P. 1
Ιστορία Β' Γυμνασίου (25 Διαγωνίσματα)

Ιστορία Β' Γυμνασίου (25 Διαγωνίσματα)

2.67

|Views: 91,038|Likes:
Published by kats61
Ιστορία Β' Γυμνασίου (25 διαγωνίσματα Προαγωγικών Εξετασεων Ιουνίου)
Ιστορία Β' Γυμνασίου (25 διαγωνίσματα Προαγωγικών Εξετασεων Ιουνίου)

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: kats61 on Oct 02, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2015

pdf

text

original

1

ΙΣΤΟΡΙΑ
Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ


25 ∆ιαγωνίσµατα
(από Προαγωγικές Εξετάσεις)
2
∆1

Οµάδα Α΄
1ον Να ορ!σετε σ"#το$α το%ς παρακάτω όρο%ς
&εικο#ο$α'!α ( στα%ρο)ορ!ες ( παι*ο$ά+ω$α ( α#αγέ##,σ,-

2ον Ν’ α#τιστοι'.σετε τις *"ο στ./ες
Α0 !*ρ%σ, 1ω#2πο/,ς ( στάσ, το% Ν!κα ( 3ράκ/ειος ( Νικ,)όρος Α04
5σα%ροι ( $ά', στο Ματ+ικέρτ ('ρ%σό6ο%/ο 789: ( ;0 στα%ρο)ορ!α 4
ά/ωσ, τ,ς 1ω#2πο/,ς
Β0 78<7 ( εικο#ο$α'!α ( κακ=σεις ( Ιο%στι#ια#ός ( >>8 ( προ#ό$ια στο%ς
Βε#ετο"ς ( 7:8? ( 7?@> ( πιστός ε# 'ριστω 6ασι/ε"ς

3ον Aο #ο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο"C

4ον Ποια τα α!τια τω# $εγά/ω# α#ακα/"Dεω#C

5ον Να σ,$ει=σετε &σωστό- . &/άBος- *!π/α σε κάBε πρότασ,C
α) Οι Μακε*ό#ες α%τοκράτορες επέ6α/α# #α π/,ρ=#ο%# οι *%#ατο! τω#
)όρο%ς τω# )τω'=# $ε το α//,/έγγ%ο#C
6) Στο Μ%ριοκέ)α/ο το 77<E το Β%+ά#τιο πέτ%'ε $εγά/, #!κ, ε#α#τ!ο# τω#
Σε/τ+ο"κω# Aο"ρκω#
γ) Ο Μωά$εB Β0 ο ΠορB,τ.ς κατέ/α6ε τ,# 1ω#2πο/, $ετά από πο/ιορκ!α
$ό/ις @ ,$ερ=#C
*) Με το *ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω# (>7>) α#αγ#ωρ!στ,κε στο%ς Fριστια#ο"ς
το *ικα!ω$α τ,ς α#εξιBρ,σκ!αςC
ε) Με τ,# τε/ετ. τ,ς περι6ο/.ς οι 6%+α#τι#ο! α%τοκράτορες α#α/ά$6α#α#
επ!σ,$α τ,# εξο%σ!α από το# Πατριάρ',C


Οµάδα Β΄
1ον Ποιες ε!#αι οι σ%#έπειες τ,ς ά/ωσ,ς τ,ς 1ω#2πο/,ς σε ό/α τα
επ!πε*αC

2ον Ποια ε!#αι τα επι'ειρ.$ατα τω# εικο#ο/ατρ=# και τω# εικο#ο$ά'ω#
(σ"$)ω#α $ε τα παραBέ$ατα)

3ον Π=ς D%'αγωγο"#τα# οι Β%+α#τι#ο! στο# Ιππό*ρο$οG

4ον Π=ς σ%$περι)έρB,κα# οι Ε%ρωπα!οι στο%ς κατακτ,$έ#ο%ς /αο"ς
$ετά τις α#ακα/"Dεις G
3
∆2

ΟΜΑ∆Α Α΄
1.Ποιο .τα# το #ο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο" και σε τι αποσκοπο"σεG

2.Ποιοι παράγο#τες ο*.γ,σα# στις Στα%ρο)ορ!εςHποιο .τα# το αποτέ/εσ$α
τ,ς τέταρτ,ς στα%ρο)ορ!ας και ποιες σ%#έπειες ε!'ε α%τ.G

3.Aι γ#ωρ!+ετε για τ,# Α0 )άσ, τ,ς Εικο#ο$α'!αςHπ=ς έ/,ξε και ποιες .τα#
οι σ%#έπειες τ,ς εικο#ο$α'!ας G

4.Ποια .τα# τα α!τια και οι προIποBέσεις τω# α#ακα/"Dεω# G

5.Ποιο γεγο#ός ο#ο$άστ,κε $εγά/, $ετα#άστε%σ, τω# /α=#Hποιο%ς /αο"ς
α)όρο%σε και ποια κράτ,46ασ!/εια σ',$ατ!στ,κα# εξαιτ!ας α%τ.ς τ,ς
$ετα#άστε%σ,ςGΟΜΑ∆Α Β΄
1.Για ποιο%ς /όγο%ς ο ΜC1ω#στα#τ!#ος έκρι#ε κατά//,/ο το Β%+ά#τιο για #α
$ετα)έρει εκε! τ,# πρωτε"ο%σα το% Jω$αKκο" κράτο%ς G

2.Ποιες .τα# οι σ%#έπειες τω# Αρα6ικ=# κατακτ.σεω# για το Β%+ά#τιο και
το $εσογειακό '=ροG

3.Με 6άσ, το ακό/ο%Bο παράBε$α και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α
απα#τ.σετε στα εξ.ς ερωτ.$ατα
 Γιατ! οι $ακε*ό#ες α%τοκράτορες π.ρα# $έτρα κατά τω# *%#ατ=#G
 Aι όρι+ε το &α//,/έγγ%ο#- το% Βασι/ε!ο% Β0G
TO AΛΛΗΛΕΓΓΥΟΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Β΄
...έβγαλε διαταγή (ο Βασλειο! Β΄"# οι εισ$ο%έ! τ&' $τ&()' *ο+ ε(α'
,αταστ%α$ε 'α *λ-%)'ο'ται α*. το+! δ+'ατο/!. Ο'ο01στ-,ε δε - τέτοιο+ εδο+!
εσ*%α2- 3αλλ-λέγγ+ο'4. 5τα' δε ο *ατ%ι1%(-! ,αι *ολλο α*. το+! α%(ιε%ε! ,αι
α*. το+! ασ,-τέ! .(ι λγοι το' *α%α,1λεσα' 'α στα0ατήσει α+τ. το *α%1λογο(6"
β1%ο!7ο βασιλι1! δε' +*1,ο+σε...
($ετά)ρασ,)
Ιωά##,ς Σκ%/!τ+,ς &σ"#οDις ιστορι=#-

4.Α)ο" $ε/ετ.σετε προσεκτικά το ακό/ο%Bο παράBε$αH#α το σ'ο/ιάσετε $ε
6άσ, τις ιστορικές σας γ#=σειςH/α$6ά#ο#τας %πόD, και τα ακό/ο%Bα
ερωτ.$ατα
 Σε ποιο πρόσωπο α#α)έρεται κατά τ, γ#=$, σας το κε!$ε#οG
 Ποιο ε!#αι το γεγο#ός πο% εξιστορε!ταιG
 Ποιες %π.ρξα# οι σ%#έπειες α%το" το% γεγο#ότος για το Β%+ά#τιοG
38αι *α%α()%-σε στο+! Βε'ετο/! .λα τα ε0*ο%ι,1 ,αταστή0ατα *ο+ +*ή%(α' α*. τ-
*αλι1 εβ%α9,ή σ,1λα 0έ(%ι τ- Βγλα ,α:)! ,αι .λε! τι! ε'δι10εσε! σ,1λε!
(α*οβ1:%ε!". Α,.0- το+! (1%ισε *ολλ1 α,'-τα στ- Βασιλε/ο+σα ,αι στο ;+%%1(ιο
,αι .*ο+ αλλο/ το+ <-τήσα'ε.Αλλ1 το σ*ο+δαι.τε%ο α*= .λα *&! το+! ε*έτ%ε>ε το
ελε/:ε%ο ε0*.%ιο σ=.λε! τι! *ε%ο(έ! *ο+ β%σ,ο'τα' στ-' ε2ο+σα τ&' ?&0α&'7)στε
4
'α ε0*ο%ε/ο'ται 1'ετα ,αι .*&! ή:ελα'7(&%! 'α *λ-%)'ο+' ο/τε έ'α '.0ισ0α για
δασ0ο/! (,ο00έ%,ιο'" ,αι 1λλο+! $.%ο+! ,αι 'α ε'αι έ2& α*. ,1:ε έλεγ(ο4.
L##α 1ο$#,#.H Α/εξιάςHMNH 78
5
∆3

ΟΜΑ∆Α Α΄
1. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς *.$οιH αιρέσειςH πρό#οιαH κ/έ)τες4αρ$ατο/ο!C

2. Πότε και π=ς έγι#ε , πο/ιορκ!α και , L/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ςC

3. Ποια .τα# , #ο$οBετικ. *ραστ,ριότ,τα τω# Μακε*ό#ω#C Aι πέτ%'α# $ε
το%ς #ό$ο%ς α%το"ςC

4. Να σ%$π/,ρωBο"# τα κε#ά $ε τ,# κατά//,/, /έξ,
@ Το AAAAAAAAAA AAA AAAAAAAAAAA *ο+ βασστ-,ε στ- σ+0$&'α AAAAAAAAAA ,αι
AAAAAAAAAAA α'αγ')%ισε στο+! (%ιστια'ο/! ελε+:ε%α 1σ,-σ-! τ-! λατ%εα!
το+! ,αι έτσι ε2σ&σε τα δι,αι)0ατ1 το+! 0ε α+τ1 τ&' 1λλ&' :%-σ,ει)' το+
?&0αι,ο/ ,%1το+!.
@ Η α*οστολή ε,(%ιστια'ισ0ο/ τ&' Σλ1β&' α'ατέ:-,ε στο+! δ/ο αδελ$ο/!
α*. τ- Bεσσαλο',- AAAAAAAAAAAAA ,αι AAAAAAAAAA. Ο AAAAAAAAAAA
δ-0ιο/%γ-σε έ'α AAAAAAAAAA AAAAAAAAAA. @ Η $εο+δα%(ι,ή ,οι'&'α
α'αγ')%ι<ε τ%ει! τ12ει! το+! AAAAAAAAAA τ-! AAAAAAAAAAAA7 το+! AAAAAAAAAAA
το+ AAAAAAAAAAAA ,αι το+! AAAAAAAAAA τ-! AAAAAAAAAAA.
@ Α*ο,ο%/$&0α τ&' α'α,αλ/>ε&' +*ή%2ε ο *ε%*λο+! τ-! γ-! α*. το'
AAAAAAAAA AAAAAAAAAAA έτσι α*οδε(τ-,ε για *%)τ- $ο%1 .τι - γ- AAAAAAAA
AAAAAAAAA.

5. Να 'αρακτ,ρ!σετε τις ακό/ο%Bες προτάσεις ως σωστές . /α#Bασ$έ#εςC
4 3 Μόσ'α Bεωρ.B,κε ως , O’Γ0 J=$,’’
4 Ο Ιωά##,ς ο ;α$ασκ,#ός .τα# εικο#ο$ά'ος
4 Οι Νεαρές .τα# κόρες το% Ιο%στι#ια#ο"
4 Στ, $ά', το% Ματ+ικέρτ (78<7) οι Σε/τ+ο"κοι #!κ,σα# το%ς Β%+α#τι#ο"ς
4 Οι Β%+α#τι#ο! #!κ,σα# στ, $ά', στο Μ%ριοκέ)α/ο τ,ς Pρ%γ!ας (77<E) $ε
αποτέ/εσ$α #α α#ακόDο%# τ,# πορε!α τω# Σε/τ+ο"κω#C
4 3 Μ%ριό6ι6/ος περιε!'ε )ι/ο/ογικά *οκ!$ια το% Pωτ!ο%C
4 3 σ,$α#τικότερ, τε'#ο/ογικ. ε)ε"ρεσ, το% Β%+α#τ!ο% .τα# το %γρό π%ρC
4 Ο οικο%$ε#ικός ά#Bρωπος .τα# ο στό'ος τ,ς α#Bρωπιστικ.ς αγωγ.ςC


ΟΜΑ∆Α Β΄
1. Να α#α)ερBε!τε στο# ρ%B$όH το%ς αρ'ιτέκτο#ες και τ,# οικο*ό$,σ, το%
#αο" τ,ς Αγ!ας Σο)!ας και #α αιτιο/ογ.σετε τ,# άποD, ότι αποτε/ε!
σ"$6ο/ο ό'ι $ό#ο το% $εσαιω#ικο" α//ά και το% #εότερο% ε//,#ισ$ο"C

2. 3 γεωργικ. παραγωγ. κατά το# 77ο αιC στ, ;%τικ. Ε%ρ=π, α%ξ.B,κε $ε
τ, $έBο*ο τ,ς τρι+ω#ικ.ς κα//ιέργειαςC Με τ, 6ο.Bεια ε#ός
σ'ε*ιαγρά$$ατος #α εξ,γ.σετε τ, $έBο*ο α%τ.C

3. Α)ο" $ε/ετ.σετε το παράBε$α
O’ 3 σ%$)ω#!α στα%ρο)όρω# και Αγγέ/ω#’’ (σε/CE8) και $ε 6άσ, τις σ'ετικές
ιστορικές σας γ#=σειςH #α γράDετε τι περιε/ά$6α#ε , σ%$)ω#!α καB=ς και
το%ς /όγο%ς για το%ς οπο!ο%ς έγι#εC
6
4. Παρατ,ρ=#τας προσεκτικά τ,# εικό#α O’ ο $αγικός 'αρακτ.ρας τ,ς
περι6ο/.ς’’(σε/CQ7) #α επισ,$ά#ετε και #α εξ,γ.σετε το%ς σ%$6ο/ισ$ο"ς
πο% %πάρ'ο%# σ’ α%τ.C
7

∆4

Α΄ ΟΜΑ∆Α
Α1. Να εξ,γ.σετε το%ς /όγο%ς για το%ς οπο!ο%ς ο ΜC 1ω#2#ος απο)άσισε
#α ι*ρ"σει τ,# 1ω#2πο/, και #α $ετα)έρει σ’ α%τ.# τ,# πρωτε"ο%σα από τ,
J=$,C

Α2. Να κά#ετε τ,# α#τιστο!'ισ,
R S
α) Αρεια#ισ$ός 7) 3 α#Bρ=πι#, )"σ, το% Fριστο" %περε!'ε τ,ς
BεKκ.ς
6) Νεστορια#ισ$ός :) Παρέκκ/ισ, από τ,# ορB. *ι*ασκα/!α
γ) Μο#ο)%σιτισ$ός >) Ο Υιός ε!#αι *,$ιο"ργ,$α το% Πατρός
*) Α!ρεσ, ?) 3 BεKκ. )"σ, το% Fριστο" απορρό),σε τ,#
α#Bρ=πι#,

