P. 1
ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα)

ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα)

5.0

|Views: 81,482|Likes:
Published by kats61
ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα) από Προαγωγικές Εξετάσεις Ιουνίου
ΙΛΙΑΔΑ Β' Γυμνασίου (33 Διαγωνίσματα) από Προαγωγικές Εξετάσεις Ιουνίου

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kats61 on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/13/2015

pdf

text

original

1

Αρχαία από µετάφραση
ΟΜΗΡΙΚΑ ΕΠΗ


ΙΛΙΑ∆Α
(33 ∆ιαγωνίσµατα)2
∆1

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµηρικά Έπη: Ιλιάδα, ραψ Π,στ: !"# $ "%!
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. &ε π'ια κ'ι()(ικ* τά+η α(*κ',( 'ι *ρ)ε- τη- Οδ.σσεια- και σε π'ια τη-
Ιλιάδα-/ Π0- δρ',( 'ι 1ε'ί αλλά και 'ι δ.' κε(τρικ'ί *ρ)ε- στα δ.'
'µηρικά 2πη/. Π'ι' ρόλ' παί3ει ' Απόλλ)(α- στη( ε(ότητα/
Ο τρόπ'- µε τ'( 'π'ί' δρα ' 1εό- στ' 1ά(ατ' τ', Πάτρ'κλ', µει0(ει η1ικά
τ'( ίδι' * πρ'4άλλει περισσότερ' τη( α(δρεία τ', 1.µατό- τ',/
5α δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-3. α7 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα σε ε(ότητε- µε 4άση κ,ρί)- τα πρόσ)πα
π', σ,µµετ2χ',( στ' 1ά(ατ' τ', Πάτρ'κλ', και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ',-
47 5α 6ράψετε τι πρ''ικ'('µεί η εικό(α τ)( στίχ)( !889":: και (α
δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-!. α7 Αφ'. µελετ*σετε τ' κείµε(' π', σα- δί(εται (α σ,6κε(τρ0σετε τα
στ'ιχεία π', δί(ει ' π'ιητ*- 6ια τη( πρ'σ)πικότητα τ', Ε.φ'ρ4',
47 &τ' παραπά() απόσπασµα (α 4ρείτε τα όπλα π', χρησιµ'π'ι'.σα( 'ι
Οµηρικ'ί *ρ)ε- και (α τα διακρί(ετε σε αµ,(τικά και επι1ετικά

3


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα ραψ)δία ; στίχ'ι <:<9<#8Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1) α 5α 6ράψετε δ,' διαφ'ρ2- Ιλιάδα- και Οδ.σσεια-
4 Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-) 5α αφη6η1είτε περιληπτικά τ' λό6' τη- Α(δρ'µάχη-3) α 5α χ)ρίσετε τ',- στίχ',- σε µικρότερε- ε(ότητε- και (α δ0σετε 2(α
πλα6ιότιτλ' σε κά1ε ε(ότητα
4 Ο π'ιητ*- µ2σα από τ' λό6' τη- Α(δρ'µάχη- 2χει τη( ε,καιρία (α
α(αφερ1εί στ' πρόσ)π' τ', Αχιλλ2α α( και εί(αι απ0(
= Π'ια σκ'πιµότητα ε+,πηρετεί η α(αφ'ρά α,τ* τ', π'ιητ*/
== Π'ια χαρακτηριστικά τ', Αχιλλ2α τ'(ί3'(ται µ2σα από τ',- στίχ',-/!) α7 Π'ι' τ' *1'- τη- Α(δρ'µάχη- όπ)- διαφαί(εται από τ' λό6' τη- και
τη 6ε(ικότερη σ,µπεριφ'ρά τη- στ' απόσπασµα/
&τ',- στίχ',- <:!κε και <#% κε η Α(δρ'µάχη εκφρά3ει τ',- φό4',-
τη-/ Π'ι'ι εί(αι ακρι40- 'ι φό4'ι τη-/
47 Ο π'ιητ*- µ2σα από τ' λό6' τη- Α(δρ'µάχη- δί(ει α(τιπ'λεµικά
µη(.µατα 5α ε(τ'πίσετε π'ια εί(αι α,τά
4
∆3

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ι>ΙΑ?Α, ΡΑ@ ΑA, στιχ στιχB<"9B!C1) Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τ', Ιλιαδικ'. 2π',-D
Π'ια εί(αι η πρ)τ'τ,πία π', χρησιµ'π'ιεί ' π'ιητ*- στη δ'µ*
τ', ,λικ'. D) 5α απ'δ'1εί σ.(τ'µ' τ' περιεχόµε(' τ)( στίχ)( π', σα- δί('(ται
E%: περίπ', σειρ2-73) α 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα π', σα- δί(εται σε ε(ότητε- και (α δ0σετε
2(α( πλα6ιότιτλ' σε κά1ε µία
4 Π'ιε- αφη6ηµατικ2- τεχ(ικ2- χρησιµ'π'ιεί ' π'ιητ*- και 6ιατί!) α 5α χαρακτηρίσετε τ' 52στ'ρα και (α δικαι'λ'6*σετε τ' χαρακτηρισµό
σα-, µ2σα από τ' απόσπασµα
4 Με π'ια επιχειρ*µατα πρ'σπα1εί ' 52στ'ρα- (α κατε,(άσει τα '+,µµ2(α
π(ε.µατα τ)( δ.' α(τιπάλ)( D

5
∆!

