P. 1
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Λεύκωμα 2005-2006

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Λεύκωμα 2005-2006

|Views: 2,108|Likes:
Το λεύκωμα του Ελληνικού Κολλεγίου για το Σχολικό Έτος 2005-2006
Το λεύκωμα του Ελληνικού Κολλεγίου για το Σχολικό Έτος 2005-2006

More info:

Categories:Types, Brochures
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF or read online from Scribd
See more
See less

01/27/2013

pdf

άν η επιτυχία

έχει περιεχόμενο και τίτλο,
τότε το όνομά της είναι
EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χώρος έμπνευσης για μεγάλα και
αξιόλογα επιτεύγματα, οικείος,
πρόσφορος και γόνιμος
για ύψιστες κατακτήσεις.
Χώρος - σχολείο - λειτούργημα,
όπου η διδασκαλία είναι επίγνωση,
πάθος, ζωή, πολύπλευρη, μεστή
και βιωμένη κριτική γνώση”...

c
m
y
k

ΜiΑ ΕΚπΑΙδΕυτΙΚh ΙΣτΟρiΑ
50 χρoΝωΝ
1957 - 2006
50 χρόνια προσφοράς
στην παιδεία,
στον πολιτισμό
και στον αθλητισμό!
c
m
y
k
1957 - 2006
Σήμερα…
Η δικαίωση και ο απολογισμός
«Αισθάνουμε πολύ συγκινημένος και υπερή-
φανος που σήμερα εορτάζουμε τα 50 χρόνια,
μισό αιώνα, ιδρύσεως και λειτουργίας του Ελλη-
νικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ τους γονείς για την
αγάπη τους και που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύτηκαν ό,τι
πολυτιμότερο, τα παιδιά τους. Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσα-
λονίκης, πιστεύοντας ότι τούτο είναι ύψιστη τιμή, ανταποκρίθηκε
στους μαθητές του, δίνοντας τη σωστή αγωγή και μόρφωση και
στην κοινωνία.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην αγαπημένη μου σύζυγο Ιωάννα και
στους αείμνηστους γονείς της, Κωνσταντίνο και Αιμιλία Ρέτσου,
που με τη συμβολή τους ιδρύθηκε και λειτούργησε το Ελληνικό
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Τέλος, εύχομαι να εορταστούν ξανά τα επόμενα 50 χρόνια του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με τους άξιους συνεχιστές
της οικογένειας».
Σεβασμιώτατε,
Kύριοι Eπιθεωρηταί, Kυρίαι καί Kύριοι.
Oéκ öστι περί ¬λου θειοτέρου, ôν ôνθρωπος
βουλεύσαιτο ¦ περί παιδείας καί ëαυτοÜ καί τ΅ν
ëαυτοÜ ο¨κείων, λέγει χαρακτηριστικά ï μεγάλος
φιλόσοφος της àρχαιότητος καί μαθητής τοÜ
Σωκράτους ï Πλάτων, μιλώντας γιά τήν àξία τÉς
παιδείας.
Kαί πραγματικά, κυρίαι καί κύριοι, ™ πιο θεϊκή
öμπνευσις καί σκέψις τοÜ àνθρώπου εrναι ™
àπόφασίς του νά μορφώσFη τόν ëαυτό του καί
τούς δικούς του μέ ≤να èργανωμένο σύστημα
προσφορÄς γνώσεων καί διαπλάσεως χαρακτÉρος
μέ τήν παιδεία, îκανοποιώντας, μέ τόν τρόπο αéτό,
τήν öμφυτη τάσι του πρός τό ε¨δέναι.
^H σημασία καί ™ àξία τÉς παιδείας εrναι σ’ ¬λους
σας γνωστή καί γι’ αéτό δέν πρόκειται νά σÄς
àπασχολήσω τώρα πολύ μ’ αéτό.
≠Oλοι μας με βαθειά συγκίνησι àναπολοÜμε
πάντοτε τό σχολεÖο, στό ïποÖο βαπτισθήκαμε
γιά πρώτη φορά στά νάματα τÉς παιδείας καί
μέ τήν δια âπίσης συγκίνησι φέρνομε στό νοÜ
μας τίς μορφές τ΅ν σεβαστ΅ν μας δασκάλων,
στούς ïποίους, ¬πως εrπε κι’ ï M. \Aλέξανδρος,
çφείλουμε τό «εs ζFÉν».
Tούτη τή στιγμή, ¬μως, πού θεμελιώνεται ≤να
καινούργιο σχολεÖο, ï ¨διος φόρος τιμÉς πρέπει
ν’ αποδοθFÉ καί σ’ âκείνους τούς àνθρώπους, πού
χωρίς νά εrναι \Eκπαιδευτικοί, καταναλώνουν ¬λη
τήν äθική καί •λική τους δύναμι στήν âνίσχυσι καί
àνάγκη της παιδείας.
Xωρίς ≤να ΠερικλÉ στήν àρχαία ^Eλλάδα, ≤να
Mαικήνα στήν Pώμη καί χωρίς τούς Mεδίκους
στήν \Iταλία, ¨σως μή εrχαν τήν γνωστή τους
λάμψι ï XρυσοÜς α¨ών, ™ àκμή τÉς Pώμης καί ™
\Aναγέννησι.
Γι’ αéτό αξίζει, πλάϊ στις μεγάλες μορφές τ΅ν
μεγάλων διδασκάλων, νά τοποθετηθοÜν κι’ αéτές
τ΅ν âνισχυτ΅ν καί συμπαραστατ΅ν τÉς παιδείας,
γιατί τά σχολικά κτίρια εrναι τά μέρη ¬που ï
σκοπός καί τά ¨δεώδη της θά πάρουν σάρκα καί
çστά καί θ’ àποδώσουν τούς καρπούς των.
Mέσα σ’ αυτά τά κτίρια θά πραγματοποιηθFÉ ™
μόρφωσι τ΅ν νέων, ™ äθική καί πνευματική àγωγή
των καί ™ àνάπτυξι τÉς \EθνικÉς συνειδήσεώς
των πάνω στίς ¨δεολογικές κατευθύνσεις τοÜ
^EλληνοχριστιανισμοÜ πολιτισμοÜ.
Στήν âποχή μας, μάλιστα, πού ™ ε¨σβολή τ΅ν
•λιστικ΅ν àντιλήψεων κοντεύει νά γκρεμίσFη τά
¨δανικά αéτά καί νά àναθέσFη σέ δεύτερη μοÖρα,
κλωνίζεται öτσι συθέμελα ¬λο τό κοινωνικό
ο¨κοδόμημα, ™ συμβολή τ΅ν àνθρώπων αéτ΅ν
γίνεται πιό σημαντική καί àξίζει νά âπαναλάβFη
κανείς, γι’ αéτούς, τά λόγια τοÜ Oéγκώ: «¬ποιος
àνοίγει ≤να σχολεÖο, κλείνει μιά φυλακή».
Γιά τούς λόγους αéτούς α¨σθάνομαι ζωηρή τήν
àνάγκη, ½ς πολίτης καί ½ς âκπαιδευτικός, νά
εéχαριστήσω καί δημοσί÷α τόν àξιότιμον κ. Pέτσον
καί νά âξάρω τήν σημασίαν τÉς àποφάσεώς του νά
χρηματοδοτήσFη τήν àνέγερσιν τοÜ σχολικοÜ αéτοÜ
κτιρίου.
^H πρÄξίς του αéτή δέν àποτελεÖ τοποθέτησιν
χρηματικ΅ν κεφαλαίων, àλλά σημαντικήν
συμβολήν στήν àνύψωσι τÉς παιδείας τοÜ τόπου
μας, γεγονός γιά τό ïποÖον τοÜ àξίζει κάθε
öπαινος.
\Eλπίζω καί εûχομαι οî μελλοντικοί àπόφοιτοι τοÜ
σχολείου αéτοÜ νά τοÜ àποδώσουν τήν çφειλομένην
äθικήν îκανοποίησι, κρατώντας πάντοτε ψηλά, μέ
τίς ικανότητες καί τόν χαρακτήρα τους, τή φήμη
τοÜ σχολείου.
Ντοκουμέντο
Η ομιλία του ιδρυτή του Ελληνικού Κολλεγί-
ου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Φουντά στην
τελετή θεμελίωσης του σχολείου, στην Κα-
λαμαριά Θεσσαλονίκης, στις 4 Δεκεμβρίου
956
Η ομιλία του κ. Πέτρου Φουντά στην
εκδήλωση για τα 50 χρόνια του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης,
που πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο
Μουσικής, στις 5 Απριλίου 2006.
2
c
m
y
k
1957 - 2006
Το Ελληνικό Κολλέγιο
γιόρτασε
τα 50 χρόνια
από την ίδρυσή του,
με μία
φαντασμαγορική εκδήλωση
στο
Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης
Παρουσία υψηλών προσκεκλημένων, εκπροσώπων φορέων
της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, γονέων και μαθητών, γιορτά-
στηκε στο Μέγαρο Μουσικής η επέτειος των 50 χρόνων από
την ίδρυση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Με την ευκαιρία της χρυσής επετείου, δεκάδες μαθητές του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαί-
δευσης παρουσίασαν «επί σκηνής» ένα υπέροχο γιορταστικό
πρόγραμμα, που καθήλωσε, εντυπωσίασε και ταυτόχρονα ενθου-
σίασε όλους τους παρευρισκομένους.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς που απηύθυναν ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, κα-
θηγητής κ. Λουκάς Ανανίκας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ.
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαί-
δευσης κ. Γεώργιος Καρατάσιος, οι οποίοι τόνισαν τον πρω-
ταγωνιστικό ρόλο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην
κοινωνική ζωή της πόλης και την προσφορά του στην παιδεία,
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Χ. Οικονομίδης, εκ-
πρόσωποι προξενικών αρχών και φορέων της πόλης.
50
χρόνια
λειτουργίας,
έμπνευσης
& πρωτοποριακής
εκπαίδευσης

c
m
y
k
Ο Γ.Γ. του ΥΜΑ-Θ κ. Λ. Ανανίκας
«Από το 957, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε, έως σήμερα, το Ελ-
ληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται όντως «επί σκηνής».
Όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερά βήματα, κατόρθωσε να κερδίσει
την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των μαθητών της Θεσσαλονί-
κης, αλλά και των γονέων τους, χάρη στο ποιοτικό εκπαιδευτικό
έργο που παρέχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο
το Ελληνικό Κολλέγιο δεν είναι ένας ακόμη εκπαιδευτικός οργανι-
σμός. Όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη,
κατάφερε με την πλούσια δράση του και τις πρωτότυπες πρωτο-
βουλίες που έχει αναλάβει, να πρωταγωνιστήσει στη κοινωνική ζωή
της πόλης και των κατοίκων της. Η ακάματη και διαρκής παρου-
σίας του, αλλά και η δημιουργία γεγονότων και διοργάνωση εκδη-
λώσεων, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και σε αυτόν του
αθλητισμού, αποδεικνύει το ενδιαφέρον των δημιουργών του, για
προσφορά κοινωνικού έργου στη Θεσσαλονίκη».
Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος
«Χαιρετώ με τα πιο θερμά αισθήματα τη σημερινή εορταστική
εκδήλωση για τα 50 χρόνια πετυχημένης λειτουργίας του Ελλη-
νικού Κολλεγίου, με την τεράστια προσφορά στα γράμματα και
την τέχνη. Ως απλός πολίτης παρακολουθώ την πορεία αυτού
του τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού οργανισμού για μισό πε-
ρίπου αιώνα, που είναι σφραγισμένη με πολλές επιτυχίες στον
τομέα του αθλητισμού, του πολιτισμού και των γραμμάτων, αλλά
και στον κοινωνικό τομέα. Το Ελληνικό Κολλέγιο έχει αναπτύξει
πρωτοποριακές δράσεις. Μέσα από τις τάξεις του έχουν βγει πο-
λίτες με αξίες και ιδανικά. Επί 50 ολόκληρα χρόνια το Ελληνικό
Κολλέγιο δρα υπό το φως των πιο εξελιγμένων μορφών της παι-
δαγωγικής επιστήμης, με τη συνεργασία άριστων και εμπνευσμέ-
νων εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως με τη δύναμη και τη δημιουργική
παρουσία των ιδρυτών Πέτρου και Ιωάννας Φουντά».
Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης
«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά η παρουσία μου εδώ, σε αυτήν την
εκδήλωση για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Κολλεγίου,
ενός ζωντανού οργανισμού παιδείας και πολιτισμού, που κο-
σμεί τα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας. Αποτελείτε πρότυ-
πο σε όλους τους τομείς. Δίνετε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους
να αποκτήσουν παιδεία ελληνική. Σεμνότητα, ταπεινότητα, εργα-
τικότητα και πάνω από όλα ειλικρίνεια και ανθρωπιά είναι μερικές
από τις αξίες με τις οποίες γαλουχείτε τα παιδιά του Ελληνικού
Κολλεγίου, τους αυριανούς πολίτες. Σας ευχαριστώ για την πρό-
σκλησή σας, διότι η παρουσία μου εδώ, κοντά σας, μου έδωσε
την ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο, στα δικά μου μαθητι-
κά χρόνια. Είμαι βέβαιος πως με τη προσπάθεια που καταβάλλετε
καθημερινά, τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη περισσότερες
διακρίσεις στον τομέα των γραμμάτων και του αθλητισμού. Αγα-
πητά μας παιδιά, μπολιάστε μέσα στις καρδιές σας τις αξίες που
πήρατε από τους καθηγητές και τους γονείς σας. Ακολουθήστε
το δρόμο που οδηγεί στο φως και όχι στο σκοτάδι. Θα ήθελα
από καρδιάς να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, όχι μόνο
για τη σημαντική εκδήλωση, αλλά κυρίως για την προσφορά του
Ελληνικού Κολλεγίου στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Καλή
συνέχεια στο έργο σας».
Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
κ. Γεώργιος Καρατάσιος
«Έχω τη χαρά να βρίσκομαι σε αυτή τη εκδήλωση, που διοργανώνεται
για τα 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του Ελληνικού Κολλεγίου τόσο
στην εκπαιδευτική ζωή της Θεσσαλονίκης, όσο και στην πνευματική ζωή
του Βορειοελλαδικού χώρου. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποδίδει
τιμή και αναγνώριση στην πολύπλευρη προσφορά ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού, που εδώ και μισό αιώνα με απόλυτο σεβασμό στις αξίες του
ελληνικού πολιτισμού παρέχει παιδεία υψηλού επιπέδου και διαπλάθει
τις νεανικές ψυχές, ενσταλάζοντας ήθος, αρετή και ιδανικά. Η ποιοτική
γνώση, η επιμονή στην εμβάθυνση και στην εμπέδωση, σε συνδυασμό
με την καλλιέργεια του αθλητικού και αισθητικού κριτηρίου των παιδα-
γωγών συνιστούν ολόκληρη και πρωτότυπη αντίληψη που χαρακτηρίζει
το έργο του σχολείου. Το Ελληνικό Κολλέγιο χρόνια τώρα προετοιμάζει
τους μαθητές του, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις
προκλήσεις της σύγχρονης ζωής σε όλους τους τομείς. Φροντίζει να
δημιουργούνται υπεύθυνες προσωπικότητες με δημιουργικές αντιλή-
ψεις, σύμφωνα με τις εθνικές, θρησκευτικές και ανθρώπινες αξίες που
διαμορφώνουν το σύγχρονο ελληνικό πολίτευμα. Με τις ποικίλες αθλη-
τικές, πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες, το Ελληνικό Κολλέγιο
επιδιώκει να διευρύνει τους πνευματικούς τομείς και να αναπτύξει τις ιδι-
αίτερες δεξιότητες καθενός μαθητή ξεχωριστά. Ως Περιφερειακός Διευ-
θυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με χαρά πληροφορούμαι τη
συνέχεια των διακρίσεων των μαθητών του σχολείου σε πανελλήνιους,
πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέ-
λειας. Αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ το Ελληνικό Κολλέγιο
και τη μεγάλη οικογένεια Φουντά, όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους
όσους συμβάλουν με την πολυετή προσφορά τους στο πρωτοποριακό
έργο που επιτελούν, συνιστώντας οδηγό για όλους εμάς. Σας ευχαριστώ
ολόψυχα και εύχομαι δύναμη για τη συνέχεια του έργου σας».
4
c
m
y
k
Αμέσως μετά, ακολούθησε η ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία του ιδρυ-
τή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Φουντά, που
παραθέτουμε στη σελίδα 2, καθώς και του απόφοιτου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και πανεπιστημιακού με διεθνή καριέρα κ.
Βασίλη Μουράτογλου.
Ακολούθησε το πολιτιστικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, με τίτλο
«Επί σκηνής», που αποτέλεσε μία νοσταλγική αναδρομή της ιστο-
ρικής πορείας του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκρι-
μένα παρουσιάστηκαν οι επιτυχίες των μαθητών του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην παιδεία, στον αθλητισμό και στον
πολιτισμό, οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις στους πανελλήνιους
και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς και οι πρωτιές στα
πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε
με θεατρικά δρώμενα, υπέροχες χορογραφίες και πολλή μουσι-
κή, που παρουσίασαν μαθητές και μαθήτριες του Κέντρου Προ-
σχολικής Αγωγής International Baby college, του Νηπιαγωγείου,
του Δημοτικού, της ομάδας σύγχρονου χορού, του τμήματος
παραδοσιακών χορών, , της Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορω-
δίας, της Ευρωπαϊκής Χορωδίας της Συμφωνικής Ορχήστρας,
της Ορχήστρας Έντεχνης Μουσικής και της θεατρικής ομάδας
του Γυμνασίου - Λυκείου.
Την εκδήλωση παρουσίασε με ιδιαίτερη επιτυχία ο Αλέξης Κω-
στάλας και την διοργάνωση επιμελήθηκε η καθηγήτρια του Γυ-
μνασίου - Λυκείου κ. Σουζάνα Αθανασάκη σε συνεργασία με τον
καθηγητή και Διευθυντή της Βυζαντινής Χορωδίας κ. Θάνο Αθα-
νασιάδη, τη Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Χορωδίας κ. Μαρία
Μελιγκοπούλου, τη θεατρολόγο κ. Ελένη Κιορπέ, το Διευθυντή
της Συμφωνικής Ορχήστρας κ. Μιχάλη Κζούνια, το Διευθυντή
της Ορχήστρας Έντεχνης Μουσικής κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη,
τις χορογράφους κ.κ. Βιβή Σάββα και Νατάσα Καλαθά, και το
μουσικό κ. Στέφανο Λιόλιο.
5
c
m
y
k
Tο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κληροδότημα των αείμνη-
στων Κωνσταντίνου και Αιμιλίας Ρέτσου, θεμελιώθηκε το 957, από
τους ιδρυτές του, κ. Πέτρο και Ιωάννα Φουντά, στην περιοχή της
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, που σήμερα φέρει το όνομα του σχο-
λείου.
Η ίδρυσή του αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο της ιδιωτικής εκ-
παίδευσης εκείνης της εποχής, καθώς το Ελληνικό Κολλέγιο ήταν το
πρώτο ελληνικό σχολείο, που διέθετε ιδιόκτητες σχολικές εγκαταστά-
σεις και σχολικά λεωφορεία.
Οι Διευθυντές του σχολείου, κ. Πέτρος και Ιωάννα Φουντά, με την
πολύχρονη εμπειρία τους σε θέματα παιδείας, δημιούργησαν μία
πρότυπη παιδαγωγική μέθοδο, βασισμένη στα προγράμματα «Μο-
ντεσσόρι» και «Ντεκρολί», που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία και
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις, εφαρμό-
ζεται και σήμερα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.
Έτσι ξεκίνησε η πετυχημένη πορεία του σχολείου στο χώρο της ιδιω-
τικής εκπαίδευσης, που σηματοδότησε την πορεία της παιδείας, ώστε
σήμερα το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης να αποτελεί το μεγαλύ-
τερο εκπαιδευτικό οργανισμό της Βόρειας Ελλάδας και έναν από
τους μεγαλύτερους της Ελλάδας.
Σήμερα, με τη γόνιμη πείρα 50 ετών, σε νέες υπερσύγχρονες εγκα-
ταστάσεις στη Δροσιά Θέρμης, στηριζόμενοι σ’αυτήν τη μακροχρό-
νια παράδοση, φυλάγοντας το πολύτιμο παρελθόν και ατενίζοντας
με ευθύνη και εμπιστοσύνη το μέλλον, οι ιδρυτές και διευθυντές του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης νιώθουν βαθιά ικανοποιημένοι
και υπερήφανοι, για το εκπαιδευτικό οικοδόμημα που έχουν δημι-
ουργήσει και περιλαμβάνει κέντρο προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγείο
- δημοτικό και γυμνάσιο - λύκειο.
Η
ΙδρυΣΗ
ToY
ΣXoΛEioY
6
c
m
y
k
Η πΑρΑδΟΣΗ
ΣυΝΕχΙΖΕτΑΙ
ΜΕ τΗ
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ...
Συνεχιστές του έργου τους είναι τα παιδιά τους
Κωνσταντίνος, Αιμιλία και Σπύρος Φουντάς, στα οποία έχουν εμφυ-
σήσει την ίδια αγάπη για τους μαθητές και την ποιοτική εκπαίδευση.
Όλοι μαζί, καθημερινά, με το διαρκή μόχθο τους, συμβάλλουν σημα-
ντικά στην παιδαγωγική πορεία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης,
αντλώντας δύναμη και ιδέες από την παράδοση και θέτοντας ως στόχο
τον διαρκή εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτηρίου.
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης μετρά μια πολύτιμη εμπειρία 50
ετών και έχει να επιδείξει ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό παιδαγω-
γικό προφίλ. Το πολύ προσεκτικά επιλεγμένο και άριστα καταρτισμένο
διδακτικό προσωπικό μας, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εποπτικά
μέσα και τις σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής και διδασκαλίας, σέβε-
ται τα οράματα και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, παρέχοντάς
του όχι στείρες γνώσεις, αλλά ουσιαστική παιδεία. Έτσι, δίνει τη δυνα-
τότητα σε κάθε μαθητή, να αξιοποιήσει ελεύθερα τις ικανότητές του, να
αυτενεργήσει, να εμβαθύνει και να εμπεδώσει τη γνώση, πειθαρχώντας
συνειδητά στους κανόνες του σχολείου. Tέλος, θέτουμε ως στόχο την
πνευματική εγρήγορση, την καλλιέργεια του μαθητή και την ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, προκειμένου να αναδειχτεί νικητής
στο στίβο της ζωής.
Ο πρωταρχικός στόχος του Κολλεγίου μας είναι η παροχή υψηλού επι-
πέδου εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει ουσιαστική παιδεία και επιτυ-
χημένη μεταλυκειακή σταδιοδρομία.
Ζώντας σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, δίνουμε βαρύτητα
στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, της αγγλικής, γερμανικής και γαλ-
λικής γλώσσας, καθώς επίσης και στην εκμάθηση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Διαθέτουμε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικής, χημείας, βιολογί-
ας, δακτυλογραφίας, αίθουσες πληροφορικής, αθλητικές εγκαταστάσεις
και αίθουσες εκδηλώσεων, που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών και
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.
c
m
y
k
7
c
m
y
k
Επίσης, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει και συμμετέ-
χει σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις πολιτιστικού - εκπαιδευτικού
και αθλητικού χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε μαθη-
τή, να διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες και διαγωνι-
σμούς.
Επιπλέον, η φιλοσοφία του σχολείου μας στηρίζεται στη συνεργασία
εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέα, αφού ενσκήπτουμε με αγάπη και κα-
τανόηση, στο κάθε παιδί, εξατομικεύοντας τη διδασκαλία.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος εμπλουτί-
ζεται και γίνεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, σε σύγχρονες
αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ολιγομελή
τμήματα, γεγονός που επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή και επίβλεψη
όλων των μαθητών σε καθημερινή βάση.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να στηριχτεί εξολο-
κλήρου στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών από το σχολείο, χωρίς
επιπρόσθετη βοήθεια. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που σημειώνουν
κάθε χρόνο οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στις
πανελλαδικές εξετάσεις και η εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλό-
βαθμες σχολές των πανεπιστημίων της χώρας μας, αποδεικνύουν ότι
η προετοιμασία που τους παρέχεται είναι άρτια και οι γνώσεις που απο-
κομίζουν είναι ουσιαστικές. Γνώσεις που συντελούν στην υλοποίηση των
στόχων και των επαγγελματικών προσδοκιών του κάθε μαθητή.
Η Διεύθυνση του σχολείου μας και το επίλεκτο διδακτικό προσωπικό
αποτελούν ένα άριστο επιτελείο παιδαγωγών, που μοχθεί καθημερινά
για την πρόοδο των μαθητών. Η διδασκαλία συνοδεύεται και ενισχύε-
ται από εγχειρίδια για κάθε μάθημα, εμπλουτισμένα με πηγές, με σκοπό
την καλύτερη αφομοίωση του μαθήματος. Επιπλέον, παρέχεται εξατο-
μικευμένη διδασκαλία και πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, σε
όλους τους μαθητές και κυρίως σ’αυτούς που απασχολούνται σε αθλη-
τικές ή άλλες υποχρεώσεις.
Τέλος, η βασική διδασκαλία συμπληρώνεται με τις συνθετικές εργασίες
των μαθητών, σε θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, που εκδίδονται σε
βιβλία ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Για την εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου, η τήρηση στοιχειωδών κανόνων, που σχετίζονται με την
ευπρέπεια και το ήθος, θεωρείται απαραίτητη. Όμως, έχοντας επί-
γνωση ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί λειτούργημα, οι
καθηγητές του σχολείου μας, ως γνώστες της παιδοψυχολογίας και
της σύγχρονης παιδαγωγικής, στέκονται δίπλα στον έφηβο μαθητή, κα-
τανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας του και παρέχοντάς του κάθε
είδους βοήθεια και στήριξη. Για μας, κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή,
μοναδική προσωπικότητα. Εξάλλου, οι νέοι μας καλούνται να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο σχολείο, στο δικό τους σχολείο,
στο δικό τους χώρο. Αυτό το χώρο μαθαίνουν να σέβονται και να προ-
στατεύουν, διότι γνωρίζουν ότι εδώ αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη
μιας μικρής κοινωνίας. Εδώ νιώθουν να περιβάλλονται από ανθρώπους
που τους αγαπούν και νοιάζονται γι’αυτούς, αισθάνονται ασφάλεια και
ικανοποίηση, προσπαθούν για το καλύτερο και το καλύτερο είναι αυτό
που τους δίνει το σχολείο τους.
Είναι γεγονός ότι οι μαθητές, σε καθημερινή βάση, αναλώνουν ένα ση-
μαντικό μέρος από το χρόνο τους στο χώρο του σχολείου. Έχοντας
λοιπόν, επίγνωση της ευθύνης που αναλάβαμε, προσπαθούμε συνε-
χώς και καταφέραμε
να δημιουργήσουμε
ένα ευχάριστο και
πλήρες σχολικό πε-
ριβάλλον, με αγάπη
και φροντίδα για το
μαθητή, προσβλέπο-
ντας στον αυριανό
ενεργό, σκεπτόμενο
και καταξιωμένο πολί-
τη. Έναν αυριανό πο-
λίτη, ο οποίος να δια-
κρίνεται για το πάθος
του για τη ζωή και τη
μεστή, βιωμένη κριτι-
κή του σκέψη.
Απόφοιτοι του Ελλη-
νικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης είναι σήμε-
ρα επιτυχημένοι επι-
στήμονες, πολιτικοί,
έμποροι, βιομήχανοι,
άριστοι επαγγελματί-
ες και χρήσιμα μέλη
της κοινωνίας, οι
οποίοι διαπρέπουν
σε όλους τους τομείς, στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να
γίνει ονομαστική απαρίθμηση των αποφοίτων αυτών, διότι σίγουρα θα
αδικηθούν πολλοί. Όμως, περίτρανη απόδειξη της εμπιστοσύνης που
τρέφουν για το σχολείο μας, αποτελεί το γεγονός ότι εδώ εμπιστεύονται
την εκπαίδευση των παιδιών τους.
c
m
y
k

c
m
y
k
c
m
y
k

Το Ελληνικό Κολλέγιο παρέχει στους μαθητές του:
• Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας & Βιολογίας
Για την εμπέδωση της διδασκαλίας των μαθημάτων των Φυσικών
Επιστημών
• Συστηματική διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
• Αίθουσες Πληροφορικής
Σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε δίκτυο, σύνδεση
Internet
• Αίθουσα Προβολής & Οπτικοακουστικών Μέσων
• Εργαστήριο Δημοσιογραφίας
Εκμάθηση Ελληνικής Δακτυλογραφίας σε εξοπλισμένο εργαστήριο
• Επανδρωμένο Ιατρείο
• Μουσική Προπαιδεία
Χορωδίες Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου, Συμφωνική Ορχήστρα,
Βυζαντινή Χορωδία, Συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής,
Κιθάρα, Αρμόνιο
• Εκμάθηση χορού
Παραδοσιακός & Μοντέρνος
• Ρυθμική Γυμναστική και Μπαλέτο
Σε κλειστές αίθουσες
• Ενόργανη Γυμναστική
• Διδασκαλία Θεάτρου
Αρχαίο και σύγχρονο στην κλειστή κλιματιζόμενη αίθουσα
εκδηλώσεων 600 θέσεων, ή στο υπαίθριο αμφιθέατρο
• Καλλιτεχνικά
Ζωγραφική, σχέδιο, κατασκευές, χαλκός, πηλός κ.α. σε ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες
• Αθλητικές δραστηριότητες
Διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Κολύμβηση,
Χάντμπολ, Μπάντμιντον, Τένις, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβος,
Ποδόσφαιρο, Πινγκ-Πονγκ, Γενική Γυμναστική
• Βιβλιοθήκη
• Παιδική χαρά
• Studio Μουσικής
• Αίθουσα προβολής και οπτικοακουστικών συστημάτων
AUDIO-VIDEO

Για την αρτιότερη προετοιμασία των αθλητών που φοιτούν
στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης παρέχονται οι
παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις:
• Κλειστό κλιματιζόμενο γυμναστήριο Ολυμπιακών διαστάσεων
• Κλειστό κλιματιζόμενο κολυμβητήριο με θερμαινόμενη πισίνα
Ολυμπιακών διαστάσεων
• Γήπεδα τένις με δάπεδο ταρτάν
• Γήπεδα βόλεϊ με δάπεδο ταρτάν
• Γήπεδα ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα
• Γήπεδα μπάσκετ με δάπεδο ταρτάν & μπασκέτες
προπονήσεων
• Κλειστές αίθουσες ενόργανης γυμναστικής, χορού
& μπαλέτου
• Αίθουσα ξιφασκίας
oρΓΑΝωΣΗ
ΚΑΙ ΚτΙρΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑτΑΣτΑΣΕΙΣ
9
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Η NEA ΣXOΛIkH XPONIA
Με στόχους υψηλούς και θέληση για διάκριση ξεκίνησε η νέα σχο-
λική χρονιά στα σχολικά τμήματα του Eλληνικού kολλεγίου Θεσσα-
λονίκης, στο International Baby college, στο Νηπιαγωγείο και Δη-
μοτικό, στο Γυμνάσιο και Λύκειο.
Οι ευχές για καλή σχολική χρονιά συνοδεύτηκαν με την κοινή πεποί-
θηση ότι και φέτος θα είναι μια χρονιά διακρίσεων και επιτυχιών. Μία
χρονιά που θα μας φέρει πιο κοντά στη γνώση, την ολοκλήρωση του
χαρακτήρα μας και την επίτευξη των στόχων μας.
ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
mία ακόμη μεγάλη επιτυχία για το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
σημείωσε ο μαθητής της Γ’ Λυκείου Φραγκίσκος Κουφογιάννης,
ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος πανελληνιονίκης στον πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ελ-
λήνων Φυσικών και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη Βαλκανιάδα
Μαθηματικών της Κύπρου. Ο αριστούχος μαθητής του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Φραγκίσκος Κουφογιάννης, συγκαταλέ-
γεται στους μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις στους παρακάτω
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς: • Πρώτος βαλκανιονίκης
στη Βαλκανιάδα mαθηματικών με επίδοση 40/40! • Πανελλήνιες
πρωτιές στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας και της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. • Συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Μαθη-
ματικών που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Μεξικό • Αργυρό με-
τάλλιο στη Βαλκανιάδα μαθηματικών της Κύπρου • Υποτροφία στο
ΜΙΤ από το Κέντρο Αριστείας των Η.Π.Α.
ΒΡΑΒΕIΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡIΣΕΙΣ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟyΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚHΣ ΕΤΑΙΡΕIΑΣ
ΑΠO ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤEΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟy ΚΑΙ ΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣIΟΥ - ΛΥΚΕIΟΥ
Εννέα μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού του Ελληνι-
κού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης βραβεύθηκαν στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Π.
Γαλόπουλος, μαθητής της Ε’ τάξης του Δημοτικού απέσπασε το
πρώτο βραβείο, ενώ παράλληλα το πρώτο βραβείο απέσπασαν
και οι μαθητές της Στ’ τάξης Σ. Παπασπυροπούλου & N. Γαλό-
πουλος. Eπίσης, στο διαγωνισμό διακρίθηκαν με επαίνους οι μα-
θητές της E’ τάξης T. Tσαρουχάς, Δ. Γεωργιάδης και Π. mητικά-
ρης καθώς επίσης και οι μαθητές της Στ’ τάξης, B. Aναστασιάδου,
A. kαραφυλλίδης και Γ. Στρούλιος.
0
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
TO EΛΛHNIkO kOΛΛEΓIO
ΘEΣΣAΛONIkHΣ
ΣTO 4ο mONTEΛO
HNΩmENΩN EΘNΩN
Μαθητές του Λυκείου του Eλληνικού kολλεγίου έλαβαν μέρος στο
4ο mαθητικό Συνέδριο του «Mοντέλου Hνωμένων Eθνών Θεσσα-
λονίκης», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
mουσικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
H προσομοίωση Συνεδριάσεων των Hνωμένων Eθνών - mUN
(mODEL UNITED NATIONS) έχει ως σκοπό να εξοικειώσει
τους συμμετέχοντες με τα έθνη της παγκόσμιας κοινότητας, τις
πολιτικές τους και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν αυτά
τα έθνη προσπαθούν να συνυπάρξουν. Ταυτόχρονα οι μαθητές
εξασκούν την αγγλική γλώσσα, ερευνούν θέματα διεθνούς ενδια-
φέροντος και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με την επιχειρη-
ματολογία και τη διπλωματία.Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο
συνέδριο ήταν οι παρακάτω:
• Μιχελέτος Α. • Φουντά Ι. • Γαλάνη Α. • Λαγούδη Σ.
• Αντωνιάδης Σ • Λαγούδης Α. • Παπαδοπούλου Μ.
• Κουρτίδης Δ. • Τσακαλίδης Π. • Καραμπατέα Α.
• Μητρουλάκης Θ. • Φουντάς Π. • Κούκιος Α.
• Σταυρακίδου Κ. • Δεδούση Ν. • Ελευθεριάδης Ε.
• Βράγγας Α. • Πανίδης Π.
BΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΔΟΝ kΙΧΩΤΗ
Δύο πρώτα βραβεία και έναν έπαινο απέσπασαν μαθητές του
Γυμνασίου του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης στο διαγω-
νισμό συγγραφής δοκιμίου για το έτος Δον kιχώτη, που διοργά-
νωσε το Eλληνοϊσπανικό kέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα ο μαθητής Aθ. Pαμαδανίδης πήρε το πρώτο βραβείο
και η μαθήτρια Λ. Πέτρου το δεύτερο βραβείο, ενώ τιμητικό έπαινο
απέσπασε και η μαθήτρια Π. Παναγιωτίδου.
H απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις αρχές Nοεμβρί-
ου, παρουσία του προέδρου της mητροπολιτικής Aυτοδιοίκησης
της Bαλένθια, του πρέσβη της Iσπανίας και του διευθυντή του Iνστι-
τούτου Θερβάντες Aθηνών.
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ...
Μία πλειάδα μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις στον πα-
νελλήνιο διαγωνισμό μαθηματικών “Θαλής 2005 - 2006”. Συγκεκρι-
μένα οι μαθητές Α. Ραμαδανίδης, Κ. Αθανασιάδης, Π. Αναγνώστου,
Α. Ιγνατιάδης, Β. Κίρτσου, Κ. Μελεζιάδου, Β. Ντριάνκος, Γ. Παπαϊω-
άννου, Φ. Κουφογιάννης, Α. Παγωμένος και Δ. Χαϊδάρογλου ξε-
χώρισαν για τις επιδόσεις τους στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Από αυτούς, ο Βασίλης Ντριάνκος απέσπασε χρυσό μετάλλιο στο
διαγωνισμό «Αρχιμήδης» για μαθητές Α’ Λυκείου και ο Φραγκίσκος
Κουφογιάννης αργυρό μετάλλιο, στους μαθητές Γ’ Λυκείου. Έτσι,
διεκδικούν με αξιώσεις μία από τις πρώτες θέσεις που θα εξασφαλί-
σουν τη συμμετοχή στη Μαθηματική Βαλκανιάδα και Ολυμπιάδα.

c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ EΥΡΩΠΑϊΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«OΙ ΝΕΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ
ΤΗΝ EΥΡΩΠΗ»
Δύο αριστούχοι μαθητές του Λυκείου του Eλληνικού kολλεγί-
ου Θεσσαλονίκης, οι Φ. Kουφογιάννης και Xρ. Mενέξη έλαβαν
μέρος στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Oι νέοι γνωρί-
ζουν την Eυρώπη».
Tο πρόγραμμα αυτό είναι μία πρωτοβουλία του yπουργείου
Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Nέας Γενιάς και δι-
εξάγεται με επιτυχία τα τελευταία έξι χρόνια.
Oι αριστούχοι μαθητές από όλη την Eλλάδα επισκέπτονται πρω-
τεύουσες ευρωπαϊκών κρατών, όπως το Λονδίνο, τη Pώμη, το Bε-
ρολίνο, το Παρίσι και τη mαδρίτη. Eίναι ένα ταξίδι στην Eυρώπη
του σήμερα, κατά το οποίο οι μαθητές μας γνωρίζουν το χθες
και οραματίζονται το αύριο, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεγγύ-
ης, κατανόησης και συναδέλφωσης των λαών.
Στη φωτογραφία οι μαθητές του Eλληνικού kολλεγίου Θεσσαλο-
νίκης στο Bερολίνο.
ΥψΗΛΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ
ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
Η εκμάθηση ξένων γλωσσών ξεκινά στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης από τις τάξεις του Νηπιαγωγείου και συνεχίζεται μέχρι
τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας, ακολουθώντας ένα εντατικό
και συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης, σε συνεργασία πάντα
με καταρτισμένους καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών,
είναι ικανοί να διεκδικήσουν με αξιώσεις τους σημαντικότερους
τίτλους γλωσσομάθειας, κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
Άλλωστε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποιούν με τον πιο
αδιάψευστο τρόπο την επιτυχημένη προετοιμασία των μαθητών
μας.


Proficiency (Michigan)
Λαγούδη Σ.
Λαγούδης Α.
Χιλιόπουλος Ι.
Δήμου Ι.
Κιλιγκαρίδης Α.
Ελευθεριάδης Μ.
Αντωνιάδης Σ.
Μητρουλάκης Θ.
Φουντάς Π.
Γαλάνη Α.
Μιχελέτος Α.

First Certificate
(Cambridge)
Κόντος Σ.
Ναζίρογλου Γ.
Θυμιούδη Λ.
Παναγιώτου Α.
Μάγιατζη Χ.
Πετρήχος Ν.
Λίλιος Χ.
Παρλάντζα Ζ.
Μπρέζας Α.
Παουλεάνου Κ
Μελεζιάδου Α.
Παναγιωτίδου Π.
Εμμανουλούδης Α.
Ε. Σιμώνη
Η. Παπανδραφύλλης
Α. Πρωτόπαππας
Κ. Ρουτσώνης
Κ. Κογκαλίδης
Ι. Μικρού

Proficiency (Cambridge)
Τσακαλίδης Π.
Δήμου Ι.
ΜAιχελέτος Α.
Τσουμή Ι.
Μέλλος Α.
Γαλάνη Α.

First Certificate (Michigan)
Αθανασιάδης Κ.
Κουρουτζίδου Η.
Μπούζας Ε.
Κριτσίλης Ν.
Χατζηπαντελής Γ.
Λίλιος Χ.
Δεληγιάννης Γ.
Μαυροβουνιώτη Ε.
Γκούμα Δ.
Ναζίρογλου Γ.
Κανδύλας Α.
Παναγιωτίδου Π.
Κορωνάκη Σ.
Παναγιώτου Α.
Πιστιόλη Ε.
Τσαλίκη Μ.
Σαμιώτου Ε.
Τσίλογλου Ο.
Σημαδόπουλος Α.
Βαπόρη Ε.
Σωτηρίου Σ.
Βλαχάκη Ρ.
Ταληκριάδου Μ.
Ζερβάκη Ε.
Θωμά Δ.
Σ τ Ο Γ υ Μ Ν Α Σ Ι Ο - Λ υ Κ Ε Ι Ο
2
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
TO EΛΛHNIkO kOΛΛEΓIO
ΘEΣΣAΛONIkHΣ
EΞOyΣIOΔOTHmENO
EΞETAΣTIkO kENTPO
mIcROSOFT & Ic

Δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου
απέκτησαν πτυχία στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών
Oι πιστοποιήσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτε-
λούν πλέον αναγκαιότητα και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης,
ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο Μicrosoft και Ιc

, προσφέ-
ρει την ιδανική λύση στους μαθητές του, αλλά και σε κάθε ενήλικα.
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ολοκληρώνο-
ντας συγκεκριμένες ενότητες στο μάθημα της πληροφορικής, μπο-
ρούν να δίνουν εξετάσεις στις αίθουσες πληροφορικής του Γυμνα-
σίου - Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του 2005, οι παρακάτω μαθητές
μας, πιστοποίησαν τις γνώσεις τους στους ηλεκτρονικούς υπολο-
γιστές:
Κ. ΚΑΡΑΛΗΣ
Α. ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ
Ε. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Π. ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ
Β. ΚΕΛΕΚΗΣ
Κ. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Π. ΛΟΥΠΑΣ
Ι. ΜΕΛΛΟΣ
Α. ΜΠΡΕΖΑΣ
Μ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
Μ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Ν. ΠΕΤΡΗΧΟΣ
Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Α. ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ
Κ. ΡΟΥΤΣΩΝΗΣ
Δ. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ν. ΣΟΥΚΙΑΣ
Α. ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ
Ν. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ
Π. ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Σ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Π. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Θ. ΦΛΑΚΑΣ
Π. ΦΟΥΝΤΑΣ
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΜΒΑΚΗΣ
Η. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ
A. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
Κ. ΓΑΖΕΤΗ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Γ. ΖΟΥΜΠΑΤΙΑΝΟΣ
Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
Λ. ΘΥΜΝΙΟΥΔΗ
Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ
Ε. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Σ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ
ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αυξάνονται συνεχώς οι πτυχιούχοι μαθητές της γερμανικής
γλώσσας στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Η γερμανική
γλώσσα διδάσκεται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Έτσι,
αρκετοί μαθητές όταν φθάνουν στις πρώτες τάξεις του Λυκείου
διεκδικούν με αξιώσεις τους τίτλους γλωσσομάθειας που πιστο-
ποιούν την επάρκειά τους στη γερμανική. Στη φωτογραφία δι-
ακρίνονται οι πτυχιούχοι μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου: Π.
Πύλης, Β. Ιωαννίδου, Α. Συμεωνίδου, Ε. Διαμαντή, Ι. Δήμου, Θ.
Τίτελ, Λ. Θυμνιούδη, Χ. Κούρογλου, Σ. Γαζέτη και Α. Μιχονίδου,
με την καθηγήτριά τους κ. Α. Σταθοπούλου.
Εξάλλου πέτυχαν στις εξετάσεις για τις ενότητες του D.E.L.F. του
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, οι παρακάτω μαθητές και
μαθήτριες του Γυμνασίου - Λυκείου: Γ. Ναζίρογλου, Ν. Πετρή-
χος, Ε. Ζιάκα, Δ. Γκούβα, Μ. Παπαδοπούλου, Ν. Δεδούση, Δ.
Κουρτίδης, Χ. Μάγιατζη, Ε. Χατζηδήμου, Β. Ντριάνκος, Θ. Μί-
γκος.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Φραγκίσκος Κουφογιάννης κατέλαβε
την 5
η
θέση πανελλαδικά στο φετινό πανελλήνιο μαθητικό δια-
γωνισμό Χημείας, που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων
Χημικών. Η παραπάνω διάκριση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς
ανάλογων επιτυχιών του μαθητή του Λυκείου μας, στους πανελ-
λήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής.

c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
Βραβεία και Αριστεία
σε μαθητές του
Γυμνασίου και Λυκείου
Δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου διακρίθηκαν για
τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολι-
κής χρονιάς και βραβεύθηκαν με βραβεία και αριστεία από το
Υπουργείο Παιδείας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το υψηλό ποσοστό των αριστούχων
μαθητών δεν μεταβάλλεται στη Γ’ Λυκείου, στην οποία τα πανελ-
λαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέ-
ρος του μέσου όρου της βαθμολογίας. Αυτό αποδεικνύει ότι σε
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου διατηρείται το υψηλό
επίπεδο κατάρτισης και προετοιμασίας των μαθητών. Οι μαθητές
μας που καλούνται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, στο τέ-
λος της Γ’ Λυκείου, σε ένα ομολογουμένως απαιτητικό εξεταστι-
κό σύστημα, συνεχίζουν να διαπρέπουν. Άλλωστε αυτό φαίνεται
και από τα αποτελέσματά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και
τα καθολικά ποσοστά εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα της χώρας μας.
Αριστούχοι μαθητές
του Λυκείου
2004-2005

Α' Λυ ΚΕ Ι Ου
Μ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ, Σ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Ρ. ΒΛΑΧΑΚΗ,
Κ. ΓΑΖΕΤΗ, Ι. ΔΗΜΟΥ, Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,
Α. ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ, Α. ΚΟΥΚΙΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΣ, Α. ΜΕΛΛΟΣ,
Θ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Α. ΜΙΧΕΛΕΤΟΣ,
Α. ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ, Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ, Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ,
Α. ΤΖΕΛΕΠΗ, Π. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, Μ. ΤΣΑΚΩΝΑ,
Α. ΤΣΙΜΟΥΡΗ, Π. ΦΟΥΝΤΑΣ

Β ' Λυ ΚΕ Ι Ου
Δ. ΒΑΚΚΟΥ, Μ. ΒΑΡΣΑΜΑ, Α. ΓΑΛΑΝΗ, Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ,
Δ. ΔΙΓΚΑ, Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ, Σ. ΚΟΡΟΚΑ, Μ. ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ,
Λ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Φ. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ , Γ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
Α. ΛΟΥΚΑ, Ξ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Χ. ΜΕΝΕΞΗ, Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ,
Δ. ΜΟΥΛΑ, Ε. ΜΠΡΕΖΑ, Ε. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. ΝΟϊΔΟΥ,
Α. ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
Χ. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ, Α. ΡΑΝΤΟΥ, Ε. ΤΑΣΙΟΥΚΑ, Ι. ΤΣΟΥΜΗ,
Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Δ. ΧΑϊΔΑΡΟΓΛΟΥ, Ι. ψΑΡΡΑΚΟΥ

