άν η επιτυχία
έχει περιεχόμενο και τίτλο,
τότε το όνομά της είναι

EΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Χώρος έμπνευσης για μεγάλα και
αξιόλογα επιτεύγματα, οικείος,
πρόσφορος και γόνιμος
για ύψιστες κατακτήσεις.
Χώρος - σχολείο - λειτούργημα,
όπου η διδασκαλία είναι επίγνωση,
πάθος, ζωή, πολύπλευρη, μεστή
και βιωμένη κριτική γνώση”...

1957 - 2006
50 χρόνια προσφοράς
στην παιδεία,
στον πολιτισμό
και στον αθλητισμό!

c
m
y
k

Μiα εκπαιδευτικh ιστορiα
50 χρoνων 

Σεβασμιώτατε,
Kύριοι Eπιθεωρηταί, Kυρίαι καί Kύριοι.
Oéκ öστι περί ¬λου θειοτέρου, ôν ôνθρωπος
βουλεύσαιτο ¦ περί παιδείας καί ëαυτοÜ καί τ΅ν
ëαυτοÜ ο¨κείων, λέγει χαρακτηριστικά ï μεγάλος
φιλόσοφος της àρχαιότητος καί μαθητής τοÜ
Σωκράτους ï Πλάτων, μιλώντας γιά τήν àξία τÉς
παιδείας.
Kαί πραγματικά, κυρίαι καί κύριοι, ™ πιο θεϊκή
öμπνευσις καί σκέψις τοÜ àνθρώπου εrναι ™
àπόφασίς του νά μορφώσFη τόν ëαυτό του καί
τούς δικούς του μέ ≤να èργανωμένο σύστημα
προσφορÄς γνώσεων καί διαπλάσεως χαρακτÉρος
μέ τήν παιδεία, îκανοποιώντας, μέ τόν τρόπο αéτό,
τήν öμφυτη τάσι του πρός τό ε¨δέναι.
^H σημασία καί ™ àξία τÉς παιδείας εrναι σ’ ¬λους
σας γνωστή καί γι’ αéτό δέν πρόκειται νά σÄς
àπασχολήσω τώρα πολύ μ’ αéτό.
≠Oλοι μας με βαθειά συγκίνησι àναπολοÜμε
πάντοτε τό σχολεÖο, στό ïποÖο βαπτισθήκαμε
γιά πρώτη φορά στά νάματα τÉς παιδείας καί
μέ τήν ­δια âπίσης συγκίνησι φέρνομε στό νοÜ
μας τίς μορφές τ΅ν σεβαστ΅ν μας δασκάλων,
στούς ïποίους, ¬πως εrπε κι’ ï M. \Aλέξανδρος,
çφείλουμε τό «εs ζFÉν».
Tούτη τή στιγμή, ¬μως, πού θεμελιώνεται ≤να
καινούργιο σχολεÖο, ï ¨διος φόρος τιμÉς πρέπει
ν’ αποδοθFÉ καί σ’ âκείνους τούς àνθρώπους, πού
χωρίς νά εrναι \Eκπαιδευτικοί, καταναλώνουν ¬λη
τήν äθική καί •λική τους δύναμι στήν âνίσχυσι καί
àνάγκη της παιδείας.
Xωρίς ≤να ΠερικλÉ στήν àρχαία ^Eλλάδα, ≤να
Mαικήνα στήν Pώμη καί χωρίς τούς Mεδίκους
στήν \Iταλία, ­¨σως μή εrχαν τήν γνωστή τους
λάμψι ï XρυσοÜς α¨ών, ™ àκμή τÉς Pώμης καί ™
\Aναγέννησι.
Γι’ αéτό αξίζει, πλάϊ στις μεγάλες μορφές τ΅ν
μεγάλων διδασκάλων, νά τοποθετηθοÜν κι’ αéτές
τ΅ν âνισχυτ΅ν καί συμπαραστατ΅ν τÉς παιδείας,
γιατί τά σχολικά κτίρια εrναι τά μέρη ¬που ï
σκοπός καί τά ¨δεώδη της θά πάρουν σάρκα καί
çστά καί θ’ àποδώσουν τούς καρπούς των.
Mέσα σ’ αυτά τά κτίρια θά πραγματοποιηθFÉ ™
μόρφωσι τ΅ν νέων, ™ äθική καί πνευματική àγωγή
των καί ™ àνάπτυξι τÉς \EθνικÉς συνειδήσεώς

c
m
y
k

Σήμερα…
Η δικαίωση και ο απολογισμός

Κολλεγίτή του Ελληνικού
Η ομιλία του ιδρυ
ά στην
ντ
κ. Πέτρου Φου
ου Θεσσαλονίκης
ην Καστ
ς του σχολείου,
τελετή θεμελίωση
μβρίου
κε
νίκης, στις 14 Δε
λαμαριά Θεσσαλο
1956

των πάνω στίς ¨δεολογικές κατευθύνσεις τοÜ
^EλληνοχριστιανισμοÜ πολιτισμοÜ.
Στήν âποχή μας, μάλιστα, πού ™ ε¨σβολή τ΅ν
•λιστικ΅ν àντιλήψεων κοντεύει νά γκρεμίσFη τά
¨δανικά αéτά καί νά àναθέσFη σέ δεύτερη μοÖρα,
κλωνίζεται öτσι συθέμελα ¬λο τό κοινωνικό
ο¨κοδόμημα, ™ συμβολή τ΅ν àνθρώπων αéτ΅ν
γίνεται πιό σημαντική καί àξίζει νά âπαναλάβFη
κανείς, γι’ αéτούς, τά λόγια τοÜ Oéγκώ: «¬ποιος
àνοίγει ≤να σχολεÖο, κλείνει μιά φυλακή».
Γιά τούς λόγους αéτούς α¨σθάνομαι ζωηρή τήν
àνάγκη, ½ς πολίτης καί ½ς âκπαιδευτικός, νά
εéχαριστήσω καί δημοσί÷α τόν àξιότιμον κ. Pέτσον
καί νά âξάρω τήν σημασίαν τÉς àποφάσεώς του νά
χρηματοδοτήσFη τήν àνέγερσιν τοÜ σχολικοÜ αéτοÜ
κτιρίου.
^H πρÄξίς του αéτή δέν àποτελεÖ τοποθέτησιν
χρηματικ΅ν κεφαλαίων, àλλά σημαντικήν
συμβολήν στήν àνύψωσι τÉς παιδείας τοÜ τόπου
μας, γεγονός γιά τό ïποÖον τοÜ àξίζει κάθε
öπαινος.
\Eλπίζω καί εûχομαι οî μελλοντικοί àπόφοιτοι τοÜ
σχολείου αéτοÜ νά τοÜ àποδώσουν τήν çφειλομένην
äθικήν îκανοποίησι, κρατώντας πάντοτε ψηλά, μέ
τίς ικανότητες καί τόν χαρακτήρα τους, τή φήμη
τοÜ σχολείου.

ην
έτρου Φουντά στ
Η ομιλία του κ. Π
ού
νικ
λη
Ελ
χρόνια του
εκδήλωση για τα 50
,
ης
λονίκ
Κολλεγίου Θεσσα
στο Μέγαρο
ε
ηκ
ιήθ
πο
που πραγματο
Απριλίου 2006.
Μουσικής, στις 5

«Αισθάνουμε πολύ συγκινημένος και υπερήφανος που σήμερα εορτάζουμε τα 50 χρόνια,
μισό αιώνα, ιδρύσεως και λειτουργίας του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Ευχαριστώ τους γονείς για την
αγάπη τους και που όλα αυτά τα χρόνια μας εμπιστεύτηκαν ό,τι
πολυτιμότερο, τα παιδιά τους. Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, πιστεύοντας ότι τούτο είναι ύψιστη τιμή, ανταποκρίθηκε
στους μαθητές του, δίνοντας τη σωστή αγωγή και μόρφωση και
στην κοινωνία.
Θα ήθελα να αναφερθώ στην αγαπημένη μου σύζυγο Ιωάννα και
στους αείμνηστους γονείς της, Κωνσταντίνο και Αιμιλία Ρέτσου,
που με τη συμβολή τους ιδρύθηκε και λειτούργησε το Ελληνικό
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
Τέλος, εύχομαι να εορταστούν ξανά τα επόμενα 50 χρόνια του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης με τους άξιους συνεχιστές
της οικογένειας». 

Ντοκουμέντο

Το Ελληνικό Κολλέγιο
γιόρτασε
τα 50 χρόνια
από την ίδρυσή του,
με μία
φαντασμαγορική εκδήλωση
στο
Μέγαρο Μουσικής
Θεσσαλονίκης

1957

50

- 2006

χρόνια
λειτουργίας,
έμπνευσης
& πρωτοποριακής
εκπαίδευσης

Π
αρουσία υψηλών προσκεκλημένων, εκπροσώπων φορέων
της Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, γονέων και μαθητών, γιορτάστηκε στο Μέγαρο Μουσικής η επέτειος των 50 χρόνων από
την ίδρυση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Με την ευκαιρία της χρυσής επετείου, δεκάδες μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης απ’ όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης παρουσίασαν «επί σκηνής» ένα υπέροχο γιορταστικό
πρόγραμμα, που καθήλωσε, εντυπωσίασε και ταυτόχρονα ενθουσίασε όλους τους παρευρισκομένους.
Η εκδήλωση ξεκίνησε με τους χαιρετισμούς που απηύθυναν ο
Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Μακεδονίας Θράκης, καθηγητής κ. Λουκάς Ανανίκας, ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ.
Παναγιώτης Ψωμιάδης, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης
Παπαγεωργόπουλος και ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης κ. Γεώργιος Καρατάσιος, οι οποίοι τόνισαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην
κοινωνική ζωή της πόλης και την προσφορά του στην παιδεία,
τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Την εκδήλωση τίμησαν με την
παρουσία τους ο Δήμαρχος Καλαμαριάς κ. Χ. Οικονομίδης, εκπρόσωποι προξενικών αρχών και φορέων της πόλης. 

c
m
y
k

c
m
y
k

Ο Γ.Γ. του ΥΜΑ-Θ κ. Λ. Ανανίκας

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Β. Παπαγεωργόπουλος

«Από το 1957, έτος κατά το οποίο ιδρύθηκε, έως σήμερα, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης βρίσκεται όντως «επί σκηνής».
Όλα αυτά τα χρόνια, με σταθερά βήματα, κατόρθωσε να κερδίσει
την εμπιστοσύνη και το σεβασμό των μαθητών της Θεσσαλονίκης, αλλά και των γονέων τους, χάρη στο ποιοτικό εκπαιδευτικό
έργο που παρέχει σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ωστόσο
το Ελληνικό Κολλέγιο δεν είναι ένας ακόμη εκπαιδευτικός οργανισμός. Όλα αυτά τα χρόνια της παρουσίας του στη Θεσσαλονίκη,
κατάφερε με την πλούσια δράση του και τις πρωτότυπες πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει, να πρωταγωνιστήσει στη κοινωνική ζωή
της πόλης και των κατοίκων της. Η ακάματη και διαρκής παρουσίας του, αλλά και η δημιουργία γεγονότων και διοργάνωση εκδηλώσεων, τόσο στον τομέα του πολιτισμού, όσο και σε αυτόν του
αθλητισμού, αποδεικνύει το ενδιαφέρον των δημιουργών του, για
προσφορά κοινωνικού έργου στη Θεσσαλονίκη».

«Χαιρετώ με τα πιο θερμά αισθήματα τη σημερινή εορταστική
εκδήλωση για τα 50 χρόνια πετυχημένης λειτουργίας του Ελληνικού Κολλεγίου, με την τεράστια προσφορά στα γράμματα και
την τέχνη. Ως απλός πολίτης παρακολουθώ την πορεία αυτού
του τόσο σημαντικού εκπαιδευτικού οργανισμού για μισό περίπου αιώνα, που είναι σφραγισμένη με πολλές επιτυχίες στον
τομέα του αθλητισμού, του πολιτισμού και των γραμμάτων, αλλά
και στον κοινωνικό τομέα. Το Ελληνικό Κολλέγιο έχει αναπτύξει
πρωτοποριακές δράσεις. Μέσα από τις τάξεις του έχουν βγει πολίτες με αξίες και ιδανικά. Επί 50 ολόκληρα χρόνια το Ελληνικό
Κολλέγιο δρα υπό το φως των πιο εξελιγμένων μορφών της παιδαγωγικής επιστήμης, με τη συνεργασία άριστων και εμπνευσμένων εκπαιδευτικών, αλλά κυρίως με τη δύναμη και τη δημιουργική
παρουσία των ιδρυτών Πέτρου και Ιωάννας Φουντά».

Ο Νομάρχης Θεσσαλονίκης κ. Π. Ψωμιάδης

Ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης
κ. Γεώργιος Καρατάσιος

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά η παρουσία μου εδώ, σε αυτήν την
εκδήλωση για τα 50 χρόνια λειτουργίας του Ελληνικού Κολλεγίου,
ενός ζωντανού οργανισμού παιδείας και πολιτισμού, που κοσμεί τα εκπαιδευτικά δρώμενα της πόλης μας. Αποτελείτε πρότυπο σε όλους τους τομείς. Δίνετε την ευκαιρία σε χιλιάδες νέους
να αποκτήσουν παιδεία ελληνική. Σεμνότητα, ταπεινότητα, εργατικότητα και πάνω από όλα ειλικρίνεια και ανθρωπιά είναι μερικές
από τις αξίες με τις οποίες γαλουχείτε τα παιδιά του Ελληνικού
Κολλεγίου, τους αυριανούς πολίτες. Σας ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας, διότι η παρουσία μου εδώ, κοντά σας, μου έδωσε
την ευκαιρία να κάνω ένα ταξίδι στο χρόνο, στα δικά μου μαθητικά χρόνια. Είμαι βέβαιος πως με τη προσπάθεια που καταβάλλετε
καθημερινά, τα επόμενα χρόνια θα δούμε ακόμη περισσότερες
διακρίσεις στον τομέα των γραμμάτων και του αθλητισμού. Αγαπητά μας παιδιά, μπολιάστε μέσα στις καρδιές σας τις αξίες που
πήρατε από τους καθηγητές και τους γονείς σας. Ακολουθήστε
το δρόμο που οδηγεί στο φως και όχι στο σκοτάδι. Θα ήθελα
από καρδιάς να εκφράσω τα θερμά μου συγχαρητήρια, όχι μόνο
για τη σημαντική εκδήλωση, αλλά κυρίως για την προσφορά του
Ελληνικού Κολλεγίου στην κοινωνία της Θεσσαλονίκης. Καλή
συνέχεια στο έργο σας». 

«Έχω τη χαρά να βρίσκομαι σε αυτή τη εκδήλωση, που διοργανώνεται

για τα 50 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας του Ελληνικού Κολλεγίου τόσο
στην εκπαιδευτική ζωή της Θεσσαλονίκης, όσο και στην πνευματική ζωή
του Βορειοελλαδικού χώρου. Είναι υποχρέωση της πολιτείας να αποδίδει
τιμή και αναγνώριση στην πολύπλευρη προσφορά ενός εκπαιδευτικού
οργανισμού, που εδώ και μισό αιώνα με απόλυτο σεβασμό στις αξίες του
ελληνικού πολιτισμού παρέχει παιδεία υψηλού επιπέδου και διαπλάθει
τις νεανικές ψυχές, ενσταλάζοντας ήθος, αρετή και ιδανικά. Η ποιοτική
γνώση, η επιμονή στην εμβάθυνση και στην εμπέδωση, σε συνδυασμό
με την καλλιέργεια του αθλητικού και αισθητικού κριτηρίου των παιδαγωγών συνιστούν ολόκληρη και πρωτότυπη αντίληψη που χαρακτηρίζει
το έργο του σχολείου. Το Ελληνικό Κολλέγιο χρόνια τώρα προετοιμάζει
τους μαθητές του, έτσι ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν σωστά τις
προκλήσεις της σύγχρονης ζωής σε όλους τους τομείς. Φροντίζει να
δημιουργούνται υπεύθυνες προσωπικότητες με δημιουργικές αντιλήψεις, σύμφωνα με τις εθνικές, θρησκευτικές και ανθρώπινες αξίες που
διαμορφώνουν το σύγχρονο ελληνικό πολίτευμα. Με τις ποικίλες αθλητικές, πολιτιστικές και πνευματικές δραστηριότητες, το Ελληνικό Κολλέγιο
επιδιώκει να διευρύνει τους πνευματικούς τομείς και να αναπτύξει τις ιδιαίτερες δεξιότητες καθενός μαθητή ξεχωριστά. Ως Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, με χαρά πληροφορούμαι τη
συνέχεια των διακρίσεων των μαθητών του σχολείου σε πανελλήνιους,
πανευρωπαϊκούς διαγωνισμούς και σε διοργανώσεις παγκόσμιας εμβέλειας. Αισθάνομαι την υποχρέωση να συγχαρώ το Ελληνικό Κολλέγιο
και τη μεγάλη οικογένεια Φουντά, όλους τους εκπαιδευτικούς και όλους
όσους συμβάλουν με την πολυετή προσφορά τους στο πρωτοποριακό
έργο που επιτελούν, συνιστώντας οδηγό για όλους εμάς. Σας ευχαριστώ
ολόψυχα και εύχομαι δύναμη για τη συνέχεια του έργου σας».

c
m
y
k

Αμέσως μετά, ακολούθησε η ιδιαίτερα συγκινητική ομιλία του ιδρυτή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κ. Πέτρου Φουντά, που
παραθέτουμε στη σελίδα 2, καθώς και του απόφοιτου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και πανεπιστημιακού με διεθνή καριέρα κ.
Βασίλη Μουράτογλου.
Ακολούθησε το πολιτιστικό πρόγραμμα της εκδήλωσης, με τίτλο
«Επί σκηνής», που αποτέλεσε μία νοσταλγική αναδρομή της ιστορικής πορείας του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν οι επιτυχίες των μαθητών του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στην παιδεία, στον αθλητισμό και στον
πολιτισμό, οι βραβεύσεις και οι διακρίσεις στους πανελλήνιους
και διεθνείς μαθητικούς διαγωνισμούς, καθώς και οι πρωτιές στα
πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα. Το πρόγραμμα συνεχίστηκε
με θεατρικά δρώμενα, υπέροχες χορογραφίες και πολλή μουσική, που παρουσίασαν μαθητές και μαθήτριες του Κέντρου Προσχολικής Αγωγής International Baby College, του Νηπιαγωγείου,
του Δημοτικού, της ομάδας σύγχρονου χορού, του τμήματος
παραδοσιακών χορών, , της Βυζαντινής - Παραδοσιακής Χορωδίας, της Ευρωπαϊκής Χορωδίας της Συμφωνικής Ορχήστρας,
της Ορχήστρας Έντεχνης Μουσικής και της θεατρικής ομάδας
του Γυμνασίου - Λυκείου.
Την εκδήλωση παρουσίασε με ιδιαίτερη επιτυχία ο Αλέξης Κωστάλας και την διοργάνωση επιμελήθηκε η καθηγήτρια του Γυμνασίου - Λυκείου κ. Σουζάνα Αθανασάκη σε συνεργασία με τον
καθηγητή και Διευθυντή της Βυζαντινής Χορωδίας κ. Θάνο Αθανασιάδη, τη Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Χορωδίας κ. Μαρία
Μελιγκοπούλου, τη θεατρολόγο κ. Ελένη Κιορπέ, το Διευθυντή
της Συμφωνικής Ορχήστρας κ. Μιχάλη Κζούνια, το Διευθυντή
της Ορχήστρας Έντεχνης Μουσικής κ. Παναγιώτη Μιχαηλίδη,
τις χορογράφους κ.κ. Βιβή Σάββα και Νατάσα Καλαθά, και το
μουσικό κ. Στέφανο Λιόλιο. 