ΚΕΙΜΕΝΟ: Ι>ΙΑ?Α, ΡΑ@ ΠA, στιχ στιχ"%"9"C!Β. "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. 5F απ'δ0σετε σε %: στίχ',- τ' περιεχόµε(' τη- ε(ότητα-. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-/3. α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ',-
47Π'ι' σχ*µα λό6', χρησιµ'π'ιεί ' Gµηρ'- στ',- στίχ',- "B#9"B8/ 5α
ε(τ'πιστεί και (α α(αλ,1εί στα µ2ρη τ',!. α7 5α χαρακτηρίσετε τ'( Έκτ'ρα απF τ' λό6' τ', 5α επισηµά(ετε τα
στ'ιχεία π', µα- πρ'ετ'ιµά3',( και 6ια τ' δικό τ', τ2λ'-
47 Π'ια α(τίληψη είχε ' 'µηρικό- ά(1ρ)π'- 6ια τη 3)* και τ' 1ά(ατ'
σ.µφ)(α µε τ',- στίχ',- "CC9"C!/

6
∆#

Α. Κ$ίµ$ν%: Από τη( Ιλιάδα τ', Οµ*ρ',, ραψ)δία ;, στίχ'ι: <B89<HC
Β. Ε&ωτ'σ$ι(
1. 5α α(αφ2ρετε δ.' διαφ'ρ2- α(άµεσα στα δ.' 'µηρικά 2πη, τη(
Οδ.σσεια και τη( Ιλιάδα. 5α απ'δ0σετε τη( περίληψη τ)( στίχ)( <B89<HC τη- ; ραψ)δία-3. α7 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα σε δ.' ε(ότητε- µε κριτ*ρι' τη( ε(αλλα6*
τ', 'µιλητ*
47 5α κατα6ράψετε τι πρ''ικ'('µείται από τ'( Έκτ'ρα στ',- στίχ',- <<!9
<H%


!. α7 5α παρ',σιάσετε και (α δικαι'λ'6*σετε τη σ,(αισ1ηµατικ*
κατάσταση τ', Έκτ'ρα και τη- Α(δρ'µάχη-
47 5α α(αφ2ρετε τη( ιδ2α9α+ία π', πρ'4άλλει ' Έκτ'ρα- στ',- στίχ',-
<<%9<<C, η 'π'ία κα1'ρί3ει και τη στάση τ', στ' σ,6κεκριµ2(' χ)ρί'

7
∆)

ΚΕΙΜΕΝΑ: Ι>ΙΑ?Α, ΡΑ@ ΠA, στιχ στιχ!"#9":<1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τ', ιλιαδικ'. 2π',-/ Με
π'ι' από τα δ.' σ,(δ2εται τ' απόσπασµα π', σα- δί(εται/ 5α
δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-.
5α αφη6η1είτε στ',- σ,µµα1ητ2- σα- µε λί6α λό6ια τη( πρ'ετ'ιµασία τ',
1α(άτ', τ', Πατρόκλ',, όπ)- παρ',σιά3εται από τ'( π'ιητ*3.
α7 5α χ)ρίσετε τη( ε(ότητα σε ,π'ε(ότητε- α(άλ'6α µε τ' πρόσ)π' π',
δρα ε(α(τί'( τ', Πατρόκλ', και (α 6ράψετε 2(α πλα6ιότιτλ' 6ια κα1εµία
47 Μ2σα στ' απόσπασµα π', σα- δό1ηκε παρατηρείται τ' φαι(όµε(' τη-
απ'στρ'φ*- &ε π'ια σηµεία τ', κειµ2(', τ' ε(τ'πί3ετε και π'ια κατά τη
6(0µη σα- εί(αι η λειτ',ρ6ία τ',/! α7 Π'ι' ρόλ' παί3ει ' I'ί4'- στ' 1ά(ατ' τ', Πατρόκλ',/ Ο τρόπ'- π',
δρα ' 1εό- µει0(ει η1ικά τ'( ίδι' * πρ'4άλλει περισσότερ' τη( α(δρεία τ',
φίλ', τ', Αχιλλ2α/ 5α δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-
47 Π'ιε- α(τιλ*ψει-, α+ίε- και σ,µπεριφ'ρ2- τη- επ'χ*- τ', κειµ2(',
µπ'ρείτε (α ε(τ'πίσετε (α επι4ι0(',( και στη σηµερι(* επ'χ*
8
∆*

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Ραψ)δία Π στίχ'ι H"< $ !:8 και !"H $ !8<Β. Ε&ωτ'σ$ι( :
1.α7 Π'ια διαφ'ρά παρατηρείται α(άµεσα στα 2πη Ιλιάδα και Οδ.σεια
στ',-:
EJ7 1ε'.- και EJJ7 στ' περιεχόµε(ό τ',-
47 Π'ια 12ση κατ2χει η µ*(ι- στη( Ιλιάδα/ &ε π'ιό( α(αφ2ρεται /α7 5α χ)ρίσετε τα απ'σπάσµατα σε ε(ότητε- και (α δ0σετε 2(α
πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
47 &τ',- στίχ',- H8B9H8# και !"! παρατηρ'.µε µια +αφ(ικ* απ'στρ'φ*
πρ'- τ'( *ρ)α Kια π'ι' λό6' 6ί(εται α,τό/3.α7 Π'ι' ρόλ' παί3ει ' I'ί4'- στα απ'σπάσµατα α,τά/ 5α δικαι'λ'6*σετε
τη( απα(τησ* σα- µε 4άση τ' κείµε(' Ο τρόπ'- π', δρά ' 1εό- στη(
πρ'ετ'ιµασία τ', 1α(άτ', τ', Πάτρ'κλ', µει0(ει η1ικά τ'( ίδι' *
πρ'4άλλει περισσότερ' τη( α(δρεία τ', Πάτρ'κλ',/
47 &τ',- στίχ',- H"C $ H8% φαί(εται ότι ' Πάτρ'κλ'- πρόκειται (α πε1ά(ει
6ια δ.' λό6',- Π'ι'ί εί(αι α,τ'ί/!.
5α 4ρείτε τα ιδε'λ'6ικά στ'ιχεία τ)( παραπά() απ'σπασµάτ)( και (α τα
α(αλ.σετε
9
∆+

