcio,
aoc oçoioci:oi oao ko0c Aovcio aoc aookci:oi vo ck:onicc0ci o:ov Aovcio·pa:p. l:pv acoia:cop oaoiooopao:c
ovoko:ovonpç :cv lcnnc:o,cv nc:oçí :cv Aovcio:cv ko0c :/:oio Eaißoocvop Eçcapo/:popç ovoko:ov/nc:oi(3) H Eai:ooap cvpncocvci :ov Aovcio·pa:p koi :ocç Aovcio:/ç oío Eoyooincç Hn/ocç aoiv :pv aoc:p pn/oo :pç
o,c:ikpç Tokoçoooc Hcoioooc yio :iç ·ca:on/ocicç :oc cao·oyionoí :cv :okcv yio ko0c Tokoçooo Hcoiooo. O
ko0ooionoç :oc EURIBOR koi p ocnßo:ikp pncoonpvio cao·oyionoí aooooiooi¸c:oi oao :pv Eai:ooap oínçcvo nc
:o Hoooo:pno 5.

(4) O Aovcio·pa:pç ko:oßo·ci :o aooo :cv :okcv aoc oçci·c:oi, o:o Aoyooioono :cv Aovcio:cv aoc ovoç/oc:oi o:o
Ao0oo 7(3), ko:o :iç o,c:ik/ç Hncoonpvicç Ko:oßo·pç Tokcv koi oínçcvo nc :ocç ooocç aoc :oc /,ocv
yvco:oaoip0ci oao :pv Eai:ooap. Oi :okoi cvoç Aovcioc cao·oyi¸ov:oi oao :pv pncoonpvio ko:o :pv oaoio :o
o,c:iko aooo nc:oßißo¸ov:oi o:o ·oyooioono :oc Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p n/,oi :pv pncoonpvio ko:o :pv
oaoio p ov:io:oi,p oaoa·pocnp aio:cvc:oi onc:ok·p:o o:o ·oyooioono :cv Aovcio:cv.

(5) Av o Aovcio·pa:pç ocv civoi oc 0/op vo ko:oßo·ci oaoioopao:c oaoi:p:o aooo oínçcvo nc :pv aoooíoo línßoop
ko:o :pv pncoonpvio oçci·pç, o Aovcio·pa:pç oçci·ci vo ko:oßo·ci caia·/ov :oko cacopncoioç cai oc:oí :oc aoooí
(p, ovo·oyo nc :pv acoia:cop, cai :oc aoooí ckcivoc aoc yio :ov :o/,ov:o ,oovo 0o p:ov oaoi:p:o koi np
ko:oß·p0/v) o:ocç Aovcio:/ç oao :pv pncoonpvio aoc ko:/o:p oaoi:p:o /cç :pv pncoonpvio :pç aooyno:ikpç
ocvo·ikpç a·pocnpç, cao·oyi¸oncvo oc oiooo,ik/ç :okoçooocç acoiooocç (ko0c nioç acoioooc nc :/:oio oiookcio :pv
oaoio oi Aovcio:/ç naooci ovo·oycç vo cai·/yocv, oo,pç ycvon/vpç :pç aoc:pç acoioooc oao :pv ov:io:oi,p
pncoonpvio aoc ko0io:o:oi oaoi:p:o, koi oaoc oc:o civoi ocvo:ov, p oiookcio nioç :/:oioç acoioooc 0o ç0ovci o:p
nio cßoonooo) nc c:poio cai:okio cai :oc cacopncooc aoooí :o oaoio cacoßoivci ko:o 200 novoocç ßoopç :o Eai:okio
aoc 0o p:ov a·poc:/o, ov :o cacopncoo aooo, ko:o :p oiookcio :pç acoioooc :pç oocvonioç a·pocnpç, oao:c·oíoc
cçio:oncvo Aovcio.
Av p oocvonio a·pocnpç ocvc,i¸c:oi, oc:o :o cai:okio caovoaooooiooi¸c:oi oínçcvo nc :ocç ooocç :oc aooov:oç
Ao0ooc 5 (5) :pv :c·cc:oio pn/oo ko0c :/:oioç :okoçoooc acoioooc koi oi :okoi aoc ocv ko:oß·p0pkov oínçcvo nc
:o aooov Ao0oo koi oçoooív aoopyoíncvcç :okoçooocç acoiooocç ao/aci vo aooo:c0oív o:o aooo :oc :okoc aoc 0o
ko:oß·p0ci o:o :/·oç ko0c :/:oioç :okoçoooc acoioooc. To aooo :oc :okoc aoc o0c:p0pkc civoi oaoi:p:o koi
a·poc:/o ko:o oioo:pno:o nc:o oao oi:pno :pç Eai:ooapç.
(6) O Aovcio·pa:pç ovo·onßovci vo ko:oßo·ci o:ocç Aovcio:/ç p o:pv Eai:ooap ko0c aooo0c:o :oko ko0cç koi o·o :o
/çooo koi :iç ooaovcç, ocnacoi·onßovov:oç oao¸pnicociç yio vonik/ç capocoicç, aoc aookía:ocv koi ao/aci vo
ko:oß·p0oív oao :ocç Aovcio:/ç p :pv Eai:ooap cç ocv/acio aoooßioopç ko0c cao,o/copç :oc Aovcio·pa:p aoc
oaooo/ci oao :pv aoooíoo línßoop.(7) Av /voç Aovcio:pç ov:inc:cai¸ci c,p·o:coo ,opno:ooo:iko koo:p oao oc:o aoc cçoono¸ov:oi o:o Aovcio·pa:p
oínçcvo nc :pv aoooíoo línßoop, oc:oç o Aovcio:pç naooci vo cvpncococi :ocç o··ocç Aovcio:/ç koi :pv Eai:ooap
(n/oc :oc aoo/oooc :oc Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc) koi p Onooo Eoyooioç :oc Ecoc 0o ·oßci oaoçoop oínçcvo
nc :pv lcnçcvio nc:oçí :cv Hio:c:cv cvpncocvov:oç o,c:iko :ov Aovcio·pa:p.

ô. AHOHAHPDMH, HPODPH AHOHAHPDMH, YHOXPED1IKH AHOHAHPDMH KAI AKYPD2H

(1) O Aovcio·pa:pç oaoa·pocvci :o kcço·oio ko0c Aovcioc ko:o :pv pncoonpvio/(-cç) (ko0c nio oao :iç oaoicç ao/aci
vo civoi Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv) koi oínçcvo nc :ocç ooocç aoc :oc /,ocv yvco:oaoip0ci oao :pv Eai:ooap
o:p o,c:ikp Avokoivcop Aaooo,pç koi oc o·o :o o,c:iko /yyooço.

(2) O Aovcio·pa:pç naooci, cov /,ci caiococi aoopyocn/vcç o:ocç Aovcio:/ç oc o,i ·iyo:coo oao /vo npvo /yyooçp
ciooaoipop koi nc :pv caiçí·oçp :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Aovcio:cv, vo oaoa·pococi vcoi:coo :o oívo·o p n/ooç
oaoiocopao:c Aovcioc (nc :pv aooiao0cop o:i oaoioopao:c ncoikp oaoa·pocnp ocv 0o civoi nikoo:cop oao /vo
oiocko:onníoio ccoc) ko:o :pv Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv.

(3) Av, acoiooo:coo oao /vo Aovcio, civoi oc io,í, p aoocop oaoa·pocnp ao/aci vo cçoono¸c:oi iooncocç (pari passu)
nc:oçí o·cv :cv Aovcicv ovcçoo:p:o oao :pv pncoonpvio ·pçpç :ocç, ck:oç cov p ck v/oc ko:ovonp oínçcvo nc :o
Ao0oo 6 :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv /,ci cçoonoo0ci, koi o·ok·poc0ci, oc acoia:cop ko:o :pv oaoio o
Aovcio·pa:pç naooci vo cai·/çci yio aoio Aovcio p aoio Aovcio cçoono¸ci oaoioopao:c aoocop oaoa·pocnp.

(4) Oi oko·oc0oi acoiooionoi cçoono¸ov:oi.
(o) p ovokoivcop :pç aooa·pocnpç civoi onc:ok·p:p koi cçcioikcíci :o aooo koi :pv pncoonpvio ko:o :pv oaoio p
aooa·pocnp 0o aooyno:oaoip0ci, p oaoio ao/aci vo civoi Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv, koi,
(ß) ko0c aooa·pocnp aooyno:oaoici:oi no¸i nc :ocç ocooc·ccn/vocç :okocç cai :oc aoooí :pç aoocçoç·popç koi nc
:pv caiçí·oçp o:i o Aovcio·pa:pç oao¸pnicvci :ocç Aovcio:/ç, ooov oçooo oaoioopao:c /çooo, ooaovcç p
onoiß/ç aookía:ocv (ocnacoi·onßovov:oç oiokckonn/vp ,opno:ooo:pop koi koo:p oiokckonn/vpç
,opno:ooo:popç koi ko·c,pç kivoívcv) cç ocv/acio ko0c :/:oioç aooa·pocnpç. Oi ocooc·ccn/voi :okoi civoi
a·poc:/oi oínçcvo nc :o Eai:okio aoc aooooiooi¸c:oi yio :p o,c:ikp acoiooo, koi
(y) ko0c ncoikp aoocçoç·pop aooyno:oaoici:oi (nc:o :pv a·pocnp :cv ocooc·ccn/vcv :okcv, onoißcv p o··cv
oçci·oncvcv aoocv o,c:ikcv nc :o aooo :pç oaoa·pocnpç) oínçcvo nc :pv aooyoonno:ion/vp ovo·oyikp
caio:ooçp kcço·oicv, koi
(o) ko0c aooo aoc aooa·pocvc:oi ckocoicç ocv naooci vo :o oovcio0ci ck v/oc.


(5) O Aovcio·pa:pç naooci vo okcocvci, nc aoopyoíncvp /yyooçp aoociooaoipop :oc oc oioo:pno o,i ·iyo:coo :cv oío
cßoonoocv, :o oívo·o p n/ooç (nc c·o,io:o :o aooo :cv cko:o cko:onncoicv ccoc) :oc aoooí :pç Aovciokpç
Aiccko·cvopç aoc ocv /,ci ovo·pç0ci.

(6) Av .
(o) To Aikoo:poio :pç Ecocaoìkpç Evcopç nc ooio:ikp :oc oaoçoop koivci o:i oc:p p línßoop p p oívo,p :cv
Aovcicv aoooßio¸ci :o oikoio :pç Ecocaoìkpç Evcopç koi p aoooßioop oc:p ocv naooci vo oaoko:oo:o0ci,
:o:c p Aovciokp Aiccko·cvop cç oívo·o (a.,. oi Aconcíociç o·cv :cv Aovcio:cv oínçcvo nc :o aooov)
okcocvc:oi on/ocç koi onc:ok·p:o, o··o oc:o ocv cycioci oçicop yio :pv caioaccop (aoocop cçoç·pop) :cv
cçio:on/vcv Aovcicv, p
(ß) lcv:oyno:iko Aikoo:poio Aovcio:p p o··o ko0 í·pv oonooio oikoo:poio yio ko0c :/:oio Aovcio:p koivci nc
ooio:ikp oaoçoop o:i oc:p p línßoop p /vo Aovcio aoooßio¸ci :o lív:oyno :oc Aovcio:p koi oc:p p aoooßioop
ocv naooci vo oaoko:oo:o0ci, :o:c novo p A/onccop ko0c Aovcio:p okcocvc:oi on/ocç koi onc:ok·p:o, o··o
oc:o ocv cycioci oçicop yio :pv caioaccop (aoocop cçoç·pop) :cv cçio:on/vcv Aovcicv.
(7) Eov p ,oopyp0cioo ,opno:ooo:pop o:o Aovcio·pa:p oínçcvo nc :ov Aiokovoviono Xopno:ooo:popç Ancopç
E:oino:p:oç :oc A.N.T. oaoa·pocvc:oi ck :cv aoo:/ocv cv o·c p cv n/oci oc ckoíoio p cao,occ:ikp ßoop, /vo
ovo·oyiko aooo :cv Aovcicv aoc aooyno:oaoip0pkov ßooci :pç aoooíooç línßoopç, ck:oç koi ov oi Aovcio:/ç
cvcoycv:oç onoçcvo ocnçcvoív oioçooc:iko, ko0io:o:oi oncoo a·poc:/o koi cçoç·p:/o ko:o /vo aooo aoc
ßooi¸c:oi o:pv oo,ikp ovo·oyio :cv Aovcicv aoc /yivov oínçcvo nc :pv aoooíoo línßoop yio :p ,opno:ooo:pop
aoc aooyno:oaoip0pkc oínçcvo nc :ov Aiokovoviono Xopno:ooo:popç Ancopç E:oino:p:oç :oc A.N.T.

7. HAHPDME2
(1) O·cç oi a·pocn/ç aoc 0o aooyno:oaoip0oív oao :ov Aovcio·pa:p ko:oßo··ov:oi o:o ok/ooio, ,coiç ncicop ·oyc
ocn,pçionoí p íaooçpç ov:oaoi:popç, oao··oyn/vcç oao koi ,coiç ncicociç p aoookoo:pociç çoocv, aoonp0cicv
koi o··cv ,occoccv yio o·p :p oiookcio :pç aoooíooç línßoopç.
(2) O Aovcio·pa:pç op·cvci o:i o·cç oi ko:oßo·/ç a·pocncv koi oi nc:oßißoociç aoocv ßooci :pç aoooíooç línßoopç,
ko0cç koi p ioio p línßoop, ocv caokciv:oi oc oaoioopao:c çooo p o··p caißoocvop o:p ,coo :oc Aovcio·pa:p koi
ocv aookci:oi vo cao,0oív oc :/:oiocç çooocç p caißooívociç ko0 o·p :p oiookcio :pç aoooíooç línßoopç. Av
co:ooo o Aovcio·pa:pç civoi cao,occn/voç oao :o vono vo aooßci oc :/:oicç aoookoo:pociç, o Aovcio·pa:pç
ko:oßo··ci :o oaoi:oíncvo caia·/ov aooo /:oi co:c oi Aovcio:/ç vo ·onßovocv :o oívo·o :cv aoocv aoc ko0ooi¸ci p
aoooíoo línßoop.


(3) O·cç oi a·pocn/ç oao :ov Aovcio·pa:p aooyno:oaoioív:oi n/oc npvíno:oç SWIFT MT202 oc TARGET2, o:pv
pncoonpvio nc oçio aoiv :iç 11.00 a.n. (coo Bocçc··cv) o:o TARGET2 SWIFT-BIC. ECBFDEFFBAC, oc aio:cop
:oc ·oyooioonoí 4050992001, ovono ·oyooioonoí «Koivo ooyovcn/vo Aincop Aovcio E.E./Aovcio:/ç» nc :pv
oi:io·oyio. «l:poiçp yio :p o:o0coo:p:o :pç E··oooç oao :pv Ecoc¸cvp», p oc o··o :/:oio ·oyooioono aoc p
Eai:ooap caoocikvíci o:ov Aovcio·pa:p koi o:ov Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p nc /yyooçp ciooaoipop :oc·o,io:ov
oío Eoyooincç Hn/ocç aoiv :p o,c:ikp Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv (o «Ao,opioouóç Aoveiozov»).
(4) H Eai:ooap cvpncocvci ck n/oocç :cv Aovcio:cv, :ov Aovcio·pa:p koi :ov Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p,
:oc·o,io:ov ockoa/v:c pncoo·oyiok/ç pn/ocç aoiv ko0c Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv, yio :o aooo :oc kcço·oioc
koi :cv :okcv aoc civoi oaoi:p:o koi a·poc:/o :p ocykckoin/vp pncoonpvio, ko0cç koi yio :o o:oi,cio (cai:okio,
:okoçoooç acoioooç) o:o oaoio ßooi¸c:oi o cao·oyionoç :cv :okcv.
(5) O Aovcio·pa:pç oaoo:/··ci o:ocç Aovcio:/ç koi :pv EKT ov:iyooço :cv oopyicv a·pocnpç aoc /,ci o:o·ci o:ov
Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p :oc·o,io:ov oío Eoyooincç Hn/ocç aoiv oao :pv ov:io:oi,p Hncoonpvio Ko:oßo·pç
:cv Tokcv.
(6) Av o Aovcio·pa:pç ko:oßo·ci, oc o,/op nc oaoioopao:c oao :o Aovcio, aooo :o oaoio civoi nikoo:coo oao :o
ocvo·iko oaoi:p:o koi a·poc:/o aooo ßooci :pç aoooíooç línßoopç, o Aovcio·pa:pç nc :pv aoooíoo aoooi:ci:oi
oaoiocopao:c oikoicno:oç yio vo caovok:poci :o pop ko:oß·p0/v aooo oc o,/op nc :o oaoi:p:o aooo.
To ko:oß·p0/v aooo o:o a·oioio cvoç Aovcioc ,opoinoaoici:oi yio :pv ikovoaoipop :cv oçci·oncvcv a·pocncv
o:o a·oioio :oc ocykckoin/voc Aovcioc nc :pv oko·oc0p ocioo.
(a) aoc:ov yio oaoicoopao:c caißooívociç, ooaovcç koi oao¸pnicociç·
(b) ocí:coov yio oaoioopao:c :oko cacopncoioç, oacç ooi¸c:oi o:o Ao0oo 5(5) ·
(c) :oi:ov yio :okocç· koi
(d) :/:oo:ov yio :o kcço·oio,
ocoon/voc o:i :o ocykckoin/vo aooo civoi ·pçiaoo0cono p ckaoo0cono :p ocykckoin/vp pncoonpvio.
(7) Oaoiooopao:c cao·oyionoç koi ko0ooionoç oao :pv Eai:ooap ßooci :pç aoooíooç línßoopç.
(o) aooyno:oaoici:oi nc cí·oyp oao cnaooikp oao,p n/0ooo· koi
(ß) oconcíci, oaocoio aooop·oc oço·no:oç, o·ocç :ocç Aovcio:/ç koi :ov Aovcio·pa:p.
(8) l:pv acoia:cop aoc p ko:oßo·p ao/aci ßooci :pç aoooíooç línßoopç vo aooyno:oaoip0ci oc pn/oo aoc ocv civoi
Eoyooinp Hn/oo, :/:oio ko:oßo·p aooyno:oaoici:oi ko:o :pv on/ocç aoopyoíncvp Eoyooinp Hn/oo.8. AOIOI KA1AIIEAIA2
(1) Oi Aovcio:/ç naoooív nc yooa:p ciooaoipop (aoc caioioc:oi oao :pv Eai:ooap cvcoycv:oç ck n/oocç :ocç) (koi
cvcoycv:oç oínçcvo nc :ocç ooocç :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv) aooç :ov Aovcio·pa:p, vo okcocoocv :p
Aovciokp Aiccko·cvop koi/p vo oaoi:poocv :o ovcçoç·p:o kcço·oio :cv Aovcicv cç oncoo oaoi:p:o koi a·poc:/o,
no¸i nc :ocç ocooc·ccn/vocç :okocç, oc acoia:cop aoc.
(o) o Aovcio·pa:pç oocvo:ci vo ko:oßo·ci oaoioopao:c aooo kcço·oioc p :okcv o:o a·oioio oaoiocopao:c Aovcioc p
oaoioopao:c o··o oçci·oncvo aooo ßooci :pç aoooíooç línßoopç :pv pncoonpvio ·pçpç :pç aoo0conioç, ci:c
cç o·ok·pooc ci:c cv n/oci, nc :ov :ooao aoc ocnçcvp0pkc o:pv aoooíoo línßoop, ooov oçooo oaoioopao:c
Aovcio koi p cv ·oyc o0/:pop cao,occoccv ocvc,i¸c:oi yio acoiooo :oiov:o pncoo·oyiokcv pncocv (o,c:iko nc
oocvonio a·pocnpç oaoiocopao:c aoooí :okcv p oaoiocopao:c o··oc aoooí cçoioocn/voc :oc kcço·oioc) p
ca:o pncoo·oyiokcv pncocv (o,c:iko nc oocvonio a·pocnpç oaoiocopao:c aoooí kcço·oioc) oço:oc 0o /,ci
caioo0ci o,c:ikp /yyooçp ciooaoipop o:o Aovcio·pa:p oao :ocç Aovcio:/ç, p
(ß) o Aovcio·pa:pç p oi çoociç :oc o0c:oív ko:o :pv ck:/·cop oaoioopao:c cao,o/cop ocvonci :pç aoooíooç
línßoopç (ocnacoi·onßovon/vpç :pç cao,o/copç aoc ooi¸c:oi o:o Ao0oo 1(3) yio :p 0/op oc cçoonoyp :cv
Aovcicv oínçcvo nc :ocç ooocç :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç koi cçoioocn/vcv o·cv :cv o··cv cao,occoccv
ocvonci :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç), koi p cv ·oyc o0/:pop cao,occoccv ocvc,i¸c:oi yio ,ooviko oioo:pno
cvoç npvoç oço:oc /,ci caioo0ci o,c:ikp /yyooçp ciooaoipop o:o Aovcio·pa:p oao :ocç Aovcio:/ç, p
(y) oi cao,occociç :oc Aovcio·pa:p o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç, koivov:oi oao oaoioopao:c ko0 í·pv
oonooio oikoo:poio cç np oconcc:ik/ç p ck:c·co:/ç /vov:i :oc Aovcio·pa:p p koivov:oi aooovoncç oao ko0
í·pv oonooio oikoo:poio, p
(o) (i) oioaio:cvc:oi o:i, oc o,/op nc :pv aoooíoo línßoop p nc :o Mvpnovio lcvcvvopopç, o Aovcio·pa:pç p o
Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p, cv/,c:oi oc oaoioopao:c aooovonp oooo:poio:p:o p oc oaoicoopao:c cai¸pnicç
cv/oycicç yio :ocç Aovcio:/ç p (ii) ko0c ckaooocapop p cyyípop o:pv oaoio aooßoivci o Aovcio·pa:pç p o
Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p o:o a·oioio :pç aoooíooç línßoopç civoi ovokoißciç, ovo·p0ciç p
aoooa·ovp:ik/ç, p
(c) l,c:iko Xo/oç :oc Aovcio·pa:p :oc oaoioc :o ocvo·iko aooo kcço·oioc cacoßoivci :o 250 cko:onníoio ccoc,
civoi caokcincvo oc op·cop o0/:popç cao,occoccv oacç ooi¸c:oi oc ko0c ooyovo oioikpopç p :cknpoicopç
:oc ocykckoin/voc ,o/ocç koi cç oao:/·cono nioç :/:oioç op·copç aookía:ci caioaccop :oc cv ·oyc ,o/ocç p
nio cv :oiç aooynooiv ovoo:o·p a·pocncv p
(o:) o Aovcio·pa:pç ocv aooßoivci oc cnaoo0concç oaoa·pocn/ç aooç :o ANT o,c:ik/ç nc :ov Aiokovoviono
Xopno:ooo:pç Ancopç E:oino:p:oç :oc ANT, p
(¸) o Aovcio·pa:pç ycvikcç ocv ko:oßo··ci :o l,c:iko Xo/oç :oc, ko:o :iç pncoonpvicç oçci·pç :oc p aooßoivci oc
ovoo:o·p a·pocncv :oc l,c:ikoí Xo/ocç :oc p :cv ovci·pnn/vcv p cyycpn/vcv cao,occoccv :oc.


Iio :ocç okoaoíç :pç aoooíooç línßoopç, cç «2¿eziuó Xpéoç» voci:oi :o Eçc:coiko Xo/oç koi :o Apnooio
Eoc:coiko Xo/oç.
«Eçozepiuó Xpéoç» voci:oi :o ocvo·iko ,o/oç :oc Aovcio·pa:p p :oc Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p aoc civoi
(i) ckçooon/vo p a·poc:/o oc voniono oioçooc:iko oao :o caiopno voniono :oc Aovcio·pa:p koi (ii) :o oaoio
ocv ci,c aookí,ci oo,iko p ovo·pç0ci o:o a·oioio línßoopç p Ooyovoc p ckoo0pkc ko: ocoiov oc aio:c:/ç
aoc civoi o·oi ko:oikoi :pç E··oooç p oc ov:o:p:cç aoc /,ocv :pv /ooo :ocç p :ov ßooiko :oao :cv ocvo··oycv
:ocç cv:oç :pç caikoo:cioç :pç E··oooç.
«Aquóoio Eoozepiuó Xpéoç» voci:oi ko0c ,o/oç :oc Aovcio·pa:p :o oaoio (i) ckçoo¸c:oi o:o caiopno voniono
:oc Aovcio·pa:p, (ii) /,ci :p nooçp p ov:iaooocacíc:oi oao ono·oyo, :i:·ocç p o··o ,ocoyooço p oaoioopao:c
cyyípop yio oc:o koi (iii) oioaooyno:cíc:oi p oívo:oi vo oioaooyno:cíc:oi p ciooyc:oi p caovoyooo¸c:oi koi
ac·ci:oi nc ocvp0p :ooao oc oaoioopao:c ,opno:io:poio, oc:ono:oaoipn/vo oío:pno ocvo··oycv,
cçc,opno:io:poiokp p o··p oyooo ,ocoyooçcv.
(2) Oi Aovcio:/ç naoooív, ,coiç co:ooo vo civoi cao,occn/voi, vo ookpoocv :o oikoicno:o :ocç ßooci :oc aooov:oç
Ao0ooc koi naoooív caiopç vo :o ookpoocv novo ncoikcç nc :pv caiçí·oçp :pç nc··ov:ikpç ookpopç :cv cv ·oyc
oikoicno:cv. l,c:iko nc :o oikoicno:o oc:o oi Aovcio:/ç cvcoyoív oínçcvo nc :ocç ooocç :pç lcnçcvioç nc:oçí
:cv Hio:c:cv.
(3) O Aovcio·pa:pç caio:o/çci o·o :o /çooo, :iç ooaovcç, :iç onoiß/ç koi :pv oac·cio :cv :okcv aoc aookía:ocv koi
civoi a·poc:/o oao :ocç Aovcio:/ç p :pv Eai:ooap cç ocv/acio :pç aoocopç oaoa·pocnpç oaoiocopao:c Aovcioc
ocvonci :oc aooov:oç Ao0ooc. H oac·cio :oc :okoc civoi p oioçooo (ov aookci:oi yio 0c:iko aooo) nc:oçí :oc
cai:okioc :oc Aovcioc koi :cv :okcv aoc cioaoo::ov:oi oao :pv caovca/vocop :cv aoocoo oaoa·poc0/v:cv aoocv
yio :pv acoiooo nc:oçí :pç pncoonpvioç :pç aoocopç oaoa·pocnpç koi :pç pncoonpvioç ko:o :pv oaoio :o Aovcio
·pyci p naooci vo ko:oyyc·0ci oao :ocç Aovcio:/ç. Eaia·/ov, o Aovcio·pa:pç ko:oßo··ci :okocç cacopncoioç, oacç
ooi¸c:oi o:o Ao0oo 5 (5) ovc:/oc, oi oaoioi aookía:ocv oao :pv pncoonpvio ko:o :pv oaoio :o oçci·oncvo aooo :oc
kcço·oioc :oc Aovcioc /,ci kpoc,0ci on/ocç oaoi:p:o koi a·poc:/o, n/,oi :pv pncoonpvio :pç a·poocç aooyno:ikpç
ko:oßo·pç :oc.


9. YHOXPED2EI2 HAHPO4OPH2H2

(1) O Aovcio·pa:pç aoo/,ci o:pv Eai:ooap yio vo oo0oív o:ocç Aovcio:/ç.
(o) o·o :o /yyooço aoc oaoo:/··ov:oi oao :ov Aovcio·pa:p ycviko aooç :ocç aio:c:/ç :oc :pv ioio o:iynp aoc
oaoo:/··ov:oi
(ß) :ok:ikp /k0cop yio :pv aooooo aoc opncicvc:oi o:pv cka·pocop :cv oocv :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç


(y) onc··p:i, ko0c ocna·pocno:ikp a·pooçooio aoc oçooo :p opnooiovonikp koi oikovonikp ko:oo:oop :oc :pv
oaoio oaoiooopao:c oovcio:pç p p Eai:ooap naooci cc·oycç vo ¸p:poci
koi
(o) oaoioopao:c a·pooçooio o,c:iko nc ko0c ycyovoç aoc naooci cc·oycç vo ocvio:o Aoyo Ko:oyyc·ioç koi :o n/:oo
aoc, cvoc,on/vcç, ·onßovov:oi yio :pv oaoko:oo:oop :oc.
(2) O Aovcio·pa:pç ovo·onßovci :pv cao,o/cop vo cvpncococi :ocç Aovcio:/ç koi :pv Eai:ooap onc··p:i, cov ocnßci
oaoioopao:c ycyovoç aoc 0o ko0io:oíoc coço·n/vp oaoioopao:c op·cop /yivc o:o a·oioio :pç vonikpç yvcnooo:popç
:oc Aovcio·pa:p aoc ovoç/oc:oi ovc:/oc o:o oo0oo 3 (4).

1ô. YHOXPED2EI2 2XE1IKA ME EHIOEDPH2EI2, HPOAHTH 1H2 AHA1H2 KAI EAEIXOY2

Oi Aovcio:/ç (oínçcvo nc :iç oopyicç :cv Koo:cv Mc·cv :pç Zcvpç :oc Ecoc) (ck:oç :pç E··oooç) /,ocv :o oikoicno vo
c·/y,ocv :pv :popop oao :o Aovcio·pa:p :cv cao,occoccv :oc aoc oaooo/ocv oao :pv aoooíoo línßoop, ko0cç koi oao
:o Mvpnovio lcvcvvopopç koi yio :o okoao oc:o oi Aovcio:/ç ckaooocaoív:oi oao :pv Eai:ooap, koi o:o a·oioio oc:o.
(o) H Eai:ooap /,ci :o oikoicno vo oaoo:/··ci :ocç cao··p·ocç :pç p ocov:cç cçocoiooo:pn/vocç ckaooocaocç yio
:p oicv/oycio oicvopao:c :c,vikcv, oikovonikcv p ·oyio:ikcv c·/y,cv aoc p Eai:ooap koivci ovoykoiocç
ovoçooiko nc :p oio,cioiop :oc Aovcioc.
(ß) O Aovcio·pa:pç koi o Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p oçci·ocv vo aoo/,ocv :iç o,c:ik/ç a·pooçooicç koi :o
/yyooço aoc naooci vo ¸p:p0oív yio :iç cv ·oyc oçio·oypociç, :ocç oikovonikoíç p ·oyio:ikoíç c·/y,ocç, koi vo
·onßovocv o·o :o ko:o··p·o n/:oo yio vo oiccko·ívocv :o /oyo :cv cv:c:o·n/vcv yio :pv oicçoycyp :ocç
aooocacv. O Aovcio·pa:pç koi o Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p ovo·onßovocv :pv cao,o/cop vo aoo/,ocv
o:o aooocao aoc ovoç/oov:oi o:pv caoaoooyooço (o) aoooßoop oc ,coocç koi cyko:oo:oociç oaoc
çc·oooov:oi oi o,c:ik/ç a·pooçooicç koi :o o,c:iko /yyooço.

(y) O Aovcio·pa:pç koi o Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p oiooço·i¸ocv :p oicocívpop koi :pv ikovoaoip:ikp
ov:inc:caiop o·cv :cv ko:oyyc··oncvcv koi :cv oioaio:cn/vcv acoia:coccv oao:pç, ocooookioç p ko0c
o··pç aooovonpç oooo:poio:p:oç oc o,/op nc :p oio,cioiop :pç o:poiçpç o:o0coo:p:oç. O·cç oc:/ç oi
acoia:cociç, ko0cç koi :o o,c:iko n/:oo aoc ·onßovov:oi oao :iç oonooicç c0vik/ç oo,/ç, ao/aci vo
yvco:oaoioív:oi o:pv Eai:ooap ,coiç ko0co:/opop.

11. IAD21OHOIH2EI2
(1) O·cç oi yvco:oaoipociç ooov oçooo :pv aoooíoo línßoop 0ccooív:oi /ykcocç, cçooov yivov:oi cyyooçcç koi
oaoo:/··ov:oi o:ocç oaoo/k:cç aoc ovoç/oov:oi o:o Hoooo:pno 7. Ko0c ocnßo··oncvo n/ooç caikoiooaoici :ocç
oaoo/k:cç koi :o yvco:oaoici o:ocç o··ocç ocnßo··oncvocç ko0c çooo aoc aooßoivci oc aooonoio :ooaoaoipop.


(2) O·cç oi yvco:oaoipociç yivov:oi n/oc oco:pn/voc :o,coooncioc. lc caciyococç acoia:cociç, naoooív vo
oaoo:/··ov:oi nc :p·conoio:caio, nc npvcno swift p nc oyyc·ioçooo o:ocç aooovoçcooncvocç oaoo/k:cç koi vo
caißcßoicvov:oi nc oco:pn/vp caio:o·p ,coiç ooikoio·oyp:p ko0co:/opop. Oi yvco:oaoipociç :i0cv:oi oc io,í nc
:pv aooo·oßp :pç :p·conoio:caioç, :oc npvíno:oç swift p :pç caio:o·pç.
(3) O·o :o /yyooço, oi a·pooçooicç koi o:oi,cio aoc aookci:oi vo ,oopyp0oív ßooci :pç aoooíooç línßoopç civoi o:pv
oyy·ikp y·cooo.
(4) Ko0c ocnßo··oncvo n/ooç oc:pç :pç línßoopç yvco:oaoici o:o cao·oiao n/op :ov ko:o·oyo nc :o ovono:o koi :o
ociyno:o caoyooçcv :cv cçocoiooo:pn/vcv aooocacv aoc ooocv yio ·oyooioono :oc ßooci :pç aoooíooç línßoopç,
on/ocç nc:o :pv caoyooçp :pç línßoopç oc:pç. Mc :ov ioio :ooao, ko0c ocnßo··oncvo n/ooç caikoiooaoici :ov
ocykckoin/vo ko:o·oyo koi :ov yvco:oaoici o:o cao·oiao ocnßo··oncvo n/op :pç aoooíooç, ko0c çooo aoc oc:oç
:ooaoaoici:oi.
12. AOIHE2 AIA1A5EI2
(1) lc acoia:cop aoc nio p acoiooo:cocç oao :iç oio:oçciç aoc acoi·onßovov:oi o:pv aoooíoo línßoop civoi p
ko:oo:oív cç o·ok·pooc p cv n/oci okcocç, aooovoncç p np ck:c·co:/ç oao oaoioopao:c oao,p ßooci oaoiocopao:c
cçoonoo:/oc vonoc, p io,íç, p vonino:p:o koi p ck:c·co:o:p:o :cv cao·oiacv oio:oçccv aoc acoi·onßovov:oi o:pv
aoooíoo línßoop ca ococvi :ooac capoco¸c:oi p k·ovi¸c:oi yio :o ·oyo oc:o. Oi oio:oçciç aoc civoi cç o·ok·pooc p
cv n/oci okcocç, aooovoncç p np ck:c·co:/ç, conpvcíov:oi koi cç ck :oí:oc cçoono¸ov:oi oínçcvo nc :o avcíno koi
:ov okoao :pç aoooíooç línßoopç.
(2) To Hoooinio koi :o Hoooo:pno:o :pç aoooíooç línßoopç oao:c·oív ovoaooaoo:o :npno oc:pç.
(3) M/op aoc ocv civoi ocnßo··oncvo o:pv aoooíoo línßoop ocv /,ocv kov/vo oikoicno, ßooci :oc Nonoc acoi
lcnßooccv (Aikoicno:o Toi:cv) :oc 1999, vo cçoonooocv p vo cacçc·p0oív oao kov/vov ooo :pç aoooíooç
línßoopç.
(4) l:pv acoia:cop aoc p Eai:ooap /,ci oaooicç p coc:pno:o o,c:iko nc :c,ov ckkocnp p ovcçoç·p:o aooo nc:oçí :cv
Aovcio:cv, naooci vo oacc0ívci :/:oio ¸p:pno:o o:pv Onooo Eoyooioç :pç Ecoc¸cvpç (Euro Area Working Group)
nc okoao :pv cai:ccçp çi·ikoí oiokovovionoí :cv ¸p:pno:cv nc:oçí :cv Aovcio:cv (cvcoycv:oç oínçcvo nc :iç
oopyicç :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecoc¸cvpç (ck:oç :pç E··oooç).

13. EKXDPH2H KAI ME1ABIBA2H
(1) Oaoioopao:c ck,copop koi nc:oßißoop oikoicno:cv koi cao,occoccv koaoioc Aovcio:p, p oaoio cai:o/ac:oi
ßooci :oc Ao0ooc 2, io,íci cç cçpç. o aocpv Aovcio:pç, o v/oç Aovcio:pç koi oi cao·oiaoi Aovcio:/ç caoyooçocv
oínßoop ck,copopç oínçcvo nc :o caoociyno :oc Hoooo:pno:oç 6 («2ôußooq Eu¿opqoqç») koi ko:o :pv
pncoonpvio aoc oc:p ck:c·ci:oi oao o·o oc:o :o n/op koi caokci:oi o:pv a·pocnp :cv o,c:ikcv oçci·oncvcv


aoocv oínçcvo nc :pv ck,copop koi nc:oßißoop oc:p. (i) o cçio:oncvoç Aovcio:pç ck,coci cç o·ok·pooc :o
oikoicno:o :oc o,c:iko nc :o Aovcio koi :p línßoop aoc aooß·/ac:oi vo ck,cop0ci ßooci :pç línßoopç
Ek,copopç· (ii) o cçio:oncvoç Aovcio:pç oaooconcíc:oi oao :ov Aovcio·pa:p koi :ocç ·oiaoíç Aovcio:/ç oao :iç
cao,occociç :oc ßooci :pç aoooíooç línßoopç ko:o :pv ovo·oyio :cv Aovcicv aoc ck,cooív:oi koi aooß·/ac:oi
vo oao:c·oív ov:ikcincvo :pç línßoopç Ek,copopç (oi «2¿eziuéç Yno¿peooeiç»)· koi (iii) o v/oç
Aovcio:pç ovo·onßovci aooç :ov Aovcio·pa:p koi :ocç ·oiaoíç Aovcio:/ç cao,occociç ioooívoncç nc :iç l,c:ik/ç
Yao,occociç koi (ov ocv civoi pop Aovcio:pç) yivc:oi n/ooç :pç aoooíooç línßoopç cç Aovcio:pç. Av:iyooço ko0c
línßoopç Ek,copopç ,oopyci:oi onc··p:i o:pv Eai:ooap koi oi Aovcio:/ç yvco:oaoioív onc··p:i o:ov
Aovcio·pa:p ko0c aooonoio línßoop Ek,copopç koi :pv ck,copop aoc aooyno:oaoici:oi ßooci oc:pç.
(2) Hooo :o ovc:/oc Ao0oo 13(1), ko0c ck,copop koi nc:oßißoop oikoicno:cv koi cao,occoccv koaoioc Aovcio:p
oínçcvo nc :o Ao0oo 2(4)(ß) :i0c:oi oc io,í ,coiç vo ,ocio¸c:oi aoopyoíncvp yooa:p ocvoivcop o·cv :cv
Aovcio:cv nc :ov ooo o aocpv Aovcio:pç vo a·pooçooci onc··p:i :ocç ·oiaoíç Aovcio:/ç koi :pv Eai:ooap yio :pv
ck,copop p/koi nc:oßißoop oc:p.

14. E4APMO21EO AIKAIO KAI AIKAIOAO2IA
(1) H aoooíoo línßoop ko0cç koi ko0c cçcocnßo:ikp cao,o/cop aoc :c,ov aookí,ci oao :pv aoooíoo p oc o,/op nc
:pv aoooíoo línßoop, oi/ac:oi koi conpvcíc:oi oínçcvo nc :o oyy·iko oikoio.
(2) Oi ocnßo··oncvoi ovo·onßovocv :pv cao,o/cop vo caoßo·ocv oaoioopao:c oi/vcçp aookí,ci o,c:iko nc :p
vonino:p:o, :pv io,í, :pv conpvcio p :pv ck:/·cop :pç aoooíooç línßoopç o:pv oaok·cio:ikp oikoiooooio :oc
Aikoo:poioc :pç Ecocaoìkpç Evcopç.
(3) Oi oaoçoociç :oc Aikoo:poioc :pç Ecocaoìkpç Evcopç civoi a·pocç oconcc:ik/ç koi ck:c·co:/ç oao :o
ocnßo··oncvo n/op.
(4) Oi Aovcio:/ç naooci vo ck:c·/oocv p vo caioicçocv vo ck:c·/oocv oaoioopao:c oaoçoop :oc Aikoo:poioc :pç
Ecocaoìkpç Evcopç, oacç ooi¸c:oi o:pv aoooíoo p o··o oikoicno:o ko:o :oc Aovcio·pa:p o:o oikoo:poio :pç
,cooç :oc Aovcio·pa:p.
(5) Mc :pv aoooíoo o Aovcio·pa:pç onc:ok·p:o koi ovcc oocv aoooi:ci:oi oao ko0c ooc·io aoc /,ci p aookci:oi vo
oaok:poci, ooov oçooo :ov ioio p :o acoiocoioko :oc o:oi,cio, oao vonik/ç oiooikooicç oc o,/op nc :pv aoooíoo
línßoop, acoi·onßovon/vcv, ,coiç acoiooionoíç, :pç ooc·ioç ooov oçooo :pv ookpop oycypç, oikoo:ikp oaoçoop
p o··p oio:oyp, ko:oo,cop, ovoo:o·p ck:/·copç oikoo:ikpç oaoçoopç p aooocoivp oio:oyp, koi ooov oçooo :pv
ck:/·cop koi caißo·p ko:o :cv acoiocoiokcv o:oi,cicv :oc o:o ßo0no aoc ocv :o oaoyoocíci ovoykoo:ikoç vonoç.15. EAAP5H I2XYO2
(1) Mc:o :pv caoyooçp :pç oao o·o :o ocnßo··oncvo n/op, p aoooíoo línßoop :i0c:oi oc io,í oao :pv pncoonpvio
aoc.
(o) oi Aovcio:/ç ·oßocv :pv caiopnp ovokoivcop cao nooçp Nonikpç Ivcnooo:popç :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc
Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv Aikoicno:cv koi :oc Nonikoí lcnßoí·oc
:oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv oínçcvo nc :o caoociyno :oc Hoooo:pno:oç 4 o:i p línßoop oc:p
/,ci vonincç ocvoç0ci ck n/oocç :oc Aovcio·pa:p koi o·cç oi cao,occociç :oc Aovcio·pa:p oc o,/op nc :p
línßoop oc:p civoi /ykcocç, oconcc:ik/ç koi ck:c·co:/ç oínçcvo nc :ocç ooocç :ocç koi :iao:o acooi:/oc ocv
oaoi:ci:oi yio vo :c0oív oc io,í.
koi
(ß) p Eai:ooap ·oßci Eaißcßoicociç A/onccopç oao Koioino Aoi0no Aovcio:cv,
ko:o :pv oaoio pncoonpvio p aoooíoo línßoop :i0c:oi oc io,í koi oconcíci :ov Aovcio·pa:p koi ooocç Aovcio:/ç
aooci,ov :iç ocykckoin/vcç Eaißcßoicociç A/onccopç.
H aoooíoo línßoop :i0c:oi oc io,í koi oconcíci :ov Aovcio·pa:p, :ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç koi ko0c o··o
Aovcio:p, oao :pv pncoonpvio aoc p Eai:ooap ·onßovci :pv Eaißcßoicop A/onccopç :oc ocykckoin/voc Aovcio:p.
Oç «Enißeßoíooq Aéoueooqç» voci:oi p yooa:p caißcßoicop (oínçcvo nc :o Hoooo:pno 4 :pç lcnçcvioç nc:oçí
:cv Hio:c:cv) oao /vov Aovcio:p aooç :pv Eai:ooap o:i, ßooci :pç vono0coioç :pç ,cooç :oc, civoi vonincç
cçocoiooo:pn/voç vo ocnnc:/,ci cç Aovcio:pç o:pv aoooíoo línßoop.
(2) Avoyvcoi¸c:oi koi ocnçcvci:oi o:i p Eaißcßoicop A/onccopç cvoç Aovcio:p naooci vo /,ci aooocoivp cçoonoyp
oínçcvo nc :p vono0coio :oc ov:io:oi,oc koo:ocç n/·ocç. Av ßooci :pç io,íocooç vono0coioç p aooocoivp
cçocoiooo:pop ovok·p0ci, ko:oyyc·0ci p ·pçci, :o:c p A/onccop :oc ov:io:oi,oc Aovcio:p ovoko·ci:oi koi
okcocvc:oi ooov oçooo nc··ov:ik/ç ck:onicíociç Aovcicv o··o ko:i :/:oio ocv 0/:ci 0/no caioaccopç (:pç
cçoç·popç) Aovcioc aoc /,ci pop ck:onicc0ci oao :ov ocykckoin/vo Aovcio:p ßooci :pç aoooíooç línßoopç.

1ô. EK1EAE2H 1H2 2YMBA2H2
H aoooíoo línßoop ocvoa:c:oi oc oiovopao:c ooi0no ov:i:íacv caoyooçoív oao /vo p acoiooo:coo oao :o ocnßo··oncvo
n/op. Ko0c ov:i:cao oao:c·ci ovoaooaoo:o n/ooç :oc aoc:o:íaoc koi p caoyooçp :cv ov:i:íacv /,ci :pv ioio io,í cç cov
oi caoyooç/ç o:o ov:i:cao vo p:ov oc /vo novov ov:i:cao :pç línßoopç.


H Eai:ooap ,oopyci onc··p:i, nc:o :pv caoyooçp :pç línßoopç, okoißp ov:iyooço :pç línßoopç oc ko0c ocnßo··oncvo
n/ooç.

17. HAPAP1HMA1A
To Hoooo:pno:o :pç aoooíooç línßoopç oao:c·oív ovoaooaoo:o :npno oc:pç.
1. Ko:o·oyoç Aovcio:cv
2. Yaoociyno Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç
3. Yaoociyno Avokoivcopç Aaooo,pç
4. Yaoociyno Nonikpç Ivcnooo:popç
5. Kovovcç ko0ooionoí EURIBOR
6. Yaoociyno línßoopç Ek,copopç, koi
7. Ko:o·oyoç Eaoçcv.


Eyivc o:iç Bocç/··cç o:iç 8 Moïoc 2010 koi o:pv A0pvo o:iç 8 Moïoc 2010.

EAAHAIKH AHMOKPA1IA
cç Aovcio·pa:pç
Ekaooocaoíncvp oao :ov
-caoyooçp-
Iccoyio Hoaokcvo:ov:ivoc
Yaocoyo Oikovonikcv

1o ouózoo0o upózq uézq zqç Eopoçovqç
BA2IAEIO 1OY BEAIIOY, IPAAAAIA,
BA2IAEIO 1H2 I2HAAIA2, IAAAIKH
AHMOKPA1IA, I1AAIKH AHMOKPA1IA,
KYHPIAKH AHMOKPA1IA, MEIAAO
AOYKA1O 1OY AOY5EMBOYPIOY,
AHMOKPA1IA 1H2 MAA1A2, BA2IAEIO 1DA
KA1D XDPDA, AHMOKPA1IA 1H2 AY21PIA2,
HOP1OIAAIKH AHMOKPA1IA,
AHMOKPA1IA 1H2 2AOBEAIA2,
2AOBAKIKH AHMOKPA1IA uoi
AHMOKPA1IA 1H2 4IAAAAAIA2 cç
Aovcio:/ç

ckaooocaoíncvo oao :pv.
EYPOHAIKH EHITPOHH
Ekaooocaoíncvp oao :ov
-caoyooçp-
Olli Rehn
1PAHEZA 1H2 EAAAAO2
cç o Av:iaooocaoç :oc Aovcio·pa:p
Ekaooocaoíncvp oao :ov

Iccoyio Hooßoaoc·o
Aioikp:p :pç Tooac¸oç :pç E··oooç
KfW
aoc caokci:oi o:iç oopyicç, :c·ci cao :pv cyyípop koi
cvcoyci yio :o opnooio ocnç/oov :pç
Ouoonovôiouqç Aquoupozíoç zqç Iepuovíoç
cç Aovcio:pç
Ekaooocaoíncvp oao :ocç
-caoyooçp-
Ao. Gùnther Bràunig
M/·oç :oc Aioikp:ikoí lcnßoc·ioc
- caoyooçp -
Ao. Frank C:ichowski
TonioçHAPAP1HMA 1
KA1AAOIO2 AAAEI21DA


Aéoueooq
EYPD
Booi·cio :oc Bc·yioc 2.860.942.462,10
Io·ovoio 1.310.046.500,93
Booi·cio :pç Ioaovioç 9.794.387.452,71
Io··ikp Apnokoo:io 16.773.596.199,72
I:o·ikp Apnokoo:io 14.739.467.996,33
Kcaoiokp Apnokoo:io 161.470.573,49
Mcyo·o Aocko:o :oc Aocçcnßoíoyoc 206.054.851,64
Apnokoo:io :pç Mo·:oç 74.543.025,89
Booi·cio :cv Ko:c Xcocv 4.703.995.187,73
Apnokoo:io :pç Aco:oioç 2.290.192.933,16
Hoo:oyo·ikp Apnokoo:io 2.064.558.742,44
Apnokoo:io :pç l·oßcvioç 387.812.451,16
l·oßokikp Apnokoo:io 817.850.223,95
Apnokoo:io :pç viv·ovoioç 1.478.947.787,45

KfW aoc caokci:oi o:iç oopyicç, :c·ci cao :pv cyyípop koi cvcoyci yio
:o opnooio ocnç/oov :pç Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç
Iconovioç
22.336.133.611,30


HAPAP1HMA 2
YHOAEIIMA AI1HMA1O2 XPHMA1OAO1H2H2
Aaoo:/··c:oi nc :p·conoio:caio, ocvoocconcvp oao oco:pn/vp caio:o·p

Ecocaoìkp Eai:ooap
[Aicí0cvop, :p·/aio]

Koivoaoipop aooç Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o
[Aicí0cvop, :p·/aio]

Koivoaoipop aooç Tooac¸o :pç E··oooç
[Aicí0cvop, :p·/aio]


Oéuo: 2zqpiçq ,io zqv 2zo0epózqzo onó zqv Eopoçovq
Aízquo Xpquozoôózqoqç ,io zo [·j Aóveio

Kíoioi,

Avoçcoonoo:c o:p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç aoc ocvoç0pkc nc:oçí oçcvoç :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecoc¸cvpç
(ck:oç :pç Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç Iconovioç koi :pç E··pvikpç Apnokoo:ioç) koi :pç KfW, cç Aovcio:cv koi
oçc:/ooc :pç E··pvikpç Apnokoo:ioç cç Aovcio·pa:oioç, aoc caoyooçpkc :pv [·j (p «2ôußooq»). Oi oooi aoc
aooooiooi¸ov:oi o:p línßoop /,ocv :o ioio vopno koi o:o aooov.
1. Aio :oc aooov:oç ov/kk·p:o caoßo··ocnc oi:pop yio :pv ck:oniccop Aovcioc ßooci :pç línßoopç koi oínçcvo nc oc:pv,
cao :ocç oko·oc0ocç ooocç.
(o) To ovonoo:iko kcço·oio :oc Aovcioc ov/o,c:oi oc EYPO ..
(ß) To Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç :oc Aovcioc ov/o,c:oi oc EYPO.
(y) H Hncoonpvio Ek:oniccopç :oc Aovcioc civoi p ..
(o) To Aovcio [ocv] aooß·/aci [Hcoiooo Xooi:oç] [.... ]
(c) H Aiookcio :oc Aovcioc ooi¸c:oi oc [.] /:p


(o:) To ,oovooioyoonno oaoa·pocnpç kcço·oioc :oc Aovcioc civoi.