Η

ΙΔΡΥΣΗ

TOY
ΣXOΛEIOY

c
m
y
k 

T
ο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κληροδότημα των αείμνηστων Κωνσταντίνου και Αιμιλίας Ρέτσου, θεμελιώθηκε το 1957, από
τους ιδρυτές του, κ. Πέτρο και Ιωάννα Φουντά, στην περιοχή της
Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, που σήμερα φέρει το όνομα του σχολείου.
Η ίδρυσή του αποτέλεσε επανάσταση στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης εκείνης της εποχής, καθώς το Ελληνικό Κολλέγιο ήταν το
πρώτο ελληνικό σχολείο, που διέθετε ιδιόκτητες σχολικές εγκαταστάσεις και σχολικά λεωφορεία.
Οι Διευθυντές του σχολείου, κ. Πέτρος και Ιωάννα Φουντά, με την
πολύχρονη εμπειρία τους σε θέματα παιδείας, δημιούργησαν μία
πρότυπη παιδαγωγική μέθοδο, βασισμένη στα προγράμματα «Μοντεσσόρι» και «Ντεκρολί», που εφαρμόστηκε με μεγάλη επιτυχία και
προσαρμοσμένη στις σύγχρονες παιδαγωγικές απαιτήσεις, εφαρμόζεται και σήμερα στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης.
Έτσι ξεκίνησε η πετυχημένη πορεία του σχολείου στο χώρο της ιδιωτικής εκπαίδευσης, που σηματοδότησε την πορεία της παιδείας, ώστε
σήμερα το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης να αποτελεί το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό της Βόρειας Ελλάδας και έναν από
τους μεγαλύτερους της Ελλάδας.
Σήμερα, με τη γόνιμη πείρα 50 ετών, σε νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη Δροσιά Θέρμης, στηριζόμενοι σ’αυτήν τη μακροχρόνια παράδοση, φυλάγοντας το πολύτιμο παρελθόν και ατενίζοντας
με ευθύνη και εμπιστοσύνη το μέλλον, οι ιδρυτές και διευθυντές του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης νιώθουν βαθιά ικανοποιημένοι
και υπερήφανοι, για το εκπαιδευτικό οικοδόμημα που έχουν δημιουργήσει και περιλαμβάνει κέντρο προσχολικής αγωγής, νηπιαγωγείο
- δημοτικό και γυμνάσιο - λύκειο.

Η ΠΑΡΑΔΟΣΗ

ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ
ΜΕ ΤΗ

ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ...

Σ

υνεχιστές του έργου τους είναι τα παιδιά τους
Κωνσταντίνος, Αιμιλία και Σπύρος Φουντάς, στα οποία έχουν εμφυσήσει την ίδια αγάπη για τους μαθητές και την ποιοτική εκπαίδευση.
Όλοι μαζί, καθημερινά, με το διαρκή μόχθο τους, συμβάλλουν σημαντικά στην παιδαγωγική πορεία του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης,
αντλώντας δύναμη και ιδέες από την παράδοση και θέτοντας ως στόχο
τον διαρκή εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτηρίου.
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης μετρά μια πολύτιμη εμπειρία 50
ετών και έχει να επιδείξει ένα σύγχρονο και πρωτοποριακό παιδαγωγικό προφίλ. Το πολύ προσεκτικά επιλεγμένο και άριστα καταρτισμένο
διδακτικό προσωπικό μας, χρησιμοποιώντας τα σύγχρονα εποπτικά
μέσα και τις σύγχρονες μεθόδους παιδαγωγικής και διδασκαλίας, σέβεται τα οράματα και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, παρέχοντάς
του όχι στείρες γνώσεις, αλλά ουσιαστική παιδεία. Έτσι, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε μαθητή, να αξιοποιήσει ελεύθερα τις ικανότητές του, να
αυτενεργήσει, να εμβαθύνει και να εμπεδώσει τη γνώση, πειθαρχώντας
συνειδητά στους κανόνες του σχολείου. Tέλος, θέτουμε ως στόχο την
πνευματική εγρήγορση, την καλλιέργεια του μαθητή και την ολόπλευρη
ανάπτυξη της προσωπικότητάς του, προκειμένου να αναδειχτεί νικητής
στο στίβο της ζωής.
Ο πρωταρχικός στόχος του Κολλεγίου μας είναι η παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης, η οποία εξασφαλίζει ουσιαστική παιδεία και επιτυχημένη μεταλυκειακή σταδιοδρομία.
Ζώντας σε μία ιδιαίτερα ανταγωνιστική κοινωνία, δίνουμε βαρύτητα
στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, της αγγλικής, γερμανικής και γαλλικής γλώσσας, καθώς επίσης και στην εκμάθηση των ηλεκτρονικών
υπολογιστών.
Διαθέτουμε άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια φυσικής, χημείας, βιολογίας, δακτυλογραφίας, αίθουσες πληροφορικής, αθλητικές εγκαταστάσεις
και αίθουσες εκδηλώσεων, που καλύπτουν τις ανάγκες των μαθητών και
διευρύνουν τους ορίζοντές τους.

c
m
y
k 

Επίσης, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης διοργανώνει και συμμετέχει σε διάφορα φεστιβάλ και εκδηλώσεις πολιτιστικού - εκπαιδευτικού
και αθλητικού χαρακτήρα, δίνοντας τη δυνατότητα στον κάθε μαθητή, να διακριθεί σε πανελλήνιους και διεθνείς αγώνες και διαγωνισμούς.
Επιπλέον, η φιλοσοφία του σχολείου μας στηρίζεται στη συνεργασία
εκπαιδευτικού, μαθητή και γονέα, αφού ενσκήπτουμε με αγάπη και κατανόηση, στο κάθε παιδί, εξατομικεύοντας τη διδασκαλία.
Η διδασκαλία των μαθημάτων του σχολικού προγράμματος εμπλουτίζεται και γίνεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους, σε σύγχρονες
αίθουσες διδασκαλίας, όπου οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ολιγομελή
τμήματα, γεγονός που επιτρέπει την ενεργό συμμετοχή και επίβλεψη
όλων των μαθητών σε καθημερινή βάση.
Αξίζει να επισημάνουμε ότι ο κάθε μαθητής μπορεί να στηριχτεί εξολοκλήρου στην παροχή γνώσεων και πληροφοριών από το σχολείο, χωρίς
επιπρόσθετη βοήθεια. Τα υψηλά ποσοστά επιτυχίας που σημειώνουν
κάθε χρόνο οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στις
πανελλαδικές εξετάσεις και η εισαγωγή των μαθητών μας σε υψηλόβαθμες σχολές των πανεπιστημίων της χώρας μας, αποδεικνύουν ότι
η προετοιμασία που τους παρέχεται είναι άρτια και οι γνώσεις που αποκομίζουν είναι ουσιαστικές. Γνώσεις που συντελούν στην υλοποίηση των
στόχων και των επαγγελματικών προσδοκιών του κάθε μαθητή.
Η Διεύθυνση του σχολείου μας και το επίλεκτο διδακτικό προσωπικό

c
m
y
k

αποτελούν ένα άριστο επιτελείο παιδαγωγών, που μοχθεί καθημερινά
για την πρόοδο των μαθητών. Η διδασκαλία συνοδεύεται και ενισχύεται από εγχειρίδια για κάθε μάθημα, εμπλουτισμένα με πηγές, με σκοπό
την καλύτερη αφομοίωση του μαθήματος. Επιπλέον, παρέχεται εξατομικευμένη διδασκαλία και πρόσθετες ώρες ενισχυτικής διδασκαλίας, σε
όλους τους μαθητές και κυρίως σ’αυτούς που απασχολούνται σε αθλητικές ή άλλες υποχρεώσεις.
Τέλος, η βασική διδασκαλία συμπληρώνεται με τις συνθετικές εργασίες
των μαθητών, σε θέματα ποικίλου ενδιαφέροντος, που εκδίδονται σε
βιβλία ή συμμετέχουν σε διαγωνισμούς. Για την εύρυθμη λειτουργία
του σχολείου, η τήρηση στοιχειωδών κανόνων, που σχετίζονται με την
ευπρέπεια και το ήθος, θεωρείται απαραίτητη. Όμως, έχοντας επίγνωση ότι το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αποτελεί λειτούργημα, οι
καθηγητές του σχολείου μας, ως γνώστες της παιδοψυχολογίας και
της σύγχρονης παιδαγωγικής, στέκονται δίπλα στον έφηβο μαθητή, κατανοώντας τις ιδιαιτερότητες της ηλικίας του και παρέχοντάς του κάθε
είδους βοήθεια και στήριξη. Για μας, κάθε μαθητής είναι μια ξεχωριστή,
μοναδική προσωπικότητα. Εξάλλου, οι νέοι μας καλούνται να παίξουν
πρωταγωνιστικό ρόλο στο σύγχρονο σχολείο, στο δικό τους σχολείο,
στο δικό τους χώρο. Αυτό το χώρο μαθαίνουν να σέβονται και να προστατεύουν, διότι γνωρίζουν ότι εδώ αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη
μιας μικρής κοινωνίας. Εδώ νιώθουν να περιβάλλονται από ανθρώπους
που τους αγαπούν και νοιάζονται γι’αυτούς, αισθάνονται ασφάλεια και
ικανοποίηση, προσπαθούν για το καλύτερο και το καλύτερο είναι αυτό
που τους δίνει το σχολείο τους.
Είναι γεγονός ότι οι μαθητές, σε καθημερινή βάση, αναλώνουν ένα σημαντικό μέρος από το χρόνο τους στο χώρο του σχολείου. Έχοντας 

λοιπόν, επίγνωση της ευθύνης που αναλάβαμε, προσπαθούμε συνεχώς και καταφέραμε
να δημιουργήσουμε
ένα ευχάριστο και
πλήρες σχολικό περιβάλλον, με αγάπη
και φροντίδα για το
μαθητή, προσβλέποντας στον αυριανό
ενεργό, σκεπτόμενο
και καταξιωμένο πολίτη. Έναν αυριανό πολίτη, ο οποίος να διακρίνεται για το πάθος
του για τη ζωή και τη
μεστή, βιωμένη κριτική του σκέψη.
Απόφοιτοι του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης είναι σήμερα επιτυχημένοι επιστήμονες, πολιτικοί,
έμποροι, βιομήχανοι,
άριστοι επαγγελματίες και χρήσιμα μέλη
της κοινωνίας, οι
οποίοι διαπρέπουν
σε όλους τους τομείς, στη χώρα μας και στο εξωτερικό. Δεν μπορεί να
γίνει ονομαστική απαρίθμηση των αποφοίτων αυτών, διότι σίγουρα θα
αδικηθούν πολλοί. Όμως, περίτρανη απόδειξη της εμπιστοσύνης που
τρέφουν για το σχολείο μας, αποτελεί το γεγονός ότι εδώ εμπιστεύονται
την εκπαίδευση των παιδιών τους.

OΡΓΑΝΩΣΗ

ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Ελληνικό Κολλέγιο παρέχει στους μαθητές του:
•  Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας & Βιολογίας
Για την εμπέδωση της διδασκαλίας των μαθημάτων των Φυσικών
Επιστημών
•  Συστηματική διδασκαλία Ξένων Γλωσσών
Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά
•  Αίθουσες Πληροφορικής
Σύγχρονους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές σε δίκτυο, σύνδεση
Internet
•  Αίθουσα Προβολής & Οπτικοακουστικών Μέσων
•  Εργαστήριο Δημοσιογραφίας
Εκμάθηση Ελληνικής Δακτυλογραφίας σε εξοπλισμένο εργαστήριο
•  Επανδρωμένο Ιατρείο
•  Μουσική Προπαιδεία
Χορωδίες Δημοτικού, Γυμνασίου-Λυκείου, Συμφωνική Ορχήστρα,
Βυζαντινή Χορωδία, Συγκρότημα Έντεχνης Ελληνικής Μουσικής,
Κιθάρα, Αρμόνιο
•  Εκμάθηση χορού
Παραδοσιακός & Μοντέρνος
•  Ρυθμική Γυμναστική και Μπαλέτο
Σε κλειστές αίθουσες
•  Ενόργανη Γυμναστική
•  Διδασκαλία Θεάτρου
Αρχαίο και σύγχρονο στην κλειστή κλιματιζόμενη αίθουσα
εκδηλώσεων 600 θέσεων, ή στο υπαίθριο αμφιθέατρο
•  Καλλιτεχνικά
Ζωγραφική, σχέδιο, κατασκευές, χαλκός, πηλός κ.α. σε ειδικά
διαμορφωμένες αίθουσες
•  Αθλητικές δραστηριότητες
Διακρίσεις σε πανελλήνιο και διεθνές επίπεδο. Κολύμβηση,
Χάντμπολ, Μπάντμιντον, Τένις, Μπάσκετ, Βόλεϊ, Στίβος,
Ποδόσφαιρο, Πινγκ-Πονγκ, Γενική Γυμναστική
•  Βιβλιοθήκη
•  Παιδική χαρά
•  Studio Μουσικής
•  Αίθουσα προβολής και οπτικοακουστικών συστημάτων
AUDIO-VIDEO
Για την αρτιότερη προετοιμασία των αθλητών που φοιτούν
στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης παρέχονται οι
παρακάτω αθλητικές εγκαταστάσεις:
•  Κλειστό κλιματιζόμενο γυμναστήριο Ολυμπιακών διαστάσεων
•  Κλειστό κλιματιζόμενο κολυμβητήριο με θερμαινόμενη πισίνα
Ολυμπιακών διαστάσεων
•  Γήπεδα τένις με δάπεδο ταρτάν
•  Γήπεδα βόλεϊ με δάπεδο ταρτάν
•  Γήπεδα ποδοσφαίρου με χορτοτάπητα
•  Γήπεδα μπάσκετ με δάπεδο ταρτάν & μπασκέτες
προπονήσεων
•  Κλειστές αίθουσες ενόργανης γυμναστικής, χορού
& μπαλέτου
•  Αίθουσα ξιφασκίας

c
m
y
k 

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΧΡΟΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ
ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΧΙΩΝ
Η NEA ΣXOΛIKH XPONIA
Με στόχους υψηλούς και θέληση για διάκριση ξεκίνησε η νέα σχολική χρονιά στα σχολικά τμήματα του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο International Baby College, στο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και Λύκειο.
Οι ευχές για καλή σχολική χρονιά συνοδεύτηκαν με την κοινή πεποίθηση ότι και φέτος θα είναι μια χρονιά διακρίσεων και επιτυχιών. Μία
χρονιά που θα μας φέρει πιο κοντά στη γνώση, την ολοκλήρωση του
χαρακτήρα μας και την επίτευξη των στόχων μας.

ΑΡΓΥΡΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΑΔΑ
ΚΑΙ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
ΣΤΗ ΦΥΣΙΚΗ
Mία ακόμη μεγάλη επιτυχία για το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

σημείωσε ο μαθητής της Γ’ Λυκείου Φραγκίσκος Κουφογιάννης,
ο οποίος αναδείχθηκε πρώτος πανελληνιονίκης στον πανελλήνιο
μαθητικό διαγωνισμό που διοργανώνει κάθε χρόνο η Ένωση Ελλήνων Φυσικών και κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στη Βαλκανιάδα
Μαθηματικών της Κύπρου. Ο αριστούχος μαθητής του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Φραγκίσκος Κουφογιάννης, συγκαταλέγεται στους μαθητές με τις καλύτερες επιδόσεις στους παρακάτω
πανελλήνιους και διεθνείς διαγωνισμούς: • Πρώτος βαλκανιονίκης
στη Βαλκανιάδα Mαθηματικών με επίδοση 40/40! • Πανελλήνιες
πρωτιές στους διαγωνισμούς της Μαθηματικής Εταιρείας και της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών. • Συμμετοχή στην Ολυμπιάδα Μαθηματικών που πραγματοποιήθηκε φέτος στο Μεξικό • Αργυρό μετάλλιο στη Βαλκανιάδα μαθηματικών της Κύπρου • Υποτροφία στο
ΜΙΤ από το Κέντρο Αριστείας των Η.Π.Α.

c
m
y
k

ΒραβεIα και διακρIσεις
στους ΔιαγωνισμοYς
ΜαθηματικHς ΕταιρεIας
απO τους μαθητEς
του ΔημοτικοY και του
ΓυμνασIου - ΛυκεIου
Εννέα μαθητές της Ε’ και ΣΤ’ τάξης του Δημοτικού του Ελληνι-

κού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης βραβεύθηκαν στον Πανελλήνιο
Διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας. Συγκεκριμένα, ο Π.
Γαλόπουλος, μαθητής της Ε’ τάξης του Δημοτικού απέσπασε το
πρώτο βραβείο, ενώ παράλληλα το πρώτο βραβείο απέσπασαν
και οι μαθητές της Στ’ τάξης Σ. Παπασπυροπούλου & N. Γαλόπουλος. Eπίσης, στο διαγωνισμό διακρίθηκαν με επαίνους οι μαθητές της E’ τάξης T. Tσαρουχάς, Δ. Γεωργιάδης και Π. Mητικάρης καθώς επίσης και οι μαθητές της Στ’ τάξης, B. Aναστασιάδου,
A. Kαραφυλλίδης και Γ. Στρούλιος.
10

ΤΟΥ

TO EΛΛHNIKO KOΛΛEΓIO
ΘEΣΣAΛONIKHΣ
ΣTO 4ο MONTEΛO
HNΩMENΩN EΘNΩN

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Μαθητές του Λυκείου του Eλληνικού Kολλεγίου έλαβαν μέρος στο
4ο Mαθητικό Συνέδριο του «Mοντέλου Hνωμένων Eθνών Θεσσαλονίκης», που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων του
Mουσικού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης.
H προσομοίωση Συνεδριάσεων των Hνωμένων Eθνών - MUN
(MODEL UNITED NATIONS) έχει ως σκοπό να εξοικειώσει
τους συμμετέχοντες με τα έθνη της παγκόσμιας κοινότητας, τις
πολιτικές τους και τα προβλήματα που προκύπτουν όταν αυτά
τα έθνη προσπαθούν να συνυπάρξουν. Ταυτόχρονα οι μαθητές
εξασκούν την αγγλική γλώσσα, ερευνούν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και αναπτύσσουν δεξιότητες σχετικές με την επιχειρηματολογία και τη διπλωματία.Οι μαθητές που έλαβαν μέρος στο
συνέδριο ήταν οι παρακάτω:
• Μιχελέτος Α. • Φουντά Ι. • Γαλάνη Α. • Λαγούδη Σ.
• Αντωνιάδης Σ • Λαγούδης Α. • Παπαδοπούλου Μ.
• Κουρτίδης Δ. • Τσακαλίδης Π. • Καραμπατέα Α.
• Μητρουλάκης Θ. • Φουντάς Π. • Κούκιος Α.
• Σταυρακίδου Κ. • Δεδούση Ν. • Ελευθεριάδης Ε.
• Βράγγας Α. • Πανίδης Π.

ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ...
Μία πλειάδα μαθητών του Γυμνασίου και Λυκείου του Ελληνικού

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις στον πανελλήνιο διαγωνισμό μαθηματικών “Θαλής 2005 - 2006”. Συγκεκριμένα οι μαθητές Α. Ραμαδανίδης, Κ. Αθανασιάδης, Π. Αναγνώστου,
Α. Ιγνατιάδης, Β. Κίρτσου, Κ. Μελεζιάδου, Β. Ντριάνκος, Γ. Παπαϊωάννου, Φ. Κουφογιάννης, Α. Παγωμένος και Δ. Χαϊδάρογλου ξεχώρισαν για τις επιδόσεις τους στην τελική φάση του διαγωνισμού.
Από αυτούς, ο Βασίλης Ντριάνκος απέσπασε χρυσό μετάλλιο στο
διαγωνισμό «Αρχιμήδης» για μαθητές Α’ Λυκείου και ο Φραγκίσκος
Κουφογιάννης αργυρό μετάλλιο, στους μαθητές Γ’ Λυκείου. Έτσι,
διεκδικούν με αξιώσεις μία από τις πρώτες θέσεις που θα εξασφαλίσουν τη συμμετοχή στη Μαθηματική Βαλκανιάδα και Ολυμπιάδα.

BραβεΥσεις μαθητΩν

του ΓυμνασΙου
στους διαγωνισμοΥς
για το Ετος Δον KιχΩτη
Δύο πρώτα βραβεία και έναν έπαινο απέσπασαν μαθητές του

Γυμνασίου του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης στο διαγωνισμό συγγραφής δοκιμίου για το έτος Δον Kιχώτη, που διοργάνωσε το Eλληνοϊσπανικό Kέντρο Πολιτισμού Θεσσαλονίκης.
Συγκεκριμένα ο μαθητής Aθ. Pαμαδανίδης πήρε το πρώτο βραβείο
και η μαθήτρια Λ. Πέτρου το δεύτερο βραβείο, ενώ τιμητικό έπαινο
απέσπασε και η μαθήτρια Π. Παναγιωτίδου.
H απονομή των βραβείων πραγματοποιήθηκε στις αρχές Nοεμβρίου, παρουσία του προέδρου της Mητροπολιτικής Aυτοδιοίκησης
της Bαλένθια, του πρέσβη της Iσπανίας και του διευθυντή του Iνστιτούτου Θερβάντες Aθηνών.

11

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΣυμμετοχΗ στο EυρωπαϊκΟ
εκπαιδευτικΟ πρΟγραμμα
«Oι νΕοι γνωρΙζουν
την EυρΩπη»
Δύο αριστούχοι μαθητές του Λυκείου του Eλληνικού Kολλεγί-

ου Θεσσαλονίκης, οι Φ. Kουφογιάννης και Xρ. Mενέξη έλαβαν
μέρος στο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Oι νέοι γνωρίζουν την Eυρώπη».
Tο πρόγραμμα αυτό είναι μία πρωτοβουλία του Yπουργείου
Παιδείας, σε συνεργασία με τη Γραμματεία Nέας Γενιάς και διεξάγεται με επιτυχία τα τελευταία έξι χρόνια.
Oι αριστούχοι μαθητές από όλη την Eλλάδα επισκέπτονται πρωτεύουσες ευρωπαϊκών κρατών, όπως το Λονδίνο, τη Pώμη, το Bερολίνο, το Παρίσι και τη Mαδρίτη. Eίναι ένα ταξίδι στην Eυρώπη
του σήμερα, κατά το οποίο οι μαθητές μας γνωρίζουν το χθες
και οραματίζονται το αύριο, μέσα σε ένα περιβάλλον αλληλεγγύης, κατανόησης και συναδέλφωσης των λαών.
Στη φωτογραφία οι μαθητές του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Bερολίνο.

ΥψηλΑ ποσοστΑ επιτυχΙας
σημεΙωσαν οι μαθητΕς
του ΓυμνασΙου - ΛυκεΙου

c
m
y
k

Η εκμάθηση ξένων γλωσσών ξεκινά στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-

σαλονίκης από τις τάξεις του Νηπιαγωγείου και συνεχίζεται μέχρι
τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου.
Στο πλαίσιο αυτό, οι μαθητές μας, ακολουθώντας ένα εντατικό
και συστηματικό πρόγραμμα εκμάθησης, σε συνεργασία πάντα
με καταρτισμένους καθηγητές και καθηγήτριες ξένων γλωσσών,
είναι ικανοί να διεκδικήσουν με αξιώσεις τους σημαντικότερους
τίτλους γλωσσομάθειας, κυρίως στην αγγλική γλώσσα.
Άλλωστε τα αποτελέσματα των εξετάσεων πιστοποιούν με τον πιο
αδιάψευστο τρόπο την επιτυχημένη προετοιμασία των μαθητών
μας.

12

Σ Τ Ο

Γ Υ Μ Ν Α Σ Ι Ο

Proficiency (Michigan)
Λαγούδη Σ.
Λαγούδης Α.
Χιλιόπουλος Ι.
Δήμου Ι.
Κιλιγκαρίδης Α.
Ελευθεριάδης Μ.
Αντωνιάδης Σ.
Μητρουλάκης Θ.
Φουντάς Π.
Γαλάνη Α.
Μιχελέτος Α.
First Certificate
(Cambridge)
Κόντος Σ.
Ναζίρογλου Γ.
Θυμιούδη Λ.
Παναγιώτου Α.
Μάγιατζη Χ.
Πετρήχος Ν.
Λίλιος Χ.
Παρλάντζα Ζ.
Μπρέζας Α.
Παουλεάνου Κ
Μελεζιάδου Α.
Παναγιωτίδου Π.
Εμμανουλούδης Α.
Ε. Σιμώνη
Η. Παπανδραφύλλης
Α. Πρωτόπαππας
Κ. Ρουτσώνης
Κ. Κογκαλίδης
Ι. Μικρού

-

Λ Υ Κ Ε Ι Ο

Proficiency (Cambridge)
Τσακαλίδης Π.
Δήμου Ι.
ΜAιχελέτος Α.
Τσουμή Ι.
Μέλλος Α.
Γαλάνη Α.
First Certificate (Michigan)
Αθανασιάδης Κ.
Κουρουτζίδου Η.
Μπούζας Ε.
Κριτσίλης Ν.
Χατζηπαντελής Γ.
Λίλιος Χ.
Δεληγιάννης Γ.
Μαυροβουνιώτη Ε.
Γκούμα Δ.
Ναζίρογλου Γ.
Κανδύλας Α.
Παναγιωτίδου Π.
Κορωνάκη Σ.
Παναγιώτου Α.
Πιστιόλη Ε.
Τσαλίκη Μ.
Σαμιώτου Ε.
Τσίλογλου Ο.
Σημαδόπουλος Α.
Βαπόρη Ε.
Σωτηρίου Σ.
Βλαχάκη Ρ.
Ταληκριάδου Μ.
Ζερβάκη Ε.
Θωμά Δ.

ΤΟΥ

TO EΛΛHNIKO KOΛΛEΓIO
ΘEΣΣAΛONIKHΣ
EΞOYΣIOΔOTHMENO
EΞETAΣTIKO KENTPO
MICROSOFT & IC3

Oι πιστοποιήσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών αποτε-

λούν πλέον αναγκαιότητα και το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης,
ως εξουσιοδοτημένο εξεταστικό κέντρο Μicrosoft και ΙC3, προσφέρει την ιδανική λύση στους μαθητές του, αλλά και σε κάθε ενήλικα.
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης ολοκληρώνοντας συγκεκριμένες ενότητες στο μάθημα της πληροφορικής, μπορούν να δίνουν εξετάσεις στις αίθουσες πληροφορικής του Γυμνασίου - Λυκείου. Κατά τη διάρκεια του 2005, οι παρακάτω μαθητές
μας, πιστοποίησαν τις γνώσεις τους στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές:
A. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ
Λ. ΘΥΜΝΙΟΥΔΗ
Κ. ΓΑΖΕΤΗ
Δ. ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ
Ε. ΚΑΝΤΑΡΤΖΗ
Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ
Ε. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ
Γ. ΖΟΥΜΠΑΤΙΑΝΟΣ
Α. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ
Β. ΘΑΛΑΣΣΙΝΟΥ
Σ. ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ

Κ. ΚΑΡΑΛΗΣ
Α. ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ
Ε. ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ
Π. ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ
Β. ΚΕΛΕΚΗΣ
Κ. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ
Γ. ΚΥΡΙΑΖΗΣ
Π. ΛΟΥΠΑΣ
Ι. ΜΕΛΛΟΣ
Α. ΜΠΡΕΖΑΣ
Μ. ΞΗΡΟΜΕΡΙΤΗ
Μ. ΠΑΝΤΕΛΑΚΗ
Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ
Π. ΠΑΡΑΣΧΟΣ
Ν. ΠΕΤΡΗΧΟΣ

Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΠΑΣ
Α. ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ
Κ. ΡΟΥΤΣΩΝΗΣ
Δ. ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗΣ
Ν. ΣΟΥΚΙΑΣ
Α. ΣΠΟΥΔΑΙΟΥ
Ν. ΣΤΡΑΤΗΛΑΤΗ
Π. ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Σ. ΤΑΜΠΑΚΗΣ
Π. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ
Θ. ΦΛΑΚΑΣ
Π. ΦΟΥΝΤΑΣ
Ι. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΜΒΑΚΗΣ
Η. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ

ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου
απέκτησαν πτυχία στη χρήση ηλεκτρονικών
υπολογιστών

Αυξάνονται

συνεχώς οι πτυχιούχοι μαθητές της γερμανικής
γλώσσας στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Η γερμανική
γλώσσα διδάσκεται από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Έτσι,
αρκετοί μαθητές όταν φθάνουν στις πρώτες τάξεις του Λυκείου
διεκδικούν με αξιώσεις τους τίτλους γλωσσομάθειας που πιστοποιούν την επάρκειά τους στη γερμανική. Στη φωτογραφία διακρίνονται οι πτυχιούχοι μαθητές του Γυμνασίου - Λυκείου: Π.
Πύλης, Β. Ιωαννίδου, Α. Συμεωνίδου, Ε. Διαμαντή, Ι. Δήμου, Θ.
Τίτελ, Λ. Θυμνιούδη, Χ. Κούρογλου, Σ. Γαζέτη και Α. Μιχονίδου,
με την καθηγήτριά τους κ. Α. Σταθοπούλου.
Εξάλλου πέτυχαν στις εξετάσεις για τις ενότητες του D.E.L.F. του
Γαλλικού Ινστιτούτου Θεσσαλονίκης, οι παρακάτω μαθητές και
μαθήτριες του Γυμνασίου - Λυκείου: Γ. Ναζίρογλου, Ν. Πετρήχος, Ε. Ζιάκα, Δ. Γκούβα, Μ. Παπαδοπούλου, Ν. Δεδούση, Δ.
Κουρτίδης, Χ. Μάγιατζη, Ε. Χατζηδήμου, Β. Ντριάνκος, Θ. Μίγκος.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΤΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΧΗΜΕΙΑΣ
Ο μαθητής της Γ΄ Λυκείου Φραγκίσκος Κουφογιάννης κατέλαβε

την 5η θέση πανελλαδικά στο φετινό πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό Χημείας, που διοργανώθηκε από την Ένωση Ελλήνων
Χημικών. Η παραπάνω διάκριση αποτελεί συνέχεια μιας σειράς
ανάλογων επιτυχιών του μαθητή του Λυκείου μας, στους πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς Μαθηματικών και Φυσικής.

13

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
Βραβεία και Αριστεία
σε μαθητές του
Γυμνασίου και Λυκείου
Δεκάδες μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου διακρίθηκαν για

Αριστούχοι μαθητές
του Λυκείου
2004-2005

τις επιδόσεις τους κατά τη διάρκεια της προηγούμενης σχολικής χρονιάς και βραβεύθηκαν με βραβεία και αριστεία από το
Υπουργείο Παιδείας.
Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι το υψηλό ποσοστό των αριστούχων
μαθητών δεν μεταβάλλεται στη Γ’ Λυκείου, στην οποία τα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος του μέσου όρου της βαθμολογίας. Αυτό αποδεικνύει ότι σε
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και Λυκείου διατηρείται το υψηλό
επίπεδο κατάρτισης και προετοιμασίας των μαθητών. Οι μαθητές
μας που καλούνται να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους, στο τέλος της Γ’ Λυκείου, σε ένα ομολογουμένως απαιτητικό εξεταστικό σύστημα, συνεχίζουν να διαπρέπουν. Άλλωστε αυτό φαίνεται
και από τα αποτελέσματά τους στις πανελλαδικές εξετάσεις και
τα καθολικά ποσοστά εισαγωγής στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.

Α' ΛΥΚΕΙΟΥ
Μ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΥΔΗ, Σ.ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ, Ρ. ΒΛΑΧΑΚΗ,
Κ. ΓΑΖΕΤΗ, Ι. ΔΗΜΟΥ, Ε. ΔΙΑΜΑΝΤΗ, Β. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ,
Α. ΚΑΡΑΜΠΑΤΕΑ, Α. ΚΟΥΚΙΟΣ-ΤΣΑΓΚΑΣ, Α. ΜΕΛΛΟΣ,
Θ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Ε. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ, Α. ΜΙΧΕΛΕΤΟΣ,
Α. ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ, Κ. ΣΤΑΥΡΑΚΙΔΟΥ, Α. ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ,
Α. ΤΖΕΛΕΠΗ, Π. ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ, Μ. ΤΣΑΚΩΝΑ,
Α. ΤΣΙΜΟΥΡΗ, Π. ΦΟΥΝΤΑΣ

c
m
y
k

Β' ΛΥΚΕΙΟΥ
Δ. ΒΑΚΚΟΥ, Μ. ΒΑΡΣΑΜΑ, Α. ΓΑΛΑΝΗ, Κ. ΓΡΑΜΜΕΝΙΔΟΥ,
Δ. ΔΙΓΚΑ, Ε. ΚΑΠΛΑΝΗ, Σ. ΚΟΡΟΚΑ, Μ. ΚΟΥΡΟΥΤΖΙΔΟΥ,
Λ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Φ. ΚΟΥΦΟΓΙΑΝΝΗΣ , Γ.ΚΥΡΙΑΖΗΣ,
Α. ΛΟΥΚΑ, Ξ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Χ. ΜΕΝΕΞΗ, Γ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ,
Δ. ΜΟΥΛΑ, Ε. ΜΠΡΕΖΑ, Ε. ΝΕΡΟΥΤΣΟΣ, Ε. ΝΟΪΔΟΥ,
Α. ΠΑΓΩΜΕΝΟΣ, Α. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ,
Ε. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, Δ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ,
Χ. ΠΡΕΒΕΖΙΑΝΟΣ, Α. ΡΑΝΤΟΥ, Ε. ΤΑΣΙΟΥΚΑ, Ι. ΤΣΟΥΜΗ,
Δ. ΦΙΛΙΠΠΙΔΟΥ, Δ. ΧΑΪΔΑΡΟΓΛΟΥ, Ι. ΨΑΡΡΑΚΟΥ
Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ
Ε. ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ, Α. ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ, Μ. ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ,
Γ. ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ, Β. ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ, Β. ΚΑΝΟΥΤΑΣ,
Κ. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, Δ. ΚΟΠΑΝΟΣ, Μ. ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ,
Α. ΜΑΚΡΗ, Μ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ, Μ. ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ,
Π. ΠΑΡΑΣΧΟΣ, Σ. ΠΑΥΛΙΔΟΥ, Κ. ΠΟΥΪΚΛΗ,
Ε. ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Α. ΡΕΠΑΝΗ, Μ. ΣΠΑΝΟΥ, Ν. ΤΖΑΒΑΡΑ,
Α. ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ, Α. ΤΣΙΟΥΝΗ, Μ. ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ,
Π. ΦΩΤΙΑΔΟΥ.

Στο Λύκειο σημαιοφόροι ορίστηκαν

Φ. Κουφογιάννης και η Χ.Μενέξη, λόγω ισοβαθμίας
και παραστάτες οι Δ.Βάκκου, Ξ.Μαυρίδου, Π.Τσακαλίδης,
Α.Μιχονίδου και Β. Ντριάνκος.