ΚΕΙΜΕΝΟ E ΟΜΗΡΟL Ι>ΙΑ?Α , ΡΑ@M?ΙΑ Π, &NΙOΟΙ "%"9"<"7,ΕΜΑΤΑ
1 . Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τ', Ιλιαδικ'. 2π',-/. Αφ'. δια4άσετε τ' λό6' τ', Έκτ'ρα πρ'- τ'( Πάτρ'κλ' Eστ "#:9"<B7 (α
απα(τ*σετε:
α Kια π'ι' πρά6µα κα,χι2ται ' Έκτ'ρα-/
4 Π'ιε- σ,µ4',λ2- ,π'12τει ότι 2δ)σε ' Αχιλλ2α- στ'( Πάτρ'κλ'/3. Α 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε στη( κα1εµιά από
2(α( πλα6ιότιτλ'
P 5α επισηµά(ετε τη( παρ'µ'ί)ση και τι- ειρ)(είε- π', ,πάρχ',( στη(
ε(ότητα και (α τα α(αλ.σετε!. Α 5α χαρακτηρίσετε τ'( Έκτ'ρα µε 4άση τη δράση και τ' λό6' τ', στη(
ε(ότητα
P Π0- α(τιµετ0πι3ε ' (ικητ*- τ',- ηττηµ2(',- α(τιπάλ',- τ', στη(
'µηρικ* κ'ι()(ία/ &,6κεκριµ2(α π'ια *τα( η µ'ίρα τ)( α(τρ0( και π'ια
τ.χη περίµε(ε τι- 6,(αίκε- σ.µφ)(α µε τι- πληρ'φ'ρίε- π', µπ'ρ'.µε (α
α(τλ*σ',µε από τ' κείµε('/

10
∆-

Α.. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ραψ)δία Π, στίχ'ι !"H9"%C, Οµ*ρ', ΙλιάδαΒ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ:
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-/. 5α απ'δ0σετε τ' (όηµα τη- ε(ότητα- σε %: τ' π'λ. σειρ2-3. α7 5α χ)ρίσετε τη( ε(ότητα σε ,π'ε(ότητε- α(άλ'6α µε τ' πρόσ)π' π',
δρα ε(α(τί'( τ', Πατρόκλ', και (α 6ράψετε 2(α( πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
47 5α ε(τ'πίσετε τ',- στίχ',- όπ', ' π'ιητ*- χρησιµ'π'ιεί τη(
αφη6ηµατικ* τεχ(ικ* τη- πρ''ικ'('µία- και (α τη( α(αλ.σετε!. α7 Π'ι' ρόλ' παί3ει ' I'ί4'- στ' 1ά(ατ' τ', Πατρόκλ',/ Ο τρόπ'- π',
δρα ' 1εό- Eστ!"89!8B7 µει0(ει η1ικά τ'( ίδι' * πρ'4άλλει περισσότερ'
τη( α(δρεία τ', Πατρόκλ',/ 5α δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-
47 Π'ια όπλα τ)( π'λεµιστ0( τη- 'µηρικ*- επ'χ*- ε(τ'πί3ετε µ2σα στ'
κείµε('/
5α τα διακρί(ετε σε επι1ετικά και αµ,(τικά

11
∆1/


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα, Ραψ ;, στ <HH $ <8#Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-/. Nι περιλαµ4ά(ει η ε,χ* τ', Έκτ'ρα 6ια τ' 6ι' τ',/3. α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε τ'( πλα6ιότιτλ' τη-
κα1εµιά-
47 5α ε(τ'πίσετε π'. ,πάρχει επικ* ειρ)(εία και (α τη σχ'λιάσετε!. α7 Π'ια στ'ιχεία τ', χαρακτ*ρα τ', Έκτ'ρα απ'καλ.πτ',( τα λό6ια
τ',/
47 5α 4ρείτε τα π'λιτιστικά στ'ιχεία π', ,πάρχ',( στ',- στίχ',- <"C $
<8#
12
∆11

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα, Ραψ ΠF στ "B!9"C<Ε&ωτ'σ$ι(
1) Π'ια στ'ιχεία τη- ,,Ιλιάδα-,, τη- πρ'σδίδ',( π'λεµικό χαρακτ*ρα/
Lπάρχει τ' ίδι' κλίµα και στη( ,,Οδ.σσεια,,/ 5α αιτι'λ'6*σετε τη(
απά(τησ* σα-) Παρ',σιάστε σε 2(α κείµε(' %: περίπ', σειρ0( όσα λ2(ε 'ι δ,' *ρ)ε-
τη( κρίσιµη α,τ* στι6µ* τη- µάχη-3) α7 5α χ)ρίσετε τα λό6ια τ', Πάτρ'κλ', Eστ "<< $ "C<7 σε δ.' 1εµατικ2-
ε(ότητε- και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ',- σε α,τ2-
47 &τ',- στίχ',- "#B $ "#H ,πάρχει επικ* ειρ)(εία και τρα6ικότητα 5α
ε+η6*σετε 6ιατί α(αλ.'(τα- τ' απόσπασµα!) α7 Μ2σα από τη( απά(τηση π', δί(ει ' Πάτρ'κλ'- στ'( Έκτ'ρα
4λ2π',µε τι- απόψει- τ)( επικ0( ηρ0)( 6ια τη µ'ίρα και τη δ,(ατότητα
τη- α(1ρ0πι(η- πρ)τ'4',λία- 5α τι- ε(τ'πίσετε και (α τι- σχ'λιάσετε
47 στ "#H : Qκαι τ0ρα σε τα όρ(εα 1α φά6',( ει- τη( Nρ'ία(R:
Με αφ'ρµ* α,τό( τ'( στίχ', (α α(αφ2ρετε π'ια α(τίληψη είχα( 'ι αρχαί'ι
Έλλη(ε- 6ια τη µετα1α(άτια 3)* και τι σ*µαι(ε 6ιFα,τ'.- (α µεί(ει κάπ'ι'-
(εκρό- άταφ'-