Α3. Να σ,$ει=σετε α# οι παρακάτω προτάσεις ε!#αι σωστές . /α#Bασ$έ#ες
α) 3 εικο#ο$α'!α .τα# π#ε%$ατικ. κ!#,σ, σ'ετικά $ε τ,# προσκ"#,σ,
. $, τω# εικό#ω#C Σ T
6) 3 Αγια ( Σο)ιά 'τ!στ,κε επ! α%τοκράτορος Ιο%/ια#ο" Σ T
γ) Aο αρα6ικό κράτος ο#ο$α+ότα# 'α/ι)άτο Σ T
*) 3 $ά', στο Ματ+ικέρτ .τα# έ#ας Bρ!α$6ος το% Β%+α#τ!ο% Σ T
ε) Ο Σο%/τά#ος $ετά τ,# ά/ωσ, τ,ς Πό/,ς παρα'=ρ,σε προ#ό$ια
στο# ορBό*οξο Πατριάρ', Σ T
στ) Ο Bε$ατικός στρατός .τα# $ισBο)ορικός Σ T
+) Οι γ%#α!κες ε!'α# !σα *ικαι=$ατα $ε το%ς ά#*ρες στο Β%+ά#τιο Σ T
,) 3 σ"#ο*ος τ,ς Pερράρας ( P/ωρε#τ!ας πέτ%'ε τ,# έ#ωσ, τω# *"ο
εκκ/,σι=#C Σ T

Α4. 3 L/ωσ, τ,ς 1ω#2πο/,ς από το%ς ΟBω$α#ο"ς Πότε έγι#εH ποιοι .τα#
οι αρ',γο! τω# *"ο α#τ!πα/ω# παρατάξεω# και ποιες .τα# οι σ%#έπειες τ,ςG

Α5. Ποιο ε!#αι το τ%πικό σ'.$α εικο#ογρά),σ,ς το% #αο"H όπως α%τό
*ια$ορ)=B,κε κατά τ,# επο'. τ,ς Μακε*ο#ικ.ς ;%#αστε!αςGΒ΄ ΟΜΑ∆Α
Β1. Να επισ,$ά#ετε τις *ια)ορές πο% παρο%σιά+ο#ται στ, *ια*ικασ!α
εκ'ριστια#ισ$ο" τω# Μορα6=# (2 Σ/ά6ω#) και τω# Βο%/γάρω#C

Β2. Γιατ! κατά τ, γ#=$, σας , σ'ο/. τ,ς Μαγ#α"ρας αποτέ/εσε σταB$ό
στ,# ιστορ!α τ,ς 6%+α#τι#.ς εκπα!*ε%σ,ςG

Β3. Α)ο" εξ,γ.σετε τι .τα# οι στα%ρο)ορ!ες #α α#α)ερBε!τε στις σ%#έπειες
τ,ς L/ωσ,ς τ,ς 1ω#2πο/,ς από το%ς στα%ρο)όρο%ς (7:8? $CF)H όπως
α%τές προκ"πτο%# από το παρακάτω παράBε$α
8
3 Ε'αι δ/σ,ολο 'α +*ε%β1λει ,α'ε! το ,α,. *ο+ έγι'ε στο' ε+%&*α9,. *ολιτισ0. 0ε
τ-' Cλ&σ- τ-! 8&'D*ολ-!. Οι :-σα+%ο τ-! E.λ-!7 τα βιβλα ,αι τα έ%γα τέ('-!7
*ο+ ε(α' διατ-%-:ε τ.σο+! αι)'ε!7 διασ,ο%*στ-,α' ,αι *ολλ1 α*. α+τ1
,αταστ%1$-,α'. Η Α+το,%ατο%α7 το 0εγ1λο α+τ. $%ο/%ιο τ-! (%ιστια'οσ/'-! στ-'
Α'ατολή7 ε,0-δε'στ-,ε σα' δ/'α0-. Η ιδιατε%- σ+γ,ε'τ%&τι,ή ο%γ1'&σ- τ-!
,αταστ%1$-,ε. Eολλέ! ε*α%(ε!7 για 'α σ&:ο/'7 α'αγ,1στ-,α' 'α *α%αδο:ο/'. Η
δ+'ατ.τ-τα για τι! ,ατα,τήσει! τ&' Ο:&0α')' ο$ελεται στο έγ,λ-0α τ&'
Στα+%ο$.%&'.4
Στ.6ε# Jά#σι$α#H &Β%+α#τι#ός πο/ιτισ$ός-H ΑB.#α 7QEQ

Β4. Σε ποιες *ια)ορές $εταξ" ορBο*όξω# και ρω$αιοκαBο/ικ=# α#α)έρεται
το παρακάτω απόσπασ$α από επιστο/. το% Μι'α./ 1,ρο%/αρ!ο%H επ! τ,ς
πατριαρ'ε!ας το% οπο!ο% έγι#ε και το οριστικό σ'!σ$α τω# *"ο εκκ/,σι=#
( 78@? $CFC)
3 E%έ*ει 'α 2έ%ει! .τι οι ?&0αοι δε' έ(ο+' (τ+*-:ε α*. έ'α 0.'ο βέλο! (*λ1'-"
δ-λ. τα 1<+0α7 αλλ1 *ολλ1 ,αι δι1$ο%α βέλ- *ο+ *%έ*ει 'α τα α*ο0α,%/'ο+0ε.
FGH Στο 1γιο σ/0βολο Fτ-! Eστε&!H ,1'ο+' τ-' α,.λο+:- ,α,.βο+λ- ,αι ε*ι,'δ+'-
*%οσ:ή,- # 3 8αι ει! το E'ε/0α το 1γιο'7 το <&ο*οι.'7 το ε, το+ Eατ%.! ,αι το+ Υιο/
ε,*ο%ε+.0ε'ο'4.
FGH Οι ε*σ,ο*οι το+! $ο%1'ε δα(τ+λδι στο (έ%ι το+!7 σα' 'α έ(ο+' τ1(α *α'τ%ε+τε
τ-' ε,,λ-σα7 ,αι λέ'ε .τι $ο%1'ε το' α%%αβ)'α. Ε*ι*λέο'7 *-γα'ο+' στο' *.λε0ο
,αι β1$ο+' τα (έ%ια αλλ1 ,αι τι! >+(έ! το+! 0ε α0α7 $ο'ε/ο'τα! ,αι $ο'ε+.0ε'οι4.
RUVW XV YUZ[\VW]^_ `X UabVZacXZY[a XUUdXY[WX eZWXUW XV fWV[bX]^_H εκ*H g
h[ddH TειD!α ( iWZjkZl 79E7H 798479:
9
∆5

ΟΜΑ∆Α Α
1 αC Ποιο .τα# το #ο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο"G
6C Να γράDετε (στο )"//ο απά#τ,σ,ς) *!π/α σε κάBε αριB$ό τ,ς στ./,ς Α
το γρά$$α τ,ς στ./,ς Β πο% α#τιστοι'ε! σ’ α%τόC ;"ο στοι'ε!α τ,ς στ./,ς Β
περισσε"ο%#C
R S
7C Στάσ, το% Ν!κα αC Πα#*έκτ,ς
:CΑ#αστο/. /ειτο%ργ!ας
Νεοπ/ατω#ικ.ς Ακα*,$!ας 6C Αγ!α Σο)!α
>C Α#Bέ$ιος και Ισ!*ωρος γC ;.$οι
?C Στρατιωτικά κτ.$ατα *C mεο*όσιος
εC Ιο%στι#ια#ός
στC mέ$ατα

2. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς Σ/ά6οιH L6αροιH σκ/α6,#!εςC

3. Aι .τα# τα Bέ$αταH πότε και πο% ε$)α#!στ,κα#H ποιοι %π,ρετο"σα# σ’
α%τάG

4 αC Aι .τα# ο Bεσ$ός τ,ς Πρό#οιαςG
6C Να ε/έγξετε τ,# ορBότ,τα . ό'ι τω# παρακάτω προτάσεω# σ,$ει=#ο#τας
Σωστό (Σ) . TάBος (T)
[) 3 *%#αστε!α τω# 1ο$#,#=# στ,ρ!'τ,κε στα TαKκά στρ=$αταC
[[) 3 τέταρτ, στα%ρο)ορ!α ε!'ε καBαρά Bρ,σκε%τικό 'αρακτ.ραC
[[[) Ο Α/έξιος ο Α0 1ο$#,#ός παρα'=ρ,σε στο%ς Βε#ετο"ς οικο#ο$ικά
προ#ό$ια $ε το 'ρ%σό6ο%/ο το% 789:C
[c) 3 α%τοκρατορ!α τ,ς Ν!καιας 6ρισκότα# στ, Στερεά Ε//ά*αC
c) Μ!α από τις σ%#έπειες τ,ς L/ωσ,ς τ,ς Πό/,ς .τα# ότι οι Ε%ρωπα!οι
έκα#α# σ,$α#τικές γεωγρα)ικές α#ακα/"DειςH εξαιτ!ας το% αποκ/εισ$ο"
τω# ε$πορικ=# *ρό$ω# τ,ς Α#ατο/.ςC
c[) Aο σ'!σ$α τω# *"ο Εκκ/,σι=# ε!'ε αρ#,τικές επιπτ=σεις για τ,
Β%+α#τι#. Α%τοκρατορ!αC

5. 3 εγκατάστασ, τω# γερ$α#ικ=# )"/ω# στ,# Ε%ρ=π, ο*.γ,σε στ,#
!*ρ%σ, τρι=# 6ασι/ε!ω# (ΟστρογοτBικόH Β,σιγοτBικόH Pραγκικό)C Aι
γ#ωρ!+ετε για το τε/ε%τα!ο 6ασ!/ειοG


ΟΜΑ∆Α Β
1. Να $ε/ετ.σετε το παράBε$α &Ο Α/έξιος Α0 και , πρ=τ, στα%ρο)ορ!α-
και #α επισ,$ά#ετε π=ς σ%$περι)έρB,κε ο Α/έξιος Α0 στο%ς στα%ρο)όρο%ς
και τι ο)έ/, εξασ)ά/ισε για το κράτος το%C

2. Α)ο" $ε/ετ.σετε το παράBε$α &Tόγοι παρά*οσ,ς τ,ς Προ"σας-H #α
επισ,$ά#ετε τις αιτ!ες τ,ς παρά*οσ,ς τω# ε//,#ικ=# πό/εω# τ,ς Μικράς
Ασ!ας στο%ς ΟBω$α#ο"ς ως τα τέ/, το% 7>ο% αι=#αC

10
3. 3 πο/ιτικ. τω# 1ο$#,#=# 'αρακτ,ρ!+εται ως Oαριστοκρατικός
πατριωτισ$ός’C Να σ%γκρ!#ετε τ,# εσωτερικ. πο/ιτικ. τω# 1ο$#,#=# $ε τ,#
εσωτερικ. πο/ιτικ. τω# Μακε*ό#ω#H επισ,$α!#ο#τας σε ποιες τάξεις
στ,ρ!'τ,κα# α#τ!στοι'α οι *"ο α%τές *%#αστε!εςC
11
∆6

ΟΜΑ∆Α Α
1. Για ποιο%ς /όγο%ς ο 1ω#στα#τ!#ος $ετέ)ερε το *ιοικ,τικό κέ#τρο τ,ς
α%τοκρατορ!ας από τ, J=$, στ, Bέσ, το% αρ'α!ο% Β%+α#τ!ο%G

2. Ποια , στάσ, τω# Μεγά/ω# Πατέρω# τ,ς εκκ/,σ!ας απέ#α#τι στο#
ε//,#ισ$ό το# ?ο αι=#α και ποια τα αποτε/έσ$ατά τ,ςG

3. Ποιες οι σ%#έπειες για τ, Β%+α#τι#. α%τοκρατορ!α από τ,# παρα'=ρ,σ,
τω# ε$πορικ=# προ#ο$!ω# στο%ς Βε#ετο"ςG

4. Ποια , σ%#εισ)ορά το% Β%+α#τ!ο% στο# Ε%ρωπαKκό και παγκόσ$ιο
πο/ιτισ$όG

5. ;ιε%κρι#!στε το%ς όρο%ς 1αρο/!*εια Α#αγέ##,σ, και 1αρο/!*εια γρα).C


ΟΜΑ∆Α Β
1. Να α#α)έρετε το%ς /όγο%ς για το%ς οπο!ο%ς ο Ιο%στι#ια#ός α#αBε=ρ,σε
και κω*ικοπο!,σε το ισ'"ο# ρω$αKκό ;!καιοC Ποια , σ,$ασ!α το%
#ο$οBετικο" το% έργο%G

2. Να επισ,$ά#ετε το%ς παράγο#τες πο% επ,ρέασα# το%ς Ισα"ρο%ς #α
εισ,γ,Bο"# τ,# εικο#ο$α'!αC

3. Π=ς επ,ρέασα# οι αγ=#ες κατά τω# Αρά6ω# τ, 6%+α#τι#. πο!,σ,G

4. Ποιες οι επι*ι=ξεις τω# *%#ατ=# στ, Β%+α#τι#. α%τοκρατορ!α κατά το
78ο και 77ο αι=#αH ποια , α#τι$ετ=πισ. το%ς από το%ς Μακε*ό#ες
α%τοκράτορες και ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το κράτος , α#τι$ετ=πισ, α%τ.G
12
∆7

ΟΜΑ∆Α Α.
1. Ποιοι παράγο#τες επ,ρέασα# το%ς Ισα"ρο%ς για #α εισ,γ,Bο"# τ,#
εικο#ο$α'!αG

2. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς Σ'!σ$α τω# *"ο Εκκ/,σι=#H nτος τ,ς Εγ!ραςH
Α#αγέ##,σ,H Α#τι$εταρρ"B$ισ,C

3. Να κατατάξετε κατά 'ρο#ο/ογικ. σειρά τα παρακάτω γεγο#ότα και #α
σ,$ει=σετε για το καBέ#α τ,# απαρα!τ,τ, 'ρο#ο/ογ!αC
Στάσ, Ν!κα
Μά', 1/ει*ιο"
Μ%ριοκέ)α/ο
Εγκα!#ια 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς
;ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω#
L/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς από ΟBω$α#ο"ς
Μά', το% Ματ+ικέρτ
L/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς από Στα%ρο)όρο%ς

4. Aι ο#ο$ά+ο%$ε oστα%ρο)ορ!εςo και ποιοι παράγο#τες επ,ρέασα# τ,
γέ#εσ, τ,ς στα%ρο)ορικ.ς κ!#,σ,ςG

5. Νο$οBεσ!α το% Ιο%στι#ια#ο"C
α) Α#α)ορά και περιε'ό$ε#ο το% #ο$οBετικο" έργο%C
6) Γιατ! ο Ιο%στι#ια#ός α#αBε=ρ,σε και κω*ικοπο!,σε το ισ'"ο# ρω$αKκό
;!καιοG