Huepouqvío (ézq) Xpovoôió,pouuo ononzqpouqç ueçozoíoo (t)
0 Ek:oniccop
2. Aaooc,onoo:c koi ocnçcvoínc o:i.
(o) O ko:o·oyoç :cv cçocoiooo:pn/vcv aooocacv nc oikoicno caoyooçpç aoc oaco:o·p yio ·oyooioono :oc Aovcio·pa:p
oao :ov Yaocoyo Oikovonikcv :pv [..] civoi /ykcooç koi aooon/vci oc io,í.
(ß) Acv /,ci ca/·0ci ycyovoç aoc vo ko0io:o coço·n/vp oaoioopao:c op·cop acoi·onßovc:oi o:pv oao [..] vonikp
yvcnooo:pop :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv
Aikoicno:cv koi :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv
(y) Acv /,ci ca/·0ci ycyovoç o0/:popç cao,o/copç.Mc ck:inpop


HAPAP1HMA 3
YHOAEIIMA AAAKOIAD2H2 AHOAOXH2


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS
Finance, coordination with EIB group, EBRD and IFI's

Aaoo:/··c:oi nc :p·conoio:caio ocvoocconcvp oao oco:pn/vp caio:o·p
[Eiooycyp o:oi,cicv caikoivcvioç Aovcio·pa:p]

Koivoaoipop aooç Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o
[Aicí0cvop, :p·/aio]

Koivoaoipop aooç Tooac¸o :pç E··oooç
[Aicí0cvop, :p·/aio]


Oéuo: 2zqpiçq ,io zqv 2zo0epózqzo onó zqv Eopoçovq
Avouoívooq Anoôo¿qç [·j Aoveíoo

Kíoioi,
Avoçcooncvoi (i) o:p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç nc:oçí oçcvoç :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecoc¸cvpç (ck:oç :pç
Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç Iconovioç koi :pç E··pvikpç Apnokoo:ioç) koi :pç KfW cç Aovcio:cv koi oçc:/ooc :pç
E··pvikpç Apnokoo:ioç cç Aovcio·pa:oioç, aoc caoyooçpkc :pv [·j (H «2ôußooq»), koi (ii) o:o Ai:pno Xopno:ooo:popç
aoc koivoaoip0pkc o:pv Eai:ooap oao :pv E··pvikp Apnokoo:io :pv (pncoonpvio). Oi oooi aoc aooooiooi¸ov:oi o:p
línßoop /,ocv :pv ioio /vvoio koi o:o aooov.
Aio :oc aooov:oç caißcßoicvocnc :ocç ,opno:ooikovonikoíç ooocç :oc Aovcioc yio :o oaoio /,ci caoßo·ci oi:pop p
E··pvikp Apnokoo:io nc :o aoooaovc Ai:pno Xopno:ooo:popç.
(o) To ovonoo:iko kcço·oio :oc Aovcioc ov/o,c:oi oc EYPO ..
(ß) To Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç :oc Aovcioc ov/o,c:oi oc EYPO.
(y) H Hncoonpvio Ek:oniccopç :oc Aovcioc civoi p ..
(o) To Aovcio [ocv] aooß·/aci [Hcoiooo Xooi:oç] [.... ]


(c) H Aiookcio :oc Aovcioc ooi¸c:oi oc [.] /:p
(o:) To ,oovooioyoonno oaoa·pocnpç kcço·oioc :oc Aovcioc civoi.

Huepouqvío (ézq) Xpovoôió,pouuo ononzqpouqç ueçozoíoo (t)
0 Ek:oniccop
(¸) oi Aovcio:/ç :oc aooov:oç Aovcioc civoi oi cçpç.
[ ], [ ], [ ] koi [ ].


Mc ck:inpop


EYPDHAÏKH EHI1POHH


HAPAP1HMA 4
YHOAEIIMA AOMIKH2 IADMOAO1H2H2

(Eaiopno /yyooço :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv
Aikoicno:cv koi :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv)

[Toaoç, pncoonpvio]
Hooç. Ecocaoìkp Eai:ooap
[Aicí0cvop]

Oéuo: 2ôußooq Aoveiouqç Aieouózovoqç uezoçô opiouévov Kpozov Mezov zqç Eopoçovqç uoi zqç KfW (oç
Aoveiozov) uoi zqç Ezzqviuqç Aquoupozíoç (oç Aoveiozqnzq) uoi zqç 1póneçoç zqç Ezzóôoç (oç
Avzinpooonoo zoo Aoveiozqnzq) noo one,póçq zqv [·j 2ô1ô

Ayoap:oi kíoioi,
Mc :pv ioio:p:o noç :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv
Aikoicno:cv koi :oc Nonikoí lcnßoí·oc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv, ovoçcoonoo:c o:pv cv 0/no:i línßoop
Aovciokpç Aiccko·cvopç koi :o Hoooo:pno:o :pç aoc oao:c·oív ovoaooaoo:o n/ooç oc:pç (cçcçpç ovoçcooncvp cç p
«2ôußooq"), aoc ocvoç0pkc, nc:oçí o··cv, nc:oçí ooion/vcv Koo:cv Mc·cv :pç Ecoc¸cvpç koi :pç KfW (o:o cçpç oi
"Aoveiozéç") koi :pç E··pvikpç Apnokoo:ioç (o:o cçpç o «Aoveiozqnzqç»), :pv [·]. Eaiopç, ovoçcoonoo:c o:o Mvpnovio
Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç ao·i:ikpç, Mvpnovio yio :iç ocykckoin/vcç aooiao0/ociç Oikovonikpç Ho·i:ikpç koi
Tc,viko Mvpnovio lcvcvvopopç (o:o cçpç ovoçcooncvo no¸i cç «Mvquóvio 2ovevvóqoqç»).
Ap·cvocnc o:i /,ocnc a·pop oonooio:p:o yio :pv /kooop oc:pç :pç vonikpç yvcnooo:popç oc o,/op nc :p línßoop yio
·oyooioono :oc Aovcio·pa:p.
E,ocnc oiokoißcoci :o aoc:o:cao :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç. E,ocnc caiopç c·/yçci :iç o,c:ik/ç
oio:oçciç :oc c0vikoí koi oic0voíç oikoioc aoc oi/aocv :o Aovcio·pa:p koi :ov Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p, :iç
cçocoiooo:pociç aooç caoyooçp, ko0cç koi ko0c o··o /yyooço, aoc koivonc ovoykoio p ko:o··p·o. Eaia·/ov, /,ocnc
oicvcoypoci ko0c o··p /occvo koi /,ocnc cçc:ooci ko0c voniko ¸p:pno, aoc koivonc cç o,c:iko nc :pv /kçooop :pç aoooíooç
yvcnpç.
Tcknoioov:oi cç o·p0ciç (o) p yvpoio:p:o o·cv :cv caoyooçcv (ck:oç :cv caoyooçcv :oc Aovcio·pa:p koi :oc
Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p) koi p ocnçcvio o·cv :cv ov:iyooçcv nc :o aoc:o:cao, (ß) p ikovo:p:o koi oonooio:p:o
oívo,pç :pç línßoopç koi p /ykcop cçocoiooo:pop koi caoyooçp oao ko0c ocnßo··oncvo n/ooç ck:oç :oc Aovcio·pa:p koi
:oc Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p koi y) p cykcoo:p:o, oconcc:ikp io,íç koi ck:c·co:o:p:o :pç línßoopç yio ko0c
ocnßo··oncvo n/ooç oínçcvo nc :o oyy·iko oikoio.
Oi oooi aoc ,opoinoaoioív:oi koi yio :ocç oaoiocç ocv oivov:oi ooionoi o:pv aoooíoo yvcnooo:pop /,ocv :pv /vvoio aoc
/,ci ko0ooio0ci o:p línßoop koi o:o Mvpnovio lcvcvvopopç.
H yvcnooo:pop oc:p acoiooi¸c:oi o:o c··pviko oikoio oacç oc:o io,íci ko:o :pv pncoonpvio :pç yvcnooo:popç oc:pç.


Mc :pv caiçí·oçp :cv ovc:/oc, p yvcnp noç civoi o:i.
1. Ko: cçoonoyp :cv vono0c:ikcv, kovovio:ikcv koi voniko oconcc:ikcv oaoçooccv aoc io,íocv opncoo o:pv E··pvikp
Apnokoo:io, o Aovcio·pa:pç, oc ck:/·cop :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç oao :ov [.ovono:cacvcno],
Yaocoyo Oikovonikcv, /,ci /ykcoo koi onc:ok·p:o oconcc0ci vo cka·pococi o·cç :iç cao,occociç :oc o:o a·oioio oc:o.
Eioiko:coo, oi oio:oçciç :pç línßoopç aoc oçoooív :pv aooko:oßo·p Aovcicv civoi oao·í:cç /ykcocç.

2. H ck n/oocç :oc Aovcio·pa:p cçoonoyp, oaooo,p koi ko·p ck:/·cop :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç. (i)
/,ocv a·pocç cykoi0ci nc :o oívo·o :cv oaoooi:p:cv ocyko:o0/occv, cvcoycicv, cykoioccv koi cçocoiooo:poccv koi (ii)
ocv /,ocv koi ocv aookci:oi vo aoooßiooocv oaoiovopao:c cçoonoo:/o kovovo oikoioc p oaoçoop oonooioç oo,pç p
oaoioopao:c oconcc:ikp ocnçcvio p ocv0pkp.

3. Konio oio:oçp o:p línßoop oc:p ocv ov:ißoivci p acoiooi¸ci :o oikoicno:o :oc Aovcio·pa:p vo aooßoivci oc /ykoiop koi
aooyno:ikp a·pocnp yio oaoioopao:c oçci·oncvo aooo cç kcço·oio, :oko p o··p caißoocvop o:o a·oioio :pç línßoopç.

4. H línßoop koi :o Mvpnovio lcvcvvopopç civoi o:pv ko:o··p·p vonikp nooçp, oínçcvo nc :pv E··pvikp vono0coio, yio :pv
cçoonoyp ko:o :oc Aovcio·pa:p koi :oc Av:iaooocaoc :oc Aovcio·pa:p. H cçoonoyp :pç línßoopç ocv civoi ov:i0c:p nc
kovovcç opnooioç :oçpç :oc c··pvikoí oikoioc, nc :p opnooio :oçp o:pv E··pvikp Apnokoo:io, nc :iç oic0vciç ocv0pkcç p :iç
ycvikcç aoooococyn/vcç oo,/ç :oc oic0voíç oikoioc aoc oconcíocv :ov Aovcio·pa:p.

5. Hookcin/voc vo oiooço·io0ci p vonino:p:o, p cykcoo:p:o p ck:c·co:o:p:o :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç,
ocv civoi oaoooi:p:o oc:o vo ko:o:c0oív, ko:o,cop0oív p cyyooçoív oc oaoioopao:c oikoo:ikp p o··p oo,p o:pv E··pvikp
Apnokoo:io.

6. Acv oçci·ov:oi çoooi, :/·p p o··cç caißooívociç aoc caißo··ov:oi oao :pv E··pvikp Apnokoo:io p oaoioopao:c çooo·oyikp
oo,p oc:pç p cv:oç oc:pç yio :pv ck:/·cop koi ocnnooçcop aooç :p línßoop oí:c yio :pv a·pocnp p nc:oßißoop
kcço·oioc, :okcv, aoonp0cicv koi o··cv ooaovcv aoc oçci·ov:oi ocvonci :pç línßoopç.

7. Acv oaoi:ci:oi /·cy,oç ocvo··oyno:oç koi ocv oçci·c:oi ,o/cop p o··p aoonp0cio yio :p nc:oßißoop oaoiocopao:c
oçci·oncvoc aoooí ßooci :pç línßoopç.

8. H ocvcaoyooçp :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç oao :ov [.ovono:cacvcno], Aioikp:p :pç Tooac¸oç :pç
E··oooç, oconcíci vonino koi /ykcoo :ov Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p.

9. O ooionoç :oc oyy·ikoí oikoioc cç cçoonoo:/oc oikoioc yio :pv línßoop oao:c·ci /ykcop cai·oyp oikoioc, aoc oconcíci :o
Aovcio·pa:p oínçcvo nc :o c··pviko oikoio.

10. O Aovcio·pa:pç caoyc:oi vonino, oao:c·cono:iko koi onc:ok·p:o o:pv oaok·cio:ikp oonooio:p:o :oc Aikoo:poioc :pç
Ecocaoìkpç Evcopç oc o,/op nc :p línßoop koi ko0c oaoçoop :oc oikoo:poioc oc:oí 0o civoi ooio:ikp koi ck:c·co:p o:pv
E··pvikp Apnokoo:io.

11. Oí:c o Aovcio·pa:pç oí:c :o acoiocoioko :oc o:oi,cio /,ocv ooc·io ·oyc c0vikpç kcoioo,ioç p oioçooc:iko ·oyc :pç
oikoiooooioç, ko:oo,copç ocv:pop:ikpç p ovoykoo:ikpç - p ovoykoo:ikpç ck:/·copç oc o,/op nc oaoioopao:c cv/oycio p
oiooikooio o,c:iko nc :p línßoop.

12. H cçoonoyp :pç línßoopç koi :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç aooyno:oaoici:oi oínçcvo nc :iç oio:oçciç :cv [.ovoçooo :cv
oio:oçccv :oc c0vikoí oikoioc].

13. H línßoop koi :o Mvpnovio lcvcvvopopç /,ocv kcoc0ci vonino oínçcvo nc :iç oio:oçciç :cv [.ovoçooo :cv oio:oçccv
:oc c0vikoí oikoioc].14. Ev ko:ok·cioi, p línßoop koi :o Mvpnovio lcvcvvopopç /,ocv vonincç ocvoç0ci/ck:c·co0ci ck n/oocç :oc Aovcio·pa:p koi
o·cç oi cao,occociç :oc Aovcio·pa:p ovoçooiko nc :p línßoop koi :o Mvpnovio lcvcvvopopç civoi /ykcocç, oconcc:ik/ç
koi ck:c·co:/ç oínçcvo nc :ocç ooocç :ocç koi ocv oaoi:ci:oi ko:i caia·/ov yio vo :c0oív oc:o oc cçoonoyp.

O Nonikoç línßoc·oç :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Aikoiooívpç, Aioçovcioç koi Av0ocaivcv Aikoicno:cv koi o Nonikoç
línßoc·oç :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc OikovonikcvHAPAP1HMA 5
KAOOPI2MO2 EHI1OKIOY EURIBOR
1. To cai:okio EURIBOR yio ko0c acoiooo ck:okionoí oc o,/op nc :o Aovcio ko0ooi¸c:oi oao :pv Eai:ooap oínçcvo nc
:ocç aoooko:c ooocç.
(1) To EURIBOR yio :pv Tokoçooo Hcoiooo ckçoo¸c:oi cç c:poio cai:okio. Av:io:oi,ci o:o cai:okio ovoçoooç,
ko0ooi¸oncvo oínçcvo nc :o opncio (2) /cç (4)
(2) Ko:o :pv aoo:c·cc:oio Eoyooinp Hn/oo aoiv :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç koi ko0c Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv
(cçcçpç ovoçcooncvp cç Hncoonpvio Ko0ooionoí :oc Eai:okioc), p Eai:ooap, ovoçcooncvp o:o EURIBOR yio
ko:o0/ociç :oinpvpç oiookcioç oc ccoc, oacç oc:o ovoyooçc:oi o:o REUTERS 3000XTRA o:p oc·ioo EURIBOR01
oao :pv Onooaovoio Ecocaoìkcv Tooac¸cv o:iç, p acoiaoc o:iç, 11 a.n. (coo Bocçc··cv), ko0ooi¸ci :o cai:okio
ovoçoooç yio :pv Tokoçooo Hcoiooo aoc /ac:oi :pç o,c:ikpç Hncoonpvioç Ko0ooionoí Eai:okioc.
(3) l:pv acoia:cop aoc, ko:o :pv Hncoonpvio Ko0ooionoí Eai:okioc, ocv opnooicc0ci cai:okio EURIBOR o:p oc·ioo
EURIBOR01 :oc REUTERS 3000XTRA, oacç acoiyooçc:oi o:o opncio (2), p Eai:ooap, ko: ovo·oyio :pç
oiooikooioç oínçcvo nc :o opncio (2), ko0ooi¸ci cç cai:okio ovoçoooç :o cai:okio EURIBOR ovoç/oov:oç :p
oc·ioo aoc ov:iko0io:o :pv EURIBOR01 p oaoio oc·ioo aoo/,ci ov:io:oi,p a·pooçoopop koi,
(4) Eov, oc koaoio Hncoonpvio Ko0ooionoí Eai:okioc, ocv ko0ooio0ci cai:okio EURIBOR, oínçcvo nc :o opncio (2)
koi (3), :o cai:okio ovoçoooç yio :pv caoncvp Tokoçooo Hcoiooo ov:io:oi,ci o:o :oinpvo cai:okio EUREPO,
aoooocçpn/vo ko:o 25 novoocç ßoopç, oacç opnooicíc:oi oao :pv Onooaovoio Ecocaoìkcv Tooac¸cv o:p oc·ioo
EUREPPO :oc REUTERS 3000XTRA o:iç p acoi :iç 11a.n. coo (coo Bocçc··cv). Eov kov/vo oao oc:o :o
cai:okio ovoçoooç ocv ko0ooi¸ov:oi oacç acoiyooçpkc, :o cai:okio ovoçoooç yio :pv caoncvp Tokoçooo Hcoiooo
ov:io:oi,ci o:o aooyno:iko koo:oç ,opno:ooo:popç :cv Aovcio:cv.
2. O ovo·oyoív :okoç cai :oc Aovcioc cao·oyi¸c:oi ko0ooi¸ov:oç :o a·poc:/o aooo o:o ovcçoç·p:o aooo kcço·oioc
oínçcvo nc :o cçoonoo:/o Eai:okio ao··oa·ooio¸ov:oç :o oao:/·cono oc:o cai :ov aooyno:iko ooi0no :cv pncocv
aoc ov:io:oi,ci o:p o,c:ikp Tokoçooo Hcoiooo koi o:p ocv/,cio oioiocv:oç :o nc 360 pn/ocç.


HAPAP1HMA ô
YHOAEIIMA 2YMBA2H2 EKXDPH2H2
Hncoonpvio.
EYPD 8ô ôôô ôôô ôôô ôôô 2ôußooq Aoveiouqç Aieouózovoqç
ue quepouqvío [j (q «2ôußooq»)
1. Avoçcoonoo:c o:p línßoop. To aooov oao:c·ci línßoop Ek,copopç. Oi oooi aoc ooi¸ov:oi o:p línßoop /,ocv :pv
ioio /vvoio o:pv aoooíoo línßoop Ek,copopç, ck:oç koi ov oaooo0ci nio oioçooc:ikp /vvoio o:pv cv ·oyc línßoop
Ek,copopç.

2. Avoçcoonoo:c o:o Ao0oo 13 (Ek,copop koi Mc:oßißoop) :pç línßoopç.

o) O Yçio:oncvoç Aovcio:pç/(cç) ck,coci a·pocç o:ov N/o Aovcio:p/(cç) o·o :o oikoicno:o :oc, aoc oaooo/ocv oao :p
línßoop koi :o Aovcio aoc ocvo/ov:oi nc ckcivp :pv ovo·oyio :cv Aconcíoccv koi lcnnc:o,cv o:o Aovcio :oc
Yçio:oncvoc Aovcio:p/cv nc :ocç ooocç :pç línßoopç oacç cçcioikcíc:oi o:o Hooooo:pno (Schedule).
ß) Ko0c Yçio:oncvoç Aovcio:pç oao··oooc:oi oao o·cç :iç cao,occociç :oc aoc ov:io:oi,oív o:p ocykckoin/vp
ovo·oyio :cv Aconcíoccv koi lcnnc:o,cv o:o Aovcio :oc Yçio:oncvoc Aovcio:p nc :ocç ooocç :pç línßoopç, oacç
cçcioikcíc:oi o:o Hooooo:pno (Schedule).
y) O N/oç Aovcio:pç/(cç) ko0io:o:oi ocnßo··oncvo n/ooç o:p línßoop cç Aovcio:pç koi oconcíc:oi oao :iç
cao,occociç aoc iooocvonoív nc ckcivcç oao :iç oaoicç oao··oooc:oi o Yçio:oncvoç Aovcio:pç/(cç) oínçcvo nc
:pv aoooyooço (ß) ovc:/oc.
3. H aoo:civoncvp Hncoonpvio Mc:oßißoopç civoi p [ .. ]
4. H aoooíoo línßoop Ek,copopç oao:c·ci nc :pv caiooop :pç o:ov Aovcio·pa:p, ovoyyc·io Ek,copopç aooç :o
Aovcio·pa:p.
5. H aoooíoo línßoop Ek,copopç oívo:oi vo ocvoç0ci oc oiovopao:c ooi0no ov:i:íacv koi /,ci :o ioio oao:/·cono cç
cov oi caoyooç/ç :cv ov:i:íacv vo ci,ov :c0ci oc /vo novooiko ov:iyooço :pç aoooíooç línßoopç Ek,copopç.
6. H aoooíoo línßoop Ek,copopç koi oaoicoopao:c cçcocnßo:ik/ç cao,occociç aoc oaooo/ocv oao oc:pv p ocvo/ov:oi
nc oc:pv oi/aov:oi oao :o oyy·iko oikoio.
7. H aoooíoo línßoop Ek,copopç 0ccoci:oi o:i /,ci ocvoç0ci o:pv pncoonpvio aoc ooi¸c:oi o:pv oo,p :pç aoooíooç.HPO2AP1HMA (SCHEDULE)
21H 2YMBA2H EKXDPH2H2

Aiuoiouozo zo onoío eu¿opoôvzoi uoi ono¿peooeiç noo ovoipoôvzoi uoi ovozoußóvovzoi

[ciooyov:oi oi o,c:ik/ç ·ca:on/ocicç]

{Yçio:oncvoç Aovcio:pç (-/ç)} {N/oç Aovcio:pç (-/ç)}
Yaoyooçc:oi oao . Yaoyooçc:oi oao.

H aoooíoo línßoop Ek,copopç aooocaoyooçc:oi oao ko0c /vov oao :ocç ·oiaoíç Aovcio:/ç koi cç pncoonpvio
nc:oßißoopç caißcßoicvc:oi p .....

H caoyooçp :pç aoooíooç línßoopç Ek,copopç oao :ocç Aovcio:/ç oao:c·ci caißcßoicop aooo·oßpç ck n/oocç ko0c cvoç
oao oc:oíç :pç ciooaoipopç ck,copopç aoc ovoç/oc:oi o:o aooov. Av:iyooço :pç aoooíooç línßoopç Ek,copopç
oioßißo¸c:oi cykoiocç o:pv Eai:ooap.

Yaoyooçc:oi oao :ocç.


Oi Aovcio:/ç


HAPAP1HMA 7
KA1AAOIO2 EHA4DA
Iio zooç Aoveiozéç uoi zqv Eoponoïuq Enizponq:
Ecocaoìkp Eai:ooap
Icvikp Aicí0cvop Oikovonikcv koi Xopno:ooikovonikcv Ocno:cv
Movooo L-4 «Iooçcio Hio:coccv, Aovcionoí, Aoyio:ikcv koi Yaoo:poiçpç Eoyooicv»
L-2920 Aocçcnßoíoyo
Yao,p. Tnpno:oo,p
Tp·/aio.·352430133459
SWIFT BIC. EUCOLULL

Koivoaoipop o:pv EKT.
Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o
Kaiserstrasse29
60311 voovkçoío:p, Iconovio
Yao,p. Tnpno:oo,p Xopno:ooikovonikcv Aooo:poio:p:cv
Tp·/aio. · 49 69 1344 6171
SWIFT BIC. ECBFDEFFBAC
Iio zov Aoveiozqnzq:
Yaocoycio Oikovonikcv
Icviko Aoyio:poio
E·. Bcvi¸/·oc, 37
101 65 A0pvo, E··ooo
Yao,p. 23

Aicí0cvopç
Tp·/aio. · 30 210 3338205 SWIFT BIC. BNGRGRAA
IBAA: CRô3ô1ôôô23ôôôôôôôôôô2ôôô59
E.A. AAAEIA MHXAAI2MOY 21HPI5H2
Koivoaoipop o:ov Av:iaooocao :oc Aovcio·pa:p.
Tooac¸o :pç E··oooç E·. Bcvi¸/·oc, 21
102 50 A0pvo, E··ooo
Yao,p. A/vop Eoyooicv Apnooioc
Tnpno l,/occv nc :o Apnooio
Tp·/aio. · 30 210 3221007 SWIFT BIC. BNGRGRAA
í!A! AANílA Mn\ANlzMO¥ z1nll-nz2YM4DAIA ME1A5Y 1DA HI21D1DA

uezoçô

BA2IAEIOY 1OY BEAIIOY
OMO2HOAAIAKH2 AHMOKPA1IA2 1H2 IEPMAAIA2
IPAAAAIA2
BA2IAEIOY 1H2 I2HAAIA2
IAAAIKH2 AHMOKPA1IA2
I1AAIKH2 AHMOKPA1IA2
KYHPIAKH2 AHMOKPA1IA2
MEIAAOY AOYKA1OY 1OY AOY5EMBOYPIOY
AHMOKPA1IA2 1H2 MAA1A2
BA2IAEIOY 1DA KA1D XDPDA
AHMOKPA1IA2 1H2 AY21PIA2
HOP1OIAAIKH2 AHMOKPA1IA2
AHMOKPA1IA2 1H2 2AOBEAIA2
2AOBAKIKH2 AHMOKPA1IA2
KAI
AHMOKPA1IA2 1H2 4IAAAAAIA28 Moioo 2ô1ô


H nopoôoo 2YM4DAIA ME1A5Y 1DA HI21D1DA ("2ouçovío")

ocvoa:c:oi oao koi nc:oçí.

Booi·cioc :oc Bc·yioc, Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç Iconovioç, Io·ovoioç, Booi·cioc :pç Ioaovioç, Io··ikpç
Apnokoo:ioç, I:o·ikpç Apnokoo:ioç, Kcaoiokpç Apnokoo:ioç, Mcyo·oc Aocko:oc :oc Aocçcnßoíoyoc, Apnokoo:ioç :pç
Mo·:oç, Booi·cioc :cv Ko:c Xcocv, Apnokoo:ioç :pç Aco:oioç, Hoo:oyo·ikpç Apnokoo:ioç, Apnokoo:ioç :pç l·oßcvioç,
l·oßokikpç Apnokoo:ioç koi Apnokoo:ioç :pç viv·ovoioç (ovoçcooncvo o:o cçpç cç "2oußozzóuevo Mépq").

HPOOIMIO

Aonßovov:oç cao,p o:i.

1. H E··ooo (o «Aoveiozqnzqç») o:iç 23 Aaoi·ioc 2010 ca/ßo·c oi:pop yio oincop oovcio oao :o cao·oiao Koo:p
M/·p :pç Ecoc¸cvpç oínçcvo nc :pv Ap·cop :cv Ao,pycv Koo:cv koi Kcßcovpoccv :pç Ecoc¸cvpç :pç 25pç
Moo:ioc 2010 koi :p Ap·cop :pç Ecoconoooç :pç 11pç Aaoi·ioc 2010.

2. línçcvo nc :o oi:pno oc:o, oi ckaooocaoi :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecoc¸cvpç (ck:oç oao :pv E··ooo),
oaoçooioov o:iç 2 Moïoc 2010 vo aoo/,ocv o:poiçp o:o0coo:p:oç o:pv E··ooo oc oiokcßcovp:iko a·oioio, n/oc
koivo ooyovcn/vcv oincocv oovcicv (:o «Koivó op,ovouévo Aiuepq Aóveio»).

3. Oi ckaooocaoi :cv Koo:cv Mc·cv :pç Ecocaoìkpç Evcopç oaoçooioov o:iç 5 Moïoc 2010 vo ovo0/oocv o:pv
Eai:ooap ko0pkov:o ocv:ovionoí koi oio,cioiopç :cv Aincocv Aovcicv, oacç ooi¸c:oi o:pv aoooíoo lcnçcvio.


4. To Koivo ooyovcn/vo Aincop Aovcio oi/aov:oi oao :iç oio:oçciç nioç oínßoopç oovciokpç oiccko·cvopç (p
"2ôußooq Aoveiouqç Aieouózovoqç") aoc aookci:oi vo ocvoç0ci nc:oçí oçcvoç :cv lcnßo··oncvcv Mcocv :pç
aoooíooç línßoopç koi :pç KfW («KfW»), cçoioocn/vpç :pç Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç Iconovioç
("Iepuovío"), cç Aovcio:/ç (oi "Aoveiozéç") koi oçc:/ooc :oc Aovcio·pa:p koi oínçcvo nc :ocç ooocç :pç
aoooíooç lcnçcvioç.

5. M/:oo aoc oçoooív :o ocv:oviono koi :pv cai:popop :pç opnooiovonikpç aci0oo,ioç :pç E··oooç koi ooi¸ocv
ko:cc0cv:poicç yoonn/ç :pç oikovonikpç ao·i:ikpç yio :pv E··ooo, 0o ko0ooio0oív nc oaoçoop :oc lcnßoc·ioc
ocvonci :cv Ao0ocv 126(9) koi 136 :pç lcv0pkpç yio :p Aci:ocoyio :pç Ecocaoìkpç Evcopç (p «Anóçooq zoo
2oußoozíoo») koi p aooc,oncvp aooç :pv E··ooo o:poiçp ocvoo:o:oi oao :p ocnnooçcop :pç E··oooç, nc:oçí
o··cv, nc n/:oo aoc ocvooocv nc :pv cv ·oyc oaoçoop koi aoc aooß·/aov:oi oc /vo Mvpnovio Oikovonikpç koi
Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç, Mvpnovio lcvcvvopopç o:iç ocykckoin/vcç Hooiao0/ociç Oikovonikpç Ho·i:ikpç


6. H Eai:ooap ovoiyci /vov ·oyooioono o:o ovono :cv Aovcio:cv o:pv Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o (p «EK1»), aoc
,opoinoaoici:oi yio :pv oicv/oycio o·cv :cv a·pocncv ck n/oocç :cv lcnßo··oncvcv Mcocv, :pç KfW koi :oc
Aovcio·pa:p, o:o a·oioio ck:/·copç :cv Koivo ooyovcn/vcv Aincocv Aovcicv.

Dç eu zoôzoo, zo uépq oouçovqoov zo eçqç:

1. AA1IKEIMEAO

1. To lcnßo··oncvo M/op oio :pç aoooíooç aooçpç ocnçcvoív o:i p Eai:ooap :ocç ckaooocaci o:pv ooyovcop koi
oio,cioiop :cv Koivo ooyovcn/vcv Aincocv Aovcicv aoc ,oopyoív:oi o:ov Aovcio·pa:p oínçcvo nc :ocç ooocç :pç
línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç. To lcnßo··oncvo M/op ocnçcvoív caiopç oc ooion/vcç nc:oçí :ocç oc0niociç
o,c:iko nc :pv onoißoio o,/op :ocç.

2. Aao :p o:iynp aoc p Eai:ooap aooo·onßovci :iç Eaißcßoicociç A/onccopç (oacç ooi¸c:oi o:o Hoooo:pno 4) oao
:oc·o,io:ov a/v:c lcnßo··oncvo M/op aoc ov:io:oi,oív :oc·o,io:ov o:o 2/3 :pç lcvo·ikpç A/onccopç (/voç
"Kpíoiuoç Api0uóç Kpozov Mezov"), p aoooíoo lcnçcvio :i0c:oi oc io,í koi civoi oconcc:ikp koi nc:oçí ckcivcv
:cv lcnßo··oncvcv Mcocv, aoc aooci,ov :iç cv ·oyc Eaißcßoicociç A/onccopç. H aoooíoo lcnçcvio :i0c:oi oc
io,í koi ko0io:o:oi oconcc:ikp koi yio ko0c /vo oao :o cao·oiao lcnßo··oncvo M/op, nc /vooçp io,íoç :pv
pncoonpvio oao :pv oaoio p Eai:ooap aooo·onßovci :pv Eaißcßoicop A/onccopç ko0cvoç oao :o aoooaovc
lcnßo··oncvo M/op. Iivc:oi oaoock:o koi ocnçcvci:oi o:i p Eaißcßoicop A/onccopç cvoç lcnßo··oncvoc M/oocç
naooci vo /,ci aooocoivp cçoonoyp, oínçcvo nc :p vono0coio :oc ov:io:oi,oc lcnßo··oncvoc M/oocç.


3. H Iconovio ooi¸ci :pv KfW cç Aovcio:p yio ·oyooioono :pç Iconovioç koi yio :ocç okoaoíç :pç línßoopç Aovciokpç
Aiccko·cvopç. H Iconovio naooci caiopç, vo ooioci :pv KfW cç ckaooocao :pç oc o,/op nc :pv ck:/·cop ooion/vcv
ko0pkov:cv koi ·ci:ocoyicv o:o a·oioio :pç aoooíooç lcnçcvioç, cao :ov ooo o:i p KfW, ocv oikoioí:oi vo
ckaooocaci :p Iconovio yio :ocç okoaoíç :cv Ao0ocv 4, 7 koi 8. Hooo :pv cv ·oyc ckaooocapop, p Iconovio
cc0ívc:oi a·pocç yio :pv cka·pocop :cv cao,occoccv aoc ca/,ci ocvonci :pç aoooíooç lcnçcvioç. Oç ck :oí:oc,
o:pv aoooíoo lcnçcvio koi cç aooç :p Iconovio, ko0c ovoçooo o:o lcnßo··oncvo M/ooç koi o:o ko0pkov:o, :iç
oonooio:p:cç koi :iç cao,occociç oc:oí, oçoooív o:pv Iconovio koi ko0c ovoçooo o:ocç Aovcio:/ç koi o:o
ko0pkov:o, :iç oonooio:p:cç koi :iç cao,occociç :ocç, oçoooív o:pv KfW, cç Aovcio:p o:o a·oioio :pç línßoopç
Aovciokpç Aiccko·cvopç, aoc caokci:oi o:iç oopyicç, :c·ci cao :pv cyyípop koi cvcoyci aooç :o opnooio ocnç/oov :pç
Iconovioç, cao :pv aooiao0cop o:i, o:ov nio ·ci:ocoyio, ko0pkov p cao,o/cop caißo··c:oi oc /vov Aovcio:p o:o
a·oioio :pç aoooíooç lcnçcvioç, p Iconovio, cç lcnßo··oncvo M/ooç oc:pç, oiooço·i¸ci /vov:i :cv ·oiacv4. Eov ocv ooi¸c:oi oioçooc:iko o:o aooov, oooi koi ckçooociç nc kcço·oio yoonno:o aoc ,opoinoaoioív:oi o:pv
aoooíoo lcnçcvio /,ocv :pv /vvoio aoc :ocç oaooioc:oi o:p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç.

2. 2YMBA2H AAAEIAKH2 AIEYKOAYA2H2
1. To lcnßo··oncvo M/op ocnçcvoív o:i p Eai:ooap, yio ·oyooioono :cv Mcocv, oioaooyno:cíc:oi (i) :pv línßoop
Aovciokpç Aiccko·cvopç oínçcvo nc :pv oaoio :o Koivo ooyovcn/vo Aincop Aovcio, cao :pv caiçí·oçp :cv oocv
koi :cv aooiao0/occv aoc ooi¸ov:oi oc oc:p, :i0cv:oi o:p oio0cop :oc Aovcio·pa:p, (ii) :o Mvpnovio lcvcvvopopç
nc :ov Aovcio·pa:p koi (iii) ocykcv:ocvci koi oiooço·i¸ci o·ocç :ocç aoopyoíncvocç ooocç. To lcnßo··oncvo M/op
(a·pv :pç Iconovioç), cçocoiooo:oív :pv Eai:ooap vo caoyoo,ci yio ·oyooioono :ocç :p línßoop Aovciokpç
Aiccko·cvopç, cao :pv aooiao0cop :pç aoopyoíncvpç /ykoiopç :pç oao oc:o, ko:oaiv ocvcoyooioç :ocç nc :pv EKT.
To lcnßo··oncvo M/op cçocoiooo:oív oio :oc aooov:oç :pv Eai:ooap vo caoyoo,ci yio ·oyooioono :ocç :o
Mvpnovio lcvcvvopopç, cao :pv aooiao0cop :pç aoopyoíncvpç /ykoiopç :oc oao oc:o, ko:oaiv ocvcoyooioç :ocç nc
:pv EKT. Oi ovc:/oc cçocoiooo:pociç ko0cç koi p cçocoiooo:pop aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3, :i0cv:oi oncoo oc
io,í nc :pv caoyooçp :pç aoooíooç lcnçcvioç, nc :pv caiçí·oçp :cv oocv :oc Ao0ooc 1(2) aio aovc.
To lcnßo··oncvo M/op naoooív vo ocnnc:/,ocv o:iç oioaooyno:cíociç nc :ov Aovcio·pa:p, aoc oicçoyov:oi oao :pv
Eai:ooap.
2. H línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç oçooo ocvo·iko aooo kcço·oioc aoc ov/o,c:oi n/,oi :oc í,ocç :cv 80
oiocko:onncoicv ccoc, aoc ov:io:oi,ci o:o o0ooiono :cv oincocv oovcicv, aoc naooci vo ocvoç0oív oao o·ocç
:ocç Aovcio:/ç (cçcçpç ovoçcooncvp cç p «Aoveiouq Aieouózovoq»).

3. H A/onccop ko0c lcnßo··oncvoc M/oocç koi, caia·/ov, o:pv acoia:cop :pç Iconovioç, :oc ov:io:oi,oc Aovcio:p
KfW, o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, ov/o,c:oi o:o ocvo·iko aooo :oc oincooíç oovcioc, oacç
oc:o naooci vo oioioci:oi oc c:poio :npno:o, :o oaoio ko0c lcnßo··oncvo M/ooç (p Iconovio yio ·oyooioono :pç
KfW) p o ov:io:oi,oç Aovcio:pç /,ci oconcc0ci vo oio0/oci, op·oop :o aooo oc ccoc aoc aooooiooi¸c:oi oao :pv
cçoonoyp :oc aoooo:oí aoc ko0ooi¸c:oi aoooa·cíocç :oc ovono:oç ko0c lcnßo··oncvoc M/oocç o:pv :oi:p o:p·p
(p «Kzeíôo 2oveioçopóç») o:o Hoooo:pno 2, :oc ocvo·ikoí kcço·oioc :cv 80 oio. ccoc, oacç naooci
nc:oycv/o:coo vo :ooaoaoip0ci, oínçcvo nc :o Ao0oo 2(5)(ß) koi 2(7).

4. H A/onccop ko0c lcnßo··oncvoc M/oocç (p Iconovio yio ·oyooioono :pç KfW) koi :oc ov:io:oi,oc Aovcio:p, vo
aoo/,ci :o ov:io:oi,o oinco/ç oovcio civoi o:o0cop koi cao,occ:ikp. Yaokci:oi oc, novo o:pv cka·pocop :c,ov


oiooikooicv
1
aoc oaoi:oív:oi oao :pv c0vikp vono0coio ko0c M/oocç. To lcnßo··oncvo M/op ko:oßo··ocv ko0c
ocvo:p aoooao0cio yio :pv :o,í:cop o·ok·pocop oc:cv :cv oiooikooicv. Eçooov oi cv ·oyc oiooikooicç
o·ok·poc0oív cai:c,cç, :o M/op /,ocv :pv cao,o/cop vo ocnnc:/,ocv o:o Aovcio p vo oiooço·i¸ocv o:i o
ov:io:oi,oç Aovcio:pç ocnnc:/,ci, o:o a·oioio :pç ov:io:oi,pç A/onccopç, ·onßovov:oç cao,p :o c:poio :npno:o :oc
oovcioc aoc ovoç/oov:oi o:o Ao0oo 2(3), ko:o acoia:cop, yio :o aooo aoc 0o ko0ooio0oív oao :pv Eai:ooap,
oínçcvo nc :pv aoooíoo lcnçcvio, nc :pv caiçí·oçp :cv oaoçooccv aoc ovoç/oov:oi o:o Ao0oo 2(5)(ß) koi 4(2)
ooov oçooo :pv oaoo/onccop :cv ck:onicíoccv.

5. (o) Eov /voç Aovcio:pç ov:inc:cai¸ci c,p·o:coo koo:oç ,opno:ooo:popç oc o,/op nc ckcivo aoc io,íci yio :ov
Aovcio·pa:p ocvonci :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, :o:c oc:oç o Aovcio:pç cvpncocvci :o o··o
lcnßo··oncvo M/op koi :pv Eai:ooap (n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc) koi ¸p:o :o cai:okio,
aoc io,cc yio :o ovcçoç·p:o Aovcio, vo ko0ooio:ci oínçcvo nc :o Hoooo:pno 3.

(ß) Eov /voç Aovcio:pç ov:inc:cai¸ci c,p·o:coo koo:oç ,opno:ooo:popç, nc yooa:p ciooaoipop ocvoocconcvp oao
oikoio·oyp:iko o:oi,cio ikovoaoip:iko yio :ocç o··ocç Aovcio:/ç, oi:ci:oi oao :o lcnßo··oncvo M/op (nc ov:iyooço
o:pv Eai:ooap koi :ov Hoocooo :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc) vo yivci oaoock:o o:i o cv ·oyc Aovcio:pç ocv 0o
ocnnc:/,ci o:o Aovcio aoc aookci:oi vo ocvoç0oív. H oaoçoop :cv lcnßo··oncvcv Mcocv ·onßovc:oi :o ooyo:coo
n/,oi :p ·p,p :pç oaoçoopç oao oc:oíç yio /vo oovcio, oínçcvo nc :o Ao0oo 4(2).
6. Mio oo,ikp Eaißoocvop Eçcapo/:popç aoc cao·oyi¸c:oi cai :oc kcço·oioc ko0c Aovcioc ßooívci :ov Aovcio·pa:p
koi oçoioci:oi oao :o aooo :cv nc:op:cv aoc ko:oßo··c:oi o:ov Aovcio·pa:p o,c:iko nc ko0c :/:oio Aovcio (/:oi
co:c o Aovcio·pa:pç vo ·onßovci :o ko0ooo aooo), nc okoao vo ko·ía:ov:oi ·ci:ocoyiko koo:p. H Eaißoocvop
Eçcapo/:popç oçoioci:oi oao :o aooo oc nc:op:o aoc oaooioc:oi o:ov Aovcio·pa:p yio ko0c Aovcio (o··o oc ncicvci
:o oo,iko kcço·oio :oc cv ·oyc Aovcioc aoc o Aovcio·pa:pç civoi cao,ocoç vo cçoç·poci) koi ko:ov/nc:oi oao :pv
Eai:ooap o:ocç Aovcio:/ç aoc aooyno:iko ocvcioç/oocv oc oc:p :pv ck:oniccop, ovo·oyiko nc :p ocnnc:o,p ko0c
:/:oioc Aovcio:p o:o ocvo·iko aooo :oc Aovcioc oc:oí. lc acoia:cop ovoko:ovonpç :cv Aovcicv aoc
aooyno:oaoioív:oi oao oioçooocç Aovcio:/ç oínçcvo nc :o Ao0oo 6(2), ·onßovci ,coo ovoko:ovonp koi :pç cv
·oyc Eaißoocvopç Eçcapo/:popç nc:oçí o·cv :cv Aovcio:cv aoc ocnnc:/,ocv o:o Aovcio, oc ovo·oyikp ßoop.
7. O Aovcio·pa:pç naooci vo ¸p:poci :pv ck:oniccop Aovcioc novo ko:o :p oiookcio :pç Hcoioooc Aio0coino:p:oç, oacç
oc:p ooi¸c:oi o:p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç. To lcnßo··oncvo M/op naoooív ovo aooo o:iynp vo
oaoçooioocv onoçcvo vo aooo:civocv :pv Hcoiooo Aio0coino:p:oç. To lcnßo··oncvo M/op naoooív caiopç,
cvcoycv:oç onoçcvo, vo oaoçooioocv :pv oíçpop :cv Aconcíoccv koi :oc ocvo·ikoí aoooí :cv Aovcicv aoc
naooci vo oio:c0ci o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç. l:pv acoia:cop oc:p, p Iconovio ao/aci vo
ncoinvpoci co:c p KfW, vo cack:civci :pv Hcoiooo Aio0coino:p:oç ov:io:oi,o koi/p vo ocçpoci :p A/onccop :pç o:o
a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç.

1
Eioikotcpq Koivoµouìcutikq 1¸kpioq
3. AAOIIMA AOIAPIA2MOY

H Eai:ooap cçocoiooo:ci:oi oao :o lcnßo··oncvo M/op vo ovoiçci /vov ·oyooioono o:o ovono :cv Aovcio:cv o:pv EKT
koi vo :ov ,opoinoaoici yio :p oicv/oycio o·cv :cv a·pocncv yio ·oyooioono :cv Aovcio:cv koi oao :ov Aovcio·pa:p o:o
a·oioio :cv Koivo ooyovcn/vcv Aincocv Aovcicv. H Eai:ooap /,ci oaok·cio:ikp cçocoiooo:pop vo aoo/,ci o·cç :iç
oopyicç oc o,/op nc oc:o :o ·oyooioono oínçcvo nc :pv aoooíoo lcnçcvio. O ·oyooioonoç :poci:oi yio ko0c /vov oao :ocç
Aovcio:/ç, oínçcvo nc :ocç ov:io:oi,ocç :okocç :cv aoocv aoc aio:cvov:oi o:o ·oyooioono.

4. HPOE1OIMA2IA KAI EIKPI2H 1DA EK1AMIEY2EDA

1. Hoiv oao ko0c ck:oniccop Aovcioc o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, p Eai:ooap, oc ocvcoyooio nc
:pv EKT, caoßo··ci o:o lcnßo··oncvo M/op /k0cop, o:pv oaoio acoi·onßovc:oi ovo·cop yio :p ocnnooçcop oao
:ov Aovcio·pa:p, nc :ocç ooocç koi :iç aooiao0/ociç aoc aooß·/aov:oi o:o Mvpnovio lcvcvvopopç («Mvpnovio
lcvcvvopopç») koi o:pv Aaoçoop :oc lcnßoc·ioc. To lcnßo··oncvo M/op oçio·oyoív oc:p :p ocnnooçcop koi
oaoçooi¸ocv onoçcvo :pv oaoo/onccop :cv o,c:ikcv Aovcicv. To aoc:o Aovcio oaooconcí:pkc nc :pv caoyooçp
:oc Mvpnovioc lcvcvvopopç koi ocv oao:c·ci ov:ikcincvo :pç cv ·oyc /k0copç.

2. lc ocv/,cio :oc Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç :oc Aovcio·pa:p oínçcvo nc :ocç ooocç :pç línßoopç Aovciokpç
Aiccko·cvopç, :o lcnßo··oncvo M/op (ck:oç oc o, :i oçooo o:o aoc:o Aovcio) cçc:o¸ocv :pv /k0cop :pç Eai:ooapç
o,c:iko nc :p ocnnooçcop :oc Aovcio·pa:p nc :o Mvpnovio lcvcvvopopç koi :pv Aaoçoop :oc lcnßoc·ioc. Eov,
oaoçooi¸ov:oç onoçcvo, :o lcnßo··oncvo M/op 0ccopoocv o:i o Aovcio·pa:pç a·pooi :ocç ooocç yio ovo·p,p :oc
aoooí o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç koi civoi ikovoaoipn/voi nc :p ocnnooçcop :oc nc :ocç
ooocç koi :iç aooiao0/ociç :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç koi :pv Aaoçoop :oc lcnßoc·ioc, :o:c o Hoocoooç :pç
Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc ¸p:ci yooa:cç oacç p Eai:ooap, yio ·oyooioono :cv Aovcio:cv, koivoaoipoci :pv
Avokoivcop Aaooo,pç. To oi:pno :oc Hoo/oooc :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc aooooiooi¸ci cioikcç :o aooo :o
oaoio oi Aovcio:/ç aoo:i0cv:oi vo oio0/oocv cao nooçp Aovcioc o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç
koi :ocç ooocç ck:oniccopç, ocnacoi·onßovon/voc :oc aoooí :oc Aovcioc, :o Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç, :p
Aiookcio, :o ,oovooioyoonno cçoç·popç koi :o cai:okio :oc cv ·oyc oovcioc.
Eov, ko:o :p o:iynp :pç aooo·oßpç cvoç Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç yio /vo Aovcio, /voç p acoiooo:cooi Aovcio:/ç
ocv ocnnc:/,ocv oc oc:o :o Aovcio, ·oyc :cv ocv0pkcv aoc acoiyooçov:oi o:o Ao0oo 2 (4) p 2 (5) (ß), :o:c oi o··oi
Aovcio:/ç ko·ía:ocv :o cvoaoncivov aooo n/,oi :oc ooioc :cv ov:io:oi,cv Aconcíoccv :ocç, ·onßovov:oç cao,p :o
c:poio :npno:o :oc Aovcioc aoc ovoç/oov:oi o:o Ao0oo 2 (3), ko:o acoia:cop. Yao oc:/ç :iç ocv0pkcç, :o ncoioio
ko0c Aovcio:p oc cvoc,oncvo nc··ov:iko Aovcio 0o cao·oyio:ci ck v/oc oao :pv Eai:ooap, nc okoao vo :o
caovoç/oci, o:o n/:oo :oc ocvo:oí, o:o í,oç :pç Hooooonoon/vpç Hoooo:ioioç lcvcioçoooç :oc Aovcio:p (oacç
ooi¸c:oi o:o Ao0oo 6 (2) (ß) (i)) :o ocv:ono:coo ocvo:ov (cnaooo0o/oaio0oßoopç). O cao·oyionoç :pç ocvcioçoooç


ko0c Aovcio:p o:o Aovcio oao:c·ci n/ooç :cv ·ca:oncocicv o,c:iko nc :o Ai:pno Xopno:ooo:popç aoc aoo/,c:oi oao
:pv Eai:ooap o:ocç Aovcio:/ç.

3. Mc:o :pv yvco:oaoipop oao :pv Eai:ooap cvoç Ai:pno:oç Xopno:ooo:popç koi nc:o :pv onoçcvp oaoçoop :cv
lcnßo··oncvcv Mcocv vo aoo,copoocv o:pv ck:oniccop :oc Aovcioc, o Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc,
ck n/oocç :cv Aovcio:cv, oaoo:/··ci caio:o·p o:pv Eai:ooap caißcßoicvov:oç :pv /ykoiop :pç ck:oniccopç. Mc :pv
caio:o·p caißcßoicvc:oi onc:ok·p:o :o aooo :oc Aovcioc, :o Ko0ooo Hooo Ek:oniccopç, p Aiookcio, :o
,oovooioyoonno cçoç·popç, :o Eai:okio, p Hncoonpvio Ek:oniccopç koi ko0c o··oç ovoykoioç oooç ko0cç koi :o
ov:io:oi,o aoooo:o ko0c Aovcio:p. Ko:o acoia:cop, koi ío:coo oao :pv aooo·oßp :pç /yyooçpç ciooaoipopç oao
:ocç cv ·oyc Aovcio:/ç, o Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc ovokoivcvci o:pv Eai:ooap koi o:ocç Aovcio:/ç
cov koaoioç Aovcio:pç /,ci yvco:oaoipoci o:i oi ocv0pkcç aoc acoiyooçov:oi o:o Ao0oo 2 (5) io,íocv oc oc:o koi
o:pv oaoçoop :cv lcnßo··oncvcv Mcocv o,c:iko nc oc:o. O Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc koivoaoici
:iç oaoçoociç :cv lcnßo··on/vcv Mcocv o:pv Eai:ooap :oc·o,io:ov o/ko (10) Eoyooincç Hn/ocç aoiv oao :pv
ov:io:oi,p Hncoonpvio Ek:oniccopç. Hooo :o ovc:/oc, ooov oçooo o:o aoc:o Aovcio p oaoçoop koivoaoici:oi
o:pv Eai:ooap :o ooyo:coo oío Eoyooincç Hn/ocç aoiv oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç.