Γ ' Λυ ΚΕ Ι Ου
Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, Α. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, Μ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ,
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΚΑΝΟΥΤΑΣ,
Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, Δ. ΚΟΠΑΝΟΣ, Μ. ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ,
Α. ΜΑΚΡΗ, Μ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ, Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ,
Π. ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Σ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Κ. ΠΟΥϊΚΛΗ,
Ε. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Α. ΡΕΠΑΝΗ, Μ. ΣΠΑΝΟΥ, Ν. ΤΖΑΒΑΡΑ,
Α. ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΙΟΥΝΗ, Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ,
Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ.
Στο Λύκειο σημαιοφόροι ορίστηκαν
Φ. Κουφογιάννης και η Χ.Μενέξη, λόγω ισοβαθμίας
και παραστάτες οι Δ.Βάκκου, Ξ.Μαυρίδου, Π.Τσακαλίδης,
Α.Μιχονίδου και Β. Ντριάνκος.
Αριστούχοι μαθητές
του Γυμνασίου
2004-2005

Α' Γ υ ΜΝΑΣ Ι Ου
Κ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Χ. ΜΑΥΡΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑϊΔΟΥ,
Ι. ΝΤΡΙΑΝΚΟΣ, Α. ΠΟΥϊΚΛΗ, Α. ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ,
Σ. ΡΑΜΠΟΤΑΣ, Α. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΜΒΑΚΗΣ, Λ. ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ, Ε. ΤΣΟΥΡΕΚΑ,
Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Σ. ΤΣΑΜΑΔΟΥ

Β ' Γ υ ΜΝΑΣ Ι Ου
Κ. ΜΕΛΕΖΙΑΔΟΥ, Κ. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ,
Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ, Γ. ΝΑΖΙΡΟΓΛΟΥ, Ν. ΠΕΤΡΗΧΟΣ,
Ε. ΣΙΜΩΝΗ, Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ, Ν. ΣΟΥΚΙΑΣ, Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ,
Ν. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Δ. ΓΚΟΥΒΑ, Ο. ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ,
Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ

Γ ' Γ υ ΜΝΑΣ Ι Ου
Β. ΝΤΡΙΑΝΚΟΣ, Π. ΠΑΝΙΔΗΣ, Α. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
Δ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Σ. ΛΑΓΟΥΔΗ, Μ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
Μ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΔΕΔΟΥΣΗ, Χ. ΜΑΓΙΑΤΖΗ,
Φ. ΜΙΓΚΟΣ, Ε. ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ
Στο Γυμνάσιο σημαιοφόρος ορίστηκε
η Κ. Μελεζιάδου και παραστάτες οι Κ. Κογκαλίδης,
Α. Πρωτόπαπας, Κ. Μαυρίδου και Χ. Μαύρου, Ι.Νικολαΐδου,
Ι. Ντριάνκος και Α. Πουϊκλή. 4
c
m
y
k
c
m
y
k
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
Σαρωτική η
επιτυχία των
μαθητών μας
στις εξετάσεις
για τα
πανεπιστήμια
της χώρας μας
Η Διεύθυνση του
Εκπαιδευτικού Οργανισμού
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συγχαίρει
τους παρακάτω μαθητές
για τις επιτυχίες τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις
2004 - 2005 και την
αθρόα εισαγωγή τους στις
υψηλόβαθμες σχολές των
Πανεπιστημίων της χώρας
μας
ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙ ΛΕ Ι ΟΣ Ι ΑΤΡΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΦΙ ΛΙ ΠΠΙ ΑΔΟΥ ΜΑΓ ΑΛΗΝΗ Ι ΑΤΡΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΑΓ Γ Ε ΛΟΥΔΗ Ε ΥΑΓ Γ Ε ΛΙ Α ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΙ ΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΘΕ ΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙ ΛΙ ΚΗ ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΝΤΣΙ ΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΠΟΥϊ ΚΛΗ ΚΛΕ ΟΝΙ ΚΗ ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Ε ΛΕ ΝΗ ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙ ΔΟΥ ΜΑΡΙ Α ΝΟΜΙ ΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
Γ Ε ΩΡΓ ΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕ ΥΤΙ ΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Γ ΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓ Ι ΩΤΗΣ ΒΙ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΝΑΓ Ι ΩΤΙ ΔΟΥ ΜΑΡΙ Α ΑΡΧΙ ΤΕ ΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΤΣΙ ΟΥΝΗ ΑΙ ΚΑΤΕ ΡΙ ΝΗ ΑΡΧΙ ΤΕ ΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΘΕ ΣΣΑΛΙ ΑΣ ( ΒΟΛΟΣ)
ΔΕ ΝΑΞ ΑΣ Ε ΥΑΓ Γ Ε ΛΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ ΩΝ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΠΑΡΡΙ ΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α ΗΛΕ Κ/ Γ ΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ/ ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΟΓ ΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α ΗΛΕ Κ/ Γ ΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ/ ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓ Ι ΩΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΜΙ ΧΑΗΛΙ ΔΗΣ ΜΙ ΧΑΗΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙ ΚΗΣ Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ ( ΚΕ ΡΚΥΡΑ)
ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΘΕ ΣΣΑΛΙ ΑΣ ( ΒΟΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙ ΑΔΗΣ Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΣ ΑΓ ΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓ Ρ. ΜΗΧΑΝ. ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΡΕ ΠΑΝΗ ΑΓ Γ Ε ΛΙ ΚΗ ΜΗΧ/ Γ ΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΒΙ ΟΜΗΧ. ΘΕ ΣΣΑΛΙ ΑΣ ( ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΑϊ ΤΖΗΣ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΠΛΗΡ. & ΤΗΛ/ ΩΝ ΔΥΤ. ΜΑΚΕ Δ. ( ΚΟΖΑΝΗ)
ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙ ΚΟΛΕ ΤΑ ΧΗΜΙ ΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΘΕ ΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗΣ
Γ ΚΟΛΙ ΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ Γ Ε ΩΠΟΝΙ ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΚΑΡΑΣΤΕ ΡΓ Ι ΟΥ Ε ΥΑΓ Γ Ε ΛΙ Α Γ Ε ΩΠΟΝΙ ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙ Α Γ Ε ΩΠΟΝΙ ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΥΛΙ ΔΟΥ ΣΤΕ ΛΛΑ ΛΟΓ Ι ΣΤ. & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙ ΚΟΝ. ΜΑΚΕ Δ. ( ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗ)
ΑΝΑΙ ΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΟΡΓ . & ΔΙ ΟΙ Κ. Ε ΠΙ ΧΕ Ι Ρ. ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗ)
ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙ Α ΟΡΓ . & ΔΙ ΟΙ Κ. Ε ΠΙ ΧΕ Ι Ρ. ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗ)
ΚΑΤΣΙ ΚΑΡΗ ΚΥΡΙ ΑΚΗ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ Ι ΩΑΝΝΗΣ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΦΩΤΙ ΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΑΡΜΕ ΖΗ ΜΑΡΙ Α ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΔΕ ΡΜΕ ΝΤΖΟΓ ΛΟΥ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ ΟΙ ΚΟΝΟΜΙ ΑΣ & ΔΙ ΟΙ Κ. ΑΙ Γ ΑΙ ΟΥ ( ΧΙ ΟΣ)
ΗΛΙ ΑΔΟΥ ΑΛΕ Ξ ΑΝΔΡΑ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΗΣ & ΤΕ ΧΝΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΥΛΙ ΚΩΝ Ι ΩΑΝΝΙ ΝΩΝ
ΝΙ ΚΗΤΙ ΔΟΥ ΚΩΝ/ ΝΑ ΜΑΡΚΕ ΤΙ ΝΓ Κ & ΔΙ ΟΙ Κ. ΛΕ Ι Τ. ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( Ε ΔΕ ΣΣΑ)
ΒΑΣΙ ΛΕ Ι ΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΝΑΟΥΣΑ)
Ι ΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝ/ ΝΟΣ ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ ΤΕ ΧΝΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΝΑΟΥΣΑ)
ΘΕ ΟΔΩΡΙ ΔΗΣ ΛΕ ΩΝΙ ΔΑΣ ΔΙ ΑΧ/ ΣΗΣ ΠΕ ΡΙ Β. & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ Ι ΩΑΝ. ( ΑΓ ΡΙ ΝΙ Ο)
ΚΑΛΟΓ Ε ΡΕ ΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙ Α ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΣΠΑΝΔΩΝΙ ΔΟΥ ΜΑΡΙ Α- Ι ΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΚΟΥΝΑΣ Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ Ε ΥΑΓ Γ Ε ΛΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΟΓ ΛΙ ΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙ ΚΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙ ΑΔΗΣ ΒΑΣΙ ΛΕ Ι ΟΣ Γ Ε ΩΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΚΕ ΛΕ ΚΗΣ ΒΑΣΙ ΛΕ Ι ΟΣ Γ Ε ΩΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΒΕ ΡΒΕ ΡΙ ΔΟΥ ΜΑΡΙ Α ΦΙ ΛΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΒΟΤΣΗ Γ Ε ΩΡΓ Ι Α ΦΙ ΛΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΠΕ ΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ε ΛΕ ΥΘΕ ΡΙ ΟΥ ΠΟΛΥΞ Ε ΝΗ ΦΙ ΛΟΣΟΦΙ ΑΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
Γ ΑΡΙ ΝΗ ΣΩΤΗΡΙ Α ΦΙ ΛΟΣΟΦΙ ΑΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΤΣΙ ΟΝΚΗΣ ΑΛΕ Ξ ΑΝΔΡΟΣ ΦΙ ΛΟΣΟΦΙ ΑΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΜΕ ΛΙ ΣΣΙ ΔΟΥ Ε Ι ΡΗΝΗ ΦΙ ΛΟΣΟΦΙ ΚΩΝ & ΚΟΙ Ν. ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕ ΣΠΟΙ ΝΑ Ι ΣΤΟΡ. ΑΡΧ. & ΚΟΙ ΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠ. ΘΕ ΣΣΑΛΙ ΑΣ ( ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓ ΗΡΟΥ ΚΩΝ/ ΝΑ ΑΓ Γ ΛΙ ΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ & ΦΙ ΛΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΙ ΤΖΟΥ Ε ΥΦΡΟΣΥΝΗ ΑΓ Γ ΛΙ ΚΗΣ Γ ΛΩΣΣΑΣ & ΦΙ ΛΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΦΙ ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
Γ ΑΒΡΙ ΗΛ ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
Γ ΚΙ ΤΖΕ ΚΟΣ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΦΙ ΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙ ΟΣ ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙ Α ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙ Α ΠΑΙ ΔΑΓ ΩΓ Ι ΚΟ ΔΗΜΟΤΙ ΚΗΣ Ε Κ/ ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ ΝΑ ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙ ΝΑ ΠΟΛΙ ΤΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΣΤΗΜΩΝ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΚΑΛΑϊ ΤΖΟΓ ΛΟΥ Ε ΛΙ ΣΑΒΕ Τ ΘΕ ΑΤΡΟΥ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΑΓ Γ Ε ΛΙ Α ΘΕ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΛΙ ΘΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΥΡΟΥΛΑ ΠΟΙ ΜΑΝΤΙ ΚΗΣ & ΚΟΙ Ν. ΘΕ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α ΠΟΙ ΜΑΝΤΙ ΚΗΣ & ΚΟΙ Ν. ΘΕ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΤΣΙ ΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ ΠΟΙ ΜΑΝΤΙ ΚΗΣ & ΚΟΙ Ν. ΘΕ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙ ΑΝΗ ΠΟΙ ΜΑΝΤΙ ΚΗΣ & ΚΟΙ Ν. ΘΕ ΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΓ Ι ΑΝΝΙ ΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΜΑΣΤΑΚΑ Ε ΛΙ ΣΑΒΕ Τ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ ( ΣΕ ΡΡΕ Σ)
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙ Α ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΙ ΣΤΟΦΙ ΔΗΣ ΚΥΡΙ ΑΚΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑΜ Ε ΥΓ Ε ΝΙ Α ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΧΑΥΛΙ ΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙ ΟΣ ΦΥΣΙ ΚΗΣ ΑΓ ΩΓ ΗΣ & ΑΘΛΗΤΙ ΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓ Ι ΑΝΝΙ ΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙ ΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ Ε ΜΠΟΡΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΙ ΚΟΥ
ΜΠΑΚΛΑΤΣΙ ΔΗΣ ΑΝΔΡΕ ΑΣ ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙ ΑΡΧΩΝ Ε ΜΠΟΡΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΙ ΚΟΥ
ΜΠΙ ΖΑΣ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙ ΚΩΝ Ε ΜΠΟΡΙ ΚΟΥ ΝΑΥΤΙ ΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΑΤΙ ΑΝΟΣ Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΣ ΠΛΗΡ. & Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΠΙ ΣΤΙ ΟΛΗ Ε ΛΕ ΝΗ ΠΛΗΡ. & Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΠΙ ΤΣΙ ΟΣ Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΣ ΠΛΗΡ. & Ε ΠΙ ΚΟΙ ΝΩΝΙ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΒΟΥΤΣΑ ΟΛΓ Α ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΣΕ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙ Α ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΣΕ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΤΕ ΡΖΗ ΑΣΠΑΣΙ Α ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΣΕ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΠΑΠΑϊ ΩΑΝΝΟΥ Ε ΛΕ ΝΗ ΔΙ ΟΙ ΚΗΣΗΣ Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΣΕ ΩΝ ΤΕ Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕ Δ. ( ΚΟΖΑΝΗ)
Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΥ ΑΙ ΚΑΤΕ ΡΙ ΝΗ ΛΟΓ Ι ΣΤΙ ΚΗ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙ ΟΥ ΣΥΜΕ ΩΝ ΛΟΓ Ι ΣΤΙ ΚΗ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΑΡΓ ΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Ε ΛΛΗ ΛΟΓ Ι ΣΤΙ ΚΗ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
Γ Ε ΩΡΓ Ι ΑΔΟΥ ΜΑΡΙ Α ΛΟΓ Ι ΣΤΙ ΚΗ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙ ΚΟΛΑΟΣ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΜΠΟΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕ Ξ ΑΝΔΡΟΣ ΗΛΕ ΚΤΡΟΝΙ ΚΗΣ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
Ι ΣΜΙ ΡΛΙ ΔΟΥ Ε ΛΕ ΥΘΕ ΡΙ Α ΛΟΓ ΟΘΕ ΡΑΠΕ Ι ΑΣ ΤΕ Ι ΠΑΤΡΑΣ
ΣΑΧΠΑΤΖΙ ΔΗΣ Γ ΡΗΓ ΟΡΙ ΟΣ Ε ΜΠΟΡΙ ΑΣ & ΔΙ ΑΦΗΜΙ ΣΗΣ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
Ε ΣΚΙ ΝΑΖΗΣ ΔΑΝΙ ΗΛ Ε ΜΠΟΡΙ ΑΣ & ΔΙ ΑΦΗΜΙ ΣΗΣ ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ ( Ι Ε ΡΑΠΕ ΤΡΑ)
ΚΑΙ ΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙ ΟΣ ΔΙ ΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙ ΑΙ ΤΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΤΕ Ι ΚΡΗΤΗΣ ( ΣΗΤΕ Ι Α)
ΜΩΥΣΙ ΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓ Ι ΩΤΑ ΦΥΣΙ ΚΟΘΕ ΡΑΠΕ Ι ΑΣ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΧΑΛΕ Γ ΟΥΑ Ε Ι ΡΗΝΗ ΤΟΥΡΙ ΣΤΙ ΚΩΝ Ε ΠΙ ΧΕ Ι ΡΗΣΕ ΩΝ ΤΕ Ι ΛΑΡΙ ΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΓ Ε ΩΡΓ Ι ΟΥ ΣΤΕ ΛΛΑ ΦΩΤΟΓ Ρ. & ΟΠΤΙ ΚΟΑΚΟΥΣΤ. ΤΕ ΧΝΩΝ ΤΕ Ι ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΙ ΟΛΑΣ ΜΙ ΧΑΗΛ ΠΟΛ. ΔΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΡΓ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ Γ Ε ΩΡΓ Ι ΟΣ ΠΟΛ. ΔΟΜΙ ΚΩΝ Ε ΡΓ ΩΝ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕ Ι ΝΗ Γ Ε ΩΤΕ ΧΝ. & ΠΕ ΡΙ Β. ΤΕ Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΚΟΖΑΝΗ)
ΝΙ ΚΟΛΑϊ ΔΗΣ Ε ΛΕ ΥΘΕ ΡΙ ΟΣ ΔΑΣΟΠΟΝΙ ΑΣ & ΔΙ ΑΧ/ ΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕ ΡΙ Β. ΤΕ Ι ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΞ Ι ΤΑΝΗ ΘΕ ΟΔΩΡΑ ΤΥΠΟΠ. & ΔΙ ΑΚ. ΠΡΟϊ ΟΝΤ. ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ ( ΚΑΤΕ ΡΙ ΝΗ)
ΛΥΜΠΕ ΡΗ ΑΡΤΕ ΜΙ Σ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΤΣΙ ΤΛΑΚΙ ΔΗΣ Ι ΩΑΝΝΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓ Ι ΑΣ ΤΕ Ι ΣΕ ΡΡΩΝ
ΠΑΠΠΑ Ε ΛΕ ΝΗ ΤΕ ΧΝ. ΑΛΙ Ε Ι ΑΣ ΥΔΑΤ. ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ ( ΜΟΥΔΑΝΙ Α)
ΚΑΡΒΕ ΛΕ ΑΣ ΠΑΝΑΓ Ι ΩΤΗΣ ΦΥΤΙ ΚΗΣ ΠΑΡΑΓ ΩΓ ΗΣ ΤΕ Ι ΘΕ Σ/ ΝΙ ΚΗΣ
ΠΑΛΑΤΣΟΓ ΛΟΥ ΑΛΕ Ξ ΑΝΔΡΑ ΦΥΤΙ ΚΗΣ ΠΑΡΑΓ ΩΓ ΗΣ ΤΕ Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕ Δ. ( ΦΛΩΡΙ ΝΑ)
ΠΑΠΠΟΥΤΣΙ ΔΗΣ ΛΕ ΩΝΙ ΔΑΣ ΖΩΙ ΚΗΣ ΠΑΡΑΓ ΩΓ ΗΣ ΤΕ Ι ΔΥΤ. ΜΑΚΕ ΔΟΝΙ ΑΣ ( ΦΛΩΡΙ ΝΑ)
5
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
c
m
y
k
150 μαθητές του
δημοτικού διακρίθηκαν
στις εξετάσεις για τους
τίτλους γλωσσομάθειας
στην αγγλική γλώσσα
Δεκάδες μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης πιστοποίησαν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσ-
σα και κατέκτησαν τους αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας
STARTERS, mOVERS και FLyERS. Τα ποσοστά επιτυχίας τους
παρουσιάζουν κάθε χρόνο αυξητική τάση, γεγονός που αποδει-
κνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται σ’ αυτόν τον τομέα
στο Ελληνικό Κολλέγιο, ξεκινώντας από τις μεγάλες τάξεις του
Νηπιαγωγείου.
Οι πτυχιούχοι μαθητές του Δημοτικού μας είναι οι παρακάτω:

S T AR T E R S
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Ι., ΤΥΡΠΕΝΟΥ Χ., ΜΕΛΛΟΣ Χ.,
ΒΥΖΑΣ Γ., ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ Α., ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ Α., ΔΕΔΟΥΣΗ Ε., ΒΑΝΙΑ Α., ΔΑΦΝΙΩΤΗ Ε.,
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Χ., ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ Μ., ΣΙΔΕΡΗ Μ., ΣΙΜΟΥ Π., ΣΟΥΚΙΑΣ Χ., ΝΙΚΗΤΑΣ Σ.,
ΤΕΡΖΗ Μ., ΓΚΑΛΦΑΣ Μ., ΠΟΛΙΤΗΣ Φ., ΣΑΝΚΟΒΙΤΣ Β., ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Μ., ΤΣΑΤΑΡΩΝΗΣ
Μ., ΗΛΙΑΣ Ι., ΚΑΒΟΥΡΗΣ Β., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Α., ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ι., ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ Δ.,
ΠΑΣΒΑΝΤΗ Α., ΒΑΛΑΗΣ Π., ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΓΟΥΛΑ Α., ΝΙΚΟΛΑϊΔΗΣ Χ., ΓΛΥΚΑ Μ., ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ Π., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Σ., ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ Ε., ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ Λ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Σ., ΑΡΑΠΧΑΤΖΗΣ Β., ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Σ., ΤΣΟΥΤΑΝΗΣ Γ., ΝΑΖΙΡΟΓΛΟΥ Χ., ΠΑΤΣΙΑΛΑ Α., ΣΤΥΛΟΣ Φ., ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Μ.,
ΣΑΧΠΕΛΙΔΗΣ Ν., ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α., ΣΟΥΡΑΒΛΑ Γ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ.,
ΔΟΝΤΣΙΟΥ Ε., ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Μ., ΜΩΡΑϊΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ Κ., ΛΑΜΠΡΟΥ
Δ., ΧΑΝΟΥ Ε., ΙΣΜΑΗΛ Ν., ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ Κ., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν., ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ.,
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.

ΜΟV E R S
ΛImANTZAkH - ΞANΘOΠOyΛOy B., TΣAΛΔAPH A., PAkH Λ., ΓPHΓOPIAΔHΣ Σ.,
ΣTOyΓkAΣ E., kOyPIAΣ Γ., ΣIATPA k., kAϊTATZHΣ m., ΔAPΔAΣ A.,
ΞANΘOΠOyΛOy k., ΠAΠAΔOΠOyΛOy Σ., ZHkIΔHΣ m., ΠAΠAΔOΠOyΛOΣ
X., mΠATZAkA P., ΠOZATZIΔHΣ Σ., EmmANOyHΛIΔOy Λ., mHTΣIkAPHΣ Π.,
mOyZAkIAPH m., TPOyΛΛOΣ X., XATZHNIkOΛAOy m., ΠAΛIOTZIkA E., mAmIΔAkHΣ I.,
XPIΣTOΓIANNHΣ Γ., ΣTyΛOΣ A., mAkPIΔHΣ Π., ΛAZIΔHΣ Δ., TZITZINIkA A.,
ΘΩmA B., NIkOΛOΠOyΛOΣ X., kOykOyPIkOy E., ΣΠANOΠOyΛOy E.,
kAPBOyNIΔHΣ Γ., ANTΩNIAΔOy - ΛAΠΠA Λ., mIXAHΛIΔHΣ N., mΠAkABOΣ A.,
AΛEΞIOy m., kΩΣTIkIAΔHΣ N., BAΣIΛOΠOyΛOy A., kΩNΣTANTOyΛIAΣ m.,
ΠΛIAmΠA Φ., mΠAΛΛH Δ., kAΦANTAPHΣ N., EyTAΞIA E., EPEmONTH k.,
ANAΣTAΣIOy E., ZHΓOy k., ΓkATZOyΔHΣ-BHkAΣ A., ZAΦEIPOyΔHΣ Δ., mIXAHΛ Δ.,
ΓEΩPΓIAΔHΣ X., BAΛAΣOΠOyΛOy k., ΓEΩPΓIAΔHΣ Δ., IΩANNIΔHΣ A., ΔEPmENTZHΣ Σ.,
ANTIBAΛIΔHΣ I., AΘANAΣIAΔHΣ X., TIAΛIOy O.

F L Y E R S
XATZHANTΩNIOy A., TΣAPOyXAΣ A., TΣImINO m., AΛEΞANΔPOΠOyΛOΣ A.,
mAΣTOPHΣ E., kAPAΦOyΛIΔHΣ A., ΣTEΦANIΔOy I., OIkONOmIΔHΣ Π.,
BENIANAkHΣ Θ., ΓkOΣIOy A., TPImH A., ΠETPIΔOy E., ΦΩTIAΔHΣ - kAPPAΣ Σ.,
NTOTΣH Π., ΣHmAΔOΠOyΛOy Φ., ΣAmAPAΣ A., ZAXAPIAΔOy E., BAmBAkIΔOy Π.,
ΣAmOyPHΣ H., ΠAZAPOyΛA m., ΣΠyPIΔOΠOyΛOy E., BOyPΛIΩTHΣ H., HΛIAΔHΣ N.,
kENANOΓΛOy B., ΛAΠΠAΣ B., ΣAPOΓΛOy Λ., ΠAΠAΔOΠOyΛOy A., mΠATΣAPAΣ I.,
XATZH Γ., kENANIΔOy k., kATΣANOy k.
6
c
m
y
k
c
m
y
k
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
«ΑΝ ΗΜΟΥΝ ψΑΡΙ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν στον Πανελλή-
νιο Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Δημιουργίας τον Απρίλιο του 2005,
που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Οι μικροί μας καλλιτέχνες δημιούργησαν, με ευαισθησία και φα-
ντασία, πρωτότυπα και καλαίσθητα έργα ζωγραφικής και κολάζ.
Τα έργα των παιδιών εκτέθηκαν στην Αθήνα σε εκδηλώσεις αφι-
ερωμένες στο περιβάλλον.
Βραβευθέντες μαθητές
ΓΟΥΑΝΓΚ ΛΙΖΑ, ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΥΣΑ,
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΣΤΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΤΑΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΤΣΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΚΟΝΤΟΥ-ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΑ, ΠΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑϊΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δύο μαθήτριες του Δημοτικού, η Σοφία Παπασπυροπούλου της
Στ΄ τάξης και η Μαρία Μουζακιάρη της Ε΄ τάξης, κατέθεσαν τις δύο
από τις τρεις καλύτερες εκθέσεις στο διαγωνισμό της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής με θέμα: «Ο ρόλος των Ολυμπιακών Αγώ-
νων στη σύγχρονη εποχή». Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δεκάδες
μαθητές απ΄όλη την Ελλάδα και η επιλογή των καλύτερων εργασιών
έγινε από τριμελή επιτροπή σχολικών συμβούλων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
BΡΑΒΕΙΟ
ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ZΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
Βραβείο ζωγραφικής απέσπασε ο μαθητής της B’ Δημοτικού, E. Aναστασιάδης στον Διεθνή Διαγωνι-
σμό Zωγραφικής, που προκήρυξε το «Ίδρυμα Φίλων Mελίνα Mερκούρη».
Στον διαγωνισμό με θέμα «Tο Nερό. Θάλασσες, Λίμνες, Ποτάμια, Πηγές, Φυσικό Περιβάλλον», συμ-
μετείχαν 54 σχολεία από 7 χώρες ενώ υποβλήθηκαν 6.55 ζωγραφιές! H έκθεση με τις ζωγραφιές
των επιτυχόντων μαθητών θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τον ερχόμενο mάρτιο.
ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μια μία ακόμη χρονιά μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης διέπρεψαν
στο μαθητικό διαγωνισμό Φυσικής, που διοργάνωσε το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ένω-
σης Ελλήνων Φυσικών.
Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια της Ε’ τάξης Γαρυφαλλιά Εμμανουηλίδου απέσπασε το πρώτο βραβείο,
ενώ τιμητικοί έπαινοι δόθηκαν στους μαθητές Χρήστο Αντιβαλίδη της Ε΄ τάξης και Ηλία Σαμούρη της
Στ΄ τάξης.
7
c
m
y
k
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
ΤAΣΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΣΚΑΚΙΣΤEΣ ΠΑΓΚOΣΜΙΑΣ
ΕΜΒEΛΕΙΑΣ
Με ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα
Σκακιού, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων - Νεανίδων και
στο Πανελλήνιο Νεανικό Πρωτάθλημα έκλεισαν τη χρονιά που μας
πέρασε οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Τάσος
και Κατερίνα Παυλίδη.
Η 2χρονη Κατερίνα ισοβάθμησε στην 7η θέση σε σύνολο 9
κοριτσιών απ’ όλο τον κόσμο, που συμμετείχαν στην κατηγο-
ρία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Παράλληλα,
ο 4χρονος αδελφός της Τάσος, αγωνιζόμενος με παιδιά πολύ
μεγαλύτερα, ηλικίας ετών, κατέλαβε την τιμητική 40η θέση σε
σύνολο 70 παικτών.
Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων η Κατερίνα έχασε το
μετάλλιο μόλις στον ένατο και τελευταίο γύρο, ενώ στο Πανελλήνιο
Νεανικό Πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στην Ερμιόνη Αρ-
γολίδας, ο Τάσος αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωτα-
θλητής και η Κατερίνα για πέμπτη χρονιά κατέλαβε την πρώτη θέση
στην κατηγορία της.
ΑΡΕΤΗ & ΤΟΛΜΗ
για την ευλογία του Τιμίου Σταυρού
Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θάνος Παπα-
νικολάου, επιδεικνύοντας απίστευτο κουράγιο και θέληση, τόλμησε
να διεκδικήσει την ευλογία του Τιμίου Σταυρού κατά τη διάρκεια
του καθαγιασμού των υδάτων στην Καλαμαριά και τα κατάφερε!
Βουτώντας στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού, αψήφησε το κρύο
και διεκδίκησε με επιτυχία, ανάμεσα σε πολλούς τολμηρούς κολυμ-
βητές. τη διάκριση. Στη φωτογραφία, δέχεται τα συγχαρητήρια των
θρησκευτικών και πολιτικών αρχών του Δήμου Καλαμαριάς.
ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Έξι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης βραβεύθηκαν για το λογοτεχνικό έργο τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Λογοτεχνών. Στη φωτογραφία διακρίνονται από
αριστερά οι Λ. Θυμνιούδη, Δ.Καλλιπολίτη, Α. Τζελέπη, Π. Τσακαλί-
δης, Δ. Φιλιππίδου και Μ.Βαρσαμά.

c
m
y
k
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ενα μετάλλιο και πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις της τελικής
κατάταξης ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών της αντιπρο-
σωπευτικής ομάδας μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, που έλαβε μέρος στο πρω-
τάθλημα αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.
Στον αγώνα απόστασης 000 μ., ο μαθητής της Στ΄τάξης Χρή-
στος Γεωργιάδης κατέλαβε την τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο),
ενώ ο μαθητής της Στ΄τάξης Χαράλαμπος Παπαδόπουλος κα-
τέλαβε τη 2η θέση στην τελική κατάταξη, σε σύνολο 76 συμ-
μετοχών. Στον αντίστοιχο αγώνα των κοριτσιών, η μαθήτρια της
Ε΄τάξης Άννα Νίκη Σταμολάμπρου κατέλαβε την 6η θέση της
τελικής κατάταξης, σε σύνολο 52 συμμετοχών και έθεσε σοβαρή
υποψηφιότητα για ένα μετάλλιο στην διοργάνωση της επόμενης
σχολικής χρονιάς.
ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΒΟΛΕϊ & ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Με απώτερο στόχο την κατάκτηση για ακόμη μία χρονιά των πα-
νελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων, οι ομάδες βόλεϊ των αγο-
ριών και χάντμπολ των κοριτσιών κατέκτησαν τα αντίστοιχα πρω-
ταθλήματα Ανατολικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η ανανέωση
που πραγματοποιήθηκε φέτος και στις δύο ομάδες δεν επηρέα-
σε την απόδοσή τους και προκρίθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο
στην επόμενη φάση των σχολικών πρωταθλημάτων.
Η ομάδα βόλεϊ των αγοριών αποτελείται από τους μαθητές:
Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ. Α. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ
Ν. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
Θ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Χ. ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ
Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. ΚΩΤΣΙΚΑΣ, Δ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ
Ν. ΔΟΓΑΡΗΣ, Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Π. ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
Α. ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ.
Η ομάδα χάντμπολ των κοριτσιών αποτελείται από τις μαθήτριες:
Τ. ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΥ, Γ. ΙΤΤΕ, Π. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΟΥ
Α. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, Ν. ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ, Ε. ΣΕϊΡΕΚΙΔΟΥ
Ε. ΖΕΡΒΑΚΗ, Ι. ΦΟΥΝΤΑ, Α. ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ
Μ. ΠΡΙΤΣΟΥ, Μ. ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ, Κ. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΙΒΟΥΣ
Η αριστούχος μαθήτρια του Λυκείου Μαρία - Ελένη Μιχαηλίδη
κατέκτησε δύο αργυρά μετάλλια στους Παμμακεδονικούς αγώνες
στίβου παίδων - κορασίδων, που διοργάνωσε η Ένωση Αθλητικών
Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλονίκης
9
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
Πρώτη νικήτρια στο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι Ανατολι-
κής Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε η μαθήτρια της Β΄ Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Αντύπα. Η παραπά-
νω επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων,
ατομικών και ομαδικών, που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια οι
μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Άρης Εμμανουλούδης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε για ένα ιδιαίτερα επιμελη-
μένο άρθρο του στο αθλητικό περιοδικό Sporty, επιδεικνύοντας
σπάνιες ικανότητες στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων. Το
αποτέλεσμα είναι ότι συνεργάζεται πλέον τακτικά με το περιοδικό
και προσδοκά μία λαμπρή καριέρα στο χώρο της δημοσιογραφί-
ας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Εμμανουλούδης είναι ενεργό
και δραστήριο μέλος του club δημοσιογραφίας του Γυμνασίου και
συμμετέχει στην προβολή των δραστηριοτήτων του σχολείου.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ομάδα μαθητών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσα-
λονίκης συμμετείχε στους φετινούς αγώνες Επιχειρηματολογίας
και Αντιλογίας. Την ομάδα αποτελούσαν τέσσερις μαθητές και
συγκεκριμένα οι Τσακαλίδης Π., Βάκκου Δ., Τασιούκα Ε. και Δή-
μου Ι., στους οποίους απονεμήθηκε έπαινος συμμετοχής στους
αγώνες. Την οργάνωση και την παρουσίαση της ομάδας επιμε-
λήθηκαν οι καθηγήτριες του Λυκείου κ.κ. Ελένη Γιαννατσούλια και
Ρέα Σταματέλου.
ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η Αθηνά Παπαδοπούλου, μαθήτρια της ΣΤ΄ του Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε σε διαγωνισμό,
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ 2005», που
διοργάνωσε το Μουσείο και Ακαδημία Παιδικής Τέχνης της Ξάν-
θης. Η μαθήτρια συμμετείχε στο διαγωνισμό φτιάχνοντας μία παιδι-
κή κούκλα, την οποία κατασκεύασε με φαντασία, μεράκι και ιδιαίτερη
τεχνική.
20
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
mεγάλη διάκριση πέτυχε ο Αλέξιος Μπρέζας, μαθητής της Γ΄ Γυ-
μνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στον 18
ο
Πανελ-
λήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, που διοργάνωσε το υπουργείο
Παιδείας. Ο μαθητής του Ελληνικού Κολλεγίου προκρίθηκε στη Γ΄
φάση του διαγωνισμού, όπου ξεχώρισαν οι 25 καλύτεροι διαγω-
νιζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι για τους μαθητές
Λυκείου, που έχουν προκριθεί σε αυτή τη φάση, υπάρχει η δυνα-
τότητα συμμετοχής τους στην Ολυμπιάδα και Βαλκανιάδα Πληρο-
φορικής.
ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ
Ολοκληρώθηκε στις 6 και 7 Απριλίου 2006 στη Λεπτοκαρυά-
Πιερίας, το 18ο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. O μα-
θητής του Γυμνασίου του Ελλληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Παυλίδης τερμάτισε αήττητος και αναδείχτηκε για
πέμπτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας.
Πρωταθλήτρια Ελλάδας στην Α' Γυμνασίου αναδείχθηκε και η
μαθήτριά μας Αικατερίνη Παυλίδου, η οποία κατετάγη τέταρτη
στη γενική κατάταξη και πρώτη σε σχέση με τις μαθήτριες της
Α΄Γυμνασίου. Ας σημειωθεί ότι η Αικατερίνη Παυλίδου ανακη-
ρύσσεται συνεχώς πρωταθλήτρια στην τάξη της τα τελευταία
επτά χρόνια!
Την επιτυχία των αδελφών του (Τάσου και Κατερίνας) ακολού-
θησε ο μικρότερος Παύλος Παυλίδης, ο οποίος αν και προνήπιο
αγωνίστηκε στην κατηγορία των νηπίων και κατετάγη 6
ος
, σημειώ-
νοντας 6 βαθμούς (6 νίκες και ήττες) σε 9 αγώνες.
Τα τρία αδέλφια συμμετείχαν και στο 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟ-
ΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ, που διεξήχθη στην Καλλιθέα
Χαλκιδικής από 25 Απριλίου έως Μαΐου 2006 με τη συμμετο-
χή 20 παιδιών από 25 χώρες στις κατηγορίες 7,9,,,5, ετών
αντίστοιχα.
Η Αικατερίνη Παυλίδου ισοβάθμησε στην η θέση με τη Μολ-
δαβή μαθήτρια Bulmaga Irina, αλλά στερήθηκε τον τίτλο της πα-
γκόσμιας πρωταθλήτρις, μετά την άρση ισοβαθμίας και κατέλαβε
τη 2η θέση-αργυρή στα κορίτσια στην κατηγορία κάτω των
ετών, σημειώνοντας 6 βαθμούς (4 νίκες,4 ισοπαλίες, ήττα) σε
9 αγώνες.
Ο Αναστάσιος Παυλίδης, στην κατηγορία κάτω των 5 ετών, κα-
τέλαβε την η θέση, σημειώνοντας 5,5 βαθμούς(4 νίκες, ισο-
παλίες, 2 ήττες) σε 9 αγώνες.
Ο μικρότερος σε ηλικία μαθητής του πρωταθλήματος, ο πεντά-
χρονος Παύλος Παυλίδης κατέλαβε την 6η θέση στην κατηγορία
κάτω των 7 ετών, σημειώνοντας βαθμούς( νίκες, 5 ήττες) σε
αγώνες.
ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
Η Σοφία Λαγούδη, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησε τη χώρα μας στις εργα-
σίες του περιφερειακού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου Νέων, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία. Η μαθήτρια
του Ελληνικού Κολλεγίου επιλέχθηκε από ειδική επιτροπή και
κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ανέπτυξε στην
αγγλική γλώσσα, ομιλία σχετική με το ρατσισμό στα σπορ. Τη
μαθήτρια συνόδεψε η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας κ. Λίνα
Κιόρογλου.
2
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
O Γιώργος Τζιτζινίκας και ο Λευτέρης Μαστόρης, μαθητές της
Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσα-
λονίκης, βραβεύθηκαν για τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας. για την Ασφά-
λιση και την Αποταμίευση.
ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ
ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
Ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου Γεώργιος Χατζηβαμβάκης κατέκτησε
το πρώτο βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης, που διοργά-
νωσαν ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού Δήμο Θεσσαλονίκης και οι εκδόσεις «Μπίμπης». Η
απονομή των βραβείων έγινε στο Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσα-
λονίκης και εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΣτ΄ Πνευμα-
τικός Μάιος: Η πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης».
Από το Λύκειο διακρίθηκαν οι μαθητές Δ. Κουρτίδης, Μ. Βαρσαμά,
Δ. Καλλιπολίτη, Μ. Τσάκωνα, Γ. Βουγιούκα, Λ. Θυμνιούδη, Π. Τσα-
καλίδης, Μ. Βρεττάκου, Α. Τζελέπη και Δ. Φιλιππίδου.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Πέντε μαθητές της ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου του Ελληνικού
Κολεγίου Θεσσαλονίκης διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό
με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα του παιδιού».
Οι μαθητές Λήδα Μπαζογιάνη, Δημήτρης Μιχαήλ, Χρήστος Γε-
ωργιάδης, Δημήτρης Γεωργιάδης και Γιώργος Σταμολάμπρος, με
υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγλικών Π.Τετράδη, κατασκεύασαν
μία αφίσα, που απεικονίζει το δικαίωμα των παιδιών να μην απο-
χωρίζονται από τους γονείς τους, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, απέσπασαν έπαινο
οι Μ. Καϊταζής, Ρ. Μπατζάκου, Σ. Γριγοπούλου, Κ.Ξανθοπούλου
και Σ. Παπαδοπούλου.
22
c
m
y
k
ΒρΑΒΕυΣΕΙΣ
δΙΑΚρΙΣΕΙΣ
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Έπαινο απέσπασαν οι μαθητές που συμμετείχαν, με συγγραφή
ενός παραμυθιού, στον 5
ο
Διαγωνισμό Παραμυθιού και Ιστορι-
ών Φαντασίας. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το περιοδικό
kid’s Fun και η κριτική επιτροπή συστάθηκε με τη συμμετοχή πέ-
ντε κορυφαίων ελλήνων συγγραφέων παιδικών βιβλίων.
ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΗ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Tο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μοίρασε επαίνους σε 20 μαθητές
και μαθήτριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, οι οποίοι συμμε-
τείχαν στη σκυταλοδρομία ανάγνωσης, που ξεκίνησε με την έναρ-
ξη της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν τη
λήξη της. Νικήτριες αναδείχθηκαν οι μαθήτριες Έλενα Ραντοσά-
λεβιτς της Γ΄ Δημοτικού και Ισμαήλ Ναρτίν της Ε΄ Δημοτικού.
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματός μας είναι η πα-
ρότρυνση των παιδιών στη φιλαναγνωσία και η επιβράβευσή τους
για τη συμμετοχή τους στη σκυταλοδρομία ανάγνωσης, ώστε να
διαβάσουν όσο το δυνατό πιο πολλά εξωσχολικά βιβλία.
ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στο πλαίσιο του 13
ου
Διαγωνισμού
Μαθητικών Εντύπων, βράβευσε με έπαινο τους μαθητές της Στ’
Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, για την έκ-
δοση μιας υπέροχης εφημερίδας, γραμμένης εξ ολοκλήρου στην
αγγλική γλώσσα.
ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού Αθηνά Γούλα απέσπασε το πρώ-
το βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό των Lions με θέμα «Ειρήνη
χωρίς σύνορα».
2
c
m
y
k
c
m
y
k
ΓυΜΝΑΣΙΟ
ΛυΚΕΙΟ
Ο Εκπαιδευτικός Οργανισμός “Ελλη-
νικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης” με εκπαι-
δευτική δυναμική και παιδαγωγική δράση,
σέβεται τα ιδανικά, τα οράματα ζωής και τις
επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών
του Γυμνασίου και Λυκείου, αφυπνίζοντας
το αγωνιστικό τους σθένος, με αποτέλεσμα
όχι μόνο την αθρόα εισαγωγή στις υψηλό-
βαθμες σχολές των Πανεπιστημίων της χώ-
ρας μας, αλλά δίνοντας παράλληλα και τα
κατάλληλα εφόδια και γνώσεις για τη δημι-
ουργία άξιων επαγγελματιών. Οι κατάλλη-
λοι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί
ενισχύουν τα αποτελέσματα της μάθησης.
Έτσι, η σύνδεση της διδασκαλίας με την κα-
θημερινή ζωή συμβάλλει στην ενεργοποίηση
του μαθητή και γίνεται πιο αποτελεσματική
όταν επικεντρώνεται σε βασικές έννοιες και
αντιλήψεις και όχι στην απλή μεταβίβαση
πληροφοριών.
Δια…μορφώνει ανθρώπους
24
c
m
y
k
c
m
y
k
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
στοχεύει στη διερεύνηση των νοητικών
δυνατοτήτων του εφήβου και στη δια-
πλάτυνση των πνευματικών του οριζό-
ντων καθώς επίσης και στην υλοποίηση
των επαγγελματικών προσδοκιών και
στόχων του. Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να μιλούμε για παροχή γνώσεων
που αφορούν το μαθητόκοσμο του Γυ-
μνασίου και τα προβλήματά του.
Το Ελληνικό Κολλέγιο δεν παρέχει στεί-
ρες γνώσεις που απομακρύνουν τον
σύγχρονο νέο από το σχολείο. Με άρι-
στα καταρτισμένους καθηγητές και σύγ-
χρονα υλικά υποδομής αλλά και με νέες
μεθόδους διδασκαλίας βρισκόμαστε
δίπλα στον έφηβο μαθητή, κατανοώντας
τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ηλι-
κίας του και παρέχοντάς του κάθε είδους
βοήθεια. Κάθε μαθητής για εμάς είναι μια
ξεχωριστή, μοναδική προσωπικότητα και
έτσι αντιμετωπίζεται. Οι διακρίσεις των
μαθητών είναι συνεχείς. Οι μαθητές μας
κατέκτησαν βραβεία και επαίνους στους
Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνι-
σμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας,
Λογοτεχνίας, Καλλιτεχνικών Αγώνων,
συμμετείχαν με επιτυχία στη Βουλή των
Εφήβων και κατέκτησαν Πανελλήνια
Σχολικά Πρωταθλήματα στον αθλητι-
σμό. Αυτές οι πρωτιές επιβεβαιώνουν ότι
το Ελληνικό Κολλέγιο κατέχει επάξια την
πρώτη θέση σε βραβεύσεις, επαίνους και
διακρίσεις!
25
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
c
m
y
k
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚO ΤΑΞIΔΙ
ΣΤΟ cERN
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για το παγκόσμιο έτος Φυσικής
2005, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με τη
συνοδεία καθηγητών του σχολείου και του Αριστοτέλειου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης,
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό
κέντρο Φυσικής, το CERN (European Organization for Nuclear), το
οποίο βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας.
Ερέθισμα για το σημαντικό αυτό εκπαιδευτικό γεγονός αποτέ-
λεσε το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης «Ανοικτές Θύρες», κατά το οποίο οι μαθητές του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν όλα τα ερ-
γαστήρια και τους χώρους έρευνας του τμήματος Φυσικής,
ενώ παράλληλα τους δοθηκε η ευκαιρία να μετέχουν σε διά-
φορες πειραματικές εφαρμογές.
Κατά την επίσκεψη στο cERN οι μαθητές μετείχαν σε ανοικτή
συζήτηση με ερευνητές του Κέντρου, καθώς και σε περιήγηση
στους χώρους έρευνας και πειραμάτων. Παράλληλα, κατόπιν
ειδικής άδειας που δόθηκε από τον επικεφαλή του ερευνητικού
προγράμματος, επισκέφθηκαν το υπόγειο τούνελ, στο οποίο
ανακατασκευάζεται ο επιταχυντής LHcb. Το παραπάνω ερευνη-
τικό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες επιστημο-
νικές προσπάθειες, που υλοποιείται με τη συνεργασία εκατοντά-
δων επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων και από όλα τα μέρη
της Γης. Οι απαντήσεις που θα δοθούν με την υλοποίηση των
προγραμμάτων θα μας φέρουν πιο κοντά στη γνώση για τη δη-
μιουργία του Σύμπαντος.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την υπο-
στήριξη της Διεύθυνσης του Ελληνικού Κολλεγίου και υλοποιήθηκε
με την ενεργό συμπαράσταση και παρουσία του επίκουρου καθηγη-
τή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Ασημέλλη
και της καθηγήτριας Φυσικής του Γυμνασίου - Λυκείου του Ελληνι-
κού Κολλεγίου κ. Ε. Μπίζα. ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει ένα διευρυμένο
πρόγραμμα εκπαιδευτικών εξορμήσεων στο εξωτερικό. Οι εξορ-
μήσεις αυτές διοργανώνονται από το τμήμα ξένων γλωσσών και τα
τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιστημονικών εκπαιδευ-
τικών προγραμμάτων του Γυμνασίου - Λυκείου.
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η εκπαιδευτική εκδρομή στο
Λονδίνο, με τη συμμετοχή τριάντα και πλέον μαθητών του Γυμνα-
σίου - Λυκείου. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η εμβά-
θυνση στην αγγλική γλώσσα, μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων, με
πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά.
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν
τη Βουλή των Κοινοτήτων, το παλάτι του Μπάκινχαμ, τον Πύργο του
Λονδίνου, το Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο Κέρινων Ομοιομά-
των, το Πλανητάριο, την πανεπιστημιούπολη του Κέμπριτζ και πολλά
άλλα αξιοθέατα της Βρετανικής πρωτεύουσας.
τ
Α