13
∆1

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα, Ραψ OF στ B!"9#%%

Ε&ωτ'σ$ι(
1.
α7 Π'ι' τ' 12µα π', διαπρα6µατε.εται τ' Ιλιαδικό 2π'- και µε π'ια
αφ'ρµ* πρ'κλ*1ηκε/
47 5α α(τιστ'ιχ*σετε τι- λ2+ει- τη- στ*λη- Α µε εκεί(α τη- στ*λη- P
Α P
Ιλιάδα Α7 µη(ι-
Οδ.σσεια P7 παραµ,1ικά στ'ιχεία
K7 κλειστ* αριστ'κρατικ* τά+η
?7 εφε,ρετικότητα ('.
Ε7 µ,Sκ* δ.(αµη
&τ7 ειρη(ικό- κόσµ'-
;7 π'λεµικό ιδε0δε-
Η7 (όστ'-
. 5α απ'δ'1εί η περίληψη τ', κειµ2(',3. α7 5α ε(τ'πίσετε τη( διε+'δικ* πρ'σ'µ'ί)ση και (α τη( α(αλ.σετε
47 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' ε ε(ότητε- και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ' 6ια κά1ε
µια από α,τ2-!.
5α η1'6ραφ*σετε τ'( Έκτ'ρα στ',- στίχ',- #:#9#:C
14
∆13

Α.: ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα , ραψ)δία ; A ,στίχ'ι <8C9CB8
Β.: ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-/. 5α απ'δ'1εί η περίληψη τ', απ'σπάσµατ'- σε "9%: σειρ2-3.α7 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα σε ε(ότητε- µε κριτ*ρι' τη( αλλα6*
πρ'σ0π)( και (α δ0σετε 2(α( πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
47 5α επισηµά(ετε τ',- στίχ',- όπ', χρησιµ'π'ιείται από τ'( π'ιητ* η
πρ''ικ'('µία και (α τη σχ'λιάσετε!.
α7 5α χαρακτηρίσετε τ'( Πάρη και τ'( Έκτ'ρα µε 4άση τα α(τί1ετα
στ'ιχεία τ', χαρακτ*ρα τ',-
47 5α επισηµά(ετε τ',- στίχ',- όπ', ,πάρχει η 'µηρικ* παρ'µ'ί)ση τ',
κειµ2(', και (α τη( α(αλ.σετε
15
∆1!

Α. Κ$ίµ$ν% : Ιλιάδα, Ραψ)δία B, στιχ <<:9<!#Β. Ε&ωτ'σ$ι(
1. Π'ι' εί(αι τ' περιεχόµε(' και π'ι' τ' 12µα τη- Ιλιάδα-/. 5α αφη6η1είτε περιληπτικά σε 6F πρόσ)π' τ' περιεχόµε(' τ)(
παραπά() στίχ)( Eσε "9%: σειρ2-73. α7 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα π', σα δί(ετε σε ε(ότητε- και (α δ0σετε
2(α πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
47 &ε π'ι',- στίχ',- 2χ',µε πρ''ικ'('µία και 6ια π'ια 6ε6'(ότα π', 1α
σ,µ4'.( αρ6ότερα µα- πρ'Sδεά3ει ' π'ιητ*-/!. α7 Π'ια εί(αι τα επιχειρ*µατα π', α(τιπρ'4άλλει ' Έκτ'ρα- στη(
παράκληση τη- Α(δρ'µάχη- (α µεί(ει στα τείχη κι από εκεί (α
,περασπιστεί τη( Nρ'ία/
47 5α χαρακτηρίσετε µε 4άση τα στ'ιχεί' π', δί('(ται παραπά() στίχ',-
τ'( Έκτ'ρα )- ά(τρα π'λεµιστ*, )- σ.3,6' και )- πατ2ρα
16
∆1#


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΡΑ@M?ΙΑ Π στίχ'ι !"H9"%CΒ. "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα τη- Ιλιάδα- και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη-/. Π'ι'ι 91ε'ί και ά(1ρ)π'ι9 σ,µπράττ',( στη( *ττα τ', Πατρόκλ', και τι
ακρι40- κά(ει ' κα12(α-/ Kιατί κρί(εται απαραίτητη η επ2µ4αση τ', 1ε'./3. α7 5α χ)ρίσετε τη( ε(ότητα σε ,π'ε(ότητε- α(άλ'6α µε τ' πρόσ)π' π',
δρα ε(α(τί'( τ', Πατρόκλ', και (α 6ράψετε 2(α πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
47 5α ε(τ'πίσετε τ' χ)ρί' τη- ε(ότητα- όπ', ' π'ιητ*- χρησιµ'π'ιεί τη(
αφη6ηµατικ* τεχ(ικ* τη- πρ''ικ'('µία- και (α τη( α(αλ.σετε!. α7 5α ε(τ'πίσετε τα σηµεία τ', κειµ2(', στα 'π'ία πρ'4άλλεται η
α(δρεία τ', Πατρόκλ', και (α τα σχ'λιάσετε
47 Π'ια όπλα τ)( π'λεµιστ0( τη- 'µηρικ*- επ'χ*- ε(τ'πί3ετε µ2σα στ'
κείµε(' και π'ιε- πληρ'φ'ρίε- δί(ει ' π'ιητ*- 6ια τ' κα12(α/ 5α τα
διακρί(ετε σε επι1ετικά και αµ,(τικά Με 4άση α,τά τα στ'ιχεία, σε π'ια
σ,µπεράσµατα καταλ*6ετε 6ια τ' επίπεδ' π'λιτισµ'. τη- επ'χ*- στ' χ0ρ'
τη- π'λεµικ*- τ2χ(η-/
17
∆1)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ : Οµ*ρ', Q ΙλιάδαR, ραψ)δία ;, στίχ'ι <<:9<!#Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π0- παρ',σιά3'(ται 'ι 1ε'ί στη( Οδ.σσεια και στη( Ιλιάδα/. 5α αφη6η1είτε περιληπτικά τ' περιεχόµε(' τη- ε(ότητα-3α 5α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα σε επιµ2ρ',- ε(ότητε- και (α τι-
τιτλ'φ'ρ*σετε
#4 5α ε(τ'πίσετε στ'ιχεία αφη6ηµατικ*- τεχ(ικ*- στη( ε(ότητα
Eπρ''ικ'('µία, παρ'µ'ί)ση κτλ7!α Ο Έκτ'ρα- δε( πεί1εται στι- εκκλ*σει- τη- Α(δρ'µάχη- (α µη(
επιστρ2ψει στ' πεδί' τη- µάχη- 5α ερµη(ε.σετε τη σ,µπεριφ'ρά τ',
Π'ιε- 'ι σκ2ψει- και τα σ,(αισ1*µατά τ',/
4 5α ε(τ'πίσετε και (α σχ'λιάσετε τα ιδε'λ'6ικά στ'ιχεία τη- ε(ότητα- π',
απ'καλ.πτ',( τι- α(τιλ*ψει- τ)( α(1ρ0π)( τη- επ'χ*- εκεί(η- σχετικά µε
τ' χρ2'- τ)( π'λεµιστ0(
18
∆1*