ΟΜΑ∆Α Β.
1. Ποιοι .τα# οι κ%ριότεροι παράγο#τες πο% ε%#ό,σα# τ,# επέκτασ, και
επικράτ,σ, τω# ΟBω$α#=# στα Βα/κά#ιαG

2. Να $ε/ετ.σετε τις π,γές και #α απα#τ.σετε στις ερωτ.σεις ποια .τα# τα
κ!#,τρα τω# Α#ακα/"Dεω# και σε ποια περιο'. #ό$ισε ότι έ)τασε ο
1ο/ό$6οςG

3. Με/ετ=#τας το παράBε$α και αξιοποι=#τας τις ιστορικές σας γ#=σεις #α
απα#τ.σετε στα ερωτ.$ατα
α) Γιατ! οι Μακε*ό#ες α%τοκράτορες π.ρα# $έτρα κατά τω# *%#ατ=#G Aι
όρι+ε το oα//,/έγγ%ο#o το% Βασι/ε!ο% ΒpG
6) Ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το κράτος , *ιατ.ρ,σ, και προστασ!α τ,ς τάξ,ς
τω# ε/ε"Bερω# αγροτ=# από τ,# αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#G

Ο$έλ- α*. τ-' /*α%2- τ&' 0ι,%ο,αλλιε%γ-τ)' (Νεα%ή το+ IJK"
Η ε2ο+σα τέτοι&' ισ(+%)' *%οσ)*&' α/2-σε +*ε%βολι,1 τ- 0εγ1λ- ταλαι*&%α τ&'
$τ&()'7 δι.τι Fοι δ+'ατοH 0ε το *λή:ο! τ&' οι,.σιτ&' +*-%ετ)' το+!7 τ&' 0σ:α%'&'
ο%γ1'&' το+! ,αι τ&' 1λλ&' *α%ατ%ε(10ε'&' ,αι α,ολο/:&' το+! *%ο,1λεσα'
βαιε! ε*ι:έσει!7 δι)2ει!7 αγγα%εε! (+*ο(%ε&τι,ή *%οσ$ο%1 +*-%εσι)'"7 1λλε!
:λ>ει! ,αι στε'ο()%ιε! (στο+! $τ&(ο/!" ,αι *%ο2έ'-σα' 0εγ1λ- ,αταστ%ο$ή
13
στο ,οι'. σ+0$έ%ο' F...H.
Αλλ1 - /*α%2- *ολλ)' 0ι,%ο9διο,τ-τ)' *%οσ$έ%ει 0εγ1λα ο$έλ- στο ,%1το! ,α:)!
α+το *λ-%)'ο+' $.%ο+! ,αι *α%έ(ο+' στ%ατι&τι,έ! +*-%εσε! στο ,%1το!. Τα ο$έλ-
α+τ1:α ε,λε>ο+'7 α' 0ει&:ε ο α%ι:0.! τ&' 0ι,%ο,τ-0ατι)'. 5σοι λοι*.' ε'αι
ε*ι$ο%τισ0έ'οι 0ε τ- δ-0.σια ασ$1λεια *%έ*ει 'α α*αλλαγο/' α*. το+! τα%α2ε!7
'α α*ο0α,%/'ο+' τα ε'ο(λ-τι,1 στοι(εα ,αι 'α διασ$αλσο+' τ- δ-0.σια σ&@
τ-%α.
ΝC qcaZabaYH fXY bacXddXY `XY Yr\XZWkZY iWU[`ab[XbYCCCH
έκ*C ΠC Γο%#αρΙ*,ςH ΕCΙCΕC21CΒCΕ4ΜΙΕAH ΑB.#α 7QQ?H 9@C

4. Να παρο%σιάσετε το εκπαι*ε%τικό σ"στ,$α στο Β%+ά#τιο και #α το
σ%γκρ!#ετε $ε το σ"στ,$α πο% ισ'"ει σ.$ερα στ,# Ε//ά*αC
14
∆!

Οµάδα Α
1.Να α#α)έρετε το%ς /όγο%ς πο% %παγόρε%σα# τ,# !*ρ%σ, το% #έο%
*ιοικ,τικο" κέ#τρο% τ,ς α%τοκρατορ!ας στ,# α#ατο/.C

2.L/ωσ, τ,ς Πό/,ς 3$ερο$,#!αH ,γέτες4πρωταγω#ιστέςH σ%#έπειεςC

3.Ποιες ι*έες και ποιοι παράγο#τες επ,ρέασα# τ, γέ#εσ, τ,ς
στα%ρο)ορικ.ς κ!#,σ,ςG

4. Α#τιστοι'!στε τα γεγο#ότα τ,ς στ./,ς L $ε τις 'ρο#ο/ογ!ες τ,ς στ./,ς 0Β
α);ιάταγ$α Με*ιο/ά#ω# @>:
6)στάσ, το% Ν!κα >7>
γ)Μ%ριοκέ)α/ο τ,ς Pρ%γ!ας 787?
*)Μά', στο κ/ει*! 77<E

5.Σε καBε$ιά από τις παρακάτω προτάσεις σ,$ει=στε (Σ) α# το περιε'ό$ε#ο
τ,ς ε!#αι σωστό . (T) α# το περιε'ό$ε#ο τ,ς ε!#αι /α#Bασ$έ#οC
α)3 Αγ!α Σο)!α ε!#αι ρ%B$ο" 6ασι/ικ.ς $ετά τρο"/ο%
6)3 Εγ!ρα ε!#αι $ο%σο%/$α#ικό 6ι6/!ο
γ)Οι &Νεαρές- .τα# #ό$οι το% Ιο%στι#ια#ο"C
*)sΕπαρ'ικ=#t 6ι6/!ο /εγότα# , σ%//ογ. *ιτάξεω# αρ'=# το% 78ο% αι=#α


ΟΜΑ∆Α Β
1.Γιατ! ο Ιο%στι#ια#ός α#αBε=ρ,σε και κω*ικοπο!,σε το ισ'"ο#
Jω$αικό ;!καιοGΠοια .τα# , σ,$ασ!α το% #ο$οBετικο" έργο%G

2.Εικο#ο$α'!αΟρισ$όςHΠρωτεργάτεςH/όγοι πο% το%ς επ,ρέασα# στ,#
απαγόρε%σ, τ,ς /ατρε!ας τω# εικό#ω#C

3.Να προσ*ιορ!σετε 'ωρ!ς /επτο$έρειες τα 'αρακρ,ριστικά το% αρα6ικο"
πο/ιτισ$ο" και τ,ς αρα6ικ.ς τέ'#,ςC


15
∆"

ΟΜΑ∆Α Α
1.Ο Μέγας 1ω#στα#τ!#ος $ετέ)ερε τ,# πρωτε"ο%σα τ,ς ρω$αικ.ς
α%τοκρατορ!ας στο Β%+ά#τιοCΓια ποιο%ς /όγο%ς %παγορε"B,κε α%τ. ,
από)ασ,G

2.Να περιγράDετε τα 6ασικά σ,$ε!α τ,ς εξωτερικ.ς πο/ιτικ.ς το%
Ιο%στι#ια#ο"C

3.Ποιοι .τα# οι κ%ριότεροι παράγο#τες επέκτασ,ς τω# Αρά6ω#G

4.Ποιοι .τα# οι σ,$α#τικότεροι παράγο#τες πο% ο*.γ,σα# στ,# κ.ρ%ξ, τ,ς
εικο#ο$α'!αςG

5.Ποιος .τα# ο αρ'ικός σκοπός τ,ς τέταρτ,ς στα%ρο)ορ!ας και πως
*ια)οροποι.B,κεG


ΟΜΑ∆Α Β
1.ΟΙ κ%ριότεροι $ε/ετ,τές τ,ς Β%+α#τι#.ς ιστορ!ας 'αρακτ,ρ!+ο%# τ,# ταξ,
τω# *%#ατ=# H κοι#ω#ικ. π/,γ.CΓια ποιο%ς /όγο%ς αποτε/ο"σα# απει/. και
πως α#τι$ετωπ!στ,κα#G

2.Α)ο" $ε/ετ.σετε το παρακάτω παράBε$α (Α#ασκε%. τ,ς Bεωρ!ας τω#
τρι=# γ/ωσσ=#Hσε/C ) #α α#α)έρετε πως προσέγγι+α# το πρό6/,$α το%
εκ'ριστια#ισ$ο" τω# Σ/ά6ω# οι εκκ/,σ!ες τ,ς 1ω#2/,ς και τ,ς J=$,ςC

3.Α)ο" $ε/ετ.σετε το παρακάτω παράBε$α (Tόγοι παρά*οσ,ς τ,ς
Προ"σαςH7>:E4σε/C ) #α επισ,$α#ετε τις αιτ!ες τ,ς παρά*οσ,ς τω#
ε//,#ικ=# πό/εω# τ,ς ΜCΑσ!ας στο%ς ΟBω$α#ο"ς ως τα τέ/, το% 7> ο%
αι=#αC

4.Από ποια στοι'ε!α σ%$περα!#ο%$ε οτι , επο'. τ,ς Μακε*ο#ικ.ς
;%#αστε!ας (9E<478@E) ε!#αι απο τις σ,$α#τικότερες τ,ς α%τοκρατορ!ας
16
∆1#

ΟΜΑ∆Α Α$
1.
Να *=σετε το περιε'ό$ε#ο τω# ακό/ο%Bω# όρω# εικο#ο$α'!αH *%#ατο!H
παι*ο$ά+ω$αH Επαρ'ικό# Βι6/!ο#C

2. Aι γ#ωρ!+ετε για το #ο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο"G

3. α) Να 'αρακτ,ρ!σετε ως σωστές . /α#Bασ$έ#ες τις παρακάτω προτάσεις
Α)Aο *ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω# α#αγ#=ρισε στο%ς Fριστια#ο"ς ε/ε%Bερ!α
άσκ,σ,ς τ,ς /ατρε!ας το%ςC
Β)Οι σκ/α6,#!ες .τα# πο/ιτικά α%τό#ο$ες #,σ!*ες Α6αρικο" π/,B%σ$ο"H
*ιάσπαρτες α#ά$εσα σε Σκ/ά6ο%ςC
Γ)3 αρα6ικ. επέκτασ, στις ακτές τ,ς Μεσογε!ο% επ,ρέασε Bετικά το
εσωτερικό και εξωτερικό ε$πόριο το% Β%+α#τ!ο%C
;)Οι α*ε/)ο! ΜεBό*ιος και 1ω#στα#τ!#ος εκ'ριστιά#ισα# το%ς Σκ/ά6ο%ςC

6) Να 6ρε!τε τ,# α#τιστοι'!α τω# *ε*ο$έ#ω# τ,ς στ./,ς Α’ $ε τ, στ./, Β’
Α’ Β’
Βασ!/ειος Β’ 1ακ=σεις
P=τιος 1/ει*!
Νικ,)όρος Α’ Μ%ριό6ι6/ος
3ράκ/ειος &Πιστός Oε# Fριστ= Βασι/ε"ς-

4. Aι .τα# οι στα%ρο)ορ!ες και ποιοι παράγο#τες επ,ρέασα# τ,
*ια$όρ)ωσ. το%ςG

5.
Ποια προ#ό$ια παρα'=ρ,σε ο Α/έξιος Α’ στο%ς Βε#ετο"ςGΟΜΑ∆Α Β$
1. Ποιες οι σ%#έπειες τ,ς εικο#ο$α'!αςG

2. Να σ'ο/ιάσετε τ, σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=# προς το%ς πέ#,τεςH όπως
α%τ. περιγρά)εται στο παρακάτω κε!$ε#ο (Νεαρά το% έτο%ς Q>?)C Ποιες
επιπτ=σεις ε!'ε α%τ. στ, +ω. τω# ε/ε"Bερω# αγροτ=#G

3. Ποια , σ,$ασ!α τ,ς $ά',ς στο Μ%ριοκέ)α/ο τ,ς Pρ%γ!αςG

4. Ποιες .τα# οι σ%#έπειες τ,ς ά/ωσ,ς τ,ς Πό/,ς από το%ς Aο"ρκο%ς το
7?@>G
17
∆11

ΟΜΑ∆Α Α΄
1. Να α#τιστοι'!σετε τα περιε'ό$ε#α τ,ς στ./,ς Α $ε α%τά τ,ς στ./,ς Β
Α Β
7C 1ω#2#ος και Tικ!#ιος αC Αγ!α Σο)!α
:C Α#Bέ$ιος και Ισ!*ωρος 6C ΟBω$α#ο! Aο"ρκοι
>C ;0 Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος γC Βο"/γαροι
?C Βασ!/ειος Β0 *C ;ιάταγ$α Με*ιο/ά#ω#
@C Α/έξιος Α0 1ο$#,#ός εC Εικο#ο$α'!α
EC 3ράκ/ειος στC $ο#ο)%σιτισ$ός
<C Οσ$ά# +C προ#ό$ια στο%ς Ε#ετο"ς
9C u0 Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος ,C Πέρσες

2. Να 'αρακτ,ρ!σετε $ε τ,# έ#*ειξ, Σωστό(TάBος τις παρακάτω προτάσεις
α) Ο mεο*όσιος Α’ απαγόρε%σε το%ς Ο/%$πιακο"ς αγ=#ες
6) Ο Ιο%/ια#ός .Bε/ε #α επα#α)έρει τ, /ατρε!α τω# Bε=# το% Ο/"$πο%
γ) Με το Bά#ατο το% ΜC 1ω#2#ο% το ρω$αKκό κράτος 'ωρ!στ,κε σε
α#ατο/ικό και *%τικό
*) 3 )ι/ό*οξ, εξωτερικ. πο/ιτικ. το% Ιο%στι#ια#ο" εξά#τ/,σε το κράτος
οικο#ο$ικά
ε) Στα 'ρό#ια τ,ς 6ασι/ε!ας το% 3ρακ/ε!ο% , κατάστασ, τ,ς α%τοκρατορ!ας
.τα# κρ!σι$,
στ) Οι σκ/α6,#!ες .τα# α%τό#ο$ες #,σ!*ες σ/α6ικο" π/,B%σ$ο" α#ά$εσα
στο%ς Βο%/γάρο%ς
+) Aο έτος 9?> (Εγ!ρα) καBιερ=B,κε ως α)ετ,ρ!α το% 'ρο#ο/ογικο"
σ%στ.$ατος τω# Αρά6ω#
,) 3 αρα6ικ. επέκτασ, ε%#ό,σε το 6%+α#τι#ό ε$πόριο
B) 3 κρ!σ, $ε το%ς παπικο"ς ε!'ε αρ'!σει .*, από το# Qο αι=#α και
ο/οκ/,ρ=B,κε $ε το σ'!σ$α το% 78@?
ι) Πρωτεργάτες τ,ς εικο#ο$α'!ας .τα# οι α%τοκράτορες Tέω# Γ0 ο 5σα%ρος
και 1ω#2#ος ο Ε0
ια) Ο εκ'ριστια#ισ$όςτω# Μορα6=# α#ατέB,κε από το# πατριάρ', P=τιο
στο%ς α*ε/)ο"ς 1"ρι//ο και ΜεBό*ιο
Ι6) 3 πρ=τ, στα%ρο)ορ!α ε!'ε κ%ρ!ως Bρ,σκε%τικό 'αρακτ.ρα