Αριστούχοι μαθητές
του Γυμνασίου
2004-2005
Α' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κ. ΜΑΥΡΙΔΟΥ, Χ. ΜΑΥΡΟΥ, Ι. ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ,
Ι. ΝΤΡΙΑΝΚΟΣ, Α. ΠΟΥΪΚΛΗ, Α. ΡΑΜΑΔΑΝΙΔΗΣ,
Σ. ΡΑΜΠΟΤΑΣ, Α. ΑΔΑΜΑΝΤΙΔΟΥ, Ι. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ,
Γ. ΧΑΤΖΗΒΑΜΒΑΚΗΣ, Λ. ΜΙΧΟΝΙΔΟΥ, Ε. ΤΣΟΥΡΕΚΑ,
Β. ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ, Σ. ΤΣΑΜΑΔΟΥ
Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Κ. ΜΕΛΕΖΙΑΔΟΥ, Κ. ΚΟΓΚΑΛΙΔΗΣ, Α. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ,
Ε. ΚΑΤΣΟΥΛΕΑ, Γ. ΝΑΖΙΡΟΓΛΟΥ, Ν. ΠΕΤΡΗΧΟΣ,
Ε. ΣΙΜΩΝΗ, Α. ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ, Ν. ΣΟΥΚΙΑΣ, Α. ΠΑΥΛΙΔΗΣ,
Ν. ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ, Δ. ΓΚΟΥΒΑ, Ο. ΤΣΙΛΟΓΛΟΥ,
Κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ
Γ' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Β. ΝΤΡΙΑΝΚΟΣ, Π. ΠΑΝΙΔΗΣ, Α. ΑΣΗΜΟΠΟΥΛΟΥ,
Δ. ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ, Σ. ΛΑΓΟΥΔΗ, Μ.Α. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ,
Μ. Ι. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, Ν. ΔΕΔΟΥΣΗ, Χ. ΜΑΓΙΑΤΖΗ,
Φ. ΜΙΓΚΟΣ, Ε. ΣΤΕΡΓΙΑΔΟΥ

Στο Γυμνάσιο σημαιοφόρος ορίστηκε
14

η Κ. Μελεζιάδου και παραστάτες οι Κ. Κογκαλίδης,
Α. Πρωτόπαπας, Κ. Μαυρίδου και Χ. Μαύρου, Ι.Νικολαΐδου,
Ι. Ντριάνκος και Α. Πουϊκλή.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Η Διεύθυνση του
Εκπαιδευτικού Οργανισμού
«ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» συγχαίρει
τους παρακάτω μαθητές
για τις επιτυχίες τους στις
πανελλαδικές εξετάσεις
2004 - 2005 και την
αθρόα εισαγωγή τους στις
υψηλόβαθμες σχολές των
Πανεπιστημίων της χώρας
μας

ΤΟΥ

Σαρωτική η
επιτυχία των
μαθητών μας
στις εξετάσεις
για τα
Πανεπιστήμια
της χώρας μας

ΚΑΝΟΥΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΟΥ ΜΑΓΑΛΗΝΗ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΒΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΘΕΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΤΣΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΟΥΪΚΛΗ ΚΛΕΟΝΙΚΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΜΑΥΡΟΜΑΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
ΓΗΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΟΥΝΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ - ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΕΝΑΞΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΡΡΙΖΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΑΜΠΑΖΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΗΛΕΚ/ΓΩΝ ΜΗΧ. & ΜΗΧ/ΚΩΝ ΥΠΟΛ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ)
ΚΟΠΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡ. ΜΗΧΑΝ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΡΕΠΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΜΗΧ/ΓΩΝ ΜΗΧΑΝ. ΒΙΟΜΗΧ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΑΪΤΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡ. & ΤΗΛ/ΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΟΖΑΝΗ)
ΤΖΑΒΑΡΑ ΝΙΚΟΛΕΤΑ
ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΓΚΟΛΙΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΥΛΙΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΛΟΓΙΣΤ. & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝ. ΜΑΚΕΔ. (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΑΝΑΙΡΟΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΜΑΚΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ
ΟΡΓ. & ΔΙΟΙΚ. ΕΠΙΧΕΙΡ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)
ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ ΜΑΡΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΔΙΟΙΚ. ΑΙΓΑΙΟΥ (ΧΙΟΣ)
ΗΛΙΑΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΝΙΚΗΤΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ & ΔΙΟΙΚ. ΛΕΙΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΕΔΕΣΣΑ)
ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΟΥ ΑΘΗΝΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
ΙΑΚΩΒΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΝΑΟΥΣΑ)
ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΒ. & ΦΥΣ. ΠΟΡΩΝ ΙΩΑΝ. (ΑΓΡΙΝΙΟ)
ΚΑΛΟΓΕΡΕΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΟΥΚΑ ΣΟΦΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΔΩΝΙΔΟΥ
ΜΑΡΙΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΟΥΤΟΥΠΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΒΟΓΛΙΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΕΛΕΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΕΡΒΕΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΟΤΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΡΙΝΗ ΣΩΤΗΡΙΑ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΟΝΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΕΛΙΣΣΙΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ & ΚΟΙΝ.ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ
ΙΣΤΟΡ.ΑΡΧ.& ΚΟΙΝΩΝ. ΑΝΘΡΩΠ.ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ)
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΙΤΖΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ & ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΑΒΡΙΗΛ ΠΑΡΑΣΧΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΓΚΙΤΖΕΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΦΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΟΥΡΑΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚ/ΣΗΣ ΘΡΑΚΗΣ
ΦΩΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗ ΜΑΡΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΚΑΛΑΪΤΖΟΓΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΘΕΑΤΡΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΣΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΛΙΘΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΟΥΛΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΝΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΤΣΙΟΥΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΔΗΜΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ & ΚΟΙΝ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΑΣΤΑΚΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ)
ΒΛΑΧΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΠΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΑΔΑΜ ΕΥΓΕΝΙΑ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΧΑΥΛΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΘΡΑΚΗΣ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΠΑΚΛΑΤΣΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΜΠΙΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
ΖΟΥΜΠΑΤΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΣΤΙΟΛΗ ΕΛΕΝΗ
ΠΛΗΡ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΙΤΣΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΛΗΡ. & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΟΥΤΣΑ ΟΛΓΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΚΟΥΜΑΝΤΑΚΗ ΟΥΡΑΝΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΕΡΖΗ ΑΣΠΑΣΙΑ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ
ΕΛΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔ. (ΚΟΖΑΝΗ)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΜΠΟΤΟΥΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΙΣΜΙΡΛΙΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΑΧΠΑΤΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΕΣΚΙΝΑΖΗΣ ΔΑΝΙΗΛ
ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)
ΚΑΙΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ)
ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΧΑΛΕΓΟΥΑ ΕΙΡΗΝΗ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ
ΦΩΤΟΓΡ. & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤ. ΤΕΧΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ
ΤΖΙΟΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΟΥΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΜΑΝΤΗ ΦΩΤΕΙΝΗ
ΓΕΩΤΕΧΝ. & ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ/ΣΗΣ ΦΥΣ. ΠΕΡΙΒ. ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΜΑΞΙΤΑΝΗ ΘΕΟΔΩΡΑ
ΤΥΠΟΠ. & ΔΙΑΚ. ΠΡΟΪΟΝΤ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)
ΛΥΜΠΕΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΤΣΙΤΛΑΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ
ΠΑΠΠΑ ΕΛΕΝΗ
ΤΕΧΝ. ΑΛΙΕΙΑΣ ΥΔΑΤ. ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ)
ΚΑΡΒΕΛΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΠΑΛΑΤΣΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ
ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔ. (ΦΛΩΡΙΝΑ)
ΠΑΠΠΟΥΤΣΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)

15

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
150 μαθητές του
Δημοτικού διακρίθηκαν
στις εξετάσεις για τους
τίτλους γλωσσομάθειας
στην αγγλική γλώσσα
Δεκάδες μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσ-

σαλονίκης πιστοποίησαν τις γνώσεις τους στην αγγλική γλώσσα και κατέκτησαν τους αντίστοιχους τίτλους γλωσσομάθειας
STARTERS, MOVERS και FLYERS. Τα ποσοστά επιτυχίας τους
παρουσιάζουν κάθε χρόνο αυξητική τάση, γεγονός που αποδεικνύει τη συστηματική δουλειά που γίνεται σ’ αυτόν τον τομέα
στο Ελληνικό Κολλέγιο, ξεκινώντας από τις μεγάλες τάξεις του
Νηπιαγωγείου.
Οι πτυχιούχοι μαθητές του Δημοτικού μας είναι οι παρακάτω:

STARTERS
ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ Μ., ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ Γ., ΤΖΕΛΕΠΗΣ Ι., ΤΥΡΠΕΝΟΥ Χ., ΜΕΛΛΟΣ Χ.,
ΒΥΖΑΣ Γ., ΤΖΙΑΝΑΜΠΕΤΗΣ Α., ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ Α., ΔΕΔΟΥΣΗ Ε., ΒΑΝΙΑ Α., ΔΑΦΝΙΩΤΗ Ε.,
ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗ Χ., ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΥ Μ., ΣΙΔΕΡΗ Μ., ΣΙΜΟΥ Π., ΣΟΥΚΙΑΣ Χ., ΝΙΚΗΤΑΣ Σ.,
ΤΕΡΖΗ Μ., ΓΚΑΛΦΑΣ Μ., ΠΟΛΙΤΗΣ Φ., ΣΑΝΚΟΒΙΤΣ Β., ΚΑΣΑΠΙΔΟΥ Μ., ΤΣΑΤΑΡΩΝΗΣ
Μ., ΗΛΙΑΣ Ι., ΚΑΒΟΥΡΗΣ Β., ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ Α., ΣΙΜΩΝΙΔΗΣ Ι., ΤΣΟΜΠΑΝΟΥΔΗΣ Δ.,
ΠΑΣΒΑΝΤΗ Α., ΒΑΛΑΗΣ Π., ΠΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., ΒΙΛΙΟΥΡΑΣ Κ., ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Β.,
ΓΟΥΛΑ Α., ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ Χ., ΓΛΥΚΑ Μ., ΛΙΛΙΜΠΑΚΗ Π., ΜΟΥΣΤΑΚΑΣ Α., ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ
Σ., ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ Ε., ΚΕΝΑΝΟΓΛΟΥ Λ., ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ Σ., ΑΡΑΠΧΑΤΖΗΣ Β., ΚΡΗΤΙΚΟΣ
Σ., ΤΣΟΥΤΑΝΗΣ Γ., ΝΑΖΙΡΟΓΛΟΥ Χ., ΠΑΤΣΙΑΛΑ Α., ΣΤΥΛΟΣ Φ., ΑΝΔΡΙΤΣΟΥ Μ.,
ΣΑΧΠΕΛΙΔΗΣ Ν., ΠΟΥΡΝΑΡΗΣ Α., ΣΟΥΡΑΒΛΑ Γ., ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Μ.,
ΔΟΝΤΣΙΟΥ Ε., ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ Μ., ΜΩΡΑΪΤΟΠΟΥΛΟΥ Γ., ΚΙΜΙΣΚΙΔΗΣ Κ., ΛΑΜΠΡΟΥ
Δ., ΧΑΝΟΥ Ε., ΙΣΜΑΗΛ Ν., ΠΑΠΑΧΑΤΖΗ Κ., ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ Ν., ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δ.,
ΣΗΜΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Α.

c
m
y
k

ΜΟVERS
ΛIMANTZAKH - ΞANΘOΠOYΛOY B., TΣAΛΔAPH A., PAKH Λ., ΓPHΓOPIAΔHΣ Σ.,
ΣTOYΓKAΣ E., KOYPIAΣ Γ., ΣIATPA K., KAΪTATZHΣ M., ΔAPΔAΣ A.,
ΞANΘOΠOYΛOY K., ΠAΠAΔOΠOYΛOY Σ., ZHKIΔHΣ M., ΠAΠAΔOΠOYΛOΣ
X., MΠATZAKA P., ΠOZATZIΔHΣ Σ., EMMANOYHΛIΔOY Λ., MHTΣIKAPHΣ Π.,
MOYZAKIAPH M., TPOYΛΛOΣ X., XATZHNIKOΛAOY M., ΠAΛIOTZIKA E., MAMIΔAKHΣ I.,
XPIΣTOΓIANNHΣ Γ., ΣTYΛOΣ A., MAKPIΔHΣ Π., ΛAZIΔHΣ Δ., TZITZINIKA A.,
ΘΩMA B., NIKOΛOΠOYΛOΣ X., KOYKOYPIKOY E., ΣΠANOΠOYΛOY E.,
KAPBOYNIΔHΣ Γ., ANTΩNIAΔOY - ΛAΠΠA Λ., MIXAHΛIΔHΣ N., MΠAKABOΣ A.,
AΛEΞIOY M., KΩΣTIKIAΔHΣ N., BAΣIΛOΠOYΛOY A., KΩNΣTANTOYΛIAΣ M.,
ΠΛIAMΠA Φ., MΠAΛΛH Δ., KAΦANTAPHΣ N., EYTAΞIA E., EPEMONTH K.,
ANAΣTAΣIOY E., ZHΓOY K., ΓKATZOYΔHΣ-BHKAΣ A., ZAΦEIPOYΔHΣ Δ., MIXAHΛ Δ.,
ΓEΩPΓIAΔHΣ X., BAΛAΣOΠOYΛOY K., ΓEΩPΓIAΔHΣ Δ., IΩANNIΔHΣ A., ΔEPMENTZHΣ Σ.,
ANTIBAΛIΔHΣ I., AΘANAΣIAΔHΣ X., TIAΛIOY O.
FLYERS
XATZHANTΩNIOY A., TΣAPOYXAΣ A., TΣIMINO M., AΛEΞANΔPOΠOYΛOΣ A.,
MAΣTOPHΣ E., KAPAΦOYΛIΔHΣ A., ΣTEΦANIΔOY I., OIKONOMIΔHΣ Π.,
BENIANAKHΣ Θ., ΓKOΣIOY A., TPIMH A., ΠETPIΔOY E., ΦΩTIAΔHΣ - KAPPAΣ Σ.,
NTOTΣH Π., ΣHMAΔOΠOYΛOY Φ., ΣAMAPAΣ A., ZAXAPIAΔOY E., BAMBAKIΔOY Π.,
ΣAMOYPHΣ H., ΠAZAPOYΛA M., ΣΠYPIΔOΠOYΛOY E., BOYPΛIΩTHΣ H., HΛIAΔHΣ N.,
KENANOΓΛOY B., ΛAΠΠAΣ B., ΣAPOΓΛOY Λ., ΠAΠAΔOΠOYΛOY A., MΠATΣAPAΣ I.,
XATZH Γ., KENANIΔOY K., KATΣANOY K.

16

νιο Διαγωνισμό Καλλιτεχνικής Δημιουργίας τον Απρίλιο του 2005,
που διοργάνωσε το Δίκτυο ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ SOS.
Οι μικροί μας καλλιτέχνες δημιούργησαν, με ευαισθησία και φαντασία, πρωτότυπα και καλαίσθητα έργα ζωγραφικής και κολάζ.
Τα έργα των παιδιών εκτέθηκαν στην Αθήνα σε εκδηλώσεις αφιερωμένες στο περιβάλλον.
Βραβευθέντες μαθητές
ΓΟΥΑΝΓΚ ΛΙΖΑ, ΠΑΠΑΚΟΝΔΥΛΗ ΧΡΥΣΑ,
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, ΣΤΑΡΔΕΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ,
ΓΚΟΥΝΤΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΝΤΑΟΥΤΙΔΟΥ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ,
ΤΣΙΟΚΑ ΕΛΕΝΗ, ΚΩΝΣΤΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ,
ΚΟΥΖΕΛΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, ΤΣΑΚΑΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ,
ΚΟΝΤΟΥ-ΦΟΥΝΤΑ ΕΛΕΝΑ, ΠΡΙΤΣΟΥ ΙΩΑΝΝΑ
ΠΑΪΣΙΑΔΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ, ΚΟΥΡΟΓΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

BραβεΙο
σε ΔιαγωνισμΟ ZωγραφικΗς
Βραβείο ζωγραφικής απέσπασε ο μαθητής της B’ Δημοτικού, E. Aναστασιάδης στον Διεθνή Διαγωνι-

σμό Zωγραφικής, που προκήρυξε το «Ίδρυμα Φίλων Mελίνα Mερκούρη».
Στον διαγωνισμό με θέμα «Tο Nερό. Θάλασσες, Λίμνες, Ποτάμια, Πηγές, Φυσικό Περιβάλλον», συμμετείχαν 534 σχολεία από 17 χώρες ενώ υποβλήθηκαν 6.551 ζωγραφιές! H έκθεση με τις ζωγραφιές
των επιτυχόντων μαθητών θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη, τον ερχόμενο Mάρτιο.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας συμμετείχαν στον Πανελλή-

ΤΟΥ

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ
του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
και των ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ
«ΑΝ ΗΜΟΥΝ ΨΑΡΙ
ΣΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ»

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Δύο μαθήτριες του Δημοτικού, η Σοφία Παπασπυροπούλου της

Στ΄ τάξης και η Μαρία Μουζακιάρη της Ε΄ τάξης, κατέθεσαν τις δύο
από τις τρεις καλύτερες εκθέσεις στο διαγωνισμό της Ελληνικής
Ολυμπιακής Επιτροπής με θέμα: «Ο ρόλος των Ολυμπιακών Αγώνων στη σύγχρονη εποχή». Στο διαγωνισμό έλαβαν μέρος δεκάδες
μαθητές απ΄όλη την Ελλάδα και η επιλογή των καλύτερων εργασιών
έγινε από τριμελή επιτροπή σχολικών συμβούλων του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.

ΠΡΩΤΙΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΦΥΣΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
Μια μία ακόμη χρονιά μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης διέπρεψαν

στο μαθητικό διαγωνισμό Φυσικής, που διοργάνωσε το παράρτημα Κεντρικής Μακεδονίας της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών.
Πιο συγκεκριμένα, η μαθήτρια της Ε’ τάξης Γαρυφαλλιά Εμμανουηλίδου απέσπασε το πρώτο βραβείο,
ενώ τιμητικοί έπαινοι δόθηκαν στους μαθητές Χρήστο Αντιβαλίδη της Ε΄ τάξης και Ηλία Σαμούρη της
Στ΄ τάξης.
17

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

ΤAΣΟΣ & ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΗ
ΣκακιστEς παγκOσμιας
εμβEλειας
Με ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

Σκακιού, στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νέων - Νεανίδων και
στο Πανελλήνιο Νεανικό Πρωτάθλημα έκλεισαν τη χρονιά που μας
πέρασε οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης Τάσος
και Κατερίνα Παυλίδη.
Η 12χρονη Κατερίνα ισοβάθμησε στην 7η θέση σε σύνολο 98
κοριτσιών απ’ όλο τον κόσμο, που συμμετείχαν στην κατηγορία της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Νεανίδων. Παράλληλα,
ο 14χρονος αδελφός της Τάσος, αγωνιζόμενος με παιδιά πολύ
μεγαλύτερα, ηλικίας 18 ετών, κατέλαβε την τιμητική 40η θέση σε
σύνολο 70 παικτών.
Στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Νεανίδων η Κατερίνα έχασε το
μετάλλιο μόλις στον ένατο και τελευταίο γύρο, ενώ στο Πανελλήνιο
Νεανικό Πρωτάθλημα, που πραγματοποιήθηκε στην Ερμιόνη Αργολίδας, ο Τάσος αναδείχθηκε για τρίτη συνεχόμενη φορά πρωταθλητής και η Κατερίνα για πέμπτη χρονιά κατέλαβε την πρώτη θέση
στην κατηγορία της.