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ Οµ*ρ', Ιλιάδα, ; <:<9 <HCΒ. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α7 Π0- δηλ0('(ται 'ι ραψ)δίε- στη( Ιλιάδα/
47 Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-/. Με π'ια επιχειρ*µατα πρ'σπα1εί η Α(δρ'µάχη (α πείσει τ'( Έκτ'ρα (α
µεί(ει µα3ί τ',- στ' κάστρ' τη- Nρ'ία-/ Π0- τα χαρακτηρί3ετε/3. α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' π', σα- δό1ηκε σε ε(ότητε- και (α πρ'τεί(ετε
2(α( πλα6ιότιτλ' 6ια κά1ε ε(ότητα
47 &τ' λό6' τη- Α(δρ'µάχη- ,πάρχει µια τρα6ικ* ειρ)(εία Nι ακρι40-
εί(αι η τρα6ικ* ειρ)(εία, σε π'ι',- στίχ',- ε(τ'πί3εται και π0- τη(
α(αλ.ετε/!. α7 Π0- χαρακτηρί3ετε τ'( Έκτ'ρα από τη σ,6κεκριµ2(η απά(τηση πρ'-
τη( Α(δρ'µάχη/
47 Nι κ,ρί)- φ'4άται ' Έκτ'ρα- και µε π'ια α+ία τη- 'µηρικ*- κ'ι()(ία-
σ,(δ2εται α,τό τ' σ,(αίσ1ηµα τ', *ρ)α/
19

∆1+

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ραψ)δία Π Eστ "B# $ "C<7Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα-. 5F αφη6η1είτε µε λί6α λό6ια E%: 6ραµµ2- περίπ',7 τ' διάλ'6' τ',
Έκτ'ρα και τ', ετ'ιµ'1ά(ατ', Πάτρ'κλ',3. α 5α χ)ρίσετε τη( ε(ότητα σε ,π'ε(ότητε- α(άλ'6α µε τ' πρόσ)π' π',
µιλάει και (α 6ράψετε 2(α( πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
4 5α ε(τ'πίσετε 2(α σηµεί' µε πρ''ικ'('µία, 2(α µε πλατιά παρ'µ'ί)ση
κι 2(α µε επικ* ειρ)(εία και (α τ' δικαι'λ'6*σετε!. α 5α χαρακτηρίσετε τ'( Έκτ'ρα από τα λό6ια τ',
4 Π'ιε- α(τιλ*ψει- διακρί(ετε στ',- στίχ',- "<< $ "C< σχετικά µε τ'
1ά(ατ' τ', 'µηρικ'. π'λεµιστ*
20
∆1-

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµήρ', Ιλιάδα Ραψ)δία ;, &τίχ'ι <:H‐<#8Β.ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. &ε έ(α κείµε(' %:‐%B σειρώ( (α α(αφέρετε τι- σηµα(τικότερε- κατά τη(
άπ'ψή σα- διαφ'ρέ- α(άµεσα στη( Ιλιάδα και τη( Οδύσσεια. 5α απ'δώσετε τη( περίληψη τ', κειµέ(', E%:‐%B σειρέ-73.
α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε µικρότερε- ε(ότητε- και (α δώσετε έ(α( πλα6ιό
τιτλ' στη( κα1εµιά
47 &ε π'ι'( 'µηρικό ήρ)α α(ήκει ' µ'(όλ'6'- τ', κειµέ(', και π'ι',- σκ'
π'ύ- ε+,πηρετεί/!.
α7 5α χαρακτηρίσετε τ'( πρ)τα6)(ιστή τ', κειµέ(', µε 4άση τ'
περιεχόµε(ό τ',
47 5α α(αλύσετε τα στ'ιχεία τ', κειµέ(', π', πρ'4άλλ',( τη( α6ριότητα τ'
, π'λέµ', κατά τη( 'µηρική επ'χή21
∆/

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Ιλιάδα E;, <:C9<#<7
Β. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ι'- ' χαρακτ*ρα- τη- Ιλιάδα- και τη- Οδ.σσεια- και π'ιε- διαφ'ρ2-
παρ',σιά3',( 'ι κε(τρικ'ί *ρ)ε- τ)( δ,' επ0(/. 5α 6ράψετε τη( περίληψη τη- ε(ότητα- σε %: 6ραµµ2-3. α75α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε 1εµατικ2- ε(ότητε- και (α δ0σετε
πλα6ιότιτλ',-
475α ε(τ'πίσετε τ',- στίχ',- στ',- 'π'ί',- ,πάρχει πρ''ικ'('µία και (α
τ',- σχ'λιάσετε!. α75α χαρακτηρίσετε τη( Α(δρ'µάχη από τα λό6ια τη- πρ'- τ'( Έκτ'ρα
47Qδε( τ'( ε6.µ()σεR, Qτ'( 2κα,σεR, Qτη( 2σ4ησε( η Tρτεµι-R: 5α
ε+η6*σετε τα π'λιτιστικά στ'ιχεία τ)( παραπά() φράσε)(
22
∆1

ΚΕΙΜΕΝΟ Ραψ)δία ;, στίχ'ι: <HH9<8H


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1) Π0- παρ',σιά3ει ' Gµηρ'- τ',- 1ε'.- και τ',- *ρ)ε- στη( Ιλιάδα και
π0- στη( Οδ.σσεια/) α7 Π'ια πρόσ)πα σ,(α(τι'.(ται στ' απόσπασµα π', σα- δί(εται/
47 Kιατί ('µί3ετε ότι ' π'ιητ*- παρεµ4άλλει τη σ,6κεκριµ2(η σκη(*/3) α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ',- σε
κα1εµιά απF α,τ2-
47 Π'ι',- εκφραστικ'.- τρόπ',- και π'ιε- αφη6ηµατικ2- τεχ(ικ2-
ε(τ'πί3ετε στ',- στ<!C9<"%/!) 5α χαρακτηρίσετε τ' πρόσ)π' π', πρ)τα6)(ιστεί στη( ε(ότητα α,τ*