5. AIAAIKA2IA EK1AMIEY2H2

1. l:o a·oioio :pç aooc:oinooioç yio :pv ck:oniccop cvoç Aovcioc, p Eai:ooap ¸p:o :oc·o,io:ov ca:o Eoyooincç
Hn/ocç (1-7) aoiv oao :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç ("1") (oío coyooincç pn/ocç (T-2) o:pv acoia:cop :pç aoc:pç
ck:oniccopç) oao :ocç Aovcio:/ç aoc /,ocv oconcc0ci, vo oio0/oocv :p ocnnc:o,p :ocç o:o ·oyooioono aoc
ovoç/oc:oi o:o oo0oo 3 :pv pn/oo T n/,oi :iç 11.00 a.n. (coo Bocçc··cv), nc :p nooçp :oc Yaoociyno:oç
Avokoivcopç Ek:oniccopç Hoooí :oc Hoooo:pno:oç 5, :pç aoooíooç lcnçcvioç. Oi Aovcio:/ç, aoc /,ocv
oconcc0ci, oaoo:/··ocv ov:iyooço :cv cv:o·cv a·pocnpç :ocç yio :o okoao oc:o o:pv Eai:ooap koi :pv EKT :o
ooyo:coo oío Eoyooincç Hn/ocç (T-2) aoiv (Mio Hn/oo Eoyooioç (T-1), aoiv, o:pv acoia:cop :pç aoc:pç
ck:oniccopç). Oi Aovcio:/ç ovo·onßovocv :pv cao,o/cop vo npv nc:oßo··ocv oc:/ç.

2. Av ko:o :pv pncoonpvio ck:oniccopç, o ·oyooioonoç aoc ovoç/oc:oi o:o oo0oo 3 ocv /,ci aio:c0ci nc :o ocvo·iko
aooo :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv ("2ovoziuó Hooó") cykoiocç co:c vo cai:o/,ci o:pv EKT vo nc:oç/oci :o ocvo·iko
aooo :oc oovcioc, co:c vo ck:onicc0ci ko:o :pv T, :o:c.

(o) ov :o ocvo·iko aooo :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv, aoc /,ci ·pç0ci, civoi :oc·o,io:ov :o 90º :oc lcvo·ikoí Hoooí
:oc cv ·oyc Aovcioc, :o:c, nc :pv aooiao0cop o:i ocvoivci o Aovcio·pa:pç, p Eai:ooap ovo0/:ci o:pv EKT vo
ck:onicc0ci Aovcio yio aooo ioo nc :o oívo·o :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv, aoc aooyno:i c·pç0poov n/oc :oc
·oyooioonoí. Av oc nio :/:oio acoia:cop o Aovcio·pa:pç oovp0ci vo ·oßci :o ncicn/vo aooo :oc Aovcioc, :o:c p
Eai:ooap ovo0/:ci o:pv EKT vo caio:o/,ci :iç ·pç0ciocç Ko0oo/ç lcnnc:o,/ç o:ocç ov:io:oi,ocç Aconcconcvocç


Aovcio:/ç. Av o Aovcio·pa:pç oc,0ci vo ·oßci :iç ncicn/vcç Ko0oo/ç lcnnc:o,/ç koi n/oo oc oío (2) Eoyooincç
Hn/ocç oao :pv T, aio:c0ci o:o ·oyooioono :cv Aovcio:cv :o oívo·o p n/ooç :oc cao·ciaoncvoc aoooí :cv
Ko0oocv Ek:onicíoccv, :o:c p Eai:ooap ocvcvvoci:oi nc :ov Aovcio·pa:p o,c:iko nc :o ov cai0cnci vo aio:c0ci nc
:pv cao·ciaoncvp ,opno:ooo:pop koi oc oc:p :pv acoia:cop :o lcnßo··oncvo M/op aooßoivocv oc aooooonoy/ç
:cv oocv :pç ovo·oyikpç ocnnc:o,pç :ocç o:o Aovcio, /:oi co:c vo ·oßocv cao,p :pv ko0co:copn/vp aooo·oßp
:cv cv ·oyc kcço·oicv. Oaoioopao:c kcço·oio ·pç0oív a/oo oao :pv acoiooo oc:p :cv oío Eoyooincv Hncocv,
caio:o/çov:oi oao :pv Eai:ooap o:ocç o,c:ikoíç Aconcconcvocç Aovcio:/ç, ,coiç vo 0iyov:oi :o oikoicno:o :oc
Aovcio·pa:p oc o,/op nc ko0c /vov oao :ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç aoc ocv ko:oçcoov vo ,opno:ooo:poocv :o
Aovcio.
(ß) ov :o ocvo·iko aooo :cv Ko0oocv lcnnc:o,cv, aoc /,ci ·pç0ci, civoi nikoo:coo oao :o 90º :oc lcvo·ikoí Hoooí
:oc cv ·oyc Aovcioc, :o:c p Eai:ooap ocv ovo0/:ci o:pv EKT vo aooßci o:pv aio:cop :oc Aovcioc oc:oí koi :ooo p
EKT ooo koi p Eai:ooap ovon/vocv acooi:/oc oopyicç oao :o lcnßo··oncvo M/op n/oc :oc Hoo/oooc :pç
Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc. Eov :o ov:io:oi,o lcnßo··oncvo M/op ocoocv cv:o·p o:pv Eai:ooap vo npv
aoo,copoci o:o Aovcio oc:o p ocv oaov:poocv cv:oç oío Eoyooincv Hncocv nc:o :pv Hncoonpvio Ek:oniccopç, p
Eai:ooap ovo0/:ci o:pv EKT vo caio:o/,ci :o kcço·oio oc:o o:ocç cv ·oyc Aovcio:/ç.
To aooo aoc caoo,ocv o:ov ·oyooioono :oki¸ov:oi oínçcvo nc :o aoooo:o aoc 0o oaoçooioci p EKT.

ô. YHOAOII2MOI KAI KA1AAOMH 1DA HAHPDMDA

1. Yao·oyionoç Tokcv
To lcnßo··oncvo M/op ocnçcvoív vo ovo:c0ci o:pv Eai:ooap p oonooio:p:o :pç aooyno:oaoipopç :cv
cao·oyioncv yio :ocç okoaoíç :oc aooov:oç Ao0ooc koi :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç. H Eai:ooap
ko0ooi¸ci :o Eai:okio yio ko0c Aovcio, oínçcvo nc :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç, cao·oyi¸ci :o
ko:oßo··oncvo aooo oc ko0c Hncoonpvio Ko:oßo·pç Tokcv koi cvpncocvci o,c:iko :ov Aovcio·pa:p koi :ocç
Aovcio:/ç. H Eai:ooap caiopç, ovo0/:ci o:pv EKT koi cvpncocvci :ocç Aovcio:/ç yio :pv ko:ovonp ko0c aoooí aoc
aooo·pç0pkc oao :ov Aovcio·pa:p o:ov ·oyooioono aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3 ovc:/oc.
2. Avoko:ovonp :cv lcnnc:o,cv :cv Aconcconcvcv Aovcio:cv o:o Aovcio.
Tpv aoc:p pn/oo (p «Huépo Enovonozo,iouoô»), ko:o :pv oaoio ko:oßo··ov:oi :okoi p ao/aci vo yivci nio
aooyoonno:ion/vp oaoa·pocnp nc:o oao :o vcoi:coo :cv ko:c:/oc pncoonpvicv.
(i) Hncoonpvioç Ek:oniccopç :oc :c·cc:oioc Aovcioc oacç caoyoocíc:oi oao :p línßoop Aovciokpç
Aiccko·cvopç, nc:o :pv oaoio :o Hooo Aiccko·cvopç (oacç ocçovc:oi, ncicvc:oi p okcocvc:oi oao koioo oc
koioo) /,ci ck:onicc0ci o:o oívo·o :oc, p
(ii) Hncoonpvioç ko:o :pv oaoio ocv:o/,ci Aoyoç Ko:oyyc·ioç, o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç
Aiccko·cvopç , p


(iii) Hncoonpvioç ko:o :pv oaoio p Hcoioooç Aio0coino:p:oç, ko0cç koi oi oaoicç ovoßo·/ç :pç, ·pyci,
p Eai:ooap cao·oyi¸ci ck v/oc :p lcnnc:o,p :oc ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p oc ko0c /vo oao :o cçio:oncvo Aovcio,
aookcin/voc vo oiooço·ioci o:i p ovo·oyio nc:oçí :cv Aovcio:cv cai:cy,ovc:oi cç cçpç.
(o) Eov ko:o :pv Hn/oo Eaovcao·oyionoí.
(i) :o o,c:iko aoooo:o :oc cao·oiaoc ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p aoc o,c:i¸c:oi nc :o ocvo·iko cao·oiao aoc
aookía:ci oao o·o :o Aovcio, ocnaia:ci nc :pv Hooooonoon/vp Hoooo:ioio (º) lcnnc:o,p (oacç ooi¸c:oi
aoooko:c o:pv aoooyooço (ß) ), koi
(ii) o·o :o Aovcio /,ocv :o ioio ,oook:poio:iko (cioiko:coo ioio :oko, pncoonpvio a·pocnpç, ·pçp koi
,oook:poio:iko oaoa·pocnpç),
o:p ocv/,cio o·o :o ·pçiaoo0cono koi oaoi:p:o aooo :oc Aovcio·pa:p aoc cioaoo::ov:oi oao :pv EKT oio n/ooc
:oc ·oyooioonoí aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3, yio ko0c Aovcio, oiov/nov:oi o:ocç Aovcio:/ç oínçcvo nc :pv
aooyno:ikp ocvcioçooo :oc ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p o:o cv ·oyc Aovcio.
(ß) lc ko0c o··p acoia:cop p Eai:ooap cao·oyi¸ci yio ko0c Aconcconcvo Aovcio:p.
(i) To aoooo:o :pç A/onccopç ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p ßooívci :o lívo·o :pç A/onccopç (p
«Hpooopuoouévq Hoooozioío " 2oveioçopó»)
2
, koi
(ii) :o aoooo:o :pç aooyno:ikpç ocnnc:o,pç ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p aoc ckkocnci oc ko0c Aovcio
ßooívci :o ocvo·iko aooo aoc ckkocnci yio ko0c :/:oio Aovcio ( p «Hpo,uoziuq Hoooozioío "
2oveioçopó»), koi
(iii) :o aooo ko:o :o oaoio p aooyno:ikp ocnnc:o,p ko0c Aconcconcvoc Aovcio:p aoc ckkocnci oc ko0c Aovcio
cacoßoivci (:o «Ynepßózzov Hooó 2ouuezo¿qç») p civoi nikoo:cop oao (:o «Ezzeínov Hooó
2ouuezo¿qç») :o ocvo·iko cao·oiao aooo :oc cv ·oyc Aovcioc ao··oa·ooio¸oncvo nc :pv ko0c çooo
Hooooonoon/vp Hoooo:ioio (º)lcvcioçooo.
Eov p Hooyno:ikp Hoooo:ioio º lcvcioçooo oaoiocopao:c Aconcconcvoc Aovcio:p o:o oívo·o :oc ovcçoç·p:oc
cao·oiaoc :cv Aovcicv civoi nikoo:cop oao :pv Hooooonoon/vp Hoooo:ioio º lcvcioçooo :oc o:o cv ·oyc
Aovcio, p Eai:ooap ovo0/:ci oc.
(1) ko0c :/:oio Aconcconcvo Aovcio:p vo nc:oßißooci o:pv EKT aooo ioo nc :o o0ooiono :cv E··ciaov:cv
Hoocv lcnnc:o,pç :oc (nciov :o aooo :cv Eaißooívoccv Eçcapo/:popç aoc ovo·oyci o:o ocykckoin/vo
E··ciaov Hooo lcnnc:o,pç) oc o,/op nc o·o :o cçio:oncvo Aovcio o:o ·oyooioono aoc ovoç/oc:oi o:o
Ao0oo 3, koi

2
Iiu ìo¸ouç uaoouçqvioqç uv oìoi oi Auvciotcç oìokìqpeouv caitu¿eç-oaou uauitcitui- tiç uvtiotoi¿cç c0vikcç voµikcç
oiuoikuoicç touç, q Hpooupµooµcvq Hooootiuiu Luµµcto¿q 0u civui tuutooqµq µc tqv Kìciou Luvcioçopuç


(2) p EKT, nc:o :p ·p,p :oc ocvo·oc :oc E··ciaov:oç Hoooí lcnnc:o,pç oínçcvo nc :pv ovc:/oc aoooyooço
(i), aookcin/voc vo aooyno:oaoip0oív a·pocn/ç oc o·ocç :ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç, :cv oaoicv p
Hooyno:ikp Hoooo:ioio º lcvcioçooo oc ko0c ovcçoç·p:o cao·oiao Aovcioc cacoßoivci :pv ov:io:oi,p
Hooooonoon/vp Hoooo:ioio º lcvcioçooo :ocç o:o ocykckoin/vo Aovcio, ko:o aooo ioo nc :o o0ooiono :cv
Yacoßo··ov:cv Hoocv lcnnc:o,pç ko0c :/:oioc Aconcconcvoc Aovcio:p (nciov :o aooo :cv Eaißooívoccv
Eçcapo/:popç aoc ovo·oyci o:o ocykckoin/vo Yacoßo··ov Hooo lcnnc:o,pç) oc o,/op nc o·o :o ovcçoç·p:o
Aovcio.
(ko0c nio «H·pocnp Eçioooooapopç»). Oi H·pocn/ç Eçioooooapopç ao/aci vo aooyno:oaoioív:oi :pv ioio
pn/oo. O caovcao·oyionoç :i0c:oi oc io,í :pv pn/oo, ko:o :pv oaoio aooyno:oaoioív:oi :/:oicç H·pocn/ç
Eçioooooapopç.
Oi Eaißooívociç Eçcapo/:popç ovoko:ov/nov:oi nc:oçí :cv Aovcio:cv nc :pv ioio oiooikooio. Iio :pv
oaoçcyp onçißo·icv, :okoi aoc ko:oßo··ov:oi n/,oi :pv Hncoonpvio Eaovcao·oyionoí ocv ovoko:ov/nov:oi.
Hoiv koi ko:o :pv pncoonpvio ko:o :pv oaoio aooyno:oaoici:oi p H·pocnp Eçioooooapopç, o·o :o
·pçiaoo0cono koi oaoi:p:o aooo oao :ov Aovcio·pa:p aoc cioaoo::ov:oi oao :pv EKT n/oc :oc ·oyooioonoí
aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3, oiov/nov:oi o:ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç, oínçcvo nc :pv aooyno:ikp
ocnnc:o,p ko0c Aovcio:p oc ko0c Aovcio, nc :pv caiçí·oçp :cv oocv :oc Ao0ooc 6 (3).
Aao :pv pncoonpvio ko:o :pv oaoio p H·pocnp Eçioooooapopç aooyno:oaoici:oi n/,oi :pv :c·ikp
oaoa·pocnp o·cv :cv Aovcicv, o·o :o ·pçiaoo0cono koi oaoi:p:o aooo oao :ov Aovcio·pa:p aoc
cioaoo::ov:oi oao :pv EKT n/oc :oc ·oyooioonoí aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3, oiov/nov:oi o:ocç Aovcio:/ç
oínçcvo nc :pv ov:io:oi,p Hooooonoon/vp Hoooo:ioio º lcvcioçooo :ocç, nc :pv caiçí·oçp :cv oocv :oc
Ao0ooc 6 (3).
H Eai:ooap aooocoio¸ci :pv Hooooonoon/vp Hoooo:ioio º lcvcioçooo, :pv Hooyno:ikp Hoooo:ioio º
lcvcioçooo, :o Yacoßo··ov Hooo lcnnc:o,pç, :o E··ciaov Hooo lcnnc:o,pç koi :pv H·pocnp
Eçioooooapopç o:ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç, n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc yio :pv
/ykoiop :ocç aoiv :pv cçoonoyp :ocç.
Oi Aconcconcvoi Aovcio:/ç (i) ko:oßo·ocv oc, p ·onßovocv nio a·pocnp oao :o ·oyooioono aoc ovoç/oc:oi
o:o Ao0oo 3, oínçcvo nc :pv koivoaoipop aoc /yivc oao :pv Eai:ooap, koi (ii) oaoo/,ov:oi p vo ck,copoocv
p vo nc:oßißooocv oaoi:pop cvcoyp:ikoí aoc aoo/o,c:oi oao :pv ovoaooooonoyp aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 6
(2) (ß) ovc:/oc o:ov o·cç oi ov:io:oi,cç a·pocn/ç /,ocv aooyno:oaoip0ci.
3. Eov yio /vov p acoiooo:coocç oao :ocç Aconcconcvocç Aovcio:/ç oaooci,0ci o:i, aooç ikovoaoipop :cv o··cv
Aconcconcvcv Aovcio:cv, ko:o :p ,oovikp o:iynp :pç ck:oniccopç cvoç Aovcioc, :o koo:oç ,opno:ooo:popç
:ocç p:ov c,p·o:coo oao :o Eai:okio :oc Aovcioc cçoono¸ov:oi :o aooß·caoncvo o:o Hoooo:pno 3 :pç
aoooíooç lcnçcvioç koi :o aooo :cv :okcv aoc ko:oßo··ov:oi oao :ov Aovcio·pa:p ko:ov/nov:oi nc:oçí


:cv Aovcio:cv ko:oaiv :ooaoaoipopç :pç ko:ovonpç oao :pv Eai:ooap. Oi Aconcconcvoi Aovcio:/ç koi p EKT
cvpncocvov:oi o,c:iko.
4. lc acoia:cop aoc o Aovcio·pa:pç ocv ko:oßo··ci o:o oívo·o :oc oaoioopao:c oçci·oncvo aooo, :o aooo aoc
ko:/ßo·c ko:ov/nov:oi ovo·oyiko, oínçcvo nc :iç oio:oçciç :oc Ao0ooc 6 (2). H cçoonoyp :cv :okcv
cacopncoioç cai :cv ko0co:copn/vcv oçci·cv koi p ko:ovonp :cv kovoc·icv yio :pv a·pocnp cçoocv,
ooaovcv, :okcv koi kcço·oicv, aooyno:oaoici:oi oínçcvo nc :iç oio:oçciç :pç línßoopç Aovciokpç
Aiccko·cvopç.

7. HAPABA2H 1DA YHOXPED2EDA HOY AHOPPEOYA AHO 1H 2YMBA2H AAAEIAKH2 AIEYKOAYA2H2 KAI
1POHOHOIH2EI2 AY1H2 KAI/1 AHOHOIH2H

1. lc acoia:cop aoc p Eai:ooap oioaio:coci aoooßoop nioç cao,o/copç aoc oaooo/ci oao :p línßoop Aovciokpç
Aiccko·cvopç, cvpncocvci cykoiocç :o M/op (n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc) koi :pv EKT
o,c:iko nc :o ycyovoç oc:o koi aoo:civci :ooao ov:inc:caiopç :oc. O Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc
ocv:ovi¸ci :p 0/op :cv Mcocv koi cvpncocvci :pv Eai:ooap koi :pv EKT yio :p ·pç0cioo oaoçoop. l:p ocv/,cio,
Eai:ooap koi Aovcio:/ç cçoono¸ocv :pv oaoçoop oínçcvo nc :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç.

2. lc acoia:cop aoc p Eai:ooap oioaio:coci koaoio ycyovoç oaoc :ooaoaoipociç koi/ p cçoio/ociç aoc oçoooív oc ko0c
Aovcio o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, civoi ovoykoicç, oçci·ci vo cvpncococi :o lcnßo··oncvo
M/op n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc koi :pv EKT yio :o ycyovoç oc:o koi vo aoo:civci :ooaocç
ov:inc:caiopç :oc. O Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc ocv:ovi¸ci :p 0/op :cv Mcocv koi cvpncocvci
Eai:ooap koi EKT yio :p ·pç0cioo oaoçoop. l:p ocv/,cio, Eai:ooap koi Aovcio:/ç cçoono¸ocv :pv oaoçoop koi
oko·oc0cv:oç :iç oopyicç :cv Mcocv, oioaooyno:cíov:oi koi caoyooçocv :pv ov:io:oi,p :ooaoaoipop p ooop p nio
v/o línßoop Aovcioc nc :ov Aovcio·pa:p p oaoioopao:c o··p oí0niop oaoi:ci:oi.

3. lc o··cç acoia:cociç a·pv ckcivcv aoc ovoç/oov:oi o:o Ao0oo 7 (1) koi (2), cov p Eai:ooap oioaio:coci :pv ovoykp
vo ckçooo:ci yvcnp oao :o M/op p vo aooßoív oc:o oc koaoio cv/oycio oc o,/op nc :o Mvpnovio lcvcvvopopç p :p
línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç, oçci·ci vo cvpncococi :o lcnßo··oncvo M/op n/oc :oc Hoo/oooc :pç Onoooç
Eoyooioç :oc Ecoc o,c:iko nc :o ycyovoç oc:o koi vo aoo:civci :ooaocç ov:inc:caiopç :oc. O Hoocoooç :pç Onoooç
Eoyooioç :oc Ecoc ocv:ovi¸ci :p 0/op :cv Mcocv koi cvpncocvci :pv Eai:ooap yio :p ·pç0cioo oaoçoop. l:p
ocv/,cio, p Eai:ooap koi oi Aovcio:/ç cçoono¸ocv :p ·pç0cioo oaoçoop oc oaoioopao:c nooçp ki ov oaoi:ci:oi.

8. OPI2MEAE2 PYOMI2EI2 ME1A5Y 1DA HI21D1DA KAI AAAE2 AIA1A5EI2

To lcnßo··oncvo M/op oaoo/,ov:oi koi ocnçcvoív :o oko·oc0o.

1. O·oi oi Aovcio:/ç ko:o:oooov:oi o:pv oc:p ocioo koi oínnc:oo.2. Oi oaoçoociç o:o a·oioio p oc o,/op nc :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç ao/aci vo ·onßovov:oi oao :pv
a·cio,pçio :cv lcnßo··oncvcv Mcocv aoc ov:iaooocacíocv :ocç Aovcio:/ç aoc ko:/,ocv o,i ·iyo:coo oao :o 2/3
:oc ovcçoç·p:oc aoooí oc o,/op nc :o Aovcio :pv o:iynp :pç ,pçoçooioç, ck:oç cov p oaoçoop ocvo/c:oi nc koaoio
0/no, yio :o oaoio oaoi:ci:oi op:o onoçcvio oao :pv aoooíoo lcnçcvio p :pv línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç,
oao:c oc oc:p :pv acoia:cop oaoi:ci:oi onoçcvp oaoçoop oao o·o :o lcnßo··oncvo M/op. Iio :pv oaoçcyp
onçißo·icv, oaoçoociç cç aooç :o cov 0o op·c0ci ·oyoç ko:oyyc·ioç (acoia:cop o0/:popç cao,o/copç) koi/p 0o
cai:ooaci aoooi:pop p :ooaoaoipop oc o,/op nc :pv línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç (ck:oç ov oçooo /vo oao :o
0/no:o aoc ooi¸ov:oi op:o o:o Ao0oo 8 (3) aoooko:c) ·onßovci p cv ·oyc a·cio,pçio :cv 2/3.

3. H onoçcvp oaoçoop :cv lcnßo··oncvcv Mcocv civoi oaoooi:p:p aookcin/voc vo cykoi0ci p :ooaoaoipop (i) :pç
aoooíooç lcnçcvioç p :oc Mvpnovioc lcvcvvopopç p (ii) oaoiocopao:c oao :ocç aoooko:c ooocç :pç línßoopç
Aovciokpç Aiccko·cvopç. ocvo·iko oo,iko aooo :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, A/onccop, Hooooonoon/vp
Hoooo:ioio º lcvcioçooo, Hcoioooç Aio0coino:p:oç, /vo ,oovooioyoonno oaoa·pocncv p Eai:okio yio
oaoioopao:c ovcçoç·p:o Aovcio. Onoçcvio opnoivci nio 0c:ikp p oovp:ikp ,pçoç oao o·o :o lcnßo··oncvo M/op,
cao :ov ooo o:i ko0c lcnßo··oncvo M/ooç aoc /,ci okcococi :p A/onccop :oc cç Aovcio:pç (o:pv acoia:cop :pç
Iconovioç, p A/onccop :pç KfW) vo aooyno:oaoipoci acooi:/oc Aovcio, ocv /,ci ,pço oc oaoçoociç ooov oçooo oc
:/:oio acooi:/oc Aovcio o··o oio:poci :o oikoicno:o ,pçoc :oc oc ¸p:pno:o aoc capoco¸ocv Aovcio, :o oaoio (p
o:pv acoia:cop :pç Iconovioç, p KfW) /,ci ,opno:ooo:poci koi aoc aooon/vocv ckkocnp.

4. To lcnßo··oncvo M/op ·onßovocv oaoçoociç o:o a·oioio :cv ocvov:poccv :pç Ecoc¸cvpç, o:iç oaoicç ocv
ocnnc:/,ci p E··ooo. O·cç oi oaoçoociç koivoaoioív:oi cyyooçcç oao :ov Hoocooo :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc
o:pv Eai:ooap.

5. Ko0c lcnßo··oncvo M/ooç ovo·onßovci :pv cao,o/cop ca/o :cv o··cv lcnßo··oncvcv Mcocv vo ocv:ovioci oao
koivoí :pv ookpop oaoiocopao:c oikoicno:oç caioaccopç p ck:/·copç ko:o :oc Aovcio·pa:p oínçcvo nc :ocç ooocç
:pç aoooíooç lcnçcvioç koi :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç.

6. Ko0c lcnßo··oncvo M/ooç ocv naooci vo ck,copoci p vo nc:oßißooci oaoioopao:c oao :o oikoicno:o p :iç
cao,occociç :oc aoc oaooo/ocv oao :pv aoooíoo lcnçcvio ,coiç :pv aoopyoíncvp /yyooçp ocyko:o0cop :cv
o··cv lcnßo··on/vcv Mcocv oc oc:p :p lcnçcvio koi :pç Eai:ooapç.


9. KA1AAOMH 1DA HAHPDMDA

1. Ko0c Aovcio:pç oconcíc:oi vo npv caioicçci :pv ko:oßo·p oao :ov Aovcio·pa:p, :cv oikoicno:cv :oc aoc
oaooo/ocv oao Aovcio nc o··o :ooao oao ckcivov aoc oaooo/ci oao :ocç ooocç :pç aoooíooç lcnçcvioç koi :pç
línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, oconcíc:oi vo ko:oßo·ci o·o :o aooo aoc :c,ov c·pç0poov oao oc:ov oc o,/op
nc :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç :o oaoio ocv /,ocv ·pç0ci oao :pv EKT, oínçcvo nc :o aooß·caoncvo o:pv


aoooíoo lcnçcvio koi :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç, o:ov ·oyooioono aoc ovoç/oc:oi o:o Ao0oo 3 nc okoao
vo oiovcnp0oív oc ovo·oyikp ßoop oínçcvo nc :ocç ooocç :pç aoooíopç lcnçcvioç. Aconcíov:oi caiopç, vo npv
ocn,pçioocv oaoi:pociç aoc naooci vo /,ocv /vov:i :oc Aovcio·pa:p ko:o :o í,oç :cv aoocv aoc oçci·ocv o:ov
Aovcio·pa:p, ck:oç :pç caiçí·oçpç :popopç :oc aooov:oç Ao0ooc 9.

2. Eov koaoioç Aovcio:pç (o «Avok:cv Aovcio:pç») ·oßci p ovok:poci (nc:oçí o··cv koi nc ocn,pçiono) oaoioopao:c
aooo oao :ov Aovcio·pa:p ck:oç oc:cv :oc np,ovionoí a·pocnpç aoc ko0ooi¸ov:oi o:pv aoooíoo lcnçcvio p o:p
línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç koi 0ccopoci :o aooo oc:o cç nio a·pocnp aoc oçci·c:oi oc oc:ov oínçcvo nc
:pv aoooíoo lcnçcvio p :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç.
(o) o Avok:cv Aovcio:pç oçci·ci n/oo oc :ociç Eoyooincç Hn/ocç vo yvco:oaoipoci :iç ·ca:on/ocicç :pç
cioaooçpç p :pç ovok:popç o:pv Eai:ooap,
(ß) o Avok:cv Aovcio:pç oçci·ci n/oo oc :ociç Eoyooincç Hn/ocç oao :o oi:pno :pç Eai:ooapç, vo a·pococi
o:pv EKT /vo aooo (p «Eniuepiouévq Hzqpouq» ) ioo nc :pv aooo·oßp p :pv ovok:pop.

3. H Eai:ooap ao/aci vo 0ccoci :pv Eaincoion/vp H·pocnp oov vo ci,c ko:oß·p0ci oao :ov Aovcio·pa:p koi vo :ov
oiovcinci nc:oçí :cv ocnnc:c,ov:cv Aovcio:cv (ocnacoi·onßovoncvoc koi :oc Avok:cv:oç Aovcio:p) oínçcvo nc
:ocç np,ovionoíç a·pocnpç aoc ko0ooi¸ov:oi o:pv aoooíoo lcnçcvio koi :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç.

1ô. AIOIKH1IKE2 AIA1A5EI2

1. Iio o·cç :iç ·ci:ocoyicç :pç o:o a·oioio :pç aoooíooç lcnçcvioç, p Eai:ooap cvcoyci n/oc :pç Icvikpç Aicí0cvopç
Oikovonikcv koi Xopno:ooo:ikcv Yao0/occv ('ECFIN`) koi ßooci :cv coc:coikcv kovovcv aoc cçoono¸ov:oi
o:iç ck:oç aooiao·oyionoí oikovonik/ç :pç cao,occociç
3
.

2. O·cç oi ooaovcç :cv Aovcio:cv koi :pç Eai:ooapç aoc oaooo/ocv oao :pv cçoonoyp :pç lcnçcvioç, ßooívocv :ov
Aovcio·pa:p, oínçcvo nc :p línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç. H Eai:ooap ocv caißo··ci /çooo yio :iç capocoicç
:pç o,c:iko nc :pv oiooyovcop koi oio,cioiop :cv Koivo ooyovcn/vcv Aincocv Aovcicv.

3. H Eai:ooap caoßo··ci /k0cop aooç :ocç Aovcio:/ç yio :iç oaoi:pociç koi cao,occociç :ocç, o:o a·oioio :pç
línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç, oc :oinpvioio ßoop.

4. H Eai:ooap caoßo··ci /k0cop aooç :o M/op koi ¸p:o oopyicç oao :ov Hoocooo :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc
o,c:iko nc ckkocnciç oaoi:pociç koi cao,occociç p :c,ov o··o 0/no:o aoc naooci vo aookí,ocv o:o a·oioio :pç
aoooíooç lcnçcvioç p o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç Aiccko·cvopç.

5. Ko0c Aovcio:pç cao,ocoí:oi /ykoioo vo cvpncocvci cyyooçcç :pv Eai:ooap (i) o:i p ocnßo·p :oc o:p línßoop
Aovciokpç Aiccko·cvopç civoi ocov:cç cçocoiooo:pn/vp oao :pv c0vikp vono0coio aoc cçoono¸c:oi nc:o :pv

3
Aaoçuoq Eaitpoaqç C(2005) 2992 otiç 9 Au¸ouotou 2005


caoyooçp :pç aoooíooç lcnçcvioç, p (ii) cov caokci:oi oc o,c:ik/ç oiooikooicç, oao :p o:iynp aoc /,ocv ocov:cç
ocv:c·co0ci, oaoo:/··ci o:pv Eai:ooap nio Eaißcßoicop A/onccopç. Avoyvcoi¸c:oi koi ocnçcvci:oi caiopç o:i, p
Eaißcßoicop A/onccopç cvoç M/oocç naooci vo /,ci aooocoivp cçoonoyp, oínçcvo nc :o c0viko oikoio koi :p
vono0coio :oc ov:io:oi,oc lcnßo··oncvoc M/oocç.

11. KOIAOHOIH2EI2

O·cç oi yvco:oaoipociç ooov oçooo :pv aoooíoo lcnçcvio 0ccooív:oi /ykcocç, cçooov yivov:oi cyyooçcç koi
oaoo:/··ov:oi.

Iio :o lcnßo··oncvo M/op.

Hoocoooç :pç Onoooç Eoyooioç :pç Ecoc¸cvpç
c/o EWG Secretariat
B-1049 Brussels

Iio :pv Eai:ooap.

Ecocaoìkp Eai:ooap
Icvikp Aicí0cvop Oikovonikcv koi Xopno:ooo:ikcv Yao0/occv
Directorate "Finance, coordination with EIB Group, EBRD and IFIs"
L-2920 Luxembourg

O·cç oi ocvo:/ç caikoivcvicç oc o,/op nc :o Aovcio aoc 0o ck:onicc0ci, nc:o :p ·p,p :pç oaoçoopç yio :pv oaoo/onccop :oc
oao :o lcnßo··oncvo M/op koi oi ov:io:oi,cç oaoa·pocn/ç 0ccooív:oi /ykcocç cov civoi oínçcvcç nc :p ·io:o :cv
caoçcv koi :o o:oi,cio ·oyooiooncv yio :ocç Aovcio:/ç, :pv EKT koi :pv Eai:ooap oacç oc:o koivoaoip0pkov o:pv
Eai:ooap, ck:oç cov /,ci ooio:ci cioiko:coo o:pv aoooíoo lcnçcvio. Oi ·ca:on/ocicç (koi ko0c :/:oioc cioocç acooi:/oc
·ca:on/ocicç aoc naooci vo ¸p:p0oív oao :pv Eai:ooap) ao/aci vo koivoaoioív:oi o:pv Eai:ooap :o ooyo:coo ko:o :pv
pncoonpvio caoyooçpç :pç aoooíooç lcnçcvioç. Oaoicoopao:c o··oy/ç o:o cai n/oocç o:oi,cio ao/aci vo koivoaoioív:oi
oncoo o:pv Eai:ooap. H Eai:ooap oaoo:/··ci ov:iyooço :oc ko:o·oyoc oc o·o :o M/op.

12. AIAPKEIA

H aoooíoo lcnçcvio aooon/vci oc a·pop io,í cçooov caoo,ocv ovcçoç·p:o aooo o:o a·oioio :pç línßoopç Aiccko·cvopç
Aovcioc. H lcnçcvio ko·ía:ci caiopç, oaoioopao:c :c,ov acooi:/oc línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç nc:oçí :cv
Aovcio:cv koi :pç E··oooç.

Iio :pv oaoçcyp onçißo·icv, ooov oçooo o:o Mvpnovio lcvcvvopopç, p aoooíoo lcnçcvio ko·ía:ci :pv acoiooo :oc
:oic:oíç aooyoonno:oç.13. AOIHE2 AIA1A5EI2

1. lc acoia:cop aoc nio p acoiooo:cocç oao :iç oio:oçciç aoc acoi·onßovov:oi o:pv aoooíoo lcnçcvio civoi p
ko:oo:oív cç o·ok·pooc p cv n/oci okcocç, aooovoncç p np ck:c·co:/ç oao oaoioopao:c oao,p ßooci oaoiocopao:c
io,íov:oç vonoc, p io,íç, p vonino:p:o koi p ck:c·co:o:p:o :cv cao·oiacv oio:oçccv aoc acoi·onßovov:oi o:pv
aoooíoo lcnçcvio ca ococvi :ooac capoco¸c:oi p k·ovi¸c:oi yio :o ·oyo oc:o. Oi oio:oçciç aoc civoi cç o·ok·pooc
p cv n/oci okcocç, aooovoncç p np ck:c·co:/ç, conpvcíov:oi koi cç ck :oí:oc cçoono¸ov:oi oínçcvo nc :o avcíno
koi :ov okoao :pç aoooíooç lcnçcvioç.

2. To Hoooinio :pç aoooíooç lcnçcvioç oao:c·ci ovoaooaoo:o :npno oc:pç.

3. O Aovcio·pa:pç ·onßovci /vo ov:iyooço :pç aoooíooç lcnçcvioç.

14. E4APMO21EO AIKAIO KAI AIKAIOAO2IA

1. H aoooíoo lcnçcvio ko0cç koi ko0c cçcocnßo:ikp cao,o/cop aoc :c,ov aookí,ci oao :pv aoooíoo p oc o,/op nc
:pv aoooíoo lcnçcvio, oi/ac:oi koi conpvcíc:oi oínçcvo nc :o oyy·iko oikoio.

2. Ko0c oioçooo aoc ovokía:ci oao p o:o a·oioio :pç aoooíooç lcnçcvioç cai·íc:oi nc çi·iko oiokovoviono, c··ci,ci
:oc oaoioc, caoßo··c:oi o:pv oaok·cio:ikp oikoiooooio :oc Aikoo:poioc :pç Ecocaoìkpç Evcopç.

15. EK1EAE2H 1H2 2YM4DAIA2

H aoooíoo lcnçcvio ocvoa:c:oi oc oiovopao:c ooi0no ov:i:íacv caoyooçoív oao /vo p acoiooo:coo oao :o ocnßo··oncvo
n/op. Ko0c ov:i:cao oao:c·ci ovoaooaoo:o n/ooç :oc aoc:o:íaoc koi p caoyooçp :cv ov:i:íacv /,ci :pv ioio io,í cç cov
oi caoyooç/ç o:o ov:i:cao vo p:ov oc /vo novov ov:i:cao :pç lcnçcvioç.

H Eai:ooap ,oopyci onc··p:i nc:o :pv caoyooçp :pç lcnçcvioç okoißp ov:iyooço :pç línßoopç oc ko0c lcnßo··oncvo
M/ooç.

1ô. HAPAP1HMA1A

To Hoooo:pno:o :pç aoooíooç lcnçcvioç oao:c·oív ovoaooaoo:o n/ooç oc:pç.
1. Ko:o·oyoç lcnßo··oncvcv Mcocv nc :iç ov:io:oi,cç Aconcíociç :ocç
2. K·cioo lcnnc:o,pç
3. Eioikp acoia:cop c,p·o:cooc koo:ocç ,opno:ooo:popç
4. Yaoociyno Eaißcßoicopç A/onccopç
5. Yaoociyno Avokoivcopç Ek:oniccopç Hoooí


Eyivc o:iç Bocç/··cç o:iç 8 Moïoc 2010
Iio :o lcnßo··oncvo M/op,
Booi·cio :oc Bc·yioc,
o Av:iaoocoooç :pç Kcß/ovpopç koi Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
Didier Revnders

Onooaovoiokp Apnokoo:io :pç Iconovioç,
o Yaocoyoç Ao. Wolfgang Schàuble
-caoyooçp-

Io·ovoio,
o Yaocoyoç Oikovonikcv, k.Brian Lenihan, T.D.
-caoyooçp-

Booi·cio :pç Ioaovioç,
p Yaocoyoç Oikovonioç koi Oikovonikcv
-caoyooçp-
Elena Salgado Mende:

Io··ikp Apnokoo:io,
p Yaocoyoç Christine Lagarde
Ministre de lEconomie, de lIndustrie et de lEmploi
-caoyooçp-

I:o·ikp Apnokoo:io,
o Yaocoyoç Giulio Tremonti, Ministro delleconomia e delle finan:e
-caoyooçp-

Kcaoiokp Apnokoo:io,
o Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
k. Xooi·ooç l:ocookpç

Mcyo·o Aocko:o :oc Aocçcnßoíoyoc,
o Yaocoyoç
-caoyooçp-
Luc FriedenApnokoo:io :pç Mo·:oç,
o Yaocoyoç Tonio Fenech
Yaocoyoç Oikovonikcv, Oikovonioç koi Eacvoíoccv
-caoyooçp-

Booi·cio :cv Ko:c Xcocv,
o Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
k. drs. J.C. de Jager

Apnokoo:io :pç Aco:oioç,
o Onooaovoiokoç Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
Josef Pròll

Hoo:oyo·ikp Apnokoo:io,
o Yaocoyoç Eaikoo:cioç koi Oikovonikcv, Fernando Teixeira dos Santos
-caoyooçp-

Apnokoo:io :pç l·oßcvioç,
o Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
Franc Kriíanic

l·oßokikp Apnokoo:io,
o Yaocoyoç Jan Pociatek
-caoyooçp-

Apnokoo:io :pç viv·ovoioç,
o Yaocoyoç Oikovonikcv
-caoyooçp-
Jvrki Katainen


HAPAP1HMA 1
KA1AAOIO2 1DA MEPDA ME 1I2 AA1I21OIXE2 AE2MEY2EI2 1OY2

Xopo Aeoueôoeiç
EYPD

Booi·cio :oc Bc·yioc 2.860.942.462,10

Onooaovoiokp Apnokoo:io :pç Iconovioç
(A/onccop :pç KfW)

22.336.133.611,30

Io·ovoio 1.310.046.500,93

Booi·cio :pç Ioaovioç
9.794.387.452,71
Io··ikp Apnokoo:io 16.773.596.199,72
I:o·ikp Apnokoo:io 14.739.467.996,33
Kcaoiokp Apnokoo:io 161.470.573,49
Mcyo·o Aocko:o :oc Aocçcnßoíoyoc 206.054.851,64
Apnokoo:io :pç Mo·:oç 74.543.025,89
Booi·cio :cv Ko:c Xcocv

4.703.995.187,73
Apnokoo:io :pç Aco:oioç 2.290.192.933,16
Hoo:oyo·ikp Apnokoo:io 2.064.558.742,44
Apnokoo:io :pç l·oßcvioç 387.812.451,16
l·oßokikp Apnokoo:io 817.850.223,95
Apnokoo:io :pç viv·ovoioç 1.478.947.787,45


80.000.000.000,00HAPAP1HMA 2
KAEIAA 2YAEI24OPA2


Kpózoç Mézoç EK1 Booiuq e,,poçq
ozo Keçózoio

Kzeíôo 2oveioçopóç
Booi·cio :oc Bc·yioc 2,4256 3,576178077627360º
Onooaovoiokp Apnokoo:io :pç
Iconovioç
18,9373 27,920167014121300º
Io·ovoio 1,1107 1,637558126162890º
Booi·cio :pç Ioaovioç 8,3040 12,242984315887900º
Io··ikp Apnokoo:io 14,2212 20,966995249651300º
I:o·ikp Apnokoo:io 12,4966 18,424334995414800º
Kcaoiokp Apnokoo:io 0,1369 0,201838216864770º
Mcyo·o Aocko:oc :oc
Aocçcnßoíoyoc
0,1747 0,257568564545473º
Apnokoo:io :pç Mo·:oç 0,0632 0,093178782365621º
Booi·cio :cv Ko:c Xcocv 3,9882 5,879993984660890º
Apnokoo:io :pç Aco:oioç 1,9417 2,862741166445020º
Hoo:oyo·ikp Apnokoo:io 1,7504 2,580698428050350º
Apnokoo:io :pç l·oßcvioç 0,3288 0,484765563952786º
l·oßokikp Apnokoo:io 0,6934 1,022312779941790º
Apnokoo:io :pç viv·ovoioç 1,2539 1,848684734307780º
2ôvozo 67,8266 100,00000000000000ºHAPAP1HMA 3
EIAIKH HEPIH1D2H YTHAO1EPOY KO21OY2 XPHMA1OAO1H2H2

Oi oko·oc0oi kovovcç cçoono¸ov:oi ov /vo ocvcioç/oov Koo:oç M/·oç «A», ko:o :o ,oovo ·p,pç :pç oaoçoopç :cv
lcnßo··oncvcv Mcocv oínçcvo nc :o Ao0oo 4 (2) aoc oçooo o:pv ck:oniccop cvoç Aovcioc oaoocikvíci aooç ikovoaoipop
:cv ·oiacv Mcocv o:i :o oiko :oc koo:oç ,opno:ooo:popç civoi c,p·o:coo oao :o Eai:okio :oc Aovcioc.

1. H Eai:ooap ¸p:o aooonoio a·pooçoopop oao :o ·oiao M/op o,c:iko nc :o ov:io:oi,o oiko :ocç koo:p ,opno:ooo:popç.

2. l:o Koo:oç M/·oç «A» ko:oßo··c:oi, oao :o oívo·o :cv :okcv aoc cioaoo::ov:oi o:o a·oioio :pç línßoopç Aovciokpç
Aiccko·cvopç, :o aooo aoc ov:io:oi,ci o:o oao·c:o ,opno:ooo:iko :oc koo:oç yio ko0c n/ooç :oc Aovcioc.

3. l:ocç cao·oiaocç Aovcio:/ç ko:oßo··c:oi oao :o oívo·o :cv :okcv aoc cioaoo::ov:oi o:o a·oioio :pç línßoopç
Aovciokpç Aiccko·cvopç, nc:o :pv ovo·oyikp oçoiocop :oc aoooí aoc aooß·/ac:oi o:o opncio 2.

4. Av oc:oç o cao·oyionoç /,ci cç oao:/·cono oaoiooopao:c o··oç Aovcio:pç ck:oç :oc Koo:ocç M/·ocç «A» vo cioaooçci
aooo :okoc nikoo:coo ckcivoc aoc ov:io:oi,ci o:o koo:oç ,opno:ooo:popç :oc, p Eai:ooap caov/o,c:oi o:o M/op,
oínçcvo nc :o Ao0oo 10(4).
HAPAP1HMA 4
YHOAEIIMA EHIBEBAID2H2 AE2MEY2H2

[Eaikcço·ioo :cv Ao,cv :oc Koo:ocç M/·ocç :pç Ecoc¸cvpç]

Aaoo:/··c:oi nc :p·conoio:caio, oko·oc0oíncvp oao oco:pn/vp caio:o·p.

Ecocaoìkp Eai:ooap
Icvikp Aicí0cvop Oikovonikcv koi Xopno:ooo:ikcv Yao0/occv
Aicí0cvop «Xopno:ooo:pop, ocv:ovionoç nc :pv Onooo :pç ETE, :pv ETAA koi :o ANT»
L-2920 Luxembourg
Fax. ·352 4301 33459

Koivoaoipop aooç.
Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o
Kaiserstrasse 29
D-60311 Frankfurt am Main
Germanv
Fax. ·49 69 1344 6171

Oéuo: 2zqpiçq 2zo0epózqzoç onó zo Kpózq Mézq zqç Eopoçovqç npoç zqv Ezzóôo
Enißeßoíooq Aéoueooqç

Kíoioi,
Avoçcoonoo:c o:p lcnçcvio nc:oçí :cv Hio:c:cv nc:oçí :oc Booi·cioc :oc Bc·yioc, Onooaovoiokpç Apnokoo:ioç :pç
Iconovioç, Io·ovoioç, Booi·cioc :pç Ioaovioç, Io··ikpç Apnokoo:ioç, I:o·ikpç Apnokoo:ioç, Kcaoiokpç Apnokoo:ioç,
Mcyo·oc Aocko:oc :oc Aocçcnßoíoyoc, Apnokoo:ioç :pç Mo·:oç, Booi·cioc :cv Ko:c Xcocv, Apnokoo:ioç :pç Aco:oioç,
Hoo:oyo·ikpç Apnokoo:ioç, Apnokoo:ioç :pç l·oßcvioç, l·oßokikpç Apnokoo:ioç koi Apnokoo:ioç :pç viv·ovoioç (:o
"2oußozzóuevo Mépq") aoc caoyooçpkc :pv [·j. Eaia·/ov ovoçcoonoo:c o:pv línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç nc:oçí
oçcvoç :cv Mcocv, koi :pç KfW cçoioocn/vpç :pç Iconovioç, cç Aovcio:/ç koi oçc:/ooc :pç E··pvikpç Apnokoo:ioç cç
Aovcio·pa:p aoc caoyooçpkc :pv [·j.

Mc :o aooov ooç yvco:oaoioínc o:i cinoo:c vonincç cçocoiooo:pn/voi oao :pv c0vikp noç vono0coio aoc noç cai:o/aci vo
oconcconoo:c [aooocoivo]/[ooio:iko] oao :iç ovc:/oc ovoçcooncvcç lcnçcvicç nc io,í oao [pncoonpvio]. [Avoçooiko nc
:o Ao0oo 2(3) :pç lcnçcvioç ooç cvpncocvocnc o:i :o c:poio :npno:o :pç A/onccopç civoi :o oko·oc0o. [aooo0/o:c
o,c:ik/ç a·pooçooicç, ko:o acoia:cop]

Mc ck:inpop[Ovouo zoo Kpózooç Mézooç zqç Eopoçovqçj
[·j


HAPAP1HMA 5
YHOAEIIMA AAAKOIAD2H2 EK1AMIEY2H2 HO2OY


EUROPEAN COMMISSION
DIRECTORATE GENERAL
ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRSEHI21OAH OAHIIDA AHO 1HA EYPDHAÏKH EHI1POHH HPO2 1OY2 AAAEI21E2

[HMEPOMHNIA]
Hooç. [ciooyc:c o:oi,cio caikoivcvioç :oc Aovcio:p]
Koivoaoipop. Ecocaoìkp Kcv:oikp Tooac¸o (EKT)

Kíoioi
Oéuo: 2ôußooq Aoveiouqç Aieouózovoqç ue zqv Ezzqviuq Aquoupozío
Aóveio Api0u. [ j ,io Eopo [ j, zeziuq npo0eouío [quepouqvíoj

línçcvo nc :pv oaoçoop :pç Onoooç Eoyooioç :oc Ecoc :pç [pncoonpvio] aoc oioßißoo0pkc oao :ov Hoocooo :pç, nc :pv
aoooíoo ooç oivc:c cv:o·p, nc :pv ioio:p:o ooç cç Aovcio:p oínçcvo nc :pv línßoop Aovciokpç Aiccko·cvopç [nc
pncoonpvio] koi oínçcvo nc :o Ao0o. 5(1) :pç lcnçcvioç nc:oçí :cv Hio:c:cv, yio nc:oçooo o:ov ·oyooioono :pç
Ecocaoìkpç Kcv:oikpç Tooac¸oç :oc aoooí :cv Ecoc [ ] (op·oop :o aooo oovcioc oc Ecoc [ ] a·pv :cv caißooívoccv
cçcapo/:popç aoooí Ecoc [ ]).

Hoooko·oínc vo nc:oç/oc:c n/oc npvíno:oç SWIFT MT202 [ p cvoç o··oc npvíno:oç SWIFT aoc ocnçcvci:oi nc :pv
EKT] o:o TARGET2 nc oçio [pncoonpvio], aoiv :iç 11.00 a.n. coo Bocçc··cv o:o TARGET2 nc :p ocnnc:o,p :pç SWIFT-
BIC. ECBFDEFFBAC ca/o :oc ·oyooioonoí nc ooi0no 4050992001, ovono ·oyooioonoí «Koivo ooyovcn/vo Aincop
Aovcio EE/Aovcio:cv» nc :pv ovoç.. «l:poiçp yio :pv o:o0coo:p:o o:pv E··ooo oao :p Zcvp :oc Ecoc»

Hoooko·oínc vo ,oopypoc:c oc cnoç koi o:pv EKT oao /vo ov:iyooço :cv cv:o·cv nc:oçoooç :oc·o,io:ov oío Eoyooincç
Hn/ocç aoiv :pv pncoonpvio oçioç. Ac:/ç oi oopyicç 0o civoi onc:ok·p:cç koi ocv civoi ocvo:ov vo oioçoooaoip0oív aooo
novo nc :p ocyko:o0cop :pv oikp ooç koi :pç Eai:ooapç.

Oooi np ko0ooi¸oncvoi o:pv aoooíoo caio:o·p /,ocv :pv ioio /vvoio nc oc:oíç o:pv línßoop Aiccko·cvopç Aovcioc.

Mc ck:inpop

Ecocaoìkp Eai:ooap
Yaoyooçc:oi oao. Yaoyooçc:oi oao.

2ouuezé¿ov
Aoveiozqç
Hooó Aoveíoo Enißópovoq
Eçonqpézqoqç
Ko0opó nooó
euzouíeooqç
[Aovcio:pç A]
[Aovcio:pç Bj
[Aovcio:pç I]
...

lYNOAOMAHMOAIO 2YAEAAOH2H2


ME1A5Y

1H2 EYPDHAÏKH2 EHI1POHH2,
HOY EAEPIEI IIA AOIAPIA2MO
1DA KPA1DA MEADA 1H2 EYPDZDAH2

KAI

1H2 EAAHAIKH2 AHMOKPA1IA2


1o nopóv Mvquóvio 2ovevvóqoqç nepié¿ei zo ouózoo0o é,,poço:

(a) Mvpnovio Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç
(b) Mvpnovio o:iç ocykckoin/vcç aooiao0/ociç Oikovonikpç Ho·i:ikpç
(c) Tc,viko Mvpnovio lcvcvvopopç

To Mvpnovio lcvcvvopopç naooci vo :ooaoaoip0ci nc:o oao onoißoio ocnçcvio :cv lcnßo··on/vcv Mcocv cao :p nooçp
Hoooo:pno:oç. To Hoooo:pno 0o oao:c·ci /vo cvioio n/ooç oc:oí :oc Mvpnovioc koi 0o :c0ci oc io,í nc :pv caoyooçp :oc.