3. Ποιοι /όγοι %παγόρε%σα# τ, $ετα)ορά τ,ς πρωτε"ο%σας από τ, J=$,
στο Β%+ά#τιοG Ποια .τα# τα π/εο#εκτ.$ατα το% Β%+α#τ!ο% έ#α#τι τ,ς πα/ιάς
πρωτε"ο%αςG

4. Aι .τα# τα Bέ$αταG Ποια α#άγκ, ο*.γ,σε στ, *,$ιο%ργ!α α%το" το% #έο%
*ιοικ,τικο" σ%στ.$ατοςG
@C Aι .τα# οι &*%#ατο!-G Ποια *%#αστε!α επι*!ωξε το# περιορισ$ό το%ς και
γιατ!G


ΟΜΑ∆Α Β΄
1. Μά', στο Ματ+ικέρτ και $ά', στο Μ%ριοκέ)α/οC Ποια .τα# , σ,$ασ!α
το%ς για τ,# ό/, πορε!α τ,ς α%τοκρατορ!αςG
18
2. Να α#α)έρετε εξωτερικο"ς και εξωτερικο"ς /όγο%ς παρακ$.ς και
πτ=σ,ς το% Β%+α#τ!ο%C Ποιο# από ό/ο%ς α%το"ς το%ς /όγο%ς Bεωρε!τε
σ,$α#τικότερο και γιατ!G

3. Aι .τα# , Εικο#ο$α'!αG Σ"$)ω#α και $ε τα κε!$ε#α πο% ακο/ο%Bο"#H τι
%ποστ.ρι+α# οι α#τ!πα/ες παρατάξειςG Aα α!τια α%τ.ς τ,ς κρ!σ,ς .τα# $ό#ο
Bρ,σκε%τικάG
3Οι ει,.'ε! α'α*λ-%)'ο+' τα εδ&λα ,αι 1%α α+το *ο+ τι! *%οσ,+'ο/' ε'αι
ειδ&λολ1τ%ε!. 50&! δε' *%έ*ει 'α *%οσ,+'ο/0ε ,ατασ,ε+1σ0ατα τ&' α':%&*'&'
(ε%ι)' ,αι ,1:ε εδο+! ο0ο&0α. Eλ-%ο$.%-σέ 0ε *οιο! 0α! 1$-σε &! ,λ-%ο'ο0ι1
α+τή τ-' *α%1δοσ-7 δ-λαδή 'α σεβ.0αστε ,αι 'α *%οσ,+'ο/0ε ,ατασ,ε+1σ0ατα
(ε%ι)'7 ,αι εγ) :α σ+0$&'ήσ& .τι α+τ. ε'αι '.0ο! το+ Bεο/4.
Επιστο/. Tέο#τος Γ0 στο# πάπα Γρ,γόριο Β0

3E%οσ,+') ,αι σέβο0αι το στα+%. ,αι τ- λ.γ(-7 0ε τα ο*οα οι :εο,τ.'οι Ιο+δαοι
βασ1'ισα' ,αι /β%ισα' ,αι τέλο! σ,.τ&σα' το' 8/%ι. 0ο+7 γιατ .λα α+τ1 στ1:-,α'
.%γα'ο το+ έ%γο+ τ-! σ&τ-%α! τ&' α':%)*&'. E)! λοι*.'7 'α 0-' *%οσ,+') ,αι
τι! ει,.'ε! *ο+ ,ατασ,ε+1<ο+' οι *ιστο 0ε αγα:ή *%οα%εσ- ,αι σ,ο*. τ- δο2ολογα
,αι τ-' α'10'-σ- τ&' *α:-01τ&' το+ L%ιστο/M 5τι δε' *%οσ,+') τ-' /λ- ε'αι
$α'ε%.. ;ι.τι7 α' ,αταστ%α$ε το σ(ή0α το+ στα+%ο/ *ο+ ε'αι ,ατασ,ε+ασ0έ'ο!
α*. 2/λο7 το %('& στ- $&τι1 'α ,αε. Το διο σ+0βα'ει ,αι 0ε το 2/λο τ&'
ει,ο'ισ01τ&'7 .τα' ,αε4.
Ιωά##ο% ;α$ασκ,#ο"H &Περ! εικό#ω#-

4. Από τα παρακάτω κε!$ε#α και από τις γ#=σεις σας για το κ!#,$α τω#
στα%ρο)ορι=# #α επισ,$ά#ετε
α) τα α!τια
6) το# αρ'ικό σκοπό
γ) τ,# τε/ικ. *ια)οροπο!,σ, τω# στό'ω# τω# στα%ρο)όρω#G
Ο *1*α! ,-%/σσει τ- Στα+%ο$ο%α
3Γε''αι.τατοι στ%ατι)τε! . . . N-' α$ήσετε 'α σα! ,%ατήσει στ-' *ατ%δα ο/τε -
ιδιο,τ-σα ο/τε - οι,ογε'εια,ή $%ο'τδα. Γιατ α+τή - ()%α ε'αι +*ε%*λή%-! α*.
σα!. ;ε' τ-! *ε%ισσε/ο+' *λο/τ-. N.λι! ,αι 0ετ1 βα! 0*ο%ε 'α :%έ>ει α+το/! *ο+
τ-' ,αλλιε%γο/'. E1%τε το δ%.0ο για το+! Αγο+! Τ.*ο+!7 ελε+:ε%)στε α+τή τ- γ-
α*. το γέ'ο! το+ ;ιαβ.λο+ ,αι +*οτ12τε τ- σε σα!. . . Γι= α+τ. το λ.γο α'αλ1βετε
α+τ. το τα2δι για τ-' 1$εσ- τ&' α0α%τι)' σα! ,αι τ-' α:1'ατ- δ.2α το+ Βασιλεο+
τ&' Ο+%α')'4.
Από το έργο το% ιστορικο" Γο%/ιέ/$ο%Hv[YVaZ[W ZXZkr [b \WZV[jkY
VZWbYrWZ[b[Y lXYVWZkr
3Οι ;+τι,ο 0ε το στα+%. στο (έ%ι ή%:α' 'α ,αταλ/σο+' το στα+%. ,αι ,1:ε έ''οια
(%ιαστια'ι,ο/ ή:ο+!. Eο+ α,ο/στ-,ε *α*1δε! ,αι ιε%&0έ'οι 'α ,%ατο/' .*λα ,αι
'α σ$ετε%<ο'ται τι! α+το,%ατο%ι,έ! ε2ο+σε!6 8αταλογ<& σε σα!7 το+! Βε'ετο/!7 τ-'
*%)τ- *τ)σ- τ-! Βασιλε/ο+σα! ,αι στο+! Λατ'ο+!7 γε'ι,)! τ-' ,αταστ%ο$ή τ-!
ισο%%ο*α! 0ετα2/ Α'ατολή! ,αι ;/σ-!. Α'τ 'α 0α! βο-:ήσετε 'α *ολε0ήσο+0ε το+!
α*στο+! *ο+ ε(α' ,αταλ1βει το+! Αγο+! Τ.*ο+!7 ,οιτ12ατε 'α 0α! τι0&%ήσετε &!
αι%ετι,ο/! ,αι 'α ε*&$ελ-:ετε α*. το δια0ελισ0. τ-! α+το,%ατο%α!4.
Επιστο/. Tέο#τα Pι/α#Bρωπ,#ο"
19
∆12

ΟΜΑ∆Α Α
1.α) Π=ς ε!#αι γ#ωστ. , εξέγερσ, τω# *.$ω# το% Ιππο*ρό$ο%G Πως τ,#
α#τι$ετ=πισε ο Ιο%στι#ια#όςG
6) Να α#α)έρετε το #ο$οBετικό έργο πο% εξέ*ωσε , επιτροπ. ει*ικ=#
$έσα στ,# πε#ταετ!α @:Q4@>? $CFC

2. Ποια αποστο/. α#ατέB,κε στο%ς *"ο α*ε/)ο"ς ΜεBό*ιο και
1ω#στα#τ!#οG Ποια τα αποτε/έσ$ατα το% έργο% το%ςG

3. ΠεριγράDτε σ"#το$α τ,# πο/ιορκ!α και τ,# ά/ωσ, τ,ς Πό/,ςC Ποιες οι
κ%ριότερες σ%#έπειες τ,ς πτ=σ,ς το% Β%+α#τι#ο" κράτο%ςG

4. Να εξ,γ.σετε τ, σ,$ασ!α τω# όρω# α#Bρωπισ$ός H οικο%$ε#ικός
ά#Bρωπος

5. Ποια τε'#ικά $έσα από το 7>ο αι=#α ε%#ό,σα# τα εξερε%#,τικά ταξ!*ιαGΟΜΑ∆Α Β
1. Ο α%τοκράτορας 1ω#2#ος έ*ειξε ε%#οKκ. στάσ, προς το 'ριστια#ισ$όC
Με ποιες ε#έργειές το% απο*εικ#"εται α%τόG

2. Ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το Β%+α#τι#ό κράτος στα 'ρό#ια τω# Μακε*ό#ω#
, *ιατ.ρ,σ, και , προστασ!α τ,ς τάξ,ς τω# ε/ε%Bέρω# αγροτ=# από τ,#
αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#G

3. Γιατ! οι αρ$ατο/ο! και οι κ/έ)τεςH σ"$)ω#α $ε το# Μακρ%γιά##,H
αποτέ/εσα# & τ, $αγιά τ,ς /ε%τεριάς-G

4. Ποια .τα# , εσωτερικ. οργά#ωσ, τ,ς α#=τερ,ς σ'ο/.ς τ,ς Μαγ#α"ρας
και $ε ποιο%ς τρόπο%ς ο κα!σαρ Βάρ*ας σ%#έ6α/ε στ,# πρόο*ο τω#
επιστ,$=#H σ"$)ω#α $ε το σ'ετικό κε!$ε#οG
20
∆13

ΟΜΑ∆Α Α΄%
1& Από ποιο%ς /όγο%ς %παγορε"τ,κε , από)ασ, το% ΜC 1ω#στα#τ!#ο% ,
!*ρ%σ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ςG

2& v στάσ, το% Ν!καC

3&
Ποιοι παράγο#τες ο*.γ,σα# το Tέο#τα Γ’ (<7<4<?7) και το# 1ω#στα#τ!#ο Ε0
(<?74<<@) στ,# από)ασ, το%ς #α καταργ,Bο"# οι εικό#εςG

4& Οι σ%#έπειες από τ,# L/ωσ, τ,ς Πό/,ς το 7?@>C

5& Α#αγέ##,σ,C ;=στε επιγρα$$ατικά τα 'αρακτ,ριστικά τ,ςCΟΜΑ∆Α Β΄%
1& Ο Ιο%/ια#ός (>E74>E>) και ο mεο*όσιος (><Q4>Q@) π.ρα# $έτρα για τ,#
αρ'α!α Bρ,σκε!αC Ποιος κατά τ, γ#=$, έπραξε σωστότεραG ;ικαιο/ογε!στε
τοC

2& Με 6άσ, το παράBε$α και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α 'αρακτ,ρ!σετε
τ,# προσωπικότ,τα το% Βασι/ε!ο% Β0C
Η *%οσ&*ι,.τ-τα το+ Βασιλεο+ Β=
OΟ Βασλειο!P α$ο/ ,α:1%ισε το ,%1το! α*. το+! βα%β1%ο+! ,αι ,+%ι1%(-σε στο
εσ&τε%ι,. το+7 *ε%ι.%ισε τ-' α%ιστο,%ατα τ&' 0εγ1λ&' οι,ογε'ει)' OGP ,αι7 α$ο/
α'έδει2ε γ/%& το+ 0ια ο01δα ε,λε,τ)' σ+'ε%γατ)'7 το+! ε0*ιστε/:-,ε τα 0+στι,1
το+ ,%1το+! OGP
Q,α'ε τι! ε,στ%ατεε! ε'α'το' τ&' ε(:%)'7 .(ι .*&! σ+'ή:&! τι! ,1'ο+' οι
*ε%ισσ.τε%οι βασιλε! στο 0έσο τ-! 1'οι2-!7 ε*ιστ%έ$ο'τα!7 .τα' τελει)σει το
,αλο,α%ι7 αλλ1 α+τ.!7 για 'α ε*ιστ%έ>ει7 έ*%ε*ε 'α $τ1σει στο σ,ο*. *ο+ ε(ε .τα'
2ε,ι'ο/σε. 8αι δε' +*ο(&%ο/σε ο/τε στο 0εγ1λο ,%/ο ο/τε στ- 0εγ1λ- <έστ- OGP
Μι'α./ wέ//οςH Fρο#ογρα)!αH κε)C >8H >:H εκ*CΕC
xXbWkd`H τC 7 ( Παρ!σι 7Q:E ) 79 4:8

3& Πως κρ!#ετε το Bεσ$ό τ,ς Πρό#οιας πο% ε)άρ$οσα# οι 1ο$#,#ο!G

4& Ποιοι ε!#αι κατά τ, γ#=$, σας οι πιο σ,$α#τικο! /όγοι πο% ο*.γ,σα#
το%ς Ε%ρωπα!ο%ς το% 7@ο% αι=#α στις α#ακα/"Dεις τω# #έω# 'ωρ=#
21
∆14

Α΄ οµάδα.
1.
Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς %γρό π%ρH )εο%*αρ'ικό σ%$6ό/αιοH Pα#αρι=τεςH
α#αστ./ωσ, εικό#ω#C

2.α) Γιατ! ο Ιο%στι#ια#ός α#αBε=ρ,σε και κω*ικοπο!,σε το ισ'"ο# ρω$αKκό
*!καιοG
6) Να γράDετε τα #ο$οBετικά το% έργαC

3. Να επισ,$ά#ετε τις κ%ριότερες αιτ!ες το% σ'!σ$ατος τω# *"ο εκκ/,σι=#
το% 78@? $CFC

4. Στα%ρο)ορ!ες ορισ$όςH παράγο#τεςH κατά/,ξ, τ,ς τέταρτ,ς
στα%ρο)ορ!αςC

5. Πότε έγι#ε , ά/ωσ, τ,ς Πό/,ς από το%ς Aο"ρκο%ς και ποιες σ%#έπειες
ε!'ε για το Β%+ά#τιο και για ό/, τ,# Ε%ρ=π,G