23ΚΕΙΜΕΝΟ Ι>ΙΑ?Α Ραψ)δία Α στ %#%9%H%ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. α7 Π'ι' τ' κε(τρικό 12µα τη- Ιλιάδα-/
47 Kιατί δε µπ'ρ'.µε (α πάρ',µε τη( Ιλιάδα )- ιστ'ρικ* πη6*/. 5α 6ραφεί τ' (όηµα σε %:9%C 6ραµµ2-3. α7 5α 4ρε1'.( τα πρα6µατ'λ'6ικά στ'ιχεία τ', κειµ2(',
47 5α 4ρε1'.( τα ιδε'λ'6ικά στ'ιχεία τ', κειµ2(',


!. α7 5α χαρακτηρίσετε τα διαλε6όµε(α πρόσ)πα απF τα λό6ια τ',-
47 Qλησµ'(ηµ2(α τα Uχει-R E&τίχ'- %H%7
Nι λησµό(ησε ' Α6αµ2µ('(α-/ Nι 12λει (α πάρει απF τ'( Αχιλλ2α/

24
∆3

Α)ΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΗΡΟL Ι>ΙΑ?Α, ραψ)δία M στίχ'ι <!H9C%#Β)"ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1)Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τη- Ιλιάδα- /Α(αφ2ρετε δ,'
4ασικ2- διαφ'ρ2- α(άµεσα στη( Ιλιάδα και τη( Οδ.σσειαα75α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα π', σα- δί(εται σε ε(ότητε- και (α δ0σετε
2(α( τίτλ' στη( κα1εµία
B475α α(α6()ρίσετε και (α α(αλ.σετε τ' σχ*µα λό6', στ',- στίχ',- <":9
<"<Nι επιδι0κει (α τ'(ίσει µε α,τό ' π'ιητ*- /3)Με π'ια µ2σα ' Πρίαµ'- πρ'σπα1εί (α πείσει τ'( Αχιλλ2α (α τ',
απ'δ0σει τ' σ0µα τ', (εκρ'. παιδι'. τ', /!α7Π'ια εί(αι η σ,(αισ1ηµατικ* κατάσταση τ', Πρίαµ', ,π'ια
επί1εταVσχ*µατα λό6', τη( ,π'6ραµµί3',( και π0- τ'( χαρακτηρί3ετε από
τη( όλη στάση και σ,µπεριφ'ρά τ',/
47&τ',- στίχ',- <!H9<!8 ' Πρίαµ'- πρ'σπ2φτει )- ικ2τη- στα πόδια τ',
Αχιλλ2α Nι 6()ρί3ετε 6ια τ'( 1εσµό τη- ικεσία-/ Μπ'ρείτε (α α(αφ2ρετε
άλλε- περιπτ0σει- ικεσία- από τη( Ιλιάδα * και τη( Οδ.σσεια /
25
∆!


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: QΟµ*ρ', Ι>ΙΑ?ΑR Α στ #8<9<B%Β. "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. 5α σ,σχετίσετε τ' 12µα τη- Ιλιάδα- µε τ' περιεχόµε(' και τη( '('µασία
τ', 2π',-


. Π'ι' εί(αι τ' αίτηµα τ', Αχιλλ2α και 6ιατί η W2τιδα εί(αι τ' πι'
κατάλληλ' πρόσ)π' 6ια (α τ'
µεταφ2ρει στ' ?ία/3. α7 5α διακρί(ετε τ' απόσπασµα σε 1εµατικ2- ε(ότητε- δί('(τα- 2(α
σ.(τ'µ' τίτλ' 6ια τη( κα1εµία
47 5α α(τιστ'ιχίσετε τα χ)ρία τη- στ*λη- Α µε τα στ'ιχεία τεχ(ικ*- στη
στ*λη P
Α P
% ότι τ'( µα,ρ'σ.((εφ'( Κρ'(ίδη(X α µεταφ'ρά
B σ,χ(ά στ' σπίτι τ', πατρό-XXδε(
2δεσα( τ'( ?ία 4 πρ''ικ'('µία
# στ',- Nρ0α- ίσ)- 4'η1ό- 1ελ*σει α,τό-
(α 6ί(ει, και ακρό6ιαλα στ',- Αχαι'.- (α
κλείσει πρ'- τε- πρ.µ(ε-
6 τ,πικό επί1ετ'
< (α σφά3'(ται 6ια (α χαρ'.( τ' 4ασιλιά
τ',- όλ'ι δ πρ'σ)π'π'ίηση
C αφ'. δε( 12λF η µ'ίρα σ',
π'λ.( καιρό( (α 3*σει- ε ειρ)(εία
H αλλF είσαι και 'λι6ό3)'-
και πίκρε- π'τισµ2('- στ επι4ράδ,(ση!. α7 Π0- παρ',σιά3εται τ' *1'- τ', Αχιλλ2α µ2σα από τα λό6ια τ',/
47 &τι- σχ2σει- 1ε0( και α(1ρ0π)( τη- 'µηρικ*- κ'ι()(ία- Eαλλά και στι-
µετα+. τ)( 1ε0(
σχ2σει-7 ισχ.ει η αρχ* τη- πρ'σφ'ρά- και τη- α(ταπόδ'ση- Π'ια
εφαρµ'6* 4ρίσκει α,τ* η αρχ* στη( περίπτ)ση τ', αιτ*µατ'- τ', Αχιλλ2α/
26
∆#