Ν
Ε
Α
26
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
c
m
y
k
ΣΥΜΜΕΤΟΧH ΣΤΟ
ΕΥΡΩΠΑϊΚO ΠΡOΓΡΑΜΜΑ
«Από την Ευρώπη στον Ινδικό Ωκεανό -
Μέγας Αλέξανδρος»
Oμάδα μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο
πλαίσιο της συμμετοχής της στις εργασίες του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «comenious», με θέμα «Aπό την Eυρώπη στον Iνδικό
Ωκεανό - mέγας Aλέξανδρος», επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλη-
σης των τοπικών πολιτικών και εκπαιδευτικών αρχών, την πόλη
Parcedes de coura, στην περιοχή Πόρτο της Πορτογαλίας. Οι
μαθητές φιλοξενήθηκαν από το Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος
εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ήθος και τις γνώσεις των
μαθητών της ελληνικής αποστολής και εξέφρασε την επιθυμία να
επισκεφθεί το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, όταν το επιτρέ-
ψουν οι υποχρεώσεις του.
Οι μαθητές μας γνώρισαν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα,
τις υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής των πορτογάλων μαθητών.
Ακόμη συμμετείχαν σε σεμινάρια πληροφορικής, στα οποία και
διακρίθηκαν, ενώ παρακολούθησαν παράσταση θεάτρου σκιών
και παραδοσιακών χορών.
Τέλος, ξεναγήθηκαν στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας και σε
γειτονικές περιοχές της Ισπανίας.
Την αποστολή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συνόδευ-
σαν οι καθηγήτριες κ.κ. Β. Μαμούκαρη και Σ. Αθανασάκη.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Γ
υ
Μ
Ν
Α
Σ
Ι
Ο
υ

-
Λ
υ
Κ
Ε
Ι
Ο
υ
ΕΞΟΡΜΗΣΗ ΣΤΗ ΓΕΝΕΥΗ
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει ένα διερυμένο
πρόγραμμα εκπαιδευτικών εξορμήσεων στο εξωτερικό. Στο πλαί-
σιο αυτών των δρατηριοτήτων εντάσσεται και η ξενάγηση στη Γε-
νεύη της Ελβετίας.
Οι μαθητές του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, οι οποίοι έλα-
βαν μέρος στην αποστολή επισκέφθηκαν την παλιά πόλη της Γε-
νεύης, το πανεπιστήμιο, τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο, θαύ-
μασαν τον ονομαστό υδάτινο πίδακα της λίμνης, επισκέφθηκαν
το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού και το κτίριο των Ηνωμένων
Εθνών κι έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο cERN,
που είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο Φυσικής στον κό-
σμο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυ-
ρού, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου παρακολούθησαν ενημε-
ρωτική ταινία για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού από τον Ερρίκο
Ντυνάν και ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Μουσείου, όπου θαύ-
μασαν χιλιάδες εκθέματα, όπως ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό του
ου και του 2ου παγκόσμιου πολέμου, κάρτες αιχμαλώτων πολέμου
και εξαφανισθέντων ατόμων, φωτογραφικό υλικό από τη δράση του
Ερυθρού Σταυρού, ευχετήριες κάρτες ασθενών κ.ά.
27
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Tο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό σχολείο
της Βόρειας Ελλάδας που έλαβε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα
πραγματοποίησης πειραμάτων Φυσικής εξ’ αποστάσεως, με χρήση
τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Ανάδοχος του προγράμ-
ματος είναι ο φορέας Hypertech και το πρόγραμμα πραγματοποι-
είται σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, μα-
θητές του Γυμνασίου και Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εικονικά
πειράματα Φυσικής, να αλλάζουν τα δεδομένα και να ελέγχουν τα
αποτελέσματα. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να
κατανοήσει τη διδαχθείσα ύλη και φυσικά να βελτιώσει την επίδοσή
του στο μάθημα της Φυσικής.
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α
«ΑΝΟΙΚΤΕΣ ΘΥΡΕΣ» ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓIΟΥ ΣΤΟ Α.Π.Θ.
Στο πλαίσιο του εορτασμού για το Παγκόσμιο Έτος Φυσικής 2005,
δεκάδες μαθητές της Θετικής & Tεχνολογικής Κατεύθυνσης Β’ και
Γ’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε
εργαστηριακές ασκήσεις & εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Tμήμα
Φυσικής του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, παρακολούθησαν ενημερωτικές διαλέξεις, με θέματα
σχετικά με την ιστορία, τα ερευνητικά προγράμματα και τα προ-
γράμματα διδασκαλίας του τμήματος.
2
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
c
m
y
k
Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ
& ΕΝΤΕΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ
ΤΗΣ Δ.Ε.Θ.
Η ομάδα παραδοσιακής και έντεχνης ελληνικής μουσικής, υπό τη
διεύθυνση του καθηγητή Μουσικής κ. Π. Μιχαηλίδη, υποστήριξε
καλλιτεχνικά τα εγκαίνια του περιπτέρου του Οργανισμού Σχολικών
Κτηρίων, που συστήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και ο Υφυ-
πουργός κ. Γ. Καλός.
Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΖΑΝΗ
Tα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συναυλίας που έδωσαν στο Πολι-
τιστικό Κέντρο του Άργους Ορεστικού, υπό τη διεύθυνση του μα-
έστρου κ. Μ. Κζούνια, συμμετείχαν σε μία σειρά άλλων δραστηρι-
οτήτων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η επίσκεψη στην πόλη της
Καστοριάς.
Εκεί, τα μέλη της αποστολής απόλαυσαν μία υπέροχη περιήγηση
στην ομώνυμη λίμνη, επισκέφθηκαν το Ναυτικό Όμιλο της Κα-
στοριάς, την Κοζάνη, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής και
τον υγροβιότοπο του Αγίου Νικολάου Νάουσας.
Στη συνέχεια της εξόρμησης επισκέφθηκαν το Λαογραφικό, Ιστορι-
κό Μουσείο καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κοζάνης,
απ’ όπου και το φωτογραφικό στιγμιότυπο.
mΕ ΜΕΓΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ
«ΣΤΕΦΘΗΚΕ» Η ΣΥΝΑΥΛΙΑ
ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗΣ
OΡΧΗΣΤΡΑΣ ΤΟΥ EΛΛΗΝΙΚΟΥ
kΟΛΛΕΓΙΟΥ ΣΤΟ ΑΡΓΟΣ
OΡΕΣΤΙΚΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Συμφωνικής
Oρχήστρας του Eλληνικού kολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Πολιτιστι-
κό kέντρο του Άργους Oρεστικού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου
κ. m. kζούνια.
Tο πλούσιο πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε έργα
των συνθετών mozart, Strauss, Vivaldi, Handel, Bizet, Dvorak,
Offenbach, Smetana, Bernstain και Piazzola. Iδιαίτερη εντύπωση
προκάλεσαν τα δύο κοντσέρτα για πιάνο που εκτέλεσε η ορχή-
στρα, J. Hazdn με σολίστ το μαθητή του Γυμνασίου A. Pαμαδανί-
δη και J. S. Bach με σολίστ την πτυχιούχο πιανίστα Bασιλική Zλάτ-
κου, καθώς και το Ragtime Dance “Τhe Entertainer” του S. Joplin
και ο «Συρτός» του m. Xατζηδάκι, σε διασκευή m. kζούνια.
Tην εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντινομάρχης kαστοριάς κ. Π.
kυρκόπουλος, ο Δήμαρχος Oρεστίδος κ. N. Ποτονίδης και πολλοί
εκπρόσωποι πολιτικών και θρησκευτικών φορέων της περιοχής του
Άργους Oρεστικού.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Γ
υ
Μ
Ν
Α
Σ
Ι
Ο
υ

-
Λ
υ
Κ
Ε
Ι
Ο
υ
29
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΣΤΟ 2ο ΔIEΘNEΣ
XOPΩΔIAkO ΦEΣTIBAΛ
TOy O.T.E.
Η Xορωδία του Γυμνασίου - Λυκείου του Eλληνικού kολλεγίου
Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες εμφανίσεις της, έλαβε
μέρος στο 21° Διεθνές Xορωδιακό Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε
από τη Λέσχη Προσωπικού O.T.E. Θεσσαλονίκης.
Tο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαήμερο του
Nοεμβρίου στην αίθουσα τελετών του Aριστοτελείου Πανεπι-
στημίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 26 χορωδιακών σχη-
μάτων από την Eλλάδα και το εξωτερικό.
H Xορωδία του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης, υπό τη Δι-
εύθυνση της κ. M. Mελιγκοπούλου, τραγούδησε με επιτυχία έργα
ελλήνων και ξένων συνθετών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των δι-
οργανωτών και του φιλόμουσου κοινού, που παρακολούθησε τις
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ
ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Παρουσία σημαντικών πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων η
Χορωδία του Δημοτικού και Γυμνασίου, υπό τη Διεύθυνση της
κ. Μ. Μελιγκοπούλου κάλυψε καλλιτεχνικά την τελετή λήξης του
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η τελετή πραγμα-
τοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον και καλύφθηκε από τα
περισσότερα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Στη φωτογραφία, στιγμι-
ότυπο από την εκδήλωση.
Εξάλλου, στις Δεκεμβρίου, η Χορωδία του Δημοτικού και Γυμνα-
σίου έλαβε μέρος με επιτυχία στο 15ο Φεστιβάλ Χριστουγεννιάτι-
κης Μουσικής. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλο-
νίκης στο κινηματοθέατρο “Άνετον”.
... και στην τελετή βράβευσης
των καλύτερων αθλητών της Θεσσαλονίκης
H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο I. Bελλί-
δης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. kατά τη διάρκειά
της ο Δήμαρχος κ. B. Παπαγεωργόπουλος βράβευσε τους καλύ-
τερους αθλητές της Θεσσαλονίκης για το έτος 2005. H χορωδία
και η ορχήστρα του Γυμνασίου - Λυκείου συμμετείχε με μουσικό
πρόγραμμα στην τελετή έναρξης και τραγούδησε τον Oλυμπιακό
Ύμνο στην τελετή λήξης της εκδήλωσης.
«ΦΑΥΣΤΑ» ΤΟΥ ΜΠΟΣΤ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στο πλαίσιο των πολιτιστικων εκδηλώσεων των «Δημητρίων», που
διοργανώνονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, η ομάδα σύγχρονου
θεάτρου του Γυμνασίου - Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης, παρουσίασε με επιτυχία τη «Φαύστα» του Μποστ, σε
σκηνοθεσία της καθηγήτριας κ. Ελ. Κιορπέ.
Ας σημειωθεί ότι το έργο αυτό παρουσιάστηκε και στους πανελλήνι-
ους καλλιτεχνικούς μαθητικούς αγώνες όπου απέσπασε το δεύτερο
βραβείο στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
0
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
c
m
y
k
ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΚΟ
ΕΡΓΟ ΤΟΥ Α. ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ
ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Κ. Δ. ΚΟΣΜΑ
Μία διαφορετική προσέγγιση της διδακτέας ύλης του μαθήματος
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ Λυκείου πραγματοποιήθηκε
από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Δημήτριο Κοσμά, με τη συμμε-
τοχή των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Αφορμή της διάλεξης αποτέλεσε το έργο του Α. Παπαδιαμάντη
«Όνειρο στο κύμα», που αποτελεί αντικείμενο μελέτης των μα-
θητών της Γ’ Λυκείου. Όμως η συζήτηση - διάλεξη επεκτάθηκε
στο σύνολο του έργου του μεγάλου έλληνα λογοτέχνη Α. Πα-
παδιαμάντη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία ιδιαίτερη εποικοδομητική συ-
ζήτηση μεταξύ του κ. Δ. Κοσμά και των μαθητών της Γ’ Λυκείου,
παρουσία του Λυκειάρχη κ. Θ. Χασιώτη και των φιλολόγων καθη-
γητών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Γ
υ
Μ
Ν
Α
Σ
Ι
Ο
υ

-
Λ
υ
Κ
Ε
Ι
Ο
υ
Υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Ε.Μπίζα η περιβαλλοντική
ομάδα του Γυμνασίου – Λυκείου συνέταξε μία σημαντική εργασία
για τη βιοποικιλότητα. Η ραγδαία ρύπανση του περιβάλλοντος, η
μόλυνση των υδάτων και η αλόγιστη χρήση των πρώτων υλών από
τον άνθρωπο οδηγεί σε σοβαρή κρίση τις τροφικές σχέσεις των
ειδών και σε συρρίκνωση της βιοποικιλότητας. Το παραπάνω θέμα
πραγματεύονται στην εργασία τους οι μαθητές της περιβαλλοντικής
ομάδας, που ήδη ανακοίνωσαν τα πρώτα αποτελέσματά της.
ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΔΙΑΛΕΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΙΕΙΝΗ
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Η υγιεινή διατροφή και ο ρόλος του μήλου στο καθημερινό δι-
αιτολόγιό μας ήταν το θέμα της διάλεξης που παρακολούθησαν
οι μαθητές του Γυμνασίου στο αμφιθέατρο «Αιμιλία Ρέτσου» του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές μας ενημερώθηκαν
ακόμη για τα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
Πηλίου και κυρίως τα ομώνυμα μήλα και τα ονομαστά φυρίκια.
Στους μαθητές διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό, ενώ είχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν μήλα ποικιλίας Starking Delicious, που
θεωρούνται από τα καλύτερα του κόσμου.
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας Β’ Λυκείου, μαθητές του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το χώρο υγειο-
νομικής ταφής των απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήμα-
τος Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στους Ταγαράδες.
Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τη σημασία της σωστής δια-
χείρισης των απορριμμάτων, την ανάγκη μείωσης του συνολικού
όγκου τους και τη δυνατότητα επεξεργασίας τους με ανακύκλωση
ή παραγωγή βιοαερίου.

c
m
y
k
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΕΙψΗ ΗΛΙΟΥ
Με αφορμή την πρόσφατη έκλειψη ηλίου, μαθητές του Λυκείου
ενημερώθηκαν για το σπάνιο φυσικό αυτό φαινόμενο από την κα-
θηγήτρια Φυσικής, κ. Εύα Μπόζη. Στη συνέχεια, αφού φόρεσαν ει-
δικά γυαλιά, παρακολούθησαν το φαινόμενο από το προαύλιο του
σχολείου.
Ανάλογη δραστηριότητα οργανώθηκε και στο Δημοτικό του Ελλη-
νικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσα-
λονίκης, με τη συνοδεία καθηγητών του σχολείου και στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών επισκέψεων, βρέθηκαν πρόσφατα στους χώρους
του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από κα-
θηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο εργαστήριο Παλαιο-
ντολογίας του πανεπιστημίου, να παρακολουθήσουν προβολή
σλάιτς και να ενημερωθούν σχετικά με τη δημιουργία και τη γε-
ωλογική εξέλιξη του πλανήτη και την εξέλιξη της ζωής πάνω στη
Γη. Παράλληλα, επισκέφθηκαν το Μουσείο Απολιθωμάτων, όπου
είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σχετικές με την ηλικία
και την ταυτότητα των εκθεμάτων.
Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στις
εγκαταστάσεις του Σεισμολογικού Ινστιτούτου του πανεπιστημί-
ου, όπου τους έγινε επίδειξη των οργάνων, που καταγράφουν τις
σεισμικές δονήσεις.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SOcRATES - cOmENIUS
Ομάδα μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευ-
τικού προγράμματος Socrates-comenius, επισκέφθηκε, κατόπιν
πρόσκλησης, το Πόρτο της Πορτογαλίας και το Targu-Ziu της
Ρουμανίας. Η ομάδα συμμετείχε στο πρόγραμμα, με θέμα τη ζωή
και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ το κεντρικό θέμα της
εργασίας, το οποίο θα αναδειχθεί στη Reunion της Γαλλίας έχει
τίτλο «Από την Ευρώπη στον Ινδικό Ωκεανό». Στόχος του προ-
γράμματος, στο οποίο συμμετέχουν άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες,
είναι η προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η εξάλειψη
τη φοβίας και του ρατσισμού. Υπεύθυνη του προγράμματος και
συνοδός καθηγήτρια ήταν η κ. Β. Μαμούκαρη, σε συνεργασία με
την κ. Μ. Γιαγκούδη και την κ. Ρ. Σταματέλου. Στη φωτογραφία,
στιγμιότυπο από την επίσκεψη στη Ρουμανία.
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
2
c
m
y
k
cD mE ByZANTINH &
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένα cD με βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική κυκλοφόρησε
πρόσφατα, με πρωτοβουλία του καθηγητή Θεολογίας και βυζα-
ντινής και παραδοσιακής μουσικής στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης, κ. Θ. Αθανασιάδη. Στο cD περιέχονται κομμάτια, τα
οποία ερμηνεύει χορωδία μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου, ενώ
παράλληλα τα φωνητικά μέρη των κομματιών συνοδεύουν μουσι-
κά όργανα, όπως κανονάκι, ούτι και κρουστά, τα οποία χειρίζεται
με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία ομάδα μαθητών του Ελληνικού Κολλεγί-
ου Θεσσαλονίκης.
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Γ
υ
Μ
Ν
Α
Σ
Ι
Ο
υ

-
Λ
υ
Κ
Ε
Ι
Ο
υ
ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ
Προσκεκλημένη της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου του
Gratwein στο Granz της Αυστρίας, η χορωδία του Γυμνασίου
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εκ-
παιδευτική εκδρομή στη Βιέννη, το Graz και το Gratwein, καθώς
και συναυλία στο κρατικό θέατρο της πόλης του Gratwein. Τα
μέλη της χορωδίας παρουσίασαν μία συλλογή από έργα σύγ-
χρονων Ελλήνων και ξένων συνθετών και απέσπασαν το θερμό
χειροκρότημα του αυστριακού κοινού για τη μουσικότητα, το λα-
μπερό τους ήχο και τη διαφάνεια των αρμονιών των έργων που
ερμήνευσαν. Μετά το πέρας της συναυλίας, τα μέλη της χορωδί-
ας παρουσίασαν ένα χορευτικό πρόγραμμα, με τον πιο δημοφιλή
ελληνικό χορό, το συρτάκι, ενώ χόρεψαν μαζί με τα παιδιά της
αυστριακής χορωδίας αυστριακούς παραδοσιακούς χορούς.
Τη χορωδία δεξιώθηκε ο Δήμαρχος του Gratwein, ο οποίος
παρακολούθησε τη συναυλία και ενθουσιασμένος προσκάλεσε
τη χορωδία του Ελληνικού Κολλεγίου στο δημαρχείο, όπου έγινε
ερμηνεία σύντομου μουσικού προγράμματος.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ o ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στο
ο
Διεθνές Συμπόσιο Χορωδιακής Μουσικής, που πραγ-
ματοποιήθηκε στην Πάτρα, η διευθύντρια των Χορωδιών του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, κ. Μαρία Μελιγκοπούλου,
παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, την εισήγησή της για τον
ιδανικό τρόπο λειτουργίας των σχολικών παιδικών χορωδιών,
χρησιμοποιώντας ως μοντέλο το πρόγραμμα διδασκαλίας, που
εφαρμόζεται στις χορωδίες του Ελληνικού Κολλεγίου. Η επιτυχία
της εισήγησης ήταν τόσο μεγάλη που της ζητήθηκε να την επα-
ναλάβει για τους συνέδρους, οι οποίοι δεν την είχαν παρακολου-
θήσει την πρώτη φορά. Στην εισήγηση, παρουσιάστηκαν, μεταξύ
άλλων, αποσπάσματα από πρόβες και συναυλίες των χορωδιών
του Ελληνικού Κολλεγίου.

c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ GRATWEIN ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προσκεκλημένη της χορωδίας του Ελληνικού Κολλεγίου, η
χορωδία του Μουσικού Σχολείου του Gratwein επισκέφθηκε τη
Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά της αυστριακής χορωδίας φιλοξενή-
θηκαν από τα μέλη της χορωδίας του Ελληνικού Κολλεγίου και
έδωσαν δύο συναυλίες, μία στο θέατρο του Ελληνικού Κολλεγίου
και μία στις Σέρρες, συμμετέχοντας στο
ο
Χορωδιακό Φεστι-
βάλ Σερρών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη
Θεσσαλονίκη, τα παιδιά της αυστριακής χορωδίας ξεναγήθηκαν
σε ιστορικά μνημεία της πόλης και πραγματοποίησαν ημερήσια
εκδρομή στη Χαλκιδική, όπου επισκέφθηκαν το σπήλαιο των
Πετραλώνων και έκαναν το γύρο της χερσονήσου της Κασσάν-
δρας.
Η επίσκεψη της αυστριακής χορωδίας στη Θεσσαλονίκη έγινε
στο πλαίσιο προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών, που πραγ-
ματοποιεί εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία το Ελληνικό
Κολλέγιο. Η χορωδία του Ελληνικού Κολλεγίου είχε ήδη επισκε-
φθεί την Αυστρία, δίνοντας δύο συναυλίες στο Gratz και στο
Gratwein.
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θεατρικής αγωγής «Ιλιάδος Ίχνευσις», που υλοποιείται σε συνερ-
γασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τελεί υπό την
αιγίδα του ομίλου UNEScO Θεσσαλονίκης. Στόχος του προ-
γράμματος είναι η μύηση των παιδιών στον κόσμο της τέχνης
και συγκεκριμένα του θεάτρου, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
Στη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν από ηθοποι-
ούς του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, σε όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου, αποσπάσματα από διάφορα θεατρικά έργα και
ακολούθησε ενημερωτική συζήτηση.
4
c
m
y
k
ToY
ΓυΜΝΑΣΙΟυ-ΛυΚΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΣυΓχΑρΗτΗρΙΕΣ - ΕυχΑρΙΣτΗρΙΕΣ
ΕπΙΣτΟΛΕΣ
προς τη διεύθυνση του
Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης
Οι σημαντικές διακρίσεις των μαθητών μας, σε διεθνείς και πανελλήνιους μαθη-
τικούς διαγωνισμούς, στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τη λογοτεχνία, τη ποίηση, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη μουσική, το
χορό και τον αθλητισμό, αλλά και η γενικότερη κοινωνική δράση του σχολείου,
αποτελούν το κύριο θέμα των συγχαρητήριων και ευχαριστήριων επιστολών, που
παραλαμβάνει η Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονί-
κης. Σημαντικοί πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, γονείς και φί-
λοι του σχολείου μας, συγχαίρουν τα μέλη της κοινότητας του
Ελληνικού Κολλεγίου, τη Διεύθυνση, τους μαθητές και τους
διδάσκοντες, για τις πρόσφατες επιτυχίες μας και στηρίζουν
την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.
ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ
Μία ιδιαίτερα επιμελημένη ομαδική εργασία των μαθητών της
Α΄ Γυμνασίου, υπό την εποπτεία της φιλολόγου κ. Ιωάννας Κα-
ραμανλίδου, με τίτλο «Ήθη και έθιμα της χώρας μας» εκδόθηκε
πρόσφατα από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Η παραπά-
νω έκδοση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά ανάλογων δραστη-
ριοτήτων, που έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια το Γυμνάσιο
– Λύκειο του Ελληνικού Κολλεγίου και που εκτίθεται στη φετινή
Έκθεση Βιβλίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
Η εκδοτική δραστηριότητα των καθηγητών του Γυμνασίου – Λυ-
κείου είναι έντονη και σκοπό
ΟΜΙΛΟΣ UNEScO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Σεμινάρια Επιμόρφωσης Νηπιαγωγών και Δασκάλων
Η Ελληνική Εταιρεία Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελέτης της
προσχολικής Αγωγής, «ΕΛ.Ε.Π.Ε.Μ.Π.Α» οργανώνει τον
ο
κύκλο
σεμιναρίων, προκειμένου να ενημερώσει Δασκάλους και Νηπια-
γωγούς για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στη βάση των
νέων διδακτικών βιβλίων.
Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου, 22 – 25 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του Ομίλου
UNEScO Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Ελληνικού Κολ-
λεγίου Θεσσαλονίκης.
5
c
m
y
k
c
m
y
k
Πολύπλευρη παιδεία και όχι στείρα παροχή
γνώσεων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος ενός
σύγχρονου σχολείου, το οποίο θέλει τους
μαθητές του αυριανούς ενεργούς πολίτες μιας
εργώδους κοινωνίας. Αυτός είναι και ο σκοπός
της Διεύθυνσης του Δημοτικού του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υλοποι-
είται με τη συμμετοχή των μαθητών μας σε ένα
πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άλλω-
στε, οι επιτυχίες μας στους διαγωνισμούς φυσι-
κής, μαθηματικών, στις εξετάσεις για τα πτυχία
γλωσσομάθειας και σε τόσες άλλες δραστηρι-
ότητες, πιστοποιούν την ορθότητα της επιλο-
γής και αναδεικνύουν το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης ως το μεγαλύτερο εκπαιδευτι-
κό οργανισμό της Βορείου Ελλάδος.
το
δΗΜΟτΙΚΟ
Η επιτυχία εν…τάξη!
6
c
m
y
k
c
m
y
k

Το Δημοτικό Σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλο-
νίκης, με το άρτιο εκπαιδευτικό του προσωπικό ενισχύει την
πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών
μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Tαυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να
διευρύνουν και να αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργι-
κής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και
τα φαινόμενα που μελετούν. Με τις εκπαιδευτικές μεθόδους
και τα πρότυπα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν βελτιώνουν
τη σωματική και ψυχική τους υγεία, καλλιεργούν τις κινητικές
τους ικανότητες και παράλληλα εξοικειώνουν τους μαθητές
βαθμιαία με τις ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες.

Σήμερα, το Ελληνικό Κολλέγιο βρίσκεται στην κορυφή της Ιδιω-
τικής Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας άμεσα και συγκρίσιμα αποτε-
λέσματα. Oι διακρίσεις των μαθητών στους πανελλήνιους αγώνες
της Μαθηματικής Εταιρείας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
οι βραβεύσεις στους πανελλήνιους διαγωνισμούς ποίησης και
ζωγραφικής, και οι νίκες στα πανελλήνια πρωταθλήματα σκάκι
και κολύμβησης, αποτελούν ένα δείγμα της εργώδους και ιδι-
αίτερα αποτελεσματικής προσπάθειας που γίνεται στο σχολείο
μας.

Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Δημοτικού του Ελληνικού
Κολλεγίου οι μαθητές διδάσκονται τις πρώτες εφαρμογές των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε σύγχρονα εργαστήρια πληρο-
φορικής, καλλιεργείται και διδάσκεται το Πνεύμα της Ολυμπια-
κής Παιδείας, ενώ παράλληλα ακολουθείται μια πρωτοποριακή
μέθοδος προετοιμασίας των παιδιών για την επόμενη μέρα.
Τέλος, τηρείται άψογη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών,
αφού ενημερώνονται υποχρεωτικά κάθε 20ήμερο.

Παράλληλα ένα επιτελείο ειδικευμένου διδακτικού προσω-
πικού (θεατρολόγος, παιδοψυχολόγος, παιδαγωγοί μουσικής
και καλλιτεχνικών, γυμναστές κάθε ειδικότητας, κ.ά.) εμπλουτίζει
τον παιδαγωγικό ρόλο του Δημοτικού σχολείου και προάγει την
έφεση των μαθητών μας στη μουσική, το χορό, το θέατρο, τη
ζωγραφική και τον αθλητισμό, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες
πολιτιστικές εκδηλώσεις τους και οι συμμετοχές τους σε πανελ-
λήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς να σημειώνουν πάντα εξαι-
ρετική επιτυχία. Επίσης, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου
παρακολουθούν ένα πολύπλευρο και σημαντικό πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο ξεκινά από το Νηπια-
γωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και ολοκληρώνεται
με συνθετικές εργασίες και επισκέψεις σε χώρους επιβαρημέ-
νους ή αντίθετα που προβάλλουν τη σημασία της οικολογικής
ισορροπίας, στις τελευταίες τάξεις τουΛυκείου.

Με συνεχή προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και
δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, με αγάπη και φροντίδα για το
παιδί, το Ελληνικό Κολλέγιο προσβλέπει στον αυριανό ενεργό,
σκεπτόμενο και καταξιωμένο πολίτη και γι’ αυτό βρίσκεται δίκαια
στην κορυφή της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα.
7
c
m
y
k
ToY
δΗΜΟτΙΚΟυ
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Oλυμπιακής Παιδείας, που
εφαρμόζεται στο Eλληνικό Kολλέγιο Θεσσαλονίκης, οι μαθη-
τές του Δημοτικού επσκέφθηκαν το Aλεξάνδρειο mέλαθρο
και παρακολούθησαν αγώνες που διεξήχθησαν μεταξύ διεθνών
αθλητών και αθλητριών, στο διεθνές τουρνουά mπάντμιντον
“HELLEXPO GRAND PRIX”. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν με καταξιωμένους αθλητές και παράγοντες του
αθλήματος. Στη φωτογραφία, μαθητές της Ε’ Δημοτικού στο
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενθουσιασμό και διάθεση, οι μαθητές
του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης υλο-
ποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διάλο-
γος στην τάξη, κατά τον οποίο η δασκάλα διατύπωσε ανοικτές
ερωτήσεις, καθοδήγησε τη συζήτηση και ταυτόχρονα διερεύνη-
σε τις γνώσεις, τις ιδέες και τις απόψεις των παιδιών σχετικά με
το θέμα.
Στην επόμενη φάση, γίνεται επεξεργασία του θέματος με φύλλα
εργασίας και εποπτικό υλικό, σύμφωνα με τις παρακάτω ενότη-
τες:
• Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια, Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
• Η συμπεριφορά μέσα στο αυτοκίνητο.
• Προβλέπω τους κινδύνους στο δρόμο.
• Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια όταν είμαι πεζός.
• Μέσα μαζικής μεταφοράς και κυκλοφοριακή αγωγή.
• Το ποδήλατο.
Eπίσης, οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα επισκε-
φθούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θεσσαλο-
νίκης, όπου θα λάβουν μέρος στο βιωματικό πρόγραμμα κυκλο-
φοριακής αγωγής, που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με την Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Στην τελική φάση, οι μαθητές, με δημιουργικές εργασίες, ζωγρα-
φική και άλλες δραστηριότητες θα εκφράσουν τις εντυπώσεις
τους και θα αποτυπώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
H μέρα είναι ηλιόλουστη και βρήκαμε την ευκαιρία να παίξουμε
διασκεδαστικά παιχνίδια στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου
μας!

c
m
y
k
c
m
y
k
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕψΗ
ΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ
Ηταν μία ανεπανάληπτη εμπειρία! Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης
του Δημοτικού επισκέφθηκαν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
παρακολούθησαν στη μεγαλύτερη επίπεδη οθόνη της Ν.Α. Ευρώ-
πης την ταινία «Αδρεναλίνη», ένα ντοκιμαντέρ με μοναδικές κινημα-
τογραφικές λήψεις.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πλανητάριο ολοκληρώθηκε στους προ-
σομοιωτές του Κέντρου, όπου προβλήθηκαν οι ταινίες «Η μηχανή
του χρόνου» και «Στο μαγικό χαλί».
Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Στο πλαίσιο του μαθήματος “Εμείς κι ο κόσμος”, οι μαθητές της
Β’ τάξης του Δημοτικού, με τη χρήση του κατάλληλου εποπτικού
υλικού, ενημερώθηκαν για τον κύκλο του νερού, συζήτησαν για την
ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων και με εκπαιδευτικά παιχνί-
δια χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που άντλησαν από την παράδοση
του μαθήματος.
ΑΜΠΕΛΙ, ΣΤΑΦΥΛΙ, ΚΡΑΣΙ
Ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τους μαθητές της Ε΄Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αμπέλι, σταφύλι, κρασί» υλοποι-
είται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης από τους μαθητές της Ε’
Δημοτικού. Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι μαθητές
μελέτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα, καθώς και το βιβλίο της
συγγραφέως κ. Ά. Φωτοπούλου με τίτλο «Παιδιά, πάμε στο χω-
ριό μου για τρύγο».
Στη δεύτερη φάση επισκέφθηκαν το Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο, όπου η συγγραφέας κ. Φωτοπούλου παρουσίασε το βι-
βλίο της, με προβολή slides, εποπτικό υλικό και λεπτομερή ανα-
φορά στην παρασκευή του κρασιού. Ακολούθησε συζήτηση με
τη συγγραφέα και σχολιασμός του περιεχομένου του βιβλίου της.
Στην τελική φάση, οι μαθητές θα καταγράψουν τις εντυπώσεις
τους σε εργασίες και θα ακολουθήσει ενημερωτική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων και εντυπώσεων για το σταφύλι, τον τρύγο,
το κρασί και τα άλλα προϊόντα του.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

δ
Η
Μ
Ο
τ
Ι
Κ
Ο
υ
ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η Φιλαναγνωσία αποτελεί βασικό στόχο στο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα του Δημοτικού. Οι μαθητές, από τις πρώτες τάξεις μαθαίνουν
ανάγνωση, με σωστή άρθρωση και τονισμό, ενώ παράλληλα προσεγ-
γίζουν λογοτεχνικά κείμενα προσιτά και ενδιαφέροντα. Παράλληλα,
συμμετέχουν σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα ανταλλαγής λογοτεχνι-
κών βιβλίων, δηλαδή μία σκυταλοδρομία ανάγνωσης. Η μελέτη ενός
βιβλίου συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσής του. Οι
μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν σύντομα
τις εντυπώσεις τους από το βιβλίο, να γράψουν μία μικρή περίληψη
και να ζωγραφίσουν μία χαρακτηριστική εικόνα της ιστορίας που δι-
άβασαν.
Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να μελετούν, απομονώνοντας τα σημα-
ντικότερα και τα πιο χρήσιμα σημεία του βιβλίου και γενικά αγαπούν το
διάβασμα και τα λογοτεχνικά βιβλία. To εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα
ολοκληρώνεται με επισκέψεις συγγραφέων παιδικών βιβλίων στο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου.
9
c
m
y
k
c
m
y
k
Ο ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΤΗΣ 2ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε και
φέτος στο σχολείο μας ο εορτασμός της εθνικής επετείου της
2ης Οκτωβρίου.
Οι μαθητές του Δημοτικού, ντυμένοι με τα εθνικά μας χρώματα
τίμησαν τους ήρωες του ’40 με ποιήματα και τραγούδια για την
πατρίδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκδήλωση, που πραγματοποι-
ήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου, κα-
ταγράφηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TV00.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη μαθητική παρέλαση στον αυλό-
γυρο του σχολείου, που γέμισε με γαλανόλευκες σημαίες και εν-
θουσιώδεις μαθητές.
ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής εκπαίδευσης, μα-
θητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
πραγματοποίησαν προσκύνημα σε έναν από τους σημαντικότε-
ρους και ιστορικότερους ναούς της πόλης μας, στον ιερό ναό
του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με κατάνυξη και σεβασμό, θαύ-
μασαν τον εσωτερικό διάκοσμο του ναού, επισκέφθηκαν τις κα-
τακόμβες και τον τάφο του Αγίου και ενημερώθηκαν για το βίο
του Αγίου Δημητρίου και την ιστορική πορεία του ναού.
ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ
ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Οι μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονί-
κης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για το έπος του 940
επισκέφθηκαν την έκθεση που παρουσιάζεται από τα τέλη Οκτωβρί-
ου, στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ξενάγηση στους
χώρους του Μουσείου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αίθουσα
που είναι αφιερωμένη στην τραγουδίστρια της νίκης, Σοφία Βέμπο,
η αντίστοιχη αίθουσα της πολεμικής αεροπορίας και αυτή που φιλο-
ξενεί τα εκπληκτικά εκθέματα από τον πόλεμο του ‘40.
ToY
δΗΜΟτΙΚΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
40
c
m
y
k
c
m
y
k
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Το Φθινόπωρο είναι η εποχή κατά την οποία υλοποιείται μία
από τις σημαντικότερες μεταναστεύσεις στο ζωικό βασίλειο, κα-
θώς τα μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν μαζικά σε νοτιότερες
και πιο θερμές περιοχές. Με αφορμή αυτό το θέμα και λίγο πριν
μας αποχαιρετήσει το Φθινόπωρο, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού
παρακολούθησαν την εκπαιδευτική ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά».
Η προβολή έγινε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον και συνέπεσε
με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσα-
λονίκης.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΤΑΙΝΙΑ "ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ"
Οι περιπέτειες του Όλιβερ Τουϊστ συγκινούν ακόμη μικρούς
και μεγάλους. Με αφορμή το γνωστό λογοτεχνικό έργο, μαθη-
τές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου παρακολούθησαν
την ομώνυμη ταινία και διασκέδασαν με τα κατορθώματα του
μικρού ήρωα.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

δ
Η
Μ
Ο
τ
Ι
Κ
Ο
υ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής οι μαθητές του Δημοτικού
παρακολούθησαν τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις:
• «Σταχτοπούτα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, στο θέατρο Εγνατία
• «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά» της Στέλλας Μιχαηλίδη, από την Πειραμα-
τική Σκηνή της Τέχνης, στο θέατρο Αμαλία.
«Ο ΠΛΟΥΤΟΣ» ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Το έργο «Ο Πλούτος» του Αριστοφάνη, σε διασκευή της Σο-
φίας Ζαραμπούκα, ανέβασε φέτος η θεατρική ομάδα του Δη-
μοτικού σχολείου μας. «Ο Πλούτος» επιλέχθηκε, τόσο για τη
διαχρονικότητά του, όσο και για τις δυνατότητες πολύμορφης
θεατρικής έκφρασης που προσφέρει στους μαθητές.
Το έργο παρουσιάστηκε στις «Μέρες Έκφρασης και Δημιουρ-
γίας 2006», που διοργάνωσαν οι Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα
Μερκούρη, σε συνεργασία με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι μαθητές απέσπασαν θερμά
χειροκροτήματα από το κοινό που τους παρακολούθησε.
4
c
m
y
k
ToY
δΗΜΟτΙΚΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Α’
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
«Το περιβάλλον κι εγώ… Μαθαίνω να κρυφομιλώ την τριαντα-
φυλλένια γλώσσα…» ήταν ο τίτλος του προγράμματος περιβαλ-
λοντικής αγωγής, με το οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές και οι
μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού.
Τα επιμέρους θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές κατά τη
διάρκεια του προγράμματος ήταν το νερό, ο αέρας, η γη, τα ζώα,
τα φυτά και η ανακύκλωση. Μέσα από έντυπο υλικό, εργασίες και
παιδαγωγικά παιχνίδια, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το περι-
βάλλον και διαπίστωσαν την αξία των στοιχείων που θεωρούμε
δεδομένα, χωρίς να είναι, αποκτώντας έτσι περιβαλλοντική συ-
νείδηση.
Η βιωματική προσέγγιση του θέματος ολοκληρώθηκε με τις επι-
σκέψεις στο Φράγμα της Θέρμης και την Ανθοκομική Έκθεση.
ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ
«Στην περιβαλλοντική αγωγή μιλήσαμε για τα φυτά. Έμαθα ότι τα
φυτά ζουν στο «πάνω» χώμα, γιατί εκεί υπάρχουν τα απαραίτητα
συστατικά για να μεγαλώσουν. Έμαθα ακόμη ότι τα φυτά για να
ζήσουν χρειάζονται φως, νερό και χώμα. Στην ανθοκομική έκθε-
ση είδαμε και μυρίσαμε από κοντά πολλά λουλούδια. Μερικά από
αυτά τα ήξερα και άλλα όχι. Ήταν πολύ όμορφα!».
Κρύστη Σινιόσογλου, Α1
ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
«Πριν λίγες μέρες πήγαμε στο εκδρομή στο φράγμα της Θέρ-
μης. Εκεί κάναμε βόλτα με την κυρία μας και μας εξήγησε για τα
λουλούδια που μεγαλώνουν με τη φροντίδα των ανθρώπων και
για τα ζωάκια που ζουν στη λίμνη. Ύστερα, παίξαμε στην παιδική
χαρά, φάγαμε και διασκεδάσαμε με τους φίλους μας. Τι ωραία
που περάσαμε! Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εκδρομή!».
Χρήστος Καραδημητρίου, Α4
ΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ
ΖΩΗΣ
mε στόχο τη συνειδητοποίηση της προσφοράς του δάσους
και των κινδύνων που το απειλούν, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού
ασχολήθηκαν με το θέμα «Κοντά στη φύση – Το δάσος». Οι
επιμέρους ενότητες που εξετάστηκαν ήταν η προστασία του δά-
σους, τα ζώα και τα φυτά του, μύθοι και δοξασίες. Παράλληλα,
έγινε σύνδεση του θέματος με περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως το φαινόμενο του θερμοκη-
πίου. Η σειρά των δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε με συζήτηση
και πειράματα σε σχέση με το νερό και το δάσος, στο εργαστή-
ριο Χημείας του Γυμνασίου – Λυκείου.
42
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

δ
Η
Μ
Ο
τ
Ι
Κ
Ο
υ
Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ
Στις 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το νερό, οι μαθητές και οι
μαθήτριες της Β΄Δημοτικού παρακολούθησαν ένα υπέροχο θεα-
τρικό δρώμενο για τη σημασία του νερού στη ζωή μας. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσ-
σαλονίκης, από την Ε.Υ.Α.Θ., με στόχο την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση των μαθητών.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να επισημανθούν και να χαραχθούν
στη συνείδηση των παιδιών, οι γνωστές και οι άγνωστες πτυχές
της αξίας του νερού, να παρουσιαστούν οι τρόποι για να περιο-
ριστεί η σπατάλη του, καθώς και η σημασία της προστασίας του
υδροφόρου ορίζοντα και κατ’επέκταση ολόκληρου του πλανήτη.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν σε τεράστια κομ-
μάτια χαρτονι και να καταθέσουν το μήνυμά τους, στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.
ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
Oι μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, ολοκληρώνοντας
το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, επισκέφθηκαν το πάρκο κυ-
κλοφοριακής αγωγής του Δήμου Πανοράματος και συμμετείχαν σε
βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενημερώθηκαν για τους κανό-
νες κυκλοφορίας των πεζών και των τροχοφόρων, για τα σήματα
κυκλοφορίας και το ρόλο του σχήματός τους, καθώς και για τους
κινδύνους που εγκυμονεί η επικίνδυνη οδήγηση και η έλλειψη ασφα-
λιστικών μέτρων, όπως η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
H Χορωδία του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονί-
κης υποστήριξε, με μία ξεχωριστή παρουσίαση, την τελετή έναρξης
των εκδηλώσεων «Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2006».
Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έλαβε μέρος στις
παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις:
• 20ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
• Τελετή λήξης Φεστιβάλ Κινηματογράφου
• 5ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου
Θεσσαλονίκης
• Συμμετοχή στο ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Σερρών
• Συναυλία Φιλίας με τη χορωδία του μουσικού σχολείου Grat-
wein της Αυστρίας.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής οι μαθητές του Δημοτικού πα-
ρακολούθησαν τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις:
• «Σταχτοπούτα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, στο θέατρο Εγνατία
• «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά» της Στέλλας Μιχαηλίδη, από την Πειραμα-
τική Σκηνή της Τέχνης, στο θέατρο Αμαλία.
4
c
m
y
k
ToY
δΗΜΟτΙΚΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
Συλλέξαμε φωτογραφίες από
την παλιά Θεσσαλονίκη, που
μαρτυρούν την ιστορία της και
μιλήσαμε για τα μνημεία της
πόλης μας.
Διασκεδάσαμε όλοι μαζί, στο Αποκριάτικο
Πάρτυ του Σχολείου μας.
Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές
υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Η μεγαλοπρέπεια του Μινωικού Πολιτισμού»
και γέμισαν τα ταμπλό της τάξης με τις υπέροχες
εργασίες τους.
Ήρθαν οι Απόκριες!
Φορέσαμε τις στολές μας,
βάλαμε τις μάσκες και στρώσαμε
το Σαρακοστιανό τραπέζι!
Είμαστε έτοιμοι
να πετάξουμε τον πολύχρωμο χαρταετό μας
στο προαύλιο του σχολείου.
44
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

δ
Η
Μ
Ο
τ
Ι
Κ
Ο
υ
Ήρθε η Άνοιξη και γέμισε η
τάξη μας χελιδόνια! Χελιδόνια
που φτιάξαμε με κλωστή,
κλαδάκια, χαρτόνι και πολύ
μεράκι.
....και στο σχολείο συμμετείχαμε στη
γιορτή με ποιήματα, τραγούδια και
θεατρικά δρώμενα.
Στη καλλιτεχνική γωνιά οι μαθητές
αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους να
δημιουργήσει μικρά έργα τέχνης.
Αποτέλεσμα, η εξαιρετική έκθεση έργων
τέχνης, που παρουσιάσαμε λίγο πριν τη
λήξη της σχολικής χρονιάς.
Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας, διαβάσαμε όλοι
μαζί το βιβλίο «Ο μικρός Μπουρλοτιέρης» και
καταγράψαμε τις εντυπώσεις μας.
Με αφορμή τη εθνική εορτή
της 25ης Μαρτίου επισκεφθήκαμε
το Πολεμικό Μουσείο...
45
c
m
y
k
c
m
y
k
ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗ
Αφομοίωση βασικών δεξιοτήτων
του αθλήματος
Στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου, οι μαθητές της Α’ και
Β’ τάξης συνδυάζουν τη χαρά του παιχνιδιού με την εκμάθηση
των βασικών στοιχείων της καλαθοσφαίρισης. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτε-
ρότητες της ηλικίας και αξιοποιεί τόσο τα κινητικά παιχνίδια, όσο
και τις ανάλογες μεθοδολογικές κατευθύνσεις, ώστε οι μαθητές
μας να αφομοιώνουν τις βασικότερες κινητικές δεξιότητες του
αθλήματος.
Ο χειρισμός της μπάλας, η λήψη των βασικών στάσεων στην
άμυνα και την επίθεση, το βασικό σουτ και τα είδη της πάσας, οι
προσποιήσεις και το ελεύθερο τρέξιμο στο γήπεδο αποτελούν
το περιεχόμενο της τεχνικής εκπαίδευσης. H διδασκαλία των
βασικών κανόνων του παιχνιδιού έχει επίσης σημαντική θέση,
αφού μόνο μέσα από την κατανόηση του κανονισμού και την
εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί ο σωστός αθλητής αλλά και
φίλαθλος.
Τέλος, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, εκτός από τις εμπειρίες που
προσφέρει στον τομέα της κινητικής αγωγής, επιδιώκει και την
υποστήριξη της ορθής σωματικής ανάπτυξης των παιδιών, αφού
περιλαμβάνει ταυτόχρονα και σειρά ασκήσεων ορθοσωμίας (ορ-
θής στάσης του σώματος και ενδυνάμωση).
ΡΥΘΜΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ
Στο μάθημα της ρυθμικής γυμναστικής οι μαθήτριες εξοικειώνο-
νται και μαθαίνουν να χορεύουν με τα όργανα της ρυθμικής γυ-
μναστικής. Διδάσκονται τις θέσεις σώματος καθώς και τις λαβές
σε κορδέλα, μπάλα και στεφάνι, εκτελώντας ασκήσεις σε διάφορα
επίπεδα και κατευθύνσεις.
Ακόμη, με χοροκίνηση δημιουργούν ομαδικά και ατομικά προ-
γράμματα, αναδεικνύοντας την εκφραστικότητά τους, τη δημιουρ-
γική τους φαντασία και τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους.
ΧΕΙΡΟΣΦΑΙΡΙΣΗ (ΧΑΝΤΜΠΟΛ)
Φυτώριο μεγάλων διακρίσεων
Οι μαθητές από τη Γ’ μέχρι τη Στ’ τάξη του Δημοτικού, συμ-
μετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες του τμήματος χά-
ντμπολ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και εκπαιδεύονται στις
βασικές τεχνικοτακτικές δεξιότητες του αθλήματος.
Η αξιοποίηση των γηπεδικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού
Κολλεγίου, όπως το κλειστό γυμναστήριο και οι ειδικά διαμορ-
φωμένες αίθουσες ενδυνάμωσης και προβολών, επιτρέπει την
απρόσκοπτη και σε βάθος χρόνου εκπαίδευση των μαθητών.
Σκοπός μας είναι οι ομάδες χάντμπολ αγοριών και κοριτσι-
ών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, που επί σειρά ετών
κατακτούν τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα να στελε-
χώνονται από μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι έμαθαν τα
βασικά στοιχεία του αθλήματος στο Δημοτικό του Ελληνικού
Κολλεγίου.
Για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε καθη-
μερινή βάση και δεκάδες μαθητές και μαθήτριες μαθαίνουν τα
μυστικά του αθλήματος, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική
κατάστασή τους.
Η διδασκαλία των κανονισμών, η παρακολούθηση σημαντικών
αγώνων και ειδικότερα της εθνικής ομάδας, καθώς και η γνωρι-
μία με τους κορυφαίους έλληνες αθλητές, εμποτίζουν στα παιδιά
την απαιτούμενη αθλητική παιδεία, ώστε σύντομα να πρωταγω-
νιστήσουν, εκτός από το στίβο της γνώσης και στους αγωνιστι-
κούς χώρους.
Α
θ
λ
η
τ
ι
κ
έ
ς