Β΄ οµάδα
1. ΠαράBε$α
΄΄ Η οι,οδ.0-σ- τ-! 8&'στα'τι'ο/*ολ-!΄΄
Ο 8&'στα'τ'ο! έ(τισε έ'α 0εγ1λο α'1,το%ο ,αι έ'α' :α+01σιο Ι**.δ%ο0ο ,αι
έστ-σε δ/ο στοέ!7 δ-λαδή σ,ε*αστο/! δ%.0ο+! για το ε0*.%ιο.
Ο'.0ασε τ-' *.λ- Νέα ?)0-. Q*ειτα *1λι έ$τια2ε έ'δο2ε! ε,,λ-σε!# τ- Nεγ1λ-
Σο$α7 το+! Αγο+! Α*οστ.λο+! ,αι τ-' Αγα Ει%ή'-7 το' ΄Αγιο N),ιο ,αι το'
Α%(1γγελο Nι(αήλ.
Qστ-σε ,αι 0ια :α+0αστή *ο%$+%ή ,ολ.'α. Τ%α (%.'ια έ,α'α' τα *λοα 'α τ-
$έ%ο+' α*. τ- ?)0- στ- Βασιλε/ο+σα7 γιατ ήτα' *ολ/ 0εγ1λ- ,αι βα%ι17 ,αι έ'α'
ολ.,λ-%ο (%.'ο έ,α'α' 'α τ-' *1'ε α*. τ- :1λασσα &! τ-' *λατεα.FGH. Στ-'
,ο%$ή τ-! έστ-σε έ'α 1γαλ0α *ο+ το έ$ε%α' α*. τ-' Ηλιο/*ολ- τ-! R%+γα! ,αι
ε(ε γ/%& στο ,ε$1λι ε$τ1 α,τ'ε!. Ε*σ-! έ$ε%ε ,αι 1λλα +*έ%ο(α *%1γ0ατα α*.
*ολλέ! ()%ε! ,αι *.λει!.
Το %&σι,. (%ο'ι,. το+ Νέστο%α Ισ,ε'τέ%-7 α*.δ. N. Αλε2α'δ%.*ο+λο!7 ε,δ. 8έδ%ο!7
Α:ή'α SITU7JJ@JK.
α) Σ"$)ω#α $ε το παράBε$α ποια κτ!σ$ατα τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς
%πογρα$$!+ο%# τ, σ'έσ, τ,ς $ε τ, J=$, και ποια $ε το 'ριστια#ισ$όG Ποιο
κτ!σ$α τέ/ος παραπέ$πει στο# ι*ρ%τ. τ,ςG
6) Να γράDετεH σ"$)ω#α $ε τις ιστορικές σας γ#=σειςH για ποιο%ς /όγο%ς ο
1ω#στα4#τ!#ος ο Α0 $ετέ)ερε τ,# πρωτε"ο%σα από τ, J=$, στ,#
1ω#στα#τι#ο"πο/,C

2.
Να α#α)έρετε το%ς παράγο#τες πο% σ%#έ6α/α# στ, #!κ, το% 3ρακ/ε!ο%
κατά τω# Περσ=#C

3. Ποιες .τα# οι σ,$α#τικότερες $ά'ες τω# Β%+α#τι#=# $ε το%ς Σε/τ+ο"κο%ς
Aο"ρκο%ς πο% έκρι#α# τ,# τ"', τ,ς ΜC Ασ!αςG
22
4.
ΠαράBε$α
΄΄ Ο ει%-'ι,.! (α%α,τή%α! τ&' Ι'δι1'&' ,αι - α*1':%&*- σ+0*ε%ι$ο%1 τ&'
,ατα,τ-τ)'΄΄.
Ε') οι Ι'δι1'οι ε(α' $ιλι,1 αισ:ή0ατα7 οι Ε+%&*αοι εισέβαλα' στι! *ε%ιο(έ! τ-!
Α0ε%ι,ή! σα' *ει'ασ0έ'οι λ/,οι. Οι λ.γοι για το+! ο*οο+! σ,οτ):-,α' τ.σο *ολλο
ι:αγε'ε! ε'αι οι ε2ή!# E%)το7 γιατ οι Ε+%&*αοι *ο+ έ$τασα' εδ)7 ε(α' τ-'
*ε*ο:-σ- .τι7 ε*ειδή οι 'τ.*ιοι δε' *στε+α' στ- (%ιστια'ι,ή :%-σ,εα7
'ο0ι0ο*οιο/'τα' 'α το+! σ,οτ)'ο+' ή 'α το+! αι(0αλ&τ<ο+'G ;ε/τε%ο7 οι ι:αγε'ε!
α+το ήτα' οι *ιο ήσ+(οι ,αι οι *ιο ει%-'ι,ο 1':%&*οι το+ ,.σ0ο+7 ε'τελ)! 1ο*λοι.
Τ%το7 *%έ*ει 'α σ-0ει&:ε .τι - *λειο'.τ-τα α+τ)' *ο+ έ(ο+' έ%:ει α*. τ-' Ισ*α'α
ε'αι λ-στέ!7 α*οβ%1σ0ατα τ-! ,οι'&'α!7 σ+0$ε%τ.! ,α,ο*οι)'.
Α*. τ- Σ/'το0- Α'α$ο%1 για τ-' ,αταστ%ο$ή τ&' ;+τι,)' Ι'δι)'7 SVVW7 το+
Ε*ισ,.*ο+ Βα%:ολο0αο+ Λα! 81<α! (XYZ [YZYZ"7στο# \.]^_`a`^7 b_` c`de`_f7
gYf`^__Yh_`i jd^k`i l`Z]m_]mfZ dif`^n_]mf7 R%αγ,$ο/%τ-7 K SITU7 WU.
α) Ποια .τα# , σ%$περι)ορά τω# Ε%ρωπα!ω# κατακτ,τ=# στο%ς ιBαγε#ε!ςG
( σ"$)ω#α $ε το παράBε$α )
6) Ποιες .τα# γε#ικότερα οι αρ#,τικές σ%#έπειες τω# α#ακα/"Dεω#G

23
∆15

Α$ ΟΜΑ∆Α
1ο α) Να α#τιστοι'!σετε το# α%τοκράτορα $ε το γεγο#ός
Α Β
Tέω# Γ’ 5σα%ρος 1τ!σι$ο 1ω#2πο/,ς
Βασ!/ειος Β’ Βο%/γαροκτό#ος 1τ!σι$ο ΑγCΣο)!ας
Ιο%στι#ια#ός yDωσ, Aι$!ο% Στα%ρο"
3ράκ/ειος Εικο#ο$α'!α
1ω#2#ος Α’ Μέγας Α//,/έγγ%ο#
6) Να *=σετε $ε σ%#το$!α το περιε'ό$ε#ο τω# όρω#
στρατιωτόπια ( Α//,/έγγ%ο# ( ακρ!τες

2ο& Ποια προ#ό$ια παρα'=ρ,σε ο Α/έξιος Β’ 1ο$#,#ός $ε το Fρ%σό6ο%/ο
το% 789: στο%ς Βε#ετο"ς και ποιες .τα# οι σ%#έπειες για το Β%+ά#τιοG

3ο& α) Ποια ε//,#ικά κράτ, *,$ιο%ργ.B,κα# $ετά τ,# ά/ωσ, τ,ς
1ω#2πο/,ς από το%ς Pράγκο%ςG
6) Γιατ! ο Β%+α#τι#ός /αός κράτ,σε ε'Bρικ. στάσ, προς το%ς Pράγκο%ς
κατά τ, *ιάρκεια τ,ς Pραγκοκρατ!αςG

4ο& Να 6ρε!τε α# οι )ράσεις ε!#αι σωστές . /άBος (για τις /άBος #α γράDετε
τ, σωστ.)C
43 Πρό#οια .τα# Bεσ$ός πο% παρα'ωρο"σε ισό6ια αγροκτ.$ατα στο%ς
ακτ.$ο#ες
43 Εικο#ο$α'!α *!'ασε το 6%+α#τι#ό /αό και ε!'ε ο/έBριες σ%#έπειες στ,#
εξωτερικ. πο/ιτικ.
4Στο Bε$ατικό στρατό %π,ρετο"σα# $ισBο)όροι
4Ο Αρεια#ισ$ός *!*ασκε τ,# %περο'. τ,ς Bε!ας )"σ,ς το% Fριστο" πο%
απορρό),σε τ,# α#Bρ=πι#,
4Aα α*έρ)ια 1"ρι//ος και ΜεBό*ιος κ.ρ%ξα# το Ε%αγγέ/ιο στ, Jωσ!α

5ο& α) Ποιοι /όγοι ο*.γ,σα# το ΜC1ω#2#ο στ,# από)ασ, #α ι*ρ"σει
πρωτε"ο%σα στ,# α#ατο/.G
6) Πότε ι*ρ"B,κε , 1ω#2πο/,G


Β$ ΟΜΑ∆Α
1ο& 1ατά ποιο τρόπο σ%#έ6α/εH κατά το# <ο αιC , #έα Bρ,σκε!α τω# Αρά6ω#
στ, *,$ιο%ργ!α ε#ός α.ττ,το% στρατο" και στις τεράστιες κατακτ.σεις το%ςG

2ο& Aι σ%#έπειες ε!'ε , ά/ωσ, τ,ς 1ω#2πο/,ς από το%ς Aο"ρκο%ςG (7?@>)

3ο& Πο//ο! ε%ρωπα!οι ιστορικο! *%σ).$ισα# %περ6ο/ικά το Β%+ά#τιο
κατα/ογ!+ο#τάς το% 6αρ6αρότ,ταH Bρ,σκο/,D!αH πο/ιτιστικ. καB%στέρ,σ,H
κοι#ω#ικ. καταπ!εσ, και α*ικ!αC
Ποια πο/ιτιστικά επιτε"γ$ατα το% Β%+α#τ!ο% α#αιρο"# α%το"ς το%ς
ισ'%ρισ$ο"ςG
24
4ο& Με 6άσ, τ,# π,γ. και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α εξ,γ.σετε ποια
σ,$ασ!α ε!'ε για το κράτος , *ιατ.ρ,σ, και προστασ!α τ,ς τάξ,ς τω#
ε/ε"Bερω# αγροτ=# από τ,# αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#C
Σ'ο/C6ι6/!οH σε/C @:
25
∆16

ΟΜΑ∆Α Α΄.
1. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς *.$οιH Επαρ'ικό Βι6/!οH στα%ρο)ορ!εςH
)εο%*αρ'ικό σ%$6ό/αιοC

2. Ποιοι /όγοι επέ6α/α# στο# 1ω#στα#τ!#ο Α0 τ, $ετα)ορά τ,ς
πρωτε"ο%σας στ,# Α#ατο/. και γιατ! επι/έ'τ,κε το Β%+ά#τιοG

3. 8&δι,ο*ο-σ- το+ ;ι,αο+
Ο Ιο+στι'ια'.! ε*ειδή β%ή,ε το+! '.0ο+! σ,οτει'ο/! λ.γ& τ-! α'ε*τ%ε*τ-!
*λ-:)%α! το+! ,αι σε ε0$α'ή σ/γ(+σ- ε2αιτα! τ&' α'τι$1σε)' το+!7 το+!
α*1λλα2ε α*. τ-' ατα2α τ&' α*ατ-λ)' λέ2ε&'. Eα%α0έ%ισε τι! α*ο,λσει! το+! ,αι
το+! έδ&σε δια%,ή ισ(/.
E%ο,.*ιο!7 8τσ0ατα Ι S7 έ,δ. Ο. o`m7 N.'α(ο SITT7 SU@SI.
Με 6άσ, το κε!$ε#ο και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α απα#τ.σετε
αC Aι ο*.γ,σε το# Ιο%στι#ια#ό στ,# από)ασ, #α α#αBεωρ.σει και #α
κω*ικοποι.σει το Jω$αKκό ;!καιοC
6C Ποια έργα προέκ%Dα# και ποια , σ,$ασ!α το% #ο$οBετικο" το% έργο%C

4. Ποιες ε!#αι οι σ%#έπειες τ,ς εικο#ο$α'!αςG

5. Να γράDετε *!π/α σε κάBε αριB$ό τ,ς στ./,ς Α0 το α#τ!στοι'ο γρά$$α
τ,ς στ./,ς Β0
Α0 Β0
7C ;ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω# αC Αγ!α Σο)!α
:C 1ατάργ,σ, Ο/%$πιακ=# αγ=#ω# 6C Α#αστ./ωσ, εικό#ω#
>C Στάσ, το% Ν!κα γC Α#εξιBρ,σκε!α
?C Α#Bέ$ιος και Ισ!*ωρος *C mεο*όσιος
@C 3ράκ/ειος εC Ιππό*ρο$ος
EC mεο*=ρα στC Tέω# ο Pι/όσο)ος
<C Σ'ο/. Μαγ#α"ρας +C Βασ!/ειος Β0
9C Μά', Σπερ'ειο" ,C A!$ιος Στα%ρός


ΟΜΑ∆Α Β΄%
1. Γέ'εσ- τ&' :ε01τ&' ,αι ε*ι,%1τ-σ- τ-! ελλ-'ι,ή!
5τα' ήτα' α+το,%1το%α! ο Η%1,λειο! FpSq@pKSH *ο+ ,αταγ.τα' α*. τ- Λιβ/-7 -
ε*ι,%1τεια το+ ?&0α9,ο/ ,%1το+! *ε%ιο%στ-,ε ,αι α,%&τ-%ι1στ-,ε τ.σο στ-'
Α'ατολή .σο ,αι στ- ;/σ-. Τ.τε οι δι1δο(ο το+7 *ο+ δε' ή2ε%α' *ο/ ,αι *)! 'α
ασ,ήσο+' τ-' ε2ο+σα το+!7 ,ατέτ0-σα' σε 0ι,%1 τ0ή0ατα τ- διο,-σή το+! ,αι τα
0εγ1λα στ%ατι&τι,1 σ)0ατα ,αι εγ,ατέλει>α' τ-' *%ογο'ι,ή το+! λατι'ι,ή7
+ιο:ετ)'τα! τ-' ελλ-'ι,ή γλ)σσαFGH. Γιατ(*αλι.τε%α" ο'.0α<α' το+! (ιλα%(ο+!
λογγ'ο+! ,αι το+! ε,ατ.'τα%(ο+! ,ε'το+%&'ε! ,αι το+! τ&%ι'ο/! στ%ατ-γο/!
,.0-τε!. Αλλ1 ,αι - ο'ο0ασα :έ0α ε'αι ελλ-'ι,ή ,αι .(ι %&0α9,ή ,αι *%οέ%(εται
α*. τ- :έσ-.
8&'στα'τ'ο! Eο%$+%ογέ''-το!7 Eε% :ε01τ&'7
Q,δ. Α. r`^fdZ_7 E.λ- το+ Βατι,α'ο/ SIVW7 pq.
Με 6άσ, το κε!$ε#ο και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α απα#τ.σετε
αC Ποια α#άγκ, %παγόρε%σε τ,# καBιέρωσ, τω# Bε$άτω# και
26
6C Για ποιο%ς /όγο%ς ο Bε$ατικός στρατός .τα# περισσότερο αξιό$α'ος και
αποτε/εσ$ατικός από το $ισBο)ορικό στρατόC

2. Ποια από τις τέσσερις (πρ=τες) στα%ρο)ορ!ες ε!'ε τις σο6αρότερες
σ%#έπειες για το Β%+ά#τιο και γιατ!G