Eyivc o:iç Bocç/··cç, o:iç 03/05/2010 koi o:pv A0pvo o:iç 03/05/2010 oc :oio aoc:o:cao, o:pv oyy·ikp y·cooo.


Iio zqv Ezzqviuq Aquoupozío,¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
Iicoyoç Hoaokcvo:ov:ivoc Iccoyioç Hooßoaoc·oç
Yaocoyoç Oikovonikcv Aioikp:pç :pç Tooac¸oç :pç E··oooçIio zqv Eoponoïuq Enizponq, evep,ovzoç ,io zo,opioouó zov Kpozov-Mezov zqç Eopoçovqç,¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
Olli Rehn
M/·oç :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapçEAAAAA
MAHMOAIO OIKOAOMIKH2 KAI XPHMA1OHI21D1IKH2 HOAI1IKH2

3 Moïoc 2010

I. HPO24A1E2 E5EAI5EI2
1. H oiuovouiuq ôçeoq evzó0que zo 2ô1ô. To aooyno:iko AEH :pç E··oooç ncic0pkc ko:o 2º :o 2009 koi oi
ocik:cç caoocikvíocv o:i p oikovonikp oooo:poio:p:o 0o oaoocvonc0ci acooi:/oc :o 2010. Mc:o :iç ck·oy/ç o:pv E··ooo
:ov Ok:cßoio, p ocvciop:oaoipop o:i :o oao:/·cono yio :o opnooiovoniko /··cinno koi :o opnooio ,o/oç yio :o 2008 koi :o
2009 p:ov opnov:iko ,cioo:coo oao oc:o aoc ci,c ovokoivcoci p aoopyoíncvp kcß/ovpop oopypoc oc oac·cio cnaio:ooívpç,
oc oíçpop :oc koo:ocç ,opno:ooo:popç koi ncicop :pç ovoa:cçpç koi :pç oaoo,o·popç.
2. H upíoq onouózoye zqv oôôvouq ôquooiovouiuq uozóozooq. To /··cinno :oc 5,1 º :oc AEH :o 2007, o:pv
koocçp :oc oikovonikoí kík·oc, çovcocvci o:i p E··ooo ciop·0c o:pv íçcop nc ncyo·o opnooio /··cinno. Aoyc :pç
cio0/:popç ooívoncv ao·i:ikcv cooocv koi ,o·oopç çooo·oyikpç oio,cioiopç, ioioi:coo :pv acoiooo aoiv :iç ck·oy/ç :oc
2009 koi /,ov:oç cç aooo0c:o aoooyov:o :pv íçcop, :o /oooo ncic0pkov oio0p:o. Oi ooaovcç, cv:cnc:oçí, ocçp0pkov
opnov:iko, ioioi:coo yio nio0oíç koi caioono:o, cvocik:iko :pç ,o·oopç aci0oo,ioç, aoooko·oí0popç koi c·/y,oc :cv
ooaovcv, ycyovoç aoc caiopç oopypoc oc v/cç ckaoo0concç oçci·/ç. To /··cinno ck:ivo,0pkc o:o ck:incncvo13.6 º :oc
AEH cvc :o opnooio ,o/oç ocçp0pkc oc aovc oao 115º :oc AEH :o 2009. Oi ovcaookcicç o:pv aoooko·oí0pop koi o:ov
/·cy,o ko0co:/opoov :pv cçoonoyp oioo0c:ikcv opnooiovonikcv ao·i:ikcv.
3. 1o ¿pquozoniozoziuó oôozquo é¿ei enqpeoozeí opvqziuó. H caiocivoíncvp opnooiovonikp ko:oo:oop
ocvoocí:pkc oao caoßo0niociç :cv kcßcovp:ikcv ono·oycv oao :ocç oikocç oçio·oypopç koi oi cacvoc:/ç oo,ioov vo
caovo,cooív oao :o c··pviko ono·oyo, ai/¸ov:oç /:oi :iç oaoooociç :ocç. Eaia·/ov, :o ßo0io nokoooikovoniko koi
oioo0oc:iko aooß·pno:o oc ocvocoono nc :pv ovoaoçcck:o ncooaoo0cono /v:ovp opnooiovonikp aooooonoyp civoi ai0ovo
vo caißooívocv :pv oikovonikp oooo:poio:p:o yio koaoio oioo:pno. O ocvocoonoç oc:cv :cv aoooyov:cv capoco¸ci
oovp:iko :o :ooac¸iko oío:pno. To caioço·p oovcio ocçovov:oi cvc :o koo:oç oovcionoí o:p oio:ooac¸ikp oyooo /,ci
ocçp0ci ai/¸ov:oç :pv kcoooçooio :cv :ooac¸cv.
4. Hopózq zqv ôçeoq, zo eçozepiuó ézzeiuuo ueiovezoi uóvo opiouó. O a·p0coionoç koi :o cy,coio koo:oç /,ocv
ocçp0ci acoiooo:coo oa o:i o:ocç c:oioocç :pç E··oooç o:pv Ecoc¸cvp :pv :c·cc:oio ockoc:io koi p E··ooo ßoiokc:oi
ov:in/:cap nc oac·cio ov:oycvio:iko:p:oç. Oç oao:/·cono, :o cçc:coiko /··cinno o:o ioo¸íyio :oc,ococv ocvo··oycv o:o
:/·oç :oc 2009 cçoko·oc0oíoc vo civoi aovc oao 11º :oc AEH koi p ko0oop oic0vpç cacvoc:ikp 0/op vo cacoßoivci :o
oovp:iko 83º :oc AEH. To oívo·o :cv ooaovcv yio :okocç yio :o cçc:coiko ,o/oç ocçp0pkc oc aovc oao 5º :oc AEH,
ycyovoç aoc opnoivci o:i 0o ,ocioo:ci /vo a·covoono o:o cnaooio oyo0cv koi capocoicv yio vo oopyp0ci :o ioo¸íyio
:oc,ococv ocvo··oycv oc nio aio ßicoinp ko:oo:oop. Ac:o oaoi:ci :pv cvio,cop :cv oikovonikcv ao·i:ikcv koi :pç
ov:oycvio:iko:p:oç co:c vo naocv :o 0cn/·io yio /vo nov:/·o ovoa:cçpç :o oaoio 0o ßooi¸c:oi acoiooo:coo o:iç cacvoíociç
koi :iç cçoycy/ç.
II. BA2IKOI 21OXOI KAI HPOOH1IKE2
5. Oi uôpioi ozó¿oi zoo npo,póuuozoç eívoi q ôióp0ooq zov ôquooiovouiuov uoi eçozepiuov ovioopponiov uoi
q onouozóozooq zqç euniozooôvqç. Xcoiç :pv oaoko:oo:oop :pç cnaio:ooívpç o:p ßicoino:p:o :pç opnooiovonikpç koi
oikovonikpç ko:oo:oopç, :o koo:oç ,opno:ooo:popç :pç oikovonioç civoi ovoaoçcck:o o:i 0o aoooncivci c,p·o ov o,i vo
ocçp0ci acooi:/oc. Oi opnooiovonik/ç koi cçc:coik/ç ovioooooaicç ao/aci vo oioo0c0oív. H :oc:o,oovp ov:inc:caiop :cv
oío oc:cv aooß·pno:cv oao:c·ci nio aook·pop p oaoio oaoi:ci oi¸iko caovoaoooovo:o·iono :pç oikovonioç. H ovoa:cçp
ocv civoi ai0ovo vo civoi ocvonikp oncoo nc:o :pv cçoonoyp :cv oo,ikcv oioo0c:ikcv opnooiovonikcv n/:ocv, o··o nc
:pv cçoonoyp nioç ,opno:oaio:c:ikpç ao·i:ikpç yio :p oio:popop :pç ccoco:ioç :oc :ooac¸ikoí :on/o koi ocvonikcv


6. H uoßépvqoq npoßzénei uío euzezouévq nepíoôo npooopuo,qç:
O po0uóç ovónzoçqç zoo npo,uoziuoô AEH aooß·/ac:oi o:i 0o acoiooio:ci opnov:iko :o 2010-2011, o··o
ovon/vc:oi vo ovokon,ci o:ooioko o:p ocv/,cio. To oikovoniko aooyoonno ßooi¸c:oi o:pv cao0cop oovp:ikpç
ovoa:cçpç 4º :o 2010 koi 2 /º :o 2011. Evc p opnooiovonikp cçcyiovop 0o caißooívci ovoaoçcck:o :pv
oikovonikp oooo:poio:p:o oo,iko, ovon/vc:oi o:i p ovok:pop :pç cnaio:ooívpç oao :o cnaooo0oßoop
opnooiovoniko n/:oo koi :o io,coo ncooaoo0cono oikovoniko aooyoonno oc ocvocoono nc oicçooik/ç oioo0oc:ik/ç
nc:oooc0niociç 0o opniocoypoocv :iç ocv0pkcç yio :pv caio:ooçp oc 0c:ikp ovoa:cçp :o 2012 koi /aci:o.
O nzq0opiouóç ao/aci vo ncic0ci opnov:iko ko:c oao :o n/oo ooo :pç Ecoc¸cvpç co:c p E··ooo vo ovok:poci
yopyooo ov:oycvio:iko:p:o :incv. O acoiooionoç :pç cy,coioç ¸p:popç, :ooo n/oc :pç opnooiovonikpç
aooooonoypç ooo koi n/oc aoooao0cicv yio :p ocykoo:pop :cv nio0cv koi :cv ocv:oçccv, ko0cç koi n/:ocv yio
acoiooionoí :oc koo:ocç o:pv oikovonio, 0o civoi oaoooi:p:oç yio :pv ocoioo:ikp kon,p :oc a·p0coionoí.
Eaia·/ov, o acoiooionoç o·iyoac·iokcv ooncv 0o civoi caiopç opnov:ikoç yio :p ncicop :cv c,p·cv acoi0coicv
k/ooocç oc ooion/vocç k·ooocç.
1o eçozepiuó ézzeiuuo ovon/vc:oi vo ncic0ci o:ooioko o:o ncooaoo0cono oioo:pno ko0cç p cy,coio ¸p:pop koi
o a·p0coionoç 0o ncicvov:oi koi p oikovonio 0o ov:oaokoivc:oi o:iç oioo0oc:ik/ç nc:oooc0niociç nc o:o,o :p
ßc·:icop :cv cçoycycv koi :p ncicop :pç cçoo:pop :pç oao :iç ciooycy/ç. Ac:p p oiooikooio civoi çcoiko vo
oiook/oci yio ookc:o ,oovio cvc :o /çooo yio :ocç :okocç o:o opnov:iko cçc:coiko ,o/oç 0o ookoív aicop o:o
ioo¸íyio :cv :oc,ococv ocvo··oycv yio /vo oioo:pno.

III. OIKOAOMIKE2 HOAI1IKE2
7. Iio zqv ozonoíqoq zov ozó¿ov zoo npo,póuuozoç 0o ,ívei ¿pqoq ózov zov ôio0éoiuov ôquooiovouiuov,
¿pquozoniozoziuov uoi ôiop0poziuov noziziuov. H oikovonio /,ci ovoykp oao /vo io,coo koi ßicoino aooyoonno
aooooonoypç yio :p oioo0cop :cv opnooiovonikcv ovioooooaicv koi :p o:ooçp :oc ,o/ocç oc ko0ooikp aoocio o:o
ncooaoo0cono oioo:pno, :p oio:popop :pç o:o0coo:p:oç :oc :ooac¸ikoí oco:pno:oç koi :pv ovok:pop :pç
ov:oycvio:iko:p:oç.
H ôquooiovouiuq npooopuo,q 0o npénei vo ,ívei q oupo,ovioío zí0oç zoo npo,póuuozoç. H kcß/ovpop
oconcíc:oi vo 0/oci oc cçoonoyp io,coo n/:oo aooooonoypç, a/oov :cv oocv ovokoivc0pkov :o Moo:io oc:oí :oc
/:ocç, í,ocç 11º :oc AEH ocvo·iko /cç :o 2013, nc aooo0c:o oioo0c:iko n/:oo :o 2014 yio :p ncicop :oc
c··cinno:oç ookc:o ko:c oao :o 3º :oc AEH. Ac:p p ncyo·p aooooonoyp civoi ovoykoio yio vo :c0ci o ·oyoç :oc
,o/ocç aooç AEH oc ko0ooikp aoocio oao :o 2013 koi /aci:o, p oaoio 0o oio:pop0ci nc:o :o aooyoonno n/oc :pç
cai:ccçpç opnov:ikcv aoc:oycvcv a·covoono:cv (:oc·o,io:ov 5º :oc AEH) n/,oi :o 2020. Iio :p oio:popop :pç
opnooiovonikpç cçcyiovopç o:o ncooaoo0cono oioo:pno, p kcß/ovpop oconcíc:oi vo cvocvoncoci :o a·oioio
opnooiovonikpç ao·i:ikpç koi :ocç 0conoíç aoc oi/aocv :p opnooiovonikp oio,cioiop.
H eiooôquoziuq noziziuq uoi q noziziuq uoivoviuqç npoozooíoç npénei vo ozqpíçoov zqv npoonó0eio ,io
ôquooiovouiuq npooopuo,q uoi zqv enovóuzqoq zqç ovzo,ovioziuózqzoç. H aooooonoyp :cv ciooopno:cv oc
ßicoino caiacoo civoi ovoykoio yio :p o:poiçp :pç opnooiovonikpç oioo0copç koi :pç ncicopç :oc a·p0coionoí oc
caiacoo ko:c oao :ov n/oo ooo :pç Ecoc¸cvpç, ko0cç koi yio :p ßc·:icop :pç ov:oycvio:iko:p:oç koo:ocç koi
:incv oc novinp ßoop. To aooyoonno:o koivcvikpç ooço·iopç 0o ao/aci vo cvocvonc0oív yio vo ov:inc:caioocv
caoßookococç oioo0oc:ik/ç ovioooooaicç aoc oçci·ov:oi o:p ypoovop :oc a·p0conoí, ko0cç :o koo:p
ooço·io:ikcv aooo,cv o:pv E··ooo aooß·/ac:oi vo civoi oao :o c,p·o:coo o:pv Ecocaoìkp Evcop nc :iç
:o/,ococç ao·i:ik/ç. Ko0cç oi ncyo·í:cocç cacoßoociç c:poicç o:ov aooiao·oyiono aoo/o,ov:oi oco:pno:iko oao


Oi noziziuéç ozov ¿pquozoniozoziuó zouéo npénei vo ôiozqpqooov zq ozo0epózqzo. Evc o:p aoooíoo çoop, :o
kcço·oioko oao0/no:o o:o :ooac¸iko oío:pno civoi caookp, p caoa:cio :cv :ooac¸cv 0o ao/aci vo aoooko·oc0ci
o:cvo :p occo:o:p:o koi :o np cçcapoc:oíncvo oovcio ovo :ooac¸o. H Tooac¸o :pç E··oooç koi p kcß/ovpop 0o
cvio,íoocv koi 0o çcko0ooioocv acooi:/oc :o kíoio o:oi,cio :oc c··pvikoí caoa:ikoí a·oioioc koi :oc a·oioioc
oio,cioiopç ,opno:oaio:c:ikcv koioccv co:c vo ßop0poocv :o :ooac¸iko oío:pno o:p oiookcio oc:pç :pç acoioooc
,onp·pç ovoa:cçpç.
Oi ôiop0poziuéç ozzo,éç noo 0o npoó,oov zqv iuovózqzo zqç oiuovouíoç vo nopó,ei, vo onozouieôei uoi vo
eçó,ei 0o eívoi upiziuqç oquooíoç ,io zq ueoonpó0eouq ovóuouyq. H cçco:o/çcio :pç E··oooç cao·ciac:oi
oc:pç :cv c:oiocv :pç o:pv Ecoc¸cvp. H kcß/ovpop civoi oaoçooion/vp vo cçoonooci /vo çi·oooço aooyoonno
nc:oooc0nioccv yio :ov ckocy,ooviono :oc opnooioc :on/o koi yio :pv oíçpop :pç oao:c·cono:iko:p:oç koi :pç
ccc·içioç :cv oyoocv aooìov:cv koi coyooioç, yio :p opniocoyio cvoç acoiooo:coo ovoi,:oí koi aoooßooinoc
acoißo··ov:oç yio :ocç cy,coiocç koi :ocç ç/vocç cacvoc:/ç koi yio :p ncicop :pç oncopç ocnnc:o,pç :oc opnooioc
o:iç cy,coicç ßionp,ovicç.
8. H uoßépvqoq ôeoueôezoi oe ôíuoiq uozovouq zoo uóozooç npooopuo,qç. H o/onccop yio :pv aooo:ooio :cv aio
cco·c:cv oao :iç ocv/acicç :pç oikovonikpç íçcopç ·onßovc:oi cao,p o:o o,coioono :cv ao·i:ikcv aooooonoypç. l:pv
cçcyiovop :cv opnooiovonikcv, ncyo·í:cop 0o civoi p ocvcioçooo oao ooocç ocv /,ocv ko:o aoooooop ocnßo··ci nc :o
ncoioio aoc :ocç ovo·oyci o:p çooo·oyikp caißoocvop. Ooov oçooo :p ncicop oc nio0oíç koi ocv:oçciç o:o opnooio, oi
,onp·onio0oi /,ocv aooo:o:cc:ci.
Mcicociç o:iç ocv:oçciç. p oao·ci,p :pç 13

koi :pç 14

oív:oçpç ov:io:o0ni¸c:oi yio ooocç ·onßovocv ·iyo:coo
oao é2500 npvioicç nc :pv cio0/:pop cvoç v/oc cvioioc caioono:oç é800 c:poicç. H ncicop ßoooivci acoiooo:coo
ooocç ·onßovocv c,p·o:cocç ocv:oçciç.
Mcicociç o:ocç nio0oíç. H a·pocnp :oc 13
oc
koi 14
oc
nio0oí 0o oao·ciç0ci yio o·ocç :ocç coyo¸on/vocç. Iio :pv
aooo:ooio :cv ,onp·o:cocv ciooopno:ikcv o:ocno:cv, yio ooocç ·onßovocv ·iyo:coo oao é3000 npvioicç 0o
cio0c:p0ci /vo cvioio caioono é1000 c:poicç ovo coyo¸oncvo :o oaoio 0o ,opno:ooo:p0ci n/oc ncicopç
caioono:cv yio :ocç c,p·onio0ocç.
Eaia·/ov, oi c·o,io:cç ocv:oçciç koi :o oikoycvcioko caioono:o oc 0o acoikoaoív koi :o aio cco·c:o o:ocno:o 0o
oao¸pnic0oív oao :iç ai0ov/ç oovp:ik/ç ocv/acicç :cv ao·i:ikcv. Iio :pv cai:ccçp avcíno:oç ocvoivcopç o:iç ao·i:ik/ç yio
:pv ov:inc:caiop :pç koiopç, p kcß/ovpop 0o ko·/oci ckaooocaocç cai,ciopoccv koi coyo¸on/vcv vo caoyoo,ocv /vo
koivcviko ocnßo·oio yio o·p :p oiookcio :oc aooyoonno:oç. To aoooaovc aooc0oív:oi o:o avcíno :pç oio:popopç :pç
koivcvikpç ocvo,pç, :pç ov:inc:caiopç :pç ç:c,cioç koi :pç aooo:ooioç :pç oaoo,o·popç.
A. Aquooiovouiuéç Hoziziuéç
9. H ezzqviuq uoßépvqoq ovo,vopíçei zqv ovó,uq eçopuo,qç uioç nozoezoôç eunpoo0oßopoôç npoonó0eioç
npooopuo,qç, ôo0évzov zov nozô oyqzov uoi ôiopuoç ôio,uoôuevov zó,ov ¿péooç uoi ôquooiovouiuoô ezzeíuuozoç.
Oo ·pç0oív o·o :o ovoykoio n/:oo yio :pv cvio,cop :pç cnaio:ooívpç o:pv oyooo ko0cç koi yio :pv cna/ocop
cnaio:ooívpç o:ocç aio:c:/ç o:i p E··ooo 0o ovok:poci :ov /·cy,o :pç ocvonikpç :oc ,o/ocç :pç. H ocoko·io /ykci:oi o:o
ycyovoç o:i oi ao·i:ik/ç yio :pv oaoko:oo:oop :pç oic0voíç ov:oycvio:iko:p:oç :cv :incv, oi oaoicç, o:o a·oioio nioç
voniono:ikpç /vcopç, ao/aci vo ßooio:oív oc ncicop :oc cy,coioc koo:ocç koi :cv :incv, ßoo,caoo0cono 0o caißooívocv
:pv oikovonikp oooo:poio:p:o, :o /oooo :pç kcß/ovpopç koi :p ocvonikp :oc ,o/ocç. Oç ck :oí:oc, p aoooao0cio ao/aci vo
·oßci ,coo oc nio acoiooo ocooikvcn/vpç oikovonikpç oooo:poio:p:oç, çcoiko caoko·oc0pç caißooocvopç :cv cooocv koi
ocykcoioko c,p·cv ooaovcv. Oo:ooo, oao:c·ci oopoi:p ovoykp vo ooono·oyp0oív oi ko:o··p·cç opnooiovonik/ç ao·i:ik/ç
koi p oikovonio vo cio/·0ci oc nio o:o0cop aoocio nc··ov:ikpç ovoa:cçpç. Eivoi ooç/ç o:i o opnooioç :on/oç /,ci ko:oo:ci
cacoßo·iko ncyo·oç koi ao·cooaovoç koi ao/aci vo yivci nikoo:cooç, aio oao:c·cono:ikoç koi cc/·ik:oç koi vo
aoooovo:o·io:ci o:pv aooo,p ko·í:cocv capocoicv aooç :ocç ao·i:cç.1ô. H ôquooiovouiuq ozpozq,iuq é¿ei oç uevzpiuó óçovo zqv zono0ézqoq zoo zó,oo ôquóoioo ¿péooç npoç zo
AEH oe nzoziuq zpo¿ió onó zo 2ô13 uoi uezó uo0oç uoi zq ueíooq zoo ezzeíuuozoç zqç ,eviuqç uoßépvqoqç oio0qzó
uózo onó zo 3" zoo AEH éoç zo 2ô14. Hookcin/voc vo oaoçcc,0ci :o oio0pno koacopç ·oyc :cv nc:oooc0nioccv koi
vo cvio,c0ci p cnaio:ooívp :pç oyoooç, p o:oo:pyikp :pç kcß/ovpopç ooov oçooo :p opnooiovonikp aooooonoyp civoi
/v:ovo cnaooo0oßoopç. O·o :o opnooiovoniko n/:oo yio :o cao·oiao :oc 2010 koi /cç :o 2012 /,ocv aooooiooio:ci, koi :o
acoiooo:coo cç oc:cv 0o ·pç0oív cv:oç :cv aoooc,cv cßoonoocv. Apnooiovoniko n/:oo yio :o 2013 /,ocv caiopç
aooooiooio:ci, nc /vo nikoo cao·oiao :o oaoio ao/aci vo aooooiooio:ci oc caoncvocç c·/y,ocç.
11. 1vo nozô uozó çeuívquo é¿ei qôq ,ívei, ue zo ézzeiuuo zoo npozoo zpiuqvoo zoo 2ô1ô vo nepiopíçezoi
oquovziuó. Ooo ,io zo onózoino zoo 2ô1ô, eninzéov uézpo 0o eçopuoozoôv népo onó eueívo noo ovoçépovzoi ozqv
Anóçooq uoi 2ôozooq zoo Eoponoïuoô 2oußoozíoo zqç 1ôqç 4eßpooopíoo 2ô1ô uo0oç uoi eueívov noo
ovouoivo0quov zo Mópzio zoo 2ô1ô (Hivokoç 1). To :oio opnov:iko:coo oncoo n/:oo civoi p oncop ncicop :oc
·oyooioonoí nio0ooooioç :oc opnooioc :on/o koi :cv ooaovcv yio a·pocn/ç ocv:oçccv, ko0cç koi p acooi:/oc oíçpop
:oc vHA koi koaoicv ocykckoin/vcv cioikcv çoocv ko:ovo·copç (n/:oo aoc ocvocoon/vo nc o··o, oaooioocv acooi:/oc
cçoikovonpop :pç :oçccç :oc 2/º :oc AEH, pop oao :o 2010). Ac:o 0o cçooço·ioci o:i, aooo :pv íçcop, :o opnooiovoniko
/··cinno 0o acoiooio:ci oao acoiaoc 13,6 º :oc AEH :o 2009 oc 8,1 º :oc AEH :o 2010. Ac:/ç oi oncocç, ao·í opnov:ik/ç
aoooao0cicç ko:oocikvíocv :pv oaoçooio:iko:p:o :pç kcß/ovpopç ovoçooiko nc :pv ov:inc:caiop :pç aoooço:pç
caiocivcopç :pç ,c,o·oyioç :pç oyoooç koi :cv ncyo·cv opnooiovonikcv aook·poccv koi 0o ocnßo··ocv o:pv
ov:inc:caiop :cv oconcvcv kck·ikcv cçc·içccv o:o /oooo o··o koi o:pv caoo:poiçp cvoc,on/vcç ocçpn/vcv kovoc·icv
yio :pv a·pocnp caioono:cv ovcoyioç. Ac:o :o n/:oo ·onßovov:oi caia·/ov ckcivcv aoc /,ocv pop ·pç0ci, :o oaoio
acoi·onßovocv :pv aoc:p ooop :pç ncicopç :cv nio0o·oyikcv ooaovcv :pç kcß/ovpopç koi :cv ooaovcv cai·cyn/vcv
aooo,cv koivcvikpç ooço·iopç (nc aooo··p·p oiooço·iop :cv c·o,io:cv ooicv), :p opnov:ikp ncicop :cv ·ci:ocoyikcv
ooaovcv oc o·o :o caocoycio, opnov:iko n/:oo aoc cçooço·i¸ocv novino /oooo, :ocç cioikoíç çooocç cai cçoioc:iko
kcoooçoocv cai,ciopoccv koi cai :pç ioiok:poioç ncyo·pç okivp:pç acoiocoioç, ko0cç koi cai :cv oyo0cv ao·c:c·cioç.
Eaon/vcç, p oaoçooio:iko:p:o :pç kcß/ovpopç civoi o:o·ov:cc:p koi 0o ko:oß·p0ci ko0c ocvo:p aoooao0cio yio :p oikoip
ko:ovonp :cv ßoocv.
12. Iio zo 2ô11 uoi uezó é¿oov npooôiopiozeí eninzéov uézpo oôçqoqç zov eoóôov uoi ueíooqç zov ôonovov
npoueiuévoo vo eçooçoziozoôv oi ôquooiovouiuoí ozó¿oi. Mo¸i nc :pv caia:cop o:o oívo·o :oc /:ocç :cv
cnaooo0oßoocv n/:ocv aoc aoiovov:oi o:o n/oo :oc 2010, oc:o 0o ko·ía:ocv :iç ovoykcç aooooonoypç yio :o 2011 koi
aooß·/ac:oi vo ov/·0ocv oc 4º :oc AEH. To n/:oo aooooonoypç :o 2012 0o ocvc,io:oív ovco,oncvo oc 2 / º :oc AEH
cvc :o 2013 ovon/vc:oi o:i 0o civoi 2º :oc AEH. Mc ocoon/vp :pv ovoncvoncvp cao,copop :oc AEH, :o ovonoo:iko
/··cinno cç aoooo:o :oc AEH ovon/vc:oi vo ncic0ci o:o 7/º :o 2011, nc cvoc,on/vcç aio opnov:ik/ç ovonoo:ik/ç
ncicociç o:o caoncvo ,oovio ko0cç 0o çckivoci p oikovonikp ovoa:cçp.

Oi ôonóveç 0o ueio0oôv uozó évo iooôôvouo ,ôpo ozo 7" zoo AEH ué¿pi zo 2ô13. Aao :pv cio0/:pop :oc
ccoc, p E··ooo /,ci ocçpoci :iç ooaovcç ,coiç :okocç ko:o 8 aoooo:ioicç novoocç :oc AEH,
ocnacoi·onßovon/vcv :cv nio0o·oyikcv ooaovcv, :pç ko:ovo·copç :oc opnooioc koi :cv koivcvikoí ,oook:poo
nc:oßißoo:ikcv a·pocncv, opniocoycv:oç /vo ao·í ncyo·oç ßoooç yio :o koo:oç. Ac:o ao/aci vo ov:io:ooçci. Oç
ck :oí:oc, oi ooaovcç oao nio0oíç koi caioono:o 0o ao/aci vo acoiooio:oív ocoon/voc o:i ov:iaooocacíocv :o
ncyo·í:coo n/ooç :cv aoc:oycvcv ooaovcv :oc aooiao·oyionoí koi o:p ocv/,cio oi nio0oi koi oi ocv:oçciç vo
aoycoocv oc ovonoo:ikoíç ooocç ko:o :p oiookcio :oc aooyoonno:oç. H kcß/ovpop /,ci caiopç aooyoonno:ioci koi
o··cç ncicociç opnooicv ooaovcv, nc:oçí o··cv n/oc :pç aoo0copç ov:iko:oo:oopç novo :oc 20º :cv
ocv:oçiooo:ocn/vcv opnooicv cao··p·cv koi n/oc :pç cvoaoipopç :cv opncv koi :oaikcv ocnßoc·icv. Eivoi
¸c:ikpç opnooioç :o ßoooç :pç aooooonoypç o:o ok/·oç :cv ooaovcv vo civoi ko:ovcnpn/vo oc ao··o
aooyoonno:o, co:c okonp koi oi cacvoc:ik/ç ooaovcç vo ao/aci vo cçoo0o·oyio:oív koi vo o:ooçoív oc nio aio
cv:o:ikp koi oao:c·cono:ikp ,opop :cv aoocv :cv koivo:ikcv oioo0oc:ikcv :oncicv koi :oc :oncioc ocvo,pç, o:o
ßo0no aoc civoi cçik:o. Avcçoo:p:cç oçio·oypociç 0o çckivpoocv koi 0o aooyno:oaoioív:oi oao oic0voíç çpnpç


1o éooôo 0o ooçq0oôv uozó nepínoo 4" zoo AEH éoç zo 2ô13. Eoooo aoc aoo/o,ov:oi oao ao·i:cç
c,p·o:cocv ciooopno:ikcv k·inokicv 0o acoi·onßovocv :pv oíçpop (n/oc :cv koi:poicv oioßicopç) :pç
çooo·oyioç :cv c·cc0/ocv caoyyc·no:icv, :pv oíçpop :pç çooo·oyioç :cv ciocv ao·c:c·cioç, koi (aooocoivo)
aooo0c:ocç çooocç oc cçoioc:iko kcoooçoocç c:oiocicç koi c,p·pç oçioç okivp:o, oacç koi o··o n/:oo yio :pv
ao:oçp :pç çooooioçcypç aoc acoi·onßovov:oi o:pv aoooço:cç cykoi0cioo çooo·oyikp nc:oooí0niop. A··cç
ocçpociç :cv cooocv 0o acoi·onßovocv :p oicíocvop :pç ßoopç :oc vHA, :pv oíçpop :cv ocv:c·co:cv koi :pv
oíçpop :cv cioikcv çoocv ko:ovo·copç oc ko:pyooicç oaoc p E··ooo ßoiokc:oi ko:c oao :o n/oo ooo :pç
Ecoc¸cvpç koi oaoc p oao:c·cono:iko:p:o :oc çooocioaook:ikoí np,ovionoí civoi ,onp·p. Hoooivoi çoooi koi
çoooi «ca/o :pç cycioç» (oacç çoooç o:pv ko:ovo·cop :oc o·koo· koi :cv :oiyoocv) 0o oioooono:ioocv caiopç
koaoio oo·o o:pv aoooao0cio yio :pv oíçpop :cv cooocv.
13. Euzóç onó oozó zo óueoo ôquooiovouiuó uézpo ,io zov npoönozo,iouó, q uoßépvqoq é¿ei eníoqç
ôpouozo,qoei uio oeipó oquovziuov ôiop0poziuov ôquooiovouiuov uezoppo0uíoeov. Ac:/ç 0o cvio,íoocv :p
ßicoino:p:o, ocnßo··ov:oç o:pv cvio,cop :oc c·/y,oc cai :cv cooocv koi :cv ooaovcv.
Aoçozioziuq Mezoppô0uioq. To opncoivo ocv:oçiooo:iko oío:pno ocv civoi ßicoino koi 0o acoi/·0ci oc
oocvonio a·pocncv cov ocv ·pç0oív cací0cvo n/:oo aookcin/voc vo :c0ci oc nio cyip ßoop. H kcß/ovpop /,ci
çckivpoci nio nc:oooí0niop p oaoio 0o ao/aci vo cykoi0ci aoiv oao :o :/·p Iocvioc 2010. H E0vikp Avo·oyio:ikp
Ao,p 0o ckaovpoci nio nc·/:p aookcin/voc vo cçooço·io:ci o:i oi aooonc:ooi :oc v/oc oco:pno:oç oiooço·i¸ocv
nokooaoo0conp ovo·oyio:ikp ioooooaio. To caoo,ov:o ooço·io:iko :oncio 0o ocy,cvcc0oív oc :oio. H
nc:oooí0niop 0o ciooyci /vo v/o oío:pno :o oaoio 0o ßooi¸c:oi o:pv cvio,cop :pç oívocopç nc:oçí cioçoocv koi
aooo,cv, nc cvioiocç kovovcç aoc 0o io,íocv ko: ovo·oyio oc o·ocç :ocç opncoivoíç koi nc··ov:ikoíç
coyo¸oncvocç. H kovovikp p·ikio ocv:oçiooo:popç 0o ooio:ci o:o 65 /:p, ocçovoncvp aooo··p·o nc :o aoooookino
¸cpç. Oi aooo,/ç 0o ao/aci vo :inooi0noaoioív:oi. H nc:oooí0niop caiopç 0o acoiooioci :pv aoocop
ocv:oçiooo:pop, okono koi yio :ocç ooço·ion/vocç aoo :oc 1993, koi 0o acoiooioci :ov ko:o·oyo :cv ßoo/cv koi
ov0cyicivcv caoyyc·no:cv. To v/o oío:pno 0o aooß·/aci caiopç nio oív:oçp koivcvikoí ,oook:poo nc
ciooopno:iko koi:poio yio o·ocç :ocç ao·i:cç aoc ßoiokov:oi aovc oao :pv kovovikp p·ikio ocv:oçiooo:popç, co:c
vo aoo/,c:oi /vo opnov:iko oi,:c ooço·cioç, ocnßo:o nc :p ßicoino:p:o :cv opnooicv oikovonikcv.
Mezoppô0uioq zoo zouéo zqç o,eíoç. H kcß/ovpop 0o cçoonooci oío:pno oia·oyooçikoí ·oyio:ikoí c·/y,oc :cv
,opoccv oc voookoncio, :pv acoiooikp opnooiccop :cv c·cyn/vcv ioo·oyioncv, ko0cç koi ßc·:icociç o:ocç
np,ovionoíç :ino·oypopç koi koo:o·oypopç. H kcß/ovpop aooyoonno:i¸ci caiopç vo oio,coioci :ov k·ooo cycioç
oao :ov k·ooo ocv:oçiooo:popç, vo ocy,cvcíoci :o kovoí·io yio :pv oa·oaoipop :oc cacoßo·iko
ko:okcono:ion/voc oco:pno:oç, ko0cç koi vo ocykcv:ococi o·cç :iç o,c:ik/ç nc :pv cycio oooo:poio:p:cç cao :pv
oonooio:p:o cvoç novo caocoycioc.
4opozo,iuq uezoppô0uioq. H kcß/ovpop /,ci vono0c:poci /vo çooo·oyiko a·oioio aoc acoi·onßovci opnov:iko
o:oi,cio aookcin/voc vo ko:oo:ci :o çooo·oyiko oío:pno aio oao:c·cono:iko koi oikoio. To oío:pno çooo·oyioç
ciooopno:oç /,ci yivci aio aoooocc:iko. Oi oao··oy/ç koi ncicociç /,ocv ncic0ci aookcin/voc vo oiccocv0ci p
çooo·oyikp ßoop. Koi nio ocioo oao nc:oooc0niociç aoc /,ocv cioo,0ci yio :pv ko:oao·/npop :pç çooooioçcypç,
aoc acoi·onßovocv :pv cio0/:pop oco:poo:cocv cao,occoccv yio :pv /kooop oaoociçccv yio :ov vHA, :pv
ko0i/ocop :cknpoicv oioßicopç, koi :pv ciooycyp :pç :cknpoicv çooo·oyioç. H Kcß/ovpop 0o ovo0ccopoci
acooi:/oc :o çooo·oyiko oío:pno aookcin/voc vo oa·oaoip0ci koi vo ocçp0ci p oaooo:iko:p:o :oc.
4opozo,iuq Aioíuqoq. Bc·:icociç o:p çooo·oyikp oioikpop pop cçoono¸ov:oi cvc :c,vikp ßop0cio /,ci pop
·pç0ci oao :o ANT. Boo,caoo0cono, p o:oo:pyikp :pç kcß/ovpopç 0o caikcv:oc0ci o:pv cçooço·iop :cv cooocv
oao :ocç çooo·oyoíncvocç nc :o ncyo·í:coo ciooopno:o, o:pv oao:c·cono:iko:cop koi oco:poo:cop cçoonoyp :oc
vonoc, :ov /·cy,o :cv o:oncv nc c,p·o a·oí:o ko0cç koi :cv oc:ooaoo,o·oíncvcv (oaoc o kivocvoç


çooooioçcypç civoi ncyo·í:cooç), :p oicçp :cv ncyo·í:cocv aoooßo:cv, :pv cvio,cop :pç op·copç koi a·pocnpç
:oc vHA, ko0cç koi :p oc··oyp :oc ncyo·í:cooc aoooí :cv ·pçiaoo0concv çooo·oyikcv oçci·cv.
Mcooaoo0cono, p Kcß/ovpop 0o o,coiooci /vo aooyoonno oioo0oc:ikcv nc:oooc0nioccv oc ßooikoíç :onciç
ocnnooçcopç koi oioikpopç o:o çooo·oyiko oío:pno aoc acoi·onßovocv. opniocoyio koi :popop cvoç ocvck:ikoí
a·oioioc oio,cioiopç kivoívoc o:p ocnnooçcop (cioiko:coo, aooc:oinooio nioç o:oo:pyikpç ocnnooçcopç yio :o
2012), ovoa:cçp :cv caoooncv aooo,pç capocoicv aooç :ocç çooo·oyoíncvocç aookcin/voc vo caoo:poi,0oív oi
aoooao0cicç ßc·:icopç :pç ocnnooçcopç, ocoioo:ikp ßc·:icop :cv cvcoycicv caißo·pç :oc vonoc, cioiko o:o
caiacoo :oc c·/y,oc, n/oc :pç ,opopç nc0oocv ßooion/vcv o:pv icooo,pop :cv kivoívcv koi opniocoyio
caoooncv kcv:oikoí o:oo:pyikoí o,coioonoí koi oio,cioiopç :pç çooo·oyikpç koi :c·cvciokpç oioikpopç.
Aio¿eípioq zov ôquooíov oiuovouiuov uoi ôquooiovouiuó nzoíoio. l:pv :c,vikp ßop0cio oao :o ANT koi :pv
Ecocaoìkp Eai:ooap yio :pv oio,cioiop :cv opnooicv oikovonikcv koi :cv nokooaoo0concv nc:oooc0nioccv :oc
aooiao·oyionoí 0o caooçci ovooio:oçp aoo:cooio:p:cv aookcin/voc yio :pv ov:inc:caiop :cv ßoo,caoo0concv
aook·poccv aoc ov:inc:cai¸ocnc. l:o a·oioio oc:o. :o Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç 0o civoi oonooio yio :pv
aoooko·oí0pop koi :pv caoßo·p ck0/occv yio :o o:oi,cio :pç ycvikpç kcß/ovpopç, p Kcß/ovpop 0o ciooyci
:caoaoipn/vcç oiooikooicç c·/y,oc yio o·ocç :ocç opnooiocç çoociç nc o:o,o :pv oao:ooap :pç caovcnçoviopç
,occv, 0o cçooço·io:ci o:i o·oi oi aooiao·oyionoi yio :p ycvikp kcß/ovpop 0o c:oino¸ov:oi nc ncooaoo0cono
ooi¸ov:o opnooiovonikpç o:oo:pyikpç koi o:i 0o ko:o:i0cv:oi aoiv oao :pv /vooçp :oc opnooiovonikoí /:ocç, 0o
cioo,0ci nio aooo/yyiop «oao aovc aooç :o ko:c» o:pv ko:oo:iop :cv aooiao·oyioncv, oi oaoioi 0o aooß·/aocv
ovc:o:o ooio ooaovcv, caook/ç oao0cno:iko kivoívoc koi ncooaoo0cono a·oioio ooaovcv yio :ov Koo:iko
Hooiao·oyiono, 0o oaoi:ci:oi p oív:oçp ocna·pocno:ikoí aooiao·oyionoí yio ko0c cvoc,oncvp ca/oßoop a/oo
:cv aooß·caoncvcv, 0o :ooaoaoip0ci o vonoç :oc 1995 yio :p oio,cioiop :oc aooiao·oyionoí aookcin/voc vo
io,íoocv :o aoooaovc. H kcß/ovpop 0o cçoko·oc0poci vo ocvcoyo¸c:oi nc :iç onoocç :oc ANT koi :pç
Ecocaoìkpç Eai:ooapç aoc aoo/,ocv :c,vikp ßop0cio aookcin/voc vo cçoonooci :iç oco:oociç aoc /,ci pop yivci
koi vo caooçocv acooi:/oc ßc·:icociç ko:o :p oiookcio :oc aooyoonno:oç, ocnacoi·onßovon/vpç koi :pç
opniocoyioç nioç ovcçoo:p:pç oo,pç aoooko·oí0popç :cv opnooiovonikcv aoc 0o cv:oooc:oi o:o Koivoßoí·io.
Hzoíoio Aio¿eípioqç Xpéooç. H Kcß/ovpop 0o caikoiooaoipoci :p o:oo:pyikp koi :o coyo·cio oio,cioiopç :oc
,o/ocç aookcin/voc vo cçooço·io:ci /vo a·oioio caookoíç oio,cioiopç :oc kivoívoc. Hookcin/voc vo cvio,c0ci p
cnaio:ooívp :cv oyoocv koi p caikoivcvio, p Kcß/ovpop o,coio¸ci vo caovcçc:ooci :o a·oioio ·ci:ocoyioç ko0cç
koi :o a·oioio oio,cioiopç kivoívoc aoc oçooo o:p oio,cioiop :oc ,o/ocç nc okoao :pv oiooço·iop :pç oioçovcioç
koi :pç ikovo:p:oç aooß·c,pç o:iç cv/oycicç noç. H kcß/ovpop /,ci pop ¸p:poci :c,vikp ßop0cio o:ov :on/o oc:o
oao :o ANT.
Hopo¿q nzqpoçopiov ,io zo ue,é0q zoo ôquooíoo zouéo oounepizoußovouévov uoi ozozioziuov 0euózov. Mc
:pv /vooçp :pç 0p:cioç :pç :ov Ok:cßoio :oc 2009, p v/o kcß/ovpop on/ocç ovokoivcoc o:i :o opnooiovoniko
/··cinno yio :o 2008 p:ov ncyo·í:coo oao oc:o aoc ci,c caoß·p0ci koi /aocac vo caovoiao·oyio:ci. lc o:cvp
ocvcoyooio nc :p Eurostat yio :pv cacçcoyooio koi opnooioaoipop :cv o:oi,cicv, p Kcß/ovpop /,ci pop ·oßci
oioo0c:iko n/:oo yio vo oao:ooaci p caovcnçoviop aooonoicv aooß·pno:cv koi /,ci o,coiooci oao koivoí nc :pv
Ecocaoìkp Eai:ooap /vo o,/oio oooopç yio vo ov:inc:caioci :o ckkocnp ¸p:pno:o o,c:iko nc :o o:o:io:iko
o:oi,cio. lc oc:o :o n/:oo ocnacoi·onßovc:oi p a·popç ovcçoo:poio :pç E··pvikpç o:o:io:ikpç capocoioç, cvc
caookciç aoooi 0o oio:c0oív n/oo o:o caoncvo ,oovio yio :p ßc·:icop :cv o:o:io:ikcv oco:pno:cv koi yio :pv
ovo¸p:pop cy,coioç :c,vikpç ßop0cioç co:c vo caooçci :o,cio aoooooç. Iio oc:o :o ·oyo, :o n/:oo o:o koivo
l,/oio Aooopç yio :o o:o:io:iko o:oi,cio :pç c··pvikpç kcß/ovpopç koi :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç 0o cçoonoo:oív
a·pocç. l:o n/··ov, oi E··pvik/ç oo,/ç cyyccv:oi o:i 0o aoo/,ov:oi okoißp opnooiovoniko o:oi,cio o:o Toncio
koi :ocç Ecocaoiocç c:oioocç. Eaia·/ov, oao :ov Iovocooio :oc 2010, opnooicíov:oi /ykoiocç npvioicç ck0/ociç
yio :ov aooiao·oyiono :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç oc :onciokp ßoop. To IAK 0o oo,ioci vo opnooicíci npvioio
o:oi,cio yio :iç ooaovcç :cv oaoicv oi a·pocn/ç ckkocnoív, ocnacoi·onßovon/vcv :cv ko0co:cooíncvcv, oao
:ov Ioí·io :oc 2010. Eaiopç 0o cv:o:ikoaoip0oív oi aoooao0cicç yio :pv ßc·:icop :pç oc··oypç koi cacçcoyooioç
:cv o:oi,cicv :pç Icvikpç Kcß/ovpopç oínçcvo nc :o Ecocaoìko lío:pno E0vikcv koi Hcoiçcociokcv
Aoyooiooncv (ESA), aoc oaoi:ci:oi nc ßoop :o cçio:oncvo 0coniko a·oioio :pç EE oacç koi yio :p ocyk/v:ocop
·ca:oncocv o:oi,cicv yio :pv oaoo,o·pop o:p Icvikp Kcß/ovpop. Aca:oncociç a·pooçooicç 0o ao/aci vo


14. 1o npó,pouuo 0o nopouozoo0eízoi ozevó uoi eçóoov ¿peioozeí, 0o zoußóvovzoi uézpo. To aooyoonno
acoi·onßovci kivoívocç aoc aoo/o,ov:oi oao ,onp·o:coo /oooo, c,p·o:cocç koivcvik/ç nc:oßißoociç, acooi:/oc
oovp:ik/ç ovo0ccopociç yio :o oc0no ovoa:cçpç, aooo0c:o opnooiovoniko ßoop oao :o opnooio koi :o
,opno:oaio:c:iko :on/o, ko0cç koi c,p·o:cocç ooaovcç :okcv. Oo:ooo, oc:o civoi oio,cioioino koi p kcß/ovpop civoi
/:oinp vo ·oßci ko:o··p·cç oooociç yio :p oio:popop :cv o:o,cv :oc aooyoonno:oç, nc:oçí o··cv n/oc :pç /k:ok:pç
ncicopç ooaovcv, cçooov oc:o koi0ci oaoooi:p:o. Toc:o,oovo, caoo,ci koi cvoc,oncvo yio 0c:iko:cocç cçc·içciç. Oi
aooß·/,ciç yio :o 2010-2011 ßooi¸ov:oi oc caiçc·ok:ik/ç ck:inpociç yio :o ·pç0/v:o n/:oo, ko0cç nio 0c:ikp caioooop
o:pv cnaio:ooívp naooci vo oopypoci oc oíçpop :oc oc0noí ovoa:cçpç :oc AEH koi ncicop :cv ooço·io:ocv kivoívoc
:pç oyoooç, cvc oi aoooao0cicç oio,cioiopç :cv cooocv naooci vo oaoç/oocv acoiooo:coo /oooo oa o, :i /,ci pop
aooß·cç0ci o:o aooyoonno. Eov ovokon,ci p cnaio:ooívp koi p oyooo o:poiçci :pv E··ooo vcoi:coo oao :o
ovoncvoncvo p p «ov:oaokoiop :pç aoooçoooç» o:iç nc:oooc0niociç civoi aio ocvonikp, :o oç/·p oc:o 0o ocnßo··ocv
o:p yopyooo:cop oioo0cop aooç :o cai0cnp:o caiacoo :oc c··cinno:oç /:oi co:c vo cai:cc,0ci :o,í:coo p caio:ooçp oc
:oo,io opnooiovonikpç ßicoino:p:oç.

B. Hoziziuéç ,io zov ¿pquozoniozoziuó zouéo
15. Hopó zqv nopoôoo io¿opq çepe,,oózqzo zov ezzqviuov zponeçov, zo ezzqviuó zponeçiuó oôozquo
ovziuezoníçei npouzqoeiç. H kcço·oiokp ßoop :oc oco:pno:oç cvio,í0pkc opnov:iko :o 2009, ocçovoncvp oao 24 oiç
ccoc oc 33 oiç ccoc, ocnacoi·onßovon/vcv kcço·oiokcv cvio,íoccv oao :o koo:oç í,ocç 3,8 oiç ccoc, kcço·oiokcv
cvio,íoccv oao :ocç nc:o,ocç koi aoookoo:p0/v:o k/oop. O·cç oi :ooac¸cç ikovoaoioív :o ooio kcço·oiokpç caookcioç :oc
8º koi p n/op kcço·oiokp caookcio :oc oco:pno:oç ocçp0pkc oc 11,7º o:o :/·oç :oc 2009. Hooo·o oc:o p opnooiovonikp
koiop koi p oaoocvoncop :oc oikovonikoí acoißo··ov:oç oopypoov oc ovoo:ooçp :oc oc0noí aio:c:ikpç ca/k:oopç koi oc
oíçpop :cv np cçcapoc:oíncvcv oovcicv, :o oaoio /ç:ooov :o 7,7º o:o :/·oç :oc 2009, cvc p kcoooçooio ncic0pkc koi
naooci yio ç/:oç vo yivci oovp:ikp.
16. H óueoq npóuzqoq ,io ziç zpóneçeç eívoi q ôio¿eípioq zov ôôouozov zpe¿oooov oov0quov peoozózqzoç. l:o
ycviko:coo a·oioio :pç ovo:ooo,pç aoc capoco¸ci :iç oyoo/ç ,o/ocç :pç c··pvikpç kcß/ovpopç, oi c··pvik/ç :ooac¸cç /,ooov
:pv aoooßoop :ocç o:p oio:ooac¸ikp oyooo yio :p ,opno:ooo:pop :cv ·ci:ocoyicv :ocç oao :o :/·oç :oc 2009.
Apçiaoo0concç cao,occociç :ocç o:p oio:ooac¸ikp oyooo ocv ovovcc0pkov, p ovovcc0pkov nc c,p·o koo:oç, cvc
aooo:pop0pkc koi nio nc:oioc ncy/0ocç ckoop ko:o0/occv :ocç aoc:ocç npvcç :oc 2010, ycyovoç aoc /0coc :p occo:o:p:o
ao··cv c··pvikcv :ooac¸cv cao aicop. Oç oao:/·cono, oi :ooac¸cç ßooio:pkov o·o koi acoiooo:coo o:iç apy/ç
ovo,opno:ooo:popç :oc Ecococo:pno:oç. Iio vo ßop0poci :iç :ooac¸cç vo ov:inc:caioocv oc:/ç :iç oíoko·cç ocv0pkcç p
kcß/ovpop aoo/:civc :p oiookcio :oc aok/:oc cvio,copç :oc :ooac¸ikoí oco:pno:oç oao :iç oo,/ç :oc 2009 (é28 oiç, oao :o
oaoio é11 oiç ci,ov ,opoinoaoip0ci n/,oi :o :/·p :oc 2009), nc o:o,o :pv aooo,p aoooí í,ocç 17 oiç ccoc oc caia·/ov
occo:o:p:o cvc 0/:ci oc cçoonoyp koi acooi:/oc ca/k:oop :oc aok/:oc cvio,copç, cao :pv caiçí·oçp :pç /ykoiopç oao :pv
Ecocaoìkp Eai:ooap. Ev:oç :oc cçio:oncvoc a·oioioc :oc Ecococo:pno:oç, oi c0vik/ç kcv:oik/ç :ooac¸cç naoooív vo
aoo/,ocv o:poiçp oc aio:c:iko iooíno:o aoc ov:inc:cai¸ocv aooocoivo aooß·pno:o occo:o:p:oç, o··o aooon/vocv
çco/yyco. lc acoia:cop aoc oo0ci :/:oio o:poiçp oao :pv Tooac¸o :pç E··oooç, 0o civoi a·pocç cyycpn/vp oao :o E··pviko
Apnooio ko:o :ooao aoc vo ocvooci nc :iç o,c:ik/ç oaoi:pociç :pç EKT koi :pç EE.