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΟΜΗΡΟL Ι>ΙΑ?Α , Ραψ ; στ<:C9<#8Β. "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1) QN' ηλιαδικό 2π'- δε( πρ2πει (α α(τιµετ)πί3εται )- ιστ'ρικό
σ.66ραµµαR
5α αιτι'λ'6*σετε τη( παραπά() άπ'ψη τ', σχ'λικ'. 4ι4λί',) 5α απ'δ0σετε σ,('πτικά τ' περιεχόµε(' τ', λό6', τη- Α(δρ'µάχη- σF
2(α κείµε(' "9%: σειρ0(3) α75α χ)ρίσετε τ' απόσπασµα σε µικρότερε- 1εµατικ2- ε(ότητε- και (α
6ράψετε 2(α( πλα6ιότιτλ' σε κα1εµιά
475α επισηµά(ετε τα χ)ρία τη- ε(ότητα-, όπ', ' π'ιητ*- χρησιµ'π'ιεί τη(
αφη6ηµατικ* τεχ(ικ* τη- πρ'σ*µα(ση-9πρ''ικ'('µία- και (α τα
α(αλ.σετε!) α75α χαρακτηρίσετε τη( Α(δρ'µάχη µ2σα από τη( ε(ότητα
47Π'ια π'λιτιστικά στ'ιχεία Eα(τιλ*ψει-, 21ιµα, κτλ7 διακρί(ετε στ'
απόσπασµα
27
∆)


Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα, ραψ Π στίχ'ι "BB9"C<Β. "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
1. Π'ιε- διαφ'ρ2- ,πάρχ',( α(άµεσα στα δ.' 2πη EΟδ.σσεια και
Ιλιάδα 7 )- πρ'-:
α τ' περιεχόµε('
4 τ',- 1ε'.-. 5α απ'δ0σετε περιληπτικά τ' (όηµα τη- ε(ότητα- σε "9%: σειρ2-3. α 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε 1εµατικ2- ε(ότητε- και (α δ0σετε 2(α(
πλα6ιότιτλ' 6ια τη( κα1εµιά
4 5α ε(τ'πίσετε τη( παρ'µ'ί)ση τ', κειµ2(', και (α τη( α(αλ.σετε!. α Π0- παρ',σιά3'(ται µ2σα από τα λό6ια τ',- ' Έκτ'ρα- και '
Πάτρ'κλ'-/
4 5α ε(τ'πίσετε τα στ'ιχεία π'λιτισµ'. π', ,πάρχ',( στ',- στίχ',- "<#9
"C<
28
∆*

Α) ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα, Ραψ)δία M, στίχ'ι !B:9!C<
Β) "ΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1) Π0- παρ',σιά3ει ' Gµηρ'- τ',- 1ε'.- και τ',- κε(τρικ'.- *ρ)ε- στη(
Ιλιάδα και π0- στη( Οδ.σσεια/) &τ' απόσπασµα η Α(δρ'µάχη 1ρη(εί µε τρει-, διαφ'ρετικ2- ιδιότητε-: )-
σ.3,6'-, )- µητ2ρα και )- Nρ)αδίτισσα
Π'ια στ'ιχεία τ', 1ρ*(', τη-, α(αφ2ρ'(ται σε κα1εµιά απF α,τ2- τι-
ιδιότητε-/3) α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε 2(α( πλα6ιότιτλ' σε
κα1εµιά
47 5α επισηµά(ετε τα χ)ρία τη- ε(ότητα- όπ', ' π'ιητ*- χρησιµ'π'ιεί
πρ''ικ'('µία Π'ια 6ε6'(ότα πρ''ικ'('µ'.(ται/!) α7 Π0- δια6ράφεται ' χαρακτ*ρα- τ', Έκτ'ρα µ2σα από τα λό6ια τ)(
δ,' 6,(αικ0(
47Με 4άση τ' κείµε(' και τη( εικό(α (α α(αφερ1είτε στα (εκρικά 21ιµα
29
∆+

Α. Κ$ίµ$ν%: Ραψ)δία ; στίχ'ι:<B8 $ <H%Β. "α&ατ0&'σ$ι(
1) Π'ι' εί(αι α7 N' 12µα τη- Ιλιάδα-/
47 Π0- δικαι'λ'6είται ' τίτλ'- τ', 2ρ6', Ιλιά- και όχι Αχιλληί-/) 5α απ'δ0σετε τ' περιεχόµε(' τη- ε(ότητα- περιληπτικά E"9%: σειρ2-73) α7 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε µικρότερε- ε(ότητε- και (α δ0σετε 2(α(
πλα6ιότιτλ' 6ια τη( κα1εµία απF α,τ2-
47 5α επισηµά(ετε τα χ)ρία τη- ε(ότητα- όπ', χρησιµ'π'ιείται από τ'(
π'ιητ* η αφη6ηµατικ* τεχ(ικ* τη- πρ''ικ'('µία- και (α τα α(αλ.σετε!) α7 Ο Έκτ'ρα- σ,µµερί3εται τ',- φό4',- τη- Α(δρ'µάχη-, αλλά µ2(ει
στα1ερό- στη( απόφαση τ', (α επιστρ2ψει στη µάχη Π'ιε- α+ίε- τη-
ηρ)ικ*- επ'χ*- κα1'ρί3',( α,τ* τη στάση τ', *ρ)α/
47 Π'ι' σχ2δι' πρ'τεί(ει η Α(δρ'µάχη και µε π'ι' στόχ'/ 5α τ' σχ'λιάσετε

30
∆-


Α. Κ$ίµ$ν%, Οµ*ρ', Ιλιάδα, ραψ)δία Α στ %"89BB#
Β. Ε&ωτ'σ$ι(
1. α Μπ'ρεί (α χρησιµ'π'ιη1εί η Ιλιάδα )- ιστ'ρικ* πη6*/ 5α
αιτι'λ'6*σετε τη( άπ'ψ* σα-
4 Π'ι' εί(αι τ' 12µα τη- Ιλιάδα-/.
5α απ'δ0σετε τ' περιεχόµε(' τ', κειµ2(', π', σα- δί(εται µε σ,(τ'µία E
%: 6ραµµ2-73.
α 5α χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε ε(ότητε- και (α δ0σετε πλα6ιότιτλ',- σε κά1ε
ε(ότητα
4 5α 4ρείτε σε π'ι',- στίχ',- τ', κειµ2(', ,πάρχει πρ''ικ'('µία και (α
6ράψετε π'ια 6ε6'(ότα πρ''ικ'('µ'.(ται!α 5α χαρακτηρίσετε τ'( Αχιλλ2α από τα λό6ια τ', και τη σ,µπεριφ'ρά
τ',
4 QX6ιA α,τ*( τη( .4ρι(R EστB%C7 Kια π'ι',- λό6',- 1ε)ρείτε ότι '
Α6αµ2µ('(α- διαπράττει .4ρη /
31