3. Ποια ε$πορικά προ#ό$ια παρα'=ρ,σε ο Α/έξιος Α0 στο%ς Βε#ετο"ς και
ποιες ε!#αι οι σ%#έπειεςG (Να απα#τ.σετε /α$6ά#ο#τας %πόD, και το
κε!$ε#ο)
Α*. το (%+σ.βο+λο το+ έτο+! SqUW
Ε*ι*%οσ:έτ&! *α%α(&%ο/0ε στο+! Βε'ετο/! τα ε%γαστή%ια 0α< 0ε το+! ε*1'&
ο%.$ο+! *ο+ β%σ,ο'ται στ- σ+'οι,α το+ Eε%10ατο! (σ-0εο ε*ιββασ-! για τ-
σ+'οι,α το+ Γαλατ1"7 *ο+ ε,τε'εται α*. τ-' Εβ%α9,ή E/λ- (Τσι$ο/τ@8α*ο/" &! τ-'
E/λ- τ-! Βγλα! (Ο'το/'@8α*"7 .*ο+ <ο+' Βε'ετο ,αι Qλλ-'ε! 8αι Fτο+!
*α%α(&%ο/0εH τ%ει! σ,1λε! *ο+ ,αταλήγο+' σs α+τή τ' *ε%ιο(ή FGH.
;'εται ε*σ-! στο+! Βε'ετο/! το δι,α&0α 'α ,1'ο+' ε0*.%ιο 0ε ,1:ε λογή!
ε0*ο%ε/0ατα σs .λα τα 0έ%- τ-! ?&0α'α!7 γ/%& α*. τ- 0εγ1λ- Λαοδ,εια7 τ-'
Α'τι.(εια7 τ- N10ιστ%α7 τα Cδα'α7 τ-' Τα%σ.7 τ-' Αττ1λεια7 τ- Στ%.βιλο7 τ- Lο7 το'
Bεολ.γο (tQ$εσο!"7 τ- R),αια7 το ;+%%1(ιο7 τ-' Α+λ)'α7 τ-' 8ο%+$) (t8έ%,+%α"7
τ- Βο'δτσα (tΒ.'ιτσα"7 τ- Nε:)'-7 τ-' 8ο%)'-7 τ- Να+*λα (το Να/*λιο"7 τ-'
8.%ι':ο7 τι! Bήβε!7 τ-' Α:ή'α7 το' Ε/%ι*ο (tLαλ,δα"7 τ- ;-0-τ%ι1δα7 τ-
Bεσσαλο',-7 τ- L%+σ.*ολ-7 το Eε%ι:ε)%ιο'7 τ' Cβ+δο7 τ- ?αιδεστ.7 τ-'
Αδ%ια'ο/*ολ-7 τ-' C*%ο7 τ-' Η%1,λεια7 τ- Σ-λ+0β%α7 ,αι τ-' δια τ- Nεγαλ.*ολ-
(t8&'στα'τι'ο/*ολ-" ,αι γε'ι,1 .λα τα 0έ%- *ο+ ε'αι ,1τ& α*. τ-' ε2ο+σα τ-!
ε+σεβο/! ,αι ελεή0ο'ο! Ε2ο(.τ-τ1! 0α!7 (&%! 'α *λ-%)'ο+' ε'τελ)! τ*οτε για τι!
δ%αστ-%ι.τ-τέ! το+!7 δ-λ. το ,ο00έ%,ιο' ,αι το+! 1λλο+! δασ0ο/! *ο+ 0*α'ο+' στο
δ-0.σιο τα0εο7 το 2+λο,1λα0ο'7 το λι0ε'(ι"ατι,.'7 το *ο%ιατι,.'7 το ,α'σ,ιο'7 τι
!ε2α$.λλει!7 το α%(ο'τ,ιο' ,αι το+! 1λλο+! ε0*ο%ι,ο/! δασ0ο/!. Σε .λο+! α+το/!
το+! τ.*ο+! - α+το,%ατο%ι,ή 0ο+ ε2ο+σα το+! δ'ει το δι,α&0α 'α 0- δέ(ο'ται
ο*οιοδή*οτε έλεγ(ο.

4.
Να α#τιστοι'!σετε τα γεγο#ότα τ,ς στ./,ς Α0 $ε τις 'ρο#ο/ογ!ες τ,ς στ./,ς
Β0
Α0 Β’
Μά', στο 1/ει*! >>8 $CFC
L/ωσ, 1ω#2πο/,ς από το%ς ΟBω$C Aο"ρκο%ς 9?> $CF
Εγκα!#ια 1ω#2πο/,ς 7?@> $CFC
Α#αστ./ωσ, Εικό#ω# 787? $CFC
27
∆17

Α ΟΜΑ∆Α
1. Aι .τα# τα Bέ$ατα και τι γ#ωρ!+ο%$ε για το%ς κατο!κο%ς το%ς και το#
τρόπο *ιο!κ,σ.ς το%ςG

2. Για ποιο%ς κ%ρ!ως /όγο%ς ο 1ω#στα#τ!#ος ο Α $ετέ)ερε τ,# πρωτε"ο%σα
στ,# Α#ατο/.G

3. Α)ο" $ε/ετ.σετε το παράBε$α #α απα#τ.σετε $ε στοι'ε!α από α%τό στο
ερ=τ,$α Πόσο επ,ρέασε τ,# κ.ρ%ξ, τ,ς Α0 Στα%ρο)ορ!ας ο Α/έξιος
1ο$#,#όςG

4. Να *ιακρ!#ετε από τις παρακάτω )ράσεις πο% α)ορο"# τ,# περ!ο*ο τ,ς
εικο#ο$α'!αςH εκε!#ες πο% Bεωρε!τε σωστές από όσες Bεωρε!τε /α#Bασ$έ#ες
(Σ2T)
7)Ο Tέω# ο Γ και ο γιος το% ε!'α# επ,ρεαστε! από τις α#εικο#ικές
α#τι/.Dεις τ,ς ιο%*αKκ.ς και ισ/α$ικ.ς Bρ,σκε!ας
:)Οι 5σα%ροι .Bε/α# #α ισ'%ροποι.σο%# το%ς $ο#α'ο"ς και τα $ο#αστ.ριαC
>)Πο//ές %περ6ο/ές και *εισι*αι$ο#!ες ε!'α# εκ*,/ωBε! γ"ρω από τ,
/ατρε!α τω# εικό#ω#
?)3 απο$άκρ%#σ, τ,ς εικό#ας το% Fριστο" από τ,# Fα/κ. Π"/, τ,ς Πό/,ς
προκά/εσε ε#Bο%σιασ$ό στο%ς πιστο"ςC
@)Ο $εγά/ος Bεο/όγος Ιωά##,ς ;α$ασκ,#ός π.ρε το $έρος τω#
εικο#ο$ά'ω#C
E)3 u Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος έκ/εισε τ,# πρ=τ, )άσ, τω# σ%γκρο"σεω#
*ιε%κρι#!+ο#τας ότι στις εικό#ες απο#έ$εται $ό#ο τι$,τικ. *ιάκρισ,C
<)3 αποκατάστασ, τω# εικό#ω# Bεωρε!ται #!κ, τ,ς α#ατο/ικ.ς π#ε%$ατικ.ς
παρά*οσ,ς πά#ω στ, ε//,#ικ.C
9)3 Εικο#ο$α'!α ε!'ε αρ#,τικές επιπτ=σεις στ,# εξωτερικ. πο/ιτικ. και
το# πο/ιτισ$όC
Q)Ο Πατριάρ',ς 1ω#στα#τι#ο%πό/εως α#αγκάστ,κε #α +,τ.σει 6ο.Bεια από
το%ς Pράγκο%ς ,γε$ό#εςC
78)1ατά τ, *ιάρκεια τ,ς Εικο#ο$α'!ας πο//ά έργα τέ'#,ς Bρ,σκε%τικο"
περιε'ο$έ#ο% καταστρά),κα#C

5. Να α#τιστοι'.σετε τις /έξεις στις παρακάτω στ./ες =στε #α
*,$ιο%ργ.σετε +ε%γάρια $ε κάποια ιστορικ. #ο,$ατικ. σ"#*εσ, σ'ετικά $ε
τις αιρέσειςH τ,# αρ'α!α Bρ,σκε!α και τ,# πά/, τ,ς ΟρBο*οξ!ας ε#α#τ!ο#
το%ςC
Α Β
7 Αρεια#ισ$ός Α Βιαιότ,τες και καταστρο)ές
: Αρ'α!α $#,$ε!α Β Ε/ε%σ!#ια $%στ.ρια
> Μο#ο)%σ!τες Γ ΟρBο*οξ!α
? Fριστια#ο! *ια#ο,τές ; Μέγας Βασ!/ειος
@ mεο*όσιος Ε Γ%$#ά αγά/$ατα
E Αιρέσεις ΣA Αρ'α!α ε//,#ικ. )ι/οσο)!α
< Μεγά/οι Πατέρες u Νεστορια#ισ$ός
9 )α#ατικο! 3 Αρα6ικ. κατάκτ,σ,
28

Β ΟΜΑ∆Α
1. Αξιοποι=#τας ιστορικά στοι'ε!α #α α#α)ερBε!τε στ, σ'έσ, το% ΜC
1ω#στα#τ!#ο% $ε τ,# 'ριστια#ικ. Bρ,σκε!αC Aι ε!*ο%ς σκοπο"ς
εξ%π,ρετο"σα# τα Bρ,σκε%τικά $έτρα πο% π.ρεG

2. 1ατά το# ?ο και το# @ο αι=#α στις $εγα/ο%πό/εις τ,ς Β%+α#τι#.ς
Α%τοκρατορ!ας και κ%ρ!ως στ,# 1ω#στα#τι#ο"πο/,H οι αρ'ές σ%#.Bι+α# #α
*ια#έ$ο%# *ωρεά# σιτάρι και #α οργα#=#ο%# Bεά$αταC Ποιες ιστορικές
σ%#B.κες στ,# κοι#ω#!α τ,ς επο'.ς ο*.γ,σα# σ’ α%τό το $έτροH και τι
εξ%π,ρετο"σε τε/ικάG

3. Ο Ιο%στι#ια#ός ε!'ε Bέσει ως 6ασικό στό'ο τ,ς 6ασι/ε!ας το% τ,#
αποκατάστασ, τ,ς Jω$αKκ.ς Οικο%$έ#,ςC Πέτ%'ε κατά τ, γ#=$, σας το
στό'ο το%G Να στ,ρ!ξετε $ε ιστορικά στοι'ε!α τ,# άποD. σαςC

4. Στο σ'ο/ικό 6ι6/!οH σ'ετικά $ε τις εξε/!ξεις στ,# οικο#ο$!α και τ,#
κοι#ω#!α στα 'ρό#ια τ,ς Μακε*ο#ικ.ς ;%#αστε!ας *ια6ά+ο%$ε για τ, στάσ,
τω# *%#ατ=# 3 5λα α+τ1 σ+'έβαλα' )στε - αγ%οτι,ή *α%αγ&γή 'α *α%α0ε'ει
στ1σι0- ,αι ε+1λ&τ- στι! ,%σει! *ο+ 1%(ισα' 'α ε,δ-λ)'ο'ται στα 0έσα το+ SSο+
αι)'α4. Aι σ%#έ6αι#ε στις οικο#ο$ικές σ'έσεις στ,# "παιBρο τ,ς επο'.ς πο%
ο*.γ,σε σ’ α%τό το αρ#,τικό αποτέ/εσ$αG Πως κρ!#ετε τ, στάσ, τω#
*%#ατ=# στο π/α!σιο α%τ=# τω# σ'έσεω#G
29
∆1!

ΟΜΑ∆Α Α΄
1. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς *.$οςH Bέ$αταH παι*ο$ά+ω$αH στα%ρο)ορ!εςC

2. Ποιοι /όγοι επέ6α/α# τ, $ετα)ορά τ,ς πρωτε"ο%σας το% Jω$αKκο"
κράτο%ς από τ, J=$, στ,# 1ω#στα#τι#ο"πο/,G

3. Για ποιο%ς /όγο%ς ο Ιο%στι#ια#ός α#αBε=ρ,σε και κω*ικοπο!,σε το
ισ'"ο# Jω$αKκό *!καιοG Ποια έργα περιε/ά$6α#ε το #ο$οBετικό το% έργοG
(απ/. α#α)ορά)C

4. Ποιες .τα# οι σ%#έπειες τ,ς εικο#ο$α'!αςG

5. Να ε/έγξετε τ,# ορBότ,τα . ό'ι τω# παρακάτω προτάσεω# σ,$ει=#ο#τας
Σωστό (Σ) . TάBος (T) στο α#τ!στοι'ο τετράγω#οC
ΑC Aο *ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω# α#αγ#=ρισε στο%ς Fριστια#ο"ς ε/ε%Bερ!α
άσκ,σ,ς τ,ς /ατρε!ας το%ς
ΒC Ο 1"ρι//ος και ο ΜεBό*ιος *!*αξα# το Fριστια#ισ$ό στο%ς Βο%/γάρο%ςC
ΓC Μετά τ,# .ττα το%ς στο 1/ει*! , Βο%/γαρ!α %ποτά'B,κε στο Β%+ά#τιοC
;C 3 τέταρτ, στα%ρο)ορ!α ε!'ε καBαρά Bρ,σκε%τικό 'αρακτ.ραC


ΟΜΑ∆Α Β΄
1. Με 6άσ, το παράBε$α πο% ακο/ο%Bε! και τις ιστορικές σας γ#=σεις #α
γράDετε γιατ! , πρ=τ, στα%ρο)ορ!α ε!'ε κ%ρ!ως Bρ,σκε%τικό 'αρακτ.ρα
και πως έ/,ξεC

2. Για ποιο%ς /όγο%ς ο Bε$ατικός στρατός .τα# περισσότερο αξιό$α'ος από
το $ισBο)ορικόG

3. Ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το κράτος H στα 'ρό#ια τ,ς Μακε*ο#ικ.ς
*%#αστε!αςH , *ιατ.ρ,σ, και , προστασ!α τ,ς τάξ,ς τω# ε/ε"Bερω# αγροτ=#
από τ,# αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#G

4. Πότε έγι#ε , ά/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς από το%ς ΟBω$α#ο"ς και
ποιες .τα# οι σ%#έπειες τ,ςG
30
∆1"

ΟΜΑ∆Α Α΄
1& Σ%$π/,ρ=στε τις παρακάτω προτάσεις επι/έγο#τας τ, σωστ. απά#τ,σ,
ΙC Οι Fριστια#ο! $πορο"σα# #α πιστε"ο%# ε/ε"Bερα στ, Bρ,σκε!α το%ς
σ"$)ω#α $ε
αC το ;ιάταγ$α τω# Με*ιο/ά#ω#
6C τ,# Α0 Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ο
γC τ, Στάσ, το% Ν!κα
ΙΙC Ο Fριστια#ισ$ός α#τι$ετ=πισε τις αιρέσεις $ε
αC Οικο%$ε#ικές Σ%#ό*ο%ς
6C πο/ε$ικές επι'ειρ.σεις
γC *ιαπραγ$ατε"σεις $ε το%ς εκπροσ=πο%ς το%ς
ΙΙΙC 3 περ!ο*ος τ,ς Εικο#ο$α'!ας έ/,ξε $ε
αC τ,# αποκατάστασ, και α#αστ./ωσ, τω# εικό#ω#
6C τ,# εξορ!α τω# εικο#ο$ά'ω#
γC τ,# απαγόρε%σ, τ,ς παράστασ,ς Bε!ω# προσ=πω# στις εικό#ες
NMC Οι Στα%ρο)ορ!ες ε!'α#
αC Bρ,σκε%τικό 'αρακτ.ρα
6C οικο#ο$ικό 'αρακτ.ρα
γC στ,# αρ'. Bρ,σκε%τικό και 6αB$ια!α οικο#ο$ικό 'αρακτ.ρα