17. H uoßépvqoq uoi q 1póneço zqç Ezzóôoç 0ézoov eníoqç oe eçopuo,q évo véo ôíuzo ooçozeíoç ue ozó¿o zq
ôiooçózioq evóç o,ioôç eninéôoo ueçozoíoo ,io ziç zpóneçeç uoi uozó oovéneio zq ßezzíooq zov oov0quov ooze vo
ozqpi¿0eí q npo,uoziuq oiuovouío. Hooß·/aov:oç o:i oi :ooac¸cç naooci vo caoo:oív acooi:/oc oconcvciç caia:cociç
o:pv kcoooçooio :ocç, ycyovoç aoc naooci vo capocooci :pv kcço·oiokp :ocç 0/op, p kcß/ovpop 0o 0coaioci (n/,oi :iç 30
Iocvioc 2010, cç opncio ovoçoooç) n/oc ocykckoin/vpç vono0coioç koi nc:o oao oioßoí·ccop nc :o ANT, :pv Ecocaoìkp
Eai:ooap koi :pv EKT, /vo a·pocç ovcçoo:p:o Toncio Xopno:oaio:c:ikpç l:o0coo:p:oç (TXl). Oi cací0cvoi yio :iç


18. O npozop¿iuóç ouonóç zoo 1X2 eívoi q ôioçôzoçq zqç çepe,,oózqzoç zoo ¿pquozoniozoziuoô zouéo uoi
uozó oovéneio zqç ôovozózqzóç zoo vo ozqpíçei zqv ezzqviuq oiuovouío, nopé¿ovzoç ueçózoio oziç zpóneçeç eçóoov
¿peioozeí. lc ko0c acoia:cop aoc oi caoa:ik/ç oo,/ç oçio·oyoív o:i caoo,ci ai0ovo:p:o :o kcço·oio nioç :ooac¸oç vo a/oci
ko:c oao :o caook/ç caiacoo, oi n/:o,oi 0o ao/aci vo ocvcioç/oocv oncoo v/o kcço·oio, p vo ·oßocv aooocoivo kcço·oio
oao :o TXl. Av o:p ocv/,cio oi :ooac¸cç ocv civoi oc 0/op vo ov:·poocv oao novcç :ocç oncoo caia·/ov kcço·oio koi vo
oaoa·pocoocv :o TXl, 0o ao/aci vo yivci ovooioo0ocop :ocç cao :pv oiyioo :oc TXl koi oínçcvo nc :iç oaoi:pociç :pç EE
yio :ov ov:oycviono koi :iç koo:ik/ç cvio,íociç.
19. Eníoqç, 0o evio¿o0oôv uoi ózzo ozoi¿eío zoo ôiuzôoo ooçozeíoç ,io zo ¿pquozoniozoziuó zouéo. H vono0coio
yio :pv ovooioo0ocop :cv ,occv :cv cai,ciopoccv koi p aoooíoo vono0c:ikp aoo:oop yio :pv ovooioo0ocop :cv ,occv
:cv voikokcoicv 0o ocvooocv nc :iç ß/·:io:cç oic0vciç aook:ik/ç nc o:o,o :p oiooço·iop :pç aio:c:ikpç aci0oo,ioç, :pv
aooo:ooio :cv oikoicno:cv :cv aio:c:cv koi :cv oovcio·pa:cv koi :p oioçí·oçp :cv a·pooçooicv o,c:iko :o io:ooiko
çcocyyco:p:oç :cv oovcio·pa:cv.
20. H 1póneço zqç Ezzóôoç 0o evzeívei zqv enonzeío zoo ¿pquozoniozoziuoô ooozquozoç uoi 0o ooçqoei zooç
ôio0éoiuooç nópooç ,io zqv enonzeío. Ac:o acoi·onßovci koi oíçpop :pç oc,vo:p:oç koi :pç :o,í:p:oç caoßo·pç o:oi,cicv
koi :pv acooi:/oc ovoa:cçp cvoç o·ok·pocn/voc a·oioioc yio oc,voíç c·/y,ocç okooicv ocv0pkcv (stress tests). Oo
ocçp0ci :o aooocaiko :ooo yio cai:oaiocç c·/y,ocç ooo koi yio c·/y,ocç cç oaoo:ooccç, ·onßovov:oç caiopç cao,p koi :iç
v/cç oonooio:p:cç :pç Tooac¸oç :pç E··oooç ovoçooiko nc :pv caoa:cio :cv ooço·io:ikcv ooyovioncv. Oo cioo,0ci
caia·/ov ccc·içio o:p oio,cioiop :cv ov0ocaivcv aoocv koi 0o ,oopyp0ci oc o·o :o aooocaiko :pç Tooac¸oç :pç E··oooç
io,cop vonikp aooo:ooio yio :iç cv/oycicç aoc ck:c·oív:oi nc ko·p aio:p.
21. Oo ôiozqpq0eí q ozevq oovep,ooío ue ziç enonziuéç op¿éç zov upozov npoézeooqç uoi zov upozov onoôo¿qç
oôuçovo ue zo Eoponoïuó nzoíoio ,io zq ôiooovopiouq enonzeío. l:o a·oioio oc:o, oi oo,/ç /,ocv a·pop caiyvcop :pç
opnov:ikpç aooocoioç :cv c··pvikcv :ooac¸cv oc ,cocç :pç No:ioovo:o·ikpç Ecocapç (NAE), /,ocv caoyooçci nio ocioo
oao nvpnovio ocvcvvopopç nc :iç caoa:ik/ç oo,/ç :cv ,cocv caooo,pç (:ooo nc ,cocç :pç EE ooo koi nc np koo:p-n/·p).
Eaiopç, 0o cv:o:ikoaoip0ci p caikoivcvio nc :iç oc0nio:ik/ç oo,/ç o:iç ,cocç :pç NAE ovoçooiko nc :iç ck:inpociç :oc
kivoívoc koi :o o,/oio /k:ok:pç ovoykpç yio aooo,p occo:o:p:oç.

I. Aiop0poziuéç Hoziziuéç
22. Oi ôiop0poziuéç noziziuéç evio¿ôovzoi npoueiuévoo vo ooçq0eí q ovzo,ovioziuózqzo uoi vo eçéz0ooue
,pq,opo onó zqv upíoq. Oi ao·i:ik/ç oc:/ç 0o cvio,íoocv :pv ccc·içio koi :pv aoooycyikp ikovo:p:o :pç oikovonioç, 0o
oiooço·ioocv :pv oaoko:oo:oop :cv nio0cv koi :cv :incv koi o:p ocv/,cio 0o oio:popoocv :p oic0vp ov:oycvio:iko:p:o
koi, o:ooioko, 0o o··oçocv :p oioo0ocop :pç oikovonioç aooç /vo nov:/·o ovoa:cçpç acoiooo:coo ßooion/vo o:iç
cacvoíociç koi o:iç cçoycy/ç. H c··pvikp kcß/ovpop 0o ocvcoyoo:ci o:cvo nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap koi :pv EKT nc o:o,o
:pv aooc0pop :cv nc:oooc0nioccv, oacç ko0ooi¸ov:oi o:o nvpnovio ocvcvvopopç aoc caiocvoa:c:oi o:o aooov Mvpnovio
Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç (MOXH). Eioiko:coo.
O euoo,¿poviouóç zqç ôquóoioç ôioíuqoqç. Ko:okcono:ion/vcç aook:ik/ç oaoo,o·popç 0o o··oçocv n/oc :pç
ovooiooyovcopç :cv oiooikooicv aooo·p,pç koi :pç o·ok·pocopç :pç cvioioç oo,pç a·pocncv yio :ocç nio0oíç.
Oo cioo,0ci /vo oa·oco:ccn/vo oío:pno oaooo,cv, nc o:o,o :pv cçoikovonpop aoocv, aoc 0o ko·ía:ci :ocç
ßooikoíç nio0oíç koi o·o :o caioono:o koi 0o io,íci yio o·ocç :ocç coyo¸oncvocç o:o opnooio :on/o. Oi aook:ik/ç
aoonp0cicv 0o ßc·:ic0oív nc o:o,o :p cvio,cop :pç oao:c·cono:iko:p:oç koi :p oiooço·iop :pç oioçovcioç. To
oío:pno cycioç, oaoc opncic0pkov opnov:ik/ç cacoßoociç ooaovcv, 0o ovonooçc0ci n/oc nc:oooc0nioccv o:ocç
:onciç :pç oio,cioiopç, :cv ·oyio:ikcv aook:ikcv koi :pç ,opno:ooo:popç. H ovooiooyovcop :pç :oaikpç
oc:ooioikpopç 0o cçoonoo:ci nc o:o,o :p ncicop :oc ooi0noí :cv :oaikcv oioikpoccv koi :cv oioc:cv
cao··p·cv. H kcß/ovpop 0o ocvcoyoo:ci nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap yio vo çckivpoci nio ovcçoo:p:p cçc:coikp


·ci:ocoyikp oçio·oypop :pç opnooioç oioikpopç oc caiacoo kcv:oikpç kcß/ovpopç. Oi nc:oooc0niociç oc:/ç 0o
ocnßo·ocv o:pv ko0ooiono aoo:cooio:p:cv yio :iç kcßcovp:ik/ç oooociç koi 0o cvio,íoocv :ov oycvo ko:o :pç
oao:o·pç koi :pç oioç0oooç oc o·ok·pop :p opnooio oioikpop.
Evío¿ooq zqç o,opóç ep,ooíoç uoi zqç eiooôquoziuqç noziziuqç. lc cvoonoviop nc :p ncicop :cv nio0cv :oc
opnooioc :on/o, oi nio0oi :oc ioic:ikoí :on/o ao/aci vo yivocv aio cc/·ik:oi co:c vo ko:oo:ci ocvo:p p
ocykoo:pop :oc koo:ocç yio nio ck:c:on/vp ,oovikp acoiooo. Mc:o oao oioßoc·cíociç nc :ocç koivcvikoíç c:oioocç
cv:oç :oc a·oioioc :pç koivo:ikpç vono0coioç, p kcß/ovpop 0o nc:oooc0nioci :o voniko a·oioio yio :iç nio0o·oyik/ç
oioaooyno:cíociç o:ov ioic:iko :on/o, ocnacoi·onßovon/vpç koi :pç cço·ci,pç :pç oocnnc:oioç o:p oioi:poio. H
kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio yio :p 0/oaiop c·o,io:cv nio0cv yio vcocioco,oncvocç o:pv oyooo coyooioç
aookcin/voc vo aooc0p0ci p opniocoyio 0/occv oaoo,o·popç yio cioik/ç onoocç aoc ßoiokov:oi oc ncyo·í:coo
kivocvo, oacç oi v/oi koi oi nokoo,oovio ovcoyoi. Hooo··p·o, p kcß/ovpop 0o cçoonooci :o v/o oío:pno c·/y,oc
yio :pv oop·c:p coyooio koi 0o ckocy,oovioci :ocç 0conoíç :pç oyoooç coyooioç. H vono0coio yio :pv aooo:ooio
:pç oaoo,o·popç 0o ovo0ccop0ci, ocnacoi·onßovon/vcv :cv oio:oçccv acoi aooo:oopç :pç acoioooc no0p:cioç,
:cv kovovcv aoc oi/aocv :iç onooik/ç oao·íociç koi :pç oiccko·cvopç :pç ccoí:copç ,opopç :pç ncoikpç
oaoo,o·popç. To acoi0coio ßc·:icopç :pç o:o,ccopç :cv koivcvikcv ooaovcv 0o ovo0ccop0oív aookcin/voc vo
cvio,c0ci :o koivcviko oi,:c ooço·cioç yio :iç aio cco·c:cç koivcvik/ç onoocç.
Bezzíooq zoo eni¿eipquoziuoô nepißózzovzoç uoi evío¿ooq zoo ovzo,oviouoô oziç o,opéç. H kcß/ovpop 0o
cio0c:poci oív:ono vono0coio yio :p 0/oaiop opncicv cçcapo/:popç nioç o:oopç (one-stop shops) yio :pv /vooçp
v/cv cai,ciopoccv nc o:o,o :p ncicop :cv oiooikooicv, :oc koo:ocç koi :cv ko0co:copoccv. Oo cioo,0ci
vono0coio yio :p ncicop :cv oocicv koi o··cv ooaovcv yio :p ßionp,ovio. H kcß/ovpop 0o cçoonooci a·pocç :o
ßooiko ßpno:o :pç Ecocaoìkpç Oopyioç yio :iç capocoicç :o 2010, kcoicç oc :onciç aoo:cooio:p:oç, oacç o
:ocoionoç, p ckaoioccop koi :o ·ioviko cnaooio. Ko:o :p oiookcio :oc caoncvoc /:ocç, 0o oac·cc0coc0oív k·cio:o
caoyy/·no:o nc :pv ncicop :cv ko0ooion/vcv onoißcv koi o··cv acoiooioncv yio :ocç oikpyooocç, :o çoonokcio,
:ocç ocnßo·oioyooçocç, :ocç np,ovikoíç, :ocç oo,i:/k:ovcç, :iç ooik/ç nc:oçoo/ç koi :ocç ·oyio:/ç. Eaiopç, o
oo·oç :pç E··pvikpç Eai:ooapç Av:oycvionoí 0o cvio,c0ci. Oi oyoo/ç oik:ícv 0o oac·cc0coc0oív o:ooioko,
ioicç o:ocç :onciç :cv nc:oçoocv koi :pç cv/oycioç, cvio,íov:oç aooo··p·o :iç oc0nio:ik/ç oo,/ç oc oc:oíç :ocç
:onciç oínçcvo nc :iç Ecocaoìk/ç ao·i:ik/ç.
Aio¿eípioq uoi onoupoziuonoíqoq upoziuov eni¿eipqoeov. Oi koo:ik/ç cai,ciopociç ao/aci vo caokciv:oi oc
ncyo·í:cop oioçovcio nc o:o,o :pv oíçpop :pç oaooo:iko:p:o :ocç koi :p ncicop :cv ¸pnicv :ocç. Oç aoc:o ßpno,
oi oikovonik/ç ko:oo:oociç yio :o 2009 :cv o/ko koo:ikcv cai,ciopoccv nc :iç ncyo·í:cocç ¸pni/ç, oçoí c·cy,0oív
oao ookc:oíç ·oyio:/ç, 0o opnooicc0oív o:o oiooik:co. Oo ocv:o,0ci /vo ,oovooioyoonno koi o,/oio oooopç yio
:p ßc·:icop :cv oikovonikcv caioooccv :cv ncyo·í:cocv ¸pnioyovcv cai,ciopoccv, kcoicç o:ov :on/o :cv
oiopoooooncv koi :cv n/ocv no¸ikpç nc:oçoooç. To cv ·oyc o,/oio oooopç 0o acoi·onßovci ocykckoin/vo n/:oo
yio :p ncicop :oc koo:ocç, nc:oçí :cv oaoicv civoi o cçoo0o·oyionoç :cv cçcapoc:oíncvcv oik:ícv koi p oíçpop
:cv :ino·oyicv. H kcß/ovpop 0o caovcçc:ooci :pv oçioaoipop opnooioç acoiocoioç, ocnacoi·onßovon/vcv :cv
ck:ooccv aoc ovpkocv oc opnooicç cai,ciopociç p o:pv kcß/ovpop. H kcß/ovpop 0o cçc:ooci acooi:/oc :p
ocvo:o:p:o ßc·:icopç :pç c:oioikpç oiokcß/ovpopç koi cvio,copç :pç caoa:cioç :pç koo:ikpç ioiok:poioç.
H ßezzíooq zqç onoppóçqoqç uoivoziuov uovôozíov zov ôiop0poziuov zoueíov uoi zoo 1oueíoo 2ovo¿qç. H
kcß/ovpop 0o ocvcoyoo:ci o:cvo nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap yio vo ocçpoci :o aoooo:o oaooooçpopç :cv
kovoc·icv :cv Aioo0oc:ikcv Toncicv koi :oc Toncioc lcvo,pç, nc:oçí o··cv nc :p 0/oaiop cçonpvioicv o:o,cv
yio :iç oi:pociç a·pocncv ßooion/vcv o:o lío:pno Aio,cioiopç H·pooçooicv koi nc:opoincv nc aio:oaoipn/vo
o:oi,cio koi nc :pv cio0/:pop cvoç oco:pno:oç «yopyoopç aoooycypç /oycv» :o oaoio 0o acoi·onßovci aoo0conicç
yio ko0c o:ooio :pç /ykoiopç koi cçoonoypç :cv /oycv. Oo caoßo··ov:oi :oc·o,io:ov o/ko ncyo·o /oyo ovo /:oç.
l:o a·oioio :oc ocvo·ikoí kovoc·ioc opnooicv cacvoíoccv aoc ocnçcvp0pkov o:o aooov aooyoonno, 0o
opniocoyp0ci /voç kcv:oikoç ·oyooioonoç aoc 0o ,opoinoaoici:oi yio aio:cociç :oc aooiao·oyionoí yio :o konno:i
:pç c0vikpç ocy,opno:ooo:popç :cv Aioo0oc:ikcv Toncicv koi :oc Toncioc lcvo,pç. Mio cioikp onooo kooíopç
0o opniocoyp0ci n/oo o:pv Eai:ooap nc o:o,o :pv cçooço·iop :pç :o,í:copç aoooooopç /oycv c,p·pç aoio:p:oç.
IJ. XPHMA1OAO1H2H 1OY HPOIPAMMA1O2


23. Oi ovó,ueç ¿pquozoôózqoqç zoo npo,póuuozoç ovouévezoi vo uozoç0oôv ue zq ¿pquozoôoziuq ozqpiçq onó
zo upózq-uézq zqç Zovqç zoo Eopo uoi zo AA1, evio¿ôovzoç nopózzqzo zqv npóoßooq oziç o,opéç ueçozoíov. Hooo
:p opnov:ikp opnooiovonikp aooooonoyp, aooß·/aocnc /vo ,opno:ooo:iko /··cinno :pç :oçccç :cv 110 oiç ccoc yio :pv
acoiooo :oc aooyoonno:oç, :o oaoio aooß·/ac:oi vo ko·cç0ci nc ov:io:oi,o oincop oovcio o:poiçpç oao :ocç c:oioocç o:pv
Ecoc¸cvp (80 oiç ccoc) koi n/oc :pç o:poiçpç :oc ANT (30 oiç ccoc). H E··ooo 0o oçioaoipoci :ocç aooocç oc:oíç
aooo··p·o, ko0 o·p :p oiookcio :oc aooyoonno:oç, ov:·cv:oç ,opno:ooo:pop oao :o oincop oovcio koi :o ANT oc
ovo·oyio 8 aooç 3 yio ko0c /nßoono (aoc nc:oo:oi nc :p ocvo··oyno:ikp ioo:inio :oc aooyoonno:oç). H oaoçooio:ikp
cçoonoyp :oc oikovonikoí aooyoonno:oç 0o ocnßo·ci o:pv oikovonikp ovokon,p koi 0o cvio,íoci :pv cnaio:ooívp :cv
oyoocv. Av p opnooiovonikp aooooonoyp aoo,copoci :o,í:coo oao :o ovoncvoncvo p ov oi ocv0pkcç :pç oyoooç
ßc·:ic0oív, p kcß/ovpop ov:io:oi,o ocv 0o ,ocioo:ci vo ov:·poci :o oívo·o :cv kcço·oicv oao :o np,oviono o:poiçpç :pç
EE koi ANT.
J. HAPAKOAOYOH2H 1OY HPOIPAMMA1O2
24. H aoooooç cçoonoypç :cv ao·i:ikcv o:o a·oioio :oc aooov:oç aooyoonno:oç 0o aoooko·oc0ci:oi n/oc
:oinpvioicv (koi ocvc,cv) aooo:ikcv koi:poicv oaoooopç (K.A.), ko0cç koi cvocik:ikcv o:o,cv, oioo0oc:ikcv opncicv
ovoçoooç, ovo0ccopoccv :oc aooyoonno:oç koi op:ocv. To koi:poio oc:o ovoç/oov:oi ·ca:oncocç o:ocç aivokcç 2 koi 3.
Oi aooo:ikoi o:o,oi n/,oi :o Ack/nßoio :oc 2010 civoi koi:poio oaoooopç (K.A.). Oi o:o,oi yio :pv acoiooo 2011-2013 civoi
cvocik:ikoi koi 0o nc:o:ooaoív oc K.A. yio :o 2011 ko:o :p ocí:cop ovo0ccopop :oc aooyoonno:oç aoiv oao :o :/·oç :oc
2010. Evo koivo Mvpnovio lcvcvvopopç nc:oçí :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç koi :pç EKT ooi¸ci, kcoicç, :iç oioo0oc:ik/ç
ao·i:ik/ç aoc aoo:civov:oi o:o Mvpnovio Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç koi 0/:ci /vo ocykckoin/vo
,ooviko a·oioio yio :pv cçoonoyp :ocç.
25. l:o a·oioio :pç ocnçcvioç, p Tooac¸o :pç E··oooç 0o ck:c·/oci nio oçio·oypop :cv oiooço·ioccv oínçcvo nc
:pv ao·i:ikp oiooço·ioccv :oc ANT. lc oc:o :o a·oioio koi yio vo oiccko·cv0ci p /ykoiop o·ok·pocop :pç oçio·oypopç, oi
oo,/ç /,ocv aooo,copoci :iç oaoi:oíncvcç a·pooçooicç co:c p oçio·oypop vo çckivpoci koi /,ocv pop cçocoiooo:poci
cçc:coikoíç c·cyk:/ç yio vo aoooo,ocv a·pooçooicç koi vo aooßoív oc oc¸p:pociç nc :o aooocaiko :oc ANT. l,c:iko nc
oc:o, koi ocoon/voc o:i oi a·pocn/ç oao :o ANT 0o ,opoinoaoip0oív yio oncop o:poiçp :oc aooiao·oyionoí, /vo nvpnovio
ocvcvvopopç nc:oçí :pç kcß/ovpopç koi :pç Tooac¸oç :pç E··oooç 0o ko0icococi /vo çcko0ooo a·oioio yio :p nooçp aoc
0o aooci p oaoa·pocnp :pç ,opno:ooo:popç oao :o ANT koi p cçcapo/:pop :cv :okcv koi o··cv ,occoccv. Oç n/ooç
oc:cv :cv oc0nioccv, oi ck:onicíociç :oc Toncioc 0o ko:o:i0cv:oi oc /vov cvioio opnooio ·oyooioono :pç kcß/ovpopç o:pv
Tooac¸o :pç E··oooç aooç ,opop.


Hívouoç 1. Ezzóôo. Aquooiovouiuó uézpo noo nepizoußóvei zo npó,pouuo
2ô1ô
oc ck. Ecoc " zoo AEH
1ooôo ô,5
Aíçpop :oc vHA 800 0,3
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o koíoino 200 0,1
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o :oiyooo 200 0,1
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o ao:o 50 0,0
1çoôo 1,9
Mcicop :oc nio0o·oyikoí koo:ocç n/oc ncicopç 13
oc
koi 14
oc
nio0oí koi :cv
caioono:cv
1100 0,5
Evoioncop ko:ovo·cop 700 0,3
Mcicociç o:iç ocv:oçciç (o:iç c,p·o:cocç ocv:oçciç) 350 0,1
Avoo:o·p :pç ß ooopç :oc caioono:oç o··p·cyyípç 400 0,2
Mcicop :cv ocv:oçccv n/oc :pç ncicopç :pç 13

koi 14

oív:oçpç 1500 0,6
Mcicop :cv opnooicv cacvoíoccv 500 0,2
2YAOAIKH E1H2IA EHIH1D2H 58ôô 2,5
2ô11
oc ck. Ecoc " zoo AEH
Mezoçopó enínzooqç onó zo npoq,oôuevo ézoç 1,1
Aíçpop :oc vHA 1000 0,4
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o koíoino 250 0,1
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o :oiyooo 300 0,1
Aíçpop :oc cioikoí çoooc ko:ovo·copç o:o ao:o 50 0,0
Mcicop :oc nio0o·oyikoí koo:ocç n/oc ncicopç 13
oc
koi 14
oc
nio0oí koi
caioono:cv
400 0,2
Mcicop :cv ocv:oçccv n/oc :pç ncicopç :pç 13

koi 14

oív:oçpç 500 0,2
1ooôo 2,2
vooo·oypop :cv oc0oio/:cv k:iono:cv 800 0,4
voooç ao·c:c·cioç 100 0,0
Aoyio:ikoç aooooiooionoç ciooopno:oç 50 0,0
Aikoicno:o :c,cocv aoiyvicv 200 0,1
Aocicç :c,cocv aoiyvicv 500 0,2
Eioikp cioçooo oc kcoooçoocç cai,ciopociç 600 0,3
T/·oç oio:popopç pnicaoi0oicv 500 0,2
vHA o··oy/ç o:iç caoko:pyooicç koi oicíocvop :pç ßoopç 1000 0,4
Hoooivo :/·p 300 0,1
Tcknpoio çooo·oypopç 400 0,2
Aíçpop :cv ov:ikcincvikcv oçicv :cv okivp:cv 400 0,2
vooo·oyio :cv onoißcv oc ciooç (oc:okivp:o) 150 0,1
1çoôo 1,ô
Evoioncop ko:ovo·cop 300 0,1
Eçoikovonpop oao :pv ciooycyp cvoaoipn/voc oco:pno:oç a·pocnpç nio0cv
Apnooioc
100 0,0
Hoycno ocv:oçccv 100 0,0
Eçoikovonpop aoocv oao :ov «Ko··ikoo:p» 500 0,2
Mcicociç o:iç ocv:oçciç (o:iç c,p·o:cocç ocv:oçciç) 150 0,1
Mcicop :cv opnooicv cacvoíoccv 500 0,2
2YAOAIKH E1H2IA EHIH1D2H 915ô 4.1


2ô12
oc ck. Ecoc " zoo AEH
1ooôo ô,7
Eioikoi çoooi ko:ovo·copç np-o·koo·oí,cv ao:cv 300 0,1
Aocicç :c,cocv aoiyvicv 225 0,1
Aikoicno:o :c,cocv aoiyvicv 400 0,2
vHA oicíocvop ßoopç 300 0,1
Tcknpoio çooo·oypopç 100 0,0
Aíçpop :cv ov:ikcincvikcv oçicv :cv okivp:cv 200 0,1
1çoôo 1,2
Mcicop aooo·p,ccv opnooicv cao··p·cv a/oov :oc 5.1 600 0,3
Eaioono:o ovcoyioç (nc ßoop c·o,io:o n/oo oioßicopç) 500 0,2
Hoycno ocv:oçccv 250 0,1
Eçoikovonpop aoocv oao :ov «Ko··ikoo:p» 500 0,2
Mcicop a·pocncv aooç :iç opnooicç cai,ciopociç 800 0.4
Mcicop :cv opnooicv cacvoíoccv 500 0,2

Mq-uo0opiouévo uézpo ,io zeizoop,iuó éçoôo

900

0,4
2YAOAIKH E1H2IA EHIH1D2H 5575 2,4


2ô13
oc ck. Ecoc " zoo AEH
1ooôo -0,3
Tcknpoio çooo·oypopç 100 0,0
Aocicç :c,cocv aoiyvicv -725 -0,3
1çoôo 0,5
Mcicop :cv aooo·p,ccv :cv opnooicv cao··p·cv a/oov :oc 5.1 500 0,2
Hoycno ocv:oçccv 200 0,1
Eçoikovonpop aoocv oao :ov «Ko··ikoo:p» 500 0,2
Mq-uo0opiouévo uézpo 42ôô 1,8
2YAOAIKH E1H2IA EHIH1D2H 4775 2,ô

2ô14
oc ck. Ecoc " zoo AEH
Hpooopivó uézpo -ô,4
Eioikp cioçooo oc kcoooçoocç cai,ciopociç (oiokoap :cv aooocoivcv n/:ocv) -600 -0,2
vooo·oypop :cv oc0oioc:cv k:iono:cv (oiokoap :cv aooocoivcv n/:ocv) -450 -0,2
Mq-uo0opiouévo uézpo 575ô 2,4
2YAOAIKH E1H2IA EHIH1D2H 47ôô 1,9

2YAOAIKA ME1PA 2ô1ô - 2ô14 3ôôôô 13,ôlouv-!" zcn-!" Ack-!" louv-!" zcn-!" Ack-!" Ack-!! Ack-!#
$%&'%( !) $%&'%( !) $%&'%( !) $%&'%( !) $%&'%( !) $%&'%( !) $%&'%( #) $%&'%( *)
!( Cpto oìo npooopµooµcvo npuìoycvcç c\\ctµµo ìqç ycvtkqç kuµcpvqoqç oc ìoµctokq µóoq -+(" -,(" -+(- (( (( (( -#(! #(,
#( Cpto oìtç npuìoycvctç ôonóvcç ìou kpoìtkou Þpouno\oytoµou *, +" .- (( (( (( .- ./
U|voxoç !" Lkkúòo# Uooortxú kptrqpto Anóòooqç $oc òtç Lupæ% cxróç xot ov ovoçépcrot úkko&
kptìqpto onoôooqç Lvôctkìtkot oìo¿ot
*( Cpto oìq ouooupcuoq vcuv ¿pcuv ono ìq ycvtkq kuµcpvqoq +) (( (( (( " " " " "
,( Cpto oìo ono0cµo ¿pcouç ìqç kcvìptkqç kuµcpvqoqç *,# *,# *,# (( (( (( *.+ ((
+( Cpto oìtç vccç cyyuqoctç ono ìqv kcvìptkq kuµcpvqoq #(" #(" #(" (( (( (( !(" "("
.( Cpto oìq ouooupcuoq vcuv ¿pcuv ono n\qpuµcç ¿pcouç ìptìuv q cyyuqocuv ono ìq ycvtkq
kuµcpvqoq ono no\uµcpq q ôtµcpq o¿qµoìo ntoìuocuv +) " " " (( (( (( " "
!) zupcuìtkó ono ! lovouoptou 0ckìoç kt ov ovo¢cpcìot ó\\o1(
#) zupcuìtkó ono ! lovouoptou #"!! 0ckìoç kt ov ovo¢cpcìot ó\\o1(
*) zupcuìtkó ono ! lovouoptou #"!# 0ckìoç kt ov ovo¢cpcìot ó\\o1(
,)zupcuìtkó ono ! lovouoptou #"!* 0ckìoç kt ov ovo¢cpcìot ó\\o1(
Mé¡pd Hµspoµqvid Mdkpooikovoµikq oqµdoid
Hpoqyoúµrvrç öpóorìç
1. Msiooq ¡ov ôd¬dvov yid µio0oúç kdi ouv¡óÇsiç µéoo ¡qç ¬spiko¬qç s¬iôoµó¡ov os µio0oúç kdi
ouv¡óÇsiç (sk¡óç d¬ó ¡iç kd¡o¡d¡sç).
Bs/¡iovsi ¡qv µiooiµó¡q¡d ¡ov ôqµooiov oikovoµikov, s¬qpsóçsi ¡iç
sÇs/iÇsiç o¡q ôidµóp¢ooq ¡ov µio0ov o¡ov iôio¡ikó ¡oµéd.
2. AúÇqoq ¡ou ouv¡s/so¡q 4HA d¬ó 21% os 23% kdi ¡ou µsioµévou ouv¡s/so¡q d¬ó 10% os 11%
kdi ¡ov siôikov ¢ópov os ¬o¡ó, ¡oiyópd kdi kdúoiµd µs d¬óôooq ¡ou/ó¿io¡ov 1,25 ôiç supo µéod
o¡o 2010.
Bs/¡iovsi ¡qv µiooiµó¡q¡d ¡ov ôqµooiov oikovoµikov.
3. Opioµóç oµóôdç kdi s¬iks¢d/qç o¡o FAK µs su0úvq ¡q ouykév¡pooq os ¡dµsidkq µóoq o¡oi¿siov
¡qç Fsvikqç Kuµépvqoqç.
Kd0iépooq dpµoôio¡q¡ov yid ¡qv sv¡óç ¡ou é¡ouç ôqµooiovoµikq
s¬iµ/sµq ¡qç ysvikqç kuµépvqoqç.
Aìop0pmtìkoí otó¿oì TíKoç Iouvíou "#$#
1. Aqµioupyid svóç dvsÇóp¡q¡ou Tdµsiou Xpqµd¡o¬io¡o¡ikqç Z¡d0spó¡q¡dç (TXZ) yid ¡q ôid¡qpqoq
¡qç supoo¡idç ¡ou ¿pqµd¡o¬io¡o¡ikoú ¡oµéd kdi é¡oi ¡qç ôuvd¡ó¡q¡dç svio¿uoqç ¡qç E//qvikqç
oikovoµidç µs ¡qv ¬dpo¿q ks¢d/didkqç svio¿uoqç o¡iç ¡pó¬sçsç sóv ¿psido¡si.
Evio¿úsi ¡q o¡d0spó¡q¡d o¡o ¿pqµd¡o¬io¡o¡ikó oúo¡qµd.
2. Yio0é¡qoq kdi évdpÇq s¢dpµoyqç ¡qç dvdôiopyóvooqç ¡qç ¡o¬ikqç du¡oôioikqoqç µs o¡ó¿o ¡q
µsiooq ¡ou dpi0µoú ¡ov ¡o¬ikov du¡oôioikqosov kdi ¡ov sk/syµévov/ôiopioµévov o¡s/s¿ov
(Kd//ikpó¡qç)
Bs/¡iovsi ¡qv µiooiµó¡q¡d ¡ov ôqµooiov oikovoµikov.
3. Kd¡ó0soq ¡po¬o¬oiqosov o¡o Nóµo 2362/1995 oo¡s (i) ¡o YHOÌK vd ¬pé¬si vd ¬dpouoióçsi
¡pis¡q ôqµooiovoµikq o¡pd¡qyikq kdi ¬poü¬o/oyioµó, (ii) vd siod¿0si µid ¬pooéyyioq d¬ó ¬óvo
¬poç ¡d kó¡o o¡qv kd¡óp¡ioq ¡ou ¬poü¬o/oyioµoú µs ópid ôd¬dvov o¡ov Kpd¡ikó Hpoü¬o/oyioµó
kdi ¬o/us¡qç sk¡iµqosiç ôd¬dvov dvó dpµóôio u¬oupysio, (iii) vd sioóysi d¬o0sµd¡ikó ék¡dk¡qç
dvóykqç, (iv) vd d¬di¡si ouµ¬/qpoµd¡ikó ¬poü¬o/oyioµó yid kó0s u¬épµdoq ôd¬dvov ¬óvo d¬ó
¡o d¬o0sµd¡ikó , (v) kdi vd sioóysi µq¿dvioµoúç s/éy¿ou dvó/qµqç u¬o¿psooso. O
¡po¬o¬oiqµévoç vóµoç 0d ¬pé¬si vd ¡s0si óµsod os io¿ú, kdi o¡o ¬/dioio ¡ou ¬poü¬o/oyioµoú ¡ou
2011
Bs/¡iovsi ¡qv dÇio¬io¡id ¡ou ¬poü¬o/oyioµoú kdi ¡ou ¬poypóµµd¡oç
ôqµooiovoµikqç ¬poodpµoyqç.
4. H E0vikq Avd/oyio¡ikq Ap¿q ¬pé¬si vd ¬dpouoióosi ék0soq yid ¡qv dÇio/óyqoq ¡ou sóv oi
¬dpóµs¡poi ¡ou véou ouo¡qµd¡oç svio¿úouv oqµdv¡ikó ¡q µdkpo¬pó0soµq dvd/oyio¡ikq iooppo¬id.
Msiovsi ¡o ôqµooiovoµikó kóo¡oç ¡qç yqpdvoqç kdi µs/¡iovsi ¡q
µdkpo¬pó0soµq µiooiµó¡q¡d ¡ov ôqµooiov oikovoµikov. AuÇóvsi ¡q
ouµµs¡o¿q o¡qv dyopó spydoidç.
TíKoç Zrntrµþpíou "#$#
1. Yio0é¡qoq µidç ouvo/ikqç µs¡dppú0µioqç ¡ou do¢d/io¡ikoú ouo¡qµd¡oç ¬ou vd ¬spiopiçsi ¡qv
¬poµ/s¬óµsvq dúÇqoq ¡ov ôqµooiov ôd¬dvov yid ouv¡óÇsiç kd¡ó ¡qv ¬spioôo 2010-60 os 2,5%
¡ou AEH.
Bs/¡iovsi ¡qv µiooiµó¡q¡d ¡ov ôqµooiov oikovoµikov.
2. Kd0iépooq ¡qç kd¡dypd¢qç ¡ov dvd/qµsov u¬o¿psoosov os ó/d ¡d u¬oupysid kdi ôqµóoiouç
opydvioµoúç. Aqµooio¬oiqoq µqvidiov o¡oi¿siov ¡qç ysvikqç kuµépvqoqç yid ¡qv s¡qoid sÇé/iÇq
¡ouç (ouµ¬spi/dµµdvoµévov ¡ov dvsÇó¢/q¡ov ¿psov).
Msiovsi ¡iç u¬spµóosiç ôd¬dvov.
3. Aqµooio¬oiqoq ¡ov ¿pqµd¡ooikovoµikov kd¡do¡óosov yid ¡o 2009 ¡ov ôékd ¬io s//siµµd¡ikov
ôqµooiov s¬i¿sipqosov, s/syµévsç d¬ó opko¡oúç s/syk¡éç, o¡qv s¬ioqµq io¡oos/iôd ¡ou
Y¬oupysiou Oikovoµikov.
AuÇóvsi ¡q ôid¢óvsid os o¿éoq µs ¡ouç kivôúvouç ¬ou d¬si/oúv ¡q
ôqµooiovoµikq µiooiµó¡q¡d.
4. E¢dpµoyq svóç d¬o¡s/soµd¡ikoú o¿qµd¡oç ôid¿sipioqç épyou (ouµ¬spi/dµµdvoµévqç ¡qç
duo¡qpqç s¬o¬¡sidç d¬ó ¡o YHOÌK kdi ¬év¡s oµóôsç sµ¬sipoyvoµóvov) yid ¡qv s¢dpµoyq svóç
o¿sôiou ¬ó¡dÇqç ¡qç ¢opoôid¢uyqç oo¡s vd svio¿u0si q ¢opo/oyikq ouµµóp¢ooq µéod d¬ó ¡qv
svio¿uoq ¡ou sio¬pdk¡ikoú µq¿dvioµoú kdi ¡qv sio¬pdÇq dvsÇó¢/q¡ov o¢si/ov d¬ó ¡ouç
µsyd/ú¡spouç o¢si/é¡sç - os ouv¡ovioµó µs ¡d do¢d/io¡ikó ¡dµsid, ¡qv dvdôiopyóvooq µidç
µovóôdç yid ¡ouç µsyd/ú¡spouç ¢opo/oyoúµsvouç ¬ou vd so¡ióçsi os du¡oúç ¬ou ouvsio¢épouv ¡d
µsyd/ú¡spd ¬ooó o¡d éooôd, évd io¿upó ¬póypdµµd s/éy¿ov yid ¡qv kd¡d¬o/éµqoq ¡qç
ouo¡qµd¡ikqç ¢opoôid¢uyqç d¬ó ó¡oµd µs µsyó/o ¬/oú¡o kdi s/sú0spouç s¬dyys/µd¡isç µs uµq/ó
siooôqµd¡d, ouµ¬spi/dµµdvoµévqç ¡qç ¬oivikqç ôioÇqç ¡ov µsyd/ú¡spov ¬dpdµd¡ov, ¡qv
svio¿uoq ¡ou ¬poypóµµd¡oç s/éy¿ov ¡ov ôq/oosov kdi ¡ov ¬/qpoµov
Boq0ó o¡qv s¬i¡suÇq ¡ov o¡ó¿ov yid ¡d éooôd kdi svio¿usi ¡q
µiooiµó¡q¡d ¡qç ¬poodpµoyqç ôisupúvov¡dç ¡qv kd¡dvoµq ¡ou
kóo¡ouç ¬poodpµoyqç.
TíKoç Arkrµþpíou "#$#
1. Aqµooio¬oiqoq µidç /s¬¡oµspoúç ék0soqç d¬ó ¡o YHOÌK os ouvspydoid µs ¡qv Evidid Ap¿q
H/qpoµqç yid ¡q ôoµq kdi ¡o s¬i¬sôo ¡ov dµoiµov kdi ¡o µéys0oç kdi ¡q ôuvdµikq ¡qç
d¬do¿ó/qoqç o¡q ysvikq kuµépvqoq
Msiovsi ¡qv k/iµókooq o¡iç dµoiµéç. Bs/¡iovsi ¡q ôid¢óvsid o¡qv
d¬do¿ó/qoq o¡o ôqµóoio ¡oµéd.
2. Yio0é¡qoq véou Kdvovioµoú Z¡d¡io¡ikov Y¬o¿psoosov yid ¡iç u¬qpsoisç ¬ou ouµµs¡é¿ouv o¡o
E//qvikó Z¡d¡io¡ikó Zúo¡qµd.
Evio¿úsi ¡qv sµ¬io¡ooúvq o¡d ôqµooiovoµikó o¡oi¿sid kdi u¬oo¡qpiçsi
¡q ôidµóp¢ooq ôqµooiovoµikqç ¬o/i¡ikqç.
3. Hpos¡oiµdoid svóç ¬poypóµµd¡oç d¬okpd¡iko¬oiqosov yid ¡qv ¬o/qoq ¬spiouoidkov o¡oi¿siov
kdi s¬i¿sipqosov ¬ou dvqkouv o¡o kpó¡oç µs o¡ó¿o ¡qv sio¬pdÇq 1 ôiç supo dvó é¡oç ¡qv ¬spioôo
Msiovsi ¡qv kpd¡ikq ¬dpéµµdoq o¡qv ¬pdyµd¡ikq oikovoµid, µs/¡iovsi
¡qv d¬o¡s/soµd¡ikó¡q¡d o¡qv dyopó kdi µsiovsi u¬spµóosiç o¡ov
2011-2013. ¬poü¬o/oyioµó.
1/ Oi ôidp0po¡ikoi o¡ó¿oi yid ¡o 2011 0d kd0opio¡oúv o¡iç dÇio/oyqosiç o¡o ¡é/oç Zs¬¡sµµpiou kdi

é/ A µ i 2010
Hivdkdç 3. E//óôd: Aidp0po¡ikó µé¡pd yid ¡o 2010 1/

1/ To o:oi,cio :oc aivoko caokciv:oi oc ovo0ccopop.

Mvquóvio 2ovevvóqoqç oziç

2YIKEKPIMEAE2 HPOÝHOOE2EI2 OIKOAOMIKH2 HOAI1IKH2
3 Moioo 2ô1ô

Oi :oinpvioicç ck:onicíociç :pç oincooíç oikovonikpç ßop0cioç oao :o Koo:p-M/·p :pç Ecoc¸cvpç 0o
ßooi¸ov:oi oc :oinpvioio ao·oyionoíç :cv aooiao0/occv yio o·p :p ,oovikp oiookcio :pç ocnçcvioç. H
oaoo/onccop :cv ooocc 0o ßooi¸c:oi o:pv :popop :cv aooo:ikcv koi:poicv caioooccv koi o:p 0c:ikp
oçio·oypop :pç aoooooc o:o koi:poio ao·i:ikpç :oc Mvpnovioc Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç
Ho·i:ikpç (MOXH) koi :oí :oc Mvpnovioc, :o oaoio ko0ooi¸ci :o ·ca:oncop koi:poio yio :iç oiooo,ik/ç
oçio·oypociç /cç :o :/ :oc 2011. To ·ca:oncop koi:poio yio :o /:p 2012 koi 2013 0o ko0ooio:oív nc :pv
cckoioio :pç oçio·oypopç :pç ovoiçpç :oc 2011.

cç o
v
oc
·oç
Oi oo,/ç oconcíov:oi oioßoc·cíov:oi nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap, :pv EKT koi :o ANT yio :pv cio0/:pop vo
ao·i:ikcv aoc ocv ooocv nc oc:o :o nvpnovio. Oo :ocç aoo/,ocv caiopç o·cç :iç oaoi:oíncvcç
a·pooçooicç yio :pv ooko·oí0pop :pç aoooooc koi :pç oikovonikpç koi ,opno:oaio:c:ikpç ko:oo:oopç
ocv
ao
ko:o :p oiookcio c·oaoipopç :oc aooyoonno:oç (Hoooo:pno 1). Hoiv oao :pv ko:oßo·p :cv oooccv, oi oo,/ç
ao/aci vo aoo/,ocv /k0cop ocnnooçcopç o,c:iko nc :pv cka·pocop :cv aooiao0/occv.

1. Evép,eieç ,io zov npozo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo ôeôzepoo zpiuqvoo
2ô1ô)

i. A oiovouiuq Eço,íovoq

Hoooooç ooov :pv ck:/·cop :oc aooiao·oyionoí :oc 2010 koi :o opnooiovoniko n/:oo aoc
cio0c:p0pkov o . H aoooooç oçio·oyci:oi oc o,/op nc :o (ococc:iko) pvioio ovc:o:o ooio
c··cinno:oç o:o MOXH (ocnacoi·onßovon/voc :oc Tc,vikoí Mvpnovioc lcvcvvopopç (TMl)). Oi oo,/ç 0o
·oßocv :o oko·oc0o n/:oo, aoc 0o cçoikovonpoocv ocvo·iko aooo ioo nc 2,5º :oc AEH :o 2010.

Aíçpop :cv ocv:c·co:cv :oc vHA, nc oaoooop :oc·o,io:ov 1800 ck. ccoc yio /vo a·pocç /:oç
(8 ck. ccoc :o 2010)·
Aíçpop :cv cioikcv çoocv ko:ovo·copç o:o koíoino, o:ov vo koi o:o o·koo·, nc oaoooop
:oc·o,io:ov 1.050 ck. ccoc yio /vo a·pocç /:oç (450 cko:. ccoc :o 2010)·
Mcicop :oc nio0o·oyioc :oc opnooioc :on/o nc :p ncicop :cv ococv Hoo,o, Xoio:ocy/vvcv
caioono:oç oocioç koi :cv caioono:cv aoc ko:oßo··ov:oi oc opnooiocç cao··p·ocç, nc :iç
0oo/ç cçoikovonpociç vo ov/o,ov:oi oc 1.500 ck. ccoc yio /vo a·pocç /:oç (1.100 ck. ccoc :o
10)·
icop :cv ococv Hoo,o, Xoio:ocy/vvcv koi caioono:oç oocioç aoc ko:oßo··ov:oi o:ocç
:oçioí,ocç, nc :oc:o,oovp aooo:ooio oc:cv aoc ·onßovocv ,onp·o:cocç ocv:oçciç, nc :iç
ko0oo/ç cçoikovonpociç vo ov/o,ov:oi oc 1.900 ck. ccoc yio /vo a·pocç /:oç (1.500 ck. ccoc :o
2010)·
Akíocop aio:coccv :oc aooiao·oyionoí yio oao0cno:iko oaooß·/a:cv, nc o:o,o :pv
cçoikovonpop 700 ck. ccoc·
Mcicop :cv c,p·o:cocv ocv:oçccv, nc o:o,o :pv ikovonpop 500 ck. ccoc yio /vo a·pocç
/:oç (350 ck. ccoc :o 2010)·
Ko:ooypop :cv acoiooo:cocv oao :iç aio:coc :oc aooiao·oyionoí yio :o caioono
o··p·cyyípç (ck:oç oao /vo n/ooç yio :pv ovokoíçio pç ç:c,cioç), nc o:o,o :pv cçoikovonpop
400 ck. ccoc·
Mcicop :cv opnooicv cacvoíoccv ko:o 500 ck. cco oíykoiop nc :ov io,íov:o o,coioono·
To Koivoßoí·io cio0c:ci, oacç aooß·/ac:oi o:o aooyoonno o:o0coo:p:oç :oc Iovocooioc 2010,
/vo vono aoc 0o 0coai¸ci nio aoooocc:ikp çooo·oyikp k·inoko yio o·cç :iç apy/ç ciooopno:oç
koi nio ooi¸ov:io cvioio ov:inc:caiop :oc ciooopno:oç aoc aoo/o,c:oi oao coyooio koi
acoiocoioko o:oi,cio·
To Koivoßoí·io cio0c:ci, oacç aooß·/ac:oi o:o aooyoonno o:o0coo:p:oç :oc Iovocooioc 2010,
/vo vono aoc 0o ko:ooyci :iç oao··oy/ç koi :iç oc:ovoncç çooo·oyik/ç oio:oçciç o:o
çooo·oyiko oío:pno, ocnacoi·onßovon/vcv :cv ciooopno:cv oao :o cioiko caioono:o aoc
nio
quo
oçooo
:p ocv/,cio :oin
00
koa
koi
ko
20
Mc
ocv
cço

p :
c oc
ko:oßo··ov:oi o:ocç opnooiocç cao··p·ocç. O vonoç io,íci ovooooniko oao :pv 1p Iovocooioc
2010.

ii. Aiop0poziuéç Aquooiovouiuéç Mezoppo0uíoeiç

H Kcß/ovpop 0o cio0c:poci /cç :o :/·p Iocvioc :oc 2010, /vo vono aoc 0o oaoi:ci :p npvioio opnooiccop
oao :o Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç (IAK) /ykoiocv, npvioicv o:o:io:ikcv o:oi,cicv (oc :onciokp ßoop)
yio :o /oooo, :iç ooaovcç koi :p ,opno:ooo:pop :oc Koo:ocç, ko0cç koi yio :iç ckkocnciç ooaovcç,
ocnacoi·onßovon/vcv :cv ·pçiaoo0concv oçci·cv.

iii. Pô0uioq uoi enonzeío ¿pquozoniozoziuoô zouéo

H Tooac¸o :pç E··oooç, ck n/oocç :pç Kcß/ovpopç, 0o oco:poci /vo ovcçoo:p:o Xopno:oaio:c:iko Toncio
l:o0coo:p:oç, nc io,cop oonp oiokcß/ovpopç, yio :pv ov:inc:caiop cvoc,oncvcv 0cno:cv çcocyyco:p:oç koi
yio vo oioçc·o,0ci p ccoco:io :oc ,opno:oaio:c:ikoí :on/o koi p ikovo:p:o :oc vo o:poiçci :pv c··pvikp
oikovonio, aoo/,ov:oç kcço·oiokp caoo:poiçp o:iç :ooac¸cç, ov ,ocioo:ci (Hoooo:pno 2).
Evooçp cçoonoypç cv:o:ikoaoipn/vpç caoa:cioç :cv :ooac¸cv, nc:oçí o··cv nc :p oio0cop acoiooo:cocv
ov0ocaivcv aoocv, nc okoao caiopç :pv ovo·p,p :pç caoa:cioç :oc ooço·io:ikoí k·oooc, oc,vp caoßo·p
ck0/occv ßooci oco:poo:cocv aoo0conicv koi :oinpvioicv c·/y,cv çcocyyco:p:oç oc okooicç ocv0pkcç
(stress tests).
Eaovcç/:oop :oc a:c,cc:ikoí vonoc o:ov ioic:iko :on/o yio vo oiooço·io:ci p ocnßo:o:p:o nc :iç
aooo:popociç :pç EKT.

iv. Aiop0poziuéç uezoppo0uíoeiç

Oi op¿éç 0o npoo0qooov uezoppo0uíoeiç ,io zov euoo,¿poviouó zqç ôquóoioç ôioíuqoqç:
To Koivoßoí·io 0o cykoivci vono0coio yio :p nc:oooí0niop :pç opnooioç oioikpopç oc :oaiko caiacoo, kcoicç
n/oc :pç ocy,cvccopç opncv, vonoo,icv koi acoiçcocicv nc o:o,o :p ncicop :cv ·ci:ocoyikcv ooaovcv koi
nio0cv.
To Koivoßoí·io 0o cykoivci vono0coio aoc oaoi:ci opnooiccop o:o oiooik:co o·cv :cv oaoçooccv aoc
oçoooív ovo·p,ciç cao,occoccv yio kovoí·io o:ov :on/o :pç ycvikpç kcß/ovpopç.
zqv evío¿ooq zov 0eouov zqç o,opóç ep,ooíoç:
cß/ovpop 0o çckivpoci oc¸p:pociç nc :ocç koivcvikoíç c:oioocç, aookcin/voc vo ovo0ccopoci :o a·oioio
ooyno:cíoccv :cv nio0cv o:ov ioic:iko :on/o koi :cv ocnßooccv.
zqv evío¿ooq zoo ovzo,oviouoô oziç ovoiuzéç o,opéç:
cß/ovpop 0o cio0c:poci vono yio :pv oa·oaoipop :pç ioocopç v/cv cai,ciopoccv.
cß/ovpop 0o cio0c:poci :pv ooi¸ov:io vono0coio yio :pv Oopyio yio :iç Yapocoicç.
cß/ovpop 0o cio0c:poci o,/oio ovooioo0ocopç yio :ov oiopoooooniko :on/o nc ,oovooioyoonno n/:ocv
io.
0o ko0ooi¸ci :ov :ooao nc :ov oaoio oi cai,ciopoiok/ç oooo:poio:p:cç 0o yivocv kcoooçoocç,
ocnacoi·onßovon/vcv :o k·cioino ¸pnioyovcv yoonncv·
0o oiooço·i¸ci :pv oao:c·cono:ikp cçoonoyp :cv oopyicv :pç EE aoc cai:o/aocv :ov
ov:oycviono nc:oçí :cv çoo/cv aooo,pç oiopooooonikcv capocoicv·
:cv
Iio
H K
oioa
Iio
H K
H K
H K
:o oao

0o aooß·/aci :pv ovooioo v, ocnacoi·onßovon/vpç :pç ac·popç
ypç koi o··cv acoiocoiokcv o:oi,cicv.

io zqv oôçqoq zqç onoppóçqoqç zov Aiop0poziuov 1oueíov uoi zoo 1oueíoo 2ovo¿qç:
0ocop :pç c:oiocioç ocnnc:o,c
I
H Kcß/ovpop 0o 0/oci oc cçoonoyp n/:oo, ocnacoi·onßovon/vpç :pç cçoonoypç :oc vonoc 3840/2010, yio :p
opniocoyio :pç «yopyoopç aoooycypç /oyoc», yio vo cai:cc,0oív oi cçonpvioioi o:o,oi yio :pv ck:oniccop
:cv a·pocncv oao :pv oaooooçpop :cv Aioo0oc:ikcv Toncicv koi :oc Toncioc lcvo,pç aoc aooß·/ac:oi
o:ov aoooko:c aivoko. H ocnnooçcop nc :ocç o:o,ocç 0o ao/aci vo nc:oo:oi nc aio:oaoipn/vo o:oi,cio. H
kcß/ovpop 0o ·oßci n/:oo yio :pv cai:ccçp c:poioc o:o,oc caoßo·pç 10 ncyo·cv /oycv cçoonoycv o:iç
capocoicç :pç Eai:ooapç.