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΑΙΝΟΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ
ΕΝΩΣΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΩΝ
Έξι μαθητές και μαθήτριες του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης βραβεύθηκαν για το λογοτεχνικό έργο τους από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Λογοτεχνών. Στη φωτογραφία διακρίνονται από
αριστερά οι Λ. Θυμνιούδη, Δ.Καλλιπολίτη, Α. Τζελέπη, Π. Τσακαλίδης, Δ. Φιλιππίδου και Μ.Βαρσαμά.

ΑρετΗ & τΟλμη
για την ευλογία του Τιμίου Σταυρού
Ο μαθητής της Γ’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θάνος Παπανικολάου, επιδεικνύοντας απίστευτο κουράγιο και θέληση, τόλμησε
να διεκδικήσει την ευλογία του Τιμίου Σταυρού κατά τη διάρκεια
του καθαγιασμού των υδάτων στην Καλαμαριά και τα κατάφερε!
Βουτώντας στα παγωμένα νερά του Θερμαϊκού, αψήφησε το κρύο
και διεκδίκησε με επιτυχία, ανάμεσα σε πολλούς τολμηρούς κολυμβητές. τη διάκριση. Στη φωτογραφία, δέχεται τα συγχαρητήρια των
θρησκευτικών και πολιτικών αρχών του Δήμου Καλαμαριάς.
18

ΤΟΥ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ
ΣΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ
ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ
ΒΟΛΕΪ & ΧΑΝΤΜΠΟΛ
νελλήνιων σχολικών πρωταθλημάτων, οι ομάδες βόλεϊ των αγοριών και χάντμπολ των κοριτσιών κατέκτησαν τα αντίστοιχα πρωταθλήματα Ανατολικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης. Η ανανέωση
που πραγματοποιήθηκε φέτος και στις δύο ομάδες δεν επηρέασε την απόδοσή τους και προκρίθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο
στην επόμενη φάση των σχολικών πρωταθλημάτων.
Η ομάδα βόλεϊ των αγοριών αποτελείται από τους μαθητές:
Α. ΜΑΥΡΙΔΗΣ, Ι. ΤΑΚΟΥΡΙΔΗΣ. Α. ΜΠΑΧΤΣΕΒΑΝΗΣ
Ν. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Δ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ, Ν. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ,
Θ. ΜΗΤΡΟΥΛΑΚΗΣ, Π. ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ, Χ. ΚΟΛΤΣΙΑΚΗΣ
Γ. ΖΩΓΡΑΦΟΣ, Ν. ΚΩΤΣΙΚΑΣ, Δ. ΓΑΒΡΙΗΛ, Κ. ΤΣΙΑΡΑΣ
Ν. ΔΟΓΑΡΗΣ, Η. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ, Π. ΟΤΑΠΑΣΙΔΗΣ
Α. ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ.
Η ομάδα χάντμπολ των κοριτσιών αποτελείται από τις μαθήτριες:
Τ. ΜΠΟΥΜΠΑΡΟΥ, Γ. ΙΤΤΕ, Π. ΜΠΑΚΟΓΛΙΔΟΥ
Α. ΚΑΤΣΙΚΑΡΗ, Ν. ΤΑΤΑΡΙΔΟΥ, Ε. ΣΕΪΡΕΚΙΔΟΥ
Ε. ΖΕΡΒΑΚΗ, Ι. ΦΟΥΝΤΑ, Α. ΠΑΠΑΚΑΡΜΕΖΗ
Μ. ΠΡΙΤΣΟΥ, Μ. ΚΟΣΜΟΓΛΟΥ, Κ. ΜΩΥΣΙΑΔΟΥ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΙΒΟΥΣ
Η αριστούχος μαθήτρια του Λυκείου Μαρία - Ελένη Μιχαηλίδη

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Με απώτερο στόχο την κατάκτηση για ακόμη μία χρονιά των πα-

κατέκτησε δύο αργυρά μετάλλια στους Παμμακεδονικούς αγώνες
στίβου παίδων - κορασίδων, που διοργάνωσε η Ένωση Αθλητικών
Σωματείων Σ.Ε.Γ.Α.Σ. Θεσσαλονίκης

ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΣΤΟΥΣ

ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ
ΑΝΩΜΑΛΟΥ ΔΡΟΜΟΥ
Ενα μετάλλιο και πλασαρίσματα στις πρώτες θέσεις της τελικής

κατάταξης ήταν το αποτέλεσμα των προσπαθειών της αντιπροσωπευτικής ομάδας μαθητών και μαθητριών του Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, που έλαβε μέρος στο πρωτάθλημα αγώνων δρόμου σε ανώμαλο έδαφος.
Στον αγώνα απόστασης 1000 μ., ο μαθητής της Στ΄τάξης Χρήστος Γεωργιάδης κατέλαβε την τρίτη θέση (χάλκινο μετάλλιο),
ενώ ο μαθητής της Στ΄τάξης Χαράλαμπος Παπαδόπουλος κατέλαβε τη 12η θέση στην τελική κατάταξη, σε σύνολο 76 συμμετοχών. Στον αντίστοιχο αγώνα των κοριτσιών, η μαθήτρια της
Ε΄τάξης Άννα Νίκη Σταμολάμπρου κατέλαβε την 6η θέση της
τελικής κατάταξης, σε σύνολο 52 συμμετοχών και έθεσε σοβαρή
υποψηφιότητα για ένα μετάλλιο στην διοργάνωση της επόμενης
σχολικής χρονιάς.
19

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΟ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ
Πρώτη νικήτρια στο ατομικό σχολικό πρωτάθλημα σκάκι Ανατολι-

κής Θεσσαλονίκης αναδείχθηκε η μαθήτρια της Β΄ Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, Δήμητρα Αντύπα. Η παραπάνω επιτυχία αποτελεί συνέχεια μιας σειράς σημαντικών διακρίσεων,
ατομικών και ομαδικών, που επιδεικνύουν τα τελευταία χρόνια οι
μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

ΜΕΡΑΚΙ ΚΑΙ ΤΑΛΕΝΤΟ
ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ
Ο Άρης Εμμανουλούδης, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του Ελληνικού

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, βραβεύτηκε για ένα ιδιαίτερα επιμελημένο άρθρο του στο αθλητικό περιοδικό Sporty, επιδεικνύοντας
σπάνιες ικανότητες στη σύνταξη δημοσιογραφικών κειμένων. Το
αποτέλεσμα είναι ότι συνεργάζεται πλέον τακτικά με το περιοδικό
και προσδοκά μία λαμπρή καριέρα στο χώρο της δημοσιογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Άρης Εμμανουλούδης είναι ενεργό
και δραστήριο μέλος του Club δημοσιογραφίας του Γυμνασίου και
συμμετέχει στην προβολή των δραστηριοτήτων του σχολείου.
c
m
y
k

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ
Ομάδα μαθητών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσα-

λονίκης συμμετείχε στους φετινούς αγώνες Επιχειρηματολογίας
και Αντιλογίας. Την ομάδα αποτελούσαν τέσσερις μαθητές και
συγκεκριμένα οι Τσακαλίδης Π., Βάκκου Δ., Τασιούκα Ε. και Δήμου Ι., στους οποίους απονεμήθηκε έπαινος συμμετοχής στους
αγώνες. Την οργάνωση και την παρουσίαση της ομάδας επιμελήθηκαν οι καθηγήτριες του Λυκείου κ.κ. Ελένη Γιαννατσούλια και
Ρέα Σταματέλου.

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Η Αθηνά Παπαδοπούλου, μαθήτρια της ΣΤ΄ του Δημοτικού του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης βραβεύτηκε σε διαγωνισμό,
στο πλαίσιο του προγράμματος «ΓΕΦΥΡΕΣ ΑΓΑΠΗΣ 2005», που
διοργάνωσε το Μουσείο και Ακαδημία Παιδικής Τέχνης της Ξάνθης. Η μαθήτρια συμμετείχε στο διαγωνισμό φτιάχνοντας μία παιδική κούκλα, την οποία κατασκεύασε με φαντασία, μεράκι και ιδιαίτερη
τεχνική.
20

ΤΟΥ

ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΝΕΩΝ
Η

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Mεγάλη διάκριση πέτυχε ο Αλέξιος Μπρέζας, μαθητής της Γ΄ Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στον 18ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής, που διοργάνωσε το υπουργείο
Παιδείας. Ο μαθητής του Ελληνικού Κολλεγίου προκρίθηκε στη Γ΄
φάση του διαγωνισμού, όπου ξεχώρισαν οι 25 καλύτεροι διαγωνιζόμενοι σε όλη την Ελλάδα. Ας σημειωθεί ότι για τους μαθητές
Λυκείου, που έχουν προκριθεί σε αυτή τη φάση, υπάρχει η δυνατότητα συμμετοχής τους στην Ολυμπιάδα και Βαλκανιάδα Πληροφορικής.

ΝΕΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΟ ΣΚΑΚΙ
Ολοκληρώθηκε στις 16 και 17 Απριλίου 2006 στη Λεπτοκαρυά-

Πιερίας, το 18ο πανελλήνιο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι. O μαθητής του Γυμνασίου του Ελλληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
Αναστάσιος Παυλίδης τερμάτισε αήττητος και αναδείχτηκε για
πέμπτη φορά πρωταθλητής Ελλάδας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Σοφία Λαγούδη, μαθήτρια της Α΄ Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, εκπροσώπησε τη χώρα μας στις εργασίες του περιφερειακού συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νέων, που πραγματοποιήθηκε στην Τουρκία. Η μαθήτρια
του Ελληνικού Κολλεγίου επιλέχθηκε από ειδική επιτροπή και
κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου ανέπτυξε στην
αγγλική γλώσσα, ομιλία σχετική με το ρατσισμό στα σπορ. Τη
μαθήτρια συνόδεψε η καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας κ. Λίνα
Κιόρογλου.

Πρωταθλήτρια Ελλάδας στην Α' Γυμνασίου αναδείχθηκε και η
μαθήτριά μας Αικατερίνη Παυλίδου, η οποία κατετάγη τέταρτη
στη γενική κατάταξη και πρώτη σε σχέση με τις μαθήτριες της
Α΄Γυμνασίου. Ας σημειωθεί ότι η Αικατερίνη Παυλίδου ανακηρύσσεται συνεχώς πρωταθλήτρια στην τάξη της τα τελευταία
επτά χρόνια!
Την επιτυχία των αδελφών του (Τάσου και Κατερίνας) ακολούθησε ο μικρότερος Παύλος Παυλίδης, ο οποίος αν και προνήπιο
αγωνίστηκε στην κατηγορία των νηπίων και κατετάγη 6ος, σημειώνοντας 6 βαθμούς (6 νίκες και 3 ήττες) σε 9 αγώνες.
Τα τρία αδέλφια συμμετείχαν και στο 2ο ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΣΚΑΚΙ, που διεξήχθη στην Καλλιθέα
Χαλκιδικής από 25 Απριλίου έως 1 Μαΐου 2006 με τη συμμετοχή 280 παιδιών από 25 χώρες στις κατηγορίες 7,9,11,13,15, ετών
αντίστοιχα.
Η Αικατερίνη Παυλίδου ισοβάθμησε στην 1η θέση με τη Μολδαβή μαθήτρια Bulmaga Irina, αλλά στερήθηκε τον τίτλο της παγκόσμιας πρωταθλήτρις, μετά την άρση ισοβαθμίας και κατέλαβε
τη 2η θέση-αργυρή στα κορίτσια στην κατηγορία κάτω των 13
ετών, σημειώνοντας 6 βαθμούς (4 νίκες,4 ισοπαλίες,1 ήττα) σε
9 αγώνες.
Ο Αναστάσιος Παυλίδης, στην κατηγορία κάτω των 15 ετών, κατέλαβε την 11η θέση, σημειώνοντας 5,5 βαθμούς(4 νίκες,3 ισοπαλίες, 2 ήττες) σε 9 αγώνες.
Ο μικρότερος σε ηλικία μαθητής του πρωταθλήματος, ο πεντάχρονος Παύλος Παυλίδης κατέλαβε την 6η θέση στην κατηγορία
κάτω των 7 ετών, σημειώνοντας 3 βαθμούς(3 νίκες, 5 ήττες) σε
8 αγώνες.
21

c
m
y
k

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗ
O

Γιώργος Τζιτζινίκας και ο Λευτέρης Μαστόρης, μαθητές της
Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου αντίστοιχα του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, βραβεύθηκαν για τη συμμετοχή τους στον πανελλήνιο
Μαθητικό Διαγωνισμό του Υπουργείου Παιδείας. για την Ασφάλιση και την Αποταμίευση.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΙΑ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Πέντε μαθητές της ΣΤ΄ του Δημοτικού σχολείου του Ελληνικού

Κολεγίου Θεσσαλονίκης διακρίθηκαν σε ευρωπαϊκό διαγωνισμό
με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα δικαιώματα του παιδιού».
Οι μαθητές Λήδα Μπαζογιάνη, Δημήτρης Μιχαήλ, Χρήστος Γεωργιάδης, Δημήτρης Γεωργιάδης και Γιώργος Σταμολάμπρος, με
υπεύθυνη την καθηγήτρια Αγγλικών Π.Τετράδη, κατασκεύασαν
μία αφίσα, που απεικονίζει το δικαίωμα των παιδιών να μην αποχωρίζονται από τους γονείς τους, ένα ιδιαίτερα επίκαιρο θέμα.
Εξάλλου, στο πλαίσιο του ίδιου διαγωνισμού, απέσπασαν έπαινο
οι Μ. Καϊταζής, Ρ. Μπατζάκου, Σ. Γριγοπούλου, Κ.Ξανθοπούλου
και Σ. Παπαδοπούλου.

c
m
y
k

ΠΡΩΤΟ ΒΡΑΒΕΙΟ

ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΟΙΗΣΗΣ
Ο μαθητής της Β΄ Γυμνασίου Γεώργιος Χατζηβαμβάκης κατέκτησε
το πρώτο βραβείο στο μαθητικό διαγωνισμό ποίησης, που διοργάνωσαν ο Σύνδεσμος Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας, η Αντιδημαρχία
Πολιτισμού Δήμο Θεσσαλονίκης και οι εκδόσεις «Μπίμπης». Η
απονομή των βραβείων έγινε στο Κέντρο Ιστορίας Δήμου Θεσσαλονίκης και εντασσόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων «ΙΣτ΄ Πνευματικός Μάιος: Η πολιτιστική Άνοιξη της Θεσσαλονίκης».
Από το Λύκειο διακρίθηκαν οι μαθητές Δ. Κουρτίδης, Μ. Βαρσαμά,
Δ. Καλλιπολίτη, Μ. Τσάκωνα, Γ. Βουγιούκα, Λ. Θυμνιούδη, Π. Τσακαλίδης, Μ. Βρεττάκου, Α. Τζελέπη και Δ. Φιλιππίδου.
22

ΤΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΣ ΣΤΗ
ΦΙΛΑΝΑΓΝΩΣΙΑ
Tο Εθνικό Κέντρο Βιβλίου μοίρασε επαίνους σε 280 μαθητές

ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΝ
ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Έπαινο απέσπασαν οι μαθητές που συμμετείχαν, με συγγραφή

ενός παραμυθιού, στον 5ο Διαγωνισμό Παραμυθιού και Ιστοριών Φαντασίας. Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από το περιοδικό
Kid’s Fun και η κριτική επιτροπή συστάθηκε με τη συμμετοχή πέντε κορυφαίων ελλήνων συγγραφέων παιδικών βιβλίων.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

και μαθήτριες της Γ΄, Δ΄, Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, οι οποίοι συμμετείχαν στη σκυταλοδρομία ανάγνωσης, που ξεκίνησε με την έναρξη της σχολικής χρονιάς και ολοκληρώθηκε λίγες μέρες πριν τη
λήξη της. Νικήτριες αναδείχθηκαν οι μαθήτριες Έλενα Ραντοσάλεβιτς της Γ΄ Δημοτικού και Ισμαήλ Ναρτίν της Ε΄ Δημοτικού.
Βασικός στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματός μας είναι η παρότρυνση των παιδιών στη φιλαναγνωσία και η επιβράβευσή τους
για τη συμμετοχή τους στη σκυταλοδρομία ανάγνωσης, ώστε να
διαβάσουν όσο το δυνατό πιο πολλά εξωσχολικά βιβλία.

ΕΠΑΙΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ
ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η

εφημερίδα ΤΑ ΝΕΑ, στο πλαίσιο του 13ου Διαγωνισμού
Μαθητικών Εντύπων, βράβευσε με έπαινο τους μαθητές της Στ’
Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, για την έκδοση μιας υπέροχης εφημερίδας, γραμμένης εξ ολοκλήρου στην
αγγλική γλώσσα.

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
Η μαθήτρια της Ε΄ Δημοτικού Αθηνά Γούλα απέσπασε το πρώ-

το βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό των Lions με θέμα «Ειρήνη
χωρίς σύνορα».