2& Σ,$ει=στε ποιες από τις παρακάτω προτάσεις πο% α)ορο"# σε
6%+α#τι#ο"ς α%τοκράτορες ε!#αι σωστές και ποιες /άBος
αC Ο 1ω#στα#τ!#ος απο)άσισε τ, $ετα)ορά τ,ς 6%+α#τι#.ς πρωτε"ο%σας
από τ, J=$, στ, 1ω#στα#τι#ο"πο/, $ό#ο για οικο#ο$ικο"ς /όγο%ςC
6C Σκοπός το% Ιο%στι#ια#ο" .τα# #α ξα#ακερ*!σει , 6%+α#τι#.
α%τοκρατορ!α ε*ά), στ, ;"σ, και #α )τάσει τα σ"#ορα τ,ς ρω$αKκ.ςC
γC n#α από τα σ,$α#τικότερα έργα τ,ς *%#αστε!ας το% 3ράκ/ειο% .τα#
, !*ρ%σ, το% Bε$ατικο" στρατο"C
*C Ο Μι'α./ Γ0 σε σ%#εργασ!α $ε το# πατριάρ', P=τιο α#έBεσα# το#
εκ'ριστια#ισ$ό τω# Σ/ά6ω# στο# 1"ρι//ο και το# ΜεBό*ιοC

3& A! .τα# και π=ς /ειτο%ργο"σε ο Bε$ατικός στρατόςG

4& A! .τα# , καρο/!*εια γρα).G

5& A! γ#ωρ!+ετε για τ,# αι'$α/ωσ!α τ,ς Α6ι#ιό#G


ΟΜΑ∆Α Β΄
1& 1ατά τ, γ#=$, σας ε!#αι προτι$ότερο έ#α κράτος #α *ιαBέτει εB#ικό
στρατό . #α 'ρ,σι$οποιε! $ισBο)όρο%ς και γιατ!G

2& Για ποιο /όγο πιστε"ετε ότι το Β%+ά#τιο ακο/ο"B,σε τ,# πο/ιτικ. το%
εκ'ριστια#ισ$ο" τω# γειτο#ικ=# το% /α=#G

3& Για ποιο /όγο καBιερ=B,κε , Ειρ.#, και , Α#ακω'. το% mεο"G

31
4& Γιατ! καBιερ=B,κε , τε/ετ. περι6ο/.ςG (Να απα#τ.σετε /α$6ά#ο#τας
%πόD, σας το ακό/ο%Bο κε!$ε#ο)
Η τελετή τ-! *ε%ιβολή!
Στα 0έσα Α*%ιλο+7 0ια Eέ0*τ- (το+ έτο+! SSWT" δ.:-,ε .%,ο! +*οταγή! στο' ,.0-
τ-! Rλ1'δ%α!7 &! έ,$%ασ- σεβασ0ο/ ,αι *στ-!7 0ε τ-' τ12- *ο+ :α ιστο%ήσο+0ε
στ- σ+'έ(εια. E%)τα έ,α'α' .%,ο έτσι# ο ,.0-! %&το/σε το' 0έλλο'τα +*οτελή α'
:έλει α'ε*ι$/λα,τα 'α γ'ει α,.λο+:.! το+ ,αι ε,ε'ο! α*α'το/σε 3:έλ&4. uστε%α
αδελ$)'ο'τα' 0= έ'α' ασ*ασ0.7 ε') ο +*οτελή! ε(ε β1λει τα (έ%ια το+ στα (έ%ια
το+ ,.0-. Σ= έ'α δε/τε%ο στ1διο ο +*οτελή! έτα<ε α$οσ&σ- στο' τελετ1%(- το+ ,.0-
0= α+τ1 τα λ.για# 3Ο%,<ο0αι στ-' *στ- 0ο+ .τι α*. α+τή τ- στιγ0ή :α ε0αι *ιστ.!
στο' ,.0- Γο+λιέλ0ο ,αι :α ,%ατήσ& το' .%,ο 0ο+ σε ,1:ε *ε%στασ-7 0ε ,αλή
*στ- ,αι (&%! δ.λο4. Σ= έ'α τ%το στ1διο ο +*οτελή! ο%,ι<.τα' το διο στα ιε%1
λε>α'α τ&' αγ&'. Nετ1 το *έ%α! α+τ. τ-! τελετή! ο ,.0-! 0ε τ- %1βδο7 *ο+
,%ατο/σε στα (έ%ια το+7 έ,α'ε τ- βεβα&σ- τ-! *ε%ιβολή! το+ α2ι)0ατο! σε .λο+!
ε,ε'ο+! *ο+ έτα2α' σ= α+τ.' *στ- ,αι σεβασ0. ,αι *ή%α' .%,ο7 0ε το' τ%.*ο *ο+
ιστο%ήσα0ε.
32
∆2#

Οµάδα Α
1. Για ποιο"ς /όγο%ς ο Μέγας 1ω#στα#τ!#ος απο)άσισε #α ι*ρ"σει τ,#
1ω#στα#τι#ο"πο/,G

2. Ποιά $έτρα π.ρα# οι Μακε*ό#ες α%τοκράτορες για #α περιορ!σο%# τ,
*"#α$, τω# ss;%#ατ=#ttG

3. Ποιο .τα# το αποτέ/εσ$α τ,ς τέταρτ,ς στα%ρο)ορ!ας και ποια ε//,#ικά
κράτ, *ια$ορ)=B,κα# στ, σ%#έ'ειαG

4. Ποιες τάξεις *ιακρ!#ο#ται στ, )εο%*αρ'ικ. κοι#ω#!α τ,ς ;%τικ.ς
Ε%ρ=π,ς και ποια .τα# τα 'αρακτ,ριστικά το%ςG

5.
Ποια .τα# τα κ!#,τρα τω# Α#ακα/"Dεω# το% 7@ο% αι=#α και ποιο!
παράγο#τες ε%#ό,σα#GΟµάδα Β
1. Ποιες α#άγκες #ο$!+ετε ότι επέ6α/α# τ, *,$ιο%ργ!α τω# Bε$άτω# από
το%ς *ια*ό'ο%ς το% 3ρακ/ε!ο% και ποιά .τα# τα 'αρακτ,ριστικά το%
Bε$ατικο" στρατο" G

2. Ποιοι παράγο#τες Bεωρε!τε ότι επ,ρέασα# το%ς Ισα"ρο%ς για #α
εισ,γ,Bο"# τ,# Εικο#ο$α'!αG

3. Να αξιο/ογ.σετε τις σ%#έπειες πο% προκά/εσε σε Β%+α#τι#ο"ς και
ΟBω$α#ο"ς , L/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς στις :Q Μαzο% 7?@>C

4. Α)ο" *ια6άσετε προσε'τικά τα *"ο κε!$ε#αH #α απα#τ.σετε στα
ερωτ.$ατα α) Ποια .τα# τα προσό#τα πο% έπρεπε #α ε!'α# οι κοι#οτικο!
άρ'ο#τεςG
6) Ποιές .τα# οι 6ασικές αρ$ο*ιότ,τες τω# κοι#οτικ=# αρ'ό#τω#G

1ε!$ε#ο S # E%α,τι,. ε,λογή! ,οι'οτι,)' α%(.'τ&' (S.K.SppT"
Ε*ειδή ,αι ο *ολλ1 έ,λα0*%ο! α$έ'τ-! Eιέ%ο! Σ,ο/τα%-!7 ε*τ%ο*ο! ,αι ,%ιτή!
το/τ-! τ-! ,οι'.τ-το! τ-! 'ήσο+ N+,.'ο+7 >-$ισ0έ'ο! ,αι βαλ0έ'ο! α*. το+! SppV
Ιο+'ο+ V στο 1'&:ε' α2&0α7 ο ο*οο! εδο/λε>ε ε'τ0&! ,αι :εα%έστ&! ,ατ1 το
*%έ*ο' ,αι α%0.δια FGH ,αι ε*ειδή το '-σ 0α! (%ει1<εται 1%(ο'τε! διαλε,το/!7
τ0ιο+! ,αι 12ιο+! 'α ,+βε%'ο/' ,αι 'α ε*ιτ-%ο/' τα *1'τα *%ο! &$έλεια ,αι
δι.%:&σ-.δι1 το/το λοι*.'7α$ο/ σ+γ,ε'τ%&:ή,α0ε .λοι 0α< στο 'α. τ-! Υ*ε%1γ'ο+
Bεοτ.,ο+ οι αιδεσι0.τατοι ιε%ε! ,αι οι ε'τι0.τατοι 1%(ο'τε! ,αι .λο το *ο0'ιο
FGH,αι 0-' ε+%σ,ο'τα! 1λλο' α2ι.τε%ο' ει! το+! ,αι%ο/! το/το+!7 ε*α'ε,λέγο+0ε
το' 1'&:ε' α$έ'τ- Σ,ο/τα%- FGH (0ε ελα$%1 γλ&σσι,ή *%οσα%0ογή"
Ε,λογή ,οι'οτι,)' α%(.'τ&' στ- N/,ο'ο7 στο#
Α*.στολο! Ε. Βα,αλ.*ο+λο!7 .. *..JqU

33
1ε!$ε#ο : 8οι'.τ-τα ,αι ,ατα'ο0ή τ&' $.%&'
Η ο:&0α'ι,ή διο,-σ- δε' ,α:.%ι<ε (0ε ε2α%εσ- το' ,ε$αλι,. $.%ο ,αι τ- δε,1τ-
ε* τ-! *α%αγ&γή!" το *οσ. *ο+ :α ,αταβ1λει &! $.%ο ο ,1:ε +*.(%εο!7 αλλ1 τ-
σ+'ολι,ή $ο%ολογι,ή ε*ιβ1%+'σ- ,1:ε *ε%ιο(ή!. Στ- σ+'έ(εια το *οσ. το+ $.%ο+
0οι%α<.τα' 0ετα2/ τ&' ,οι'οτήτ&' 0ε τ- σ+'ε%γασα τ&' ,οι'οτι,)' α%(.'τ&'7 οι
ο*οοι το ε*ι0έ%ι<α' στα 0έλ- τ-! ,οι'.τ-τ1! το+!
34
∆21

Α$ ΟΜΑ∆Α
1. Ποιοι .τα# οι /όγοι $ετα)οράς τ,ς πρωτε"ο%σας το% Β%+α#τ!ο% από τ,
;"σ, στ,# Α#ατο/.G

2. Ποιες .τα# οι σ%#έπειες από τ,# ά/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ςG

3. Ποια προ#ό$ια παρα'ωρ.B,κα# στο%ς Βε#ετο"ς από το# Α/έξιο Α’
προκει$έ#ο% #α εξασ)α/!σει τ, στρατιωτικ. το%ς 6ο.BειαG

4. &πέ#,τες-H &Πρό#οια-H &Ιερά εξέτασ,-H &Α#αγέ##,σ,-H &οικο%$ε#ικός
ά#Bρωπος- Να *=σετε έ#α σ"#το$ο ορισ$ό για κάBε $ια από τις παραπά#ω
έ##οιεςC

5. Να α#τιστοι'!σετε τα στοι'ε!α τ,ς στ./,ς Α’ $ε τα στοι'ε!α τ,ς στ./,ς Β’
=στε #α σ%#*%αστο"# τα γεγο#ότα $ε το%ς πρωταγω#ιστές το%ςC(έ#α στοι'ε!ο
τ,ς στ./,ς Β’ περισσε"ει)
Α’ Β’
7CΙο%στι#ια#ός αC 1ακ=σεις
:C3ράκ/ειος 6C Μά', στο 1/ει*!
>C Νικ,)όρος Α’ γC α#άκτ,σ, *%τικ.ς ΜC Ασ!ας
?CP=τιος *C Μά', στ, Νι#ε%!
@C Α/έξιος Α’ εC *ιάσωσ, αρ'α!ας ε//,#ικ.ς κ/,ρο#ο$ιάς
EC Βασ!/ειος Β’ στC Στάσ, το% Ν!κα
+C 1ατασκε%. Αγ!ας Σο)!αςC


ΟΜΑ∆Α Β$
1. Να αξιο/ογ.σετε τις σ%#έπειες τ,ς Εικο#ο$α'!ας στο%ς το$ε!ς τ,ς
εξωτερικ.ς πο/ιτικ.ς και πο/ιτισ$ο"C

2. Στα 'ρό#ια το% 1ω#στα#τ!#ο% m’ έγι#α# προσπάBειες *ιαπραγ$άτε%σ,ς
για το +.τ,$α τ,ς κ%ριαρ'!ας επ! τ,ς 'ριστια#ικ.ς οικο%$έ#,ςC Ποιοι .τα#
οι *ιαπραγ$ατε%τές και πο% ο*.γ,σε , στάσ, το%ςG

3. Ποια .τα# , σ,$ασ!α τ,ς #ο$οBετικ.ς $εταρρ"B$ισ,ς τω# Μακε*ό#ω# (τι
πέτ%'α# $ε το%ς #ό$ο%ς το%ς)G Με ποιο #ό$ο προστατε"ο#τα# οι ε/ε"Bεροι
γεωργο! από το%ς *%#ατο"ςG

4. Να σ%σ'ετ!σετε τις σ%#έπειες από τ, $ά', στο Ματ+ικέρτ και τ, $ά',
στο Μ%ριοκέ)α/οC Π=ς α%τές οι $ά'ες επ,ρέασα# τ,# κ%ριαρ'!α το%
Β%+α#τ!ο% στ,# Α#ατο/.G
35
∆22

ΟΜΑ∆Α Α
1.Ποιοι /όγοι %παγόρε%σα# τ,# από)ασ, τ,σ $ετα)οράς τ,ς πρωτε"ο%σας
από τ, J=$, στο Β%+ά#τιοG

2.Aι γ#ωρ!+ετε για τα Bέ$ατα G

3.Ποιες οι σ%#έπειες τ,ς εικο#ο$α'!ας στ,# εξωτερικ. πο/ιτικ.G

4.Aα κ!#,τρα τω# α#ακα/"Dεω#C

5.Να *=σετε το περιε'ό$ε#ο τω# όρω# ΑΝΑΓΕΝΝ3Σ3H ΑΝmJ{ΠΙΣΜΟΣ


ΟΜΑ∆Α Β'
1α)Ποια έργα περιε/ά$6α#ε το #ο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο"G
6)Με 6άσ, τ,# π,γ. πο% ακο/ο%Bε! #α α#α)έρετε το%ς /όγο%ς για το%ς
οπο!ο%ς ο Ιο%στ#ια#ός κω*ικοπο!,σε το ;!καιοC(π,γ. σ'ο/ικό 6ι6/ιό σε/C
7E τ!τ/ος 1{;Ι1ΟΠΟΙ3Σ3 AΟΥ ;Ι1ΑΙΟΥ)