Hpo,pouuoziuq nepíoôoç 2ôô7-2ô13
Aizqoeiç nzqpouov noo 0o onoßzq0oôv
uezoçô 2ô1ô uoi 2ô13
(oc ck. ccoc) 2ô1ô 2ô11 2ô12 2ô13
Ecocaoìko Hcoiçcocioko Toncio koi Toncio
lcvo,pç 2330 2600 2850 3000
Ecocaoìko Koivcviko Toncio 420 750 880 890
l:o,oç aoc:oc cçonpvoc :oc /:ocç 1105 1231 1284
l:o,oç ocí:cooc cçonpvoc :oc /:ocç 2245 2499 2606
lcvo·ikoç c:poioç o:o,oç 2750 3350 3730 3890

H Kcß/ovpop 0o oco:poci nio :c,vikp onooo coyooioç oc oncop caoçp nc :iç capocoicç :pç Eai:ooapç, yio vo
cociç :oc

H kcß/ov

o,i
opn
n/:o
ANT
cçooço·io:ci p :o,cio cçoonoyp :cv o) ncyo·cv /oycv o:ocç :onciç :cv nc:oçoocv, ß) acoißo··ov:ikcv
/oycv, y) coyo·cicv ,opno:oaio:c:ikcv :c,vikcv koi o) nc:oooc0nioccv :pç opnooioç oioikpopç,
oçioaoicv:oç :pv ocçpn/vp :c,vikp ßop0cio.
Kcß/ovpop 0o ao/aci vo /,ci o·ok·pococi :o n/:oo yio vo oiooço·ioci o:i oi aio: H
aooiao·oyionoí yio :pv c0vikp ocy,opno:ooo:pop :cv Aioo0oc:ikcv Toncicv koi :oc Toncioc lcvo,pç
oio,c:cíov:oi oc cioiko kcv:oiko ·oyooioono aoc ocv naooci vo ,opoinoaoip0ci yio kov/vo o··o okoao koi o
oaoioç 0o ao/aci vo civoi oio0/oinoç yio :pv aooo,p ocy,opno:ooo:popç yio o·ocç :ocç çoociç :pç ycvikpç
kcß/ovpopç.

2. Evép,eieç ,io zo ôeôzepo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo zpízoo zpiuqvoo
2ô1ô)

i. Aquooiovouiuq Hpooopuo,q
Aco:pop ck:/·cop :oc aooiao·oyionoí yio :o 2010 koi :cv n/:ocv opnooiovonikpç aooooonoypç aoc
cçoyy/·0pkov nc:/aci:o, ocnacoi·onßovon/vcv oc:cv aoc acoi/,ov:oi o:o aooov Mvpnovio. H aoooooç 0o
oçio·oyci:oi ßooci :cv (ococc:ikcv) :oinpvioicv ovc:o:cv ooicv c··cinno:oç :oc MOXH
c l (ocnacoi·onßovon/voc :o TM ).
pop 0o ko:o0/oci :o aooo,/oio :oc aooiao·oyionoí yio :o 2011 o:p Boc·p. O aooiao·oyionoç 0o
a·pooçooicç koi oç aoo/,ci ioaio:cç aooß·/,ciç yio o·ok·pop :pv ycvikp kcß/ovpop koi 0o o:o,cíci o:pv
acooi:/oc ncicop :oc c··cinno:oç :pç ycvikpç kcß/ovpopç oínçcvo nc :o MOXH. Oo acoi/,ci ovo·c:ikp
aooocoioop :cv n/:ocv opnooiovonikpç aooooonoypç í,ocç 3,2º :oc AEH (4.3º :oc AEH, ov ·pç0oív ca
v nc:oçoo/ç oao n/:oo aoc cçoonoo:pkov :o 2010), koi ovo·c:ik/ç a·pooçooicç yio :pv ko:oo:oop :cv
ooicv cai,ciopoccv.
O aooiao·oyionoç 0o acoi/,ci :o oko·oc0o n/:oo (oc cçoioc:ik/ç acoia:cociç, naoooív vo ·pç0oív ca o,iv
o aoc oaoç/oocv ovo·oyp cçoikovonpop ío:coo oao o:cvp ocvcoyooio nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap, :o
koi :pv EKT).


Eçoonoyp :oc kovovo ov:iko:oo:oopç novo :oc 20º :cv ocv:oçiooo:oíncvcv coyo¸on/vcv o:o
opnooio :on/o (kcß/ovpop, opnoi, opnooicç cai,ciopociç, :oaikp oc:ooioikpop, koo:ik/ç
Mcicop :pç cvoioncopç ko:ovo·copç :pç ycvikpç kcß/ovpopç ko:o :oc·o,io:ov 300
c:ooioikpopç nc o:o,o :pv ncicop :oc koo:ocç ko:o
:oc·o,io:ov 1.500 cko:onníoio ccoc oao :o 2011 cç :o 2013, oao :o oaoio :oc·o,io:ov 500
cko:onníoio ccoc n/oo o:o 2011.
:oçccv, nc o:o,o :pv cçoikovonpop 100
Mcicop :cv cacvoíoccv aoc ,opno:ooo:oív:oi oao cy,coiocç aooocç ko:o :oc·o,io:ov 1000
1, 2012 koi 2013.
Kivp:oo yio :p oí0niop :cv aoooßiooccv ,opopç ypç, oi oaoicç 0o oaoç/oocv caia·/ov /oooo
onníoio ccoc :o 2011 koi ocçovoncvcç oaoooociç :o 2012 koi 2013.
Aicíocvop :oi
naia:ocv o:pv ncicn/vp kovovikp k·inoko, nc oaoooop 1.000 cko:onncoicv ccoc.
l:ooiokp ciooycyp «aoooivoc çoooc» o:iç ckaona/ç oioçcioioc :oc ov0ooko, nc oaoooop 300
cko:onncoicv ccoc o:o 2011.
:c,cocv aoiyvicv. :oc·o,io:ov 500 cko:onníoio ccoc oao
ccoc oao oikoicno:o.
Aicíocvop :pç çooo·oyikpç ßoopç okivp:pç acoiocoioç ovoaooooono¸ov:oç :iç ov:ikcincvik/ç
c caiaooo0c:o
/oooo.
lc··oypç :oc cioikoí çoooc :/·ocç yio pnicaoi0oiocç ,coocç (:oc·o,io:ov 800 cko:onníoio :o
v
caocoycio, yio :pv :oaikp
ço·iopç oínçcvo nc :o o:o,o yio :o /··cinno :pç
koi :o ncooaoo0cono opnooiovoniko a·oioio yio :o
yivov:oi oio0/oino o:o oiooik:co

Eov ,ocioo:ci, :o koivoßoí·io 0o cykoivci o··oy/ç o:ov vono yio :pv ko:oo:iop :oc aooiao·oyionoí co:c vo
cociç a·pooçooicç yio
:pv ck:/·cop koi :iç aooß·/,ciç o·ok·popç :pç ycvikpç kcß/ovpopç ocnacoi·onßovon/vcv :pç :oaikpç
o:ov aooiao·oyiono 0o aooocoio¸ci :o ßooiko ncy/0p o,c:iko nc :pv ,opno:ooikovonikp caiooop
:cv ncyo·í:cocv opnooicv cai,ciopoccv, :o ocvoko·oc0o opnooiovoniko koi çooo·oyiko /çooo koi :ov

capocoicç koi o··oi opnooioi ooyovionoi)
cko:onníoio ccoc oc o,/op nc :o 2010, caia·/ov :pç aooß·caoncvpç cçoikovonpopç o:o a·oioio
:pç nc:oooí0niopç :pç opnooioç oioikpopç koi :pç ovooiooyovcopç :pç :oaikpç oc:ooioikpopç
(ß·/ac caoncvo n/:oo).
H kcß/ovpop çckivo :pv cçoonoyp :pç vono0coioç yio :p nc:oooí0niop :pç opnooioç oioikpopç
koi :pv ovooiooyovcop :pç :oaikpç o
Mp ,oopypop :pç :inooi0nikpç aooooonoypç :cv ocv
cko:onncoicv ccoc.
cko:onníoio ccoc oivov:oç aoo:cooio:p:o o:o cacvoc:iko aooyoonno:o aoc ,opno:ooo:oív:oi
oao koivo:iko kovoí·io.
Hooocoiv/ç «cioçoo/ç koiopç» o:iç ao·í kcoooçoocç cai,ciopociç, oi oaoicç 0o oaoç/oocv
caia·/ov /oooo í,ocç :oc·o,io:ov 600 cko:onníoio ccoc :o ,oovo yio :o 201
1.500 cko:onníoio ccoc oao :o 2011 cç :o 2013, oao :o oaoio :oc·o,io:ov 500 cko:onníoio
ccoc n/oo o:o 2011.
Evcoyoaoipop :cv :cknpoicv çooo·oypopç :cv caoyyc·no:icv nc oaoooop :oc·o,io:ov 400
cko:
:pç ßoopç :oc vHA n/oc :pç cçoonoypç oc capocoicç oi oaoicç opncoo cçoiooív
koi nc:oçooo opnov:ikoí aoooo:oí (:oc·o,io:ov 30º) :cv oyo0cv koi capocoicv aoc cai :oc
aooov:oç c
lc··oyp cooocv oao oociooo:pop
ac·pop oocicv koi 200 cko:onníoio
oçicç :cv okivp:cv nc o:o,o :pv oaokoniop :oc·o,io:ov 500 cko:onníoio cco
Aíçpop :pç çooo·oypopç onoißcv oc ciooç, ocnacoi·onßovon/vpç :pç çooo·oypopç
oc:okivp:cv nc ,oovonio0cop (:oc·o,io:ov 150 cko:onníoio ccoc).

,oo o).
Aíçpop çoooc o:o ciop ao·c:c·cioç nc oaoooop :oc·o,io:ov 100 cko:onníoio ccoc.
O aooiao·oyionoç 0o ooioci ovo·c:iko ovc:o:o ooio cçoocv yio ko0c
oc:ooioikpop koi :o :oncio koivcvikpç oo
ycvikpç kcß/ovpopç. Ac:o oçooo caiopç
2012-2013.
O aooiao·oyionoç 0o acoi·onßovci cvocik:ikp a·pooçoopop npvioicv cooocv ovo ko:pyooio
koi ooaovp ovo caocoycio. Eaikoiooaoipn/vo o:oi,cio 0o
:ok:iko.
oiooço·io:ci o:i :o o,/oio :oc aooiao·oyionoí oao :o 2011 koi nc:o 0o acoi/,ci ·ca:on
oc:ooioikpopç, :pç koivcvikpç ooço·iopç, :cv voookoncicv koi :cv o··cv vonikcv aooocacv. Evo
aoooo:pno
o,c:iko opnooiovoniko kivocvo.


ii. Aiop0poziuéç ôquooiovouiuéç uezoppo0uíoeiç

To Koivoßoí·io 0o cio0c:poci vono0coio yio :p ßc·:icop :pç oao:c·cono:iko:p:oç :pç çooo·oyikpç
i :oc A.N.T.
Eioiko:coo, 0o opniocoyp0ci /vo oao:c·cono:iko o,pno oio,cioiopç /oyoc (aoc 0o acoi·onßovci :pv oco:pop
ç oao o:ono nc ncyo·o a·oí:o koi c·cí0coocç caoyyc·no:icç nc c,p·o ciooopno:o,
ocnacoi·onßovon/vpç :pç aoivikpç oicçpç :cv ncyo·í:cocv aoooßo:cv, :pv cvio,cop :oc aooyoonno:oç
·/y,cv :cv op·coccv koi :cv a·pocncv.
To Koivoßoí·io 0o cio0c:poci :p nc:oooí0niop :oc ocv:oçio ·io:ci
ncooaoo p:o :oc. H nc:oooí0ni vp oioßoí·ccop
nc :pv ooap, :o ANT koi :pv EKT, koi p c vp op :p noko onp
ßicoino nikpç Ho·i:ikpç :pç EE. Oi aooonc:ooi :oc oco:pno:oç
0o cçooço·ioocv :pv nokooaoo0conp ovo·oyio:ikp iooo oac ooi¸c o : vikp
Avo·oy ao/aci vo acoi·onßovci ·oc0o cio.
Aa·oí o:oç ocv:o ccv n y,cv v cç vcv
ocv:oç i 0/oaiop oç c v/oc no:oç ocç
:ocç :coivoíç k cç. O ko0o ocon kovo :o
ocv:oçiooo:iko oikoicno:o, :iç cioçoo/ç, :ocç kovovcç ocoococcopç koi :pv :inooi0nikp
ocv:oçciç vo :inooi0noaoioív:oi·
Eiooycyp cvoç oc:ono:oc np,ovionoí aooooonoypç oaoc, ko0c :oio ,oovio oo,i¸ov:oç :o 2020,
0o ocçovci :iç (c·o,io:cç koi vono0c:pn/vcç) p·ikicç ocv:oçiooo:popç ovo·oyo nc :pv oíçpop
/k:oop yio :ov cao·oyiono :cv ocv:oçincv oaooo,cv oao :o :c·cc:oio a/v:c /:p o:o oívo·o
:oc coyooiokoí ßioc (oio:pocv:oç :o kck:pn/vo oikoicno:o)·
ocv:oçciç·
oopno:oç ßooion/voc oc ciooopno:iko koi:poio yio :ocç
p·ikicn/vocç (aovc oao :o vono0c:pn/vo ooio p·ikioç ocv:oçiooo:popç), yio :pv aooo:ooio
c i k
:cv cioikcv kovovcv yio :ocç ooço·ion/vocç aoiv oao :o
oio,cioiopç koi :cv c·/y,cv cçoono¸ov:oç :iç oco:oociç :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç ko
caiß·c,p :oc YHOIK koi cioik/ç onoocç) co:c vo cçoonoo:oív n/:oo cvov:io o:p çooooioçcyp koi vo
oaoko:oo:o0ci p çooo·oyikp ocnnooçcop n/oo oao. :pv cvio,cop :oc cioaook:ikoí np,ovionoí koi :pv
cioaooçp ovcioaook:cv oçci·cv oao :ocç ncyo·í:coocç oçci·/:cç (oc ocv:oviono nc :o ooço·io:iko :oncio),
:pv ovooiooyovcop nioç novoooç yio :ocç çooo·oyoíncvocç nc ncyo·o ciooopno:o aoc vo co:io¸ci oc oc:oíç
aoc ocvcioç/oocv :o ncyo·í:coo aooo o:o /oooo, /vo io,coo aooyoonno c·/y,cv yio :pv ko:oao·/npop :pç
oco:pno:ikpç çooooioçcyp
c
oo:ikoí oco:pno:oç aookcin/voc vo cçooço
op 0o o,coioo:ci oc o:c 0cono koi nokooaoo0cono p ßicoino:
Ecocaoìkp Eai: k:incnc caia:c ç o:p oaoo0c
:p:o 0o caikcoc0ci oao :pv Eai:ooap Oikovo
ooaio, ç ko0 :oi oa pv E0
io:ikp Ao,p. H nc:oooí0niop 0o :o oko o:oi,
o:ccop :oc ko:okcono:ion/voc oco:pn
iooo:ikcv :oncicv oc :oio :oncio ko
ç
cv
c :p oc
vioioc
ccop :c
oco:p
io:onc
yio o·
oi nc··ov:ikoíç coyo¸oncvo i v/oi ·ikcç cc:ikoi vcç yio
ovoaooooonoyp :cv ocv:oçiooo:ikcv oikoicno:cv ao/aci vo cçoono¸ov:oi ko: ovo·oyio aooç
o·ocç oao :pv 1 Iovocooioc 2013·
Eiooycyp cvoç cvioioc ooioc p·ikioç ocv:oçiooo:popç o:o 65 /:p, okonp koi yio :iç ycvoikcç o:o
opnooio :on/o (o:ooioko oao :pv 1p Iovocooioc 2011), aoc 0o o·ok·poc0ci cç :ov Ack/nßoio
:oc 2013·
l:ooiokp oíçpop :pç c·o,io:pç ov:oaooo:ikpç acoioooc yio ocv:oçiooo:pop nc a·pop oív:oçp
oao 37 oc 40 /:p cç :o 2015·
Tooaoaoipop :oc :íaoc oaovonpç oív:oçpç o:o ov:oaooo:iko o,pno yio :pv cvio,cop :pç
o,/opç nc:oçí :cv cioçoocv aoc ko:oßo··ov:oi koi :cv aooo,cv aoc ·onßovov:oi, nc :o
aoooo:o ocoococcopç vo acoiooi¸c:oi oc /vo n/oo c:poio oc0no :pç :oçpç :oc 1,2º, koi oi
:oc aoooookinoc ¸cpç ko:o :p ocv:oçiooo:pop·
Ea
Mcicop :oc ovc:o:oc ooioc o:iç
Eiooycyp cvoç cyycpn/voc cio
:cv aio cco·c:cv onoocv, ocnßo:o nc :p ßicoino:p:o :cv opnooicv oikovonikcv·
M/:oo yio :ov acoiooiono :pç aoooßoopç o:pv aoocop ocv:oçiooo:pop. Eioiko:coo, p oíçpop
:pç c·o,io:pç p·ikioç aoocopç ocv:oçiooo:popç o:o 60 /:p oao :pv 1p Iovocooioc 2011,
ocnacoi·onßovon/vcv koi :cv oyo¸on/vcv o:o ßoo/o ko ov0cyicivo caoyyc·no oi ckcivcv nc
40 ,oovio cioçoocv. Ko:ooypop
1993 (nc aooo··p·p oio:popop :cv kck:pn/vcv oikoicno:cv). Ocoioo:ikp ovo0ccopop :oc
ko:o·oyoc :cv ßoo/cv koi ov0cyicivcv caoyyc·no:cv·
Mcicop :cv ocv:oçiooo:ikcv aooo,cv (ko:o 6º c:poicç) yio :o o:ono aoc ocv:oçiooo:oív:oi
nc:oçí :cv p·ikicv 60 koi 65, nc acoiooo ocvcioçoocv nikoo:cop :cv 40 c:cv·
Eiooycyp oco:poo:cocv oocv koi :ok:ikp caovcç/:oop :pç a·pocopç :cv aooiao0/occv yio
:iç ocv:oçciç ovoapoioç.

H kcß/ovpop 0o cio0c:poci nc:oooí0niop :oc I.A.K., aoc 0o acoi·onßovci :o oko·oc0o.

Evocvoncop :oc oo·oc :oc I.A.K. o:o o,coioono koi :ov /·cy,o :oc aooiao·oyionoí
Hooo,p oaoooi:p:cv aoocv oc ooocç aooocaikoí c,p·oí caia/ooc, caooonpç koi cçoa·io:ikpç
oo,p oçioaio:cv ocoon/vcv
H
opn :oi,cicv.
ívio :oc 2010, :p opnooiccop /ykoiocv, npvioicv o:o:io:ikcv o:oi,cicv
okoncio, ooyovionoi :oaikpç oc:ooioikpopç koi voniko aooocao)·
v ,opno:ooikovonikp
H Tooac¸o
civoi iko.
Oo no:oaio:c:ikoíç çoociç.

Hpóoôoç
:p
cç :ocç opnooiocç cao··p·ocç koi 0o oao:c·ci n/ooç :pç ccoí:copç nc:oooí0niopç
c oco:pno:oç oio,cioiopç ov0ocaivcv aoocv. Ac:o 0o ao/aci vo oopypoci oc /vo oío:pno aoc p onoißp 0o
Eai:ooap, :o ANT koi :pv EKT. Oi o:o,oi :cv c·/y,cv civoi.
caoo:poiçpç, oio,cioio:ikpç ooyovcopç koi a·pooçooiokcv oco:pno:cv
Hooo,p oiooço·ioccv yio :ocç cao··p·ocç :oc I.A.K. oa/vov:i oc ao·i:ik/ç aoocnßoociç koi
aooß·c,p yio aooocaikp cc0ívp yio :pv ao
Evocvoncop :cv 0conikcv np,ovioncv yio aooo,p oçioaio:cv koi cí·oycv caiopncv
opnooiovonikcv aooß·/,ccv oi oaoicç 0o ·onßovocv ca o,iv :iç oio0/oincç aoooço:cç
cçc·içciç koi :oociç o:pv aoocio ck:/·copç. Iio :o okoao oc:o oi caiopncç nokoooikovonik/ç
aooß·/,ciç 0o ao/aci vo oçio·oyoív:oi oao cçc:coikoíç cnaciooyvcnovcç

Kcß/ovpop 0o ·oßci :o oko·oc0o n/:oo yio vo cçooço·ioci :pv /ykoiop aooo,p oçioaio:cv
ooiovonikcv ·oyooiooncv koi o:o:io:ikcv o
To IAK çckivo, :ov Io
(oc :onciokp ßoop) yio :o /oooo, :iç ooaovcç koi :p ,opno:ooo:pop koi :iç ·pçiaoo0concç
oçci·/ç (,o/p) yio :p «oio0/oinp ycvikp kcß/ovpop» koi :cv cain/oocç çoo/cv :pç (koo:oç,
koivcvikp ooço·iop, voo
H Kcß/ovpop 0o cio0c:poci /vo ·ca:onco/ç, oconcc:iko ,oovooioyoonno o,coioc oooopç, aoc 0o
ocnçcvp0ci nc :pv Eurostat, yio :p ßc·:icop :pç oc··oypç koi cacçcoyooioç :cv ocoon/vcv :pç
ycvikpç kcß/ovpopç aoc oaoi:oív:oi ßooci :oc cçio:oncvoc vonikoí a·oioioc :pç EE, cioiko:coo
nc :pv cvio,cop :cv np,ovioncv aoc oiooço·i¸ocv :pv :o,cio koi oo0p aooo,p :cv ocoon/vcv
oc:cv, :p oiooço·iop :pç aooocaikpç cc0ívpç oc acoia:cop coço·n/vcv ovoçoocv· koi :pv
ovo¸p:pop :pç ko:o··p·pç cai:oaioç :c,vikpç ßop0cioç nc o:o,o :o,cio aooooo·
H Kcß/ovpop 0o oo,ioci vo opnooicíci /ykoiocç a·pooçooicç o,c:iko nc :p
ko:oo:oop o:iç opnooicç cai,ciopociç koi oc o··ocç opnooiocç çoociç aoc ocv caoyov:oi o:p
ycvikp kcß/ovpop (ocnacoi·onßovon/vcv ·ca:oncocv ko:oo:ooccv oao:c·cono:cv ,opoccv,
ioo·oyioncv koi o:oi,cio yio :pv oaoo,o·pop koi :iç nio0o·oyik/ç ooaovcç). Iio :o okoao oc:o,
0o opniocoyp0ci /voç :ok:ikoç koi /ykoiooç np,ovionoç ovoçoooç.

iii. Enonzeío uoi pô0uioq zoo ¿pquozoniozoziuoô zouéo

:pç E··oooç koi p kcß/ovpop 0o oiooço·ioocv o:i :o Toncio Xopno:oaio:c:ikpç l:o0coo:p:oç
a·pocç ·ci:ocoy
ovo0ccop0ci p caookcio :o a:c,cc:iko a·oioio, yio :iç :ooac¸cç koi :ocç np ,op
iv. Aiop0poziuéç uezoppo0uíoeiç

zov uezoppo0uíoeov ,io zov euoo,¿poviouó zqç ôquóoioç ôioíuqoqç:
H kcß/ovpop 0o çckivpoci :p oiooikooio, ocnacoi·onßovon/vcv :cv oo,cv koi :oc ,oovooioyoonno:oç, yio
opniocoyio cvoç oa·oaoipn/voc oco:pno:oç onoißcv aoc 0o ko·ía:ci :ocç ßooikoíç nio0oíç koi :o
o:o. Oo oçooo o·o caioon
:o
ov:ovok·o :pv aoooycyiko:p:o koi :o ko0pkov:o.

H kcß/ovpop 0o cykoiviooci :p ,opop ·ci:ocoyikcv c·/y,cv :pç opnooioç oioikpopç oc kcv:oiko caiacoo koi
:cv cçio:oncvcv koivcvikcv aooyoonno:cv. Oi /·cy,oi 0o aooyno:oaoioív:oi oao oic0vcç
ovoyvcoion/vocç cçc:coikoíç cnaciooyvcnovcç. Oi Icvikoi Oooi aoc 0o oi/aocv :ocç c·/y,ocç 0o
ocnçcvp0oív nc :pv Ecocaoìkp

No yivci oao·oyionoç o,c:iko nc :p ,opop aoocv, ocnacoi·onßovon/vcv :cv ov0ocaivcv
aoocv, vo oo,ioocv vo ck:c·oív:oi kcßcovp:ik/ç ·ci:ocoyicç (a.,., oaoo,o·pop, oyo0o koi

Oi oo,/ç 0o ao/aci vo 0/oocv oc a·pop ·ci:ocoyio :o Icviko Enaooiko Mp:oco (IEMH).
:ocç acoiooionoíç aoc
ocv aooß·/aov:oi o:pv Oopyio 96/26/EE :pç 29 Aaoi·ioc 1996 o,c:iko nc :pv cioooo o:o caoyyc·no :cv
Eaiopç
Aaoç

o
ao·i:ikcv

H kcß
ncicop
:o
H kc
opn ovo /:oç :pv acoiooo 2011-2013.

ouiuéç uezoppo0uíoeiç
c oc ocv/,cio :cv
oc¸p:poccv nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap koi :o ANT. To oko·oc0o ao/aci vo civoi n/ooç :pç nc:oooí0niopç.
capocoicç) oc kcv:oiko caiacoo koi oc caoa:cconcvocç opnooiocç ooyovionoíç
No ko0ooio:oív oooociç cçoo0o·oyionoí :pç ooyovcopç :pç opnooioç oioikpopç koi vo
caooçocv oç/·p oc ooocç aoooycyiko:p:oç, vo aooo:ikoaoip0ci ai0ovp cçoikovonpop opnooicv
ooaovcv oao :pv cçoonoyp oc:cv :cv ooooccv
No oçio·oyp0ci p oao:c·cono:iko:p:o koi ko:o··p·o:p:o :cv caoo,ococv koivcvikcv
aooyoonno:cv koi vo yivocv aoo:oociç yio :pv nc:oooí0niop p :pv ko:ooypop :cv ·iyo:coo
oao:c·cono:ikcv, ko0cç koi vo vo aooo:ikoaoip0ci ai0ovp cçoikovonpop opnooicv ooaovcv
oao :pv cçoonoyp oc:cv :cv ooooccv.

Evío¿ooq zoo ovzo,oviouoô oziç ovoi¿zéç o,opéç:
l:o a·oioio :pç Oopyioç yio :iç Yapocoicç, p kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :pv ko:oyooçp :cv cçio:oncvcv
k·ooikcv vono0coicv (screening) koi 0o oiooço·ioci :p ·ci:ocoyio :cv opncicv novooikpç caoçpç (single
points of contact).
H kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio yio :iç ooik/ç nc:oçoo/ç çoo:icv aoc 0o ooci

ooikcv nc:oçoocv cnaooccno:cv koi :iç c·o,io:cç o:o0co/ç :in/ç.
0o ckococi Hoocooiko Aio:oyno yio :pv oac·cc0/ocop :pç ,ovooikpç oyoooç cv/oycioç koi Yaocoyikp
oop yio :ov cçoo0o·oyiono :cv :incv ko:ovo·copç p·ck:oikpç cv/oycioç.
Hpoo0qoq enevôôoeov uoi eço,o,ov:
H kcß/ovpop 0o aooci n/:oo, oc ocnçcvio nc :ocç kovovcç ov:oycvionoí :pç EE, yio vo oiccko·ívci :iç AEE
koi :iç cacvoíociç oc koivo:onocç koi o:oo:pyikoíç :onciç (aoooivcç ßionp,ovicç, :c,vo·oyicç a·pooçooikpç
o cvicv k·a), n/oc :pç ovo0cc k i caik iv opopç :oc Eacvoc:ikoí Nonoc, :pç cio0/:popç n/:ocv aoc 0o
oiccko·ívocv lAIT, oooociç aoc 0o aooc0oív aooyoonno:o ncyo·cv AEE koi n/:oo cvocvoncopç :cv
aooc0popç :cv cçoycycv.
3. Evép,eieç ,io zov zpízo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí éoç zo zézoç zoo zézopzoo zpiuqvoo
2ô1ô)

i. Aquooiovouiuq Hpooopuo,q

/ovpop 0o cai:í,ci :ov o:o,o :oc aooyoonno:oç :oc 2010 yio :o /··cinno :pç ycvikpç kcß/ovpopç.
To koivoßoí·io 0o cio0c:poci :o aooo,/oio :oc aooiao·oyionoí yio :o 2011 o:o,cíov:oç o:pv acooi:/oc
:oc c··cinno:oç :pç ycvikpç kcß/ovpopç, ocnacoi·onßovov:oç :o n/:oo aooooonoypç aoc aooooiooi¸ci
aooov Mvpnovio.
ß/ovpop 0o aooc:oinooci /vo o,/oio oaokoo:ikoaoipoccv yio :pv ac·pop acoiocoiokcv o:oi,cicv koi
ooicv cai,ciopoccv nc okoao :pv cioaooçp :oc·o,io:ov 1 oiç Ecoc
ii. Aiop0poziuéç ôquooiov

H kcß/ovpop 0o cio0c:poci :o vonoo,/oio yio :pv cvocvoncop :oc opnooiovonikoí a·oioio

H ciooycyp cvoç ncooaoo0conoc opnooiovonikoí a·oioioc yio :p ycvikp kcß/ovpop ßooci cvoç
oivov:oç o:ov Yaocoyo
i oao :ov Yaocoyo
Oikovonikcv
H oiooço·iop o:i :o koivoßoí·io ocv o··o¸ci :o ocvo·iko n/yc0oç :oc aooiao·oyionoí ko:o :o
/oooo.
To
ocnçcvio

iii. Aiop0poziuéç uezoppo0uíoeiç

poviouóç zqç ôquóoioç ôioíuqoqç:

cçoonoyp :pç nc:oooí0niopç :pç :oaikpç oc:ooioikpopç.
H kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :p opniocoyio :pç Evioioç Ao,pç H·pocncv yio :ocç nio0oíç o:o opnooio
ci nio ovo·c:ikp /k0cop, ßooion/vp oc a·pooçooicç koi nc :p
cvcoyooio :pç Ao,pç Evioicv H·pocncv, yio :p oonp koi :o í,oç :cv oao¸pnicoccv, :o n/yc0oç koi :p
kcß/ovpop 0o cio0c:poci vonoo,/oio koi n/:oo oaoooi:p:o yio :pv cçoonoyp :pç o:¸/v:oç yio Ko·í:cop
í0niop.
çoonokcv
ov:iyooço (, ocnacoi·onßovon/voc koi cvoç oco:pno:oç p·ck:oovikpç aoooko·oí0popç :cv ocv:oycv :cv
yio:ocv.
:oic:oíç kc·ioncvoc ovc:o:oc ooioc ooaovcv yio :o koo:oç, :ocç çoociç koivcvikpç ooço·iopç
koi :pv :oaikp oc:ooioikpop
H cvocvoncop :pç 0/opç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv oc o,/op nc :o cao·oiao caocoycio :ooo
ko:o :pv çoop aooc:oinooioç ooo koi ck:/·copç :oc aooiao·oyionoí (
oikoicno oovpoikcoioç o:iç oaoçoociç yio ooaovcç koi o:pv ck:/·cop :ocç)
H ciooycyp cao,occ:ikoí oao0cno:ikoí /k:ok:cv ovoykcv o:ov aooiao·oyiono, :pç :oçccç
:oc 10º :pç ocvo·ikpç aio:copç yio koo:ik/ç ooaovcç, ck:oç oao nio0oíç, ocv:oçciç koi
:okocç. H ,opop :oc oao0cno:ikoí /k:ok:pç ovoykpç 0o oaoçooi¸c:o
o:ooio /ykoiopç, o··o caikcv:ocvc:oi o:p oív0cop :cv opnooicv ooaovcv koi cooocv koi o:pv
oçioaio:io :cv aooß·/,ccv yio :o /çooo koi :o
H ciooycyp io,coo:cocv np,ovioncv c·/y,oc :cv ooaovcv, cioiko:coo n/oc :pç cçoonoypç
ko:o··p·cv c·/y,cv yio :pv aoooko·oí0pop :pç ovo·p,pç cao,occoccv, n/oc :cv oaoicv oi
çoociç ooaovcv (caocoycio, :oaikp oc:ooioikpop, ooyovionoi koivcvikpç ooço·iopç,
voookoncio koi voniko aooocao) 0o ovoç/oov:oi :ok:iko o:o Yaocoycio Oikovonikcv o,c:iko
nc :iç ckkocnciç ovo·p,ciç cao,occoccv oc oíykoiop nc :iç aio:cociç :oc aooiao·oyionoí.
H ciooycyp cvoç kovovo cooocv yio :pv ycvikp kcß/ovpop, oínçcvo nc :ov oaoio p oio0cop
:cv cooocv cçooov oc:o çcacovoív :iç aooß·/,ciç 0o ko0ooi¸c:oi ck :cv aoo:/ocv o:ov
aooiao·oyiono.
H opniocoyio nioç cioikpç capocoioç aooiao·oyionoí o:o Koivoßoí·io aoc 0o aoo/,ci
ovcçoo:p:cç ocnßoc·/ç koi cioiko ·ca:oncop /·cy,o oc opnooiovoniko ¸p:pno:o, 0o ovoç/oc:oi
opnooicç yio :o opnooiovoniko o,/oio koi :pv ck:/·cop :ocç, ko0cç koi yio :iç
nokoooikovonik/ç cao0/ociç aoc ,opoinoaoioív:oi o:ov aooiao·oyiono.

koivoßoí·io 0o cio0c:poci nc:oooí0niop :oc vonikoí a·oioioc aoc oi/aci :ocç nio0oíç :oc opnooioc oc
nc :ov aooov Mvpnovio.
Mezoppô0uioq uoi euoo,¿
H kcß/ovpop 0o cio0c:poci o·o :o oaoooi:p:o vonoo,/oio koi oio:oyno:o aoc oaoi:oív:oi yio :pv a·pop
:on/o. To Yaocoycio Oikovonikcv 0o opnooicío
o
ocvonikp :pç oaoo,o·popç o:p ycvikp kcß/ovpop.
Oi oo,/ç 0o o·ok·pocoocv :p aoc:p çoop :pç nc:oooí0niopç yio :o cvioio oío:pno koo:ikcv ocnßooccv, nc
:p opniocoyio nioç kcv:oikpç oo,pç aoonp0cicv koi nc :pv oncop cçoonoyp :pç p·ck:oovikpç a·o:çoonoç yio
:iç koo:ik/ç ocnßoociç koi 0o ciooyocv :p ,opop p·ck:oovikcv oco:pno:cv opnoaoooioç. Oo ao/aci vo
oiooço·io:ci nio koivp aooo/yyiop koi koiv/ç oiooikooicç yio :p oicv/oycio a·ciooo:ikcv oioycvioncv, ko0cç
koi yio c·/y,ocç ck :cv aoo:/ocv (ex ante) koi ck :cv co:/ocv (ex post).
H
P
Iio zov euoo,¿poviouó zoo ooozquozoç o,eíoç:
H Kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio yio :o 0coniko a·oioio aoonp0cicv cycioç (Nonoç 3580/2007), 0o
opniocoypoci oío:pno yio :p oio,cioiop :cv çoonokcv, :o oaoio 0o ccvoci :pv ,opop ycvooincv

H Kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :o aooyoonno np,ovooyovcopç :cv voookoncicv, ovoßo0ni¸ov:oç :o
ko:oo:iopç :cv aooiao·oyioncv :ocç koi :p nc:oooí0niop :cv oco:pno:cv oioikpopç, ·oyio:ikpç
(ocnacoi·onßovon/voc koi oia·oyooçikoí ·oyio:ikoí oco:pno:oç) koi ,op
oco:pno:o
oio,cioiopç no:ooikovonikpç
H Kcß/ovpop
Evô
c ocv/,cio oio·oyoc nc koivcvikoíç c:oioocç, p Kcß/ovpop 0o aoo:civci koi :o Koivoßoí·io 0o cio0c:poci
oyikcv oioaooyno:cíoccv o:ov ioic:iko :on/o, aoc 0o
coyooioç koi :p ncyo·í:cop ccc·içio o:p oio,cioiop :oc
,onp·o:coo oao :iç
:o oc caiacoo
vo ko:oçíyocv o:p oioi:poio ov oioçcvoív nc :p aoo:oop :oc ncoo·oßp:p.
v:oi o:i oi :o/,ov:cç ko:c:o:oi nio0oi 0o
ov:oç :pv acoiooo no0p:cioç
io v/cç 0/ociç coyooioç o:o /vo /:oç, ncicvov:oç :o ocvo·iko caiacoo oao¸pnicopç oc acoia:cop oao·copç
koi oiooço·i¸ov:oç o:i :o ko0co:cç oao¸pnicopç 0o civoi :o ioio yio cioikccn/vocç koi ovcioikcc:ocç
coyoaoipopç :cv kovovcv no¸ikcv oao·íoccv cioiko yio ncyo·cç
cai,ciopociç koi oiccko·ívov:oç :p ,opop ocnßooccv aooocoivpç coyooioç koi pnioaoo,o·popç.
ci
capocoicv, ncicvov:oç opnov:iko :iç oaoi:pociç aoc ovoç/oov:oi o:o Ao0oo 15 koi 25 :pç Oopyioç yio :iç
apocoicç koi cioiko oaoi:pociç o,c:i¸oncvcç nc aooo:ikoíç koi yccyooçikoíç acoiooionoíç, vonik/ç
oaoi:pociç, nc:o,ik/ç oaoi:pociç, ko:c:cocç p ovc:cocç onoiß/ç koi acoiooionoíç oc ao·c:oncok/ç
iko nc :pv c·cc0coio aooo,pç capocoicv :oc Ao0ooc 16 :pç Oopyioç yio :iç Yapocoicç n/oc
ioç aooo/yyiopç, p oaoio 0o oiooço·i¸ci vonikp ßcßoio:p:o yio :ocç aooo,ocç capocoicv, op·oop
ko0ooi vono0coio çcko0ooo aoicç aooiao0/ociç oçoooív p o,i
·no:o
:pv E··ooo
0no
:cv ocnßo·oioyooçcv, yccyooçikoíç acoiooionoíç o,c:iko nc :o aoc naoooív oi
ocnßo·oioyooçoi vo ooocv koi :pv ocoioo:ikp oaoyooccop oioçpniopç
np,ovikoi, o,c:iko nc :pv c·o,io:p onoißp
ookc:oi ·oyio:/ç, o,c:iko nc :pv c·o,io:p onoißp
oio,cioiopç.
0o oiooço·ioci acoiooo:cop opnooiovonikp koi ·ci:ocoyikp caiß·c,p :cv ooaovcv cycioç oao
:ov Yaocoyo Oikovonikcv, :p opnooiccop c·cyn/vcv ·oyooiooncv koi :p ßc·:icop :cv np,ovioncv
:ino·oypopç koi koo:o·oypopç.
ovóuooq zov 0eouov zqç o,opóç ep,ooíoç:
l
vono0coio yio :pv nc:oooí0niop :oc a·oioioc nio0o·
aooß·/aocv :p ncicop :pç onoißpç :pç cacocoiokpç
,oovoc coyooioç. Oo cai:o/,ci oc :oaiko oínçcvo vo 0/:ocv :iç nio0o·oyik/ç ocçpociç
k·ooik/ç ocnçcvicç koi vo ciooyocv onoiß/ç aoc 0o ocvo/ov:oi nc :pv aoooycyiko:p
cai,ciopopç.
H Kcß/ovpop 0o o··oçci :ov kovoviono o,c:iko nc :o oío:pno oioi:poioç, (Nonoç 1876/1990) /:oi co:c koi
:o oío n/·p vo naoooív
lc ocv/,cio oio·oyoc nc koivcvikoíç c:oioocç, p kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio yio :ocç ko:c:o:ocç
nio0oíç nc ciooycyp nio0cv ko:c oao :ov ko:c:o:o nio0o (sub-minima) yio cco·c:cç onoocç, oacç oi v/oi
koi oi nokoo,oovio ovcoyoi koi 0o cçoonooci n/:oo aoc 0o cyycc
aoooncivocv o:o0cooi oc ovonoo:ikoíç ooocç yio :oio ,oovio.
H kcß/ovpop 0o o··oçci :pv vono0coio yio :pv aooo:ooio :pç coyooioç aooo:civ
y
coyo:cç, ocçovov:oç :o c·o,io:o ooio cv
Iio zqv evôovóuooq zoo ovzo,oviouoô oziç ovoi¿zéç o,opéç:
H kcß/ovpop 0o o··oçci :pv caoo,ocoo (k·ooikp) vono0coio oc opnov:ikoíç :onciç capocoicv oacç o
:ocoionoç, :o ·ioviko cnaooio koi p ckaoioccop. H v/o vono0coio 0o ao/a vo oiccko·ívci :pv ioocop
Y
oooo:poio:p:cç. Oo ao/aci caiopç vo oiccko·ívci :pv aooo,p oioocvooiokcv capocoicv, cçoono¸ov:oç :pv
aoooyooço o,c:
n
¸ov:oç o:pv ov:io:oi,p (k·ooikp)
oioocvooiok/ç capocoicç.
H kcß/ovpop 0o aoo:civci vono0coio yio :pv ooop :cv acoiooioncv oc k·cio:o caoyy/
ocnacoi·onßovon/vcv.
:oc vonikoí caoyy/·no:oç, vo ooci acoi::oíç acoiooionoíç yio c·o,io:p onoißp, :pv ocoioo:ikp
oaoyooccop oioçpniopç, yccyooçikoíç acoiooionoíç o,c:iko nc :o aoc naoooív oi oikpyoooi vo
ooocv o
:oc çoonokcc:ikoí caoyy/·no:oç, o,c:iko nc :ov acoiooiono :oc ooi0noí :cv çoonokcicv koi
:o c·o,io:o acoi0coio k/ooocç
:oc ocnßo·oioyooçikoí caoyy/·no:oç, o,c:iko nc :pv c·o,io:p onoißp, acoiooiono o:ov ooi
oo,i:/k:ovcç, o,c:iko nc :pv c·o,io:p onoißp


H kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio koi 0o aooci :o oaoooi:p:o n/:oo co:c vo o·ok·pococi :pv a·pop koi
ioo:ikp nc:oçooo o:o c0viko oikoio :cv kovovcv :pç EE o,c:iko nc :pv ovoyvcoiop :cv caoyyc·no:ikcv
ov:cv, ocnacoi·onßovon/vpç :pç Oopyio
oco
aooo ç yio :o Eaoyyc·no:iko Hoooov:o (Oopyio 2005/36/EE) koi :p
H kcß/ov
o,/oio
o:o
Hpoo0qoq
H koi
aooo
Eoccvoç
nc:
k·oo:coç
Aôçqoq zqç onoppóçqoqç zov Aiop0poziuov 1oueíov uoi zoo 1oueíoo 2ovo¿qç:
:pv caoßo·p ncyo·cv o,coicv.
. Evép,eieç o zov zézopzo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo npozoo zpiuqvoo zoo
ô11)
i. Aquooiovouiuq npooopuo,q
oínçcvo nc :o aooov Mvpnovio koi :o n/:oo
i. Aio0poziuéç uezoppo0uíoeiç
ocnnooçcop nc :iç oaoçoociç :oc Aikoo:poioc :cv Ecocaoìkcv Koivo:p:cv.
pop 0o cio0c:poci vono0coio yio :pv oa·oaoipop koi :pv cai:o,cvop :pç oiooikooioç oociooo:popç
cai,ciopoccv, ßionp,ovikcv oooo:poio:p:cv koi caoyyc·no:cv, p oaoio nc:oçí o··cv 0o ovo0ccopoci :o
Nono 3325/05, 0o cçoonooci :o Nono 3335/05 yio ßionp,ovik/ç ¸cvcç, koi 0o cçoonooci :o ,coo:oçiko
.
H kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio aoc 0o :ooaoaoici :o caoo,ov 0coniko a·oioio :pç E··pvikpç Ao,pç
Av:oycvionoí (EAA), p oaoio 0o ko:ooyci :o oío:pno koivoaoipopç yio o·cç :iç ocnçcvicç aoc caoyov:oi
acoio oooopç :oc Ao0ooc 1 :oc Nonoc 703/1977, 0o oivci o:pv EAA :p oívonp vo oaoooia:ci ko:oyyc·icç,
oio 0o ocçpoci :pv ovcçoo:p :cv nc·cv :pç EAA koi 0o iooíoci cí·oyo yio :pv oicocívpop koi /kooop
oaoçooccv.
enevôôoeov uoi eço,o,ov:
kcß/ovpop 0o oicvcoypoci nio oc ßo0oç ck:inpop o·cv :cv ooooccv Eoccvoç & Avoa:cçpç
koivo:onioç, ocnacoi·onßovon/vcv :cv oioçoocv Eai,ciopoiokcv Hooyoonno:cv, nc okoao vo
oonooci :pv c0vikp o:oo:pyikp.
H kcß/ovpop 0o opniocoypoci /vo cçc:coiko ocnßoc·cc:iko ocno ,opno:ooo:oíncvo oao :o 7
o
Hooyoonno
koi Avoa:cçpç, yio vo cçc:ooci :ov :ooao cvio,copç :pç koivo:onioç, :pv cvio,cop :cv oconcv
oçí opnooioç /occvoç koi c··pvikcv ßionp,ovicv koi :pv ovoa:cçp acoiçcociokcv ßionp,ovikcv
.
H kcß/ovpop ao/aci vo cai:í,ci :ocç o:o,ocç yio :iç oaoi:pociç a·pocncv (oi oaoicç 0o nc:op0oív ßooci
aio:oaoipn/vcv o:oi,cicv) koi yio

4
2
,i

Aco:pop ck:/·cop :oc aooiao·oyionoí yio :o 2011
opnooiovonikpç aooooonoypç :oc aooiao·oyionoí. H aoooooç 0o cçc:o¸c:oi ßooci :cv (ococc:ikcv)
ovc:o:cv ooicv c··cinno:oç aoc acoi·onßovov:oi o:o MOXH (ocnacoi·onßovon/voc koi :oc TMl)

ii. Aiop0poziuéç ôquooiovouiuéç po0uíoeiç

To koivoßoí·io vo cio0c:poci vono0coio yio :pv cvocvoncop :oc opnooiovonikoí a·oioioc, oínçcvo nc :o
caonvpno oc:o.

ii

Mezoppô0uioq uoi euoo,¿poviouóç zqç ôquóoioç ôioíuqoqç:
H Kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :pv oao:c·cono:ikp cvocno:cop :pç Oopyioç 2007/66/EC yio :iç oiooikooicç
aoooçcypç o:ov :on/o :pç oívo,pç opnooicv ocnßooccv koi :oc:o,oovo 0o oiooço·ioci o:i p cc0ívp yio :pv

cç/:oop :cv oiooikooicv ovo0copç 0o oivc:oi o:o oioikp:iko oikoo:poio. H Kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :pv
cio0/:pop :pç Oopyioç 2009/81 yio :iç ooaovcç ooço·cioç koi oncvoç.
Mezoppo0uíoeiç ,io zq ßezzíooq zoo eni¿eipquoziuoô nepißózzovzoç:
c·cc0cocvci :iç oooo:poio:p:cç :cv :on/cv :pç p·ck:oikpç
cv/oycioç koi :oc çcoikoí ocoioc.
o :pv cçc:coikp koi ovcçoo:p:p oçio·oypop :pç opnooioç oioikpopç oc kcv:oiko
oio :oo :p ,opopç v
o
H
ao/a cçcioikccn/vo aooocaiko koi vo /,ci aooo:ikoíç o:o,ocç oc o,/op nc :ov
cyyo
co:c vo cvocvonc0ci
.
H Kcß/ovpop 0o c·oaoipoci a·pocç :o o,/oio ovokon,pç :oc :on/o :cv oiopoooooncv co:c vo ko:oo:oív
oi oooo:poio:p:/ç :oc kcoooçoocç, c·oaoicv:oç :pv oopyio :pç EE koi ovooioo0ocvov:oç :pv c:oioio
ocnnc:o,cv.
To koivoßoí·io 0o cio0c:poci vono0coio aoc 0o oa
H kcß/ovpop 0o ·oßci n/:oo, oínçcvo nc :iç oaoi:pociç :pç EE, co:c vo cvio,c0ci p ovcçoo:poio koi oi
ocvo:o:p:cç :pç Pc0nio:ikpç Ao,pç Ev/oycioç (PAE) koi vo oac·cc0coc0ci o :on/oç :oc ,cioionoí :cv
oco:pno:cv nc:oßißoopç :pç AElMHE (p·ck:oionoç) koi :pç AElvA (çcoiko o/oio), ocnacoi·onßovon/vpç
koi :pç aooc0popç oioçovcv koi:poicv koi oiooikooicv cai·oypç :oc aoo/oooc koi :cv nc·cv :pç PAE.