23

c
m
y
k

ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΛΥΚΕΙΟ
Δια…μορφώνει ανθρώπους

Ο
Εκπαιδευτικός Οργανισμός “Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης” με εκπαιδευτική δυναμική και παιδαγωγική δράση,
σέβεται τα ιδανικά, τα οράματα ζωής και τις
επαγγελματικές προοπτικές των μαθητών
του Γυμνασίου και Λυκείου, αφυπνίζοντας
το αγωνιστικό τους σθένος, με αποτέλεσμα
όχι μόνο την αθρόα εισαγωγή στις υψηλόβαθμες σχολές των Πανεπιστημίων της χώρας μας, αλλά δίνοντας παράλληλα και τα
κατάλληλα εφόδια και γνώσεις για τη δημιουργία άξιων επαγγελματιών. Οι κατάλληλοι μέθοδοι διδασκαλίας που χρησιμοποιεί
ενισχύουν τα αποτελέσματα της μάθησης.
Έτσι, η σύνδεση της διδασκαλίας με την καθημερινή ζωή συμβάλλει στην ενεργοποίηση
του μαθητή και γίνεται πιο αποτελεσματική
όταν επικεντρώνεται σε βασικές έννοιες και
αντιλήψεις και όχι στην απλή μεταβίβαση
πληροφοριών.

c
m
y
k

24

Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
στοχεύει στη διερεύνηση των νοητικών
δυνατοτήτων του εφήβου και στη διαπλάτυνση των πνευματικών του οριζόντων καθώς επίσης και στην υλοποίηση
των επαγγελματικών προσδοκιών και
στόχων του. Είμαστε στην ευχάριστη
θέση να μιλούμε για παροχή γνώσεων
που αφορούν το μαθητόκοσμο του Γυμνασίου και τα προβλήματά του.
Το Ελληνικό Κολλέγιο δεν παρέχει στείρες γνώσεις που απομακρύνουν τον
σύγχρονο νέο από το σχολείο. Με άριστα καταρτισμένους καθηγητές και σύγχρονα υλικά υποδομής αλλά και με νέες
μεθόδους διδασκαλίας βρισκόμαστε
δίπλα στον έφηβο μαθητή, κατανοώντας
τις δυσκολίες και τα προβλήματα της ηλικίας του και παρέχοντάς του κάθε είδους
βοήθεια. Κάθε μαθητής για εμάς είναι μια
ξεχωριστή, μοναδική προσωπικότητα και
έτσι αντιμετωπίζεται. Οι διακρίσεις των
μαθητών είναι συνεχείς. Οι μαθητές μας
κατέκτησαν βραβεία και επαίνους στους
Πανελλήνιους και Διεθνείς Διαγωνισμούς Μαθηματικών, Φυσικής, Χημείας,
Λογοτεχνίας, Καλλιτεχνικών Αγώνων,
συμμετείχαν με επιτυχία στη Βουλή των
Εφήβων και κατέκτησαν Πανελλήνια
Σχολικά Πρωταθλήματα στον αθλητισμό. Αυτές οι πρωτιές επιβεβαιώνουν ότι
το Ελληνικό Κολλέγιο κατέχει επάξια την
πρώτη θέση σε βραβεύσεις, επαίνους και
διακρίσεις!

c
m
y
k

25

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Εκπαιδευτικo ταξiδι
στο CERN
Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων για το παγκόσμιο έτος Φυσικής

c
m
y
k

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει ένα διευρυμένο

πρόγραμμα εκπαιδευτικών εξορμήσεων στο εξωτερικό. Οι εξορμήσεις αυτές διοργανώνονται από το τμήμα ξένων γλωσσών και τα
τμήματα πολιτιστικών δραστηριοτήτων και επιστημονικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Γυμνασίου - Λυκείου.
Στο πλαίσιο αυτό εντάχθηκε και η εκπαιδευτική εκδρομή στο
Λονδίνο, με τη συμμετοχή τριάντα και πλέον μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου. Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η εμβάθυνση στην αγγλική γλώσσα, μέσα από μία σειρά εκδηλώσεων, με
πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά.
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν
τη Βουλή των Κοινοτήτων, το παλάτι του Μπάκινχαμ, τον Πύργο του
Λονδίνου, το Βρετανικό Μουσείο, το Μουσείο Κέρινων Ομοιομάτων, το Πλανητάριο, την πανεπιστημιούπολη του Κέμπριτζ και πολλά
άλλα αξιοθέατα της Βρετανικής πρωτεύουσας.

26

2005, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με τη
συνοδεία καθηγητών του σχολείου και του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, συμμετείχαν, κατόπιν σχετικής πρόσκλησης,
σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό ερευνητικό
κέντρο Φυσικής, το CERN (European Organization for Nuclear), το
οποίο βρίσκεται στη Γενεύη της Ελβετίας.
Ερέθισμα για το σημαντικό αυτό εκπαιδευτικό γεγονός αποτέλεσε το πρόγραμμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης «Ανοικτές Θύρες», κατά το οποίο οι μαθητές του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν όλα τα εργαστήρια και τους χώρους έρευνας του τμήματος Φυσικής,
ενώ παράλληλα τους δοθηκε η ευκαιρία να μετέχουν σε διάφορες πειραματικές εφαρμογές.
Κατά την επίσκεψη στο CERN οι μαθητές μετείχαν σε ανοικτή
συζήτηση με ερευνητές του Κέντρου, καθώς και σε περιήγηση
στους χώρους έρευνας και πειραμάτων. Παράλληλα, κατόπιν
ειδικής άδειας που δόθηκε από τον επικεφαλή του ερευνητικού
προγράμματος, επισκέφθηκαν το υπόγειο τούνελ, στο οποίο
ανακατασκευάζεται ο επιταχυντής LHCb. Το παραπάνω ερευνητικό πρόγραμμα αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες επιστημονικές προσπάθειες, που υλοποιείται με τη συνεργασία εκατοντάδων επιστημόνων, διαφόρων ειδικοτήτων και από όλα τα μέρη
της Γης. Οι απαντήσεις που θα δοθούν με την υλοποίηση των
προγραμμάτων θα μας φέρουν πιο κοντά στη γνώση για τη δημιουργία του Σύμπαντος.
Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη της Διεύθυνσης του Ελληνικού Κολλεγίου και υλοποιήθηκε
με την ενεργό συμπαράσταση και παρουσία του επίκουρου καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Γ. Ασημέλλη
και της καθηγήτριας Φυσικής του Γυμνασίου - Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ε. Μπίζα.

«Από την Ευρώπη στον Ινδικό Ωκεανό Μέγας Αλέξανδρος»
Oμάδα μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο

εξΟρμηση στη ΓενεΥη
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης εφαρμόζει ένα διερυμένο

πρόγραμμα εκπαιδευτικών εξορμήσεων στο εξωτερικό. Στο πλαίσιο αυτών των δρατηριοτήτων εντάσσεται και η ξενάγηση στη Γενεύη της Ελβετίας.
Οι μαθητές του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, οι οποίοι έλαβαν μέρος στην αποστολή επισκέφθηκαν την παλιά πόλη της Γενεύης, το πανεπιστήμιο, τον καθεδρικό ναό, το δημαρχείο, θαύμασαν τον ονομαστό υδάτινο πίδακα της λίμνης, επισκέφθηκαν
το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού και το κτίριο των Ηνωμένων
Εθνών κι έλαβαν μέρος σε εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο CERN,
που είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο Φυσικής στον κόσμο.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης στο Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου παρακολούθησαν ενημερωτική ταινία για την ίδρυση του Ερυθρού Σταυρού από τον Ερρίκο
Ντυνάν και ξεναγήθηκαν στις αίθουσες του Μουσείου, όπου θαύμασαν χιλιάδες εκθέματα, όπως ιατρικό και φαρμακευτικό υλικό του
1ου και του 2ου παγκόσμιου πολέμου, κάρτες αιχμαλώτων πολέμου
και εξαφανισθέντων ατόμων, φωτογραφικό υλικό από τη δράση του
Ερυθρού Σταυρού, ευχετήριες κάρτες ασθενών κ.ά.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ

πλαίσιο της συμμετοχής της στις εργασίες του ευρωπαϊκού προγράμματος «Comenious», με θέμα «Aπό την Eυρώπη στον Iνδικό
Ωκεανό - Mέγας Aλέξανδρος», επισκέφθηκε, κατόπιν πρόσκλησης των τοπικών πολιτικών και εκπαιδευτικών αρχών, την πόλη
Parcedes de Coura, στην περιοχή Πόρτο της Πορτογαλίας. Οι
μαθητές φιλοξενήθηκαν από το Δήμαρχο της πόλης, ο οποίος
εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ήθος και τις γνώσεις των
μαθητών της ελληνικής αποστολής και εξέφρασε την επιθυμία να
επισκεφθεί το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, όταν το επιτρέψουν οι υποχρεώσεις του.
Οι μαθητές μας γνώρισαν από κοντά το εκπαιδευτικό σύστημα,
τις υποχρεώσεις και τον τρόπο ζωής των πορτογάλων μαθητών.
Ακόμη συμμετείχαν σε σεμινάρια πληροφορικής, στα οποία και
διακρίθηκαν, ενώ παρακολούθησαν παράσταση θεάτρου σκιών
και παραδοσιακών χορών.
Τέλος, ξεναγήθηκαν στο βόρειο τμήμα της Πορτογαλίας και σε
γειτονικές περιοχές της Ισπανίας.
Την αποστολή του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συνόδευσαν οι καθηγήτριες κ.κ. Β. Μαμούκαρη και Σ. Αθανασάκη.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Συμμετοχh στο
Ευρωπαϊκo πρoγραμμα

27

c
m
y
k

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΕΙΚΟΝΙΚΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Tο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης είναι το μοναδικό σχολείο

της Βόρειας Ελλάδας που έλαβε μέρος στο ερευνητικό πρόγραμμα
πραγματοποίησης πειραμάτων Φυσικής εξ’ αποστάσεως, με χρήση
τεχνολογιών εικονικής πραγματικότητας. Ανάδοχος του προγράμματος είναι ο φορέας Hypertech και το πρόγραμμα πραγματοποιείται σε συνεργασία με τα ΤΕΙ Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια του πρωτοποριακού αυτού προγράμματος, μαθητές του Γυμνασίου και Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης είχαν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν εικονικά
πειράματα Φυσικής, να αλλάζουν τα δεδομένα και να ελέγχουν τα
αποτελέσματα. Έτσι παρέχεται η δυνατότητα σε κάθε μαθητή να
κατανοήσει τη διδαχθείσα ύλη και φυσικά να βελτιώσει την επίδοσή
του στο μάθημα της Φυσικής.

c
m
y
k

«ΑνοικτΕς ΘΥρες» για τους
μαθητΕς του ΕλληνικοΥ
ΚολλεγIου στο Α.Π.Θ.
Στο πλαίσιο του εορτασμού για το Παγκόσμιο Έτος Φυσικής 2005,

δεκάδες μαθητές της Θετικής & Tεχνολογικής Κατεύθυνσης Β’ και
Γ’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν σε
εργαστηριακές ασκήσεις & εκδηλώσεις που διοργάνωσε το Tμήμα
Φυσικής του Aριστοτέλειου Πανεπιστημίου.
Παράλληλα, παρακολούθησαν ενημερωτικές διαλέξεις, με θέματα
σχετικά με την ιστορία, τα ερευνητικά προγράμματα και τα προγράμματα διδασκαλίας του τμήματος.
28

Η ομάδα παραδοσιακής και έντεχνης ελληνικής μουσικής, υπό τη

Mε μεγΑλη επιτυχΙα
«στΕφθηκε» η συναυλΙα
της ΣυμφωνικΗς
OρχΗστρας του EλληνικοΥ
KολλεγΙου στο Αργος
OρεστικΟ
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε η συναυλία της Συμφωνικής
Oρχήστρας του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης στο Πολιτιστικό Kέντρο του Άργους Oρεστικού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου
κ. M. Kζούνια.
Tο πλούσιο πρόγραμμα της συναυλίας περιλάμβανε έργα
των συνθετών Mozart, Strauss, Vivaldi, Handel, Bizet, Dvorak,
Offenbach, Smetana, Bernstain και Piazzola. Iδιαίτερη εντύπωση
προκάλεσαν τα δύο κοντσέρτα για πιάνο που εκτέλεσε η ορχήστρα, J. Hazdn με σολίστ το μαθητή του Γυμνασίου A. Pαμαδανίδη και J. S. Bach με σολίστ την πτυχιούχο πιανίστα Bασιλική Zλάτκου, καθώς και το Ragtime Dance “Τhe Entertainer” του S. Joplin
και ο «Συρτός» του M. Xατζηδάκι, σε διασκευή M. Kζούνια.
Tην εκδήλωση παρακολούθησαν ο Αντινομάρχης Kαστοριάς κ. Π.
Kυρκόπουλος, ο Δήμαρχος Oρεστίδος κ. N. Ποτονίδης και πολλοί
εκπρόσωποι πολιτικών και θρησκευτικών φορέων της περιοχής του
Άργους Oρεστικού.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ

διεύθυνση του καθηγητή Μουσικής κ. Π. Μιχαηλίδη, υποστήριξε
καλλιτεχνικά τα εγκαίνια του περιπτέρου του Οργανισμού Σχολικών
Κτηρίων, που συστήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας
και Θρησκευμάτων. Στην εκδήλωση, μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν η
Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Μ. Γιαννάκου και ο Υφυπουργός κ. Γ. Καλός.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Η ομΑδα ΠαραδοσιακΗς
& Εντεχνης ΕλληνικΗς
ΜουσικΗς στα εγκαΙνια
της Δ.Ε.Θ.

Η ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ
ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΚΟΖΑΝΗ
Tα μέλη της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της συναυλίας που έδωσαν στο Πολιτιστικό Κέντρο του Άργους Ορεστικού, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου κ. Μ. Κζούνια, συμμετείχαν σε μία σειρά άλλων δραστηριοτήτων, ανάμεσα στις οποίες ήταν και η επίσκεψη στην πόλη της
Καστοριάς.
Εκεί, τα μέλη της αποστολής απόλαυσαν μία υπέροχη περιήγηση
στην ομώνυμη λίμνη, επισκέφθηκαν το Ναυτικό Όμιλο της Καστοριάς, την Κοζάνη, το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αιανής και
τον υγροβιότοπο του Αγίου Νικολάου Νάουσας.
Στη συνέχεια της εξόρμησης επισκέφθηκαν το Λαογραφικό, Ιστορικό Μουσείο καθώς και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας της Κοζάνης,
απ’ όπου και το φωτογραφικό στιγμιότυπο.

29

c
m
y
k

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ
ΣΤΟ 21ο ΔIEΘNEΣ
XOPΩΔIAKO ΦEΣTIBAΛ
TOY O.T.E.
Η Xορωδία του Γυμνασίου - Λυκείου του Eλληνικού Kολλεγίου

Θεσσαλονίκης, συνεχίζοντας τις επιτυχημένες εμφανίσεις της, έλαβε
μέρος στο 21° Διεθνές Xορωδιακό Φεστιβάλ, που διοργανώθηκε
από τη Λέσχη Προσωπικού O.T.E. Θεσσαλονίκης.
Tο Φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε το δεύτερο δεκαήμερο του
Nοεμβρίου στην αίθουσα τελετών του Aριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με τη συμμετοχή 26 χορωδιακών σχημάτων από την Eλλάδα και το εξωτερικό.
H Xορωδία του Eλληνικού Kολλεγίου Θεσσαλονίκης, υπό τη Διεύθυνση της κ. M. Mελιγκοπούλου, τραγούδησε με επιτυχία έργα
ελλήνων και ξένων συνθετών, κερδίζοντας τις εντυπώσεις των διοργανωτών και του φιλόμουσου κοινού, που παρακολούθησε τις
εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

c
m
y
k

Η ΧορωδΙα του
ΔημοτικοΥ - ΓυμνασΙου
στην τελετΗ λΗξης του
ΦεστιβΑλ ΚινηματογρΑφου

«ΦΑΥστα» του Μποστ
απΟ την ΟμΑδα
ΣΥγχρονου ΘεΑτρου
του ΕλληνικοΥ ΚολλεγΙου
ΘεσσαλονΙκης
Στο πλαίσιο των πολιτιστικων εκδηλώσεων των «Δημητρίων», που

διοργανώνονται από το Δήμο Θεσσαλονίκης, η ομάδα σύγχρονου
θεάτρου του Γυμνασίου - Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, παρουσίασε με επιτυχία τη «Φαύστα» του Μποστ, σε
σκηνοθεσία της καθηγήτριας κ. Ελ. Κιορπέ.
Παρουσία σημαντικών πολιτικών και πολιτειακών παραγόντων η Ας σημειωθεί ότι το έργο αυτό παρουσιάστηκε και στους πανελλήνιΧορωδία του Δημοτικού και Γυμνασίου, υπό τη Διεύθυνση της ους καλλιτεχνικούς μαθητικούς αγώνες όπου απέσπασε το δεύτερο
κ. Μ. Μελιγκοπούλου κάλυψε καλλιτεχνικά την τελετή λήξης του βραβείο στην περιφέρεια Θεσσαλονίκης.
Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης. Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον και καλύφθηκε από τα
περισσότερα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα. Στη φωτογραφία, στιγμιότυπο από την εκδήλωση.
Εξάλλου, στις 18 Δεκεμβρίου, η Χορωδία του Δημοτικού και Γυμνασίου έλαβε μέρος με επιτυχία στο 15ο Φεστιβάλ Χριστουγεννιάτικης Μουσικής. Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης στο κινηματοθέατρο “Άνετον”.

... και στην τελετή βράβευσης
των καλύτερων αθλητών της Θεσσαλονίκης
H εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο συνεδριακό κέντρο I. Bελλίδης υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης. Kατά τη διάρκειά
της ο Δήμαρχος κ. B. Παπαγεωργόπουλος βράβευσε τους καλύτερους αθλητές της Θεσσαλονίκης για το έτος 2005. H χορωδία
και η ορχήστρα του Γυμνασίου - Λυκείου συμμετείχε με μουσικό
πρόγραμμα στην τελετή έναρξης και τραγούδησε τον Oλυμπιακό
Ύμνο στην τελετή λήξης της εκδήλωσης.
30

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΔιΑλεξη για το λογοτεχνικΟ
Εργο του Α. ΠαπαδιαμΑντη
απΟ το ΣΥμβουλο
ΕκπαΙδευσης κ. Δ. ΚοσμΑ
Μία διαφορετική προσέγγιση της διδακτέας ύλης του μαθήματος

ΔιΑλεξη για την ΥγιεινΗ
ΔιατροφΗ
Η υγιεινή διατροφή και ο ρόλος του μήλου στο καθημερινό δι-

αιτολόγιό μας ήταν το θέμα της διάλεξης που παρακολούθησαν
οι μαθητές του Γυμνασίου στο αμφιθέατρο «Αιμιλία Ρέτσου» του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης οι μαθητές μας ενημερώθηκαν
ακόμη για τα προϊόντα του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ζαγοράς
Πηλίου και κυρίως τα ομώνυμα μήλα και τα ονομαστά φυρίκια.
Στους μαθητές διανεμήθηκε ενημερωτικό έντυπο υλικό, ενώ είχαν
την ευκαιρία να δοκιμάσουν μήλα ποικιλίας Starking Delicious, που
θεωρούνται από τα καλύτερα του κόσμου.

ΕνημΕρωση για τη
διαχεΙριση
των απορριμμΑτων

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ’ Λυκείου πραγματοποιήθηκε
από το Σύμβουλο Εκπαίδευσης κ. Δημήτριο Κοσμά, με τη συμμετοχή των μαθητών της θεωρητικής κατεύθυνσης της Γ’ Λυκείου του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
Αφορμή της διάλεξης αποτέλεσε το έργο του Α. Παπαδιαμάντη
«Όνειρο στο κύμα», που αποτελεί αντικείμενο μελέτης των μαθητών της Γ’ Λυκείου. Όμως η συζήτηση - διάλεξη επεκτάθηκε
στο σύνολο του έργου του μεγάλου έλληνα λογοτέχνη Α. Παπαδιαμάντη.
Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με μία ιδιαίτερη εποικοδομητική συζήτηση μεταξύ του κ. Δ. Κοσμά και των μαθητών της Γ’ Λυκείου,
παρουσία του Λυκειάρχη κ. Θ. Χασιώτη και των φιλολόγων καθηγητών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Χημείας Β’ Λυκείου, μαθητές του

Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης επισκέφθηκαν το χώρο υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στους Ταγαράδες.
Οι μαθητές μας ενημερώθηκαν για τη σημασία της σωστής διαχείρισης των απορριμμάτων, την ανάγκη μείωσης του συνολικού
όγκου τους και τη δυνατότητα επεξεργασίας τους με ανακύκλωση
ή παραγωγή βιοαερίου.