2α)Να α#α)ερBε!τε στο έργο το% Pωτ!ο%C
6)Π=ς περιγρά)εται , προσωπικότ,τα το% Pωτ!ο% στο παράBε$α πο%
ακο/ο%Bε!G
(π,γ. σ'ο/ικό 6ι6/!ο σε/!*α >E 3 ΠJΟΣ{ΠΙ1ΟA3AΑ AΟΥ P{AΙΟΥ)

3.3 .ττα τω# Β%+α#τι#=# στο Μ%ριοκέ)α/ο τ,ς Pρ%γ!ας (77<E)σ%$π/.ρωσε
τ,# .ττα στο Ματ+ικέρτC
Να σ'ο/ιάσετε τ,# άποD, α%τ. $ε 6άσ, τις ιστορικές σας γ#=σειςC

4.α)Ποιες %π.ρξα# οι επιπτ=σεις τω# α#ακα/"Dεω# για το%ς /αο"ς τω# #έω#
'ωρ=#G
6)Π=ς εξ,γε!ται στο κε!$ε#ο πο% ακο/ο%Bε! , απ=/εια $εγά/ο% αριB$ο"
ιBαγε#=#G
(π,γ. σ'ο/ικό 6ι6/!ο σε/!*α 777 Ο ΕΙJ3ΝΙ1ΟΣ FΑJΑ1A3JΑΣ A{Ν
ΙΝ;ΙΑΝ{Ν 1ΑΙ 3 ΑΠΑΝmJ{Π3 ΣΥΜΠΕJΙPΟJΑ A{Ν 1ΑAΑ1A3A{ΝC)
36
∆23

ΟΜΑ∆Α Α.
1. Να εξ,γ.σετε το%ς όρο%ς Εγ!ραH Ακρ!τεςH Εικο#ο$α'!αH mέ$αταC

2. Γιατ! ο 1ω#2#ος ο Μέγας επέ/εξε #α $ετα)έρει τ, #έα πρωτε"ο%σα το%
κράτο%ς στ,# Α#ατο/. και στ, Bέσ, το% αρ'α!ο% Β%+α#τ!ο%G

3. Ποιοι παράγο#τες επ,ρέασα# τ, *ια$όρ)ωσ, τω# Στα%ρο)ορι=#
και ποιος .τα# ο 'αρακτ.ρας το%ςG

4. Ποιο .τα# το Νο$οBετικό έργο το% Ιο%στι#ια#ο"H ποιο το περιε'ό$ε#ο το%
κάBε έργο% και ποια , σ,$ασ!α το%G

5. Να α#τιστοι'!σετε τα *ε*ο$έ#α τ,ς Α0 στ./,ς $ε α%τά τ,ς Β0C
Α0 Β0
7C Εγκα!#ια 1ω#2πο/,ς αC 3ράκ/ειος
:C Μ%ριό6ι6/ος 6C mεο*όσιος
>C L/ωσ, τ,ς Πό/,ς από το%ς γC Γε#!τσαροι
Aο"ρκο%ς
?C A!$ιος Στα%ρός *C :Q Μαzο% 7?@>
@C Απαγόρε%σ, Ο/%$πιακ=# στC P=τιος
Αγ=#ω#
EC Α#αστ./ωσ, τω# εικό#ω# +C 77 Μαzο% >>8
<C Παι*ο$ά+ω$α ,C Σ"#ο*ος 9?>
9C Σ"#ο*ος Pερράρας4P/ωρε#τ!αςΟΜΑ∆Α Β.
1. 1ε!$ε#ο 3Ο$έλ- α*. τ-' /*α%2- τ&' 0ι,%ο,αλλιε%γ-τ)'4
(Νεα%1 το+ IJK" ]σε/C @7 το% σ'ο/ικο" 6ι6/!ο%)C
Με 6άσ, τις γ#=σεις σας και αξιοποι=#τας τις π/,ρο)ορ!ες το% κει$έ#ο% #α
απα#τ.σετε στ,# ερ=τ,σ, ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το Β%+α#τι#ό κράτος ,
*ιατ.ρ,σ, και προστασ!α τ,ς τάξ,ς τω# ε/ε"Bερω# αγροτ=# από τ,#
αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#G

2. 1ε!$ε#ο 3Ε*ιστολή το+ Nι(αήλ 8-%ο+λα%ο+ για τι! δια$ο%έ! 0ε
το+! Λατ'ο+!4 (σε/C @9 το% σ'ο/ικο" 6ι6/!ο%)
Με 6άσ, τις γ#=σεις σας και αξιοποι=#τας τις π/,ρο)ορ!ες το% κει$έ#ο% #α
απα#τ.σετε στ,# ερ=τ,σ,
ποιες ε!#αι οι *ια)ορέςH /ειτο%ργικές και *ογ$ατικές τω# *"ο εκκ/,σι=#G

3. Ποιες .τα# οι σ%#έπειες για το Β%+ά#τιο από τ,# παρα'=ρ,σ, ε$πορικ=#
προ#ο$!ω# στο%ς Βε#ετο"ςG

4. Να α#α)έρετε τέσσερις(?) το$ε!ς στο%ς οπο!ο%ς ε#τοπ!+εται , προσ)ορά
το% Β%+α#τ!ο% στο# ε%ρωπα|κό και παγκόσ$ιο πο/ιτισ$όC

37
∆24

Α$ ΟΜΑ∆Α%
1. Να α#τιστοι'!σεις τις Σ%#ό*ο%ς στ, στ./, Α0 $ε όσα α#α)έρο#ται στ,
στ./, Β0
Α Β
7) Α’ Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος Ν!καια ΒιB%#!ας (>:@) α) Μο#ο)%σιτισ$ός
:) Γ’ Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος Ε)έσο% (?>7) 6) Αρεια#ισ$ός
>) ;’ Οικο%$ε#ικ. Σ"#ο*ος Fα/κ,*ό#ας (?@7) γ) Υποταγ. τ,ς
ΟρBό*οξ,ς
Εκκ/,σ!ας
στ, Jω$αKκ.
Εκκ/,σ!αC
?) Σ"#ο*ος Pερράρας4P/ωρε#τ!ας (7?>947?>Q) *) Νεστορια#ισ$ός

2. Πόσα 'ρό#ια σ%$π/,ρ=B,κα# 'Bες από τ,# ά/ωσ, τ,ς
1ω#στα#τι#ο"πο/,ς από το%ς Aο"ρκο%ςH πόσες ,$έρες *ι.ρκ,σε ,
πο/ιορκ!αH ποιος 6%+α#τι#ός α%τοκράτορας τ,# %περασπ!στ,κε και ποιος
το"ρκος Σο%/τά#ος τ,# κατέκτ,σεG

3. Να σ,$ει=σεις ποια από τα παρακάτω ε!#αι σωστά (Σ) και ποια ε!#αι
/άBος (T)
α) Aο Fριστόγρα$$α αποτ%π=B,κε στα #ο$!σ$ατα πο% καBιερ=B,κα# από
το ΜC 1ω#στα#τ!#οC
6) Ο 6%+α#τι#ός στρατός #!κ,σε το%ς Σε/τ+ο"κο%ς Aο"ρκο%ς στο
Μ%ριοκέ)α/ο τ,ς Pρ%γ!ας (77<E)C
γ) Μετά τ,# ά/ωσ, τ,ς 1ω#στα#τι#ο"πο/,ς από το%ς Aο"ρκο%ς το 1!ε6ο
ο#ο$άστ,κε Aρ!τ, J=$,C
*) Ο ΜεBό*ιος και ο 1ω#στα#τ!#ος ( 1"ρι//ος *,$ιο"ργ,σα# το σ/α6ικό
α/)ά6,το και οργά#ωσα# τ, σ/α6ικ. Εκκ/,σ!αC
ε) 3 6%+α#τι#. α%τοκρατορ!α *ιέσωσε το# ε%ρωπαKκό πο/ιτισ$ό από τ,#
απει/. τω# αρα6ικ=# κατακτ.σεω#C

4. Να σ%$π/,ρ=σεις τα κε#ά στα παρακάτω όπως σο% +,τε!ται $έσα στ,#
παρέ#Bεσ,
α) Οι Νεαρές *,/α*. οι #έοι #ό$οι στα 'ρό#ια το% Ιο%στι#ια#ο" γρά)τ,κα#
στ,# ^^^^CC γ/=σσαC (7 /έξ,)C
6) Ο 3ράκ/ειος ε!#αι ο πρ=τος α%τοκράτορας πο% πα"ει #α )έρει το
ρω$αKκό τ!τ/ο το% α%τοκράτορα και ο#ο$ά+εται
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^C(? /έξεις)C
γ) Οι 6%+α#τι#ο! ιστορικο! επι*όB,κα# στ,# ^^^^^CC(7 /έξ,) και
στ,#C^^^C(7 /έξ,)C
*) Aα Bέ$ατα ε!'α# το *ικό το%ς στρατό πο% αποτε/ο"#τα# από
^^^^C^^C(: /έξεις)
και ο#ο$ά+ο#τα# ^^^^^CC(7 /έξ,) στρατόςC

5. Με 6άσ, το )ωτογρα)ικό %/ικό από τ, σε/C 79 το% σ'ο/ικο" 6ι6/!ο% #α
γράDεις ποιος ε!#αι ο αρ'ιτεκτο#ικός ρ%B$ός τ,ς Αγ!ας Σο)!ας και τι
αποτε/ε! για το# Ε//,#ισ$όC
38
Β΄ ΟΜΑ∆Α.
1. Για ποιο%ς /όγο%ς ο ΜC 1ω#στα#τ!#ος απο)άσισε #α ι*ρ"σει τ,#
1ω#στα#τι#ο"πο/, ως #έο *ιοικ,τικό κέ#τρο τ,ς α%τοκρατορ!ας το% στ,
Bέσ, το% αρ'α!ο% Β%+α#τ!ο%G

2. Ποιες .τα# οι σ%#έπειες τ,ς Εικο#ο$α'!αςG

3. Οι α%τοκράτορες τ,ς *%#αστε!ας τω# Μακε*ό#ω#H για #α κά#ο%#
Περισσότερο ε"ρ%B$, τ, /ειτο%ργ!α τ,ς *ιο!κ,σ,ς και #α /"σο%# τα
επε!γο#τα κοι#ω#ικά προ6/.$ατα )ρό#τισα# #α α#αBεωρ.σο%# τ,
#ο$οBεσ!α τω# Ισα"ρω#C
Να α#α)έρεις *"ο έργα από το #ο$οBετικό το%ς έργο και #α παρο%σιάσεις
το περιε'ό$ε#ό το%ςC

4. Ποιος .τα# ο σκοπός τω# στα%ρο)ορι=#H ποιοι παράγο#τες ο*.γ,σα# σ’
α%τές και ποιος ε!#αι ο 'αρακτ.ρας τ,ς ;’ Στα%ρο)ορ!αςG
39
∆25

ΟΜΑ∆Α Α΄
1. Να εξ,γ.σετε το%ς ιστορικο"ς όρο%ς αιρέσειςH σκ/α6,#!εςH
στα%ρο)ορ!εςH )έο%*οC

2. Για ποιο%ς /όγο%ς το Β%+ά#τιο .τα# κατά//,/ο για πρωτε"ο%σα τ,ς
Jω$αKκ.ς α%τοκρατορ!αςG

3. Ποιοι παράγο#τες ε%#ό,σα# τ,# τα'"τατ, εξάπ/ωσ, τω# Αρά6ω# σε
6άρος τ,ς Β%+α#τι#.ς α%τοκρατορ!ας και ποιες .τα# οι σ%#έπειες α%τ.ς τ,ς
εξάπ/ωσ,ςG

4. Aι γ#ωρ!+ετε για τ,# α0 )άσ, τ,ς εικο#ο$α'!αςG(Ποιοι α%τοκράτορες .τα#
πρωταγω#ιστέςH ποιες ε#έργειες κατά τω# εικο#ο)!/ω# έγι#α# και $ε ποια
Σ"#ο*ο τερ$ατ!στ,κεG)

5. Να α#τιστοι'.σετε τα γεγο#ότα τ,ς Α0 στ./,ς $ε τις 'ρο#ο/ογ!ες τ,ς Β0
στ./,ς
Α0 Β0
}ριστικ. α#αστ./ωσ, εικό#ω# >7>
L/ωσ, 1ω#2πa/,ς από ΟBω$α#ο"ς >>8
Μά', στο 1/ει*! E::
Εγκα!#ια 1ω#2πο/,ς 988
L/ωσ, 1ω#2πο/,ς από Στα%ρο)όρο%ς 9?>
ΣτέD, 1αρ/ο$άγ#ο% 787?
;ιάταγ$α Με*ιο/ά#ω# 7:8?
nτος Εγ!ρας 7?@>


ΟΜΑ∆Α Β΄
1. Σε ποιο ιστορικό γεγο#ός α#α)έρεται , παρακάτω π,γ. και ποιες
π/,ρο)ορ!ες *!#ειG Να σ%$π/,ρ=σετε τις π/,ρο)ορ!ες τ,ς π,γ.ς $ε τις
ιστορικές σας γ#=σειςC
Ιστορικ. Π,γ. Aσακτσ!ραH Ορ)α#ο%*άκ,H mεο'άρ, HΙστορ!α Jω$αKκ. και
Β%+α#τι#. Β Γ%$#ασ!ο% H 1ε!$ε#ο ? &Στάσ, το% Ν!κα-

2. Ποιοι παράγο#τες σ%#έ6α/α# στ, #!κ, το% α%τοκράτορα 3ρακ/ε!ο%
ε#α#τ!ο# τω# Περσ=#G

3. Να σ%γκρ!#ετε τ,# οργά#ωσ, το% 6%+α#τι#ο" στρατο" από το%ς
*ια*ό'ο%ς το% α%τοκράτορα 3ρακ/ε!ο% και από το%ς α%τοκράτορες τ,ς
;%#αστε!ας τω# 1ο$#,#=#C Ποιες *ια)ορές ε#τοπ!+ετεG

4. Ποια σ,$ασ!α ε!'ε για το κράτος , *ιατ.ρ,σ, και προστασ!α τ,ς τάξ,ς
τω# ε/ε"Bερω# αγροτ=# από τ,# αρπακτικ. σ%$περι)ορά τω# *%#ατ=#G Να
απα#τ.σετε /α$6ά#ο#τας %πόD, σας τις π/,ρο)ορ!ες πο% σας *!#ει ,
παρακάτω π,γ. και αξιοποι=#τας τις ιστορικές σας γ#=σειςC

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->