5. Evép,eieç ,io zov néunzo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo ôeôzepoo zpiuqvoo zoo
2ô11)

i. Aquooiovouiuq npooopuo,q

Aco:pop ck:/·cop :oc aooiao·oyionoí yio :o 2011 oínçcvo nc :o aooov Mvpnovio koi :o n/:oo
opnooiovonikpç aooooonoypç :oc aooiao·oyionoí. H aoooooç 0o cçc:o¸c:oi ßooci :cv :oinpvioicv
ovc:o:cv ooicv c··cinno:oç :oc MOXH (ocnacoi·onßovon/voc koi :oc TMl).

ii. Aiop0poziuéç uezoppo0uíoeiç

Mezoppô0uioq ,io zov euoo,¿poviouó zqç ôquóoioç ôioíuqoqç:
H Kcß/ovpop 0o 0coaioci vono0coio/oio:oyno, nc :o oaoio 0o ko0icocvc:oi /vo oa·oaoipn/vo oío:pno
onoißcv (aoc vo acoi·onßovci :o ßooiko nio0o koi :o caioono:o) koi vo io,íci yio o·ocç :ocç opnooiocç
cao··p·ocç, cçooço·i¸ov:oç o:i p onoißp ov:ovok·o :pv aoooycyiko:p:o koi :o ko0pkov:o. oc:p p
nc:oooí0niop 0o ao/aci vo civoi n/ooç nioç ocvo·ikpç ovonooçcopç :pç oio,cioiopç ov0ocaivcv aoocv :oc
opnooioc :on/o.
Mc ßoop :o ccopno:o oa
caiacoo, p Kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0c koi n/ yio :ov cçoo0o·oyiono ç :c aoocv, :pv
ooyovcop :pç opnooioç oioikpopç koi :cv k ivcvikcv aooyoonno:cv.
Oi op¿éç 0o zóßoov zo ouózoo0o uézpo ,io zqv evôovóuooq zov 0eouov ozqv o,opó ep,ooíoç:
Kcß/ovpop 0o o·ok·pococi :p nc:oooí0niop yio :pv cvocvoncop :pç Eai0ccopopç Eoyooioç, p oaoio
ci vo o:c·c,c0ci a·pocç nc
ooi0no :ov c·/y,cv aoc 0o aooyno:oaoici.
H kcß/ovpop 0o cio0c:poci vono0coio yio :pv ov:inc:caiop :pç oop·c:pç coyooioç koi 0o oaoi:ci :pv
oçp/ko:o,copop v/cv coyo¸on/vcv aoiv oc:oi ovo·oßocv capocoio.
v koivcvikcv ooaovcv /:oi Avo0ccopop :cv acoi0coicv ßc·:icopç :pç o:o,ccopç :c
cç :o koivcviko oi,:c aooo:ooioç yio :iç aio cco·c:cç onoo
Evío¿ooq zoo ovzo,oviouoô oziç ovoi¿zéç o,opéç:

H Kcß/ovpop 0o 0coaioci ocykckoin/vp vono0coio yio :pv ko:ooypop :cv k·cio:cv caoyyc·no:cv,
ocnacoi·onßovon/vcv :cv vonikcv caoyyc·no:cv, çoonokcicv, ocnßo·oioyooçcv, oo,i:ck:ovcv,
np,ovikcv koi ookc:cv ·oyio:cv.
Aôçqoq zqç onoppóçqoqç zov Aiop0poziuov 1oueíov uoi zoo 1oueíoo 2ovo¿qç:
Aquooiovouiuq npooopuo,q
op, oc o:cvp ocvcoyooio nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap, :o ANT koi :pv EKT)
ç nioç aooo·p,pç ovo
- lcv/,iop :pç ca/k:oopç :pç ßoopç yio :ov çooo okivp:pç acoiocoioç nc :pv ovo0ccopop :cv
ov:ikcincvikcv oçicv oaoooopç :oc·o,io:ov 200 ck. ccoc aooo0c:cv cooocv.
ccoc.
- Avoo:o·p o:iç ovonoo:ik/ç ocçpociç ocv:oçccv.
ko:p:oç :cv :cknpoicv çooo·oypopç :cv caoyyc·no:icv nc
o:o,o :p oc··oyp :oc·o,io:ov 100 ck. ccoc caia·/ov.
Mcicop io o cç
- H cçooço·iop caiaooo0c:cv cooocv oao :pv oociooo:pop :c,cocv aoiyvicv. :oc·o,io:ov 225 ck.
ccoc oao :pv ac·pop oocicv koi 400 ck. ccoc oao oikoicno:o.
oyp :oc kovovikoí ocv:c·co:p yio oyo0o koi
ocv:c·co:p vHA, o:o,cíov:oç :pv oc··oyp
:oc·o,io:ov caia·/ov 300 ck. ccoc.
Aiop0poziuéç ozzo,éç
ôioíuqoqç:
Kcß/ovpop 0o oiooço·ioci :pv a·pop cçoonoyp :pç A:¸/v:oç yio :pv Ko·í:cop Nono0/:pop o,c:iko nc :p
08 koi 0o ko:c0/op /k0cop o:pv Ecocaoìkp
H kcß/ovpop 0o cka·pococi :ocç o:o,ocç yio :iç oaoi:pociç a·pocncv (oi oaoicç 0o nc:op0oív ßooci
aio:oaoipn/vcv o:oi,cicv).

ô. Evép,eieç ,io zov éuzo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo zpízoo zpiuqvoo zoo 2ô11)

i.

Aco:pop ck:/·cop :oc aooiao·oyionoí yio :o 2011 oínçcvo nc :o aooov Mvpnovio koi :o n/:oo
opnooiovonikpç aooooonoypç :oc aooiao·oyionoí. H aoooooç 0o cçc:o¸c:oi ßooci :cv :oinpvioicv
ovc:o:cv ooicv c··cinno:oç :oc MOXH (ocnacoi·onßovon/voc koi :oc TMl).
H Kcß/ovpop 0o cio0c:poci /vov aooko:ook:iko aooiao·oyiono yio :o 2012 o:o,cíov:oç o:pv acooi:/oc
ncicop :oc c··cinno:oç :pç ycvikpç kcß/ovpopç, oínçcvo nc :o aooyoonno, koi acoi·onßovov:oç :pv
ovo·c:ikp aooocoioop :cv n/:ocv aooooonoypç aoc ov/o,ov:oi oc :oc·o,io:ov 2,2º :oc AEH. To n/:oo
oc:o civoi. (oc cçoioc:ik/ç acoia:cociç, naoooív vo ·pç0oív ca o,iv n/:oo aoc oaoç/oocv ovo·oyp
cçoikovonp
- Mcicop :pç oaoo,o·popç o:o opnooio :on/o caiaooo0/:cç :oc kovovo :p
a/v:c ocv:oçiooo:pociç. Ac:o 0o cai:o/,ci cçoikovonpop :oc·o,io:ov 600 ck. ccoc.
- Eioikoç çoooç ko:ovo·copç yio :o np o·koo·oí,o ao:o, ocvo·ikpç oaoooopç :oc·o,io:ov 300 ck.
ccoc.
- lcv/,iop :pç ovooiooyovcopç :pç :oaikpç oc:ooioikpopç yio :pv cçoikovonpop :oc·o,io:ov 500 ck.
- lcv/,iop :pç oíçpopç :pç oao:c·cono:i
- :cv ca o:poccv oc opn oicç cai,ciopociç ko:o :oc·o,io:ov 800 ck. ccoc, oao:/·cono
:pç ovooioo0ocopç :ocç.
- Eaioono:o ovcoyioç nc koi:poio :o c·o,io:o oaoi:oíncvo n/oo oioßicopç. l:o,oç civoi p
cçoikovonpop 500 ck. ccoc.
- Hcooi:/oc oicíocvop :pç ßoopç :oc vHA nc :pv cçoon
capocoicç aoc :coo caoyov:oi o:ov ncicn/vo

ii.

Mezoppo0uíoeiç ,io zov euoo,¿poviouó zqç ôquóoioç
H
ncicop :oc oioikp:ikoí ßooocç ko:o 20º oc oíykoiop nc :o 20
Eai:ooap.
Bezzíooq zoo eni¿eipquoziuoô nepißózzovzoç:

H kcß/ovpop 0o :ooaoaoipoci :p vono0coio co:c vo acoiooioci :o çooo·oyiko cnaooio oc ocy,cvcíociç koi
cçoyoo/ç cai,ciopoccv, oacç p np nc:oçooo ocoococcn/vcv ¸pnicv no¸i nc :pv cai,ciopop koi o
ao·ía·okoç cao·oyionoç :cv cacoßo·ikcv kcoocv (vonoç 3522/2006 oo0oo 11) ko:o :p nc:oßißoop
acoio,/ç ov:i :cv :c·cvcicv. H Kcß/ovpop 0o ko:ooypoci :pv oaoi:pop yio cyyooçp o:o
i. Aquooiovouiuq npooopuo,q
Koivoßoí·io 0o cio0c:poci /vo aooo,/oio aooiao·oyionoí yio :o 2012 yio acooi:/oc ncicop :ocç
c··cinno:oç koi 0o ocnacoi·oßci n/:oo aooooonoypç :o oaoio 0o ov/o,ov:oi oc :oc·o,io:ov 2,2º :oc AEH


Aôçqoq zqç onoppóçqoqç zov Aiop0poziuov 1oueíov uoi zoo 1oueíoo 2ovo¿qç:
kcß/ovpop 0o cka·pococi :ocç o:o,ocç yio :iç oaoi:pociç a·pocncv (oi oaoicç 0o nc:op0oív ßooci
aio:oaoipn/vcv o:oi,cicv).
Eiooycyp cvoç oiooik:cokoí ovoi,:oí oco:pno:oç cai:popopç :cv oiooikooicv oaooo,pç :cv aoo:ooccv
cvo nc :o aoo:cao ISO 9001.2008 (Hoio:p:o Aioikpopç).
c:oiocicv.
H Kcß/ovpop 0o ·oßci oaoçoociç yio :pv oa·oaoipop :pç oiooikooioç :c·cvciokpç ckko0ooiopç :cv
cçoycycv koi ciooycycv koi 0o ococi :p o,c:ikp ocvo:o:p:o ckko0ooiopç çoo:icv oc ncyo·cç cai,ciopociç p
ßionp,ovik/ç
np:oco cçoycy/cv :oc cnaooikoí cainc·p:poioc yio :pv oaok:pop aio:oaoip:ikoí aoo/·ccopç.

7. Evép,eieç ,io zov éßôouo onozo,iouó (vo é¿oov ozouzqpo0eí oç zo zézoç zoo zézopzoo zpiuqvoo zoo
2ô11)


H kcß/ovpop 0o cai:í,ci :ocç o:o,ocç :ocç aooyoonno:oç yio :o /··cinno :pç ycvikpç kcß/ovpopç yio :o
2011.
To
ocnçcvio nc :o Mvpnovio.
ii. Aiop0poziuéç uezoppo0uíoeiç
H
/oycv koi c·oaoipopç :cv opnooicv /oycv.
Aiooço·iop o:i p oio,cioio:ikp caookcio o·cv :cv oio,cioio:ikcv oo,cv koi cvoioncocv çoo/cv :cv
cai,ciopoiokcv aooyoonno:cv :oc ElHA 2007-1013, /,ci aio:oaoip0ci oao :ov oic0vp ooyoviono
aio:oaoipopç oínçHopópzquo 1. Hopo¿q ozoi¿eíov
Ko:o :p oiookcio :oc aooyoonno:oç, oi oko·oc0oi ocik:cç koi ck0/ociç ao/aci vo :i0cv:oi oao :iç oonooicç
caoo,ci koi koivo:ikp ocnnc:o,p, 0o aoo/,ov:oi koi o:pv Eai:ooap, ck:oç ov p
ai:ooap /,ci op·coci o:i oc:o ocv oaoi:ci:oi. Oi oo,/ç 0o caoßo··ocv o:pv Eai:ooap koi :pv EKT ck0/ociç

Hopé¿ovzoi onó zo Ynoop,eío Oiuovouiuov
oo,/ç o:p oio0cop :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç, :pç EKT koi :oc ANT oc :ok:ikp ßoop. lc ycvik/ç yoonn/ç,
a·pooçooicç aoc aoo/,ov:oi oc o··ocç ao·cncociç koi oincociç aio:c:/ç, aoc ocnnc:/,ocv oc aooyoonno
oikovonikpç ßop0cioç oaoc
E
ocnnooçcopç o,c:iko nc :pv cka·pocop :cv aooiao0/occv on/ocç nc:o :iç pncoonpvicç ookinpç.


Hooko:ook:iko npvioio o:oi,cio yio :pv cçoonoyp :oc koo:ikoí
aooiao·oyionoí (ocnacoi·onßovon/vpç :pç kíoioç ·ci:ocoyikpç
ko:pyooioaoipopç :cv cooocv koi ooaovcv koi ovo caocoycio)
Mpvioicç, 15 pn/ocç nc:o :o
:/·oç ko0c npvo- oc:/ç oi
a·pooçooicç 0o acoi·onßovov:oi
caiopç oc caoncvcç oioßißoociç
oc acoia:cop ovo0ccopopç
ikpç ko:pyooioaoipopç :cv cooocv koi ooaovcv ovo
ocç nc:o :o
npvioio o:oi,cio occo:o:p:oç yio çoociç ycvikpç Mpvioicç, 30 pn/ocç nc:o :o
:/·oç ko0c npvo- oc:o :o
c Apnooioc (:pç ycvikpç
ca v:oikpç kcß/ovpopç), n/oo
nio0o (ocnacoi·onßovon/voc :oc ßooikoí nio0oí, aooo,cv koi
ko:pyooioaoipop oc:cv :cv
o:oi,cicv o:ocç kíoiocç opnooiocç çoociç.
Mpvioicç, 30 pn/ocç nc:o :o
Toinpvioio o:oi,cio yio :ocç ·oyooioonoíç :pç ycvikpç kcß/ovpopç koi Toinpvio ·oyio:iko o:oi,cio, 90
o:p:oç :pç Kcß/ovpopç
nc ovoçooo o:p ,opop koi apyp kcço·oioc ko0cç koi yio :p o,c:ikp
Eßoonooioicç :pv Hooookccp,
nc ovoçooo o:pv aoopyoíncvp
Eaikoiooaoipn/vo npvioio o,/oio yio :pv ko:oo:oop :pç ck:/·copç :oc Mpvioicç, 30 pn/
aooiao·oyionoí yio :o cao·oiao :oc /:ocç, ocnacoi·onßovon/vpç :pç
kíoioç ·ci:ocoy
:/·oç ko0c npvo
caocoycio.
Hooko:ook:iko
kcß/ovpopç (ck:oç :oc Koo:ocç)
o:oi,cio 0o acoi·onßovov:oi
caiopç oc caoncvcç oioßißoociç
oc acoia:cop ovo0ccopopç
Mpvioio o:oi,cio yio :p nio0ooooio :o
kcß/ovpopç, ocnacoi·onßovon/vpç :pç ·ci:ocoyikpç ko:pyooioaoipopç
oc ovonoo:ikoíç nio0oíç koi caioono:o oc opnooiocç cao··p·ocç ovo
:/·oç ko0c npvo (/vooçp Ioívioç
caocoycio koi opnooio çoo/o), ooi0no cao··p·cv
(ocnacoi·onßovon/vpç :pç ·ci:ocoyikpç ko:pyooioaoipopç ovo
ycio koi opnooicv çoo/cv ck:oç :pç kc
2010)
oco
caioono:cv). Oo aooo:i0c:oi ·ci:ocoyikp
:oc opnooioc ,o/ocç oínçcvo nc :ocç koivo:ikoíç kovovionoíç
o:o:io:ikpç.
pn/ocç nc:o :o :/·oç ko0c
:oinpvoc.


Eßoonooioio a·pooçoopop yio :o o:oi,cio occo:

,oovikp acoiooo caiopç a·pooçoopop yio kíoicç kcßcovp:ik/ç
ooaovcç koi /oooo.
H/na:p.
l:oi,cio yio :p ,opno:ooo:pop çoo/cv ycvikpç kcß/ovpopç ck:oç :pç Mpvioicç o,i ooyo:coo oao 15
:cop
ovo0ccopopç.
ç kcß/ovpopç ocnacoi·onßovon/voc :oc koo:ocç, :pç :oaikpç
oc:ooioikpopç, :pç koivcvikpç ooço·iopç koi vonikcv aooocacv.
nc:o :o :/·oç ko0c :oinpvoc.

cç oçci·/ç) :oc Mpvioicç, 30 pn/ocç nc:o :o
l:oi,cio cooocv koi ooaovcv koi ioo·oyionoi :cv 30 ncyo·c:/ocv
opnooicv cai,ciopoccv, ßooci ocvo·ikcv ooaovcv.
Toinpvioicç, :ociç npvcç nc:o :o
:/·oç ko0c :oinpvoc.
l:oi,cio :cv koivo:ikcv caioo:poccv (oao¸pnicociç koi
aooko:oßo·/ç), ooaovcç kcço·oicv koi cai,oopypociç ko·ca:oncvcç
cai,oopypociç oao aooyoonno:o koivo:ikpç ßop0cioç, cioikcç
Mpvioicç cv:oç :oicv
cßoonoocv nc:o :o :/·oç ko0c
Ek0cop aoooooc yio :pv cka·pocop :cv aooiao0/occv ao·i:ikpç Mpvioicç o:o :/·oç ko0c npvo
Hopé¿ovzoi onó zqv 1póneço zqç Ezzóôoç
l:oi,cio cvcoyp:ikoí koi ao0p:ikoí :pç Tooac¸oç :pç E··oooç Eßoonooioicç ko0c caoncvp
coyooinp pn/oo
l:oi,cio cvcoyp:ikoí koi ao0p:ikoí :oc c··pvikoí :ooac¸ikoí
oco:pno:oç ocykcv:oc:ikoi voniono:ikoi ioo·oyionoi :cv aio:c:ikcv
Mpvioicç 30 pn/ocç nc:o :o
:/·oç ko0c npvo
kcv:oikpç kcß/ovpopç pn/ocç nc:o :o :/·oç ko0c npvo -
oc:/ç oi a·pooçooicç 0o
acoi·onßovov:oi koi oc caoncvcç
oioßißoociç oc acoia
l:oi,cio oçci·oncvcv ooaovcv (nc :iç ko0co:cooíncvcç oçci·/ç) :pç
ycvikp
Toinpvioicç, cv:oç 55 pncocv
l:oi,cio oçci·oncvcv ooaovcv (ko0co:cooíncv
Koo:ocç koi :cv voookoncicv. :/·oç ko0c npvo.
Apnooio Xo/oç koi cai,oopypociç :pç ycvikpç kcß/ovpopç oc opnooicç
cai,ciopociç koi o:ov ioic:iko :on/o.
Mpvioicç, cv:oç cvoç npvo.
oao koivo:ik/ç aooko:oßo·/ç p cao,pçicç, yio koivo:ikp oao¸pnicop, npvo
ocnçcvpn/vo nc :pv EE
Mpvioio ovoçooo :cv ocvo··oycv oao :ocç ck:oç aooiao·oyionoí
·oyooioonoíç
Mpvioicç o:o :/·oç ko0c npvo.
Mpvioio o:oi,cio :cv ocvo··oycv cioikcv ·oyooiooncv Mpvioicç o:o :/·oç ko0c npvo

ioocno:cv
Eç/·içp :pç cçc:coikpç ,opno:ooo:popç :cv c··pvikcv :ooac¸cv o:iç Mpvioicç 15 pn/ocç nc:o :o
Ek0cop yio :p occo:o:p:o :oc :ooac¸ikoí oco:pno:oç Eßoonooioicç :pv caoncvp
coyooinp
Ek0cop yio :pv cç/·içp :cv ocik:cv ,opno:oaio:c:ikpç o:o0coo:p:oç Toinpvioicç 15 pn/ocç nc:o :o
ç ko0c :oinpvoc, oínçcvo
nc oio0coino:p:o o:oi,cicv
Ek0cop oc oao:c·/ono:o oao :o :ok:iko :co: çcocyyco:p:oç okooicv Toinpvioicç 15 pn/ocç nc:o :o

Avo·c:ikp ovoçooo :oc ioo·oyionoí :oc Toncioc Xopno:oaio:c:ikpç
l:o0coo:p:oç nc ovoçooo koi cacçpypop :cv nc:oßo·cv :cv
0cyo:oik/ç :ocç o:o cçc:coiko
2
:/·oç ko0c npvo
Eçc:coik/ç ,opno:ooo:ik/ç oo/ç yio :o :ooac¸iko oío:pno, :iç
cai,ciopociç, :o opnooio :on/o, ocnacoi·onßovon/vcv :cv
ovoncvoncvcv cçc·içccv cv:oç :cv caon/vcv 12 npvcv
Mpvioicç 30 pn/ocç nc:o :o
:/·oç ko0c npvo
:/·o
ko:oo:ooccv :/·oç ko0c :oinpvoc, oínçcvo
nc oio0coino:p:o o:oi,cicv
Eßoonooioicç :pv caoncvp
coyooinp
·oyooiooncv

oìu tu cioq ouvcioµou kui kcçuìuiou ku0eç caioqç kui tiç ku0upc
cçetcpiko
2
ç to kutu0cociç otiç 0u¸utpikcç o

H

I
opópzquo 2 - 1oueío Xpquozoniozoziuqç 2zo0epózqzoç
eviuó
- O okoaoç :oc Toncioc Xopno:oaio:c:ikpç l:o0coo:p:oç (Toncio) ci coo:p:o
o:o c··pviko :ooac¸iko oío:pno, ,oopycv:oç ioio kcço·oio oc acoia:
kcço·oicv.
- To Toncio ocv 0o o:poi¸ci :p occo:o:p:o, p oaoio 0o aoo/,c:oi oínçcv iç.
- To ioio kcço·oio 0o aoo/,ov:oi nc :p nooçp aoovonioí,cv nc:o,cv o:c:iko iooíno:o,
aoc oooo:poioaoioív:oi o:pv E··ooo nc oocio :pç Tooac¸oç :pç E··oooç. Oi aoovonioí,cç nc:o,/ç 0o
cç a p
- ci:oi o:ov ocv ko·ía:ov:oi oi c·o,io:cç
,opno:oaio:c:iko iooíno:o oao :pv
Tooac¸o :pç E··oooç, cç oonooio caoa:ikp oo,p koi o:ov ocv naooci vo ßoc0ci o··p ioic:ikp ·íop.
- cv cykoio vo
cçoono¸c:oi o,/oio ovooioo0ocopç :oc Toncio, ko:
cçoonoypv :cv koivo:ikcv kovovcv ov:oycvionoí koi koo:ikcv cvio,íoccv.
-
- ioo o
oç :pç ocnnc:o,pç :oc o:o nc:o,iko kcço·oio :oc Toncioc.

A
voi vo oio:popoci :p o:o0
cop opnov:ikpç ocooikvcopç :cv
o nc :iç io,íococç oc0nioc
o:o ,opno:oai
nc:o:o/aov:oi oc koiv/ç, oc caoncvo o:ooio koi oínçcvo nc kovov
vono0coio 0/oaiopç :oc Toncioc.
H ocnnc:o,p o:o Toncio 0o civoi cao,occ:ikp koi 0o cvcoyoaoi
kcço·oiok/ç oaoi:pociç, oacç /,ocv ooio:ci yio ocykckoin/vo
oc 0o cçcioikcc0oív acooi:/oc o:
Eov :o aio:c:iko iooíno:o ocv oívov:oi vo ocykcv:ocoo
oaoa·pocoocv :o Toncio, 0o
cç caiaooo0c:o kcço·oio yio
ç cao :pv oiyioo :oc
To Toncio 0o iooc0ci nc cioikp c··pvikp vono0coio.
Hooß·/ac:oi oo,ikp ca:oc:pç oiookcio. Mc:o :o :/·oç oc:pç :pç aco
o:o E··pviko Apnooio, n/,oi :o í,
oc p kcoio:p:o :oc Toncioc acov
ouiuó Ko0eozoç
- To Toncio 0o opniocoyp0ci cç voniko aooocao ioic:ikoí oikoioc, co:c vo cvio,c0ci p
o·cvop aooo·p, ko:o··p·o
-

K
oao:c·cono:iko:p:o koi p ·ci:ocoyio :oc (a.,. yio oicck
ko:oo:ion/voc ov0ocaivoc ocvonikoí).
H vonikp oonp :oc Toncioc 0o cai:o/aci :pv ioic:ikp ocnnc:o,p.
eçózoio
ccv koi oaooo,cv :oc

- ikp k
o aooyoonno EE/ANT. Ac:o opnoivci o:i o kivocvoç ¸pnicv ovo·onßovc:oi a·pocç oao :pv
c··pvikp kcß/ovpop cç kíoioç n/:o,oç :oc Toncioc. H oyooo :cv aoovonioí,cv nc:o,cv :oc Toncioc 0o

O
To Toncio 0o ,opno:ooo:ci:oi nc aooo 10 oiç ccoc oao :pv c··pv
oao :o koiv
cß/ovpop oao apy/ç aooco,oncvcç
yivci :oiç nc:op:oiç.
p,ovoziuó çqzquozo
- To Toncio 0o oioikci:oi oa o (1) /vov caikcço·pç, /vov
ck:c·co:iko oicc0cv:p koi : ikp:p :pç T:E, koi (2) oío ex
officio oicc0cv:/ç aoc ckaooocaoív :o Yaocoycio Oikovonikcv koi :ov Aioikp:p :pç T:E. H Ecocaoìkp
0o ocnnc: o:iç
çp, o:pv a ç E.
Eai:ooapç, :pç cçoonoypç :cv koivo:ikcv kovovcv ov:oycvionoí koi ccv)
- O caikcço·pç, o ck:c·co:ikoç oicc0cv:pç koi oi np ex officio oicc0cv:/ç 0o oaoi:ci:oi oao :pv vono0coio
kíoocç ç.
- o a/v:c c:cv,
ovovccoinp yio oío okono /:p koi 0o ovoko·ci:oi cao,occ:iko novo ko:oaiv o,c:ikpç oaoçoopç
c··pvikoí oikoo:poioc nc:o oao oi:pno ci:c :oc Aioikp:p :pç T:E ci:c :oc oioikp:ikoí ocnßoc·ioc :oc
Toncioc o:ov (1) ocv civoi a·/ov ikovoç vo ov:oaokoivc:oi o:o oaoi:oíncvo ko0pkov:o :pç 0/opç :oc p
(2) koi0ci /vo,oç yio ooßoop aooovonp ocnacoiçooo.
- Kov/vo n/·oç :oc Aioikp:ikoí lcnßoc·ioc ocv naooci vo civoi n/·oç oioikp:ikoí ocnßoc·ioc
,opno:oaio:c:ikoí iooíno:oç.
o /vo oioikp:iko ocnßoí·io, oao:c·oíncvo oa
ociç oicc0cv:/ç aoc 0o ooi¸ov:oi oao :ov Aio
Eai:ooap koi p EKT 0o ooioocv /vov aooo:pop:p aoc
ocvcooioociç :oc oioikp:ikoí ocnßoc·ioc (nc :pv caiçí·o
/,ci ,coiç oikoicno ,pçoc
coia:cop :oc aooo:pop:p :p
koo:ikcv cvio,ío
vo civoi o:ono cyvcon/voc :ooac¸ikoí koi ,opno:oaio:c:ikoí
Ko0/voç oao :ocç caikcço·pç koi np ex officio oicc0cv:/ç 0o
o:pv E··ooo, o:pv EE p oic0vc
oi¸c:oi yio oiookcio

- 0/oaiopç :oc Toncioc 0o aooß·/aci o:i ko:o :pv ck:/·cop :cv cao :oc vonoc ko0pkov:cv
:ocç, oí:c o Aioikp:pç :pç T:E, oí:c koaoio n/·oç :oc Aioikp:ikoí lcnßoc·ioc :oc Toncioc 0o
o
- c EKT
- To ·ci:ocoyiko /çooo ko·ía:ov:oi oao :o ioio :o Toncio.

E
H vono0coio
ovo¸p:poocv p ·oßocv oopyicç oao :pv c··pvikp kcß/ovpop p oao o··
To oioikp:iko ocnßoí·io 0o aooocoio¸ci cçonpvioicç ck0/ociç o:pv
koi :o ANT.
koo:iko çoo/o.
··pvikp Boc·p, :pv E.E., :pv
çoooíeç zoo 1oueíoo
- Iio :pv cka·pocop :cv o:o,cv :oc :o Toncio 0o /,ci ooion/vcç cçocoicç o:o ,opno:oaio:c:iko iooíno:o
i nc:o oao oioßoí cç :oc
Toncioc 0o ookoív:oi nc :pv caiçí·oçp :cv caoa:ikcv oonooio:p E koi acoi·onßovocv
cvocik:iko :o cçpç .
vo oaoi:ci oao :pv T:E vo :oc aoo/,ci yio :o ,opno:oaio:c:iko iooíno:o ko0c a·pooçooio
o vo ooi¸ci /vo n/·oç o:o Al :oc ,opno:oaio:c:ikoí iooíno
o vo oaoi:ci oao :o ,opno:oaio:c:iko ioocno :pv caoßo·p
o vo /,ci oikoicno oovpoikcoioç (ß/:o) oc oaoçoociç cvoç ,opno:oaio:c:ikoí iooíno:oç
0/no:o
vo ocyko·ci :p Il :cv nc:o,cv :oc ,opno:oaio:c:ikoí ko
oikoio
o vo oaoi:ci :p nc:o:ooap :cv aoovonioí,cv nc:o,cv oc koiv/ç, o:ov :o ,opno:oaio:c:iko
cv ,c:iko
oi:p o :o
koí iooíno no0coio 0/oaiopç :oc
Toncioc, 0o cçcioikcíoci acooi:/oc nio ov:ikcincvikp oiooikooio aoc 0o oko·oc0ci:oi yio
:iç :in/ç nc:o:ooapç, ·onßovov:oç cao,p :iç ocv/acicç oao :pv aoo/nßoop :oc Toncioc, :o
voniko ko:o,cocn/vo oikoicno:o :cv nc:o,cv koi :ocç koivo:ikoíç kovovcç koo:ikcv
cvio,íoccv.
o vo aoo,coo oc oioyvco:ik/ç nc·/:cç koi cioikoíç c·/y,ocç nc :p ßop0cio cçc:coikcv
c·cyk:cv yio vo oçio·oyci:oi p çcocyyco:p:o :oc :ooac¸ikoí iooíno:oç o:ov :o Toncio
koivci o:i oc:o civoi oaoooi:p:o.

- H T:E, nc :pv ioio:p:o :pç cç caoa:ikoç çoo/oç yio :o ,opno:oaio:c:iko iooíno:o koi :o Toncio 0o
voninoaoioív:oi yio :pv n/yio:p ocvo:p ov:o··oyp cnaio:cc:ikcv a·pooçooicv aoc ooi¸ci p koivo:ikp
vono0coio.

Kpizqpio ,io zqv oôçqoq ueçozoíoo
aoc /,ci ,opno:ooo:poci, koi oi oaoicç 0o ookoív:o ·ccop nc :pv T:E. Oi cçocoi
:cv :pç T:
o
oaoooi:p:p yio :pv o·ok·pocop :oc okoaoí :oc
:oç
o,coioc ovooioo0ocopç
(cai,ciopno:ikp o:oo:pyikp, oaoooop ncoiono:cv,
oio,cioiopç cvcoyp:ikoí ao0p:ikoí k.·.a.)
o
nio0ooooioç, occo:o:p:oç koi
iooíno:oç oacç ooi¸ci :o c:oioi
ioocno oocvo:ci vo ko·ía:ci (1) :o c·o,io:o í,oç ioi
kovovio:iko a·oioio p (2) ooion/vcç oikovonik/ç oa
o,/oio ovooioo0ocopç :oc ,opno:oaio:c:i
kcço·oicv oacç ooi¸ci :o o
ociç aoc 0o caißo··ov:oi oa
:oç. H vo

- To koi:poio yio oaoioopao:c oíçpop kcço·oioc 0o ao/aci vo cvoonovio:oív nc :pv Aaoçoop :pç
Eai:ooapç :pç 19.11.2008 (N 560/2008 n/:oo o:poiçpç yio :o aio:c:iko iooíno:o o:pv E··ooo). H
,oopypop nc:o,ikoí kcço·oioc caokci:oi cioiko:coo o:o aoooko:c koi:poio.
- To aio:c:iko iooíno:o 0o ko:oßo··ocv np ococc:ikp oao¸pnicop nc ßoop :ocç kovovcç :pç oyoooç,
ck:oç cov p ovo·cop :oc o,coioc ovooioo0ocopç oikoio·oyci nio cvo··ok:ikp aooo/yyiop. Mio np
ococc:ikp oao¸pnicop nc ßoop :ocç kovovcç :pç oyoooç naooci vo civoi ci:c 10º (oacç ooi¸c:oi o:pv
aoooaovc oaoçoop) p cçoo:cncvp oao :o aooçi· kivoívoc :oc aio:c:ikoí iooíno:oç koi :pv aoio:p:o
:oc kcço·oioc, nc:oçí 7º koi 9.3º, cvc :o kcço·oio aoc:pç ßo0niooç (tier 1) yio ßooiko cyip
aio:c:iko iooíno:o 0o ao/aci kovoviko vo oao¸pnicvc:oi nc o,i ·iyo:coo oao 9º.
- To aio:c:iko iooíno:o ocv 0o ko:oßo··ocv ncoiono:o p cçoç·oív kocaovio oc cßoioiko kcço·oio, ck:oç
ov civoi cao,occn/vo ck :oc vonoc vo :o kovocv, ko:i aoc cçoono¸c:oi o:pv acoia:cop kcoooçoooc
aio:c:ikoí iooíno:oç (cv :oí:oiç :o aio:c:iko ioocno ocv 0o cai:o/ac:oi vo ,opoinoaoipoci oao0cno:iko
yio vo aooocoiooci k/oop).
- To aio:c:iko ioocno 0o ao/aci vo caovoyooooci :iç aoovonioí,cç nc:o,/ç o:o ioio aooo nc oc:o aoc
ç caookcioç, oi aoovonioí,cç nc:o,/ç ao/aci vo nc:o:ooaoív oc koiv/ç nc:o,/ç.
cacvoí0pkc oo,iko oc oc:o. Mc:o oao 5 ,oovio oi nc:o,/ç ao/aci vo caovok:p0oív p ao/aci vo
oao¸pnic0oív nc aooo:ino. Av ocv naoooív vo caovok:p0oív yio:i ocv ko·ía:ov:oi :o koi:poio
kcço·oiokp


,upioq o¿eôíoo ovoôióp0pooqç onó zqv Eoponoïuq Enizponq

1
o,/oio ovooioo0ocopç ao/aci vo civoi oínçcvo nc :ocç kovovcç acoi koo:ikcv cvio,íoccv koi vo
cykoi0ci nc oaoçoop :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç nc o:o,o vo oiooço·io:ci o:i :o aio:c:iko ioocno 0o
- Ko0c
ovok:poci :p ßicoino:p:o :oc o:o :/·oç :pç acoioooc ovooioo0ocopç, o:i 0o cai:cc,0ci o caincoionoç
:oc koo:ocç ovoncoo o:ocç nc:o,ocç koi o:i 0o acoiooio:ci p o:o/ß·cop :oc ov:oycvionoí.

Enóuevo ßquozo
- Oi c··pvik/ç oo,/ç 0o c:oinooocv :pv oaoooi:p:p vono0coio aoc 0o 0/oci oc cçoonoyp :iç aoooaovc
·ca:on/ocicç n/,oi :o :/·oç Iocvioc 2010 :o ooyo:coo.


Hopópzquo oöno ç Aiop0poziu Mezoppo0uíoeov

u ezo uíoeiç: HPOÝHO
3. Hp 0éoei ov
Aiop0pozi éç M ppo0 OE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
ME1
AIOI
APPYOMI2
KH2H
EI2 21H AHMO2IA
Aa·o c
opno

oi v yi ç í :o
o nio0o i o· o · o koi
o iop o:i oc:o o o o
oocop nioç E Ao, n k c io
,p oi a·pocn nio0cv o o k .
io0/:pop :pç oioç yio · ·
ca: ioAck/ oçIoívioç 201
aoipop :oc o
oicv cao··p·
o:pno:oç a
cv
·pocncv :cv
-
ßo
cço

- i
oo

- c
ckkivpop
iko
ço·
ooikooic
ooo ko
:o v/o
vioioç
/ç :cv
vono0c
o :pv oa·
o :o caio
oío:pno ·
pç H·poc
aooç :
/vo oa
oaoipop :oc oco:pno:o
no:o aoc oçoooív o
nßovci cao,p :pv aoo
cv, a·pocç ·ci:ocoyi
cç Apnooiocç cao··p·
oaoipn/vo oío:pno a
a·p
ocç
ycy
p, n
cç o
pocn
ocncv
:ocç op
iko:p:o
c o:o,o
c o·o :o
cv.
co
no
:oc
vo
cai
:c
oio
ç k
oc
ac
vo ko·
cç ca
oi :o k
ykcv:o
oo oio
a:ci :ooo
··p·ocç
0pkov:o.
0oív oc n
cß/ovpopç
l /nßo
nßoi
ç 20
20
1
10
10
Koo: i

·ok·pocop : pç çoo o c c : k·
o·o :o caiac cß/ovp o p c ikc n
-auctioning s
çoonoyp :cv oìkcv o k o ooo v
Ack/nßoioçMoo:ioç 2
ik/ç lcnßooc ç
- o
yio
(e

- c
pç aoc:
oo oiok
vstems)
ccoca
pç :oc
opç cio
opyicv
co:pno:oç koo:ikcv o
yov:oç :pv ,opop oco:
oi cvoç oao:c·cono:ik
nßoo
no:
oí oc
cv yio
v p·ck:
:pno:o

oov
ç a
ocç ocç
v op
çcyc
ooocç koi
oaoooicv
.
20
011
10
Aioçovc o o
io0/:pop :pç oioç c i i o,o/c p
Ioívioç 20 io o:iç oa çoociç opn oicv ooaovcv
- c vono0c o:c vo o ooço·i¸c:oi p oioçovc o n/oc :pç ca opç o nooiccopç
10
Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq ió,pouuo Xpovoô
o:o oiooik:co o·cv :cv oaoçooccv yio ooaovcç :pç kcß/ovpopç.
Mc:oooí0niop o:pv Toaikp Ac:ooioikpop
- cio0/:pop :pç vono0coioç yio :pv nc:oooí0niop :pç opnooioç oioikpopç oc :oaiko c

- cio0/:pop :pç vono0coioç koi o·cv :cv oio:oyno:cv yio a·pop cçoonoyp :pç nc:oo pç oao
:pv 1 Iovocooioc 2011 nc :oc:o,oovp nc:oçooo :cv oonooio:p:cv koi :cv aoocv n v
çoo/cv.
0 Ioívioç 201


Ack/nßoioç 2


aiacoo.
oí0nio
c:oçí :c
010
Avcçoo:p:p ·ci:ocoyikp oçio·oypop :pç kcv:oikpç
kcß/ovpopç
- ovo0cop ovo0ccopopç oao ovcçoo:p:o cçc:coiko çoo/o :pç ooyovcopç koi :pç ·ci ç :pç
kcv:oikpç oioikpopç.

- cio0/:pop vono0coioç koi n/:ocv yio :ov cçoo0o·oyiono :pç ,opopç :cv aoocv, :pç yovcopç
:pç opnooioç oioikpopç koi :pç oaooo:iko:p:oç :cv koivcvikcv aooyoonno:cv
2
1
lca:/nßoioç


Ioívioç 201


010
:ocoyio
oo
Ko·í:cop Nono0/:pop
-cio0/:pop :pç vono0coioç yio :pv cçoonoyp :pç A:¸/v:oç yio Ko·í:copç Nono0/:pop.

- oiooço·iop :pç a·poocç cçoonoypç :cv n/:ocv yio :pv ncicop 20º :oc oioikp:ikoí nc
ßoop :o ocoon/vo :oc 2008 koi caoßo·p o,c:ikpç /k0copç cçoonoypç o:pv E. Eai:ooap
10
2011


ßooocç
.
Ack/nßoio20

lca:/nßoioç

Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
AIOPA EPIA2IA2 KAI MI2OOI
Evooçp ocvoni·icv nc :o koivcvikoíç c:oioocç
Iio :pv aooc:oinooio ovo0ccopopç :cv oioao occv :cv nio0cv o:ov ioic:iko :on/o koi :cv
ocnßo:ikcv oc0nioccv
Io cç
oyno:cí
ívioç 2010
Avo0ccopop :pç Nono0coioç yio :pv Hooo:o
pç Aaoo,o·popç
oio
aooo:oop :pç acoioooc no0p:cioç yio v/cç 0/ociç coyooioç o:o /vo /:oç.

cooç acoioooc 0o

- oiccko·cvop :pç ,opopç ocnßooccv aooocoivpç oaoo,o·popç koi ncoikpç oaoo,o·popç.
:
-
- ncicop :oc ocvo·ikoí caia/ooc oao¸pnicoccv :o oaoio 0o ao/aci vo cçoono¸c:oi cçiooc yio
o·ocç :ocç coyo¸oncvocç. (blue and white collar workers)

- oíçpop :oc c·o,io:oc ko:cç·ioc (threshold) yio :pv cvcoyoaoipop oocv onooikcv oao·íoccv,
cioiko yio :iç ncyo·cç cai,ciopociç.

- cçoonoyp n/:ocv yio :p oiooço·iop o:i oi ko:c:o:oi nio0oi :pç :o/,o
aoooncivocv onc:oß·p:oi oc ovonoo:ikp oçio yio 3 ,oovio.
Ack/nßoioç 2010

Avo0ccopop :oc ko:c:o:oc nio0o·oyioc

0oíç ciooyov:oç cioikp o,c:ikp aooß·c,p (sub-minima) yio ioioi:cocç
oivcvik/ç onoocç aoc ßoiokov:oi oc kivocvo oacç oi v/oi koi oi nokoo,oovio ovcoyoi.
- oiooço·iop o:i oi ko:c:o:oi nio0oi :pç :o/,ocooç acoioooc 0o aoooncivocv onc:oß·p:oi oc
ovonoo:ikp oçio yio 3 ,oovio.
Ack/nßoioç 2010

- /aci:o oao oio·oyo nc :ocç koivcvikoíç c:oioocç, p kcß/ovpop 0o ao/aci vo cio0c:poci vono0coio
yio :ocç ko:c:o:ocç nio
k


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
Avo0ccopop :oc oco:pno:oç oioaooyno:cíoccv
:cv nio0cv o:ov ioic:iko :on/o yio :p
yno:cíoccv :cv nio0cv o:ov
aoo,o·popç, nc o:o,o :pv oíçpop
nio0cv oc ko:c:coo :cv k·ooikcv ocnßooccv caiacoo.
cçoonoyp nc:oß·p:cv oao·oßcv /:oi co:c oi nio0oi vo ov:iko:oa:oi¸ocv :pv aoooycyiko:p:o oc
caiacoo cai,ciopopç.
oipop :cv oc0nioccv :oc oco:pno:oç oioi:poioç.
Ack/nßoioç 2010
ocykoo:pop :cv nio0cv
- cio0/:pop vono0coioç yio :pv ovo0ccopop :oc oco:pno:oç oioaoo
ioic:iko :on/o, ocnacoi·onßovoncvcv :cv :oaikcv ocnçcvcv o

-

- :ooaoa

Aíçpop :pç ccc·içioç o:o coooio coyooioç.
- aooooonoyp :pç vono0coioç yio :pv ciooycyp c:poioc cao·oyionoí ,oovoc coyooioç koi ncicop
o:iç cacocoiok/ç onoiß/ç.

Ack/nßoioç 2010

Ko:oao·/npop :pç Aop·c:pç Eoyooioç
- cvio,cop :pç vono0coioç yio :pv caißo·p op·copç :cv v/cv oaoo,o·oíncvcv.

:c0ci aooo:ikoi
o:o,oi c·/y,cv.
- oiooço·iop o:i p Eai0ccopop Eoyooioç civoi a·pocç o:c·c,cn/vp koi o:i /,ocv
Ioívioç 2011
Avo0ccopop o:o oik:c koivcvikpç aooo:ooioç.
Avo0ccopop :oc acoioc cçoonoypç nc o:o,o ßc·:icociç :cv koivcvikcv ooaovcv yio vo cvio,c0ci
p koivcvikp aooo:ooio aooç :iç aio cco·c:cç onoocç.
Ioívioç 2011
2YA1A5EI2
Avo0ccopop :oc lcv:oçiooo:ikoí lco:pno:oç

H Kcß/ovpop 0o cio0c:poci /vo v/o oa·oaoipn/vo oío:pno (ovo·oyiko) yio o·ocç :ocç vcv koi
- n/,oi :o Ack/nßoio :oc 2015, ocv:oçiooo:pop o:pv p·ikio :cv 65 c:cv yio o·ocç,
Ioívioç 2010
nc··ov:ikoíç coyo¸oncvocç aoc acoi·onßovci.


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
ocnacoi·onßovon/vcv koi oocv /,ocv ooço·io:ci aoo :pç 1 Iovocooioc 1993.
cao·oyionoç :cv ocv:oçccv oínçcvo nc :o oívo·o :oc coyooiokoí ßioc.
/vov oc:ono:o np,oviono aooooonoypç aoc vo ocvo/ci :o /:oç ocv:oçiooo:popç nc :pv oíçpop
cv oao 37 oc 40 /:p n/,oi :o 2015.
acoiooion/vp ,opop :pç aoocopç ocv:oçiooo:popç o:o 60 /:p oao :pv 1 Iovocooioc 2011,
/,ocv 40
ovo0ccopn/vo oío:pno aooo,pç ovoapoikcv ocv:oçccv
:cv 60
oo oao
0º :oc ocvo·oc)

- oíçpop :pç oaoi:oíncvpç p·ikioç yio ocv:oçiooo:pop :cv ycvoikcv aoc capoc:oív o:ov opnooio
:on/o o:o 65 ,oovio n/,oi :o 2013.
- cvio,cop :pç oívocopç :cv cioçoocv nc :o caioono:o.
-
- nio n/op c:poio ·oyio:ikp nc:oçooo í,ocç 1,2
- :inooi0noaoipop :cv ocv:oçccv
-
o:pv aoooookcncvp oiookcio ¸cpç ko:o :o /:oç ocv:oçiooo:popç.
- ocçpn/vp c·o,io:p acoiooo cioçoo
-
ocnacoi·onßovon/vcv :cv coyo¸on/vcv oc ßoo/o koi ov0cyicivo caoyy/·no:o, koi oocv
,oovio cioçoocv
-
- ncicop (ko:o 6º :o ,oovo) :cv ocv:oçccv yio ckcivocç aoc 0o ocv:oçiooo:oív:oi nc:oçí
koi 65 c:cv nc ·iyo:coo oao 40 ,oovio cioçoocv.
- konio cioikp nc:o,cioiop yio ooocç /,ocv ooço·io:ci aoo :pç 1 Iovocooioc 1993.
- opnov:ik/ç acoikoa/ç o:p ·io:o ßoo/cv koi ov0cyicivcv caoyyc·no:cv (oc o,i acoiooo:c
1
- c·o,io:p cyycpn/vp oív:oçp yio o·ocç aovc oao 65 c:cv cao·oyion/vp nc ßoop :o c·o,io:o
oaoi:oíncvo n/oo oioßicopç


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
- ncicop :cv ocv:oçiooo:ikcv :oncicv oc 3

To Koivoßoí·io cio0c:ci :pv ovo0ccopop :oc lcv:oçiooo:ikoí lco:pno:oç

lca:/nßoioç 2010
YIEIA
Mc:oooí0niop :oc oco:pno:oç Yycioç
O·ok·pocop :cv nc:oooc0nioccv yio :pv ßc·:icop :pç oio,cioiopç koi :oc oco:pno:oç aoonp0ci
o:pv cycio. o·ok·pocop :pç
cv
cçoonoypç ·oyio:ikoí oco:pno:oç oia·pç cyyooçpç, cçoonoyp
aiß·c,pç oao :ov Yaocoyo Oikovonikcv, opnooiccop ·oyio:ikcv c·/y,cv. c
Ack/nßoioç 2010

EHIXEIPHMA1IKO HEPIBAAAOA
Aiccko·cvop o:pv ioocop c:oioicv
A
(
a·oaoipop o:pv ioocop v/cv c:oioicv koi a·popç ·ci:ocoyio :oc Icvikoí Enaooikoí Mp:ococ
IEMH).
2010 lca:/nßoioç
Aa·oaoipop :pç oociooo:popç ßionp,ovikcv
novoocv koi ncicop :oc koo:ocç /vooçpç
cai:o,cvop :cv oiooikooicv yio :pv oociooo:pop cai,ciopoccv, yio ßionp,ovik/ç
oio
i :o koo:oç aoc oçooo :o :c·cvcio.
Ack/nßoioç 2010


ca:/nßoioç 2011
coyooicv
- Aa·oaoipop koi
oooo:poio:p:cç koi caoyy/·no:o n/oc :pç vono0coioç koi n/oc :pç ·ci:ocoyiko:p:oç :cv o,c:ikcv
o,coicv.

- H Kcß/ovpop 0o ao/aci vo o··oçci :p vono0coio aookcin/voc vo onß·ívci :o çooo·oyiko cnao
yio ocy,cvcíociç koi cçoyoo/ç koi yio vo ncicoc

l


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo

Eçoonoyp :pç Oopyioç yio :iç Yapocoicç
- ·ci:ocoyio :cv novooikcv opncicv caoçpç.
-cio0/:pop n/:ocv oc ßooikoíç k·ooocç capocoicv, oacç o :ocoionoç, :o cnaooio koi p
oívioç 2010
ca:/nßoioç 2010
ck/nßoioç 2010
- cio0/:pop ooi¸ov:ioç vono0coioç, o·ok·pocop :pç nc·/:pç :pç k·ooikpç vono0coioç
ckaoioccop.
I
l
A

Aac·cc0/ocop :cv K·cio:cv caoyyc·no:cv
ko0c k·ooo yio :pv ooop :cv acoiooioncv o:pv cçookpop :oc
:o
caoyyc·no:cv
ck/nßoioç 2010
ck/nßoioç 2010
oívioç 2011
- Hoo:oop cioikpç vono0coioç yio
oikpyooikoí caoyy/·no:oç, :oc çoonokoaoioí, :oc ocnßo·oioyooçoc, :oc oo,i:/k:ovo, :oc
np,ovikoí, :cv ookc:cv c·cyk:cv.

- Eçoonoyp :pç oopyioç yio :o Eaoyyc·no:iko Hoooov:o, co:c vo ovoyvcoi¸ov:oi :o aoooov
coyo¸on/vcv aoc aoo/o,ov:oi oao :oi:cç ,cocç

- Yio0/:pop vono0coioç yio :pv oac·cc0/ocop :cv k·cio:cv
AA


I

Mc:oooí0niop o:iç Ooik/ç Mc:oçoo/ç
Enaooccno:cv
acoi::cv
acoiooioncv o:pv aoooßoop o:o caoyyc·no :cv ooikcv nc:oçoo/cv cnaooccno:cv, lca:/nßoioç 2010
Aac·cc0/ocop :cv ooikcv cnaooccno:ikcv nc:oçoocv nc :pv ko:ooypop o·cv :cv
ocnacoi·onßovon/vcv koi :cv c·o,io:cv ko0ooion/vcv :incv.
H·oioio ao·i:ikpç ov:oycvionoí
Tooaoaoipop :oc caoo,ov:oç 0conikoí a·oioioc :pç c··pvikpç Eai:ooapç Av:oycvionoí,
:pç
:cv nc·cv :pç.
ck/nßoioç 2010
ocnacoi·onßovon/vpç koi :pç ocvo:o:p:oç :pç vo icooo,ci :iç opnov:ik/ç cao0/ociç ko0cç koi
0cookiopç :pç ovcçoo:poioç
A


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
liopooooonoi

Hooc:oinooio cvoç o,coioc cçcyiovopç :oc k·oooc :cv oiopoooooncv nc yvcnovo :pv
oaoko:oo:oop :pç kcoooçooioç :oc cai,ciopoiokoí :ocç ok/·ocç. Aiooço·iop :pç ocnnooçcopç nc
oo0ocop :pç c:oiocioç
,oo:oçc·okioc, ocnacoi·onßovon/vpç :pç ac·popç okivp:pç acoiocoioç / ypç koi o··cv
acoiocoiokcv o:oi,cicv.