ΕργασΙα για τη βιοποικιλΟτητα απΟ την
περιβαλλοντικΗ ομΑδα του ΓυμνασΙου - ΛυκεΙου
Υπό την επίβλεψη της καθηγήτριας κ. Ε.Μπίζα η περιβαλλοντική

ομάδα του Γυμνασίου – Λυκείου συνέταξε μία σημαντική εργασία
για τη βιοποικιλότητα. Η ραγδαία ρύπανση του περιβάλλοντος, η
μόλυνση των υδάτων και η αλόγιστη χρήση των πρώτων υλών από
τον άνθρωπο οδηγεί σε σοβαρή κρίση τις τροφικές σχέσεις των
ειδών και σε συρρίκνωση της βιοποικιλότητας. Το παραπάνω θέμα
πραγματεύονται στην εργασία τους οι μαθητές της περιβαλλοντικής
ομάδας, που ήδη ανακοίνωσαν τα πρώτα αποτελέσματά της.
31

c
m
y
k

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΚΛΕΙΨΗ ΗΛΙΟΥ
Με αφορμή την πρόσφατη έκλειψη ηλίου, μαθητές του Λυκείου

ενημερώθηκαν για το σπάνιο φυσικό αυτό φαινόμενο από την καθηγήτρια Φυσικής, κ. Εύα Μπόζη. Στη συνέχεια, αφού φόρεσαν ειδικά γυαλιά, παρακολούθησαν το φαινόμενο από το προαύλιο του
σχολείου.
Ανάλογη δραστηριότητα οργανώθηκε και στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ
ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσα-

λονίκης, με τη συνοδεία καθηγητών του σχολείου και στο πλαίσιο
εκπαιδευτικών επισκέψεων, βρέθηκαν πρόσφατα στους χώρους
του τμήματος Γεωλογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης. Εκεί είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν από καθηγητές και μεταπτυχιακούς φοιτητές στο εργαστήριο Παλαιοντολογίας του πανεπιστημίου, να παρακολουθήσουν προβολή
σλάιτς και να ενημερωθούν σχετικά με τη δημιουργία και τη γεωλογική εξέλιξη του πλανήτη και την εξέλιξη της ζωής πάνω στη
Γη. Παράλληλα, επισκέφθηκαν το Μουσείο Απολιθωμάτων, όπου
είχαν τη δυνατότητα να θέσουν ερωτήσεις σχετικές με την ηλικία
και την ταυτότητα των εκθεμάτων.
Επίσης, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν και στις
εγκαταστάσεις του Σεισμολογικού Ινστιτούτου του πανεπιστημίου, όπου τους έγινε επίδειξη των οργάνων, που καταγράφουν τις
σεισμικές δονήσεις.

c
m
y
k

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
SOCRATES - COMENIUS
Ομάδα μαθητών του Γυμνασίου και του Λυκείου του Ελληνικού

Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού εκπαιδευτικού προγράμματος Socrates-Comenius, επισκέφθηκε, κατόπιν
πρόσκλησης, το Πόρτο της Πορτογαλίας και το Targu-Ziu της
Ρουμανίας. Η ομάδα συμμετείχε στο πρόγραμμα, με θέμα τη ζωή
και το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ενώ το κεντρικό θέμα της
εργασίας, το οποίο θα αναδειχθεί στη Reunion της Γαλλίας έχει
τίτλο «Από την Ευρώπη στον Ινδικό Ωκεανό». Στόχος του προγράμματος, στο οποίο συμμετέχουν άλλες έξι ευρωπαϊκές χώρες,
είναι η προαγωγή της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και η εξάλειψη
τη φοβίας και του ρατσισμού. Υπεύθυνη του προγράμματος και
συνοδός καθηγήτρια ήταν η κ. Β. Μαμούκαρη, σε συνεργασία με
την κ. Μ. Γιαγκούδη και την κ. Ρ. Σταματέλου. Στη φωτογραφία,
στιγμιότυπο από την επίσκεψη στη Ρουμανία.

32

ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΣΤΗΝ
ΑΥΣΤΡΙΑ
Προσκεκλημένη

CD ME BYZANTINH &
ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
Ένα CD με βυζαντινή και παραδοσιακή μουσική κυκλοφόρησε

πρόσφατα, με πρωτοβουλία του καθηγητή Θεολογίας και βυζαντινής και παραδοσιακής μουσικής στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κ. Θ. Αθανασιάδη. Στο CD περιέχονται κομμάτια, τα
οποία ερμηνεύει χορωδία μαθητών του Γυμνασίου - Λυκείου, ενώ
παράλληλα τα φωνητικά μέρη των κομματιών συνοδεύουν μουσικά όργανα, όπως κανονάκι, ούτι και κρουστά, τα οποία χειρίζεται
με ιδιαίτερη δεξιοτεχνία ομάδα μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ -ΛΥΚΕΙΟΥ

της Χορωδίας του Μουσικού Σχολείου του
Gratwein στο Granz της Αυστρίας, η χορωδία του Γυμνασίου
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε εκπαιδευτική εκδρομή στη Βιέννη, το Graz και το Gratwein, καθώς
και συναυλία στο κρατικό θέατρο της πόλης του Gratwein. Τα
μέλη της χορωδίας παρουσίασαν μία συλλογή από έργα σύγχρονων Ελλήνων και ξένων συνθετών και απέσπασαν το θερμό
χειροκρότημα του αυστριακού κοινού για τη μουσικότητα, το λαμπερό τους ήχο και τη διαφάνεια των αρμονιών των έργων που
ερμήνευσαν. Μετά το πέρας της συναυλίας, τα μέλη της χορωδίας παρουσίασαν ένα χορευτικό πρόγραμμα, με τον πιο δημοφιλή
ελληνικό χορό, το συρτάκι, ενώ χόρεψαν μαζί με τα παιδιά της
αυστριακής χορωδίας αυστριακούς παραδοσιακούς χορούς.
Τη χορωδία δεξιώθηκε ο Δήμαρχος του Gratwein, ο οποίος
παρακολούθησε τη συναυλία και ενθουσιασμένος προσκάλεσε
τη χορωδία του Ελληνικού Κολλεγίου στο δημαρχείο, όπου έγινε
ερμηνεία σύντομου μουσικού προγράμματος.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ 1o ΔΙΕΘΝΕΣ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΧΟΡΩΔΙΑΚΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΗΣ
Στο 1ο Διεθνές Συμπόσιο Χορωδιακής Μουσικής, που πραγ-

ματοποιήθηκε στην Πάτρα, η διευθύντρια των Χορωδιών του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, κ. Μαρία Μελιγκοπούλου,
παρουσίασε με πολύ μεγάλη επιτυχία, την εισήγησή της για τον
ιδανικό τρόπο λειτουργίας των σχολικών παιδικών χορωδιών,
χρησιμοποιώντας ως μοντέλο το πρόγραμμα διδασκαλίας, που
εφαρμόζεται στις χορωδίες του Ελληνικού Κολλεγίου. Η επιτυχία
της εισήγησης ήταν τόσο μεγάλη που της ζητήθηκε να την επαναλάβει για τους συνέδρους, οι οποίοι δεν την είχαν παρακολουθήσει την πρώτη φορά. Στην εισήγηση, παρουσιάστηκαν, μεταξύ
άλλων, αποσπάσματα από πρόβες και συναυλίες των χορωδιών
του Ελληνικού Κολλεγίου.

33

c
m
y
k

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ
Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΟΥ GRATWEIN ΣΤΗ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Προσκεκλημένη

της χορωδίας του Ελληνικού Κολλεγίου, η
χορωδία του Μουσικού Σχολείου του Gratwein επισκέφθηκε τη
Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά της αυστριακής χορωδίας φιλοξενήθηκαν από τα μέλη της χορωδίας του Ελληνικού Κολλεγίου και
έδωσαν δύο συναυλίες, μία στο θέατρο του Ελληνικού Κολλεγίου
και μία στις Σέρρες, συμμετέχοντας στο 8ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Σερρών. Επίσης, κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στη
Θεσσαλονίκη, τα παιδιά της αυστριακής χορωδίας ξεναγήθηκαν
σε ιστορικά μνημεία της πόλης και πραγματοποίησαν ημερήσια
εκδρομή στη Χαλκιδική, όπου επισκέφθηκαν το σπήλαιο των
Πετραλώνων και έκαναν το γύρο της χερσονήσου της Κασσάνδρας.
Η επίσκεψη της αυστριακής χορωδίας στη Θεσσαλονίκη έγινε
στο πλαίσιο προγραμμάτων πολιτιστικών ανταλλαγών, που πραγματοποιεί εδώ και πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία το Ελληνικό
Κολλέγιο. Η χορωδία του Ελληνικού Κολλεγίου είχε ήδη επισκεφθεί την Αυστρία, δίνοντας δύο συναυλίες στο Gratz και στο
Gratwein.
c
m
y
k

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
Ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
θεατρικής αγωγής «Ιλιάδος Ίχνευσις», που υλοποιείται σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και τελεί υπό την
αιγίδα του ομίλου UNESCO Θεσσαλονίκης. Στόχος του προγράμματος είναι η μύηση των παιδιών στον κόσμο της τέχνης
και συγκεκριμένα του θεάτρου, μέσα από το θεατρικό παιχνίδι.
Στη διάρκεια του προγράμματος παρουσιάστηκαν από ηθοποιούς του Κρατικού Θεάτρου Βόρειας Ελλάδας, σε όλες τις τάξεις
του Γυμνασίου, αποσπάσματα από διάφορα θεατρικά έργα και
ακολούθησε ενημερωτική συζήτηση.

34

ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Οι σημαντικές διακρίσεις των μαθητών μας, σε διεθνείς και πανελλήνιους μαθη-

τικούς διαγωνισμούς, στα μαθηματικά, τη φυσική, τη χημεία, τους ηλεκτρονικούς
υπολογιστές, τη λογοτεχνία, τη ποίηση, τη ζωγραφική, το θέατρο, τη μουσική, το
χορό και τον αθλητισμό, αλλά και η γενικότερη κοινωνική δράση του σχολείου,
αποτελούν το κύριο θέμα των συγχαρητήριων και ευχαριστήριων επιστολών, που
παραλαμβάνει η Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Σημαντικοί πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες, γονείς και φίλοι του σχολείου μας, συγχαίρουν τα μέλη της κοινότητας του
Ελληνικού Κολλεγίου, τη Διεύθυνση, τους μαθητές και τους
διδάσκοντες, για τις πρόσφατες επιτυχίες μας και στηρίζουν
την προσπάθεια για ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις.

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

προς τη Διεύθυνση του
Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΕΣ - ΕΥΧΑΡΙΣΤΗΡΙΕΣ

Μία ιδιαίτερα επιμελημένη ομαδική εργασία των μαθητών της

Α΄ Γυμνασίου, υπό την εποπτεία της φιλολόγου κ. Ιωάννας Καραμανλίδου, με τίτλο «Ήθη και έθιμα της χώρας μας» εκδόθηκε
πρόσφατα από το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Η παραπάνω έκδοση έρχεται να προστεθεί σε μία σειρά ανάλογων δραστηριοτήτων, που έχει να επιδείξει τα τελευταία χρόνια το Γυμνάσιο
– Λύκειο του Ελληνικού Κολλεγίου και που εκτίθεται στη φετινή
Έκθεση Βιβλίου, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης.
Η εκδοτική δραστηριότητα των καθηγητών του Γυμνασίου – Λυκείου είναι έντονη και σκοπό

ΟΜΙΛΟΣ UNESCO ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
Σεμινάρια Επιμόρφωσης Νηπιαγωγών και Δασκάλων
Η

Ελληνική Εταιρεία Παιδαγωγικών Ερευνών και Μελέτης της
προσχολικής Αγωγής, «ΕΛ.Ε.Π.Ε.Μ.Π.Α» οργανώνει τον 3ο κύκλο
σεμιναρίων, προκειμένου να ενημερώσει Δασκάλους και Νηπιαγωγούς για τις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας στη βάση των
νέων διδακτικών βιβλίων.

Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου, 22 – 25 Ιουνίου, υπό την αιγίδα του Ομίλου
UNESCO Θεσσαλονίκης και την υποστήριξη του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης.
35

c
m
y
k

Το

ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Η επιτυχία εν…τάξη!

c
m
y
k

Π
ολύπλευρη παιδεία και όχι στείρα παροχή
γνώσεων. Αυτός είναι ο βασικός στόχος ενός
σύγχρονου σχολείου, το οποίο θέλει τους
μαθητές του αυριανούς ενεργούς πολίτες μιας
εργώδους κοινωνίας. Αυτός είναι και ο σκοπός
της Διεύθυνσης του Δημοτικού του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ο οποίος υλοποιείται με τη συμμετοχή των μαθητών μας σε ένα
πλήθος εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Άλλωστε, οι επιτυχίες μας στους διαγωνισμούς φυσικής, μαθηματικών, στις εξετάσεις για τα πτυχία
γλωσσομάθειας και σε τόσες άλλες δραστηριότητες, πιστοποιούν την ορθότητα της επιλογής και αναδεικνύουν το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης ως το μεγαλύτερο εκπαιδευτικό οργανισμό της Βορείου Ελλάδος.

36

c
m
y
k

Το Δημοτικό Σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, με το άρτιο εκπαιδευτικό του προσωπικό ενισχύει την
πολύπλευρη πνευματική και σωματική ανάπτυξη των μαθητών
μέσα στο πλαίσιο που ορίζει ο ευρύτερος σκοπός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Tαυτόχρονα βοηθά τους μαθητές να
διευρύνουν και να αναδιατάσσουν τις σχέσεις της δημιουργικής τους δραστηριότητας με τα πράγματα, τις καταστάσεις και
τα φαινόμενα που μελετούν. Με τις εκπαιδευτικές μεθόδους
και τα πρότυπα διδασκαλίας που χρησιμοποιούν βελτιώνουν
τη σωματική και ψυχική τους υγεία, καλλιεργούν τις κινητικές
τους ικανότητες και παράλληλα εξοικειώνουν τους μαθητές
βαθμιαία με τις ηθικές και ανθρωπιστικές αξίες.
Σήμερα, το Ελληνικό Κολλέγιο βρίσκεται στην κορυφή της Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, επιδεικνύοντας άμεσα και συγκρίσιμα αποτελέσματα. Oι διακρίσεις των μαθητών στους πανελλήνιους αγώνες
της Μαθηματικής Εταιρείας και της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών,
οι βραβεύσεις στους πανελλήνιους διαγωνισμούς ποίησης και
ζωγραφικής, και οι νίκες στα πανελλήνια πρωταθλήματα σκάκι
και κολύμβησης, αποτελούν ένα δείγμα της εργώδους και ιδιαίτερα αποτελεσματικής προσπάθειας που γίνεται στο σχολείο
μας.
Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις του Δημοτικού του Ελληνικού
Κολλεγίου οι μαθητές διδάσκονται τις πρώτες εφαρμογές των
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών σε σύγχρονα εργαστήρια πληροφορικής, καλλιεργείται και διδάσκεται το Πνεύμα της Ολυμπια-

κής Παιδείας, ενώ παράλληλα ακολουθείται μια πρωτοποριακή
μέθοδος προετοιμασίας των παιδιών για την επόμενη μέρα.
Τέλος, τηρείται άψογη συνεργασία με τους γονείς των μαθητών,
αφού ενημερώνονται υποχρεωτικά κάθε 20ήμερο.
Παράλληλα ένα επιτελείο ειδικευμένου διδακτικού προσωπικού (θεατρολόγος, παιδοψυχολόγος, παιδαγωγοί μουσικής
και καλλιτεχνικών, γυμναστές κάθε ειδικότητας, κ.ά.) εμπλουτίζει
τον παιδαγωγικό ρόλο του Δημοτικού σχολείου και προάγει την
έφεση των μαθητών μας στη μουσική, το χορό, το θέατρο, τη
ζωγραφική και τον αθλητισμό, με αποτέλεσμα οι αντίστοιχες
πολιτιστικές εκδηλώσεις τους και οι συμμετοχές τους σε πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς να σημειώνουν πάντα εξαιρετική επιτυχία. Επίσης, οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου
παρακολουθούν ένα πολύπλευρο και σημαντικό πρόγραμμα
περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, το οποίο ξεκινά από το Νηπιαγωγείο και τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού και ολοκληρώνεται
με συνθετικές εργασίες και επισκέψεις σε χώρους επιβαρημένους ή αντίθετα που προβάλλουν τη σημασία της οικολογικής
ισορροπίας, στις τελευταίες τάξεις τουΛυκείου.
Με συνεχή προσπάθεια να δημιουργήσει ένα ευχάριστο και
δημιουργικό σχολικό περιβάλλον, με αγάπη και φροντίδα για το
παιδί, το Ελληνικό Κολλέγιο προσβλέπει στον αυριανό ενεργό,
σκεπτόμενο και καταξιωμένο πολίτη και γι’ αυτό βρίσκεται δίκαια
στην κορυφή της ιδιωτικής εκπαίδευσης στη Βόρεια Ελλάδα.
37

ΤΑ ΝΕΑ

TOY

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Στο πλαίσιο του προγράμματος της Oλυμπιακής Παιδείας, που

εφαρμόζεται στο Eλληνικό Kολλέγιο Θεσσαλονίκης, οι μαθητές του Δημοτικού επσκέφθηκαν το Aλεξάνδρειο Mέλαθρο
και παρακολούθησαν αγώνες που διεξήχθησαν μεταξύ διεθνών
αθλητών και αθλητριών, στο διεθνές τουρνουά Mπάντμιντον
“HELLEXPO GRAND PRIX”. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία
να συζητήσουν με καταξιωμένους αθλητές και παράγοντες του
αθλήματος. Στη φωτογραφία, μαθητές της Ε’ Δημοτικού στο
Αλεξάνδρειο Μέλαθρο.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΡΩΤΕΣ ΤΑΞΕΙΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Επιδεικνύοντας ιδιαίτερο ενθουσιασμό και διάθεση, οι μαθητές

του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης υλοποιούν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Κυκλοφοριακής Αγωγής.
Στην πρώτη φάση του προγράμματος πραγματοποιήθηκε διάλογος στην τάξη, κατά τον οποίο η δασκάλα διατύπωσε ανοικτές
ερωτήσεις, καθοδήγησε τη συζήτηση και ταυτόχρονα διερεύνησε τις γνώσεις, τις ιδέες και τις απόψεις των παιδιών σχετικά με
το θέμα.
Στην επόμενη φάση, γίνεται επεξεργασία του θέματος με φύλλα
εργασίας και εποπτικό υλικό, σύμφωνα με τις παρακάτω ενότητες:
• Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια, Κώδικας Οδικής
Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.).
• Η συμπεριφορά μέσα στο αυτοκίνητο.
• Προβλέπω τους κινδύνους στο δρόμο.
• Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια όταν είμαι πεζός.
• Μέσα μαζικής μεταφοράς και κυκλοφοριακή αγωγή.
• Το ποδήλατο.
Eπίσης, οι μαθητές που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα επισκεφθούν το Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής του Δήμου Θεσσαλονίκης, όπου θα λάβουν μέρος στο βιωματικό πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, που διοργανώνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε
συνεργασία με την Τροχαία Θεσσαλονίκης.
Στην τελική φάση, οι μαθητές, με δημιουργικές εργασίες, ζωγραφική και άλλες δραστηριότητες θα εκφράσουν τις εντυπώσεις
τους και θα αποτυπώσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά τη
διάρκεια της υλοποίησης του προγράμματος.

c
m
y
k

38

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ
H μέρα είναι ηλιόλουστη και βρήκαμε την ευκαιρία να παίξουμε
διασκεδαστικά παιχνίδια στο προαύλιο του Δημοτικού σχολείου
μας!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ
στο ΠλανητΑριο
Ηταν μία ανεπανάληπτη εμπειρία! Οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης

του Δημοτικού επισκέφθηκαν το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και
παρακολούθησαν στη μεγαλύτερη επίπεδη οθόνη της Ν.Α. Ευρώπης την ταινία «Αδρεναλίνη», ένα ντοκιμαντέρ με μοναδικές κινηματογραφικές λήψεις.
Το εκπαιδευτικό ταξίδι στο Πλανητάριο ολοκληρώθηκε στους προσομοιωτές του Κέντρου, όπου προβλήθηκαν οι ταινίες «Η μηχανή
του χρόνου» και «Στο μαγικό χαλί».