δ
ρ
α
σ
τ
η
ρ
ι
ό
τ
η
τ
ε
ς

σ
τ
ο

δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ό
ToY
δΗΜΟτΙΚΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
cLUB ΤΕΝΙΣ
Το τένις είναι ένα από τα αθλήματα, που οι μαθητές του Ελληνικού
Κολλεγίου, μπορούν να διδαχθούν από τις πρώτες τάξεις του Δη-
μοτικού. Σε όλους τους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να εξελιχθούν
αγωνιστικά και να πάρουν μέρος στα σχολικά και πανελλήνια πρω-
ταθλήματα τένις.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο άθλημα συμβάλλει
τόσο στη σωματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη δόμηση μιας
άρτιας συμπεριφοράς.
46
c
m
y
k
c
m
y
k
Αθλητι κές δραστηρι ότητες στο δημοτι κό
cLUB ΜΠΑΛΕΤΟΥ
Στο club του μπαλέτου, οι μαθήτριες πραγματεύονται όλες τις βα-
σικές αρχές του χορού και προχωρούν σταδιακά από την αδρή,
σχηματική του μορφή, μέχρι τον εκφραστικό χορό.
Το μάθημα δεν ξεδιπλώνεται ευθύς εξαρχής στο σύνολό του,
αλλά αναπτύσσεται μέσα από ασκήσεις. Τα παιδιά στην αρχή
κάνουν ασκήσεις στη μπάρα και στο κέντρο χωρίς παραλλαγές.
Έπειτα όμως, προχωρούν σε απλούς συνδυασμούς και μελετώ-
νται οι βασικές στάσεις, τα άλματα και οι στροφές. Η πολυπλο-
κότητα εισάγεται με συνδυασμούς κινήσεων στις οποίες προσθέ-
τουμε και κινήσεις των χεριών.
Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα από τον ελεύθερο χορό.
Αποκτούν ρυθμό και πλαστικότητα στις κινήσεις τους. Παράλληλα,
διδάσκονται και βασικές ασκήσεις ενόργανης, όπου με παιγνιώδη
μορφή, τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους.
cLUB ΒΟΛΕϊ
Και φέτος λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το club βόλεϊ, απασχολώ-
ντας παιδιά της Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Το θεαματικό αυτό άθλημα κέρδισε πολλούς μαθητές γιατί εκτός
από σωματική εκγύμναση, καλλιεργείται στους μαθητές η ευγενής
άμιλλα, η αποφασιστικότητα, η πρωτοβουλία, η αύξηση της αυτο-
πεποίθησης και κυρίως το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία.
Οι μαθητές μετά την τεχνική εκμάθηση καλούνται να δείξουν τις ικα-
νότητές τους μέσα από τεστ δεξιότητας στην τεχνική του αθλήμα-
τος. Στη συνέχεια, διοργανώνονται τα χειμερινά, εαρινά και θερινά
πρωταθλήματα στα δύο γήπεδα του Ελληνικού Κολλεγίου.
cLUB ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ
Το ποδόσφαιρο χωρίς αμφιβολία είναι το δημοφιλέστερο άθλημα
τόσο στα παιδιά του Δημοτικού σχολείου, όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο.
Από πολύ νωρίς οι λιλιπούτειοι αθλητές του Ελληνικού Κολλεγίου
ακολουθούν τα ειδικά προγράμματα προπονήσεων και μυούνται
στα «μυστικά» του ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που
οι ομάδες ποδοσφαίρου του σχολείου μας κατακτούν πάντα τις
πρώτες θέσεις στα σχολικά πρωταθλήματα.
Εκτός από την αγωνιστική κατάρτιση των μαθητών, δίνεται και ιδιαί-
τερη βαρύτητα σε τομείς, όπως τη ψυχολογική προετοιμασία των
αθλητών, το αίσθημα ομαδικότητας, η σωστή νοοτροπία του φιλά-
θλου και το «ευ αγωνίζεσθαι».
cLUB ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
Οι μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου έχουν τη δυ-
νατότητα να παρακολουθήσουν ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκμά-
θησης κολύμβησης, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το
πρόγραμμα πραγματοποιείται με την επίβλεψη μιας πολυάριθμης
ομάδας καθηγητών φυσικής αγωγής, με ειδίκευση στην κολύμβηση,
στο κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την
κατάρτισή τους και μαθαίνουν κολύμβηση, βελτιώνουν τη φυσική
τους κατάσταση και θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού τους.
Το πρόγραμμα ξεκινά από τα πρώτα στάδια και οι μαθητές που δια-
κρίνονται έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κολυμβητικές
ημερίδες του Ε.Α.Τ.Ε.Κ.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

δ
Η
Μ
Ο
τ
Ι
Κ
Ο
υ
47
c
m
y
k
c
m
y
k
ΟΙ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Ελληνικού Κολλεγίου ξεκί-
νησαν με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Γυμνασίου Λυκείου στη
«Γιορτή των αγγέλων» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν οι
εκδηλώσεις του International Baby college, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην
αίθουσα εκδηλώσεων «Αιμιλία Ρέτσου» του Ελληνικού Κολλεγίου.
Παράλληλα οι μικροί μαθητές του International Baby college, αλλά
και οι «μεγάλοι» του Γυμνασίου – Λυκείου έψαλαν τα κάλαντα στον
Διευθυντή κ. Πέτρο Φουντά και τη Διευθύντρια κ. Ιωάννα Φουντά,
ενώ για μια ακόμη χρονιά τηρήθηκε το έθιμο κοπής της βασιλόπι-
τας στο Nηπιαγωγείο και στην A’ Δημοτικού, μαζί με μαθητές από
το International Baby college. . Τέλος, η Συμφωνική Ορχήστρα και
η Χορωδία του Γυμνασίου – Λυκείου έλαβαν μέρος με επιτυχία σε
γιορταστικά τηλεοπτικά προγράμματα στην TV 00.
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χορός και θεατρικά μονόπρακτα
συνέθεσαν το παζλ των γιορταστικών εκδηλώσεων των μικρών
μαθητών του International Baby college, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού.
Οι μαθητές μας, οι νηπιαγωγοί, δασκάλες τους και οι καθηγήτρι-
ες θεάτρου, μουσικής και χορού προετοιμάστηκαν εντατικά για
τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τους. Κατά τη διάρκειά τους
οι μικροί μαθητές έπαιξαν και παράλληλα βίωσαν το νόημα των
ημερών, χόρεψαν, τραγούδησαν στα ελληνικά και αγγλικά και
υποδύθηκαν με επιτυχία γνωστούς ρόλους. Ιδιαίτερη εντύπωση
προκάλεσε η ικανότητα των παιδιών να συνοδεύσουν ορχηστρι-
κά με ομαδικό πνεύμα και συντονισμό, χριστουγεννιάτικα μουσι-
κά κομμάτια. Παράλληλα, έστειλαν μηνύματα αγάπης και ευτυχίας
σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους γονείς και φίλους του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό
και υπερηφάνεια τις εκδηλώσεις.
ΟΙ
χρΙΣτΟυΓΕΝΝΙΑτΙΚΕΣ
ΓΙΟρτΕΣ
ΠΝΕΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ ΣΤΙΣ ΓΙΟΡΤΑΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΣ
4
c
m
y
k
c
m
y
k
THE cHRISTmAS SPIRIT
(ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΡΝΝΩΝ)
Με τα κλαδιά του ελάτου
Και με ανοιχτή την αγκαλιά
Πνεύμα αυτό των Χριστουγέννων
Σας γεμίζει με χαρά!
Το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Θεανθρώπου μετέφεραν
οι μαθητές του Ιnternational Baby college, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις φαντασμα-
γορικές εκδηλώσεις τους, πρωταγωνίστησαν με χάρη και ωριμότητα,
παρουσιάζοντας σε ένα πολυπληθές κοινό, πρωτότυπα σκετς, χορο-
γραφίες και φυσικά τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.
Έπαιξαν και βίωσαν το νόημα των άγιων χριστουγεννιάτικων ημε-
ρών, μέσα από επίκαιρους ρόλους, χόρεψαν και τραγούδησαν, εκ-
φράζοντας μηνύματα αγάπης, ειρήνης και συναδέλφωσης.
ΟΙ
χρΙΣτΟυΓΕΝΝΙΑτΙΚΕΣ
ΓΙΟρτΕΣ
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΟΙ ΜΕΛΩΔΙΕΣ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗ «ΓΙΟΡΤΗ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ»
Χιλιάδες θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τη «Γιορτή των αγγέ-
λων», τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Δήμος
Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους με κεντρικό προσκε-
κλημένο τον Σάκη Ρουβά. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χριστουγεν-
νιάτικα τραγούδια από τη Χορωδία του Γυμνασίου – Λυκείου,
υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Μελιγκοπούλου και άλλες παι-
δικές χορωδίες της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια και λίγο πριν την εμφάνιση του δημοφιλούς τρα-
γουδιστή, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωρ-
γόπουλος άναψε τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης, εν μέσω
πυροτεχνημάτων, που εκτοξεύονταν μέσα από τη θάλασσα σε
ύψος εκατό μέτρων.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
Με χειροτεχνικές κατασκευές περιμένουμε τον ερχομό του Αγί-
ου Βασίλη και των χριστουγεννιάτικων δώρων. Χρωματιστά χαρ-
τόνια, ψαλίδια και χρυσόσκονες μετέτρεψαν την τάξη μας σ’ ένα
χαρούμενο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι.
Μπροστά στο ημερολόγιο των Χριστουγέννων τα μικρά Junior
ποζάρουν με τις γιορτινές στολές τους, τραγουδώντας τα κάλα-
ντα των Χριστουγέννων.
Με χαρά και ζωντάνια, τα παιδιά στρώνουν το τραπέζι των Χρι-
στουγέννων με μελομακάρονα και κουραμπιέδες, περιμένοντας
φυσικά τι άλλο, να τα δοκιμάσουν!!!!
49
c
m
y
k
ΑΝΘΟρΑΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙρΙΝωΝ
ΕΚδΗΛωΣΕωΝ
Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΟΧΩΡΑ»
Ήταν μία ιδιαίτερα «δροσερή» εκδήλωση. Η καλοκαιρινή γιορτή
του Νηπιαγωγείου, με τίτλο «Ταξίδι στην Παγωτοχώρα», αποτέ-
λεσε μία απολαυστική περιήγηση στη χώρα του παγωτού. Οι μι-
κροί μαθητές μας, με θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και χορούς,
παρουσίασαν με μοναδικό τρόπο ένα φανταστικό ταξίδι και κυ-
ριολεκτικά μάγεψαν όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν
την εκδήλωση. Άλλωστε το θερμό χειροκρότημα που εισέπρα-
ξαν, θεωρείται ξεχωριστή αναγνώριση και ικανοποίησε πολύ πε-
ρισσότερο και από το πιο … απολαυστικό παγωτό!
H ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ο χορός και το τραγούδι ομορφαίνουν τη ζωή μας!
Ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με πολύ χορό, ρυθμό και
τραγούδι, παρουσίασαν οι μαθητές του Δημοτικού, στην αποχαι-
ρετιστήρια εκδήλωση, λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων.
Πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, που κράτησαν αμείωτο το εν-
διαφέρον των εκατοντάδων θεατών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον
προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου μας.
Το πρόγραμμα περιελάμβανε χορό από τα club μπαλέτου και
σύγχρονου χορού, παραδοσιακούς χορούς απ΄όλη την Ελλάδα,
τραγούδια από τη χορωδία και μελωδίες που πραγματικά ομορ-
φαίνουν τα ζωή μας. Παιδιά, καλό καλοκαίρι!

50
c
m
y
k
ΑΝΘΟρΑΜΑ
ΚΑΛΟΚΑΙρΙΝωΝ
ΕΚδΗΛωΣΕωΝ
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΟΥ ΠΙΝΟΚΙΟ
AΠΟ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΑΘΗΤΡΙΕΣ ΤΟΥ
INTERNATIONAL BABy
cOLLEGE

O Τσεπέτο φτιάχνει μια ξύλινη κούκλα, τον Πινόκιο, που με την
βοήθεια της Γαλάζιας Νεράϊδας ζωντανεύει και γίνεται αληθινό
αγόρι.
Μαζί με τον φίλο του τον Κρίκετ μπλέκει συνεχώς σε περιπέτειες
και κάθε φορά που λέει ψέματα μεγαλώνει η μύτη του.
Θα καταφέρει άραγε ο Πινόκιο μετά από τόσα παθήματα και…
μαθήματα να γίνει παιδί;
Η συνέχεια γράφθηκε με μεγάλη επιτυχία επί σκηνής, στην καλο-
καιρινή εκδήλωση των μαθητών του International Baby college.
5
c
m
y
k
c
m
y
k
το
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟ
Έχοντας δημιουργήσει ένα πλούσιο
σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον και
την κατάλληλη παιδευτική ατμόσφαιρα,
στοχεύουμε στην υποβοήθηση των νη-
πίων, ώστε και να οικοδομούν μόνα τους
τη γνώση και να αναπτύσσουν τις δεξι-
ότητες και τις στάσεις τους. Σκοπός του
Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης είναι να βοηθήσει τα νήπια
να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθημα-
τικά, νοητικά και κοινωνικά. Θεωρούμε
απαραίτητη την ισότιμη ενσωμάτωση της
προσχολικής αγωγής στον ενιαίο σχεδια-
σμό της εκπαίδευσης δεδομένου ότι αυτή
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκ-
παιδευτικού συστήματος κάθε προηγμέ-
νης κοινωνίας.
«Απ’όλα τα σχολεία χωρίς υπερβολή, το Νηπιαγωγείο μ’ αρέσει πιο πολύ!»
52
c
m
y
k
c
m
y
k

Σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στον σχεδιασμό του προ-
γράμματός μας είναι η βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η ανά-
πτυξη θετικής αυτοαντίληψης, αυτονομίας, κριτικής και δημιουρ-
γικής σκέψης, οι κοινωνικές αξίες, τα προϊόντα του πολιτισμού
μας, η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια,
ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα
στην κοινωνία.

Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου αποτελείται από
άριστα εκπαιδευμένες νηπιαγωγούς, που είναι κάτοχοι διπλω-
μάτων της αγγλικής γλώσσας και εφαρμόζουν πρότυπες με-
θόδους δημιουργικής απασχόλησης, ανάπτυξης της ομιλίας,
της κοινωνικότητας και της πρωτοβουλίας των νηπίων καθώς
και της εξοικείωσής τους με την αγγλική γλώσσα. Η διδασκα-
λία συνοδεύεται από παιδαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότη-
τες στους κήπους του νηπιαγωγείου, όπου τα νήπια έρχονται
σε επαφή με τη φύση, και το περιβάλλον γενικότερα καθώς
παίζουν στους ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους παιδότο-
πους, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την Α’ τάξη του
Δημοτικού.

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
• Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή)
• Παραμύθι - Δανειστική βιβλιοθήκη
• Προμαθηματικές έννοιες
• Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Προγράμματα μουσειακής
αγωγής
• Βιωματική εκπαίδευση
• Φυσικές επιστήμες - Περιβαλλοντική αγωγή
• Εορτές στο Νηπιαγωγείο
• Αισθητική αγωγή
• Αγωγή υγείας
• Μουσικοκινητική αγωγή
• Κουκλοθέατρο
• Θεατρικό παιχνίδι
• Ξένη γλώσσα (καθημερινά)
• Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
• Ολυμπιακή παιδεία - Αθλητισμός
• Συμμετοχές σε πανελλήνιους και διεθνείς μαθητικούς
διαγωνισμούς
5
c
m
y
k
c
m
y
k
3
…και τώρα ώρα για εργασίες….
Φτιάχνουμε σπιτάκια και
μαθαίνουμε τα πρώτα γράμματα.
Πειραματιζόμαστε με τα χρώματα.
"Η ΣΠΟΡΑ"
Φυτεύουμε τα δικά μας φυτά και λαχανικά.
Φτιάχνουμε φυσικούς χυμούς
και τρώμε υγιεινές τροφές στο πρωινό μας.
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
Τα μικρά προνήπια ακούν ήχους δυνατούς και σιγανούς. Διαλέγουν
ένα κρουστό οργανάκι και μαθαίνουν να ξεχωρίζουν το δυνατό από το
σιγανό ήχο παίζοντας με τα κρουστά.
54
c
m
y
k
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
EΠIΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ
ΠΑΙΔΙΚH ΒΙΒΛΙΟΘHΚΗ
ΤΟΥ ΒΑΦΟΠΟyΛΕΙΟΥ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟy ΚEΝΤΡΟΥ
Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μικροί μαθητές του
Νηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν την παιδική βιβλιοθήκη του Βα-
φοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και συνάντησαν την «Κάτια με
τα παραμύθια» να ζωντανεύει με κούκλες και μάσκες το παραμύθι
«Ο καημός της πριγκίπισσας Ανέτας». Στη συνέχεια ακολούθησε
θεατρικό παιχνίδι και αναπαράσταση του παραμυθιού από τα ίδια τα
παιδιά. Μετά τη θεατρική παρουσίαση οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν
στην παιδική βιβλιοθήκη, διάλεξαν και μελέτησαν παιδικά βιβλία.
ΓΝΩΡΙΜΙΑ
ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ
Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Παιδικής Λο-
γοτεχνίας οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου με τη συγγραφέα, παιδαγωγό και βιβλιοθηκο-
νόμο κα Άντα Φωτοπούλου.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση του προγράμμα-
τος και στο θεατρικό παιχνίδι. Έπαιξαν, χόρεψαν, τραγούδησαν
και αυτοσχεδίασαν το Μύθο του Αίσωπου «Ο ψεύτης βάτρα-
χος». Στη συνέχεια διάλεξαν και ξεφύλλισαν βιβλία με αγαπημέ-
νες ιστορίες από τη Βιβλιοθήκη.
Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά εικονογράφησαν το αγαπημένο τους
βιβλίο.
. Εικονογραφώ το βιβλίο που αγαπώ.
2. Φτιάχνω ένα διαφορετικό εξώφυλλο.
. Ζωγραφίζω μία σκηνή του βιβλίου που με εντυπωσίασε και με
άγγιξε.
Τα έργα των παιδιών θα εκτεθούν σε έκθεση ζωγραφικής στο τέλος
της σχολικής χρονιάς.
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Π.Θ. “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ”
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. διοργάνωσε έκθεση με
τίτλο: «Επαγγέλματα του χθες και του σήμερα στο Τελλόγλειο».
Ήταν μία ιδιαίτερα πρωτότυπη έκθεση με έργα ζωγραφικής και
χαρακτικής, έξι μεγάλα έργα του Θεόφιλου, μεγάλο αριθμό φω-
τογραφιών, αντικείμενα, προβολές έργων από την ευρωπαϊκή τέ-
χνη και σκηνές από τον παλιό, ελληνικό κινηματογράφο, με ανα-
φορές στα επαγγέλματα.
Με αφορμή τα ερεθίσματα από την έκθεση, έγιναν γνωστές
στους μαθητές πτυχές επαγγελμάτων που έχουν εξαφανιστεί ή
αλλοιωθεί, με σκοπό να δώσουν μέσα από τις ασχολίες καθημε-
ρινών ανθρώπων, το στίγμα μιας ολόκληρης εποχής και να απο-
τελέσουν αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση για τις ρα-
γδαίες αλλαγές που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν
το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, ξεναγήθηκαν στην έκθεση από
ομάδα επιμορφωτών και ηθοποιών-εμψυχωτών, που δίνουν μια
πρωτότυπη νότα στην προσέγγιση του θέματος και συμμετείχαν
σε μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
55
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α
Μ’ ΕΝΑ ΒΙΒΛΙΟ ΑΓΚΑΛΙΑ,
ΠΑΜΕ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΓΙΚΑ!
Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλεγίου,
συμμετέχοντας στη σκυταλοδρομία φιλαναγνωσίας, αφηγούνται
και δραματοποιούν τα αγαπημένα τους λογοτεχνικά βιβλία, συ-
ναντούν συγγραφείς, επισκέπτονται παιδικές βιβλιοθήκες και εικο-
νογραφούν αγαπημένες ιστορίες.
ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος της ευέλικτης ζώ-
νης, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας ασχολήθηκαν με ένα
θέμα οικείο και κατανοητό, ένα θέμα που καθημερινά βιώνουν
μέσα από τα Προγράμματα Διαθεματικότητας.
Η επιλογή έγινε από τα ίδια τα παιδιά, με αφορμή τις θεματικές
ενότητες που μας απασχόλησαν το Φθινόπωρο. ΄Έδειξαν ιδιαί-
τερο ενδιαφέρον στις εναλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών,
τη χλωρίδα και την πανίδα της γης. Θέλησαν, λοιπόν, να οργα-
νώσουν τη βιωματική προσέγγιση σε μία ενιαία διδακτική ενότητα
και να ασχοληθούν με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ίδιες
σε κάθε εποχή, για να μπορέσουν στο τέλος να συνοψίσουν και
να ταξινομήσουν οργανωμένα τα συμπεράσματά τους και τις
γνώσεις τους.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να μάθουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου και να μπορούν
με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να τις ξεχωρίζουν.
• Να μάθουν τους 2 μήνες, σε ποια εποχή ανήκουν και κάποια
βασικά χαρακτηριστικά του κάθε μήνα.
• Να ταξινομήσουν κατά εποχή, τις εναλλαγές του καιρού, τα
ζώα και τις συνήθειές τους, τα φυτά και τις ιδιαιτερότητές τους.
• Καταγραφή λεξιλογίου
• Προαναγνωστικές δεξιότητες
• Προμαθηματικοί: Κατάρτιση πίνακα ταξινόμησης ευρημάτων.
• Φύλλα εργασίας προμαθηματικών εννοιών
• Δεξιότητες: Ζωγραφική με εποχιακή θεματολογία
• Κατασκευές με φυσικά υλικά
• Κοινωνικοί: Να μάθουν να συμμετέχουν, να συνεργάζονται, να
εκτιμούν την εργασία του άλλου και να αυτοαξιολογούνται
Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οικολογικές γωνιές στην τάξη
σχετικά με το θέμα π.χ. βιβλία, αφίσες, εικόνες, άρθρα, αντικεί-
μενα εργαλεία παρατήρησης και μέτρησης και ότι άλλο σχετικό
βρίσκουν τα παιδιά ή η νηπιαγωγός.
ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
• Χάρτες της N.G.
(παραγωγικοί, κλιματολογικοί, ζωικού βασιλείου).
• Εικόνες και φωτογραφίες
• VIDEOΠΡΟΒΟΛΕΣ
(ντοκιμαντέρ για ζώα, φυτά, εποχιακά φαινόμενα).
• cD με μουσικές και ήχοι της φύσης
• Βιβλία γνώσεων και παραμύθια με θέματα από τις εποχές του
χρόνου, μύθοι και δοξασίες.
• Χειροτεχνήματα και ζωγραφιές από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό.
56
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
c
m
y
k
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Η Φύση και το ζωικό βασίλειο είναι θέματα που κεντρίζουν τη
φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών.
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Το
αγρόκτημα» άρχισε με προβολή βίντεο της National Geographic
εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα τα ζώα, ενώ το Παζλ των γνώ-
σεων συμπλήρωσαν τα ίδια τα παιδιά με τις δικές τους παρατηρή-
σεις. Από τις ελεύθερες ανακοινώσεις των παιδιών φάνηκε πολύ
εύκολα ότι η ομάδα επικεντρώθηκε στα ζώα του αγροκτήματος.
Ακολούθησε ταξίδι στο χρόνο και συγκεκριμένα στην αρχαία Ελ-
λάδα. Οι μαθητές μελέτησαν πίνακες με αντίγραφα έργων τέχνης
(αγάλματα, ψηφιδωτά, χρυσοποίκιλτα αγγεία) και σχολίασαν θέματα
από την πλούσια ελληνική μυθολογία θαυμάζοντας την αγάπη των
αρχαίων Ελλήνων για τα ζώα. Μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και
ευχάριστης ατμόσφαιρας το αφιέρωμα στα ζώα του αγροκτήματος
ολοκληρώθηκε με ομαδική κατασκευή από τα ίδια τα παιδιά.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ…
Τα νήπια επισκέφθηκαν το φράγμα της Θέρμης και γνώρισαν από
κοντά τη ζωή γύρω και μέσα στο νερό. Τάισαν τις πάπιες. Ένιωσαν μ’
όλες τις αισθήσεις τους τη φύση.
Ο εκπαιδευτικός περίπατος πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια της
βιωματικής μάθησης στα πλαίσια της Μουσειακής αγωγής με
θέμα «Ο Μακεδονικός αγώνας στο βάλτο των Γιαννιτσών».
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΤΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
Oι γεμάτοι περιέργεια μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ανοί-
ξουν τη «μαγική» βαλίτσα του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγρο-
τόπων «Κορώνεια - Βόλβη».
Κορμοράνοι, ερωδιοί και βάτραχοι ξεπήδησαν από το πλούσιο φω-
τογραφικό υλικό. Ήχοι πρωτόγνωροι μάγεψαν τους μικρούς μαθη-
τές, ενώ τα χρωματιστά υφάσματα έδωσαν ζωντάνια στο παιχνίδι
των παιδιών, που αναβίωσαν με επιτυχία τη ζωή στους βαλτότοπους
και στις λίμνες.
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΟΥ
ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ…
Το Σεπτέμβριο, με την έναρξη των μαθημάτων, τα προνήπια
παρακολούθησαν στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου τη μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσο-
γλου που παρουσίασε «Το παραμύθι του Φθινοπώρου».
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση με ρυθμικούς,
μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, ενώ αποτύπωσαν, με ζωγραφική,
εικόνες από το παραμύθι.
57
c
m
y
k
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ
ΜΑΣ «Η ΠΕΡΠΕΡΟΥΝΑ
ΦΕΡΝΕΙ ΤΗ ΒΡΟΧΗ…»
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος « Ήθη και έθιμα
του τόπου μας», οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας παρακο-
λούθησαν στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευματικού
Κέντρου τη μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσογλου, η οποία
παρουσίασε τα κάλαντα και το παραδοσιακό παραμύθι: «Η περ-
περούνα». Το έθιμο της περπερούνας προέρχεται από τη Βόρειο
Ελλάδα και γίνονταν όταν οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ποτιστικές
βροχές, στο τέλος της άνοιξης και το φθινόπωρο.
«ΑΜΠΕΛΙ - ΣΤΑΦΥΛΙ - ΚΡΑΣΙ»
Οι μικροί μαθητές μας παρακολούθησαν στο Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Το
αμπέλι, ο τρύγος, το κρασί».
Η κα. Άντα Φωτοπούλου βιβλιοθηκονόμος, παιδαγωγός και συγ-
γραφέας, παρουσίασε στα παιδιά το παραπάνω θέμα με προβο-
λή slides, έκθεση βιβλίων και εποπτικό υλικό. Τα παιδιά συμμετεί-
χαν ενεργά με παιχνίδι και ζωγραφική.
Η παραπάνω εκδήλωση εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Από τ’ αμπέλι…στο κρασί», που ξεκίνησε από τον περασμένο
Οκτώβριο. Το ερέθισμα για την έναρξη της θεματικής ενότητας
δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά κερνώντας σταφύλια στην τάξη.
Έτσι:
• Παρατηρήσαμε διάφορα είδη σταφυλιών.
• Μιλήσαμε για τον τρύγο, δοκιμάσαμε τα σταφύλια και μετά
αποφασίσαμε να κάνουμε κρασί. Πατήσαμε τα σταφύλια, δοκι-
μάσαμε είδη κρασιού, σταφίδες και μουστοκούλουρα. Ακόμη,
φτιάξαμε χειροτεχνίες με θέμα το σταφύλι, μάθαμε καινούριες
λέξεις και μελετήσαμε έργα τέχνης με θέμα το σταφύλι. Στη
δεύτερη φάση, το Φεβρουάριο, θα μιλήσουμε για τον θεό Δι-
όνυσο και θα δραματοποιήσουμε μύθους και ιστορίες.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
«ΦΡΟΥΤΑ ΖΟΥΜΕΡΑ...
ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΥΓΙΕΙΝΑ»
Τα προνήπια υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγή Υγείας, προσέγγισαν
βιωματικά τη διατροφική αξία των φρούτων και των λαχανικών.
Με το «Βιταμινούλη» ταξίδεψαν στη χώρα των βιταμινών . Γνώρι-
σαν τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες και έμαθαν πως …ένα
φρούτο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα!!!
Παράλληλα, με έργα τέχνης από αγαπημένους ζωγράφους, ποιήμα-
τα και ιστορίες προσέγγισαν το θέμα πολιτιστικά. Το τελικό αποτέλε-
σμα του προγράμματος θα είναι κατασκευές και ομαδικά παραδοσι-
ακά παιχνίδια και ..ένα τετράδιο με τις αγαπημένες συνταγές.
5
c
m
y
k
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΘΕΑΤΡΙΚH ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το παιδικό θέατρο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνδυάζει άριστα ψυχαγωγία και
μάθηση.
Το Φθινόπωρο, στα πλαίσια της Πολιτιστικής και Θεατρικής
Αγωγής, οι μαθητές μας παρακολούθησαν αξιόλογες θεατρικές
παραστάσεις:
. Τη βραβευμένη παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Σταχτο-
πούτα» στο θέατρο Εγνατία.
2. Τις απίστευτες και ξεκαρδιστικές περιπέτειες της θρυλικής «Φρου-
τοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά, απολαμβάνοντας ένα μαγικό ταξίδι
με τον Αιμίλιο το μήλο και τη Φρουφρού τη φράουλα, από τη θε-
ατρική ομάδα του Νέου Θεάτρου, στο θέατρο Αριστοτέλειο. Στο
προσεχές μέλλον έχει προγραμματισθεί να παρακολουθήσουμε
το θεατρικό έργο της Στέλλας Μιχαηλίδου «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά»
που παρουσιάζεται στο θέατρο «Αμαλία», από την Πειραματική
Σκηνή της Τέχνης.
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ
ΠΑΠΠΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΑΣ
Οι πίνακες ζωγραφικής του Ιακωβίδη, «Η αγαπημένη της για-
γιάς» και «Ο χαϊδεμένος του παππού», αποτέλεσαν το κίνητρο
για συζήτηση και διάλογο, για ένα θέμα αγαπημένο και προσιτό
στα παιδιά. Η η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Ημέ-
ρα για την Τρίτη Ηλικία». Τα μικρά προνήπια επεξεργάστηκαν
αντίγραφο πίνακα ζωγραφικής του Γεωργίου Ιακωβίδη με θέμα
«Η αγαπημένη της γιαγιάς». Στη γωνιά του θεάτρου διαλέξαμε
ρόλους και ρούχα από το μαγικό μπαούλο και «ζωντανεύσαμε»
τον πίνακα ζωγραφικής του Ιακωβίδη. Παράλληλα, τραγουδήσαμε
«Η γιαγιά μας η καλή» και θυμηθήκαμε το παραμύθι της Κοκκι-
νισκουφίτσας.
Ακόμη παρατηρήσαμε το έργο του Γεωργίου Ιακωβίδη «Ο χαϊ-
δεμένος του παππού», παίξαμε παιχνίδια παρατηρητικότητας και
με τους δυο πίνακες, τραγουδήσαμε και ακούσαμε το παραμύθι
« Ένα δώρο για τον παππού».
ΓΙΑΤΡΟΙ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ
ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ!!!
Ποιος έχει πυρετό; Γρήγορα !!! τα επείγοντα περιστατικά του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου εφημερεύουν. Γιατροί άριστα καταρτισμένοι
και νοσοκόμες όλο χαμόγελο και κατανόηση θα σας κάνουν να
ξεχάσετε τον πόνο και να αναρρώσετε γρήγορα!!!
59
c
m
y
k
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

«Ελιά, δεντράκι ευλογημένο»
«Λάδι,το υγρό χρυσάφι της ΜεσογεΙου»
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας επισκέφτηκαν τον ελαιώνα
που είναι δίπλα στο σχολείο μας και με ερέθισμα τα φορτωμένα
με ελιές δέντρα ξεκίνησαν το project με μια ιστορική αναδρομή
στην ελιά και στο λάδι.
«Το μάζεμα των ελαιών, εν Μυτιλήνη» του Θεόφιλου έδωσε το
ερέθισμα στα παιδιά για πολλές δραστηριότητες και συζητήσεις
για την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή του λαδιού.
ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΜΑΣ
ΤΙΜΗΣΕ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΤΟΥ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Συμμετέχοντας στο Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου
του Μακεδονικού Αγώνα, οι μικροί μας μαθητές επεξεργάστηκαν τη
μουσειοσκευή του Μουσείου «Ο Μακεδονικός αγώνας στο Βάλτο
των Γιαννιτσών». Με τον Παπυρένιο και τον Καλαμένιο ταξίδεψαν
στο χρόνο και βρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και στη σκλα-
βωμένη Μακεδονία. Το πολιτιστικό πρόγραμμα διακτινίστηκε διαθε-
ματικά και οι μαθητές διαδραστικά και μέσα από θεατρικά δρώμενα,
κατασκευές, παιχνίδια γνώσεων και αφηγήσεις, ασχολήθηκαν με τη
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του Βάλτου, τους υγρότοπους, τις
ασχολίες των κατοίκων της περιοχής και φυσικά με τον Αγώνα.
Παράλληλα, δημιούργησαν έκθεση – αφιέρωμα στον Παύλο
Μελά και στον Μακεδονικό Αγώνα με φωτογραφίες, βιβλία, στο-
λές εποχής, βιντεοπροβολές και δικές τους εργασίες.
Ακόμη, έπαιξαν με τη μουσειοσκευή «Ταξιδεύοντας στο χρόνο
πάνω σε μια πένα…και ένα ποντίκι», που δημιούργησαν τα νήπια
της σχολικής χρονιάς 200-2004 σε ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Τέλος, επισκέφθηκαν το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα και
ξεναγήθηκαν μόνοι τους με την υποστήριξη της νηπιαγωγού και
της υπευθύνου του πιλοτικού προγράμματος στους χώρους του
μουσείου, κλείνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέλει τα
παιδιά να γνωρίζουν το Μουσείο και τα εκθέματά του πριν το επι-
σκεφθούν και να είναι σε θέση μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
να ξεναγούνται μόνα τους έχοντας κατακτήσει τη γνώση μέσα
από δράσεις.
Εκεί λοιπόν, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλε-
γίου παρουσίασαν μια πρωτότυπη και ευφάνταστη ξενάγηση στο
Μουσείο, παίζοντας και δραματοποιώντας στιγμές του Μακεδο-
νικού αγώνα.
Η παρουσίαση έγινε ολοκληρώνοντας τα προγράμματα Μουσεια-
κής Αγωγής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα:
• «Ο βάλτος των Γιαννιτσών»,
• «Ο Μακεδονικός αγώνας μέσα από τα μάτια των παιδιών»
• «Υγρότοποι και υδροβιότοποι της Ελλάδας».
ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ
2ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης οι μαθητές του
σχολείου μας έμαθαν για την σημασία της αποταμίευσης χρημάτων
και υλικών αγαθών. Διαπίστωσαν ότι αποταμίευση δεν κάνει μόνο
ο άνθρωπος αλλά και οι περισσότεροι από τους οργανισμούς που
αποτελούν την έμβια ύλη, όπως το μυρμήγκι, τα δέντρα, η καμήλα, η
αγελάδα κ.ά. Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση επιδόθηκαν σε
μια κατασκευή, ενός τεράστιου κουμπαρά σε σχήμα αγελάδας!
60
c
m
y
k
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Στη γιορτή της Aεροπορίας τα προνήπια επισκέφθηκαν το Αερο-
δρόμιο «Μακεδονία». Ο κ. Τσακαλίδης, της Aegean Airlines, μας
ξενάγησε στους χώρους του αεροδρομίου. Αφού περάσαμε από
το μηχάνημα ανίχνευσης, μια μικρή έκπληξη περίμενε τους μικρούς
μας φίλους. Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο επιβατών μας περίμενε
για να μας μεταφέρει στον αεροδιάδρομο, ώστε να παρατηρήσουμε
από κοντά την απογείωση ενός αεροσκάφους και στην αερολέσχη
για να δούμε από κοντά ελικόπτερα και μικρά αεροπλάνα.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
«ΜΙΑ ΠΟΛΗ ΞΕΤΥΛΙΓΕΙ ΤΗΝ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ»
Το Nηπιαγωγείο του Ελληνικού Κολλεγίου υλοποιεί πρόγραμμα βι-
ωματικής προσέγγισης στη Σύγχρονη Τέχνη, μέσα από μία διαδρο-
μή –ταξίδι, όπου τα νήπια με παιχνίδι, μουσική και θεατρικά δρώμενα
γνωρίζουν έργα τέχνης καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Τα νήπια και τα προνήπια του Ελληνικού Κολλεγίου με οδηγό τη φα-
ντασία τους θα μελετήσουν και θα βιώσουν συναισθηματικές εναλ-
λαγές μέσα από τα έργα Σύγχρονης Τέχνης, όπου το φανταστικό
εμπλέκεται με το πραγματικό.
«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»
Το Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητι-
σμού- ΚΑΠΠΑ 2000 διοργανώνει και φέτος στην Αθήνα εκδη-
λώσεις αφιερωμένες στα άτομα με αναπηρίες.
Το Ελληνικό Κολλέγιο, υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις, συμμετέ-
χει με «τα καραβάκια των ευχών», που φιλοτέχνησαν οι μαθητές
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και στόλισαν το χώρο των
εκδηλώσεων, μεταφέροντας το μήνυμα της συνύπαρξης και της
ανοχής της διαφορετικότητας.
«ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ»
Οι υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευ-
σης Αν. και Δυτ. Θεσσαλονίκης και το Παιδικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης οργανώνουν για τη φετινή σχολική χρονιά δίκτυο
σχολείων με θέμα: «Οδηγός της Θεσσαλονίκης» (που είναι εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς). Το έργο που
θα παραχθεί από τα προγράμματα του κάθε συνεργαζόμενου
σχολείου, θα συγκεντρωθεί με τη λήξη του σχολικού έτους με
σκοπό να εκδοθεί ένας «Οδηγός της Θεσσαλονίκης από παιδιά
για παιδιά».
Το Nηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο δίκτυο πολιτιστικών προ-
γραμμάτων με θέμα:
«Περίπατοι στις βυζαντινές εκκλησίες, τοιχογραφίες και ψηφι-
δωτά».
Τα νήπια θα δημιουργήσουν χάρτη με διαδρομές ξενάγησης
στις εκκλησίες Μονή Βλατάδων, Όσιος Δαυίδ και Άγιος Νικόλα-
ος Ορφανός, με αναφορά στις τοιχογραφίες και στα ψηφιδωτά
των ναών. Τα νήπια, ως μικροί περιηγητές, θα επισκεφθούν τους
ναούς, θα τους φωτογραφίσουν και στη συνέχεια θα φτιάξουν το
δικό τους οδηγό ξενάγησης. Tο ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα έχει στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη του χθες,
του σήμερα και να προτείνουν την πόλη του αύριο.
6
c
m
y
k
c
m
y
k
“Oι εποχές του χρόνου”
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
“Oι εποχές του χρόνου”
“yγρότοποι - yδροβιότοποι”
kοντά στη φύση... “H ζωή στο δάσος”
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
“Aπό τ’ αμπέλι... στο κρασί”
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
Ελιά, Δεντράκι Eυλογημένο
Το νερό κυλάει στο χρόνο…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
ψυχική yγεία - Διαπροσωπικές σχέσεις - Συναισθήματα
Γνωρίζω το σώμα μου - O κόσμος των αισθήσεων
Στοματική υγιεινή
mεσογειακές διατροφικές αξίες
Η ελιά - λάδι
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
Tο ταξίδι του mοσχούλη
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες- “Aπ’ το σιτάρι στο ψωμί”
yγιεινή διατροφή - Φρούτα... ζουμερά & λαχανικά...υγιεινά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
"Oι εποχές του χρόνου"
Έθιμα και εποχές
Ποιήματα, παροιμίες και εποχές
Έργα τέχνης και εποχές
"O mακεδονικός Aγώνας μέσα απ' τα μάτια των παιδιών"
"Ο βάλτος των Γιαννιτσών"
Γνωρίζω το μουσείο του mακεδονικού Aγώνα
Υποθέμα: yγρότοποι - yδροβιότοποι
Το θέατρο στην τάξη
"Οι μύθοι του Aισώπου"
Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων
Διασκευή θεατρικού έργου - Θεατρική παράσταση
Μεγάλοι ζωγράφοι
Ιακωβίδης και Θεόφιλος οι αγαπημένοι των παιδιών
Η ζωή και το έργο τους μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες
Η παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο
Προγράμματα Φιλαναγνωσίας
Ένας συγγραφέας στην τάξη μας
Οι γιορτές μας - Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια γιορτάζουν...
Η Γέννηση του Χριστού (Αγγλική διασκευή)
Τα δώρα του Άη Βασίλη (Αγγλική διασκευή)
Μια βόλτα στον κόσμο... (Αποκριάτικη γιορτή)
Γλυκό καλοκαιράκι... (Γιορτή αποφοίτησης)
Διαφορετικότητα - Ισότητα
Μια μέρα αφιερωμένη στη Λίζα τη μικρή κινεζούλα της τάξης
μας
Γνωρίζω την πόλη μου -"Περπατώντας στη Σαλονίκη"
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Μέσα στα πλαίσια του Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων
Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) εντάσσεται η «Ευέλικτη Zώνη», που στο Nη-
πιαγωγείο παίρνει τη μορφή της εφαρμογής «Σχεδίων Εργασίας»,
και έχει ως στόχο να γίνει το σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο,
βιωματικό προετοιμάζοντάς τους για την «κοινωνία της γνώσης
και της πληροφορίας». Τα projects είναι μαθητοκεντρική μέθο-
δος εργασίας και στοχεύει στη συλλογική δράση των παιδιών.
Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες με δραστηριότητες που
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία,
το διάλογο.
Στο πλαίσιο αυτό, το Nηπιαγωγείο μας προσφέρει σύγχρονη και
ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά και συμβάλλει στην ολόπλευρη
ανάπτυξή τους.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται τη φετινή χρονιά είναι:
62
c
m
y
k
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
. Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Δημιουργίας «Για μια σταγόνα
νερό…» από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S.
Το Nηπιαγωγείο θα συμμετάσχει με ομαδικά έργα ζωγραφικής
και κολάζ καθώς και με παραμύθια που θα δημιουργήσουν και
θα εικονογραφήσουν τα ίδια τα παιδιά, με τη βοήθεια της Nη-
πιαγωγού.
2. Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής με ευαισθησία στη διαφο-
ρετικότητα και διαπολιτισμικότητα με θέμα: «Στέλνω ένα μήνυ-
μα…», από το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
. Συμμετοχή στην η Biennale, με έργα ζωγραφικής εμπνευσμέ-
να από γεωμετρικά σχήματα και συμβολισμούς.
ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Παιχνίδια με τη μπάλα στα γήπεδα μπάσκετ του σχολείου μας
Παρακολουθώντας τα μαθήματα κολύμβησης στο κλειστό θερμαινόμενο
κολυμβητήριό μας.
Εκμάθηση κολύμβησης και παιχνίδια στο νερό
Ξενάγηση στα γήπεδα τέννις η πρώτη επαφή με τη ρακέτα.
ΣEmINAPIAkOΣ kykΛOΣ 2006
“Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου”
H MEΘOΔOΣ PROJECT ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Για μία ακόμη χρονιά το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συμ-
μετέχει στο σεμιναριακό κύκλο με θέμα το Σύγχρονο Νηπια-
γωγείο.
Συγκεκριμένα το Σάββατο Απριλίου 2006, ώρες 0:00 - 5:00,
θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με εισηγητή τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου κ. Κώστα Χρυσαφίδη. Στο σεμινάριο θα παρου-
σιαστούν τρόποι οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων εργασίας
καθώς και αυτόνομες διαθεματικές δραστηριότητες στο καθημε-
ρινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Θεωρία και εφαρμογές μεθόδου project
• Φάσεις εφαρμογής
• Αξιολόγηση
• Βιωματική - επικοινωνιακή διάσταση της μάθησης
• Πρακτικά παραδείγματα από εργασίες μέσα στην τάξη
6
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΛΕΚΙΝΟ
mια πόλη ……Μια ιστορία! Βενετία. Τα παιδιά γνωρίζουν τη Βε-
νετία μέσα από εικόνες, κάρτ- ποστάλ, βίντεο (γόνδολες, βενετσι-
άνικες μάσκες, πλατεία Αγ.Μάρκου) ενώ με τη βοήθεια πολύχρω-
μων κορδέλων χορεύουν εύθυμους αποκριάτικους χορούς.
Ο Αρλεκίνος είναι μασκαράς που ανακηρύσσεται βασιλιάς του
καρναβαλιού, κρατά το γαϊτανάκι στο αποκριάτικο πάρτυ μας και
οδηγεί τα παιδιά σε απολαυστικά «γαϊτανοπαιχνίδια».
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ
ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΣΤΟ ΒΑΦΟΠΟΥΛΕΙΟ
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα την Πολιτιστική κληρονο-
μιά και τη Μουσειακή αγωγή «Εποχές του χρόνου, ήθη και έθιμα»,
οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας παρακολούθησαν, στην
παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, τη
μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσογλου, που παρουσίασε: μία
αναφορά στην παράδοση, με τα κάλαντα του Φλεβάρη και αναβίω-
ση του εθίμου των «Κουδουνάδων και Κουδουνάτων» της Δυτικής
Μακεδονίας.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση με ηχητικούς, ρυθ-
μικούς και μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, ως ελεύθερη έκφραση
στη δραματοποίηση του εθίμου και με παραδοσιακές μάσκες, όπως
το έθιμο επιβάλλει...
ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι αμυγδαλιές άνθισαν και φέτος!
Ένα κλαδί αμυγδαλιάς φέρνει την άνοιξη στην τάξη μας και γίνε-
ται η αφορμή για παρατήρηση και βιωματική εκπαίδευση. Με τη
βοήθεια των αισθήσεων εμπλουτίζουμε τις γνώσεις για το όμορ-
φο αυτό δέντρο. Αγγίζουμε τα κλαδιά, χαϊδεύουμε και μυρίζουμε
τα λουλούδια, συλλέγουμε τους καρπούς (αμύγδαλα) και φυσικά
γευόμαστε τα προϊόντα της αμυγδαλιάς (παστέλι, αμυγδαλωτά,
σοκολάτα αμυγδάλου).
Εναρμονισμένα με το πρόγραμμά μας ήταν και τα ομαδικά κινη-
τικά παιχνίδια στα οποία οι μικροί μαθητές συμμετείχαν με αστεί-
ρευτη διάθεση παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια.
Παράλληλα, ο αγαπημένος ζωγράφος των παιδιών Γεώργιος
Ιακωβίδης ξεσήκωσε τη φαντασία των μικρών μας φίλων με το
έργο του «Αμυγδαλιές», προτρέποντάς τους να δραματοποιή-
σουν στη γωνιά του θεάτρου, το λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι
«Η νυφούλα του Βοριά».
64
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΛΑϊΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Εν όψει της εθνικής μας εορτής, 25
ης
Μαρτίου 2, τα παιδιά
ήρθαν σε επαφή με την ελληνική μας παράδοση, μέσα από την
αναγνώριση και τον σχολιασμό ιστορικού υλικού. Παρατήρησαν και
συνέκριναν το φυσικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των ανθρώ-
πων, καθώς και τις διαφορετικές ενδυμασίες σε κάθε μέρος της
Ελλάδας. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του προγράμματος έπαιξε
η επίσκεψη των μαθητών του νηπιαγωγείου μας, στο Λαογραφικό
και Εθνολογικό Μουσείο της πόλης μας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στη μόνιμη έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς, που πε-
ριλαμβάνει 55 ενδυμασίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη καθώς
και παραδοσιακές μεταμφιέσεις.
Το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε με την εορταστική εκδήλωση
της εθνικής επετείου του ‘2, στην αίθουσα πολλαπλών δραστη-
ριοτήτων του Νηπιαγωγείου μας, που περιελάμβανε απαγγελίες
ποιημάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς. Η χαρούμενη
ατμόσφαιρα τελείωσε με την παρουσίαση του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου από τα προνήπια καθώς και την παρέλαση όλου του
Νηπιαγωγείου στην αυλή του σχολείου.
ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ
Στο νηπιαγωγείο μας γιορτάσαμε το έθιμο της Χελιδόνας. Συ-
γκεκριμένα, κατασκευάσαμε το στεφάνι της Χελιδόνας και το
στολίσαμε με πολύχρωμα λουλούδια, τραγουδώντας παραδοσια-
κά τραγούδια. Επηρεασμένοι από το ανοιξιάτικο τοπίο του κήπου
μας, οι μικροί ζωγράφοι συνέθεσαν σε χαρτόνι μεγάλων διαστά-
σεων τη δική τους ζωγραφιά.
Η λαϊκή παροιμία «Ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη» έδωσε
κίνητρο στους μικρούς μας φίλους να εκφραστούν δημιουργικά
παίζοντας το παραδοσιακό κινητικό παιχνίδι «Ο κούκος». Περι-
μένοντας τον ερχομό των χελιδονιών στις παλιές τους φωλιές, τα
προνήπια έκοψαν τα «μαρτινάκια» και τα τοποθέτησαν στα λου-
λούδια του κήπου, με σκοπό
φυσικά να πάρουν ένα γλυκό δώρο από τους μικρούς επισκέ-
πτες.
ΜΕ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ
ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Με Λαζαρίνες, λαμπάδες, πασχαλινά έθιμα, ιστορίες και κατα-
σκευές οι μικροί φίλοι του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και
μαθητές του Νηπιαγωγείου μας, βίωσαν την προετοιμασία για τη
λαμπρότερη γιορτή του χριστιανισμού, το Άγιο Πάσχα. Τα παιδιά
δημιούργησαν λαμπάδες, στολισμένες περίτεχνα με υλικά από
τη φύση και με ξύλινες κουτάλες, υφάσματα και λουλούδια έφτι-
αξαν τη δική τους Λαζαρίνα, τραγουδώντας: «..ήρθ’ ο Λάζαρος,
ήρθαν τα βάγια…».
Ακόμη, μέσα από το βιβλίο «Η Καινή Διαθήκη για παιδιά» συζη-
τήσαμε για τη ζωή του Χριστού, καθώς και για τα ηθικά διδάγ-
ματα των παραβολών. Στολίσαμε τις τάξεις μας, διακοσμήσαμε
εντυπωσιακές πασχαλινές λαμπάδες, τραγουδήσαμε τα κάλαντα
του Λαζάρου και μάθαμε για τα έθιμα που υπάρχουν σε κάθε
περιοχή της πατρίδας μας.
65
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η Μητέρα λατρευόταν από τα αρχαία χρόνια, πότε σαν Θεά-
Μητέρα, πότε σαν Θεά-Γη, πάντα με τον ίδιο σεβασμό και την
ίδια λατρεία. Πολλοί καλλιτέχνες ύμνησαν τη Μάνα. Ο Γ. Ιακωβί-
δης είναι ένας από τους ζωγράφους που τόσο τρυφερά αγάπησε
και ύμνησε τη μητρότητα. Έδωσε με εικόνες της παιδικής ηλικίας
και της μάνας μερικά από τα καλύτερά του έργα. Πίσω από τις
μορφές της μάνας και των παιδιών ήθελε να δείξει συναισθήματα
αγνότητας και χαράς.
«Η μητέρα στην τέχνη και στη λαϊκή παράδοση» ήταν το κεντρι-
κό θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά το οποίο οι μι-
κροί μαθητές έπαιξαν με πίνακες ζωγραφικής, άκουσαν και ψιθύ-
ρισαν νανουρίσματα και ασχολήθηκαν με κατασκευές-δωράκια,
τα οποία με αγάπη προσέφεραν στη μαμά.
ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Σ' ’αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές ασχολήθηκαν
με παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια του παππού και
της γιαγιάς, που άντεξαν στο πέρασμα των χρόνων. Ο κήπος
του σχολείου τους ήταν ο πλέον καταλληλότερος χώρος για να
δραστηριοποιηθούν οι μικροί μας φίλοι, να συνεργαστούν και να
παίξουν τα γνωστά αυτά παιχνίδια (κουτσό, κρυφτό, γύρω- γύρω
όλοι, τυφλόμυγα, περνά-περνά η μέλισσα, το μαντηλάκι κ.α.).
Το εποπτικό υλικό ήταν ανεξάντλητο. Πίνακες ζωγραφικής και
αναπαραστάσεις γλυπτών έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές,
να γνωρίσουν μερικά από τα παιχνίδια που έπαιζαν τα αρχαία
ελληνόπουλα.
Το παιχνίδι είναι πηγή χαράς και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των
παιδιών, σε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά του κόσμου.
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
Με τον ερχομό της Άνοιξης και το λαμπερό ήλιο να ξεπροβά-
λει δειλά-δειλά, ξεκινούν οι πρώτες φροντίδες στους ανθόκηπους
και στα περιβόλια. Στο Νηπιαγωγείο, φροντίζουμε τα δεντράκια
(κλάδεμα) για να μας δώσουν ζουμερά φρούτα και τα λουλου-
δάκια, για να στολίσουν τις όμορφες αυλές μας και τα ανθοδο-
χεία μας
Τα ψυχοκινητικά ρυθμικά παιχνίδια είχαν την τιμητική τους στον
καταπράσινο κήπο μας, όπου με μιμητικές κινήσεις, τα μικρά
προνήπια αναπαριστούν τις ασχολίες και τη ζωή του κηπουρού,
καθώς και την ανάπτυξη των λουλουδιών.
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΝΟΙΞΗ
Στον ολάνθιστο κήπο του σχολείου μας δόθηκε και φέτος η
ευκαιρία στους μικρούς μαθητές μας, να παρατηρήσουν τις αλλα-
γές στη φύση. Ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών, ο μήνας
που στη φύση γίνεται ένα σωστό πανηγύρι. Με ιδιαίτερο κέφι
γνώρισαν στους καθημερινούς τους περιπάτους, λογιών- λογιών
λουλούδια του κήπου μας, φιλοτέχνησαν πανέμορφα γλαστράκια
και πολύχρωμα στεφάνια και μιμήθηκαν το χορό των εντόμων με
χαρούμενα μουσικά ακούσματα.
66
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ &
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας, στο πλαίσιο του προγράμματος
Περιβαλλοντικής Αγωγής «Νερό - Πηγή ζωής», επισκέφθηκαν το
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο τις πόλης μας. Τα παιδιά εί-
χαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαχρονική πορεία της
άλεσης του σίτου από τα γουδιά και το χειρόμυλο ως το νερόμυ-
λο, της κατεργασίας των μάλλινων υφαντών από το κτύπημα με τον
κόπανο ως το νεροτρίβιασμα και μπατάνισμα στη νεροτριβή και το
μαντάνι, δραστηριότητες που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.
ΠΑΙΖΩ ΚΑΙ ΜΑΘΑΙΝΩ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΥΣΕΙΟΣΚΕΥΗ « Ο ΒΑΛΤΟΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»
Στο Μακεδονικό Αγώνα τα παιδιά συμμετείχαν με το δικό τους τρό-
πο και βοηθούσαν τους Μακεδονομάχους για την απελευθέρωση
της πατρίδας.
Στη γιορταστική εκδήλωση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα,
οι μαθητές του Νηπιαγωγείου «έκλεισαν» τη μαγική βαλίτσα του
Βάλτου των Γιαννιτσών,
που τους ταξίδεψε σ’ εκείνα τα χρόνια, με χορούς και τραγούδια
από την ελληνική παράδοση.
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ "ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ"
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας, έλαβαν μέ-
ρος στα δημιουργικά εργαστήρια με εικαστικές δραστηριότητες
και παιχνίδι γνώσεων μέσα από ειδικές κατασκευές και εποπτικό
υλικό.
Μέσα από δημιουργικές δράσεις τα παιδιά μπόρεσαν να ανιχνεύ-
σουν τη διασύνδεση του υδάτινου στοιχείου με τη δημιουργία
και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, να γνωρίσουν μύθους
και λαϊκά παραμύθια που σχετίζονται με το νερό (ιστορία, παρά-
δοση) και να επεξεργαστούν πληροφορίες για να συνθέσουν το
δικό τους πρωτότυπο παραμύθι.
ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. οργανώνει έκθεση με τίτλο:
«Επαγγέλματα του χθες και του σήμερα». Πρόκειται για μια ιδιαίτε-
ρα πρωτότυπη έκθεση με έργα ζωγραφικής και χαρακτικής. Έξι μεγά-
λα έργα του Θεόφιλου, μεγάλος αριθμός φωτογραφιών, αντικείμενα,
προβολές έργων από την ευρωπαϊκή τέχνη και σκηνές από τον παλιό
ελληνικό κινηματογράφο, με αναφορές στα επαγγέλματα, παρουσιάζο-
νται στους επισκέπτες.Με ερεθίσματα από την έκθεση, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα αποσκοπούν να κάνουν γνωστά στους μαθητές πτυχές
επαγγελμάτων που έχουν εξαφανισθεί ή αλλοιωθεί, να δώσουν μέσα
από τις ασχολίες καθημερινών ανθρώπων το στίγμα μιας ολόκληρης
εποχής και να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση
για τις ραγδαίες αλλαγές που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
67
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α
Ο LITTLE FREDDy ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Στο αποκριάτικο πάρτυ μας μία έκπληξη περίμενε τους μικρούς
μας φίλους. Μας επισκέφθηκε ο ήρωας του βιβλίου των αγγλικών,
ο LITTLE FREDDy. Ο LITTLE FREDDy έπαιξε με τα παιδιά ομαδι-
κά κινητικά παιχνίδια και παιχνίδια γνώσεων. Ακόμη, τραγουδήσαμε
όλοι μαζί στα αγγλικά τα τραγούδια του βιβλίου και χορέψαμε σε
έντονους ρυθμούς. Στο τέλος της εκδήλωσης ο ήρωας του βιβλίου
μας μοίρασε αυτόγραφα και μικρά αναμνηστικά. Η εκδήλωση διορ-
γανώθηκε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Burlington Books.
ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΟ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 2
Απριλίου, συζητήσαμε στην παρεούλα μας για το μεγάλο Έλ-
ληνα παραμυθά, τον Αίσωπο. Ασχοληθήκαμε με γνωστούς μύ-
θους όπως «Το λιοντάρι και το ποντίκι» και δραματοποιήσαμε,
με σύμμαχο την παιδική φαντασία, το παραμύθι «Ο λαγός και η
χελώνα».
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα «Αμπέλι, σταφύλι, κρασί». Η κα. Άντα Φωτοπούλου,
βιβλιοθηκονόμος, παιδαγωγός και συγγραφέας, παρουσίασε στα
παιδιά το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο «Αμπέλι, σταφυλάκι και γλυκό
κρασάκι», με προβολή slides, εποπτικό υλικό, λεπτομερή αναφορά
στον τρύγο και στην παρασκευή του κρασιού, παραδοσιακές συντα-
γές και θεατρικό παιχνίδι. Παράλληλα, οι μικροί μας φίλοι δοκίμασαν
σταφίδες, γλυκό σταφύλι και νόστιμα μουστοκούλουρα.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ο Η/Υ στο χώρο της προσχολικής και σχολικής αγωγής μπορεί να
χρησιμοποιηθεί τόσο για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστη-
ριοτήτων και την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όσο
και για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την απόκτηση των
σχετικών δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική αξία της αξιοποίησης του Η/Υ
στη σχολική τάξη είναι πλέον ευρέως αποδεκτή. Αρκεί να ρίξει κα-
νείς μια ματιά στα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τη χρήση
του Η/Υ για να καταλάβει τη σημασία αξιοποίησης του μέσου αυτού
στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.
6
c
m
y
k
ToY
ΝΗπΙΑΓωΓΕΙΟυ
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ν
Η
π
Ι
Α
Γ
ω
Γ
Ε
Ι
Ο
υ
ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ
kατά το μήνα Απρίλιο, όπου όλα τα έντομα κάνουν την πρώτη
τους εμφάνιση δειλά – δειλά, γνωρίσαμε την πασχαλίτσα, τη μέ-
λισσα και την πεταλούδα. Μάθαμε τι τρώνε, πού ζούνε, τα χρώ-
ματα που έχουν, τι μας προσφέρουν και, τέλος, τραγουδήσαμε
και παίξαμε παιχνίδια, με θέμα τα έντομα. Επίσης, κατασκευάσαμε
μελισσούλες με μαλλί, δραστηριότητα πολύ δύσκολη, αφού απαι-
τεί αυξημένη ικανότητα της λεπτής κινητικότητας.
ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΜΟΥ»
Μέσα από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό γνωρίζουμε τα ανθρώπι-
να χαρακτηριστικά, συνειδητοποιούμε ομοιότητες και διαφορές,
παρατηρούμε και δεχόμαστε τη διαφορετικότητα.
Παροτρύνουμε τους μικρούς μας μαθητές να σκεφτούν τους
ήχους που μπορούν να παραγάγουν με τα μέρη του σώματός
τους, ενισχύοντας έτσι τη διαπροσωπική νοημοσύνη, κατανοώ-
ντας τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους.
Παρακολουθούμε προβολή εκπαιδευτικών βίντεο για μικρά παι-
διά με θέματα τη χρησιμότητα των βιταμινών,τη λειτουργία της
πέψης και της αναπνοής.
Τα προγράμματα αγωγής υγείας συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να
μαθαίνουν βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής, και να απο-
κτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες που θα τα βοηθήσουν
στην διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου έλαβαν μέρος στους παρακάτω
διαγωνισμούς:

η
BIENNALE Παιδικής Ζωγραφικής που διοργανώνει το Μου-
σείο Παιδικής Τέχνης και Ακαδημία Παιδικής Τέχνης.
• Οι μαθητές του προνηπιακού τμήματος έλαβαν μέρος με ομα-
δική αφίσα στο Διαγωνισμό της UNIcEF με θέμα: «Τα παιδιά
γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους».
69
c
m
y
k
c
m
y
k
ΚΕΝτρΟ πρΟΣχΟΛΙΚΗΣ
ΑΓωΓΗΣ
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
Για μικρούς με μεγάλες προσδοκίες
70
c
m
y
k
c
m
y
k
Σκοπός του International μaby College είναι η αρμονική ανάπτυξη
και εξέλιξη των πνευματικών και ψυχικών δεξιοτήτων του παιδιού, η
διατήρηση της υγείας του σώματος και η ανάπτυξη σε μια ευτυχι-
σμένη και προσαρμοσμένη προσωπικότητα, ικανή να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της ζωής. Στο International Baby college αποδει-
κνύουμε καθημερινά την αγάπη μας για τα παιδιά, αντλούμε δύναμη
από τις επιτυχίες μας και την ανταπόκρισή σας και συνεχίζουμε με
ακόμη μεγαλύτερη θέρμη την προσπάθειά μας, «ανεβάζοντας τον
πήχυ» στο υψηλότερο δυνατό σημείο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:

Προγραφή και προανάγνωση
Το πρόγραμμα που ακολουθείται βασίζεται στην ανάπτυξη όλων
των τομέων (Φυσική, Κοινωνική, Νοητική, Αισθητική Αγωγή και
δεξιότητες. Έτσι, το περιβάλλον φαντάζει πιο «σχολικό», ικανο-
ποιώντας την ανάγκη του παιδιού να προσεγγίσει στο ρόλο του
μαθητή.

Προμαθηματικές έννοιες

Επαφή με την Αγγλική, Γαλλική & Γερμανική γλώσσα
Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί εκτός από την ελληνική γλώσσα, πρέ-
πει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εκμάθηση μιας ξένης
γλώσσας. Έτσι, με φυσικό τρόπο και μέσα από το παιχνίδι, το
τραγούδι και το παραμύθι το παιδί αρχίζει σιγά - σιγά να κατακτά
τον ξένο γλωσσικό κώδικα.

Αγωγή υγείας - Iατρείο
Η Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση πρέπει να απο-
σκοπεί στο να αποκτήσουν τα νήπια γνώσεις και δεξιότητες, στά-
σεις και αξίες για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την
υγεία τους, για να εξασφαλίσουν την καλή σωματική και πνευμα-
τική τους ανάπτυξη και υγεία.

Eικαστικά - Zωγραφική
Εικαστικές δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, όπως η
ζωγραφική, χαρτοκοπτική, τεχνική κολλάζ, πλαστική, γλυπτική,
κατασκευές, τύπωμα, υφαντική. Το παιδί έρχεται σε γνωριμία με
τα διάφορα υλικά χειροτεχνίας (χρώματα, πινέλα, πηλό, πλαστε-
λίνη, κ.α.) και εξοικειώνεται με τα εργαλεία και τις στοιχειώδεις
τεχνικές που απαιτεί κάθε μορφή τέχνης.

Θέατρο & Θεατρικό παιχνίδι
Δραστηριότητες σχετικές με τη θεατρική τέχνη, όπως αυτοσχε-
διασμοί, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, κουκλο-
θέατρο, θέατρο σκιών. Δραστηριότητες τέτοιου τύπου αποτε-
λούν δυναμικό μέσο για την ενεργοποίηση του παιδιού, την καλ-
λιέργεια της έκφρασής του και την απελευθέρωση της φαντασί-
ας του. Το παιδί συμμετέχει ενεργά στην ομάδα, μιμείται, παίζει,
εκφράζεται, δημιουργεί και ψυχαγωγείται.

Xορός & Pυθμική

Mουσική Προπαιδεία
Μουσικοκινητικές δραστηριότητες, όπως ποικίλα μουσικά παι-
χνίδια για την κατανόηση των λειτουργιών της μουσικής (ηχό-
χρωμα, ένταση, τονικό ύψος, ρυθμός, ενορχήστρωση). Στις
δραστηριότητες της μουσικής ενθαρρύνεται η μουσική πράξη,
η παραγωγή, δηλαδή, μουσικής από τα νήπια χρησιμοποιώντας
είτε τη φωνή τους, είτε απλά μουσικά όργανα.

Kλειστό, θερμαινόμενο κολυμβητήριο
Εκμεταλλευόμενοι το κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο του
Ελληνικού Κολλεγίου, δεκάδες νήπια μαθαίνουν να κολυμπούν
σωστά, διδάσκονται να αγαπούν το νερό, να σέβονται τη θάλασ-
σα και να γνωρίζουν τους κινδύνους που παραμονεύουν.

Aθλητισμός - Γυμναστήριο - Oλυμπιακή παιδεία
Σε μια ειδικά διαμορφωμένη κλειστή αίθουσα γυμναστηρίου, τα
νήπια εκτελούν ασκήσεις, εμψυχώνοντας τη σωματική και ψυχο-
πνευματική διάπλασή τους.

Bιωματική Eκπαίδευση
Δίνεται έμφαση στην ενεργητική μάθηση μέσα από τη διαθεμα-
τική προσέγγιση, το σχέδιο εργασίας, την αξιολόγηση των μαθη-
τών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το ελεύθερο παιχνίδι.

Xρήση Hλεκτρονικών Yπολογιστών
Tα νήπια εξοικειώνονται με τον Η/Υ και τη χρήση του έτσι ώστε
να μπορούν μετά να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως διδα-
κτικό μέσο για την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων τους,
τη συγκρότηση των λογικο-μαθηματικών, προαναγνωστικών και
προγραφικών εννοιών και της ζωγραφικής.

Eκπαιδευτικές επισκέψεις
Οι μικροί μαθητές επισκέπτονται διάφορους πολιτιστικούς
χώρους της πόλης μας καθώς επίσης μνημεία, μουσεία και διά-
φορους άλλους καλλιτεχνικούς τόπους, όπως εκθέσεις ζωγρα-
φικής, χειροτεχνίας κ.α

Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Οι μαθητές γνωρίζουν το περιβάλλον και μαθαίνουν από μικρή
ηλικία να αγαπούν τη φύση και να κατανοούν την ανάγκη προ-
στασίας της. Ένα ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον αποτελεί
τον ιδανικότερο τόπο για υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
παιδιών.

Συμμετοχές σε διαγωνισμούς - εκδηλώσεις
Tα παιδιά συμμετέχουν και εξερευνούν τη φαντασία και το ταλέ-
ντο τους μέσα από διάφορους διαγωνισμούς θεάτρου, καλλιτε-
χνικών, εικαστικών, κ.α παιδικής ηλικίας.
7
c
m
y
k
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
c
m
y
k
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Με την παρατήρηση, το διάλογο και τα βιβλία, τα παιδιά γνώρι-
σαν τα γενικά χαρακτηριστικά του Φθινοπώρου, έμαθαν να πα-
ρατηρούν τις αλλαγές που γίνονται στο φυσικό κόσμο, λόγω του
καιρού και να αναγνωρίζουν τα φθινοπωρινά φρούτα και λαχα-
νικά από το χρώμα, το σχήμα και τη γεύση τους. Επίσης συνει-
δητοποίησαν ότι τα πουλιά αποδημούν το φθινόπωρο γιατί κάνει
κρύο και δεν βρίσκουν την τροφή τους.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γνώρισαν τις διάφορες αγροτι-
κές δουλειές που γίνονται αυτήν την εποχή, μέσα από ιστορίες,
εικόνες, slides, ποιήματα και τραγούδια.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εικαστικές δρα-
στηριότητες, όπως το κολάζ και το τύπωμα με φυσικά υλικά που
μάζεψαν τα παιδιά από την αυλή του σχολείου μας. Επίσης, κατα-
σκεύασαν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά από διάφορα υλικά,
όπως πλαστελίνη, γκοφρέ χαρτί, ρεβίθια, φυσικά υλικά κλπ.
Μέσα από την βιωματική προσέγγιση της ενότητας τα παιδιά
κατάφεραν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να αποκτήσουν
γνώση, εμπειρίες και να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες.
Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ
Είναι γεγονός ότι η μετατροπή του χυμού των σταφυλιών σε κρα-
σί ήταν από τις πρώτες χημικές μετατροπές που πραγματοποίησε
συστηματικά ο άνθρωπος. Τι μαγικό συμβαίνει και το σταφύλι μετα-
τρέπεται σε κρασί, σταφίδα, ξίδι και ρετσίνα;
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά
να προσεγγίσουν το μάζεμα των σταφυλιών, το πατητήρι και τη
χαρά της δημιουργίας του κρασιού. Στη συνέχεια γνωρίσαμε με
λεπτομέρειες όλα τα προϊόντα του σταφυλιού. Η δραστηριότητα
ολοκληρώθηκε με ομαδική εργασία και ανάγνωση του σχετικού
μύθου του Αισώπου « Η αλεπού και τα σταφύλια».
ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης οι μαθητές του
σχολείου μας έμαθαν για την σημασία της αποταμίευσης χρημάτων
και υλικών αγαθών. Διαπίστωσαν ότι αποταμίευση δεν κάνει μόνο
ο άνθρωπος αλλά και οι περισσότεροι από τους οργανισμούς που
αποτελούν την έμβια ύλη, όπως το μυρμήγκι, τα δέντρα, η καμήλα, η
αγελάδα κ.ά. Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση επιδόθηκαν σε
μια κατασκευή, ενός τεράστιου κουμπαρά σε σχήμα αγελάδας!
72
c
m
y
k
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
c
m
y
k
ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
Σημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του
International Baby college αποτελεί η περιβαλλοντική αγωγή, που
έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τα νήπια για τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος και τη σημασία που έχει για την ποιότητα της ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η θεματική ενότητα με τίτλο «Τα
ζώα του δάσους». Πιο συγκεκριμένα, γνωρίσαμε τα κυριότερα
ζώα του δάσους, τις διατροφικές τους συνήθειες, τον τρόπο και
το χώρο που ζουν, καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπί-
ζουν από την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
Στη συνέχεια, με ένα καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό, αναπα-
ραστήσαμε ορισμένα ζώα του δάσους, μέσα από την βιωματική
προσέγγιση της μάθησης.
Τέλος, ολοκληρώσαμε την ενότητα με την κατασκευή ατομικού
κολάζ, με θέμα την κουκουβάγια, χρησιμοποιώντας κανσόν, κου-
μπιά και εφημερίδες.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ
Στις 4 Οκτωβρίου, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα των
Ζώων, οι μαθητές του International Baby college είχαν την ευκαι-
ρία να συζητήσουν για τα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη ευ-
αισθητοποίησης και φροντίδας όλων των ζώων και ιδιαίτερα των
αδέσποτων.
Έτσι, τα νήπια ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κατασκευάσουν, πει-
ραματιζόμενα με διάφορα υλικά και τεχνοτροπίες, σπιτάκια για σκύ-
λους, με σκοπό να τα δωρίσουν σε φιλοζωϊκά σωματεία, για την
προστασία και τη φροντίδα αδέσποτων ζώων.
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
«H ΕΛIA, EΝΑΣ
ΕΥΛΟΓΗΜEΝΟΣ ΚΑΡΠOΣ»
Με αφορμή την ανάλυση της θεματικής ενότητας «H ελιά», ζη-
τήθηκε από τα προνήπια να εκφράσουν απόψεις και ιδέες, να ερ-
μηνεύσουν καταστάσεις και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με
την ελιά. Γνώρισαν τους καρπούς της, τη γεύση και την οσμή της,
τους τρόπους κατεργασίας αλλά και συγκομιδής του πολύτιμου
αυτού καρπού.
Θέλοντας να στηρίξουμε τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης,
τα παιδιά επισκέφθηκαν τον ελαιώνα του Δημοτικού Σχολείου
του Ελληνικού Κολλεγίου. Εκεί παρατήρησαν τα δέντρα, μιμήθη-
καν και αναπαρήγαγαν κινήσεις των ελαιοπαραγωγών. Στο πλαί-
σιο των αισθητηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήσαμε, οι
μικροί μας φίλοι δοκίμασαν διάφορα είδη ελιών και ζύμωσαν το
δικό τους ελαιόψωμο.
«EΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚHΣ
UNEScO»
Oι μαθητές και οι μαθήτριες του International Baby college, συμ-
μετείχαν στην έκθεση ζωγραφικής της Unesco με θέμα: «Πώς βλέ-
πω τον κόσμο (από τη χώρα που ζω)». Οι μαθητές μας, όπως και
εκατοντάδες παιδιά από τα 9 κράτη - μέλη των Ηνωμένων Εθνών,
περιγράφουν τον τρόπο ζωής τους, καταγγέλλουν τη βία, αρνούνται
τη ρύπανση και διεκδικούν για το κάθε άτομο σεβασμό της φυσικής
και ηθικής τους ακεραιότητας. Στα παιδιά δόθηκαν διάφορα υλικά
για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Για ακόμα μια φορά η καλ-
πάζουσα φαντασία τους θριάμβευσε, χρησιμοποιώντας πληθώρα
υλικών όπως κουμπιά, νήματα, υφάσματα, κορδόνια, κορδέλες, τέ-
μπερες κ.ά.
7
c
m
y
k
c
m
y
k
ΜΕ ΑΠΛA ΠΕΙΡAΜΑΤΑ
ΠΡΟΣΕΓΓIΖΟΥΜΕ
ΤΟΥΣ ΦΥΣΙΚΟyΣ ΝOΜΟΥΣ
Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τις φυσικές επιστήμες, πειρα-
ματιστήκαμε με αντικείμενα που πλέουν και βυθίζονται στο νερό. Οι
μικροί μαθητές επεξεργάστηκαν αντικείμενα και στη συνέχεια κα-
τάφεραν να αντιληφθούν, μέσα από την προσωπική εμπειρία τους,
νόμους της φύσης, βάζοντας στο νερό ξύστρες, καλαμάκια, μολύ-
βια και άλλα.
Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία ενθουσίασε, ξάφνιασε στην αρχή και
τελικά εντυπωσίασε τα παιδιά.
kAΝΕ ΜΙΑ ΕΥΧH
Οι μαθητές του International Baby college, παίρνοντας για άλλη
μια φορά την πρωτοβουλία, έγιναν αρωγοί στην προσπάθεια που
κάνει παγκοσμίως το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Κάνε μια ευχή» προ-
σφέροντας αξέχαστες στιγμές χαράς σε παιδιά με πολύ σοβαρές
αρρώστιες.
Τις ημέρες των Χριστουγέννων, μέρες αγάπης, χαράς και ελπίδας, οι
μαθητές μας, στόλισαν με αστέρια το «Δέντρο της Ευχής» του σχο-
λείου μας. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν στην εκπλήρωση των επι-
θυμιών και των ονείρων των παιδιών του ιδρύματος, δίνοντας χαρά,
δύναμη και πίστη στη ζωή. Η αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία του σχο-
λείου μας είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μας μα-
θητές μέσα από την προσφορά, την αλληλεγγύη και την κοινωνική
συμμετοχή.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
Η παιδική ηλικία είναι αυτή στην οποία μπαίνουν τα θεμέλια για
τη σωστή ανάπτυξη, την καλή υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα
ζωής. Αυτό αναμφισβήτητα ξεκινά με τη σωστή διατροφή, καθώς
είναι εξίσου σημαντική με τη μόρφωση και την αγωγή των παιδιών
μας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής επισκέ-
φθηκε το σχολείο μας η κ. Βαρσαμίδου διατροφολόγος – διαι-
τολόγος, με σκοπό να συμβουλέψει τους μικρούς μας μαθητές
και να τους δώσει οδηγίες για μια διατροφή ισορροπημένη και
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί της για τα αγαπη-
μένα τους φαγητά, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις και να ακούσουν
ποιες τροφές κάνουν καλό στην υγεία μας και στο σώμα μας και
ποιες όχι. Συγχρόνως, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολου-
θήσουν όλα όσα έμαθαν σε slides, γεγονός που τα εντυπωσίασε και
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
74
c
m
y
k
c
m
y
k
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδι-
ού τα νήπια του International Baby college πραγματοποίησαν μια
επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο «Ιανός», όπου είχαν την ευκαιρία να
δραματοποιήσουν, μαζί με τη θεατρολόγο Ελευθερία Μπάκα, απο-
σπάσματα από το βιβλίο «Παιδιά στα χίλια χρώματα» της Μαρίας
Μηνιάδου. Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στο δικαίωμα των
παιδιών για ισότητα, ελευθερία, ειρήνη, κοινωνική ασφάλεια, περί-
θαλψη, εκπαίδευση, αγάπη, όπως και στο δικαίωμά τους να έχουν
από τη στιγμή της γέννησής τους όνομα και εθνικότητα.
Τα νήπια κατασκεύασαν ομαδικά ένα πανό με τα δικαιώματα των
παιδιών, βασισμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο παρουσί-
ασαν κατά την επίσκεψή τους στο βιβλιοπωλείο. Η επίσκεψη ολο-
κληρώθηκε με ζωγραφιές των παιδιών, με τις οποίες εξέφρασαν
τις εντυπώσεις τους από την ανάγνωση και τη δραματοποίηση του
παραμυθιού.
ΜΑΘΑIΝΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
Ο κύκλος του νερού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά
φαινόμενα, με πρώτιστη σημασία για τη διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη. Οι μαθητές του International Baby college ενημερώθηκαν
για τις ιδιότητες του νερού, με ιστορίες, εικόνες και λογοτεχνικά
κείμενα. Πειραματιστήκαμε με το νερό, κάνοντας πειράματα, που
κυριολεκτικά μάγεψαν τα παιδιά.
Το θέμα ολοκληρώθηκε με εικαστικές δραστηριότητες, όπως τη
δημιουργία ομπρελών χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Τα
παιδιά ήρθαν σε επαφή με ποικιλία υλικών και, αφήνοντας τη φα-
ντασία τους ελεύθερη, δημιούργησαν πραγματικά πανέμορφες
και πρωτότυπες ομπρέλες, με τις οποίες στολίσαμε τις τάξεις
μας.
Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση καταφέραμε να επεξεργαστού-
με το θέμα σφαιρικά, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν την απαι-
τούμενη γνώση καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους.
ΣΧΟΛΕIΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤEΣ
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
Το σχολείο μας συμμετείχε στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμ-
μα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unicef «Σχολεία Υπερασπιστές
των παιδιών» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, που σκοπό
έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για την κατά-
σταση των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί από
τους μαθητές του International Baby college η πρώτη φάση του
προγράμματος, κατά την οποία τα παιδιά ενημερώθηκαν και ευαι-
σθητοποιήθηκαν για το θέμα, μέσα από διάφορες δραστηριότητες,
όπως η επίσκεψή τους στο βιβλιοπωλείο «Iανός» την παγκόσμια
Hμέρα του Παιδιού και η δημιουργία αφίσας με τα δικαιώματα των
παιδιών.
Περνώντας στη δεύτερη φάση του προγράμματος, το σχολείο μας
ενίσχυσε και συνέβαλε ενεργά στο πρόγραμμα της Unicef προσφέ-
ροντας ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μα-
θητές απόλαυσαν τη χαρά της συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική
ανθρωπιστική πρωτοβουλία.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
75
c
m
y
k
c
m
y
k
ΣΥΓΓΡΑΦEΑΣ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΒΙΒΛΙΩΝ ΣΤΟ
INTERNATIONAL BABy
cOLLEGE
Οι μαθητές του International Baby college είχαν τη χαρά να υπο-
δεχτούν στο χώρο του σχολείου τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων κα
Αργυρώ Κοκορέλη. Με αφορμή την επίσκεψη της συγγραφέως, τα
νήπια παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο, βασισμένο σε ένα από
τα βιβλία της που ενθουσίασε, αλλά και συγκίνησε τη συγγραφέα.
Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κο-
ντά τη συγγραφέα, που τα παραμύθια της μας «ταξιδεύουν» συχνά,
αλλά και να θέσουν ερωτήματα για τη δημιουργία των παραμυθιών,
την επιλογή των τίτλων, την εικονογράφηση κ.ά.
Προς το τέλος της επίσκεψής της η κα Κοκορέλη διηγήθηκε στα παι-
διά, αυτοσχεδιάζοντας, ένα παραμύθι που εκείνη τη στιγμή εμπνεύ-
στηκε βασισμένη και σε ιδέες των ίδιων των παιδιών. Μέσα από τη
δραστηριότητα αυτή τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους, να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και να ενι-
σχυθεί η αγάπη τους και ο σεβασμός τους για τα βιβλία.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ
ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ
«Η ΣΤΑΧΤΟΠΟΥΤΑ»
Οι μαθητές του International Baby college παρακολούθησαν τη
θεατρική παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Η Σταχτοπούτα», που
είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι.
Τα σκηνικά, η μουσική επένδυση του έργου, η αμεσότητα των ηθο-
ποιών και ορισμένες ανατροπές στο κλασικό σενάριο κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παρά-
στασης. Μέσα από τη συγκεκριμένη παρακολούθηση τους δόθηκε
η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου και
πάνω απ’ όλα να διασκεδάσουν και να χαρούν.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
76
c
m
y
k
c
m
y
k
«EΠΙΣΚΕψΗ
ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ»
Τα νήπια του International Baby college είχαν την ευκαιρία να επι-
σκεφθούν το Πολεμικό Μουσείο και να παρακολουθήσουν την έκ-
θεση που διοργάνωσε εκεί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με
τίτλο «Σοφία Βέμπο - Τραγουδάμε την Ελλάδα και όλη η Ελλάδα
τραγουδούσε μαζί της». Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο της έκ-
θεσης, που περιελάμβανε προσωπικά αντικείμενα της Βέμπο, σπά-
νια χειρόγραφα, πλάκες γραμμοφώνου, παρτιτούρες, προγράμματα
θεάτρου, λευκώματα, γράμματα και φωτογραφίες της «Τραγουδί-
στριας της Νίκης».
Επίσης, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπόλοιπους χώρους του
μουσείου, όπου και είδαν από κοντά στολές, όπλα παλαιότερα και
σύγχρονα, μινιατούρες από πολεμικά αεροπλάνα και πλοία του πο-
λεμικού μας ναυτικού, αλεξίπτωτα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από
αυτή τους την επίσκεψη, ενώ παράλληλα εφοδιάστηκαν με νέες
γνώσεις.
ΕΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου στάθηκε αφορμή για την επίσκεψη
των μαθητών του International Baby college στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Πριν την επίσκεψη προηγήθηκε στην τάξη συζήτηση για τον Άγιο
Δημήτριο. Αναφερθήκαμε στη ζωή του, μιλήσαμε για τα θαύματά
του και τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι ο πολιούχος της
πόλης μας. Στη συνέχεια κάναμε μια αναφορά στον ναό, είδαμε
κάποιες φωτογραφίες και κάναμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο ναό, είδαμε από κοντά
όλα όσα είχαμε παρατηρήσει στις φωτογραφίες. Μιλήσαμε για την
αρχιτεκτονική του οικοδομήματος, είδαμε από κοντά τις ψηφιδωτές
εικόνες των Αγίων, καθώς και το σημείο από το οποίο ανάβλυζε το
μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου.
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 2ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές του International
Βaby college γιόρτασαν την επέτειο του «OΧΙ» με την καθιερωμένη
παρέλαση, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Παράλληλα, οι
μαθητές των νηπίων πρωτοτύπησαν για άλλη μια φορά, μέσα από μία
εναλλακτική βιωματική προσέγγιση του εορτασμού της 2ης Οκτω-
βρίου. Επιλέγοντας την αμεσότητα της μουσικοκινητικής δράσης,
τα νήπια παρουσίασαν το τραγούδι «Ο Ντούτσε» με μια ορχήστρα
κρουστών, ενώ μια άλλη ομάδα νηπίων επέλεξαν να παρουσιάσουν
το κουκλοθέατρο με τίτλο «Το μαύρο σύννεφο», που προσεγγίζει
με ποικίλους συμβολισμούς τα ιστορικά γεγονότα του 940. Στόχος
αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης της εθνικής μας εορτής ήταν
να καλυφθεί το κενό ανάμεσα σε μια ιστορική πραγματικότητα και
σε έναν αποδεκτό τρόπο πρόσληψης γνώσεων από μικρά παιδιά,
κεντρίζοντας τελικά το ενδιαφέρον τους.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
77
c
m
y
k
c
m
y
k
«kΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ AΓΩΓΗ»
Η διαρκής και συνεχώς αυξανόμενη πυκνότητα της κυκλοφορίας
των οχημάτων, καθιστά αναγκαία την κυκλοφοριακή αγωγή του μι-
κρού παιδιού, το οποίο παίρνει μέρος σε αυτήν σαν πεζός.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν μιλήσαμε για τους κανόνες της ασφα-
λούς κυκλοφορίας. mάθαμε να διακρίνουμε τον Σταμάτη και τον
Γρηγόρη, καθώς και τα βασικά οδικά σήματα. Aναφερθήκαμε
στις διαβάσεις των πεζών, καθώς και στην συμπεριφορά μας
όταν διασχίζουμε ένα δρόμο ή όταν βρισκόμαστε μέσα στο
αυτοκίνητο.
Tα νήπια μπόρεσαν να βιώσουν καλύτερα όλα τα παραπάνω με
την επίσκεψή μας στο Πάρκο kυκλοφοριακής Aγωγής στο Πα-
νόραμα, καθώς επίσης και με παιχνίδια ρόλων μέσα στην τάξη
(Tροχονόμος - πεζοί, τροχονόμος - οδηγοί).
Oλοκληρώσαμε την ενότητα αυτή κατασκευάζοντας με κανσόν και
δαχτυλομπογιές φανάρια και οδικά σήματα.
ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ
Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης
στις 26 Οκτωβρίου 92 τα νήπια του International Baby col-
lege επισκέφθηκαν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Εκεί είχαν
την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στο παρελθόν παρατηρώντας
αντικείμενα και φωτογραφίες, να δουν από κοντά στολές και όπλα
των Μακεδονομάχων και με τη βοήθεια της ξεναγού να γνωρίσουν
τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα.
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΕΡΟΛΕΣΧΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Στις Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και
Γαβριήλ, που είναι οι προστάτες της αεροπορίας μας, οι μαθητές
του International Baby college πραγματοποίησαν επίσκεψη στην
Αερολέσχη Θεσσαλονίκης. Εκεί, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο
της Αερολέσχης, συναντήθηκαν και συζήτησαν με ειδικό ξεναγό και
επισκέφθηκαν τον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο. Είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά κάποια μικρά επιβατικά αεροσκάφη και ελικόπτερα,
ενώ ενθουσιάστηκαν με την επιβίβασή τους στο πιλοτήριο ενός
πολεμικού αεροσκάφους.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
7
c
m
y
k
c
m
y
k
ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
Στο πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής τα νήπια έμαθαν να παρατη-
ρούν πίνακες ζωγραφικής και να τους περιγράφουν, εστιάζοντας την
προσοχή τους στο θέμα του πίνακα όσο και στην τεχνική που ακο-
λούθησε ο ζωγράφος. Τα παιδιά αναπαρήγαγαν πίνακες μεγάλων
ζωγράφων, έμαθαν για τη ζωή τους και αναγνώρισαν την τεχνοτρο-
πία και τα υλικά με τα οποία ζωγράφιζαν. Φτιάξανε ιστορίες, αλλά
και ηχοϊστορίες που πήγαζαν από τους πίνακες. Ζωγράφισαν με δι-
άφορα υλικά και με διάφορους τρόπους, καθώς η προσέγγιση ενός
έργου τέχνης σε αυτήν την ηλικία έχει όχι μόνο γνωστική, αλλά και
συναισθηματική και αισθητική διάσταση. Τα παιδιά πειραματίστηκαν
με τα χρώματα (ανάμειξη χρωμάτων και αποχρώσεων) και αναγνώ-
ρισαν τα σχήματα που υπήρχαν στους πίνακες (αξιολόγηση για τα
γεωμετρικά σχήματα), ολοκληρώνοντας το ταξίδι τους στο χρόνο.
Έχοντας εντάξει έργα τέχνης στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας
προγράμματος, ασχοληθήκαμε με «Το γαϊδουράκι» του Νικόλαου
Λύτρα για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, με το «Νέο σημαιοφό-
ρο» του Αλέκου Φασιανού για τη γιορτή της 2ης Οκτωβρίου 940,
με τα «Ξερά φύλλα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ για το φθινόπωρο, με την
«Αγαπημένη της γιαγιάς» του Γεώργιου Ιακωβίδη για την Παγκόσμια
Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.
EΠΙΣΚΕψΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
Στο πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής επισκεφθήκαμε το Μουσείο
Βυζαντινού Πολιτισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου
μας εξέπληξε όλους ευχάριστα, διότι ήταν πραγματικά πολύ οργα-
νωμένο και πρωτότυπο. Οι υπεύθυνοι του μουσείου παρουσίασαν
τη βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την άλωση της Κων-
σταντινούπολης, μέσα από τη θρησκευτική τέχνη. Τα παιδιά ανα-
κάλυψαν το μεγαλείο του Βυζαντίου με παιχνίδια παρατήρησης και
ζωγραφικής , καθώς και με δημιουργικά παζλ.
ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
ΣΤΟ ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επαγγέλματα του χθες και
του σήμερα», που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, εί-
χαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές του International
Baby college.
Μέσα στον οργανωμένο χώρο του μουσείου, οι υπεύθυνοι του
προγράμματος παρουσίασαν στα παιδιά τα έργα της έκθεσης και
τα ενημέρωσαν για τα επαγγέλματα που χάθηκαν με το πέρασμα
του χρόνου, ή τείνουν να εξαφανιστούν. Επαγγέλματα που εξε-
λίχθηκαν στη σημερινή εποχή, αλλά κρατούν τις ρίζες τους στο
παρελθόν.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος κατάφεραν να κρατήσουν αμεί-
ωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή των νηπίων, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, μέσω των οργανωμένων δραστηρι-
οτήτων που πραγματοποιήθηκαν.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
79
c
m
y
k
c
m
y
k
ΚΕΦΙ, ΧΑΡΑ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΤΗΝ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ
Nεράιδες, σούπερ ήρωες, πριγκίπισσες και βασιλόπουλα κατέ-
κλυσαν το χώρο του International baby college την ημέρα της
Τσικνοπέμπτης. Όλα τα παιδιά κατέφθασαν ντυμένα με απίθανες
αποκριάτικες στολές, έτοιμα να ξεφαντώσουν και να χορέψουν
στους τρελούς καρναβαλικούς ρυθμούς. Όλοι, με απίστευτη διά-
θεση, συμμετείχαν σε ένα ξέφρενο πάρτυ, που κύριοι πρωταγω-
νιστές υπήρξαν το κέφι, η χαρά και η μουσική.
Τα παιδιά, με τα σύνεργα στο χέρι, γέμισαν το χώρο με σερπαντί-
νες και κομφετί, διασκέδασαν και χόρεψαν μέσα σε κλίμα χαράς
και αστείρευτου κεφιού.
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ
ΒΙΒΛΙΟΥ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου που γι-
ορτάζουμε στις 2 Απριλίου, οι μικροί μαθητές του International
Baby college διάβασαν βιβλία της τάξης τους. Έμαθαν να προ-
σέχουν το κάθε βιβλίο χωρίς να το σκίζουν, γιατί το κάθε βιβλίο
έχει τη δική του ιστορία και μας προσφέρει ονειρικές γνώσεις. Ξε-
φύλλισαν πολλά βιβλία, τα αγάπησαν και όλοι μαζί συμφώνησαν
πως πρέπει να τα προσέχουν και να τα μελετούν.
Η ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟ
INTERNATIONAL BABy
cOLLEGE
Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές του σχολείου μας
αποτέλεσε η επίσκεψη της συγγραφέως παιδικών βιβλίων κας Μαρί-
ας Παπαγιάννη. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από το βιβλίο της «Καλη-
νύχτα Μαμά» μεταμορφώθηκαν σε «Ονειρομπάλονα» και παρου-
σίασαν μια μουσική ηχοϊστορία, βασισμένη στην πλοκή της ιστορίας.
Η κα Μαρία Παπαγιάννη, με τη βοήθεια της Ματίνας, της ηρωίδας
του βιβλίου, μας σύστησαν σε μια φίλη τους, τη μικρή πασχαλίτσα
«Πες – Πες» και μας μίλησε για τα παραμύθια που λένε παρέα κάθε
βράδυ. Κατασκευάσαμε όλοι μαζί μια ονειροπαγίδα, για να έχου-
με όμορφα και γλυκά όνειρα και η κα Παπαγιάννη χάρισε σε κάθε
μαθητή μας μια πασχαλίτσα, για να έχουμε όλοι το δικό μας «Πες
– Πεσάκι» το βράδυ στο κρεβάτι μας! Οι μαθητές του International
Baby college αποχαιρέτησαν τη συγγραφέα χαρίζοντάς της μια
κουβέρτα με όμορφα όνειρα, μπαλόνια και ζωγραφιές και το πα-
ραμύθι «Καληνύχτα Μαμά» κατασκευασμένο από τα δικά τους παι-
δικά χεράκια.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
0
c
m
y
k
H ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ
Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και την καθιερωμένη πα-
ρέλαση γιόρτασαν οι μαθητές του International Baby college την
εθνική επέτειο της 25
ης
Μαρτίου, τιμώντας έτσι για άλλη μια φορά
τους ήρωες της Επανάστασης και τη σημαντική προσφορά τους για
την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Οι μικροί μαθητές μας παρέ-
λασαν φορώντας τις παραδοσιακές στολές τους, χόρεψαν και τρα-
γούδησαν δημοτικά τραγούδια και απήγγειλαν ποιήματα.
ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΡΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΜΑΣ;
Η προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκ-
παιδευτικού μας συστήματος και βοηθάει σημαντικά στη σωματι-
κή, συναισθηματική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδι-
ών, ισόρροπα και ολόπλευρα. Έτσι, τα Μελισσάκια του International
Baby college αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν τα μέρη του προσώ-
που τους, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παρατήρηση
πολλαπλών εικόνων. Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες έπαιξαν ση-
μαντικό ρόλο, διότι τα παιδιά βίωσαν την παρεχόμενη γνώση με
διάθεση και χαρά.
ΜΑΘΗΜΑΤΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί βασικό κεφάλαιο του εκπαιδευ-
τικού προγράμματος του International Baby college. Οι μικροί μα-
θητές μας ενημερώθηκαν για τα μέσα μεταφοράς και με βιωματικές
δραστηριότητες αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητά τους. Ιδιαίτερη εντύ-
πωση προκάλεσαν στα παιδιά τα σήματα κυκλοφορίας, που πλού-
τισαν τις παραστάσεις τους, με αφετηρία συγκεκριμένα γεωμετρικά
σχήματα. Παράλληλα ένιωσαν τη χαρά του παιχνιδιού και της δημι-
ουργικότητας, αντλώντας πολύτιμες γνώσεις.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
«ΓΕΩΜΕΤΡΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΕΣ»
Στα πλαίσια του διαγωνισμού της
ης
Biennale Παιδικής ζω-
γραφικής, τα νήπια του International Baby college συμμετείχαν
στέλνοντας ένα μικρό έργο, κομμάτι από την ψυχή και τη σκέψη
τους, εμπνευσμένο από τις γραμμές και τα γεωμετρικά σχήματα.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια δική τους
γραφή, ένα έργο τέχνης με πολλά χρώματα, σχήματα και σχέδια,
δουλεύοντας ατομικά, αλλά και ομαδικά, προσβλέποντας σε μία
ακόμη διάκριση!
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ

c
m
y
k
ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ 2006
Τα νήπια του International Baby college, χρησιμοποιώντας για άλλη
μια φορά τη δημιουργικότητά τους, συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό ζωγραφικής «Πράσινη Εβδομάδα». Τα παιδιά, μέσα
από τα έργα ζωγραφικής, προσπάθησαν να φωτίσουν την έννοια
της βιοποικιλότητας και να την κατανοήσουν. Σκοπός του διαγω-
νισμού ήταν όχι μόνο να εκφραστούν καλλιτεχνικά, αλλά κυρίως
να εξοικειωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.
ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ
ΤΗΝ ΑΝΟΙΞΗ
Με αφορμή την αγαπημένη μας εποχή, την άνοιξη, γνωρίσαμε
τον κόσμο των λουλουδιών. Ποτίσαμε τα δεντράκια μας, μιμη-
θήκαμε την βασίλισσα των λουλουδιών και γίναμε μικρά μπου-
μπουκάκια. Η δραστηριότητά μας ολοκληρώθηκε με επεξεργασία
πληθώρας διαφόρων υλικών, για τη δημιουργία ανοιξιάτικου το-
πίου. Τα παιδάκια ενθουσιασμένα και γεμάτα υπέροχες εικόνες,
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις.
ΓΝΩΡΙΣΑΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΓΔΑΛΙΑ
Η αμυγδαλιά, όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το πρώτο δεντράκι που
ντύνεται στα άσπρα την άνοιξη. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να
μην την γνωρίσουμε εις βάθος. Έτσι, οι μαθητές του International
Baby college μύρισαν τα άνθη της, γνώρισαν τους καρπούς της και
έμαθαν γενικότερα για την αμυγδαλιά. Στη συνέχεια τα παιδιά δημι-
ούργησαν με πολύ κέφι τη δική τους αμυγδαλιά και τραγούδησαν
σχετικά τραγούδια. Η αίσθηση της δημιουργικότητας χάρισε στα
πρόσωπα των παιδιών ένα μεγάλο χαμόγελο.
ΠΟΣΟ ΣΠΟΥΔΑΙΟ
ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΔΑΣΟΣ;
Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του
σχολείου μας, οι μικροί μας φίλοι ενημερώθηκαν για τη σπουδαι-
ότητα του δάσους στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, το International
Baby college, σε συνεργασία με το τμήμα Δασικής Προστασίας
του Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά, παραρτήματος του οργανισμού Ο.Ε.Ε.Κ. του
Υπουργείου Παιδείας, οργάνωσαν μια οικολογική εκδήλωση με
θέμα τη δενδροφύτευση. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαι-
σθητοποίηση των παιδιών, για την προστασία των δασών και του
φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Τα παιδιά, με την βοήθεια
εξειδικευμένων σπουδαστών και καθηγητών, φύτεψαν διάφορα
δέντρα στο πίσω μέρος του σχολείου μας.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
2
c
m
y
k
ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
ΓΙΑ ΤΑ ΕΝΤΟΜΑ
Κατά το μήνα Απρίλιο, όπου όλα τα έντομα κάνουν την πρώτη
τους εμφάνιση δειλά – δειλά, γνωρίσαμε την πασχαλίτσα, τη μέ-
λισσα και την πεταλούδα. Μάθαμε τι τρώνε, πού ζούνε, τα χρώ-
ματα που έχουν, τι μας προσφέρουν και, τέλος, τραγουδήσαμε
και παίξαμε παιχνίδια, με θέμα τα έντομα. Επίσης, κατασκευάσαμε
μελισσούλες με μαλλί, δραστηριότητα πολύ δύσκολη, αφού απαι-
τεί αυξημένη ικανότητα της λεπτής κινητικότητας.
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μικρών μας μαθητών
για το περιβάλλον και στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής συ-
νείδησης, τα νήπια συμμετείχαν στο διαγωνισμό που διοργάνωσε
το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. με θέμα: «Για μια σταγόνα νερό». Τα
παιδιά, χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, προσπάθησαν να φαντα-
στούν μια σταγόνα νερό και να εκφράσουν τις δικές τους ανησυ-
χίες, ευαισθησίες, αλλά και προτάσεις μέσα από τα έργα τους. Ο
διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλο-
ντικής αγωγής του σχολικού μας προγράμματος, είχε ως σκοπό
να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας στο πε-
ριβάλλον, να σκεφτούμε, να ψάξουμε, να μάθουμε, να αλλάξουμε
ρόλους και να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες.
ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΜΠΝΕΥΣΜΕΝΕΣ ΑΠΟ
ΤΟ ΠΑΣΧΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Με αφορμή το Πάσχα διαβάσαμε, συζητήσαμε και μάθαμε για
τη ζωή, τις παραβολές, τα Πάθη, τη Σταύρωση και τέλος την Ανά-
σταση του Χριστού. Με κατάνυξη μεταφερθήκαμε στο χώρο της
εκκλησίας και παρακολουθήσαμε τη λειτουργία. Κατασκευάσαμε
πασχαλινές κάρτες για να ευχηθούμε «Καλό Πάσχα» στα αγα-
πημένα μας πρόσωπα και φτιάξαμε τις δικές μας λαμπάδες. Μά-
θαμε και συζητήσαμε για τα πασχαλινά ήθη και έθιμα, τραγουδή-
σαμε και παίξαμε κουκλοθέατρο με θεματική ενότητα το Πάσχα.
Μετά το πέρασμα της Ανάστασης ευχηθήκαμε σε όσους γιόρτα-
ζαν και συζητήσαμε και για τις άλλες γιορτές αυτής της περιόδου,
όπως του Άη Γιώργη του καβαλάρη, της Ζωοδόχου Πηγής και
της Κυριακής του Θωμά. ΚΑΛΩΣΟΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΑΙΟ
Ο Μάιος, ο μήνας των λουλουδιών, γιορτάστηκε με ποικίλες
δραστηριότητες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
άνθη, να κάνουν συγκρίσεις και να μάθουν για τη λειτουργία των
φυτών. Επίσης, συζητήσαμε για δρώμενα περασμένων εποχών,
που έχουν πια χαθεί και γίνονταν την ημέρα της Πρωτομαγιάς, σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα έθιμα που συνεχίζουν να αναβι-
ώνουν στη Μήλο, τη Λέσβο, την Κέρκυρα, το Πήλιο, αλλά και στη
Μακεδονία, εντυπωσίασαν και προκάλεσαν τον θαυμασμό των
παιδιών. Παρατηρώντας τα έργα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ και
«Το χρυσό στεφάνι από τη Βεργίνα» τα παιδιά εμπνεύστηκαν και
κατασκεύασαν το δικό τους πρωτομαγιάτικο στεφάνι, σύμβολο
της αναγεννημένης φύσης.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ

c
m
y
k
«ΔΕΛΦIΝΙΑ» ΣΤΟ
ΚΟΣΜΟΘEΑΤΡΟ
Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Αγωγής οι μαθητές και οι μαθήτριες
του International Baby college παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ
«Δελφίνια», στο Κοσμοθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείου Τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η ευ-
καιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των δελφινιών, που είναι
τόσο ενδιαφέρων και ξεχωριστός. Έμαθαν για τον τρόπο ζωής τους,
τον τρόπο σκέψης τους και για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει
ο καλύτερος φίλος και προστάτης τους, αλλά συνάμα και ο μεγαλύ-
τερος κίνδυνος που απειλεί την ύπαρξή τους. Τα παιδιά ενθουσιά-
στηκαν και διασκέδασαν, μαθαίνοντας παράλληλα πολλά πράγματα
για τα ξεχωριστά αυτά θηλαστικά.
ΘΕΑΤΕΣ ΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΑ
Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό και διδακτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το
ταξίδι του αυτοκράτορα», παρακολουθήσαμε στον κινηματογρά-
φο. Το ντοκιμαντέρ αναφερόταν στη ζωή και το μεγάλο ταξίδι, που
κάνουν εδώ και χιλιετίες οι πιγκουΐνοι, για να εξασφαλίσουν τη συ-
νέχιση του είδους τους. Η έκπληξη των παιδιών ήταν μεγάλη, όταν
διαπίστωσαν ότι παρακολουθούσαν πώς είναι πραγματικά οι πιγκου-
ΐνοι και δεν έβλεπαν κάποιο κινούμενο σχέδιο. «Το ταξίδι του αυτο-
κράτορα» ήταν πραγματικά ένα μαγευτικό θέαμα που μας ταξίδεψε
σε άλλους κόσμους και μας έκανε να γνωρίσουμε αυτά τα όμορφα
και τόσο μακρινά σε εμάς πλάσματα.
Τα παιδιά έφυγαν ενθουσιασμένα και γεμάτα απορίες για τη ζωή
των πιγκουΐνων. Η συζήτηση του θέματος στο σχολείο εδραίωσε τις
γνώσεις των παιδιών με τρόπο αποτελεσματικό και ιδιαίτερα απο-
δοτικό.
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ
ΤΟΝ «ΠΛΟΥΤΟ»
ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΜΕΛΙΝΑ
ΜΕΡΚΟΥΡΗ
Τα προνήπια του International Baby college παρακολουθούν
τακτικά πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Έτσι, την Πέμπτη 2
Μαρτίου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Πλούτος»
του Αριστοφάνη στο «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη», στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε από τη θεατρική ομάδα του
Ελληνικού Κολλεγίου, στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης
«Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2006».
Τα παιδιά, στο τέλος της παράστασης, έπαιξαν και τραγούδησαν
με τους μικρούς ηθοποιούς και τη θεατρολόγο, καλλιεργώντας
έτσι τη θεατρική τους αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. Στη συνέ-
χεια, οι μικροί μας φίλοι παρακολούθησαν την έκθεση ζωγραφι-
κής με θέμα «Το νερό». Τα παιδιά είδαν ζωγραφιές από μαθη-
τές ηλικίας από 7 έως 5 ετών από 7 διαφορετικές χώρες της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ
4
c
m
y
k
ΜΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ
ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΗ
«Η Τζιτζιμιτζιχοτζιριά»
Oι μαθητές του International Baby college παρακολούθησαν
στο θέατρο «Αμαλία» τη θεατρική παράσταση «Τζιτζιμιτζιχο-
τζιριά». Το θέμα του έργου ήταν επικεντρωμένο στο δικαίωμα
που έχει ο καθένας στη διαφορετικότητα, καθώς και την αξία της
φιλίας και της αλληλεγγύης. Ήταν μία θεατρική παράσταση που
άρεσε πολύ στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι στο τέλος της πα-
ράστασης έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις!
iNTERNATioNAL
BABY CoLLEGE
τ
Ο
υ

Ε
Λ
Λ
Η
Ν
Ι
Κ
Ο
υ

Κ
Ο
Λ
Λ
Ε
Γ
Ι
Ο
υ
Εικαστικές δημιουργίες
από τους φιλότεχνους μικρούς
μαθητές του Ιnternational Baby College.
5
c
m
y
k
ToY
Ε.Α.τ.Ε.Κ.
c
m
y
k
ΧΑΝΤΜΠΟΛ
Ο Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ανερχόμενη δύναμη
στις μικρές ηλικίες
Η ΟΜΑΔΑ ΜΙΝΙ
Η ομάδα μίνι απαρτίζεται αποκλειστικά από μαθητές του Δημο-
τικού του Ελληνικού Κολλεγίου και απολαμβάνει την κορυφή στο
πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Θεσσαλονί-
κης (Ε.Σ.Χ.Θ.), αν και αντιμετωπίζει ομάδες σωματείων με τεράστια
ιστορία στο άθλημα.
Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ
Η ομάδα παμπαίδων απαρτίζεται από μαθητές της Α’ και Β’
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου και αποτελεί, κατά γενική
ομολογία των ειδικών του αθλήματος, την ανερχόμενη δύναμη
στη Θεσσαλονίκη, μία πόλη με σημαντικές επιτυχίες στα αναπτυ-
ξιακά πρωταθλήματα του χάντμπολ.
Η ΟΜΑΔΑ ΠΑΙΔΩΝ ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ!
Η ομάδα παίδων απαρτίζεται από μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και
Α’, Β’ τάξης Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, ανάμεσα στους
οποίους και ο διεθνής με την εθνική ομάδα εφήβων Ανδρέας
Λαγούδης. Η ομάδα αποτελεί παράδειγμα για την αγωνιστικότη-
τά της και η θέση της, στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, απο-
τελεί επιβράβευση των προσπαθειών των αθλητών της. Αθλητές
με βαρύ προσωπικό πρόγραμμα, λόγω μαθητικών υποχρεώσεων,
οι οποίοι είναι συνεπείς στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, βελ-
τιώνοντας την εικόνα της ομάδας.
Ο ΙΟΣ ΤΟΥ ΧΑΝΤΜΠΟΛ “ΠΡΟΣΒΑΛΛΕΙ”
ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΡΊΤΣΙΑ!
Η ομάδα κορασίδων του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. που συμμετέχει στο πρω-
τάθλημα της Ε.Σ.Χ. Θεσσαλονίκης έχει βραχύβια δραστηριότητα.
Μόλις, σε έξι μήνες οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυ-
κείου του Ελληνικού Κολλεγίου κατάφεραν να κατανοήσουν τις
αρχές του παιχνιδιού και τόσο με τη διάθεση στις προπονήσεις,
όσο και με την αγωνιστικότητα απέναντι στις αντίπαλες ομάδες,
βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους.
τ
Α

Ν
Ε
Α
6
c
m
y
k
ToY
Ε.Α.τ.Ε.Κ.
c
m
y
k
ΜΠΑΝΤΜΙΝΤΟΝ
Πρώτη θέση στο πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα Α’ εθνικής.
Για μία ακόμη χρονιά ο Ε.Α.Τ.Ε.Κ. αναδείχθηκε πρωταθλητής στο
πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα Α΄εθνικής. Η επιτυχία αυτή
του αθλητικού τμήματος του Ελληνικού Κολλεγίου αποκτά ακόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι η τελική φάση
του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στο Σιδηρόκαστρο, που
είναι η έδρα του σημαντικότερου αντιπάλου μας. Παρόλα αυτά,
οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Θ.Βέλκος, Γ.Πάτης,
Δ.Χρυσοχόου και Δ.Ορλής στους άνδρες και Χ.Γεωργαλή,
Ε.Κόντου και Α.Τέντα στις γυναίκες, κατάφεραν να υπερνικήσουν
τις δυσκολίες και να κατακτήσουν επάξια την πρώτη θέση στο
πρωτάθλημα.
τ
Α

Ν
Ε
Α

τ
Ο
υ

Ε
Α
τ
Ε
Κ
Η ΚΟΠΗ ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΑΣ
ΣΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
Με τον καθιερωμένο, “παραδοσιακό” τρόπο έγινε και φέτος η
κοπή της βασιλόπιτας του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., στο κλειστό κολυμβητήριο
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Δεκάδες αθλητές και
αθλήτριες, οι προπονητές όλων των τμημάτων, γονείς και φίλοι
του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και αντάλλαξαν ευ-
χές για μία χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και ακόμη μεγαλύτερες
επιτυχίες στους αθλητικούς και άλλους στίβους.
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Σ.Πολυχρονιάδη
Δεύτερη καλύτερη πανελλήνια επίδοση στα 50 μ.
και 100 μ. πεταλούδα
Η Στεφανία Πολυχρονιάδη ενώ ήταν στο προαγωνιστικό τμή-
μα κολύμβησης “έπιασε” τα όρια για την ανώτερη αγωνιστική
κατηγορία και θα διεκδικήσει τη διάκριση στο πανελλήνιο πρωτά-
θλημα κολύμβησης, με τα χρώματα του Ε.Α.Τ.Ε.Κ.. Όπως δήλω-
σε ο προπονητής της κ. Φ. Καλαμπρέζας, η Στεφανία αποτελεί
το ανερχόμενο αστέρι στο άθλημα της πεταλούδας, αφού για
την περασμένη αγωνιστική χρονιά έχει στο ενεργητικό της τον
δεύτερο καλύτερο χρόνο, σε πανελλήνια κλίμακα, στα 50 μ. και
στα 00 μ. πεταλούδα.
Στο μεταξύ, η ραστώνη των χριστουγεννιάτικων διακοπών δεν
άγγιξε την προαγωνιστική και αγωνιστική ομάδα κολύμβησης
του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., αφού την πρώτη εβδομάδα οι προπονήσεις στο
κλειστό, θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου,
συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό και σε καθημερινή βάση.
Στη δεύτερη εβδομάδα των διακοπών, αμέσως μετά την Πρω-
τοχρονιά, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν στο Καρπενήσι! Με
σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και της φυσικής κα-
τάστασης, οι κολυμβητές του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ακολούθησαν ένα βεβα-
ρημένο πρόγραμμα διπλών προπονήσεων στο Γυμναστήριο του
Καρπενησίου. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσκληση των τοπικών
παραγόντων της όμορφης πόλης του Καρπενησίου, να συμμετά-
σχουν οι αθλητές μας στον αγιασμό των υδάτων και στην ανά-
συρση του Τιμίου Σταυρού, την ημέρα των Φώτων.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κολυμβητι-
κή ημερίδα που διοργανώθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο του
Ελληνικού Κολλεγίου, με τη συμμετοχή των ακαδημιών του
Ε.Α.Τ.Ε.Κ. και του Κολυμβητικού Συλλόγου των Σερρών. Εβδο-
μήντα αθλητές από το σύλλογο του Ελληνικού Κολλεγίου και
πενήντα αθλητές από τις Σέρρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους, σε μία μεγάλη κολυμβητική εκδήλωση, κλείνοντας με τον
καλύτερο τρόπο την αγωνιστική χρονιά.
Η έναρξη του 2006 σημαδεύτηκε με τις διακρίσεις στις δύο ημε-
ρίδες, μία για το προαγωνιστικό τμήμα (7 - Ιανουαρίου) και μία
για το αγωνιστικό τμήμα (4 - 5 Ιανουαρίου), που διοργανώθη-
καν από την Κολυμβητική Ομοσπονδία.
7
c
m
y
k
ToY
Ε.Α.τ.Ε.Κ.
τ
Α

Ν
Ε
Α
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Στη χρονιά που διανύουμε, οι αθλητές του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. είχαν πολ-
λές και σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση, κλασική και τεχνική.
Αρχικά, η Στεφανία Πολυχρονιάδη, η οποία κατέρριψε δύο φο-
ρές το πανελλήνιο ρεκόρ των 50μ. ύπτιο, στη διάρκεια του πα-
νελλήνιου χειμερινού πρωταθλήματος ανοικτής κατηγορίας, ενώ
έχει «πιάσει» και τα όρια για τη συμμετοχή της στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα της κατηγορίας της, που θα πραγματοποιηθεί τον
Ιούλιο, στα παρακάτω αγωνίσματα: 00-200 ύπτιο, 200-400 μ.α.
και 00-200 μ. πεταλούδα.
Εκτός από την Πολυχρονιάδη έχουν «πιάσει» τα όρια και οι
εξής:
• Μ. Βασιλειάδης 00-200 μ. πρόσθιο παμπαίδων Β
• Μ. Αδάμ 00 μ. πρόσθιο πανκορασίδων Α
• Π. Πολυζος 200 μ.α. παμπαίδων Α
Πολύ κοντά στα όρια βρίσκονται οι Γ. Πατίκας, Κ. Κατσαρός και
Γ. Ντότσης.
Στην τεχνική κολύμβηση η Ρ. Κωνσταντινίδου κατέκτησε το όριο
για το πρωτάθλημα ανοικτής κατηγορίας, που έγινε τον Μάιο, ενώ
οι Δ. Δοάνη (ήδη πήρε το πρώτο της μετάλλιο στους χειμερινούς
αγώνες), Ν. Πολύζου και Ά. Πολυχρονιάδης έπιασαν τα όρια για
το πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στη
Θεσσαλονίκη.
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κολύμβησης
στις μικρές ηλικίες, που διοργανώνει το Ε.Α.Τ.Ε.Κ., σε ετήσια βάση.
Ήδη 29 αθλητές και αθλήτριες προκρίθηκαν στα αγωνιστικά τμή-
ματα και αναβαθμίστηκαν σε «καρχαρίες», αφού ολοκλήρωσαν με
επιτυχία το πρόγραμμα προετοιμασίας. Οι αθλητές που προκρίθη-
καν είναι οι:
Α. Τσιτσιλιάνου, Α. Αλεξίου, Μ. Περδικάκης, Κ.Πασσαλής, Ε.
Λαιλισίδου, Δ. Κασμένης, Π. Αποστολίδης, Π. Νικόπουλος, Γ.
Σαρακατσάνης, Φ. Νάνος, Α. Κουρούπης, Μ. Καρανικόλας, Σ.
Ουσταμπασίδου, Χ. Αντιβαλίδης, Γ. Γεωργίου, Κ. Γούναρης, Ν.
Χριστοφόρου, Γ. Γιαννακόπουλος, Π. Βαλαής, Γ. Αντιβαλίδης, Γ.
Αποστολίδης, Δ. Ασβεστάς, Τ. Βαρκούλης, Δ. Μιχαήλ, Χ. Γεωρ-
γιάδης, Α. Γκούβας, Α. Ιορδανίδου, Κ. Βαλασοπούλου και Σ. Λαι-
λισίδης.
Εξάλλου, τον καλύτερο χρόνο στην κατηγορία τους πέτυχαν οι Ιω-
άννα Κόντου – Φουντά στα 25 μ. ελεύθερο και η Δανάη Ηλιού στα
25 μ. ύπτιο. Τέλος, βραβεία ήθους και επιμέλειας απονεμήθηκαν
στους Θ. Στεφόπουλο, Γ. Συρόπουλο και Σ. Αρμένογλου.

c
m
y
k
ToY
Ε.Α.τ.Ε.Κ.
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
mIcROSOFT & Ic

Αναγνωρίζοντας ότι οι πιστοποιήσεις Πληροφορικής αποτελούν
πλέον αναγκαιότητα, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης προ-
σφέρει την ιδανική λύση στους μαθητές του, αλλά και σε κάθε ενήλι-
κα, ως Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Microsoft και IC
3
.
• Tι είναι το πιστοποιητικό Microsoft Office Specialist;
To Office Specialist θέτει το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παρα-
γωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών microsoft Office, της
εφαρμογής που χρησιμοποιείται από το 95% των επιχειρήσεων,
παγκοσμίως. Γι’αυτό το λόγο αποτελεί και δείκτη παραγωγικότη-
τας για εταιρείες, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, εταιρείες προώθησης
προσωπικού, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιώτες.
Το microsoft Office Specialist σχεδιάστηκε το 997 και είναι το
μοναδικό εγκεκριμένο από τη microsoft πρόγραμμα πιστοποίη-
σης. Είναι σχεδιασμένο να μετρά και να αξιολογεί τις ικανότητες
του χρήστη σε εφαρμογές του microsoft Office. Σήμερα είναι
διαθέσιμο σε χώρες, σε 2 γλώσσες.
• Τι είναι το πιστοποιητικό IC
3
;
H πιστοποίηση Internet and computing core certification (Ic
3
)
αποτελεί ένα χρήσιμο και δυναμικό πρότυπο, με παγκόσμιο κύ-
ρος και εμβέλεια και αφορά βασικές ικανότητες χρήσης υπολογι-
στών και Internet. Η πιστοποίηση αυτή προσφέρει σε μαθητές και
όσους αναζητούν εργασία, τα απαραίτητα εφόδια, που απαιτούν
οι σύγχρονες ακαδημαϊκές, επιστημονικές και επαγγελματικές
κοινότητες, στη χρήση υπολογιστών και Internet.
Σημειώνεται ότι η κατοχή πιστοποιητικών για τη γνώση χρήσης
υπολογιστών είναι υποχρεωτική από 0.0.2005, σύμφωνα με το
προεδρικό διάταγμα 47/200.
• Οι πτυχιούχοι μαθητές μας
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ολοκληρώ-
νοντας κάποιες ενότητες στο μάθημα της Πληροφορικής, μπορούν
να δίνουν εξετάσεις στις αίθουσες πληροφορικής του Γυμνασίου
- Λυκείου. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν τις διεθνώς αναγνωρισμένες
πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist και IC
3
.
9
c
m
y
k
c
m
y
k
Το SUMMER CAMPUS “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης με σκοπό να προσφέρει στα
παιδιά ένα ιδανικό μέρος για διακοπές. Μετά
από πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας,
μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το
SUMMER CAMPUS “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” είναι
ο καλύτερος τρόπος να χαρίσετε στα παιδιά
σας αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Το SUMMER CAMPUS
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, βρί σκεται στο
Παλιούρι Χαλκιδικής, σ’ ένα μαγευτικό
περιβάλλον που συνδυάζει τη δροσιά
των πεύκων με τις χαρές της θάλασσας.
Η παιδική κατασκήνωση προσφέρει
μέρες γεμάτες σπορ, χόμπι, περιπέτεια,
ψυχαγωγία, εκδρομές.

Το ει δι κευμένο προσωπι κό, οι
καθαροί χώροι, οι υπερσύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις, με 2 γήπεδα
ποδοσφαίρου, γήπεδα μπάσκετ,
γήπεδο τένις, βόλεϊ, κινηματογράφο,
αμφιθέατρο, παιδική χαρά, το άρτια
εξοπλισμένο ιατρείο και πάνω από
όλα η αγάπη μας για τα παιδιά και η
υπευθυνότητά μας, εγγυώνται την
ποιότητα της διαμονής τους.

Στο SUMMER CAMPUS
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, τα παιδιά ζουν
όμορφα, κοιμούνται άνετα, τρέφονται
υγιεινά, χαίρονται τη φύση, τον καθαρό
αέρα, τον ήλιο και τη θάλασσα.
πΑΙδΙΚΕΣ
ΚΑδΑΣΚΗΝωΣΕΙΣ
SUMMER CAMPUS
«MAΚΕδΟΝΙΑ»
Χαρίστε τους
ένα αξέχαστο καλοκαίρι...
ΚΑτΑΣΚΗΝωτΙΚΕΣ πΕρΙΟδΟΙ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 17/06 - 09/07
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 09/07 - 31/07
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 31/07 - 22/08
90
c
m
y
k
c
m
y
k

Για παιδιά ηλικίας 4 - 14 χρονών
εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα,
που περιλαμβάνει:
• Αγγλικά
• Εκμάθηση κολύμβησης
• Παιδαγωγικά παιχνίδια
• Παιχνίδια κινητικής μάθησης
• Γενική Γυμναστική
• Χορό
• Μίνι μπάσκετ
• Μίνι τένις
• Μίνι ποδόσφαιρο
• Ακουστική βιβλιοθήκη
• Θεατρικό παιχνίδι
• Κουκλοθέατρο
• Χειροτεχνία - Ζωγραφική
• Μουσική προπαιδεία
• Περιβαλλοντική αγωγή
• Κυκλοφοριακή αγωγή

Οι δραστηριότητες για τα
παιδιά ηλικίας 7 - 14 χρονών το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Αγγλικά (κατ’επιλογή)
• Κολύμβηση και Water Polo
• Συγχρονισμένη και τεχνική
κολύμβηση
• Παιχνίδια στο νερό
• Ιππασία
• Ξιφασκία
• Τοξοβολία
• Αερόμπικ - μοντέρνος χορός
• Γενική γυμναστική - ρυθμική
• Μπάσκετ
• Βόλεϊ
• Χάντμπολ
• Ποδόσφαιρο
• Τένις
• Μπάντμιντον
• Πιγκ - πογκ
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Καλλιτεχνικά
Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κατά τη θερινή περίοδο, λειτουργεί το θερινό
πρόγραμμα «Summer School College Club». Είναι ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και δραστηριοτήτων, αθλητικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα.
Το παιδί μαθαίνει Αγγλικά διασκεδάζοντας, με ειδικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Ακόμη ασκείται και γυμνάζεται με παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια κινητική μάθησης,
γενική γυμναστική, χορό, μίνι μπάσκετ, μίνι τέννις και μίνι ποδόσφαιρο. Τέλος, στο κλειστό
θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου τα παιδιά εξοικειώνονται με
το υγρό στοιχείο και διασκεδάζουν με παιχνίδια στο νερό. Με το πρόγραμμα αυτό το
παιδί καλλιεργεί πνεύμα ατομικής και κοινωνικής ζωής, μέσα από το παιχνίδι και τον
αθλητισμό.
Το θερινό αυτό, πρόγραμμα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, διαρκεί
πέντε εβδομάδες και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές 4 - 4 χρονών, απ’ όλα τα
σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια.
ΘΕρΙΝΑ
πρΟΓρΑΜΜΑτΑ
SUMMER SChooL
CoLLEGE CLUB
9
c
m
y
k
Oι παγκόσμιες και πανελλήνιες δια-
κρίσεις των απόφοιτων του Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2005-
2006 αποτελούν ένα δείγμα της εργώδους και ιδιαίτερα αποτελε-
σματικής προσπάθειας που γίνεται στο σχολείο μας.
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συνεχίζει την εκπαιδευτι-
κή του δράση, στελεχωμένο από έμπειρους και καταρτισμένους
δασκάλους και καθηγητές, με μεταπτυχιακούς τίτλους και έντονη
συγγραφική δράση, παρέχοντας στους μαθητές του πολύτιμη
μόρφωση και εφόδια.
Στο ευρύτερο αυτό, σχολικό πλαίσιο, οι νέοι μας καλούνται να
διεκδικήσουν τη δική τους προνομιούχο θέση και χρειάζεται
αφενός να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, αφετέρου να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις και
τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν.
Ευνόητο είναι λοιπόν, ότι η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρει παι-
δεία με την ευρύτερη έννοια του όρου. Μόρφωση που να κατα-
κτείται από τα ίδια τα παιδιά μας και όχι να παραδίδεται, γνώσεις
ΟΙ ΜΑΘΗTΕΣ ΜΑΣ
δΙΑΚρΙΝΟΝτΑΙ
ΒρΑΒΕυΟΝτΑΙ ΚΑΙ πρΟΟδΕυΟυΝ
c
m
y
k
92
c
m
y
k
βασικές και χρήσιμες στο πανεπιστήμιο και αρχές που να θεμελιώνουν πρωταρχικές αξί-
ες, όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η φιλαλήθεια, η αυτοπειθαρχία και η εργατικότητα.
Αξίες χρήσιμες σε μια κοινωνία που θέλει τα μέλη της, ατομικά και συνολικά, συνεχώς
να προοδεύουν.
Για τους παραπάνω λόγους προσφέρουμε στους μαθητές μας ένα σχολείο που το βι-
ώνουν ως δικό τους χώρο, διότι γνωρίζουν ότι εδώ αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη
μίας μικρής, εργώδους κοινωνίας. Εδώ νιώθουν να περιβάλλονται από ανθρώπους που
τους αγαπούν και νοιάζονται για αυτούς, αισθάνονται ασφάλεια και ικανοποίηση, προ-
σπαθούν για το καλύτερο.
Οι φετινοί απόφοιτοι του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πέτυχαν ση-
μαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα:
• Χρυσό και αργυρό μετάλλιο στη Βαλκανιάδα Μαθηματικών
• Εύφημος μνεία στη Μεσογειάδα Μαθηματικών
• Πρωτιές στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας
• Υποτροφία στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ από το Κέντρο Αριστείας των ΗΠΑ
• Παγκόσμια διάκριση και τρίτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό έκθεσης της
Παγκόσμιας Ένωσης Ταχυδρομείων
• Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αριστούχων μαθητών
«Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη»
• Διάκριση στο διαγωνισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
• Βράβευση από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.
• Τιμητική διάκριση στο μαθητικό ποιητικό διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών
Βόρειας Ελλάδας.
• Βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λογοτεχνών.
• Τρίτο βραβείο και έπαινοι στο 0
ο
μαθητικό ποιητικό διαγωνισμό του Συνδέσμου
Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
• Βραβείο στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με τη Συμφωνική Oρχήστρα
του Γυμνασίου – Λυκείου
• Έπαινος στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με την ομάδα αρχαίου
θεάτρου του Λυκείου
• Βραβείο στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με την ομάδα σύγχρονου
θεάτρου του Λυκείου
• Κατάκτηση για πολλοστή φορά του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ
αγοριών
• Διάκριση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ αγοριών
• Πρώτες πανελλήνιες νίκες στο σχολικό πρωτάθλημα χάντμπολ αγοριών
• Κατάκτηση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος χάντμπολ κοριτσιών
• Πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα
• Διακρίσεις στην κολύμβηση και το στίβο
Για όλες τις παραπάνω επιτυχίες αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια! Φυσικά ευχή
όλων μας, είναι να συνεχίσουν με την ίδια θέρμη, εργατικότητα και διάθεση για διάκριση
στο στίβο της ζωής!
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

9
c
m
y
k
1
«Σαφέστατα το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-
σαλονίκης έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, προσφέρο-
ντας γνώσεις αλλά και γνωριμίες με ενδια-
φέροντες ανθρώπους, όπως οι καθηγητές
και οι συμμαθητές μου. Η ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς μου οφείλεται βασικά στα
ερεθίσματα που είχα από το σχολείο και οι
εμπειρίες που έζησα θα μείνουν ανεξίτηλες
στο μυαλό μου».
Σάββας Βαρσαμόπουλος
2
«Πέρα από τη μεγάλη προσπάθεια που
καλείται να καταβάλλει κάποιος μαθητής
προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στό-
χους του, σημαντική κρίνεται και η προσπά-
θεια των καθηγητών. Ευχαριστώ το σχολείο
μου για την υποστήριξη που μου προσέφερε
σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου».
Χριστίνα Καραφυλλέ
3
«Στη διάρκεια των χρόνων της φοίτησής
μου στο Ελληνικό Κολλέγιο απόκτησα πολ-
λά εφόδια για το μέλλον, αλλά κυρίως πήρα
μαθήματα ζωής για το μέλλον και αποκόμισα
εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας, οι οποίες απο-
τελούν τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τη
μελλοντική μου ζωή».
Αθανασία Κατσικάρη
4
«Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες γνώσεις
υψηλού επιπέδου, αλλά μας εμφυσεί αξιες,
αρχές, και ιδανικά, που είναι άκρως απαραί-
τητα για τη μετέπειτα ζωή μας. Το σχολείο,
θεωρώ ότι με διαπαιδαγώγησε σωστά και
συνετέλεσε σημαντικά στην ολοκλήρωση
του χαρακτήρα μου».
Γρηγόριος Κυριαζής
5
«Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου
στάθηκαν ανιδιοτελείς συμπαραστάτες στην
προσπάθειά μου να χτίσω γερές βάσεις, για
να μπορώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες
που θα αντιμετωπίσω βγαίνοντας στην κοι-
νωνία».
Σοφία Ματθαίου
6
«Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
μου πρόσφερε γνώσεις και μόρφωση. Το
σχολείο μου έμαθε να έχω σωστό τρόπο
συμπεριφοράς και να είμαι καλύτερος άν-
θρωπος. Σίγουρα, ο ρόλος του σχολείου
είναι καθοριστικός στη μέχρι τώρα πορεία
μου, αφού πολλές από τις σημαντικότερες
αποφάσεις της ζωής μου έχουν ληφθεί μέ-
σω της παιδείας που άντλησα από αυτόν
εδώ το χώρο».
Τόλης Παλάσκας
4
1
5
6
94
c
m
y
k
3 2
94
c
m
y
k
7
«Το σχολείο συνέβαλλε στην κοινωνικο-
ποίησή μου δίνοντάς μου τη δυνατότητα να
συνεργάζομαι με άλλα άτομα μέσα από σχο-
λικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Φεύ-
γοντας από εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους καθηγητές μου, οι οποίοι μου έδωσαν
τα απαραίτητα εφόδια για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς μου».
Αναστασία Ράντου
8
«Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με
στήριξε από την πρώτη μέρα που με δέχθη-
κε με υποτροφία. Γνώρισα καθηγητές που με
βοήθησαν να εξελιχθώ και να ωριμάσω τη
σκέψη μου. Μέσω του σχολείου συμμετείχα
σε σημαντικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς,
όπως για παράδειγμα στο Μέγαρο Μουσι-
κής, για τον εορτασμό των 50 χρόνων του
σχολείου μας. Ευχαριστώ τους καθηγητές
που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και
τη Διεύθυνση του σχολείου, που πάντα με
υποστήριζε και μου υποδείκνυε τα λάθη μου
για να γίνω καλύτερη».
Πηγή Σαμαρά
9
«Γνώσεις, πολύτιμες εμπειρίες και καλές
ή κακές αναμνήσεις αποκόμισα στη διάρκεια
φοίτησής μου στο Ελληνικό Κολλέγιο. Οι κα-
θηγητές μου, μέσα από τη διδασκαλία τους
συνέβαλλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς μου και μου μετέδω-
σαν το ιδανικό της ανθρωπιάς, η οποία λείπει
σήμερα από την κοινωνία μας».
Βαλεντίνη Τσιουτά
10
«Το σχολείο λειτούργησε ως καθοδηγη-
τής για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω αδιακρίτως όλους όσους
ανέλαβαν την εκπαίδευσή μου, προσφέρο-
ντάς μου πολύτιμες γνώσεις. Στόχος μου
είναι να εισαχθώ σε κάποια πανεπιστημιακή
σχολή και κατόπιν να μπορέσω να αποκα-
τασταθώ επαγγελματικά. Στους συμμαθη-
τές μου, με τους οποίους ελπίζω να κρατώ
επαφή και μετά το σχολείο, εύχομαι καλή
επιτυχία στις εξετάσεις.
Ιωάννα - Σοφία Ψαρράκου
11
«Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό
των χρόνων που έζησα στο Ελληνικό
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που
με βοήθησαν και ήταν συμπαραστάτες μου
στα χρόνια που πέρασαν. Σ’αυτό το σχολείο
έζησα τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής
μου. Ευχαριστώ τους γονείς μου που στά-
θηκαν δίπλα μου, καθώς και τους καθηγητές
και γενικότερα το προσωπικό του σχολείου,
για τους οποίους εύχομαι να συνεχίσουν να
επιτελούν σωστά το έργο τους, με αγάπη και
σεβασμό στον κάθε μαθητή».
Λία Βαπόρη
12
«Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του
χαρακτήρα μου έπαιξαν οι καθηγητές μου
που ήταν πάντα δίπλα μου. Άλλωστε, η από-
φαση για την επιλογή της πανεπιστημιακής
σχολής στην οποία θέλω να εισαχθώ, επη-
ρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τους κα-
θηγητές μου. Ελπίζω να είναι πάντα καλά και
να βοηθούν πάντα τους μαθητές».
Αλεξάνδρα Γαλάνη
10 12 11
7 9 8
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

95
c
m
y
k
Οι μαθητές μας κρίνουν
ως θετικό τον απολογισμό
της σχολικής ζωής τους
στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης…
95
c
m
y
k
96
c
m
y
k
13
«Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με
βοήθησε τόσο στις δύσκολες στιγμές μου
όσο και στις στιγμές χαράς. Εδώ, πήρα την
κατάλληλη παιδεία και όλα τα εφόδια που μας
κάνουν ικανούς να προχωράμε μπροστά. Το
σχολείο με βοήθησε στην ουσία να αποδε-
χτώ αυτό που είμαι, με ώθησε να εκφράζω
ελεύθερα τις απόψεις μου και να δείξω ποια
είμαι, με τα προτερήματα και τα ελαττώματά
μου. Tέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα
μου, η οποία έχει κάνει ό,τι μπορεί για να
ζήσω μια υπέροχη ζωή και είναι δίπλα μου
όποτε τη χρειάζομαι».
Κωνσταντίνα Γραμμενίδου
14
«Μετά από δώδεκα χρόνια φοίτησης στο
Ελληνικό Κολλέγιο, πέρα από τις χρήσιμες
γνώσεις, οι καθηγητές μου διαμόρφωσαν με
ιδανικό τρόπο το χαρακτήρα μου, με απο-
τέλεσμα να λειτουργώ σήμερα ως ενεργός
πολίτης, πλήρως ενταγμένος στο κοινωνικό
σύνολο».
Ελισάβετ Δασκαλάκη
15
«Παρόλο που η φοίτησή μου στο Ελλη-
νικό Κολλέγιο ήταν μικρής διάρκειας, ωστό-
σο τα εφόδια που αποκόμισα σε αυτό το
διάστημα θα με συνοδεύουν στο υπόλοιπο
της ζωής μου, δίνοντάς μου την ευκαιρία να
χειριστώ με σωστό τρόπο το μέλλον μου».
Ιφιγένεια Δημητριάδου
16
«Το σχολείο διαδραματίζει πολύ σημα-
ντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση ενός νέου,
καθώς του δίνει τα εφόδια για την μετέπειτα
ζωή του. Το Ελληνικό Κολλέγιο, παρέχοντάς
μου γνώσεις, εμπειρίες, όμορφες και άσχη-
μες στιγμές, βοήθεια σε κάθε επίπεδο από
τους αξιόλογους καθηγητές μου, αποτελεί
σταθμό και ευχάριστη ανάμνηση στη ζωή
μου».
Δανάη Δίγκα
17
«Όλα αυτά τα χρόνια που φοιτώ στο
Ελληνικό Κολλέγιο ένας μεγάλος κύκλος
από ανθρώπους όπως οι καθηγητές, οι
προπονητές και οι γονείς μου με βοήθησαν
να πάρω αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και
να συνεχίζω με επιμονή και υπομονή στην
υλοποίηση των στόχων μου. Παράλληλα,
όλοι αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της προσωπικότητάς και του
χαρακτήρα μου, προκειμένου να γίνω ενερ-
γό μέλος της κοινωνίας».
Νικήτας Εφραιμίδης
18
«Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
δεν εμπλούτισα μόνο τις γνώσεις μου και
βελτίωσα τις δεξιότητές μου, αλλά έμαθα να
φέρομαι σωστά και να συμβιώνω αρμονικά
με τους συμμαθητές μου. Εύχομαι σε όλους
ό,τι καλύτερο, υγεία και ευτυχία, καθώς και
κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουμε».
Κωνσταντίνα Ζωγράφου
16 18 17
13 15 14
96
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

97
c
m
y
k
20
«Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που μου
πρόσφερε το σχολείο ήταν τα σημαντικότε-
ρα εφόδια που αποκόμισα, τα οποία θα με
βοηθήσουν στη μελλοντική πορεία της ζωής
μου. Σημαντική όλα αυτά τα χρόνια ήταν η
βοήθεια τόσο εκ μέρους των γονιών μου,
όσο και των καθηγητών μου, τους οποίους
θέλω να ευχαριστήσω για την απεριόριστη
συμπαράστασή τους».
Ειρήνη Καπλάνη
22
«Ο απολογισμός των χρόνων που πέρα-
σαν στο Ελληνικό Κολλέγιο είναι ασφαλώς
θετικός. Κατά την άποψή μου, η φοίτηση στο
σχολείο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη
ζωή ενός παιδιού, γιατί κατά τη διάρκειά της
δίνονται ερεθίσματα για τη δημιουργία ενός
κόσμου καλύτερου από αυτόν που ζούμε
σήμερα».
Λάζαρος Κουρτίδης
24
«Από την πρώτη μέρα της φοίτησής μου
στο Ελληνικό Κολλέγιο είχα την αμέριστη
συμπαράσταση ανθρώπων όπως οι γονείς
και οι καθηγητές μου, χάρη στους οποίους
αισθάνομαι έτοιμη και άξια να διεκδικήσω
μία θέση στο πανεπιστήμιο. Τους ευχαριστώ
ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθειά τους»
Παρασκευή Μπακογλίδου
22
19
23
24
21 20
19
«Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο
Ελληνικό Κολλέγιο, υπήρχαν πολλές ευχάρι-
στες αλλά και δυσάρεστες στιγμές, τις οποί-
ες μοιράστηκα με τους συμμαθητές, τους
γονείς και τους καθηγητές μου. Ειδικότερα
τις δύσκολες στιγμές, εγώ και όλοι οι μαθη-
τές βρήκαμε ένα καταφύγιο στις συμβουλές
των καθηγητών μας. Θα ήθελα να ευχηθώ
σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν
να κατευθύνουν με υπομονή όλους τους
μαθητές».
Δήμητρα Καλλιπολίτη
21
«Το σχολείο δε στοχεύει απλά στην πα-
ροχή γνώσης, αλλά στην καλλιέργεια ήθους,
ιδανικών και αξιών, τα οποία οφείλουμε να
διαφυλάξουμε σε όλη την πορεία της εξέ-
λιξής μας, ως άτομα πλήρως ενταγμένα στο
κοινωνικό σύνολο».
Μαρία Κουρουτζίδου
23
«Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των
χρόνων που πέρασα στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης φυσικά και τον κρίνω θετικό.
Εδώ γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους, έμα-
θα καινούρια πράγματα, εμπλούτισα τις γνώ-
σεις μου, απέκτησα πνευματική καλλιέργεια
και όξυνα την κριτική ικανότητά μου, ώστε
να πορευτώ με θάρρος και σιγουριά στο
μέλλον».
Αφροδίτη Κούση
97
c
m
y
k
9
c
m
y
k
25
«Σε όλα τα χρόνια της φοίτησής μου σε
αυτό το σχολείο η συμπαράσταση στις δύ-
σκολες στιγμές εκ μέρους της Διεύθυνσης
και όλων των εκπαιδευτικών υπήρξε για μέ-
να κάτι παραπάνω από σημαντική. Θα ήθε-
λα να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη
προσφορά τους, γιατί δεν αρκέστηκαν στην
παροχή μόρφωσης και γνώσεων, αλλά μου
μετέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο εφόδια
όπως ηθικές αξίες και ανθρωπιά».
Κωνσταντίνα-Πετρούλα Ντίκου
26
«Για να μπορέσει ένας νέος να πετύχει
τους στόχους του χρειάζονται οι απαραίτη-
τες βάσεις, που προσφέρουν επιτυχώς το
σχολείο και η οικογένεια. Εδώ και δώδεκα
χρόνια το Ελληνικό Κολλέγιο μου παρείχε,
εκτός από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, και τις
κατάλληλες ηθικές αξίες με τις οποίες μπο-
ρούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο
κόσμο. Εύχομαι το καλύτερο στους συμμα-
θητές, το σχολείο και τους καθηγητές μου».
Θεοδώρα Προβάτου
27
«Είμαι σχεδόν δεκατρία χρόνια στο Ελλη-
νικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Εδώ μεγάλω-
σα, μορφώθηκα, ωρίμασα, απέκτησα πολύτι-
μες εμπειρίες, έκανα φιλίες και γενικά πέρασα
ένα μεγάλο μέρος της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας μου, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια. Ο
ρόλος του σχολείου ήταν καθοριστικός στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα μου».
Πέτρος Πύλης
28
«Ο απολογισμός από τη δωδεκάχρονη
φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο είναι
πολύ θετικός, καθώς, όχι μόνο απέκτησα
χρήσιμα εφόδια, αλλά είχα την ευκαιρία
να συναναστραφώ με υπέροχους ανθρώ-
πους».
Κωνσταντίνος Τζελέπης-Σωσσίδης
29
«Στη δωδεκάχρονη φοίτησή μου στο
Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης υπήρξαν
κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι με στήριξαν και
μου χάρισαν όμορφες στιγμές, που θα μου
μείνουν αξέχαστες. Εύχομαι να είναι όλοι πά-
ντα καλά και να συνεχίσουν με τον ίδιο τρό-
πο το κοπιώδες έργο τους. Επίσης, εύχομαι
για τους συμμαθητές μου, να πετύχουν τους
στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τις
προσδοκίες τους».
Χριστέλεν Ανδρέογλου
30
«Τα μαθητικά χρόνια αποτελούν σταθ-
μό για τη ζωή μας. Σε όλη αυτή τη διάρκεια,
το Ελληνικό Κολλέγιο έχει σταθεί δίπλα
μου, όπως και σε όλους τους μαθητές, κα-
ταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για
να παρέχει ο, τι καλύτερο για όλους μας.
Η συμβολή του σχολείου υπήρξε ιδιαίτερα
σημαντική για τη μέχρι τώρα πορεία μου και
μου προσέφερε τα απαραίτητα εφόδια για
τη μετέπειτα ζωή μου».
Γεωργία Μιχαηλίδου
28
25
29
30
27 26
Δεν ξεχνούν τις όμορφες
και δημιουργικές στιγμές
που πέρασαν στο σχολείο …
9
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