∆3/

Α) ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα Ραψ)δία Ι, στίχ'ι <:%9<#%

Β) ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ιε- εί(αι 'ι σηµα(τικότερε- διαφ'ρ2- α(άµεσα στη( Ιλιάδα
και στη( Οδ.σσεια/
. 5α απ'δ0σετε τη( περίληψη τ', κειµ2(', E %:9%B σειρ2- 73. α7 Αφ'. χ)ρίσετε τ' κείµε(' σε µικρότερε- ε(ότητε-, (α δ0σετε 2(α(
πλα6ιότιτλ' στη( κα1εµία
47 &ε π'ιό( Οµηρικό *ρ)α α(*κει ' σ,6κεκριµ2('- λό6'- και π'ι',-
σκ'π'.- ε+,πηρετεί!. α7 5α χαρακτηρίσετε τ'( πρ)τα6)(ιστ* τ', κειµ2(', µε 4άση τ'
περιεχόµε(' τ', λό6', τ',
47 5α α(αφ2ρετε τ',- στίχ',- π', ε(τ'πί3εται πρ''ικ'('µία κα10- και τ',-
στίχ',- π', ,πάρχει ,στερ'φηµία

32
∆31


ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµ*ρ', Ιλιάδα Ραψ)δία ;, στ <<:9<HC
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ια εί(αι η δ'µ* τη- Ιλιάδα- και π0- δικαι'λ'6είται ' τίτλ'- τη-/. 5α απ'δ0σετε σ.(τ'µα τ' περιεχόµε(' τ', απ'σπάσµατ'-3. α7 5α χ)ρίσετε σε 1εµατικ2- ε(ότητε- τ' κείµε(' και (α δ0σετε
πλα6ιότιτλ',-
47 5α ε(τ'πίσετε και (α σχ'λιάσετε τα στ'ιχεία τεχ(ικ*- τ', 2π',- και τ',-
τρόπ',- αφη6ηµατικ*- τεχ(ικ*- στ' σ,6κεκριµ2(' απόσπασµα!. α7 Π0- παρ',σιά3εται ' Έκτ'ρα- στ',- στίχ',- τ', κειµ2(',
Eψ,χ'λ'6ία9χαρακτ*ρα-7/ 5α δικαι'λ'6*σετε τη( απά(τησ* σα-
47 Π'ιε- α(τιλ*ψει- τη- επ'χ*- τ', Οµ*ρ', ε(τ'πί3ετε στ',- στίχ',-: <<<9
<<H, <CC9<CH Qε(0πρ'στα6µ2(ηR
5α τι- σχ'λιάσετε
33
∆3

Α.ΚΕΙΜΕΝΟ: Οµηρικά 2πη: Ιλιάδα, Ραψ)δία Π, στίχ'ι "B# $ "C<
Β1 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
1. Π'ι' εί(αι τ' 12µα και π'ι' τ' περιεχόµε(' τ', ιλιαδικ'. 2π',-/. 5α αφη6η1είτε στ',- σ,µµα1ητ2- σα- µε λί6α λό6ια E%: 6ραµµ2-
περίπ',7 τ' περιεχόµε(' τ', απ'σπάσµατ'- π', δί(εται3. α7 5α ε(τ'πίσετε και (α α(αλ.σετε τη( παρ'µ'ί)ση π', ,πάρχει
47 5α επισηµά(ετε τ' χ)ρί' τη- ε(ότητα- όπ', ' π'ιητ*- χρησιµ'π'ιεί τη(
αφη6ηµατικ* τεχ(ικ* τη- πρ''ικ'('µία- και (α τη( α(αλ.σετε!. α7 Π)- παρ',σιά3εται τ' *1'- τ', Έκτ'ρα µ2σα από τα λό6ια τ',/
47 Αφ'. µελετ*σετε πρ'σεκτικά τα λό6ια π', απε,1.(ει ' Πάτρ'κλ'- στ'(
Έκτ'ρα, (α ε(τ'πίσετε και (α σχ'λιάσετε ιδ2ε- και α(τιλ*ψει- τη- επ'χ*-
εκεί(η-
34
∆33


Α.Κ$ίµ$ν%: Οµ*ρ', Ιλιάδα , ραψ)δία ΑAστ#C#9#8HΒ. Ε&ωτ'σ$ι(
1.&ε π'ια σκη(*9 6ε6'(ό- α(αφ2ρεται η ε(ότητα α,τ*/ Eτόπ'-,
πρόσ)πα7Π'ια σηµασία 2χει ' διάλ'6'- στη( ε+2λι+η τ', µ.1',/.α7 Μελετ0(τα- τ',- λό6',- τ', Αχιλλ2α τι σ,µπεραί(ετε 6ια τη( α+ία τη-
Qτιµ*-R στη( 'µηρικ* κ'ι()(ία/
47 Π'ια εικό(α παρ',σιά3ει ' Αχιλλ2α- στη σ,(ά(τηση τ', µε τη µητ2ρα
τ',/3. 5α σ,6κρί(ετε τη( πρ'σε,χ* τ', Αχιλλ2α µε τη( πρ'σε,χ* τ', Oρ.ση
και τ', Nηλ2µαχ', στα παράλληλα κείµε(α π', σα- δί('(ται 5α
σηµει0σετε τι- 'µ'ιότητε- και (α δικαι'λ'6*σετε τι- διαφ'ρ2- Nι
παρατηρείτε/!. Nα δ.' 2πη τ', Οµ*ρ', π'ιε- διαφ'ρ2- παρ',σιά3',( µετα+. τ',-/

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->