- H·popç c·oaoipop :oc o,coioc cçcyiovopç :oc oiopooooonikoí :on/o.
oívioç 2010
-
:iç oopyicç :pç EE, koi aooooiooionoç cvoç ,oovooioyoonno:oç yio :pv ovooi
I
Moo:ioç 2011
Ev/oycioYio0/:pop vono0coioç yio :o oio,coiono :cv oooo:poio:p:cv p·ck:oikpç cv/oycioç koi çcoikoí
ocoioc, ocnacoi·onßovon/vcv n/:ocv cçoonoypç
- Yio0/:pop n/:ocv yio :pv cvio,cop :pç ovcçoo:poioç koi :cv oonooio:p:cv :pç Pc0nio:ikpç
ca:/nßoioç 2010
Moo:ioç 2011-O·ok·pocop :cv o,coicv yio :pv oac·cc0/ocop :pç ,ovooikpç oyoooç p·ck:oikpç cv/oycioç koi
/vooçp :oc cçoo0o·oyionoí :cv :ino·oyicv yio :ocç ko:ovo·c:/ç

-

Ao,pç Ev/oycioç
lMoo:ioç 2011

HPODOH2H EHEAAY2EDA KAI
E5AIDIDA

Hooc0pop Ancocv E/vcv Eacvoíoccv (AEE)
koi cacvoíoccv oc o:oo:pyikoíç k·ooocç.
lAIT,
ooooccv yio :pv cai:o,cvop ncyo·cv o,coicv AEE ko0cç koi n/:ocv yio :pv cvio,cop :pç
H Kcß/ovpop 0o aooci n/:oo yio :p oiccko·cvop AEE koi cacvoíoccv koivo:onioç oc o:oo:pyikoíç
k·ooocç (aoooivcç ßionp,ovicç, :c,vo·oyicç a·pooçooikpç koi caikoivcvicv k·a.) n/oc :pç
ovo0ccopopç :oc Eacvoc:ikoí Nonoc, :pç cio0/:popç n/:ocv yio :p oiccko·cvop :cv
lca:/nßoioç 2010

Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo
ao·i:ikpç aooc0popç cçoycycv.
- Açio·oypop oc ßo0oç o·cv :cv ooooccv E&A koi koivo:onioç, ocnacoi·onßovon/vcv :cv
.
E&A,
cçc:ooci :pv aooc0pop :pç koivo:onioç, :pv cvio,cop :cv oconcv nc:oçí :pç opnooioç
/occvoç koi :pç c··pvikpç ßionp,ovioç koi :pv ovoa:cçp acoiçcociokcv ßionp,ovikcv o,pno:ioncv
ocvcoyooioç (clusters).
10
oioçoocv cai,ciopoiokcv aooyoonno:cv, nc o:o,o :pv aooooonoyp :pç c0vikpç o:oo:pyikpç

- Apniocoyio cvoç Ivcnooo:ikoí lcnßoc·ioc, aoc 0o ,opno:ooo:ci:oi oao :o 7
o
aooyoonno
nc o:o,o vo
Ack/nßoioç 20Ack/nßoioç 2010
E&A koi Koivo:onio
AIAPOPD1IKA 1AMEIA KAI 1AMEIO
2YAOXH2

Aíçpop o:pv oaooooçpop :cv Hoocv oao :o
Aioo0oc:iko :oncio koi :o Toncio lcvo,pç.

cçoonoyp n/:ocv yio :pv cai:ccçp :cv oconcc:ikcv o:o,cv yio oaoi:oíncvcç a·pocn/ç oao :o
oioo0oc:iko :oncio koi :o :oncio ocvo,pç koi yio :pv caoßo·p ncyo·cv o,coicv.
ooçci ko·í:cooç ocv:ovionoç nc o··cç oooociç.
o·ok·pocop :cv cvcoycicv yio :p oionooçcop aoo:cooio:p:cv o:iç opnooicç cacvoíociç co:c
koi n/oc :pç
- cai:ccçp :cv o:o,cv yio oaoi:oíncvcç a·pocn/ç (nc:opoino oao:c·/ono:o aooç aio:oaoipn/vo
v /ykoiopç :cv
oívioç 2010


Ack/nßoioç 2010 koi nc:o
o0c /çi npvcç
-
- oío:oop nioç Onoooç Aooopç oc ocvcoyooio nc :pv Eai:ooap yio vo cai:o,cv0ci p ovoa:cçp
o,coicv c,p·pç aoio:p:oç ko0cç koi yio vo ca
-
oc:/ç vo ko:cc0ívov:oi aooç o,/oio aoc cçc·oív:oi oao kcço·oio :pç E.E.,
ciooycypç cvoç kcv:oikoí :ooac¸ikoí ·oyooioonoí.
ocoon/vo) koi ncyo·o o,/oio
- cçoonoyp o:o oiooik:co cvoç ovoi,:oí oco:pno:oç cai:popopç :cv oiooikooic
aoo:ooccv /oycv koi :pç c·oaoipopç :cv opnooicv /oycv.
- oiooço·iop :pç oioikp:ikpç ikovo:p:oç o·cv :cv Aio,cioio:ikcv Ao,cv koi :cv Evoioncocv
voo/cv :cv Eai,ciopoiokcv Hooyoonno:cv.
I


k


Aiop0poziuéç Mezoppo0uíoeiç: HPOÝHOOE2EI2
Apóoq Xpovoôió,pouuo

Ack/nßoioç 2011
ck/nßoioç 2011

A
1EXAIKO MAHMOAIO 2YAAEAOH2H2 (1M2)
3 Moioo 2ô1ô

1. T oov Tc,viko Mvpnovio lcvcvvopo TMl) aooooiooi¸ci :o a·oioio ocvcvvopopç oo
:ocç ooion :cv ocik:cv aoc c iv:oi oc aooo:ikoíç o:o,ocç (koi:poio oaoooopç koi cvocik:ikoi oi
oaoioi oo : : a p o0/o (E co ç nc o o o vo
,opoinoaoip0oív yio :pv oç op :pç oaoooopç :oc aooyoonno:oç ko0cç koi :iç cao ociç yio aooo,p
o ao
oíç
i¸ov
pç (
aH).
ov oçooo
o:o,oi),
kci:oi
aokc
ao oi o pv c io:o· ccv H iyoo ci caiopç :iç 0oo cç a c ao
io·oyp ,occ
a·pooçooicv aookcin/ ooço·io:ci p aoooko· op :cv o,cv o aooßoínc oc voc vo oi caookpç oí0p o: . O
oioßoc·cí :o To caoìkp Eai: koi iv oao :ooa pop cv aoc ociç nc ncio, :pv Eco ooap :pv EKT ao :pv oaoi n/:o
acoi·onß o:pv a o·p, p :p 0/o v/c v c,on ç vo ·ivo ao :ocç ovov:oi oooíoo caio: aiop v n/:oc aoc cvo /vc oaok cv o
o:o,ocç onn aoooo,ocnc Ec ap, EKT :o ncio :iç :oc aooyo o:oç, koi 0o o:pv ocaoìkp Eai:oo :pv koi To
oaoooi:p oçooic ooko·oí0pop : oyo .
2. ç okoa oyoonno:oç, o :i n ··oy :o a coiok i,cio,
cao,occo oi oo/ç ncv:oi oc ooo o i :inic a onn » oacç
ooi¸ov:oi 0cç, n cop :cv o:oi,c iv ocv nooi iko íyio, :o
oaoio 0o v:oi o c,ococv ocvo ik : ocvo··oyn /ç ioo:inicç :oc
aooyoonn voi oc onooçc0pkov : lcykckoin/vo, ocvo no:ik/ç
ioo:inicç ç okoa onno:oç ko0 i ÷ Ao· HH 1 ÷ 81 Ii/v
Ioacvioç ÷ 1 E Tooßpk:iko Aik )

Ieviu p
3. ç. Iio : ç :oc aooyoonn c ß i· ovci.
ociç a v:oi oao :ov Ko y ov:oi ç :oc
362/19 nc :p «Apnooio i , ß :ikcv c ··oi
».
ikp oc aoc acoi·onßov c o ci : ociç,
v ßooikcv koi a o oi o
ko ncv aoc cao , v ,/ç,
o nc :o A 95).
o·io:ik acoi·onßovo io 0 i cç
Koivcv ç o:o np:oco v : o
noç :p /ovpopç ac v v n oiko
no:o oí koi ck o io o v vo
opniocoyp0oív ko:o :pv oiookcio :oc aooyoonno:oç aookcin/voc vo ç/oocv ciç a/ooç cv/oycicç
opnooiovonikoí ,oook:poo, oacç oc:/ç ooi¸ov:oi o:o cy,cioioio :oc ANT o,c:iko nc :iç l:o:io:ik/ç
:cç a·po
Iio :oc
ciç k
oko·oí
nc:oc
o:oç ci
yio :oc
, é1.135
Opiouó
Tocç ço
vonoc 2
Kovovionoi

Tpv :oa
ocnacoi·onßov
:cv çoo/cv
oínçcv

To ooç
Toncio

O ooio
aooyoon
ç yio :pv ao
oíç :oc ao
0o oao:i
c :pv cçoio
c ooocç :o
:/ç aoc oi
oíç :oc aooyo
TA (Eioiko
ocç okoaoí
oc ko·ía:o
95 o,c:iko
:ooioikpop
on/vcv :c
i :cv ooyovio
ElOA 95 (ES
o :oncio aoc
ikpç Aoço·iop
ç ycvikpç kcß
aooiao·oyion
oc ao
·o o,c
cç «ocv
icv ckc
··oyno:
pv 30p
ooi¸ov:o
oicno:o
q Koßé
o:oç p I
o:iko H
Aoyio:
ci opno
cioikcv
yov:oi oc
cv o·o
:pç E0
oi·onßo
:oç ao
onno:oç
¸oncvo
··oyno:
cv aoc
cv ioo
Aaoi·ioc
cç é1
vqoq
vikp Kc
ooiao·o
kp, E·cy
ç, vono
ooiao·
oc:oíç
:o :onc
ikpç l:o
ci caiop
iao·oy
c ocvo
kcv ioo
capoco¸
inicv. Oi
2010.
1.3315
/ovpop aco
iono, oacç
oç :cv Kc
,icç koi :iç
yioncv :ocç
oi oaoioi :o
aoc iooí
io:ikpç Yap
ç koi :c,o
noí aooy
no,
v :oc
:o op
ooio
onß
ooi¸
covp
acoiçco
, ocnac
çivonoí
pkov ko
coioç.
v/o :o
onno:o
coio
ooyo
ovon
o:ik
oi
A, é
o:o kc
Aoaov
ok/ç oc
·onßov
:oi cç :o
ko:o,c
cio, p
aoc c
o o:o
o:oç
ioo¸
··oy
125.
o·oio 2
v koi o
ooioikp
n/vcv o·cv
aik/ç oo
op0pkov
o··o ci
o/,c:oi:cv Apnooicv Xopno:ooikovonikcv :oc 2001. Oi oo,/ç 0 cvocv on/ocç :o ANT, :pv o cvpnco
Ecocaoìkp Eai:ooap koi :o aooocaiko :pç EKT yio :c,ov o io :/:oicv v/cv :oncicv p koi pniocoy
aooyoonno:cv.
4. Ynoozqpiuziuó oziuó : To Yaocoycio Oikovonikcv (Ya.Oik.) /,ci o:pv Ecocaoìkp cai:ooap,
:pv EKT koi :o ANT ovo·c:ik/ç a·pooç ç yio :o npvioio /oooo koi oicç ooaovcç, :iç oaoa·pocn/ç
coc:coikoí koi cçc:coikoí ,o/ocç, :pv v/oc coc:coikoí koi cçc:coikoí ,o/ocç , :iç nc:oßo·/ç o:o
:oncioko oio0/oino :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç o:pv Tooac¸o :pç E··oo :o o··o n/oo ,opno:ooo:popç
ocnacoi·onßovon/vc v ocvo··oyc ço·oioc ko0cç koi :cv :cooíncvcv cao,occoccv :pç
kcv:oikpç kcß/ovpopç ocoon/vo 0o oi n/oo oc 30 pn/ocç oac¸o :pç E··oooç 0o aoo/,ci
ovo·c:iko npvioio o io yio :o cv iko koi :iç cao,occociç : ikcv oo,cv koi :cv :oncicv
koivcvikpç ooço·iop ocv/acio nc :p ooçp voniono:ikcv ocoo coc:pno:o·oyicv.

0o aoo
:iç npvi
oç, o·o
ko0co
. H To
cv :oa
n/vcv n/oc
ooic
/kooop
v kc
aoo/,ov:
coyp:
v ko:oy
v :c
. To
:oi,c
ç, oc

I. HO2O1IKA KPI1HPIA AHOAO2H2, EAAEIK1IKA AAD1A1A OPIA KAI KPI1HPIA 2YAEXOY2 AHOAO2H2:
OPI2MOI KAI KPI1HPIA AAA4OPDA

vozoz o ozov 1pononoiquévo Hpozo,evq 1oueiouó Hpoönozo,iouó zqç Ieviuqç
Koßépvq (Kpizq Anóôooqç).
5. uóç . Tooaoaoipn/voç Hoc:oycvpç Tonciokoç Hooiao·oyionoç :pç Icvikpç Kcß/ovpopç
(THTHIK) ooi¸c:oi cç o Tooaoaoipn/voç Tonciokoç Hooiao·oyionoç :pç Icvikpç Kcß/ovpopç (TTHIK) nciov
:iç a·pocn/ç :okcv oao :ov koo:iko aooiao·oyiono. O TTHIK ooi¸c:oi cç :o o0ooiono :oc :onciokoí
ioo¸cyioc :oc :ok:ikoí koo:ikoí aooiao·oyionoí , :oc :onciokoí ioo¸cyioc :oc koo:ikoí aooiao·oyionoí
cacvoíoccv, :pv nc:oßo·p o:o ko0ooo ,opno:ooikovoniko o:oi,cio :cv :oaikpç oc:ooioikpopç koi :p nc:oßo·p
o:o ko0ooo ,opno:ooikovoniko o:oi,cio :cv :oncicv koivcvikpç ooço·iopç. To /oooo oao ioic:ikoaoipociç
cçoiooív:oi oao :iç :onciok/ç ciooo/ç. Oi cv/oycicç ko0oooí oovcionoí o:ov koo:iko aooiao·oyiono 0o
cyyooçov:oi cç :onciok/ç ooaovcç.
1o zoueiouó iooçô,io zoo zouziuoô upoziuoô npoönozo,iouoô. To :oncioko ioo¸íyio :oc :ok:ikoí
koo:ikoí aooiao·oyionoí 0o nc:oo:oi «aovc oao :p yoonnp», ßooi¸oncvo o:o :ok:iko /oooo :oc
aooiao·oyionoí (caovo·onßovoncvo /oooo ocv np caovo·onßovoncvo /oooo nciov caio:ooç/ç çoocv)
nciov :iç :ok:ik/ç ooaovcç (oi :ok:ik/ç ooaovcç :oc aooiao·oyionoí ocv acoi·onßovocv :o ,oco·íoio
koi :iç kcço·oiok/ç nc:oßißoociç o:o :oncio koivcvikpç ooço·iopç n/oc ono·oycv o··o
acoi·onßovocv nio0oíç koi ocv:oçciç, caioo:pociç aooç :o :oncio koivcvikpç ooço·iopç, yio io:oikp
çoov:ioo koi koivcvikp aooo:ooio, ·ci:ocoyik/ç koi o··cç ooaovcç, caio:ocçoncvocç aooocç,
a·pocn/ç oc ov:o··oyno :cv oaoi:poccv :cv ooço·io:ikcv :oncicv yio :ocç coyo¸oncvocç :pç AEH,
a·pocn/ç :okcv, a·pocn/ç yio cçoa·io:iko aooyoonno:o koi ooaovcç yio :o NATO) :oc koo:ikoí
aooiao·oyionoí oacç opnooicíov:oi npvioio oao :ov caiopnp io:ooc·ioo :oc Icvikoí Aoyio:poioc :oc
Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv koi oínçcvo nc :o ov:io:oi,o o:oi,cio aoc caoo,ocv o:ov
:ok:iko koo:iko aooiao·oyiono.
1o zoueiouó iooçô,io zoo upoziuoô npoönozo,iouoô enevôôoeov. To :oncioko ioo¸íyio :oc koo:ikoí
aooiao·oyionoí cacvoíoccv 0o nc:oo:oi «aovc oao :p yoonnp», ßooi¸oncvo o:o /oooo oao
cacvoíociç nciov :iç ooaovcç cacvoíoccv :oc aooiao·oyionoí cacvoíoccv oacç opnooicíov:oi npvioio
oao :ov caiopnp io:ooc·ioo :oc Icvikoí Aoyio:poioc :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv koi
oínçcvo nc :o ov:io:oi,o o:oi,cio aoc caoo,ocv o:ov koo:iko aooiao·oyiono cacvoíoccv.
1o uo0opó ¿pquozooiuovouiuó ozoi¿eío zoo evep,qziuoô zqç zoniuqç oozoôioíuqoqç ooi¸ov:oi cç
:o ,opno:ooikovoniko acoiocoioko o:oi,cio nciov :iç ,opno:ooikovonik/ç cao,occociç :pç :oaikpç
oc:ooioikpopç. To ,opno:ooikovoniko o:oi,cio :oc cvcoyp:ikoí acoi·onßovocv :iç ko:o0/ociç :pç
:oaikpç oc:ooioikpopç o:pv Tooac¸o :pç E··oooç koi :iç ko:o0/ociç :pç :oaikpç oc:ooioikpopç o:iç
cy,coicç cnaooik/ç :ooac¸cç. Oi ko:o0/ociç 0o nc:ocv:oi o:pv ovonoo:ikp :ocç oçio, cçoioocn/vcv
:cv ocoococcn/vcv :okcv, oínçcvo nc :pv nc :pv ko:oyooçp voniono:ikcv ocoon/vcv n/oc
coc:pno:o·oyicv. Oi ,opno:ooikovonik/ç cao,occociç acoi·onßovocv ßoo,caoo0cono koi
nokooaoo0cono oovcio oao :o cy,coio :ooac¸iko oío:pno aooç :pv :oaikp oc:ooioikpop, oc
ovonoo:ikp oçio, oínçcvo nc :pv ko:oyooçp voniono:ikcv ocoon/vcv n/oc coc:pno:o·oyicv.
Ko0opó ¿pquozooiuovouiuó nepioooiouó ozoi¿eío evep,qziuoô ooçozioziuov zoueíov ooi¸ov:oi :o
o:oi,cio :oc cvcoyp:ikoí nciov oi cao,occociç :cv ooço·io:ikcv :oncicv.
o To o:oi,cio :oc cvcoyp:ikoí acoi·onßovocv
Ko:o0/ociç :cv ooço·io:ikcv :oncicv o:pv Tooac¸o :pç E··oooç koi oncocç
ko:o0/ociç :cv ooço·io:ikcv :oncicv o:o cy,coio cnaooiko :ooac¸iko oío:pno koi
/nncocç ko:o0/ociç o:o onoißoio kcço·oio :oc IKA. Oi ko:o0/ociç nc:ocv:oi oc
ovonoo:ikp oçio, cçoiooíncvcv :cv ocoococcn/vcv :okcv, oínçcvo nc :pv
ko:oyooçp voniono:ikcv ocoon/vcv n/oc coc:pno:o·oyicv.
Ko:o,p oncocv koi /nncocv ncoioicv (n/oc :oc onoißoioc kcço·oioc :oc IKA), oao
:o ooço·io:iko :oncio nc:o,cv ciopyn/vcv o:o Xopno:io:poio Açicv A0pvoç. H
ko:o,p :cv ncoioicv 0o nc:oo:oi oc :in/ç oyoooç o:o :/·oç :oc npvo.
Ancop p /nncop ko:o,p novoocv onoißoicv kcço·oicv ckoiooncvcv oao c:oioicç
c··pvikpç oio,cioiopç (oioçooc:ikcv oao :o onoißoio kcço·oio :oc IKA). Ko:o,p
ocnnc:o,cv 0o nc:ooív:oi oc :in/ç oyoooç o:o :/·oç :oc npvo.
A. A
oqç
Opio
o ópi
pio
O

K /vcv ßoo,caoo0concv koi
nokooaoo0concv ,ocoyo ckoo0ci o:o coc:coiko, nokooaoo0concv
,ocoyooçcv aoc /,oc c:coiko koi :o oaoio ,cioi¸c:oi p Tooac¸o :pç
E··oooç, koi /nncop ko:o,p n/oc :oc onoißoioc kcço·oioc :oc IKA. Oi ko:o,/ç 0o
nc:ooív:oi oc ovonoo:ikp oçio.
oo aooß·pno:ikcv o:oi,cicv cvcoyp:ikoí.
Hooo·o oc:o, ,opno:oaio:c:ik/ç cv/oycicç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç yio :p o:poiçp :cv :ooac¸cv,
acoi·
9. lca:/nßoioç 2010. é41.232 cko:onníoio.
. Ack/nßoioç 2010. é58.382 cko:onníoio.
11. Ynoozqpiuziuó oziuó.
ao·oyioncv 0o
:oi oao :ov Iovocooio :oc 2010 o:pv caiopnp io:ooc·ioo :oc Yaocoycioc Oikovonikcv.
oooopç)
ço·oio :cv ,opno:oaio:c:ikcv ioocno:cv (ov:oaooo:ikp ovokcço·oioaoipop)· np
aoo
o:o,p ono·oycv kcv:oikpç kcß/ovpopç, acoi·onßovon
oçcv aoc /,ocv
v ckoo0ci o:o cç
o To o:oi,cio :oc cvcoyp:ikoí acoi·onßovocv ßoo,caoo0cono koi nokooaoo0cono oovcio oao
:o cy,coio :ooac¸iko oío:pno aooç :o ooço·io:iko :oncio, oínçcvo nc :pv ko:oyooçp
voniono:ikcv ocoon/vcv n/oc coc:pno:o·oyicv.
6. Hpooopuo,éç. Iio :ocç okoaoíç :oc aooyoonno:oç, oi aoc:oo,ik/ç ooaovcç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç
aoc aoooko·oc0oív:oi ocv acoi·onßovocv a·pocn/ç o,c:i¸oncvcç nc :pv o:poiçp :oc :ooac¸ikoí :on/o o:ov
oc:p aooyno:oaoici:oi o:o a·oioio :oc aooyoonno:oç yio :p o:oo:pyikp o:poiçpç koi ovooioo0ocopç
:ooac¸ikoí oco:pno:oç. Koo:p aoc naoooív vo cçoioc0oív oao :o ioo¸íyio acoi·onßovocv oovcio aooç
,opno:oaio:c:ikoíç ooyovionoíç koi cacvoíociç oc nc:o,/ç ,opno:oaio:c:ikcv ooyovioncv (ov:oaooo:ikp
ovokcço·oioaoipop), np-ov:oaooo:ikp ovokcço·oioaoipop, koi cçoyo
ocn onßovon/vpç :pç /kooopç cyycpoccv p aooo,pç occo:o:p:oç, 0o ovoç/oov:oi on/ocç o:o n/·p :oc
ANT, :pç Ecocaoìkpç Eai:ooapç koi :pç EKT. Eaia·/ov, oc:o :o koi:poio oaoooopç 0o ovoaooooono¸c:oi aooç
:o aovc oc acoia:cop cacoßooccv o:o /oooo :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç oc oíykoiop nc :pv :o/,ocoo aooß·c,p
oacç caoocikvíc:oi oao :o oko·oc0o.
7. Eoooo kcv:oikpç kcß/ovpopç (ococc:iko oao :pv 1
p
Iovocooioc 2010)
8. Ioívioç 2010. 25,056 ck. ccoc
10
l:oi,cio o,c:iko nc :o :oncioko oio0/oino :oc :ok:ikoí koi :cv koo:ikcv aooi
aoo/,ov:oi o:pv Ecocaoìkp Eai:ooap, o:pv EKT koi o:o ANT oao :o Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç
:oc Yaocoycioc Oikovonikcv cv:oç :oicv cßoonoocv nc:o :o :/·oç :oc npvo. To o:oi,cio 0o
acoi·onßovocv ·ca:oncociç a·pooçooicç yio :o /oooo koi :o /çooo, oínçcvo nc :iç npvioicç ovoçoo/ç
oc opnooicíov a
l:oi,cio o,c:iko nc :o ko0ooo ,opno:ooikovoniko acoiocoioko o:oi,cio :cv ooyovioncv :oaikpç
oc:ooioikpopç koi :cv ooço·io:ikcv :oncicv 0o ao/aci vo aoo/,ov:oi o:o ANT, o:pv Ecocaoìkp
Eai:ooap koi o:pv EKT oao :p Aicí0cvop l:o:io:ikpç :pç Tooac¸oç :pç E··oooç cv:oç :coooocv
cßoonoocv nc:o :o :/·oç :oc npvo.

B. Avc:o:o ooio Hoc:oycvcv Aoaovcv :oc Koo:ikoí Hooiao·oyionoí (Koi:poio Aa
12. Opiouóç. Oi aoc:oycvciç ooaovcç :oc koo:ikoí aooiao·oyionoí oao:c·oív:oi oao :iç ooaovcç :oc
koo:ikoí aooiao·oyionoí (ooaovcç :oc :ok:ikoí aooiao·oyionoí ocv :iç ooaovcç :oc aooiao·oyionoí
cacvoíoccv) nciov :iç ooaovcç yio :okocç aoc ko:oßo··ov:oi oao :ov koo:iko aooiao·oyiono, oínçcvo nc :ocç
ooionoíç aoc ovoç/oov:oi aoooaovc. Hoc:oycvciç ooaovcç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç aoc c·/y,ov:oi yio :o KA
oaok·ciocv :c,ov a·pocn/ç oc nc:op:o aoc o,c:i¸ov:oi nc :pv ovooioo0ocop :cv :ooac¸cv, o:ov
aooyno:oaoioív:oi o:o a·oioio :pç o:oo:pyikpç ovooioo0ocopç :oc :ooac¸ikoí :on/o :oc aooyoonno:oç.
Aoaovcç aoc naoooív vo cçoioc0oív oao :o ioo¸íyio acoi·onßovocv oovcio aooç :o ,opno:oaio:c:iko iooíno:o
koi cacvoíociç oc ioio kc
ov:o o:ikp ovokcço·oioaoipop· koi oyooo aooß·pno:ikcv acoiocoiokcv o:oi,cicv. Oo:ooo, ko0c
,opno:ooo:ikp aoo/nßoop oao :pv kcv:oikp p ycvikp kcß/ovpop yio :pv o:poiçp :cv :ooac¸cv,
ocnacoi·onßovon/vpç :pç /kooopç cyycpoccv p :pv aooo,p occo:o:p:oç, 0o ao/aci vo ovoç/oov:oi on/ocç
o:pv Ecocaoìkp Eai:ooap, o:pv EKT koi o:o ANT.

13. Ynoozqpiuziuó oziuó. To Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv 0o aoo/,ci
o:oi,cio yio :iç npvioicç ooaovcç :oc :ok:ikoí koo:ikoí aooiao·oyionoí, oacç ooi¸ov:oi aoooaovc.


I. Mq-2oooopeooq E,¿opiov Aqçinpó0eouov Oçeizov onó zq Ieviuq Koßépvqoq (2ove¿qç
Evôeiuziuóç 2zó¿oç)
. Opiouóç. Iio :ocç okoaoíç :oc aooyoonno:oç, oi cy,coicç ·pçiaoo0concç oçci·/ç ooi¸ov:oi cç
·oyooioo
:/·p Aaoi·ioc ovp·0c oc 5,6 oio. ccoc.
14
noi a·poc:/oi aooç :ocç cy,coiocç aoonp0cc:/ç o:ov /,ocv aoo/·0ci 90 pn/ocç oao :pv pncoonpvio
:pç ·pçpç :ocç. To o:oi,cio 0o aoo/,ov:oi cv:oç :coooocv cßoonoocv nc:o :o :/·oç :oc npvo. To oívo·o :cv
·pçiaoo0concv oçci·cv o:o

15. Ynoozqpiuziuó oziuó. To Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç :oc Yaocoycioc Oikovonikcv 0o aoo/,ci
o:oi,cio yio :iç npvioicç ·pçiaoo0concç oçci·/ç o:iç ooaovcç :oc :ok:ikoí koo:ikoí aooiao·oyionoí, oacç
ooi¸ov:oi aoooaovc. To o:oi,cio 0o aoo/,ov:oi cv:oç :coooocv cßoonoocv nc:o :o :/·oç :oc npvo.
A. Avozozo ópio 2ovoziuoô Xpéooç zqç Kevzpiuqç Koßépvqoqç (Evôeiuziuóç 2zó¿oç)
16. Opiouóç: To ocvo·iko oao0cno :oc ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç ovoç/oc:oi o:o ,o/oç aoc
ov:io:oi,ci o:iç oooo:poio:p:cç :oc koo:ikoí aooiao·oyionoí koi, yio :ocç okoaoíç :oc aooyoonno:oç, 0o
ooi¸c:oi cç :o oívo·o :cv :oc,ococv oko0ooio:cv cao,occoccv ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç. Oo
acoi·onßovci, o··o ocv 0o acoiooi¸c:oi oc, cao,occociç oc nooçp :i:·cv koi oovcicv. H ocvo··oyno:ikp
ioo:inio :oc aooyoonno:oç 0o cçoonoo:ci oc ko0c nooçp ,o/ocç oao:inpn/voc oc voniono ck:oç ccoc. Iio :ocç
okoaoíç :oc aooyoonno:oç, :o ovc:o:o ooio yio :o í,oç :oc ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç ocv 0o
acoi·onßovci ,o/oç aoc aookía:ci oao a·pocn/ç yio ovooioo0ocop :ooac¸cv, o:ov oc:/ç aooyno:oaoioív:oi
o:o a·oioio :pç o:oo:pyikpç :oc aooyoonno:oç yio ovooioo0ocop :oc :ooac¸ikoí :on/o. Ac:o acoi·onßovci
oovcio aooç :o ,opno:oaio:c:iko iooíno:o koi cacvoíociç oc nc:o,iko kcço·oio :cv ,opno:oaio:c:ikcv
ioocno:cv (ov:oaooo:ikp ovokcço·oioaoipop), np ov:oaooo:ikp ovokcço·oioaoipop koi cçoyooo
aooß·pno:ikcv acoiocoiokcv o:oi,cicv. Oo:ooo, ko0c ,opno:ooikovonikp aooçp :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç
yio o:poiçp :cv :ooac¸cv, o:iç oaoicç ocnacoi·onßovc:oi p /kooop :cv cyycpoccv p p aooo,p occo:o:p:oç, 0o
ao/aci vo ovoç/oov:oi on/ocç o:o ANT, :pv Ecocaoìkp Eai:ooap koi :pv EKT.
17. Hpooopuo,éç: To ovc:o:o ooio ocvo·ikoí oao0/no:oç :oc ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç 0o
aooooono¸c:oi aooç :o aovc (p aooç :o ko:c) ko:o :o aooo ai0ovpç ovo0ccopopç aooç :o aovc (p aooç :o
ko:c) :cv oao0cno:cv ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç o:o :/·p Ackcnßoioc2009.

18. Ynoozqpiuziuó oziuó: l:oi,cio yio :o ocvo·iko oao0cno ,o/ocç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç 0o
aoo/,ov:oi o:pv Ecocaoìkp Eai:ooap, :pv EKT koi :o ANT oao :o Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç, oínçcvo
nc :o o:oi,cio ,o/ocç aoc opnooicíov:oi o:o cvpncoc:iko oc·:io opnooioc ,o/ocç, :o ooyo:coo 30 pn/ocç nc:o
:o :/·oç ko0c npvo

E. Avozozo ópio ,io véeç e,,oqoeiç zqç Kevzpiuqç Koßépvqoqç (upizqpio onóôooqç)
19. Opiouóç. To ovc:o:o ooio yio v/cç cyycpociç kcv:oikpç kcß/ovpopç 0o oaok·cici cyycpociç o:poiçpç
:ooac¸cv koi cyycpociç ocvoconcvcç nc ,opno:ooo:oíncvo oovcio :pç ETEa.

20. Ynoozqpiuziuó oziuó: O·cç oi v/cç cyycpociç :pç kcv:oikpç kcß/ovpopç, cçoioocn/vcv oc:cv oao
opn oooiooi¸ov:oç aooo koi oikoioí,ocç. To Icviko ooicç :ooac¸cç, 0o ao/aci vo ovoç/oov:oi ·ca:oncocç, ao
Aoyio: cv:oç :oicv cßoonoocv nc:o :o :/·oç ko0c poio :oc Koo:ocç 0o aoo/,ci :o o:oi,cio oc npvioio ßoop
npvo.

21. Mq
upizqpio on
ooooopeooq zov eunpó0eouov oçeizov eçozepiuoô ¿péooç Ieviuqç Koßépvqoqç (ôiopuq
óôooqç)
21. Opiouóç: Iio :ocç okoaoíç :oc aooyoonno:oç, cç ckaoo0conp oçci·p cçc:coikoí ,o/ocç ooi¸c:oi
a·pocnp :pç kcv:oikpç aoc p oçci·p kcß/ovpopç, aoc ocv aooyno:oaoici:oi cv:oç ca:o pncocv oao :pv pn/oo
ko0io:o:oi ·pçiaoo0conp. To koi:poio oaoooopç 0o cçoono¸c:oi oc ocvc,p ßoop ko0o·p :p oiookcio :oc
aooyoonno:oç.


22. Yn
aoo/,c:oi oao :o
nc:o :pv pncoon

23.
Eai:ooap Aoyio:poio :oc Koo:ocç koi p Tooac¸o
i nio /k0cop o:pv oaoio 0o oçio·oyci:oi ko:o aooo oi aooonc:ooi :oc
io. To vonoo,/oio o,c:iko nc :o
:oc Iocvioc, 2010.
zqç Mezoppô0uioqç zoo 2ovzoçioôoziuoô 2oozquozoç. H
ncio oc :oio :oncio n/,oi :o 2018.
:o oaoio 0o cvio,íoci :p oívocop :cv cioçoocv nc :o caioono:o, nc cvioiocç
:pop o:o 60 n/,oi :o 2011, ocnacoi·onßovon/vcv oocv /,ocv
oço·io:ci aoo :oc 1993, coyo¸oncvocç oc ßoo/o koi ov0cyicivo caoyy/·no:o, koi ooocç /,ocv 35 koi

oozqpiuziuó oziuó: To oao0cno :cv cçc:coikcv ckaoo0concv oçci·cv :pç ycvikpç kcß/ovpopç 0o
Icviko Aoyio:poio :oc Koo:ocç nc ,oovikp co:/opop aoc ocv 0o cacoßoivci :iç ca:o pn/ocç
pvio cç/:oopç.
Z. 2ovoziuq Hopouozoô0qoq uoi onoizoôueveç eu0éoeiç
H oaoooop :oc aooyoonno:oç 0o aoooko·oc0ci:oi n/oc :cv o:oi,cicv aoc 0o aoo/,ocv o:pv E.
, o:pv EKT koi o:o ANT :o Yaocoycio Oikovonikcv, :o Icviko
:pç E··oooç. Oi oo,/ç 0o cvpncocvocv cykoiocç :o ANT, :pv E.E. koi :pv EKT yio :c,ov ovo0ccopop
o:oi,cicv.

II. HAPAKOAOYOH2H 1DA AIAPOPD1IKDA 2HMEIDA AAA4OPA2

24. Mezoppô0uioq zoo 2ovzoçioôoziuoô 2oozquozoç. H kcß/ovpop /,ci pop çckivpoci :pv nc:oooí0niop
:oc ocv:oçiooo:ikoí oco:pno:oç p oaoio 0o ao/aci vo /,ci cio0c:p0ci n/,oi :o :/·oç lca:cnßoioc :oc 2010. Iio
:pv aooc:oinooio oc:pç :pç nc:oooí0niopç, oi oo,/ç 0o ocnßoc·cc:oív cioikoíç oao :pv E.E./ANT/EKT koi p
E0vikp Avo·oyio:ikp Ao,p 0o c:oinooc
v/oc oco:pno:oç cvio,íocv opnov:iko :pv nokooaoo0conp ovo·oyio:ikp ioooooa
v/o ovo·oyio:iko-ioooooapn/vo oío:pno 0o ao/aci vo civoi /:oino n/,oi :o :/·oç
25. Hpooôououevo onozezéouozo
nc:oooí0niop 0o.
lcy,cvcíoci :o cçio:oncvo ooço·io:iko :o
Eiooyci /vo v/o oío:pno
kovovcç aoc 0o cçoono¸ov:oi ko: ovo·oyio (cç :o oívo·o :cv kck:pn/vcv oikoicno:cv oínçcvo nc
:o ao·io oío:pno koi :cv caioono:cv aoc oaooo/ocv oínçcvo nc :o v/o oío:pno) yio o·ocç :ocç vcv
koi :ocç nc··ov:ikoíç coyo¸oncvocç. Oi coyo¸oncvoi aoc 0o ocv:oçiooo:p0oív oao :o 2015 koi nc:o
0o aooocv caioono:o oínçcvo nc oc:o :o oío:pno.
Eiooyci /vo cvoaoipn/vo, 0coaion/vo ooio p·ikioç ocv:oçiooo:popç o:o 65 /:p, n/,oi :o 2015,
ocnacoi·onßovon/vcv oocv /,ocv ooço·io:ci aoo :oc 1993 koi :cv ycvoikcv aoc coyo¸ov:oi o:ov
opnooio :on/o. Mc:o :o 2020, p p·ikio ocv:oçiooo:popç 0o ocçovc:oi oínçcvo nc :o aoooookino
¸cpç.
Hcoiooioci :pv aoocop ocv:oçiooo
o
aovc /:p cioçoocv.
Hooooonooci oc:ono:o :o caioono:o oínçcvo nc :iç nc:oßo·/ç :oc ocik:p :incv ko:ovo·c:p, oo,pç
ycvon/vpç oao :o 2014 (:o caioono:o 0o civoi «aoycn/vo» :pv acoiooo 2010-2013).
Hcoi·onßovci nio cyycpn/vp oív:oçp yio o·ocç :ocç ao·i:cç aovc oao :pv kovovikp p·ikio
ocv:oçiooo:popç co:c vo aoo/,c:oi /vo opnov:iko oi,:c aooo:ooioç, ocnßo:o nc :p ßicoino:p:o :cv
opnooicv oikovonikcv·
Eack:civci :o /:p oínçcvo nc :o oaoio cao·oyi¸ov:oi oi ocv:oçincç oaooo,/ç oao :o ko·í:coo 5 :pç
:c·cc:oioç ockoc:ioç o:o oívo·o :oc coyooiokoí ßioc.
Avo0ccopoci :iç aooiao0/ociç yio :iç ocv:oçciç ovoapoioç n/,oi :o :/·oç Moo:ioc 2011 koi 0o ciooyci
oco:poo:coocç ooocç n/,oi :o Ack/nßoio :oc 2011, ocnacoi·onßovon/vcv koi acoiooikcv
caovc·/y,cv oocv ·onßovocv ocv:oçciç ovoapoioç
Kíoiov D

:
ç ao·i:ik/ç oi oaoicç ooi¸ov:oi
Aa
kcß/ovpop civoi oaoçooion/vp vo ncicoci :o opnooiovoniko /··cinno, ocnacoi·onßovon/vpç :pç cai:ccçpç
o:/
nokoooikovonikp ao·i:ikp, p E··pvikp kcß/ovpop ¸p:o oao :o Toncio vo caoo:poiçci :o aooov ao·cc:/ç
aooyoon o:o a·oioio cvoç Aiokovovionoí Xopno:ooo:popç Ancopç E:oino:p:oç (AXAE p Stand-bv
Arrangm (3.212º :pç
aoooo:cop, 30 oiocko:onníoio Ecoc). Hooo··p·o oi:pno yio oikovonikp ßop0cio ocvo·ikoí í,ocç 80
cçoonoyp :oc aooyoonno:oç 0o c·/y,c:oi n/oc aooo:ikcv koi:poicv oaoooopç koi oioo0oc:ikcv ocik:cv
v:oç nc :ov aoc:o oao·oyiono, o oaoioç ovon/vc:oi vo o·ok·poc0ci ko:o :o :oi:o pncoo·oyioko :oinpvo
:oc 2010 koi o:p ocv/,cio oc ko0c caoncvo :oinpvo n/,oi :ov :c·cc:oio :oinpvioio oao·oyiono, o oaoioç
aooß·/a vo o·ok·poc0ci ko:o :pv oiookcio :oc occ:/ooc pncoo·oyiokoí :oinpvoc :oc 2013, nc o:o,o :pv
oçio·oyp
ioo0oív yio :pv c·oaoipop :cv o:o,cv. Ko0c oao·oyionoç 0o acoi·onßovci :pv oc ßo0oç
p
o,cv :oc oikovonikoí aooyoonno:oç koi aooon/vocv oc c:oino:p:o co:c vo ·oßocv :c,cv
ia·/ov n/:oo aoc naooci vo koi0oív ko:o··p·o yio :ov okoao oc:o. Oi oo,/ç 0o ocvcvvooív:oi nc :o Toncio,
ominique Strauss-Kahn,
Aicc0ívov:o línßoc·o
Aic0voíç Noniono:ikoí Toncioc
Washington DC

A0pvo 3 Moïoc 2010

Ayoap:/ Kíoic Strauss-Kahn.

To ocvpnn/vo Mvpnovio Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç (MOXH) acoiyooçci :pv oikovonikp
koi ,opno:oaio:c:ikp ao·i:ikp :pv oaoio p E··pvikp kcß/ovpop koi p Tooac¸o :pç E··oooç ov:io:oi,cç 0o
cçoonooocv ko:o :pv oiookcio :oc cao·oiaoc n/oocç :oc 2010 koi ko:o :pv acoiooo 2011-2013 yio vo
cvio,íoocv :pv cnaio:ooívp :pç oyoooç koi :pv opnooiovonikp koi ,opno:oaio:c:ikp 0/op :pç E··oooç ko:o
:pv oiookcio nioç oíoko·pç nc:oßo:ikpç acoioooc aooç nio acoiooo:coo ovoik:p koi ov:oycvio:ikp oikovonio.
H kcß/ovpop /,ci oconcc0ci a·pocç oa/vov:i o:iç ao·i:ik/ç aoc ooi¸ov:oi o:o aooov kcincvo koi o:o ocvpnn/vo
oc:oí, yio :pv ko:oo:iop oco:pocv aooiao·oyioncv ko:o :o aoooc,p /:p nc o:o,o :p ncicop :oc
opnooiovonikoí c··cinno:oç oc caiacoo ko:c :oc 3º :o 2014 koi yio vo cai:í,ci nio ç0ivocoo aoocio o:o ·oyo
opnooioc ,o/ocç aooç :o AEH oao :o 2013, yio vo oioçc·oçci :pv o:o0coo:p:o oc E··pvikoí
,opno:oaio:c:ikoí oco:pno:oç koi vo cçoonooci oioo0oc:ik/ç nc:oooc0niociç yio :pv cvio,cop :pç
ov:oycvio:iko:p:oç koi :pç ikovo:p:oç :pç oikovonioç vo aoooyci, vo oao:onicíci koi vo cçoyci. M/oo oc oc:o
:o a·oioio, p kcß/ovpop /,ci caiopç oconcc0ci a·pocç koi iooncocç oa/vov:i o:i
o:pv oçoop koi lío:oop aoc ckoo0pkc oao :o lcnßoí·io :pç Ecocaoìkpç Evcopç :pv 16p vcßoocooioc
2010.

H
c,p· ocv koi acoiooo:coo oikoicv çooo·oyikcv cooocv koi :oc acoiooionoí :pç ooaovpç o:o ·oyooioono
nio0ooooioç koi caioono:cv, nc:oçí o··cv o:oi,cicv :oc aooiao·oyionoí.

Ev o,ci oc:cv :cv aoooao0cicv koi yio vo opno:ooo:poci :p o/onccop yio nio oao:c·cono:ikp
no
ent/SBA) yio ,oovikp acoiooo 36 npvcv nc aooo ioo aooç 26,4 oiocko:onníoio ETA
oiocko:onncoicv Ecoc /,ci oaoo:o·ci o:iç ,cocç :pç ¸cvpç :oc Ecoc.

H
oíykoiopç oacç acoiyooçc:oi o:o lcvpnn/vo Mvpnovio Oikovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç
(MOXH) koi o:o Tc,viko Mvpnovio lcvcvvopopç (TMl). l:o a·oioio :oc AXAE :oc Toncioc 0o caooçocv
ococko :oinpvioioi oao·oyionoi :oc aooyoonno:oç, oc ocv:oviono nc :pv Ecocaoìkp Eai:ooap koi :pv EKT,
çckivc
,
c:oi
op :pç aoooooc cçoonoypç :oc aooyoonno:oç koi :pv cai:ccçp ocvcvvopopç yio :c,cv aooo0c:o n/:oo
:o oaoio naooci vo ,oc
oçio·oy op :oc aooyoonno:oç cv o,ci :pç oao koivoí ,opno:ooo:popç oc:oí :oc aooyoonno:oç oao :pv oincop
oicc0/:pop ,opno:ooo:popç :cv koo:cv nc·cv :pç ¸cvpç :oc ccoc yio :pv E··ooo.

Oi E··pvik/ç oo,/ç aio:cíocv o:i oi ao·i:ik/ç aoc aooo:i0cv:oi o:o ocvpnn/vo nvpnovio civoi caookciç yio :pv
cai:ccçp :cv o:
ca

oínç nc :pv oko·oc0p:/o ao·i:ikp :oc cai oc:cv :cv ocvcvvopoccv, ko0cç koi nc :pv Ecocaoìkp
Eai:ooap koi :pv EKT yio :pv cio0/:pop oc:cv :cv n/:ocv koi aoiv oao ko0c ovo0ccopop :cv ao·i:ikcv aoc
acoi/,ov:oi o:o Mvpnovio Oik
cvo
ovonikpç koi Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç (MOXH). Ko0c a·pooçooio aoc
p:ci:oi oao :o Toncio, :pv Ecocaoìkp Eai:ooap koi :pv EKT yio :pv oçio·oypop :pç cçoonoypç :oc
0o aoo/,c:oi.
ooí
/ / / /
¸
aooyoonno:oç

H ao oo caio:o·p koivoaoici:oi o:ocç kcoiocç Juncker, Rehn, koi Trichet.

Mc:o :inpç


¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸ ¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸¸
Iccoyioç Hoaokcvo:ov:ivoc Iccoyioç Hooßoaoc·oç
Yaocoyoç Oikovonikcv Aioikp:pç :pç Tooa/¸pç :pç E··oooç

ðIEONEZ NOMIZMATIKO TAMEIO
noop,ó Oiuovouiuov, u. I. Honouovozovzívoo
R 1ô5-ô3 A0qvo
oc nc Eioiko Tooßp,:iko Aikoicno:o (ETA) 26,432.9 cko:onncoicv yio :o ,ooviko oioo:pno 9 Moïoc
3 :oc Mvpnovioc Oikovonikpç koiHPO2:
Y
Aíuqç 5-7
C
Ezzóôo

H Euzezeoziuq Enizponq ézoße ziç nopouózo onoçóoeiç oziç 9 Moioo 2ô1ô:
Aízquo ,io Aiouovoviouó Xpquozoôózqoqç Aueoqç Ezoiuózqzoç


1. H E··ooo ca/ßo·c oi:pop yio aooo,p Aiokovovionoí Xopno:ooo:popç Ancopç E:oino:p:oç
ioooívon
2010 /cç koi 8 Moïoc 2013.


2. To Toncio cykoivci :pv aooo,p Aiokovovionoí Xopno:ooo:popç Ancopç E:oino:p:oç, oacç ooi¸c:oi o:o
EBS/10/77, Hoooo:pno 2 koi oaoçooi¸ci o:i naoooív vo aooyno:oaoip0oív ck:onicíociç oínçcvo nc :o
Aiokovoviono, cao :pv aooiao0cop o:i, p cvpn/ocop aoc aoo/,c:oi oao :pv E··ooo yio :pv cçoonoyp :cv
n/:ocv aoc aooooiooi¸ov:oi cç aoopyoíncvcç oooociç o:ov Hivoko
Xopno:oaio:c:ikpç Ho·i:ikpç, aoc caiocvoa:c:oi o:pv caio:o·p :oc Yaocoyoí Oikovonikcv koi :oc Aioikp:p
:pç Tooac¸oç :pç E··oooç nc pncoonpvio 3 Moïoc 2010, civoi okoißpç.

3. To Toncio oioci :ov acoiooiono :oc oo0ooc J, aoooyooçoç 3(b) (iii). (EBS/10/77, Hoooo:pno 2, 5/6/10)


opóßooq ono¿peooeov zoo óp0poo JIII, nopó,poçoç 5 H
To Toncio cç/:ooc :pv /k0cop :oc Aicc0ívov:oç lcnßoí·oc aoc ocv:o,0pkc oínçcvo nc :o EBS/10/79,
ovoçooiko nc :pv aooo,p ovokoißoíç cvpn/ocopç oao :pv E··ooo yio :o opnooiovoniko :pç ocoon/vo koi :o

ov:io:oi,oív opnooio ,o/oç yio :o 2008, koi koivci o:i p E··ooo ocv :popoc :iç cao,occociç :oc oo0ooc JIII,
aoooyooçoç 5 :cv oo0ocv :pç lcnçcvioç yio :pv aooo,p /ykcopç a·pooçoopopç aooç :o Toncio. To Toncio
oaoçooi¸ci o:i, ·oyc :cv caovoo0c:ikcv n/:ocv aoc /,ocv pop ·pç0ci oao :pv E··ooo koi :cv caiaooo0c:cv
oioo0c:ikcv cvcoycicv, yio :iç oaoicç /,ci oconcc0ci p E··ooo, ocv oaoi:oív:oi acooi:/oc cv/oycicç.

Siddharth Tiwari
Secretarv
»(EBS/10/79, 5/6/10)
Aic0v/ç Noniono:iko Toncio


Aµ0µo ócúxcµo

upc¿ctui otov Yaoup¸o Oikovoµikev q cçouoioootqoq vu ckapooeaci to Eììqviko
otqv Eupeauïkq Aicukoìuvoq Xpqµutoaiotetikqç Ltu0cpotqtuç (q Eupeauïkoç
oµoç Ltqpiçqç) (European Facility oI Iinancial Stability - EFSF) kui vu uao¸puçci
ouµµuoq ouvcioµou, oiµcpq q aoìuµcpq, µc tqv
q Eaitpoaq, tu kputq µcìq tqç Eupe¸evqç kui tqv Eupeauïkq Kcvtpikq
apoµuivci oc ku0c uvu¸kuiu cvcp¸ciu ¸iu tq ouµµcto¿q tou Eììqvikou
ou oc voµiku apooeau kui çopciç aou ouotqvovtui ¸iu tqv cçupµo¸q tou
upeauïkou Mq¿uvioµou Ltqpiçqç.
Aµ0µo xµíxo
H io¿uç tev ouµµuocev tou up0pou apetou up¿i¸ci uao tqv qµcpoµqviu uao¸puçqç touç.
H io¿uç tev oiutuçcev tou up0pou ocutcpou up¿i¸ci uao tqv qµcpoµqviu kutu0coqç tou
¿coiou voµou otq Bouìq.
H
Aqµooio
Mq¿uvi
ku0c µvqµovio ouvcp¸uoiuç, ouµçeviu q
Eupeauïk
Tpuac¸u, kui vu
Aqµooi
E

o
O YHOYPIOL OIKONOMIKON


IIOPIOL HAHAKONLTANTINOY


A0qvu Iouviou 2010

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->