99
c
m
y
k
31
«Αναμφισβήτητα, η δωδεκαετής πορεία
μας στο σχολείο αποτελεί την ομορφότερη
περίοδο της ζωής μας! Στα μαθητικά χρόνια
διαμορφώθηκε η προσωπικότητά μας, απο-
κτήσαμε εφόδια, εμπειρίες και φιλίες, που
θα μας συντροφεύουν στο μέλλον. Αυτά τα
χρόνια θα μου μείνουν αξέχαστα και πραγ-
ματικά νιώθω πως θα μου λείψουν!».
Ελένη Παπαποστόλου
32
«Δημιουργικά και εποικοδομητικά ήταν
τα χρόνια της φοίτησής μου σε αυτό το
σχολείο, το οποίο μου έδωσε τα απαραί-
τητα εφόδια για να αντεπεξέλθω σε τυχόν
μελλοντικές δυσκολίες. Οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές μου».
Χριστίνα Παπαφραντζή
33
«Όλα αυτά τα χρόνια ήταν γεμάτα εμπειρί-
ες, εικόνες, αναμνήσεις, όπως ένα φωτογραφικό
άλμπουμ, που απεικονίζει τη ζωή μας σε όλα τα
στάδιά της. Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονί-
κης κάναμε τα πρώτα μας βήματα, εκφράσαμε
τις πρώτες μας σκέψεις και δημιουργήσαμε τις
πρώτες διαπροσωπικές σχέσεις μας. Φωνάξαμε,
γελάσαμε, χαρήκαμε, τόσα συναισθήματα που
αφήνουν μια ευχάριστη χροιά στη ψυχοσύνθεσή
μας. Τώρα, είμαστε στο σταυροδρόμι της ζωής
και καλούμαστε να επιλέξουμε το μονοπάτι των
ονείρων και των οραματισμών μας. Ένα παρελθόν
γεμάτο όμορφα χρώματα, χαρούμενες μελωδίες,
ευχάριστα στιγμιότυπα, που αποτελούν εχέγγυα
για ένα καλύτερο αύριο, για μία νέα αρχή».
Ευανθία Τασιούκα
34
«Η φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο
επί δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια συνδέ-
εται με τις πιο δημιουργικές και ευχάριστες
περιόδους της ζωής μου. Άρρηκτοι δεσμοί
φιλίας και εξαιρετικοί καθηγητές σημάδεψαν
τη ζωή μου, συμβάλλοντας αποφασιστικά
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας μου
και στην ομαλή κοινωνικοποίησή μου».
Αμαλία Τουράνη
35
«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με
συμπαραστάθηκαν κι έδωσαν νόημα στη
ζωή μου. Πρώτοι απ’όλους οι γονείς μου και
φυσικά οι καθηγητές και οι προπονητές μου.
Για όλους αυτούς, καθώς και για τους συμ-
μαθητές μου εύχομαι ό,τι καλύτερο και, αν
είναι δυνατόν, να ξανασυναντηθούμε μετά
από αρκετά χρόνια για να θυμηθούμε τα κα-
λύτερα και αξέχαστα σχολικά χρόνια μας».
Θάνος Χατζηαγαπίου
36
Εκφράζουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες
τους προς τη Διευθύντρια κ. Ιωάννα Φουντά,
τους καθηγητές και τους γονείς τους …
«Οι γονείς και οι καθηγητές μου είναι οι
άνθρωποι που μου συμπαραστάθηκαν
περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια, στους
οποίους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και
τη Διεύθυνση του σχολείου για την
υποστήριξή της σε όλες τις επιλογές και
τις ενέργειές μου».
Αλεξάνδρα Αριζάνη
34 36 35
31 33 32
99
c
m
y
k
00
c
m
y
k
37
«Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης, οι καθη-
γητές και οι γονείς μου είναι εκείνοι οι οποίοι
μας βοήθησαν να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας, μας έδωσαν πολύτιμα ερεθίσματα για
το μέλλον μας και στάθηκαν δίπλα μας όλα
αυτά τα χρόνια. Είναι εκείνοι που προσπά-
θησαν να μας μεταδώσουν σε μία τόσο
δύσκολη εποχή γνώσεις και συναισθήματα
ανεκτίμητης αξίας».
Μαρία Βαρσαμά
38
«Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως οι
γονείς μου, η Διεύθυνση του Ελληνικού Κολ-
λεγίου και οι καθηγητές, οι οποίοι με συμπα-
ραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα
να τους ευχαριστήσω, γιατί με την αγάπη
τους, την πείρα τους και με τη διδασκαλία
τους, με βοήθησαν να αποκτήσω σημαντι-
κά εφόδια, για να μπορέσω να υλοποιήσω
τα σχέδιά μου. Θα ήθελα να τους ευχηθώ
να είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και να δουν να
πραγματοποιούνται τα όνειρά τους. Το ίδιο
εύχομαι και για τους συμμαθητές μου, που
τους αγαπώ πολύ».
Στυλιανή - Άννα Γιάντση
39
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς
μου και τη κ.Φουντά για την κατανόηση και
τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές
μου, οι οποίοι με βοήθησαν ο καθένας με
τον τρόπο του και τέλος όλους αυτούς, που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνετέλεσαν
να γίνω πιο δυνατή».
Γωγώ Δραγουμερλή
40
«Στο Ελληνικό Κολλέγιο φοιτώ τα τελευ-
ταία τέσσερα χρόνια, που ήταν ιδιαίτερα
αποδοτικά. Νιώθω την ανάγκη να ευχαρι-
στήσω τους γονείς μου και τους καθηγητές
μου, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν σε
όλες τις δυσκολίες που συνάντησα και με
βοήθησαν να τις ξεπεράσω. Επίσης, θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου
για τις απίστευτες και αξέχαστες στιγμές που
περάσαμε αυτά τα χρόνια».
Γεωργία Ιττέ
41
«Πολλά εφόδια, γνώσεις, υπέροχες
στιγμές και φιλίες μιας ζωής ήταν ό , τι
αποκόμισα στα επτά χρόνια φοίτησής μου
στο Ελληνικό Κολλέγιο. Οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους καθηγητές μου για το υψη-
λό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και τις ηθικές
αξίες που μας έχουν μεταλαμπαδεύσει όλα
αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξί-
ζει και η Διεύθυνση του σχολείου, η οποία
διαμορφώνει το ιδανικό σχολικό περιβάλλον
για υψηλού επίπεδου κατάρτιση».
Άρτεμις Καπετανάκη
42
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από
όλους τους γονείς μου που μου έδωσαν την
ευκαιρία να φοιτήσω στο Ελληνικό Κολλέγιο,
αλλά και τους καθηγητές μου που στάθηκαν
στο πλευρό μου κατά τη δωδεκαετή φοίτησή
μου στο σχολείο. Οι ευχές μου για πρόοδο
θα συνοδεύουν για πάντα τους συμμαθητές
μου».
Κωνσταντίνος Καράλης
40 42 41
37 39 38
00
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

0
c
m
y
k
44
«Αναμφίβολα όλοι οι άνθρωποι που
εκπροσωπούν το Ελληνικό Κολλέγιο με βο-
ήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να
αποκτήσω τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να
μπορέσω να αντιμετωπίσω με επιτυχία τη
ζωή που έρχεται».
Ελισάβετ Καρατζά
46
«Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
τους γονείς μου, γιατί με στήριξαν όλα αυτά
τα χρόνια και τους καθηγητές μου, επειδή
μου συμπαραστάθηκαν και μου πρόσφεραν
πολύτιμες γνώσεις. Τέλος, θέλω να ευχηθώ
στους συμμαθητές μου να πετύχουν τους
στόχους που έχουν θέσει».
Ελένη Κερεκέρογλου
48
«Πρώτα απ’όλα θέλω να ευχαριστήσω τη
Διευθύντρια του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης κ.Ιωάννα Φουντά και τους καθη-
γητές, οι οποίοι με επιμονή και εργατικότητα
προσπάθησαν να μας εφοδιάσουν με όλα
όσα χρειαζόμαστε για το μέλλον μας, ενώ
παράλληλα μας έκαναν καλύτερους ανθρώ-
πους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους
γονείς μου και τους φίλους μου, οι οποίοι
μου συμπαραστάθηκαν σε όλες τις δύσκο-
λες στιγμές μου».
Ορφέας Κωνσταντινίδης
46
43
47
48
45 44
43
«Πρέπει να ευχαριστήσω τους καθηγη-
τές μου, γιατί στάθηκαν στο πλευρό μου, όλα
αυτά τα χρόνια και συνετέλεσαν στην ολο-
κλήρωση του χαρακτήρα μου και να είμαι
έτοιμος απέναντι στις προκλήσεις που μου
επιφυλάσσει το μέλλον».
Δημήτρης Καρατζάς
45
«Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ
στους γονείς μου, οι οποίοι με στηρίζουν
όλα αυτά τα χρόνια, στη Διεύθυντρια του
Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα Φουντά,
καθώς και στους συμμαθητές μου, γιατί με
βοήθησαν σε όλες τις δυσκολίες που αντιμε-
τώπισα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής
μου. Στους ανθρώπους που αποτελούν την
εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας
εύχομαι να συνεχίσουν το δύσκολο έργο
τους και να ανταποκρίνονται πάντα με επι-
τυχία στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Τέλος,
εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».
Αναστασία Κατσαντώνη
47
«Επιθυμώ να ευχαριστήσω τη Διευθύ-
ντρια του Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα
Φουντά και τους γονείς μου, για την υπο-
στήριξη που μου πρόσφεραν, καθώς και
τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν
όσο μπορούσαν. Εύχομαι τα όνειρα όλων
να γίνουν πραγματικότητα».
Χρήστος Κορωνάκης
0
c
m
y
k
02
c
m
y
k
49
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς
μου και όλους τους καθηγητές μου, οι οποίοι
με βοήθησαν σε όλα τα σχολικά χρόνια και
με έκαναν, πάνω απ’ όλα, άνθρωπο».
Τάσος Κωνσταντινίδης
50
«Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα
να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια του Ελλη-
νικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα Φουντά για την
πειθαρχεία που μου δίδαξε και τις ευκαιρίες
που μου έδωσε μέσα από την οργάνωση
του σχολείου. Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου,
ιδιαίτερα σε εκείνους που μου στάθηκαν στις
δύσκολες στιγμές της τελευταίας χρονιάς, με
ενθάρρυναν και με στήριξαν με στοργή και
φροντίδα».
Ξένια Μαυρίδου
51
«Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερ-
μά όλους αυτούς, που μέσα στο χώρο του
σχολείου συνέβαλλαν αποφασιστικά στη δι-
αμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Στον
τελευταίο απολογισμό μένουν μόνο οι καλές
στιγμές, οι οποίες ήταν και οι περισσότερες
και αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που είχα
τη δυνατότητα να τις ζήσω. Εύχομαι να συ-
νεχιστεί το έργο του σχολείου με αμείωτο
ενδιαφέρον».
Χριστίνα Μενέξη
52
«Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τους γονείς
και τους καθηγητές μου για την υποστήριξη
που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια.
Ιδιαίτερα για τους καθηγητές μου εύχομαι
να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους και
να στηρίζουν και άλλα παιδιά με τις γνώσεις
και την υπομονή τους».
Δέσποινα Μουλά
53
«Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
Διευθύντρια του Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιω-
άννα Φουντά, αλλά και σε όλους τους καθη-
γητές μου, οι οποίοι, με την υποστήριξη και
τη συμπαράστασή τους, συνέβαλλαν στην
πρόοδό μου και χάρη στην πολύτιμη βοή-
θειά τους κατάφερα να φέρω σε πέρας τους
στόχους μου».
Ευθύμης Νερούτσος
54
«Εκφράζω τις βαθύτατες ευχαριστίες
μου στη Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης, στους γονείς μου και στους
στενούς φίλους μου, οι οποίοι στάθηκαν
δίπλα μου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής
μου στο σχολείο. Εύχομαι σε όλους τους
συμμαθητές μου υγεία και κάθε επιτυχία στο
μέλλον».
Βαγγέλης Πάνου
52
49
53
54
51 50
02
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς
0
c
m
y
k
55
«Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους καθηγητές που συμπαραστάθη-
καν σε μένα και στους συμμαθητές μου κατά
τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων φοίτη-
σης στο Ελληνικό Κολλέγιο και ιδιαίτερα στην
τελευταία και πιο κρίσιμη τάξη. Εύχομαι σε
όλους τους συμμαθητές μου καλή επιτυχία
και καλή μελλοντική σταδιοδρομία».
Μάρκος Πετρίδης
56
«Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς
μου, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να
φοιτήσω σ’ένα άρτια οργανωμένο σχολείο,
όπως το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
και στάθηκαν δίπλα μου, στηρίζοντας κάθε
προσπάθειά μου και ενθαρρύνοντάς με να
συνεχίσω. Εύχομαι οι συμμαθητές μου να
πετύχουν τους στόχους τους και να κά-
νουν αυτό που πραγματικά θέλουν στη ζωή
τους».
Ζωή Ραμπότα
55
«Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου,
τη Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-
σαλονίκης και όλους τους καθηγητές για τη
συμπαράστασή τους όλα τα προηγούμενα
χρόνια. Ακόμη, πρέπει να ευχαριστήσω τους
προπονητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν να
πετύχω τους στόχους μου και να φτάσω
όσο πιο ψηλά μπορούσα. Εύχομαι για όλους
αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να
δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και να δίνουν
στους μαθητές εφόδια για ένα καλύτερο
μέλλον. Τέλος, εύχομαι οι συμμαθητές μου,
μέσα από τους στόχους που έχουν θέσει, να
γίνουν πετυχημένοι και χρήσιμοι άνθρωποι
στο κοινωνικό σύνολο».
Αλέξανδρος Σιμιτσής
58
«Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου
και τους καθηγητές μου, οι οποίοι στάθηκαν
δίπλα μου τα χρόνια που πέρασαν και να ευ-
χηθώ στους συμμαθητές μου να πραγματο-
ποιήσουν στο έπακρο τα όνειρά τους».
Χριστίνα Σύρμου
59
«Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε
αυτό το σχολείο και στους καθηγητές μου
που σε κάθε δύσκολη στιγμή με βοήθησαν
και μου συμπαραστάθηκαν με τον καλύτερο
τρόπο».
Γιάννης Τακουρίδης
60
«Έφτασε ήδη το τέλος της πιο σημαντι-
κής σχολικής χρονιάς. Θέλω να ευχαριστή-
σω πρώτα τους γονείς μου και ύστερα τους
καθηγητές μου, οι οποίοι μας βοήθησαν ιδι-
αίτερα αυτό το χρόνο, ώστε να πετύχουμε
τους στόχους μας. Τέλος, επιθυμώ να ευχα-
ριστήσω τους συμμαθητές μου, γι’αυτά τα
τρία υπέροχα χρόνια συνεργασίας, αλλά και
καλής παρέας, που περάσαμε στο Λύκειο
του Ελληνικού Κολλεγίου».
Ντιάνα Ταταρίδου
58 60 59
55 57 56
0
c
m
y
k
04
c
m
y
k
61
«Άμεσος στόχος μου είναι να ολοκλη-
ρώσω τις σπουδές μου στην πανεπιστημιακή
σχολή που θέλω, να αποκατασταθώ επαγ-
γελματικά και να ασχοληθώ ολοκληρωτικά
με το βόλεϊ. Θέλω όσες πιο πολλές επιτυχίες
μπορώ και να πραγματοποιήσω το όνειρο
της ζωής μου, που είναι να γίνω ολυμπιο-
νίκης!».
Ζένια Γκόρτσανιουκ
62
«Πιστεύω ότι μία επιτυχημένη επαγγελ-
ματική αποκατάσταση διευρύνει το πεδίο
των επιλογών της ζωής. Δεν θεωρώ θεμιτό
να κάνουμε όνειρα, επιβάλλεται όμως να θέ-
τουμε στόχους και να έχουμε θάρρος και
θέληση για την επίτευξή τους».
Δημοσθένης Μαρκόπουλος
63
«Οι άμεσοι στόχοι μου είναι να πετύχω
στις εξετάσεις και να περάσω στη σχολή που
επιθυμώ! Έχω όνειρα και σχέδια για το μέλ-
λον και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου,
για την πραγματοποίησή τους!».
Τατιανή Μπούμπαρου
64
«Πίστη, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία
πρέπει να διαθέτει ένας νέος για να υλοποι-
ήσει τα σχέδιά του. Αυτό που με προβλη-
ματίζει ιδιαίτερα, είναι η έλλειψη ανθρωπιάς
που κυριαρχεί στην εποχή μας. Η εποχή μας
είναι πεζή και κυνική, λείπει η ελπίδα και το
όραμα από τη ζωή μας. Οι άμεσοι προσωπι-
κοί στόχοι είναι η εισαγωγή μου σε μία πανε-
πιστημιακή σχολή της αρεσκείας μου και μία
πλούσια σε εμπειρίες ζωή».
Ευγενία Νοΐδου
65
«Στόχος μου είναι να διεκδικήσω αυ-
τό που οι προσπάθειές μου ορίζουν. Γιατί
γινόμαστε αυτό που επιλέγουμε και αυτό
που πράττουμε. Το μέλλον μας χτίζεται με
τα όνειρα του παρόντος όταν συμμετέχου-
με ενεργά, με πείσμα στην αναζήτηση της
γνησιότητας της ζωής μας. Και γνησιότητα
σημαίνει πνευματική καλλιέργεια, ειλικρίνεια,
κατανόηση, επιμονή και υπομονή στις δυ-
σκολίες, αλληλεγγύη, προσφορά…»
Χριστίνα-Μαρία Ντόρα
66
«Κάθε νέος, για να αντιμετωπίσει τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει
αρχικά να λάβει τα απαραίτητα εφόδια, να
θέσει στόχους ζωής και να είναι οπλισμένος
με υπομονή, δύναμη, θέληση και κουράγιο
για να τους επιτύχει. Προσωπικά, επιθυμώ να
ευχαριστήσω τους γονείς μου, που όλα αυτά
τα χρόνια στήριζαν εμένα και τις επιλογές
μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
καθηγητές μου και να ευχηθώ στους συμ-
μαθητές μου να πραγματοποιήσουν κάποτε
όλα τα όνειρά τους».
Ζωή Παπαγιαννοπούλου
64 66 65
61 63 62
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
έχουν διαμορφωμένους και υψηλούς στόχους και
διεκδικούν με αξιώσεις και θέληση την επίτευξή τους…
04
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

05
c
m
y
k
68
«Κατά τη γνώμη μου, ένας νέος, για να
πετύχει στη ζωή του, να εκπληρώσει τα όνει-
ρά του και να είναι ένας ενεργός πολίτης,
θα πρέπει να έχει ως βάση την αγωγή που
λαμβάνει από την οικογένειά του, στα παι-
δικά και εφηβικά χρόνια του, καθώς και τις
γνώσεις που αποκτά στο σχολείο και το πα-
νεπιστήμιο».
Θεοδόσιος Τραυλός
70
«Για να μπορέσει ένας νέος να υλοποι-
ήσει τα όνειρά του, πέρα από τη μόρφωση,
πρέπει να διαθέτει πείσμα και υπομονή. Να
μην βάζει όρια στα ’’θέλω’’ του και να πα-
λεύει για αυτά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαρι-
στώ στους καθηγητές μου, οι οποίοι -πέρα
από τις γνώσεις- μου έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές και διαμόρφωσαν σε σημαντικό
βαθμό το χαρακτήρα μου, καθώς και τους
γονείς μου για την αμέριστη συμπαράστασή
τους».
Δήμητρα Ζαγκανά
72
«Δυστυχώς, ζούμε σ’έναν κόσμο που χα-
ρακτηρίζεται από την απληστία του κέρδους,
με πολέμους σε κάθε σημείο του πλανήτη.
Είναι γεγονός ότι απουσιάζει η αλληλεγγύη
και η ανθρωπιά στις μεταξύ μας σχέσεις. Ο
κάθε νέος οφείλει να αποτελέσει ένα ξεχω-
ριστό λιθαράκι στο κτίσιμο ενός καλύτερου
κόσμου, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και
διακρίσεις, όπου θα κυριαρχεί η αγάπη και
η ειρήνη».
Μαρία Κελαντώνη
70
67
71
72
69 68
67
«Πρωταρχικός μου στόχος είναι να πε-
τύχω στις εξετάσεις και να εισαχθώ σε μία
καλή σχολή που θα μου προσφέρει εφόδια
για την επαγγελματική αποκατάστασή μου.
Πέρα από αυτό, σκοπεύω να επικεντρωθώ
σε ασχολίες που με γεμίζουν και κάνουν πιο
δημιουργική και όμορφη τη ζωή μου».
Πένη Σαμαλέκη
69
«Για να πραγματοποιήσει ένας νέος τα
όνειρά του, χρειάζεται, πέρα από την τεχνι-
κή κατάρτιση και ευρύτερη μόρφωση, να
διαθέτει και βαθιά παιδεία και πνευματική
καλλιέργεια. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο ση-
μαντικότερος ρόλος για ένα σχολείο: Να
διαμορφώνει ενεργούς, σκεπτόμενους και
κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες».
Σοφία Δηλέρη
Προβληματίζονται…
71
«Για να υλοποιήσει ένας νέος τα όνει-
ρα του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
θάρρος, θέληση και πείσμα. Είναι, επίσης,
απαραίτητο, ο νέος να διαθέτει αυτογνωσία,
ώστε να ξέρει τι θέλει αλλά και να έχει αντίλη-
ψη των δυνατοτήτων του. Με αυτά τα εφόδια
ο νέος είναι σε θέση να επιλέξει αυτό που
πραγματικά του αρέσει, χωρίς να το μετανι-
ώσει αργότερα».
Βιβή Θαλασσινού
05
c
m
y
k
06
c
m
y
k
73
«Προκειμένου να πραγματοποιήσει
ένας νέος τα όνειρά του χρειάζεται να έχει
προσδιορίσει τους στόχους του, να διαθέτει
θέληση και αισιοδοξία για το τελικό αποτέλε-
σμα. Χάρη στους καθηγητές μου, οι οποίοι
με στήριζαν σε κάθε βήμα μου όλα αυτά τα
χρόνια, μπορώ να πω ότι ξέρω τι θέλω. Για το
λόγο αυτό τους ευχαριστώ ολόψυχα».
Στεφανία Κορόκα
74
«Κατά τη γνώμη μου, τα εφόδια που
πρέπει να έχει ένας νέος, για να υλοποιήσει
τα σχέδιά του και να πραγματοποιήσει τα
όνειρά του είναι η τιμιότητα, η εργατικότητα,
η κριτική σκέψη και πάνω απ’όλα, να θέτει
πάντα υψηλούς στόχους στη ζωή του».
Ευθύμης Κύρτσης
75
«Επειδή η μοίρα φροντίζει για μας πε-
ρισσότερο από ό,τι εμείς για τον εαυτό μας,
αποφεύγω να κάνω μακρόπνοα σχέδια. Με
προβληματίζει η ιδιοτέλεια του κόσμου,
αφού όσοι δεν έχουν τίποτα είναι έτοιμοι να
μοιραστούν τα πάντα με τους άλλους. Εύχο-
μαι ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι πραγ-
ματικά επιθυμεί και όχι ό,τι θα του επιβληθεί,
γιατί μόνο έτσι θα πετύχει στη ζωή του».
Απόστολος Παγωμένος
76
«Οι νέοι πάντα διαδραματίζουν σπου-
δαίο ρόλο σε μία κοινωνία, επειδή ενώνουν
την παλιά γενιά με την καινούρια και συν-
δυάζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις
παραδόσεις του κάθε τόπου. Με δεδομένο
ότι οι αληθινές σχέσεις μεταξύ των ανθρώ-
πων δοκιμάζονται καθημερινά, πιστεύω ότι ο
ρόλος των νέων, ως συνεκτικός κρίκος μιας
κοινωνίας είναι πολύ σημαντικός. Γι’αυτό ο
καθένας μας πρέπει να έχει θέληση να πετύ-
χει τους στόχους του και να προοδεύει, χα-
ράζοντας ο ίδιος το δρόμο της ζωής του».
Στέφανος Παπαδόπουλος
77
«Είναι δεδομένο ότι η πρόοδος κάθε
κοινωνίας στηρίζεται στους νέους. Πιστεύω
πως οι νέοι πρέπει να πολιτικοποιηθούν και
όχι να κομματικοποιηθούν, να πιστέψουν
στις δυνατότητές τους και να γίνουν ακόμη
καλύτεροι».
Δημήτρης Παρασκευόπουλος
78
«Θέλω να προσφέρω στους συνανθρώ-
πους μου και να κάνω αυτό που μπορώ κα-
λύτερα. Κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικό-
τερα εφόδια για την πραγματοποίηση των
ονείρων μας είναι οι εμπειρίες του παρελ-
θόντος και η θέληση να πετυχαίνεις τους
στόχους που θέτεις κάθε φορά».
Γιώργος Σαφούρης
76
73
77
78
75 74
06
c
m
y
k
07
c
m
y
k
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

79
«Σε λίγες μέρες κλείνει ένα σημαντικό κε-
φάλαιο στη ζωή μου, γεμάτο όμορφες στιγ-
μές, αναμνήσεις, αλλά και ισχυρά εφόδια,
τα οποία μου παρείχε το Ελληνικό Κολλέγιο
σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Αυτά
αποτελούν για μένα τη βάση για ένα πολλά
υποσχόμενο μέλλον».
Ειρήνη Διακάκη
Έχουν πίστη στον εαυτό
τους και ατενίζουν με
αισιοδοξία και σιγουριά
το μέλλον …
80
«Άμεσος στόχος μου είναι η επιτυχία
στις εξετάσεις και η είσοδός μου στο πα-
νεπιστήμιο. Στη ζωή μου θα επιδιώξω την
επαγγελματική αποκατάσταση και την αυ-
τοδυναμία. Επιθυμώ να δουλέψω κοντά στα
παιδιά και ελπίζω ότι με τις γνώσεις που θα
αποκτήσω και με τη βοήθεια των ανθρώπων
που πιστεύουν σε μένα, τελικά θα τα κατα-
φέρω».
Ελένη - Μαρία Ζαφειριάδου
81
«Κάθε νέος πρέπει να έχει στόχους στη
ζωή του, να αναζητεί τη γνώση και να προ-
ετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις μελλο-
ντικές προκλήσεις. Προσωπικά, επιθυμώ να
πετύχω στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο,
να περάσω όμορφα φοιτητικά χρόνια, αλλά
και να προετοιμαστώ κατάλληλα για να προ-
χωρήσω στη ζωή».
Μαρία Κανατσίδου
82
«Αν και είναι νωρίς, ελπίζω πως με την
είσοδό μου στο πανεπιστήμιο θα έρθω σε
επαφή με τη γνώση και την επιστήμη και θα
αφοσιωθώ αποκλειστικά στα ενδιαφέροντά
μου. Κάθε νέος σήμερα και πάντα πρέπει να
θέτει υψηλούς στόχους στη ζωή του, να ανα-
πτύσσει ξεχωριστή σκέψη, να προσπαθεί και
να ελπίζει συνεχώς για το καλύτερο».
Φραγκίσκος Κουφογιάννης
83
«Η πραγματοποίηση των ονείρων ενός
νέου απαιτεί τον κόπο και την προσωπική
του προσπάθεια, αλλά και την κατάλληλη
στήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και
τους καθηγητές που είναι απαραίτητοι συ-
νοδοιπόροι του νέου στο δρόμο προς την
ενηλικίωση. Η σημαντικότερη προσδοκία
μου για το μέλλον; Να είμαι ευτυχισμένη και
υγιής, έχοντας δίπλα μου φιλικά και συγγενι-
κά πρόσωπα».
Αναστασία Λούκα
84
«Τώρα που ένα σημαντικό κεφάλαιο της
ζωής μας ολοκληρώνεται, θέτουμε όλοι κά-
ποιους στόχους και ονειρευόμαστε να δια-
γράψουμε ο καθένας μια ξεχωριστή πορεία
στη ζωή μας. Όνειρό μου είναι να διατηρή-
σω κάποιες ξεχωριστές και αληθινές φιλίες,
με τη βοήθεια των οποίων, το βάρος των
δυσχερειών της ζωής ελαττώνεται. Θα ήθε-
λα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια
και τους καθηγητές μου που μου παρείχαν
αμέριστη συμπαράσταση σε όλη τη διάρκεια
των σχολικών μου χρόνων».
Ιωάννα - Μαρίνα Τσουμή
82 84 83
79 81 80
07
c
m
y
k
0
c
m
y
k
85
«Εμείς οι νέοι πρέπει να κάνουμε όνειρα
για έναν καλύτερο κόσμο. Η αισιοδοξία,
η συμμετοχή, η δράση θα αποτελέσουν
τη βάση για τη βελτίωση της ζωής μας και
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
σύγχρονου κόσμου. Προσωπικά, επιθυμώ
υγεία, ευτυχία και επιτυχίες. Θα ήθελα να
έχω τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να ταξι-
δεύω, να γνωρίζω ανθρώπους και όμορφα
μέρη και να αποκτώ γενικότερα, όλο και
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες».
Δέσποινα Βάκκου
86
«Ο ρόλος των νέων στην κοινωνία του
αύριο είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πιστεύω
ότι για να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο,
πρέπει ο καθένας μας να κάνει αυτό που
μπορεί καλύτερα! Η ζωή τώρα αρχίζει και
κατά τη γνώμη μου ένας νέος για να πετύχει
και να υλοποιήσει τα σχέδιά του πρέπει να
την αντιμετωπίσει με αισιοδοξία και φαντα-
σία!».
Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης
87
«Υπομονή, επιμονή και θέληση πρέπει
να έχει ένας νέος προκειμένου να πραγμα-
τοποιήσει τα όνειρά του. Το σχολείο, μετα-
ξύ άλλων, καλλιεργεί στους μαθητές αυτά τα
εφόδια, διαπλάθοντας χαρακτήρες και συ-
νειδήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν
έναν καλύτερο κόσμο».
Αντώνης Μαυρίδης
88
«Πέρα από τη μόρφωση, τη σημασία της
οποίας κανένας δεν αμφισβητεί, απαραίτητα
εφόδια που πρέπει να διαθέτει κάποιος
νέος για να υλοποιήσει τα όνειρά του
είναι η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία και
αυτοκριτική και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
του. Παράλληλα, όμως με τους προσωπικούς
στόχους, ο νέος χρειάζεται να κάνει όνειρα
και να παλεύει για έναν καλύτερο κόσμο. Αν
δεν ενδιαφερθούμε να αλλάξουμε εμείς τον
κόσμο, δεν πρόκειται να το κάνει κανένας».
Ελεάννα- Σταυρούλα Μπρέζα
89
«Οι νέοι αποτελούν το μέλλον κάθε κοι-
νωνίας. Είναι η κινητήρια δύναμη που εξα-
σφαλίζει την πρόοδο και την εξέλιξη. Σε ένα
κόσμο που ανάγει το ατομικό συμφέρον σε
πρωτεύουσα αξία, εμείς οι νέοι οφείλουμε
να αφυπνιστούμε και να προωθήσουμε ιδέες
και δράσεις προς όφελος της κοινωνίας».
Αθανάσιος Παπανικολάου
90
«Οι νέοι θα διαδραματίσουν έναν από
τους σημαντικότερους ρόλους στην κοινω-
νία του αύριο. Από αυτούς εξαρτάται αν ο
σημερινός κόσμος αλλάξει προς το καλύτε-
ρο. Ο καθένας μας πρέπει να δουλέψει για
το κτίσιμο μιας ισχυρής προσωπικότητας,
που θα τον βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος
της κοινωνίας, στοχεύοντας στη διατήρηση
σημαντικών αξιών και ιδανικών, που τείνουν
να εξαφανιστούν στις μέρες μας».
Στέργιος Σαββίδης
88 90 89
85 87 86
Τέλος, προσβλέπουν σε έναν καλύτερο κόσμο…
0
c
m
y
k
09
c
m
y
k
92
«Θέλω πολύ να προσφέρω κοινωνι-
κή βοήθεια στους συνανθρώπους μου και
ιδιαίτερα στα παιδιά, πιστεύοντας πως έτσι
θα επέλθει και η ολοκλήρωση της προσω-
πικότητάς μου. Θεωρώ υποχρέωσή μου να
ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους
γονείς μου, οι οποίοι τόσα χρόνια μου συ-
μπαραστάθηκαν και με την απόφασή τους να
φοιτήσω στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονί-
κης έθεσαν τα θεμέλια για την οικοδόμηση
ενός επιτυχημένου μέλλοντος. Η βοήθειά
τους, καθώς και των καθηγητών μου, είναι
ανεκτίμητη και μου έδωσε το θάρρος να πι-
στέψω στον εαυτό μου και να νιώσω πληρό-
τητα και ηθική ολοκλήρωση»
Δήμητρα Φιλιππίδου
93
«Πρέπει κάθε νέος χωριστά και όλοι μαζί
να συμβάλουμε στην πρόοδο της κοινωνίας.
Είναι νωρίς να κρίνω τα χρόνια που πέρασα
στο Ελληνικό Κολλέγιο, αλλά έστω και πρόω-
ρα πιστεύω ότι ο απολογισμός είναι θετικός.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές
και τους συμμαθητές μου για ό,τι μου πρό-
σφεραν και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω
την οικογένειά μου για τη στήριξη και τη συ-
μπαράστασή τους».
Δημήτρης Χαϊδάρογλου
94
«Φτάσαμε πλέον στην ηλικία που πρέπει
να γίνουμε πιο δραστήριοι για να ενταχθούμε
άμεσα και ικανοποιητικά στον ενεργό πληθυ-
σμό της κοινωνίας μας. Αντλώντας δύναμη
από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους
ανθρώπους, καθώς επίσης και από σημα-
ντικούς ανθρώπους, οι οποίοι σημάδεψαν
την ιστορία της χώρας μας, χρειάζεται να
οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον και να
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να το
πετύχουμε».
Βασιλική Ψάλτη
94
91 93 92
91
«Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζε-
ται ως επί το πλείστον από ανηθικότητα και
μη αξιοκρατικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό
οι νέοι χρειάζονται τις απαραίτητες βάσεις
από το σχολείο, με τις οποίες θα κτίσουν
ένα καλύτερο μέλλον ισονομίας, ισηγορίας
και δημοκρατίας».
Πέτρος Σιδέρης
A
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

Ε
λ
λ
η
ν
ι
κ
ο
ύ

Κ
ο
λ
λ
ε
γ
ί
ο
υ

Θ
ε
σ
σ
α
λ
ο
ν
ί
κ
η
ς

09
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

1
0
c
m
y
k
0
2
«Φοιτώντας έξι χρόνια στο Δημοτικό
σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου νιώθω
πως μεγάλωσα μέσα σ’αυτό. Πιστεύω ότι
τα κατάφερα αρκετά καλά κι ελπίζω να τα
καταφέρω εξίσου καλά στο Γυμνάσιο και το
Λύκειο».
Λευτέρης Ανδριώτης
1
«Νιώθω πως έχω ωριμάσει και πως ένα
κομμάτι της ζωής μου θα βρίσκεται για πάντα
σ’αυτό το Δημοτικό σχολείο. Ο διευθυντής
του σχολείου μας, οι δάσκαλοί μου και οι
φίλοι μου με στήριξαν και στάθηκαν πλάι
μου στις δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστώ
και τους υπόσχομαι ότι θα κουβαλώ για
πάντα τις γλυκές μου αναμνήσεις».
Μαρία Αλεξίου
Οι μαθητές
του Στ1
εκφράζουν τις
σκέψεις και τα
συναισθήματά
τους τελειώνοντας
τη φοίτησή τους
στο Δημοτικό
1
2
0
c
m
y
k

c
m
y
k
3
«Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα.
Όμορφα, γιατί ξέρω πως αυτά τα χρόνια της
ζωής μου στο σχολείο ήταν παραγωγικά, τα
έχω περάσει με ανθρώπους που με στήριξαν
σε κάθε δύσκολη στιγμή και ανθρώπους που
κάθε λεπτό έκαναν πιο όμορφη τη ζωή μου.
Από την άλλη πλευρά, νιώθω άσχημα γιατί
θα αποχωριστώ την παιδική μου ηλικία και
το Δημοτικό που αγάπησα».
Βικτώρια Δανιηλίδου
4
«Αισθάνομαι πολύ όμορφα τώρα που τε-
λειώνει κι αυτή η σχολική χρονιά κι αρχίζουν
οι καλοκαιρινές διακοπές. Από την άλλη
πλευρά, νιώθω άσχημα γιατί θα αναγκαστώ
να αποχαιρετήσω το Δημοτικό σχολείο και
τις δασκάλες μου μετά από τόσα χρόνια που
ήμαστε μαζί».
Στέφανος Δερμεντζής
5
«Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου
σ’αυτό το σχολείο, νιώθω υπερήφανη γιατί
είχα την ευκαιρία και την τύχη να είμαι κι εγώ
μαθήτριά του. Πιστεύω ότι και το Γυμνάσιο
του Ελληνικού Κολλεγίου θα είναι ανάλογο
του Δημοτικού, δηλαδή το καλύτερο!».
Βάσω Θωμά
6
«Με το τέλος του Δημοτικού, όμορφα
συναισθήματα πλημμυρίζουν την καρδιά
μου. Όλα αυτά τα χρόνια έχω σχηματίσει
θετικές σκέψεις για το σχολείο που μου
δίδαξε τόσα πολλά και χρήσιμα πράγματα.
Ευχαριστώ τους γονείς μου που επέλεξαν
για μένα ένα από τα καλύτερα σχολεία και
μου παρείχαν τέτοια παιδεία».
Σπανοπούλου Ελένη
7
«Ήμουν μαθήτρια του Ελληνικού Κολλε-
γίου για επτά ολόκληρα χρόνια. Είναι πλέον
το δεύτερο σπίτι μου και μου έχει διδάξει
πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία με
προετοίμασαν για τη μετέπειτα ζωή μου στο
Γυμνάσιο. Επίσης, μου έχει χαρίσει τις κα-
λύτερες εμπειρίες της ζωής μου και θα τις
θυμάμαι για πάντα».
Σοφία Αθανασιάδου
8
«Τα οφέλη μου από τη φοίτησή μου στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ’όλα γνώσεις
στα γλωσσικά μαθήματα, στις θετικές επιστή-
μες, στην Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Επί-
σης, εδώ απόκτησα εμπειρίες, όπως αυτές
των συμμετοχών μου στους διαγωνισμούς
της Μαθηματικής και Φυσικής Εταιρείας και
τέλος, εδώ σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας
μου και πήρα μια σωστή αγωγή με την οποία
θα μπορέσω κι εγώ να γίνω χρήσιμο μέλος
της κοινωνίας μας».
Δημήτρης Γεωργιάδης
6 8 7
3 5 4
Εκθέτουν τα οφέλη που αποκόμισαν από την
εξάχρονη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου

c
m
y
k
2
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

1
9
«Όλα αυτά τα χρόνια που φοιτούσα στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
νιώθω πως έχω χτίσει τα θεμέλια της ζωής
μου, ώστε να γίνω κι εγώ χρήσιμο μέλος της
κοινωνίας. Πέρα όμως από αυτό, οι στιγμές
που έζησα και οι εμπειρίες που γνώρισα στις
εκπαιδευτικές και άλλες μας εκδρομές, ήταν
πολύ εποικοδομητικές».
Ιωάννης Μαμιδάκης
10
«Αισθάνομαι υπερήφανος που τελείωσα
με επιτυχία το Δημοτικό σχολείο του Ελλη-
νικού Κολλεγίου. Επίσης, γιατί αποκόμισα
από αυτό πολλά οφέλη όπως γνώσεις για το
μέλλον, τρόπους συμπεριφοράς και πειθαρ-
χία αλλά και τον τρόπο να δουλεύω σκληρά
και να χαίρομαι τους καρπούς της δουλειάς
μου».
Δημήτρης Μιχαήλ
11
«Από το Δημοτικό σχολείο του Ελληνι-
κού Κολλεγίου αποκόμισα πολλές γνώσεις
αλλά και άλλα οφέλη που σίγουρα θα μου
χρειαστούν στη ζωή μου και στο Γυμνάσιο.
Εύχομαι να τα καταφέρω κι εκεί το ίδιο κα-
λά».
Ηλίας Τορτοπίδης
12
«Κατά τη φοίτησή μου στο Δημοτικό
σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου διδάχθη-
κα πολλά και σημαντικά πράγματα. Ακόμη,
σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας μου κι έμαθα
να πειθαρχώ. Τέλος αποκόμισα σπουδαίες
εμπειρίες όπως το γεγονός ότι πέρασα σε
διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας».
Χρυσάφης Τρούλλος
13
«Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγί-
ου και βλέποντας τη δουλειά που έγινε τα
προηγούμενα χρόνια, τόσο από εμένα όσο
και από τους δασκάλους μου, νιώθω πως
έχω πάρει γερές βάσεις για το Γυμνάσιο. Οι
γνώσεις που αποκόμισα για τον κόσμο γύρω
μου θα μου χρησιμεύσουν στο μέλλον».
Βασίλης Τσακίρης
14
«Αξέχαστα θα μου μείνουν από το Δη-
μοτικό σχολείο τα πρωταθλήματα που κάνα-
με στο μάθημα της γυμναστικής και οι νίκες
που κερδίζαμε. Ακόμη, οι φιλίες που έκανα,
η διασκέδαση και κυρίως οι γνώσεις που
αποκόμισα τα έξι αυτά χρόνια».
Χρήστος Γεωργιάδης
Ξεχωρίζουν όμορφες
στιγμές που έζησαν
στο Δημοτικό
12 14 13
9 11 10
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
έχουν διαμορφωμένους και υψηλούς στόχους και
διεκδικούν με αξιώσεις και θέληση την επίτευξή τους…
2
c
m
y
k

c
m
y
k
16
«Τώρα που ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου
στο Δημοτικό και θα γίνω κι εγώ μαθητής του
Γυμνασίου, χαίρομαι γιατί μεγαλώνω. Ξέρω
βέβαια, ότι του χρόνου τα μαθήματα θα είναι
πιο δύσκολα, αλλά επίσης θα είναι και περισ-
σότερο ενδιαφέροντα».Α
Δημήτρης Ζαφειρούδης
18
«Νιώθω πως τόσα χρόνια που φοίτησα
στο Ελληνικό Κολλέγιο, έμαθα να λειτουργώ
σ’αυτό το σχολείο και θέλω να συνεχίσω τη
φοίτησή μου και στο Γυμνάσιό του. Εξάλλου,
το κτήριο του Γυμνασίου, τα γήπεδα και οι
αίθουσές του είναι ιδιαίτερα φροντισμένα».
Μπάμπης Νικολόπουλος
20
«Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους αν-
θρώπους που τα έξι χρόνια του Δημοτικού
ήταν κοντά μου κι έκαναν τόσα πράγματα για
μένα. Ελπίζω να είναι πάντα υγιείς κι ευτυχι-
σμένοι και δε θα τους ξεχάσω ποτέ!».
Αναστασία Βασιλοπούλου
18
15
19
20
17 16
15
«Πάντα θα θυμάμαι τις σχολικές μας εκ-
δρομές και κυρίως αυτήν που πήγαμε στο
Πλανητάριο. Στο σχολείο μου πέρασα πο-
λύ όμορφα, διδάχθηκα πολλά και χρήσιμα
πράγματα κι έκανα πολλές φιλίες με τους
συμμαθητές μου».
Δημήτρης Λαζίδης
Περιγράφουν πως
φαντάζει στα παιδικά
τους μάτια η προοπτική
του Γυμνασίου
17
«Η εικόνα που έχω σχηματίσει για το Γυ-
μνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου είναι πάρα
πολύ καλή. Θεωρώ ότι οι μαθητές διδάσκο-
νται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα κι
αποκτούν όλες τις γνώσεις που χρειάζονται
κι ακόμη περισσότερες».
Λήδα - Αναστασία Μπατζογιάννη
19
«Νομίζω πως το Γυμνάσιο του Ελληνι-
κού Κολλεγίου είναι ένα πολύ καλό και ορ-
γανωμένο σχολείο. Οι διαγωνισμοί στους
οποίους συμμετέχουν οι μαθητές του, τους
δίνει την ευκαιρία να διακριθούν και να προ-
κόψουν. Γι’αυτό επιθυμία μου είναι εγώ και οι
συμμαθητές μου, να συνεχίσουμε τη φοίτη-
σή μας σε αυτό».
Αναστασία Τζιτζινίκα
Εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τους ανθρώπους
που τους στήριξαν κατά την εξάχρονη φοίτησή τους …

c
m
y
k
4
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

1
21
«Αυτά τα έξι χρόνια που ήμουν κι εγώ
μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου, όλοι οι δάσκαλοί μου με
βοήθησαν πολύ να μάθω όσο το δυνατόν
περισσότερα. Το ίδιο βέβαια και ο διευθυ-
ντής μας, ο κ.Φουντάς, ο οποίος πάντα επέ-
βλεπε και φρόντιζε για όλα».
Ζηνοβία Βουρλιώτη
22
«Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και
να συγχαρώ τους δασκάλους μου και το δι-
ευθυντή του σχολείου μας για όλα όσα μας
δίδαξαν. Εύχομαι εγώ και οι συμμαθητές
μου να φοιτήσουμε στο Γυμνάσιο και το Λύ-
κειο με μεγάλη επιτυχία και να παραμείνουμε
φίλοι για πάντα».
Παναγιώτης Μακρίδης
23
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το διευθυντή
του σχολείου μας, τον κ.Π.Φουντά, που ήταν
εξαίρετος και φρόντιζε ώστε το σχολείο να
είναι πάντα καθαρό και οι μαθητές αγαπη-
μένοι μεταξύ τους. Επίσης, ευχαριστώ τους
δασκάλους μου που με στήριξαν όλα αυτά
τα χρόνια και μου δίδαξαν όσα έπρεπε».
Αναστασία Μπεχτσή
24
«Εύχομαι εγώ και οι συμμαθητές μου
να είμαστε πάντα υγιείς και χαρούμενοι και
να τα καταφέρουμε σε όλους τους τομείς.
Τους υπόσχομαι ότι θα θυμάμαι την παιδική
μας φιλία και τα ανέμελα παιχνίδια μας για
πάντα».
Δημήτρης Κυράνος
25
«Η ευχή που κάνω για μένα και τους συμ-
μαθητές μου είναι να έχουμε υγεία και να γί-
νουμε καλοί πολίτες της χώρας μας. Επίσης,
να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσό-
τερες γνώσεις και να εκμεταλλευτούμε ό,τι
μπορεί να μας βοηθήσει για να πετύχουμε
τους στόχους μας».
Χρυσούλα Πασχαλίδου
24
21
25
23 22
26 26
«Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή
μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης νιώθω ιδιαίτερα
ικανοποιημένος, διότι πέρασα καλά κι έμα-
θα πολλά. Στο Γυμνάσιο θα ενταχθώ σ’ ένα
καινούριο περιβάλλον, με περισσότερα εν-
διαφέροντα και μαθήματα».
Νίκος Μιχαηλίδης
4
c
m
y
k
5
c
m
y
k
27
«Τα έξι χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης θα
μου μείνουν αξέχαστα. Ευχαριστώ τους δα-
σκάλους και τους συμμαθητές μου για την
αγάπη και τη στήριξή τους».
Κωνσταντίνος Πλιάμπας
29
«Όλα αυτά τα χρόνια που φοίτησα
στο Ελληνικό Κολλέγιο πέρασα ωραία. Το
σχολείο είναι πηγή φροντίδας και μάθησης.
Όλοι οι άνθρωποι του Ελληνικού Κολλεγίου,
ο Διευθυντής κ. Π. Φουντάς, οι δάσκαλοι και
οι γραμματείς μου συμπεριφέρθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο και τους ευχαριστώ ιδιαίτε-
ρα για τη βοήθεια που μου πρόσφεραν».
Πάνος Μπουτσιούκης
27 29
28
«Στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου,
ο Διευθυντής κ. Π. Φουντάς και οι δάσκαλοι
με βοήθησαν να γίνω, πάνω απ’όλα, σωστός
άνθρωπος. Εύχομαι για τους συμμαθητές
μου να είναι όλοι καλά και να μη χωρίσουμε
ποτέ. Για το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολ-
λεγίου Θεσσαλονίκης πιστεύω ότι είναι ένα
από τα καλύτερα σχολεία».
Μαρία Χατζηνικολάου
28
5
c
m
y
k
6
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

2
2
«Ένα περιστατικό που θα μου μείνει
αξέχαστο από το Δημοτικό σχολείο, είναι η
γιορτή για το καλοκαίρι που κάναμε πέρυσι.
Οι γυμναστές μας αλλά και οι συμμαθητές
μου, δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε
να γίνει αυτή η γιορτή επιτυχημένη και στο
τέλος, όλοι έμειναν έκθαμβοι».
Κωνσταντίνα Ερεμόντι
1
«Το περιστατικό που έμεινε χαραγμένο
στη μνήμη μου από το Δημοτικό, ήταν όταν
συμμετείχα για πρώτη φορά σε αγώνες στο
κολυμβητήριο και τερμάτισα πρώτος. Πήρα
λοιπόν το χρυσό μετάλλιο κι έζησα την πιο
συγκινητική στιγμή της ζωής μου».
Αλέξανδρος Γκούβας
Οι μαθητές
του Στ2
ξεδιπλώνουν το
κουβάρι των
αναμνήσεών
τους από το
Δημοτικό
σχολείο του
Ελληνικού
Κολλεγίου
1
2
7
c
m
y
k

c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

2
3
«Χαρακτηριστικά θα θυμάμαι την πρώτη
μέρα που πήγα στο Δημοτικό και τη γνωριμία
μου με τους φίλους μου. Ελπίζω να είναι μαζί
μου για μια ολόκληρη ζωή και τους εύχομαι
τίποτε να μη σταθεί εμπόδιο στην πραγματο-
ποίηση των ονείρων τους στο μέλλον».
Ελένη Ευταξία
4
«Οι πιο ωραίες στιγμές που έζησα σαν
μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου του Ελλη-
νικού Κολλεγίου ήταν οι γυμναστικές επιδεί-
ξεις που γίνονταν στο τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς. Το άγχος που είχαμε ήταν πολύ
μεγάλο, αλλά στο τέλος τα χειροκροτήματα
του κόσμου και η επιβράβευση της δασκά-
λας μας, μας έκαναν να ξεχνάμε τα πάντα».
Ελένη Κουκουρίκου
5
«Με ιδιαίτερη αγάπη και νοσταλγία θα θυ-
μάμαι την αγωνία που ένιωθα στις αρχές της
πρώτης τάξης του Δημοτικού. Δεν ήξερα αν
θα μπορούσα να τα καταφέρω. Τελικά όμως
αποδείχτηκε πως όλα πήγαν πολύ καλά και
φεύγω από το σχολείο με πολλές γνώσεις
και τρόπους καλής συμπεριφοράς».
Μιχάλης Κωνσταντούλιας
6
«Η στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη
για πάντα, είναι η γνωριμία μου με ένα από τα
καλύτερα κορίτσια της τάξης που αργότερα
έγινε η καλύτερη φίλη μου. Είναι η Λίλα Εμ-
μανουηλίδου, αυτή με την οποία μοιράστηκα
χαρές και που πάντα μου στεκόταν σε οποι-
αδήποτε δυσκολία της μαθητικής μου ζωής.
Ελπίζω να μείνουμε φίλες για πάντα».
Κατερίνα Λούφη
7
«Από το Δημοτικό θα μου μείνει αξέχα-
στο το φετινό αποκριάτικο γλέντι που έγινε
στο σχολείο. Όλοι είχαμε μασκαρευτεί και
γευτήκαμε τις λιχουδιές από το σαρακοστι-
ανό τραπέζι που ετοιμάσαμε. Επίσης, πάντα
θα θυμάμαι τις συμμετοχές μου στη Μαθη-
ματική και Φυσική Εταιρεία καθώς και στις
εξετάσεις για ξενόγλωσσα πτυχία».
Κωνσταντίνα Σιάτρα
8
«Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα και μό-
νο περιστατικό από το Δημοτικό σχολείο.
Θα μου μείνει αξέχαστο το παιχνίδι που κά-
ναμε στα διαλείμματα με τους φίλους μου,
τα αστεία μας αλλά κυρίως οι παραγωγικές
ώρες της διδασκαλίας».
Τάσος Στύλος
6 8 7
3 5 4

c
m
y
k
9
c
m
y
k
10
«Νιώθω υπέροχα. Όλα αυτά τα χρόνια
έζησα και μεγάλωσα σ’αυτό το σχολείο. Είμαι
χαρούμενη που τελειώνω το Δημοτικό και
θα ξεκινήσω με τις ίδιες ελπίδες στο Γυμνά-
σιο. Πολλά ήταν αυτά που μας έκαναν εδώ
να χαμογελάμε κάθε στιγμή. Θα το θυμάμαι
με αγάπη για πάντα!!».
Κατερίνα Ζήγου
12
«Νιώθω μεγάλη χαρά επειδή επιτέλους
ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος της
ζωής μου κι αρχίζω σιγά σιγά να μεγαλώ-
νω. Ταυτόχρονα όμως, νιώθω λύπη γιατί όλα
αυτά τα ανέμελα χρόνια που έχω ζήσει με
τους φίλους και τους δάσκαλούς μου, θα εί-
ναι πλέον μια ανάμνηση».
Βίκυ Μωσαϊδου
14
«Αισθάνομαι υπερήφανη γιατί κατάφερα
να τελειώσω το Δημοτικό σχολείο και είμαι κι
εγώ ικανή να γίνω μαθήτρια του Γυμνασίου.
Επίσης, νιώθω ενθουσιασμό για το νέο μου
σχολείο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι δύ-
σκολο αλλά ταυτόχρονα και ωραίο με πολλά
καινούρια μαθήματα και καινούριες φιλίες».
Ντορίνα Φραγκουλίδου
12
9
13
14
11 10
9
«Αυτό που θα θυμάμαι από το Δημοτικό
σχολείο, πέρα από την ευχαρίστηση που ένι-
ωσα γιατί τελείωσα ένα στάδιο της μάθησής
μου, θα είναι η μέρα που η τάξη μας κέρδισε
το πρωτάθλημα. Η χαρά που νιώσαμε όλοι
ήταν απερίγραπτη και οι πανηγυρισμοί μας
αγνοί κι ενθουσιώδεις».
Γιώργος Φωτιάδης
11
«Είμαι χαρούμενος που ολοκληρώνω τη
φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο, αλλά
συγχρόνως νιώθω λύπη γιατί αυτό για μέ-
να έχει τελειώσει και δε θα ξαναδώ πια τους
αγαπημένους μου δασκάλους. Τους ευχα-
ριστώ για τις πολύτιμες γνώσεις που μου
χάρισαν».
Νικόλας Κωστικιάδης
13
«Τελειώνοντας το Δημοτικό σχολείο
όμορφα συναισθήματα γεμίζουν την καρδιά
μου. Μεγαλώνω και νιώθω έτοιμη να γνω-
ρίσω το νέο μου σχολείο, το Γυμνάσιο. Τα
χρόνια που έζησα εδώ ήταν γεμάτα φιλίες,
αγάπη και χαρά».
Γιώργος-Παρασκευάς Πανταζόπουλος
Αισθάνονται χαρούμενοι κι υπερήφανοι που τε-
λείωσε ένας κύκλος της ζωής τους με επιτυχία
9
c
m
y
k
20
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

2
15
«Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή μου
στο Δημοτικό, τα συναισθήματά μου είναι
ανάμεικτα. Είμαι χαρούμενη και στενοχωρη-
μένη. Του χρόνου θα γίνω μαθήτρια του Γυ-
μνασίου, θα γνωρίσω νέους συμμαθητές και
θα διδαχθώ καινούρια, ενδιαφέροντα μαθή-
ματα. Παράλληλα όμως, είμαι και λυπημένη
γιατί θα αποχωριστώ το Δημοτικό και τους
δασκάλους μου».
Ιουλιάνα Χρυσάφη
16
«Όπως ακριβώς οι δάσκαλοι του Δημο-
τικού έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για
να μας διδάξουν όλα αυτά που γνωρίζου-
με, έτσι πιστεύω πως και οι καθηγητές του
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου, είναι
έτοιμοι να κάνουν κάτι ανάλογο. Οι γνώσεις
που θα αποκτήσω εκεί θα με βοηθήσουν στη
μετέπειτα ζωή μου».

Αστέρης Βήκας-Γκατζούδης
17
« Το καλύτερο γυμνάσιο της Θεσσαλο-
νίκης είναι αυτό του Ελληνικού Κολλεγίου.
Σίγουρα, η φοίτησή μου σ’αυτό, θα με βοη-
θήσει να μορφωθώ και να φτάσω ψηλά στην
κοινωνία. Περιμένω λοιπόν, να γνωρίσω νέ-
ες κι ενδιαφέρουσες περιπέτειες εκεί και να
αποκτήσω πολλές γνώσεις».
Αθανάσιος Ιωαννίδης
18
«Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου
είναι ένα από τα ωραιότερα σχολεία που
έχω δει. Έχει πολλά εργαστήρια που με ενδι-
αφέρουν και πολλά γήπεδα. Ελπίζω να ζήσω
τόσο όμορφες στιγμές όσο έζησα και στο
Δημοτικό και πιστεύω πως είμαι έτοιμος για
να αντιμετωπίσω τις απαιτήσεις του».
Γιώργος Σταμολάμπρος
19
«Αυτά τα χρόνια που φοίτησα στο Δημο-
τικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου, από-
κτησα πολλές γνώσεις οι οποίες θα αποτε-
λέσουν στο μέλλον μια γερή και καλή βάση.
Εδώ, πρέπει να αναφέρω και τις εμπειρίες
που κέρδισα από τη συμμετοχή μου στους
διαγωνισμούς της Μαθηματικής και Φυσικής
Εταιρείας».
Ελένη Γιαννοπούλου
20
«Το Ελληνικό Κολλέγιο μου πρόσφε-
ρε πολλά αγαθά. Το σπουδαιτότερο είναι
το γεγονός ότι αποκόμισα τις απαραίτητες
γνώσεις για να συνεχίσω τη φοίτησή μου
στο Γυμνάσιο κι από εκεί να προχωρήσω
στα επόμενα στάδια. Επίσης, μου έδωσε τη
δυνατότητα να κάνω ισχυρές φιλίες με τους
συμμαθητές μου και τέλος μου δίδαξε τις
αρχές που πρέπει να έχω και να τηρώ στην
υπόλοιπη ζωή μου».
Λίλα Εμμανουηλίδου
18
15
19
20
17 16
Κάνουν τον απολογισμό της εξάχρονής φοίτησής τους
στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
Ατενίζουν το μέλλον τους σαν αυριανοί μαθητές του
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου
20
c
m
y
k
2
c
m
y
k
21
«Πολλά ήταν τα οφέλη που αποκόμισα
από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο
του Ελληνικού Κολλεγίου. Πρώτα απ’όλα δι-
δάχθηκα καινούρια και χρήσιμα πράγματα,
έπειτα απόκτησα πολύ καλούς φίλους και
τέλος έζησα ωραίες στιγμές μαζί με αυτούς
και τους δασκάλους μου».
Γεράσιμος Καρβουνίδης
22
«Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου απόκτησα πολλές γνώσεις κι έμα-
θα να ξεχωρίζω το σωστό. Κυρίως όμως, εδώ
έκανα φίλους οι οποίοι με στήριξαν σε πολ-
λές δύσκολες στιγμές. Πιστεύω πως σ' αυτά
τα εφόδια που αποκόμισα, θα μπορέσω να
στηρίξω τις επιτυχίες μου στο μέλλον».
Μαρία Μουζακιάρη
23
«Τώρα που τελειώνω το Δημοτικό και
νιώθω πως μεγαλώνω, κοιτάζω πίσω μου
και βλέπω τι αποκόμισα από εδώ. Σ΄αυτό
το σχολείο διδάχθηκα σωστά την ελληνική
γλώσσα κι έκανα τις πρώτες μου φιλίες. Τέ-
λος, εδώ έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις
από τα παιχνίδια μας και κυρίως από την γι-
ορτή του καρναβαλιού».
Ρόμαν Μπιλένκι
24
«Ευχαριστώ τους δασκάλους και το δι-
ευθυντή του σχολείου μας, κ. Π. Φουντά, οι
οποίοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και
κουράστηκαν για να μου διδάξουν πράγματα
που δεν ήξερα. Εύχομαι στους συμμαθητές
μου να συνεχίσουν να είναι καλοί μαθητές
και στο μέλλον».
Θανάσης Αυξεντίδης
25
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω το διευ-
θυντή μας, κ.Π.Φουντά, γιατί φρόντισε όλα
αυτά τα χρόνια η φοίτησή μας στο Δημο-
τικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου, να
είναι όσο καλύτερη γίνεται. Ακόμη, θέλω να
ευχαριστήσω τους δασκάλους μου που με
βοήθησαν από την πρώτη μέρα του σχολεί-
ου μέχρι και σήμερα, να αποκτήσω γερές
βάσεις γνώσεων, με υπομονή και στοργή».
Μικαέλα Γερμανού

26
«Όλα τα χρόνια που ήμουν μαθήτρια
του Ελληνικού Κολλεγίου, οι δάσκαλοι μας
έμαθαν να κατανοούμε τους άλλους αν-
θρώπους, μας αγάπησαν και μας πρόσεξαν.
Γι’αυτά τους ευχαριστώ. Εύχομαι με όλη μου
την καρδιά να μη χωριστώ ποτέ με τους συμ-
μαθητές μου κι όταν περάσουν τα χρόνια, να
βλέπουμε τα λευκώματα του σχολείου και να
θυμόμαστε τα παλιά».
Δήμητρα Δισλή
24 26 25
21 23 22
Ευχαριστούν τους δασκάλους τους για το έργο που προσέφεραν και το διευθυντή
του σχολείου, κ. Π. Φουντά και τέλος εύχονται στους συμμαθητές τους υγεία και
πρόοδο.
2
c
m
y
k
22
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

2
27
«Με όλη μου την ψυχή ευχαριστώ τους
δασκάλους που είχαμε αυτά τα χρόνια γιατί
μας φρόντισαν και μας δίδαξαν τόσα πράγ-
ματα. Θέλω να ευχηθώ στους συμμαθητές
μου να προοδεύσουν στη ζωή τους, να κα-
ταπολεμήσουν ό,τι εμπόδιο βρουν και να
προχωρήσουν μπροστά με τις ελπίδες και
τα όνειρά τους».
Ασπασία Ιορδανίδου
29
«Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους
μου για την υπομονή που έδειξαν όλα αυ-
τά τα χρόνια. Εύχομαι στους συμμαθητές
μου να σπουδάσουν ό,τι τους ενδιαφέρει
και πιο ειδικά σε όσους ασχολούνται με
το χάντμπολ, όπως εγώ, να ασχοληθούν κι
επαγγελματικά με το άθλημα που αγαπούν
τόσο πολύ».
Νίκος Καφαντάρης
30
«Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω
τους δασκάλους μου και το διευθυντή μας,
κ.Φουντά. Τους εύχομαι να είναι υγιείς πά-
ντα και να συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία το
δύσκολο έργο τους και στις επόμενες γενιές
μαθητών. Εύχομαι στους συμμαθητές μου
να συναντηθούμε το Σεπτέμβριο με υγεία!».
Σταύρος Λαιλισίδης
31
«Όλοι οι άνθρωποι του Ελληνικού Κολ-
λεγίου βοήθησαν και δίδαξαν όλα τα παιδιά.
Ο διευθυντής μας, κ.Π.Φουντάς, ήταν πάντα
δίπλα σε όλους μας ενώ οι δάσκαλοι με την
αγάπη και την επιμονή τους, μας δίδαξαν
πολλά. Εύχομαι σε όλους μου τους συμμα-
θητές να έχουν υγεία και να θυμούνται για
πάντα τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε στο
Δημοτικό».
Δέσποινα Μπαλλή
30 31
27 29
28
«Η εικόνα που έχω σχηματίσει όλα τα
χρόνια που φοιτώ στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης, όχι μόνο για το Δημοτικό
που τελειώνω τώρα, αλλά και για το Γυμνά-
σιο, είναι πολύ καλή. Εύχομαι σε μένα και
τους συμμαθητές μου ό,τι καλύτερο για το
μέλλον και καλή αρχή στο Γυμνάσιο».
Κατερίνα Βαλασσοπούλου
28
22
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

3
2
c
m
y
k
2
«Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου έμαθα τα πρώτα μου γράμματα
καθώς και πολύ σημαντικά κι ενδιαφέροντα
πράγματα απ’όλα τα μαθήματα που παρακο-
λούθησα. Επίσης, απόκτησα πολλούς φίλους
που με βοήθησαν πολύ σε κάποιες στιγμές
της ζωής μου».
Πελαγία Κόκκινου
1
«Με το τέλος του Δημοτικού σχολείου,
νιώθω πως ανέβηκα ακόμη ένα σκαλοπάτι
στη σκάλα της ζωής μου. Αυτό που αποκό-
μισα από το τελευταίο λοιπόν, μέχρι τώρα
σκαλοπάτι, είναι πολλές φιλίες, γνώσεις και
την εμπειρία να φοιτώ σε ένα από τα καλύ-
τερα σχολεία».
Γρηγόρης Διακάκης
Οι μαθητές
του Στ3
απαριθμούν
τα εφόδια που
πήραν από τη
φοίτησή τους
στο Δημοτικό
σχολείο του
Ελληνικού
Κολλεγίου
1
2
2
2
c
m
y
k
24
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

3
3
«Ήταν Σεπτέμβριος του 999 όταν η
μητέρα μου με έγραψε στο σχολείο του Ελ-
ληνικού Κολλεγίου. Τότε ήμουν έξι χρονών,
γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες. Ένα συμπα-
θητικό μουτράκι που ήξερε μόνο το αλφά-
βητο και να μετράει ως το 0. Τώρα, είμαι
ένα αρκετά μορφωμένο κορίτσι κι έχω αλλά-
ξει πολύ. Έχω αποκομίσει πολλές εμπειρίες,
γνώσεις, ανέμελο παιχνίδι και φιλίες με τους
συμμαθητές μου».
Βεατρίκη Λιμαντζάκη
4
«Νιώθω πολύ τυχερή γιατί ολοκλήρωσα
το πρώτο στάδιο της σχολικής μου ζωής στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου.
Αυτό μου χάρισε πολλές γνώσεις και δυνα-
τές φιλίες με τους συμμαθητές μου. Ακόμη,
διδάχτηκα τρόπους καλής συμπεριφοράς,
σεβασμό και ευγένεια».
Ρόζα Μπατζάκα
5
«Είχα την τύχη να φοιτήσω σε ένα από
τα καλύτερα σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Νομίζω ότι αυτά που θα μας μείνουν στο
μυαλό, όσο κι αν περάσουν τα χρόνια, θα
είναι οι παραγωγικές ώρες του μαθήματος,
η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,
οι εκδρομές και το παιχνίδι με τους φίλους
μας».
Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου
6
«Φοιτώντας έξι χρόνια στο σχολείο αυτό,
έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα λοιπόν, ότι
η φιλία είναι κάτι πολύ δυνατό. Έμαθα πως
υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων
και πως πρέπει να συμβιώνουμε μεταξύ μας.
Και φυσικά διδάχθηκα πάρα πολλά από τα
μαθήματα που θα μου χρειαστούν αργότε-
ρα, όταν θα βγω κι εγώ στον κόσμο».
Χαράλαμπος Παπαδόπουλος
7
«Τα οφέλη που αποκόμισα από τη φοίτη-
σή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου είναι ποικίλα. Πρώτα απ’όλα πολ-
λές γνώσεις σε διάφορους τομείς. Έπειτα,
καλούς τρόπους και σωστή συμπεριφορά
και τέλος, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πο-
λύ καλούς δασκάλους και να κάνω φιλίες με
τους συμμαθητές μου».
Αρετή Τσαλδάρη
8
«Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου στο
Δημοτικό, νιώθω ότι δε θέλω να φύγω, αλ-
λά να μείνω για πάντα. Από την άλλη όμως,
θέλω να προχωρήσω σε άλλες τάξεις του
Γυμνασίου και του Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου, για να διδαχθώ κι άλλα πιο σημα-
ντικά πράγματα. Με παρηγορεί το γεγονός
ότι θα ξαναβρεθώ με τους συμμαθητές μου
σε τρεις μήνες στην α’Γυμνασίου».
Σοφία Γριζοπούλου
6
3
7
8
5 4
Εκφράζουν τη νοσταλγία που θα νιώσουν φεύγοντας
από την αγκαλιά του Δημοτικού αλλά και τη χαρά
τους που μεγαλώνουν
24
c
m
y
k
25
c
m
y
k
9
«Τώρα που τελειώνει το σχολείο νιώθω
να με κατακλύζουν συναισθήματα κάθε εί-
δους όπως φόβος, χαρά και λύπη. Φόβος γι-
ατί δεν ξέρω, αν θα μπορέσω να ανταποκρι-
θώ στις απαιτήσεις του Γυμνασίου, χαρά γιατί
μεγαλώνω κατά ένα χρόνο και γιατί έρχεται
το καλοκαιράκι. Τέλος, λύπη γιατί έζησα έξι
ολόκληρα χρόνια εδώ μέσα, με ευχάριστα
και δυσάρεστα περιστατικά και πολλές ανα-
μνήσεις. Θα μου λείψει αυτό το κτίριο!».
Μάριος Καϊτάζης
10
«Από τη μία πλευρά αισθάνομαι τόσο
ωραία «σα να πετάω στ’άστρα», γιατί επιτέ-
λους μεγάλωσα και θα πάω στο Γυμνάσιο.
Από την άλλη όμως, λυπάμαι γιατί θα απο-
χωριστώ το Δημοτικό σχολείο και τους δα-
σκάλους μου. Παρόλα αυτά, όλες οι σκηνές
και οι σκανταλιές που έκανα με τους συμμα-
θητές μου θα μου μείνουν στην καρδιά».
Εύα Κουίδου
11
«Είμαι πολύ στενοχωρημένη που τελει-
ώνω φέτος το Δημοτικό, γιατί τόσα χρόνια
που έζησα σ’αυτό το χώρο, κάθε μέρα ήταν
και μια ωραία ανάμνηση. Με χαροποιεί βέ-
βαια το γεγονός ότι τα χρόνια αυτά ήταν
πολύ δημιουργικά».
Λυδία Ρακή
12
«Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, γιατί
ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου σε ένα Δημο-
τικό, που με στήριξε για τόσα πολλά χρόνια.
Χωρίς τη βοήθεια του Ελληνικού Κολλεγίου,
δε θα γνώριζα όλα αυτά που ξέρω τώρα και
θα ήμουν ένα τελείως διαφορετικό παιδί, για-
τί το σχολείο μου έχτισε την προσωπικότητά
μου».
Λευτέρης Στούγκας
13
«Νιώθω πολύ χαρούμενος τώρα που
ολοκληρώνω τη φοίτησή μου στο Δημοτικό
σχολείο. Τη χαρά μου έρχεται να συμπλη-
ρώσει το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια
κέρδισα πολλά από αυτό, όπως για παρά-
δειγμα, ένα πτυχίο σε εξετάσεις της αγγλικής
γλώσσας».
Ανδρέας Χατζηαντωνίου
14
«Πολλά περιστατικά έχουν χαραχτεί στη
μνήμη μου από τη φοίτησή μου σ’αυτό το
σχολείο. Εκείνο όμως που θα θυμάμαι ιδι-
αίτερα, είναι η περυσινή εκδρομή μας στο
χωριό της Ειρήνης. Εκείνη τη μέρα ήταν κι
ένα άλλο σχολείο. Παίξαμε λοιπόν ένα φιλι-
κό παιχνίδι ποδοσφαίρου μαζί τους και τους
νικήσαμε!».
Θανάσης Δάρδας
12 14 13
9 11 10
Μοιράζονται μαζί μας στιγμές που τους έμειναν
χαραγμένες στη μνήμη…
25
c
m
y
k
26
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

3
15
«Ένα περιστατικό που θα θυμάμαι για
πάντα από το Δημοτικό σχολείο είναι η μέρα
που η τάξη μου κέρδισε το κύπελλο στο πο-
δόσφαιρο. Η χαρά όλων και οι πανηγυρισμοί
που κάναμε ήταν απερίγραπτοι».
Κώστας Δηλερής
16
«Αξέχαστη θα μου μείνει η μέρα στην
Ε’ τάξη του Δημοτικού που τα αγόρια της
τάξης μας κέρδισαν το πρωτάθλημα του πο-
δοσφαίρου. Τα συνθήματα που φωνάζαμε
αντηχούσαν παντού. Επίσης, δε θα ξεχάσω
ποτέ τη δυνατή φιλία που με δένει με την
Κωνσταντίνα. Περάσαμε μαζί ξεχωριστές
στιγμές».
Σταυρούλα Παπαδοπούλου
17
«Μου είναι αδύνατο να ξεχωρίσω μια
στιγμή, σαν πιο χαρακτηριστική, από τη φοί-
τησή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελλη-
νικού Κολλεγίου. Όλες, ήταν ξεχωριστές και
είχαν τη δικιά τους χάρη και μαγεία».
Εφραιμία Χεριστανίδου
18
«Πιστεύω πως το Γυμνάσιο του Ελληνι-
κού Κολλεγίου είναι ένα πολύ καλό σχολείο
με πολλές νίκες, βραβεία και κύπελλα τόσο
στον αθλητικό τομέα, όσο και στους μαθη-
τικούς διαγωνισμούς φυσικής και μαθηματι-
κών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου δείχνει πως
γίνεται πολύ καλή δουλειά».
Χρήστος Αντιβαλίδης
19
«Χαίρομαι πολύ που αρχίζω και μεγα-
λώνω και χαίρομαι ακόμη περισσότερο, που
η φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο, θα
συνεχιστεί στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το
κτίριο του Γυμνασίου είναι πολύ όμορφο, με
γήπεδο για ποδόσφαιρο, εργαστήριο χημεί-
ας και καλούς καθηγητές».
Στέφανος Γρηγοριάδης
20
«Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου
είναι ένα σχολείο με σύγχρονες εγκαταστά-
σεις, ωραία γήπεδα, αίθουσα χημείας και
αίθουσα υπολογιστών. Επίσης, οι καθηγητές
του είναι πολύ καλοί κι ενδιαφέρονται για την
πρόοδο των μαθητών τους. Πιστεύω λοιπόν,
ότι θα μπορέσω κι εγώ να ανταπεξέλθω στις
απαιτήσεις του».
Μενέλαος Βακαλόπουλος
18 20 19
15 17 16
…αλλά και την εικόνα
που έχουν σχηματίσει
για το Γυμνάσιο του
Ελληνικού Κολλεγίου
26
c
m
y
k
27
c
m
y
k
22
«Ο διευθυντής του σχολείου μας, κ. Π.
Φουντάς, με όμορφα λόγια ενθάρρυνε πά-
ντα τις προσπάθειές μας για δημιουργική
δουλειά, ενώ οι δάσκαλοι με υπομονή μας
εξηγούσαν τα πάντα. Εύχομαι, τώρα που το
σχολείο μας κλείνει τα 50 του χρόνια, να ζή-
σει άλλα τόσα και να φιλοξενήσει άλλα τόσα
παιδιά, όσα μέχρι τώρα φιλοξένησε».
Μενέλαος Ζηκίδης
24
«Αυτό που έχω να πω για το διευθυντή
του σχολείου μας και τους δασκάλους μου,
είναι πως όλους τους αγάπησα. Ήταν οι άν-
θρωποι που έβλεπα περισσότερο. Ήταν σαν
τους γονείς μου γιατί πάντα με ενθάρρυναν
κι έδειχναν την αγάπη τους σε όλους. Αυ-
τοί έβαλαν τα θεμέλια για να χτίσω «το σπίτι
μου» στο Γυμνάσιο. Οι συμμαθητές είναι
σαν αδέρφια μου. Μ’αυτούς έχω μοιραστεί
όμορφες στιγμές και παιδικά μυστικά που
δεν έχω μοιραστεί με κανέναν άλλο».
Στέλιος Παζατζίδης
26
«Οι δάσκαλοι που είχα όλα τα χρόνια
που φοιτούσα στο Δημοτικό σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου, ήταν πολύ καλοί μαζί
μου. Κάθε φορά που αντιμετώπιζα δυσκολί-
ες σε ένα μάθημα, με βοηθούσαν και πάντα
συζητούσαμε και λύναμε τα προβλήματα
που προέκυπταν μέσα στην τάξη».
Μιχάλης Πέτκοφ
24
21
25
26
23 22
21
«Η εικόνα που έχω σχηματίσει για το
Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου είναι
πολύ καλή. Θεωρώ πως είναι ένα αξιόλογο
σχολείο, το οποίο χάρη στη βοήθεια των
καθηγητών που παρέχεται στους μαθητές,
δίνει τη δυνατότητα στους τελευταίους, να
προοδεύσουν στους τομείς που τους ενδι-
αφέρει».
Πέτρος Μητσικάρης
23
«Όλοι οι άνθρωποι του σχολείου ήταν
πολύ καλοί μαζί μου και κυρίως η δασκάλα
μου. Με βοήθησαν να αποκομίσω πολύτιμες
γνώσεις και να γίνομαι όλο και καλύτερος
μαθητής. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου».
Αποστόλης Κατσικάς
25
«Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους
και το διευθυντή του σχολείου μας για όλα
όσα μου έχουν διδάξει. Είμαι βέβαιος ότι
αυτά θα μου χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή
μου. Εύχομαι στους συμμαθητές μου να εί-
ναι γεροί, να μάθουν πολλά πράγματα στη
ζωή τους και να είναι επιτυχημένοι».
Δημήτρης Παναγιωτόπουλος
Τέλος, ευχαριστούν τους «δεύτερους γονείς» τους για
την προσφορά τους και την αγάπη που εισέπραξαν
όλα αυτά τα χρόνια.
27
c
m
y
k
27
«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Π.
Φουντά και τους δασκάλες μου, διότι νοι-
άστηκαν για μένα και προσπάθησαν να
μου μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα.
Εύχομαι να είμαστε πάντα ενωμένοι και
χαίρομαι ιδιαίτερα που φοίτησα σ’αυτό το
σχολείο».
Ολυμπία Δερβενιώτη
28
«Νιώθω υπέροχα που ολοκληρώνω τη
φοίτησή μου στο Δημοτικό Σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, όπου
έμαθα κυρίως να σέβομαι τους συνανθρώ-
πους μου και να είμαι ειλικρινής. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που
στάθηκαν δίπλα μου και ιδιαίτερα τον διευ-
θυντή μου κ. Π. Φουντά».
Νίκος Αλβανός
27 28
2
c
m
y
k
29
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

4
2
«Νιώθω πολύ όμορφα γιατί την επόμενη
χρονιά θα γίνω κι εγώ μαθητής του Γυμνα-
σίου, που θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος της
εκπαίδευσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
και αρκετές δυσκολίες. Πιστεύω ότι όλα τα
εφόδια που αποκόμισα από το Δημοτικό θα
με βοηθήσουν».
Γιώργος Κούριας
1
«Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή
μου στο Δημοτικό σχολείο, τα συναισθή-
ματά μου είναι ανάμεικτα. Η αγάπη που έχει
δημιουργηθεί μεταξύ των συμμαθητών μας
είναι μεγάλη και η φιλία μας είναι σαν μια γε-
ρή αλυσίδα που μας κρατά ενωμένους. Το
Στ4 θα μου μείνει αξέχαστο για πάντα».
Φαίδων Γραμματικόπουλος
Οι μαθητές
του Στ4 μας
περιγράφουν
τα όμορφα
συναισθήματα
που τους
διακατέχουν
καθώς
αποχαιρετούν την
παιδική ηλικία και
διαβαίνουν την
εφηβική
1
2
0
c
m
y
k
0
c
m
y
k
3
«Αισθάνομαι πολύ ωραία τώρα που
ολοκληρώνω τη φοίτησή μου στο Δημοτικό
σχολείο. Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν πολύ
γρήγορα γιατί ήταν όμορφα και ξεχωριστά.
Έζησα αξέχαστα στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης!».
Αθηνά-Ραφαέλα Ντόρα
4
«Θα ήθελα να μην τελειώσει ποτέ το
Δημοτικό για να μη χάσω τη δασκάλα μου.
Δυστυχώς όμως, όλα τα ωραία κάποτε τε-
λειώνουν. ΄Έτσι και η φοίτησή μου στο Δη-
μοτικό, που όμως ήταν πολύ παραγωγική και
γεμάτη».
Σοφία Ουσταμπασίδου
5
«Όμορφα συναισθήματα γεμίζουν την
καρδιά μου, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία, να
ολοκληρώσω τη φοίτησή μου σε αυτό το
άριστο Δημοτικό σχολείο. Χάρη σ’αυτό και
με τη βοήθεια των δασκάλων μου κατάφερα
να γίνω πιο έξυπνος και καλός μαθητής».
Βασίλης Παπαδόπουλος
6
«Από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό,
αποκόμισα πολλές γνώσεις κι εμπειρίες.
Έμαθα να σέβομαι τους συνανθρώπους μου
και να ξεχωρίζω το καλό από το κακό. Τέλος,
είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ καλούς
δασκάλους».
Παναγιώτης Γαλλής
7
«Τα οφέλη που αποκόμισα από το Δη-
μοτικό σχολείο είναι πολλά και δεν μπορούν
να χωρέσουν σε μερικές γραμμές. Κυρίως
όμως, αυτά που πήρα είναι η ομαδικότητα, η
πειθαρχία και οι γνώσεις για πολλά θέματα.
Ακόμη, οι φιλίες που έκανα με τους συμμα-
θητές μου».
Τάσος Μπουτσιούκης
8
«Νιώθω έτοιμος για οτιδήποτε συναντή-
σω στο Γυμνάσιο, μια και ξέρω ότι κατά τη
φοίτησή μου στο Δημοτικό, έβαλα γερές
βάσεις, πράγμα το οποίο θα με βοηθήσει
και στη μετέπειτα ζωή μου. Στο σχολείο αυ-
τό, απέκτησα πολλά εφόδια όπως, εμπειρία
σε διαγωνισμούς και πτυχίο στην αγγλική
γλώσσα».
Τάσος Τσαρουχάς
6 8 7
3 5 4

c
m
y
k
Νιώθουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και προκλήσεις του μέλλοντος
χάρη στα εφόδια που αποκόμισαν από το Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου

c
m
y
k
2
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
Τ

4
9
«Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου έμαθα να συνεργάζομαι με τους
άλλους και γνώρισα καινούρια πράγματα.
Επίσης, έμαθα να έχω υπομονή, επιμονή
κι επιμέλεια.. Τέλος, αποκόμισα σπουδαίες
εμπειρίες, όπως αυτή της συμμετοχής μου
στο διαγωνισμό Έκθεσης».
Αγγελική Φωτιάδου
10
«Πολλά είναι αυτά που θα μου μείνουν
αξέχαστα από τη φοίτησή μου στο Δημοτι-
κό του Ελληνικού Κολλεγίου. Κυρίως όμως,
θα θυμάμαι τις ευχάριστες ώρες του μαθή-
ματος, τα διαλείμματα που παίζαμε ποδό-
σφαιρο και συνήθως κερδίζαμε και τις ώρες
της γυμναστικής».
Αντώνης Βλαζάκης
11
«Αυτά που σίγουρα δε θα ξεχάσω από
το Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλε-
γίου, είναι οι όμορφοι χώροι του αλλά και
τα παιδικά πρόσωπα των συμμαθητών μου.
Κυρίως όμως, τα γλυκά πρόσωπα των δα-
σκάλων μου που μου έδωσαν την ευκαιρία
να μάθω τόσα πράγματα».
Μάρθα Γραμμένου
12
«Μου είναι αδύνατο να ξεχωρίσω ένα και
μόνο περιστατικό από την εξάχρονη φοίτη-
σή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνι-
κού Κολλεγίου. Κάθε μέρα γινόταν και κάτι
ασυνήθιστο. Όλοι περνούσαμε τέλεια και δε
θέλαμε να τελειώσει αυτή η χρονιά».
Φρίντα Πλιάμπα
13
«Όλες οι στιγμές που έζησα σ’αυτό το
σχολείο θα μου μείνουν αξέχαστες. Κυρίως
όμως, θα θυμάμαι τα αστεία και τις φιλονικίες
μας, καθώς επίσης, τις νίκες του τμήματός
μας με τους πανηγυρισμούς που επακολου-
θούσαν, αλλά και τις ήττες μας».
Γιώργος Χριστογιάννης
14
«Από το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολ-
λεγίου ιδιαίτερα μου άρεσαν οι μεγάλες αί-
θουσες και ο τεράστιος αυλόγυρος. Επίσης,
το χημείο στο οποίο φαντάζομαι τον εαυτό
μου του χρόνου, να κάνει πειράματα!».
Βάιος Βαγιάνος
12 14 13
9 11 10
Κάθε μέρα που περνούσε στο Δημοτικό είχε την
ομορφιά και ιδιαιτερότητά της
Μας περιγράφουν τις εντυπώσεις τους από το
Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου και φαντάζονται
τον εαυτό τους σ’αυτό
2
c
m
y
k

c
m
y
k
16
«Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου
είναι πολύ ωραίο κτίριο και διαθέτει περισσό-
τερες εγκαταστάσεις από το Δημοτικό. Έχει
γήπεδα, αίθουσα χημείας κ.ά. Επίσης, είναι
μεγαλύτερο και οι μαθητές θα μοιράζονται
σε διαφορετικές αίθουσες, ενώ τα μαθήματα
θα γίνονται από τους καθηγητές».
Απόστολος Μπάκαβος
18
«Όλοι οι δάσκαλοι που είχα στα έξι χρό-
νια φοίτησής μου στο Δημοτικό, ήταν πολύ
καλοί και πάντα προσπαθούσαν να μου μά-
θουν να σέβομαι τους συνανθρώπους μου
και να έχω καλούς τρόπους. Ο διευθυντής
μας, κ.Φουντάς, κατά την άποψή μου είναι
ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος που πάντα
βοηθούσε όλα τα παιδιά».
Γιώργος Καλλιοντζής
20
«Ο διευθυντής μας, κ.Φουντάς είναι πο-
λύ καλός και τον ευγνωμονούμε όλοι γι’αυτό
το εξαίσιο σχολείο που μας χάρισε. Ακόμη,
ευχαριστώ τους δασκάλους μου, γιατί πάντα
μας στήριζαν και μας δίδασκαν με αγάπη και
υπομονή».
Γιάννης Νικολαϊδης
18
15
19
20
17 16
15
«Η εικόνα που έχω σχηματίσει στο μυα-
λό μου για το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολ-
λεγίου από τις φορές που το επισκέφθηκα
και το «εξερεύνησα», είναι πολύ καλή. Οι κα-
θηγητές είναι πολύ αξιόλογοι και οι αίθουσες
μεγάλες».
Κωνσταντίνος Καρατσιουμπάνης
17
«Οι δάσκαλοί μου με στήριξαν όλα αυτά
τα χρόνια και πάντα μας βοηθούσαν να κα-
ταλάβουμε τα δύσκολα μαθήματα. Εύχομαι,
εγώ και οι συμμαθητές μου, να κάνουμε ό,τι
επιθυμούμε στη ζωή μας».
Μάριος Ζελίδης
19
«Ο διευθυντής μας, κ.Φουντάς, είναι από
τους καλύτερους και θα ήθελα να ευχαρι-
στήσω αυτόν και τις δασκάλες μου, για όλα
όσα μου δίδαξαν τα χρόνια του Δημοτικού.
Εύχομαι, εγώ και οι συμμαθητές μου, να
προοδεύσουμε και να κάνουμε τους γονείς
και το σχολείο μας περήφανους».
Αντώνης Κυριακίδης
Εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στο
διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου
για τις γνώσεις που αποκόμισαν και το χαρακτήρα
που έχτισαν

c
m
y
k
4
c
m
y
k
Ο
ι

α
π
ό
φ
ο
ι
τ
ο
ι

τ
ο
υ

Δ
η
μ
ο
τ
ι
κ
ο
ύ

Σ
T

1
21
«Οι δάσκαλοί μου αλλά και ο διευθυ-
ντής μας, κ.Φουντάς μας αγαπούσαν και
μας φρόντιζαν πάντα. Παρόλα αυτά, ήξε-
ραν πότε έπρεπε να δείξουν αυστηρότητα
και πότε αγάπη και κατανόηση. Τους ευχα-
ριστώ για όλα».
Μαρία Πλαφαδέλη
22
«Όλοι οι δάσκαλοι που με συντρό-
φεψαν αυτά τα χρόνια του Δημοτικού,
μου έμαθαν πολλά και χρήσιμα πράγ-
ματα. Τους ευχαριστώ πολύ και τους
εύχομαι να είναι πάντα υγιείς και να
προοδεύουν στη ζωή τους».
Ανδρέας Ρετσινάς
23
«Εύχομαι στους δασκάλους μου και
το διευθυντή μας, κ.Π.Φουντά, να έχουν
πάντα ό,τι επιθυμούν. Τους ευχαριστώ
εγκάρδια για τη μόρφωση που τόσο απλό-
χερα μου πρόσφεραν και ζητώ συγγνώμη
για τα λάθη μου».
Δέσποινα Ρετσινά
24
«Η ευχή που κάνω για μένα και τους
συμμαθητές μου είναι να προοδεύσου-
με στη ζωή μας, να κάνουμε σωστές οι-
κογένειες και να παραμείνουμε φίλοι για
πάντα. Τέλος, να μην αλλάξουμε, αλλά
να μείνουμε παιδιά στην ψυχή».
Νίνα Αντωνιάδου-Λάππα
Τέλος, εύχονται στους
συμμαθητές τους να
παραμείνουν για πάντα
παιδιά.
25
«Το σχολείο μου, η τάξη μου, έχουν
γίνει δεύτερη οικογένειά μου. Τώρα που
το σχολείο θα κλείσει και του χρόνου θα
πάμε στο Γυμνάσιο, θα μου μείνει μια γλυ-
κιά ανάμνηση. Ό,τι κι αν ευχηθώ στους
συμμαθητές μου είναι λίγο. Ξέρω πως όλοι
τους θα διαλέξουν το καλύτερο για τον
εαυτό τους. Παιδιά, σας εύχομαι ο καθέ-
νας να ακολουθήσει το δικό του φωτεινό
δρόμο…».
Έφη Παλιοτζίκα
24
21
25
23 22
26
«Θέλω να ευχηθώ στους συμμαθη-
τές μου να περάσουν ένα όμορφο κα-
λοκαίρι και να έχουν καλή σταδιοδρο-
μία. Καλή αντάμωση του χρόνου στο
Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου».
Τιμόθεος-Στανισλάβ Πέτριν
26
4
c
m
y
k
5
c
m
y
k
28
«Μια και μοναδική ευχή έχω να κάνω
για μένα και τους συμμαθητές μου, να μη
αποχωριστούμε ποτέ και να θυμόμαστε πά-
ντα ο ένας τον άλλο. Όσον αφορά τον κ.
Π. Φουντά νιώθω μεγάλο σεβασμό προς το
πρόσωπό του και νομίζω πως το έργο που
έχει κάνει και οι αρχές που μας έχει δώσει,
θα είναι για πάντα χρήσιμες».
Γιάννης Αντωνιάδης
27 28
27
«Νιώθω μεγάλο σεβασμό απέναντι στο
διευθυντή μας, κ. Π. Φουντά, και νομίζω
πως το έργο που έχει κάνει και οι αρχές
που υπάρχουν στο σχολείο, είναι αντά-
ξια κάθε μαθητή και κάθε γονέα. Επίσης,
σ’αυτό το σχολείο γνώρισα δασκάλους
που οι χαρακτήρες, οι προσωπικότητές
τους και ο τρόπος διδασκαλίας τους ήταν
μοναδικός».
Ελένη Αναστασίου
5
c
m
y
k
6
c
m
y
k
Ε κπαι δΕ υτι κΟΣ Οργ ανι ΣμΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 6004 Ξ 570 0
γ υμναΣι Ο - ΛυκΕ ι Ο
Τ ηλ: 20 - 47 0 • 47 5 • 47 72, F aχ: 20 - 475 724
NHπι αγ Ωγ Ε ι Ο - δΗμΟτι κΟ
Τ ηλ: 20: 47 2 • 47 4 • 47 56, F aχ: 20 - 475 727
κΕ ντρΟ πρΟΣΧΟΛι κΗΣ αγ Ωγ ΗΣ
INTERNATIONAL BABy cOLLEGE
BΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τ ηλ: 20 476 572 • 476 57 • 47 574, F aχ: 20 - 476 560
γ PAΦI ΣTI KH E πI ME ΛE I A
ΣΧΕ δι αΣμΟΣ Ε ντυπΟυ
Πάρις Παρίσης
E KTYπΩΣH - ΦI ΛMΣ
Μιχάλης Τριανταφύλλου
6
c
m
y
k

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->