Στο πλαίσιο του μαθήματος “Εμείς κι ο κόσμος”, οι μαθητές της

Β’ τάξης του Δημοτικού, με τη χρήση του κατάλληλου εποπτικού
υλικού, ενημερώθηκαν για τον κύκλο του νερού, συζήτησαν για την
ανάγκη προστασίας των υδάτινων πόρων και με εκπαιδευτικά παιχνίδια χρησιμοποίησαν τις γνώσεις που άντλησαν από την παράδοση
του μαθήματος.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΑμπΕλι, σταφΥλι, κρασΙ

c
m
y
k

Ένα ενδιαφέρον εκπαιδευτικό πρόγραμμα
για τους μαθητές της Ε΄Δημοτικού
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Αμπέλι, σταφύλι, κρασί» υλοποι-

είται στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης από τους μαθητές της Ε’
Δημοτικού. Στην πρώτη φάση του προγράμματος οι μαθητές
μελέτησαν βιβλία σχετικά με το θέμα, καθώς και το βιβλίο της
συγγραφέως κ. Ά. Φωτοπούλου με τίτλο «Παιδιά, πάμε στο χωριό μου για τρύγο».
Στη δεύτερη φάση επισκέφθηκαν το Βαφοπούλειο Πνευματικό
Κέντρο, όπου η συγγραφέας κ. Φωτοπούλου παρουσίασε το βιβλίο της, με προβολή slides, εποπτικό υλικό και λεπτομερή αναφορά στην παρασκευή του κρασιού. Ακολούθησε συζήτηση με
τη συγγραφέα και σχολιασμός του περιεχομένου του βιβλίου της.
Στην τελική φάση, οι μαθητές θα καταγράψουν τις εντυπώσεις
τους σε εργασίες και θα ακολουθήσει ενημερωτική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων και εντυπώσεων για το σταφύλι, τον τρύγο,
το κρασί και τα άλλα προϊόντα του.

ΣΚΥΤΑΛΟΔΡΟΜΙΑ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ
Η

Φιλαναγνωσία αποτελεί βασικό στόχο στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Δημοτικού. Οι μαθητές, από τις πρώτες τάξεις μαθαίνουν
ανάγνωση, με σωστή άρθρωση και τονισμό, ενώ παράλληλα προσεγγίζουν λογοτεχνικά κείμενα προσιτά και ενδιαφέροντα. Παράλληλα,
συμμετέχουν σε ένα διευρυμένο πρόγραμμα ανταλλαγής λογοτεχνικών βιβλίων, δηλαδή μία σκυταλοδρομία ανάγνωσης. Η μελέτη ενός
βιβλίου συνεχίζεται και μετά την ολοκλήρωση της ανάγνωσής του. Οι
μαθητές καλούνται να αποτυπώσουν σύντομα

τις εντυπώσεις τους από το βιβλίο, να γράψουν μία μικρή περίληψη
και να ζωγραφίσουν μία χαρακτηριστική εικόνα της ιστορίας που διάβασαν.
Με αυτό τον τρόπο μαθαίνουν να μελετούν, απομονώνοντας τα σημαντικότερα και τα πιο χρήσιμα σημεία του βιβλίου και γενικά αγαπούν το
διάβασμα και τα λογοτεχνικά βιβλία. To εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα
ολοκληρώνεται με επισκέψεις συγγραφέων παιδικών βιβλίων στο χώρο
του Δημοτικού Σχολείου.
39

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ο εορτασμοσ τησ 28ης
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με εθνική υπερηφάνεια και συγκίνηση πραγματοποιήθηκε και

ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑ ΣΤΟΝ
ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ
Στο πλαίσιο του προγράμματος πολιτιστικής εκπαίδευσης, μα-

θητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
πραγματοποίησαν προσκύνημα σε έναν από τους σημαντικότερους και ιστορικότερους ναούς της πόλης μας, στον ιερό ναό
του πολιούχου Αγίου Δημητρίου.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, με κατάνυξη και σεβασμό, θαύμασαν τον εσωτερικό διάκοσμο του ναού, επισκέφθηκαν τις κατακόμβες και τον τάφο του Αγίου και ενημερώθηκαν για το βίο
του Αγίου Δημητρίου και την ιστορική πορεία του ναού.

c
m
y
k

επισκεψη στο πολεμικο
μουσειο θεσσαλονικησ
Οι μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων για το έπος του 1940
επισκέφθηκαν την έκθεση που παρουσιάζεται από τα τέλη Οκτωβρίου, στο Πολεμικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την ξενάγηση στους
χώρους του Μουσείου. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η αίθουσα
που είναι αφιερωμένη στην τραγουδίστρια της νίκης, Σοφία Βέμπο,
η αντίστοιχη αίθουσα της πολεμικής αεροπορίας και αυτή που φιλοξενεί τα εκπληκτικά εκθέματα από τον πόλεμο του ‘40.
40

φέτος στο σχολείο μας ο εορτασμός της εθνικής επετείου της
28ης Οκτωβρίου.
Οι μαθητές του Δημοτικού, ντυμένοι με τα εθνικά μας χρώματα
τίμησαν τους ήρωες του ’40 με ποιήματα και τραγούδια για την
πατρίδα. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου, καταγράφηκε από τον τηλεοπτικό σταθμό TV100.
Η εκδήλωση πλαισιώθηκε με τη μαθητική παρέλαση στον αυλόγυρο του σχολείου, που γέμισε με γαλανόλευκες σημαίες και ενθουσιώδεις μαθητές.

Το Φθινόπωρο είναι η εποχή κατά την οποία υλοποιείται μία

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΜΕ ΤΗΝ
ΤΑΙΝΙΑ "ΟΛΙΒΕΡ ΤΟΥΙΣΤ"
Οι

περιπέτειες του Όλιβερ Τουϊστ συγκινούν ακόμη μικρούς
και μεγάλους. Με αφορμή το γνωστό λογοτεχνικό έργο, μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου παρακολούθησαν
την ομώνυμη ταινία και διασκέδασαν με τα κατορθώματα του
μικρού ήρωα.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

από τις σημαντικότερες μεταναστεύσεις στο ζωικό βασίλειο, καθώς τα μεταναστευτικά πουλιά ταξιδεύουν μαζικά σε νοτιότερες
και πιο θερμές περιοχές. Με αφορμή αυτό το θέμα και λίγο πριν
μας αποχαιρετήσει το Φθινόπωρο, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού
παρακολούθησαν την εκπαιδευτική ταινία «Ταξιδιάρικα πουλιά».
Η προβολή έγινε στο κινηματοθέατρο Ολύμπιον και συνέπεσε
με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Θεσσαλονίκης.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΤΕΧΝΗ
ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

«Ο ΠΛΟΥΤΟΣ» ΤΟΥ
ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗ
ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

c
m
y
k

Το έργο «Ο Πλούτος» του Αριστοφάνη, σε διασκευή της Σο-

φίας Ζαραμπούκα, ανέβασε φέτος η θεατρική ομάδα του Δημοτικού σχολείου μας. «Ο Πλούτος» επιλέχθηκε, τόσο για τη
διαχρονικότητά του, όσο και για τις δυνατότητες πολύμορφης
θεατρικής έκφρασης που προσφέρει στους μαθητές.
Το έργο παρουσιάστηκε στις «Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2006», που διοργάνωσαν οι Φίλοι του Ιδρύματος Μελίνα
Μερκούρη, σε συνεργασία με την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
και το Υπουργείο Πολιτισμού και οι μαθητές απέσπασαν θερμά
χειροκροτήματα από το κοινό που τους παρακολούθησε.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής οι μαθητές του Δημοτικού

παρακολούθησαν τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις:
• «Σταχτοπούτα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, στο θέατρο Εγνατία
• «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά» της Στέλλας Μιχαηλίδη, από την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, στο θέατρο Αμαλία.
41

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΘΕΜΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΤΗΝ Α’
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
«Το περιβάλλον κι εγώ… Μαθαίνω να κρυφομιλώ την τριαντα-

φυλλένια γλώσσα…» ήταν ο τίτλος του προγράμματος περιβαλλοντικής αγωγής, με το οποίο ασχολήθηκαν οι μαθητές και οι
μαθήτριες της Α΄ Δημοτικού.
Τα επιμέρους θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές κατά τη
διάρκεια του προγράμματος ήταν το νερό, ο αέρας, η γη, τα ζώα,
τα φυτά και η ανακύκλωση. Μέσα από έντυπο υλικό, εργασίες και
παιδαγωγικά παιχνίδια, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με το περιβάλλον και διαπίστωσαν την αξία των στοιχείων που θεωρούμε
δεδομένα, χωρίς να είναι, αποκτώντας έτσι περιβαλλοντική συνείδηση.
Η βιωματική προσέγγιση του θέματος ολοκληρώθηκε με τις επισκέψεις στο Φράγμα της Θέρμης και την Ανθοκομική Έκθεση.

ΣΤΟ ΦΡΑΓΜΑ ΤΗΣ ΘΕΡΜΗΣ
«Πριν λίγες μέρες πήγαμε στο εκδρομή στο φράγμα της Θέρ-

μης. Εκεί κάναμε βόλτα με την κυρία μας και μας εξήγησε για τα
λουλούδια που μεγαλώνουν με τη φροντίδα των ανθρώπων και
για τα ζωάκια που ζουν στη λίμνη. Ύστερα, παίξαμε στην παιδική
χαρά, φάγαμε και διασκεδάσαμε με τους φίλους μας. Τι ωραία
που περάσαμε! Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτή την εκδρομή!».
Χρήστος Καραδημητρίου, Α4

c
m
y
k

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ
ΑΝΘΟΕΚΘΕΣΗ
«Στην περιβαλλοντική αγωγή μιλήσαμε για τα φυτά. Έμαθα ότι τα
φυτά ζουν στο «πάνω» χώμα, γιατί εκεί υπάρχουν τα απαραίτητα
συστατικά για να μεγαλώσουν. Έμαθα ακόμη ότι τα φυτά για να
ζήσουν χρειάζονται φως, νερό και χώμα. Στην ανθοκομική έκθεση είδαμε και μυρίσαμε από κοντά πολλά λουλούδια. Μερικά από
αυτά τα ήξερα και άλλα όχι. Ήταν πολύ όμορφα!».
Κρύστη Σινιόσογλου, Α1

ΤΟ ΔΑΣΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΑΣ
ΖΩΗΣ

στόχο τη συνειδητοποίηση της προσφοράς του δάσους
και των κινδύνων που το απειλούν, οι μαθητές της Β’ Δημοτικού
ασχολήθηκαν με το θέμα «Κοντά στη φύση – Το δάσος». Οι
επιμέρους ενότητες που εξετάστηκαν ήταν η προστασία του δάσους, τα ζώα και τα φυτά του, μύθοι και δοξασίες. Παράλληλα,
έγινε σύνδεση του θέματος με περιβαλλοντικά προβλήματα που
αντιμετωπίζει ο πλανήτης μας, όπως το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η σειρά των δραστηριοτήτων ολοκληρώθηκε με συζήτηση
και πειράματα σε σχέση με το νερό και το δάσος, στο εργαστήριο Χημείας του Γυμνασίου – Λυκείου.
42

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ
ΖΩΗ ΜΑΣ
Στις 22 Μαρτίου, Παγκόσμια Ημέρα για το νερό, οι μαθητές και οι

ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ
Oι μαθητές των πρώτων τάξεων του Δημοτικού, ολοκληρώνοντας

το πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής, επισκέφθηκαν το πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής του Δήμου Πανοράματος και συμμετείχαν σε
βιωματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ενημερώθηκαν για τους κανόνες κυκλοφορίας των πεζών και των τροχοφόρων, για τα σήματα
κυκλοφορίας και το ρόλο του σχήματός τους, καθώς και για τους
κινδύνους που εγκυμονεί η επικίνδυνη οδήγηση και η έλλειψη ασφαλιστικών μέτρων, όπως η μη χρήση της ζώνης ασφαλείας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

μαθήτριες της Β΄Δημοτικού παρακολούθησαν ένα υπέροχο θεατρικό δρώμενο για τη σημασία του νερού στη ζωή μας. Η εκδήλωση
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, από την Ε.Υ.Α.Θ., με στόχο την ευαισθητοποίηση και την
ενημέρωση των μαθητών.
Σκοπός της εκδήλωσης ήταν να επισημανθούν και να χαραχθούν
στη συνείδηση των παιδιών, οι γνωστές και οι άγνωστες πτυχές
της αξίας του νερού, να παρουσιαστούν οι τρόποι για να περιοριστεί η σπατάλη του, καθώς και η σημασία της προστασίας του
υδροφόρου ορίζοντα και κατ’επέκταση ολόκληρου του πλανήτη.
Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ζωγραφίσουν σε τεράστια κομμάτια χαρτονι και να καταθέσουν το μήνυμά τους, στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Ημέρας Νερού.

c
m
y
k

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ
ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
H Χορωδία του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονί-

κης υποστήριξε, με μία ξεχωριστή παρουσίαση, την τελετή έναρξης
των εκδηλώσεων «Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2006».
Επίσης, κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, έλαβε μέρος στις
παρακάτω πολιτιστικές εκδηλώσεις:
• 20ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης
• Τελετή λήξης Φεστιβάλ Κινηματογράφου
• 15ο Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβάλ Δήμου
Θεσσαλονίκης
• Συμμετοχή στο 8ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Σερρών
• Συναυλία Φιλίας με τη χορωδία του μουσικού σχολείου Gratwein της Αυστρίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΜΕ
ΘΕΑΤΡΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
Στο πλαίσιο της θεατρικής αγωγής οι μαθητές του Δημοτικού παρακολούθησαν τις παρακάτω θεατρικές παραστάσεις:
• «Σταχτοπούτα» της Κάρμεν Ρουγγέρη, στο θέατρο Εγνατία
• «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά» της Στέλλας Μιχαηλίδη, από την Πειραματική Σκηνή της Τέχνης, στο θέατρο Αμαλία.

43

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
Συλλέξαμε φωτογραφίες από

την παλιά Θεσσαλονίκη, που
μαρτυρούν την ιστορία της και
μιλήσαμε για τα μνημεία της
πόλης μας.

Ήρθαν οι Απόκριες!
Φορέσαμε τις στολές μας,
βάλαμε τις μάσκες και στρώσαμε
το Σαρακοστιανό τραπέζι!


Είμαστε έτοιμοι
να πετάξουμε τον πολύχρωμο χαρταετό μας
στο προαύλιο του σχολείου.

c
m
y
k

Διασκεδάσαμε όλοι μαζί, στο Αποκριάτικο
Πάρτυ του Σχολείου μας.

Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, οι μαθητές

υλοποίησαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Η μεγαλοπρέπεια του Μινωικού Πολιτισμού»
και γέμισαν τα ταμπλό της τάξης με τις υπέροχες
εργασίες τους.

44

τάξη μας χελιδόνια! Χελιδόνια
που φτιάξαμε με κλωστή,
κλαδάκια, χαρτόνι και πολύ
μεράκι.

μαζί το βιβλίο «Ο μικρός Μπουρλοτιέρης» και
καταγράψαμε τις εντυπώσεις μας.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Στο πλαίσιο της φιλαναγνωσίας, διαβάσαμε όλοι

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Ήρθε η Άνοιξη και γέμισε η

Με αφορμή τη εθνική εορτή
της 25ης Μαρτίου επισκεφθήκαμε
το Πολεμικό Μουσείο...

c
m
y
k

....και στο σχολείο συμμετείχαμε στη
γιορτή με ποιήματα, τραγούδια και
θεατρικά δρώμενα.

Στη καλλιτεχνική γωνιά οι μαθητές

αφήνουν ελεύθερη τη φαντασία τους να
δημιουργήσει μικρά έργα τέχνης.
Αποτέλεσμα, η εξαιρετική έκθεση έργων
τέχνης, που παρουσιάσαμε λίγο πριν τη
λήξη της σχολικής χρονιάς.

45

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΤΑ ΝΕΑ

ΚαλαθοσφαΙριση

Αφομοίωση βασικών δεξιοτήτων
του αθλήματος
Στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου, οι μαθητές της Α’ και

ΧειροσφαΙριση (χΑντμπολ)

Α θλ ητ ικές δραστ ηρ ιότ ητ ες στο Δημο τικό

c
m
y
k

TOY

46

Φυτώριο μεγάλων διακρίσεων
Οι μαθητές από τη Γ’ μέχρι τη Στ’ τάξη του Δημοτικού, συμ-

μετέχουν στις αθλητικές δραστηριότητες του τμήματος χάντμπολ για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και εκπαιδεύονται στις
βασικές τεχνικοτακτικές δεξιότητες του αθλήματος.
Η αξιοποίηση των γηπεδικών εγκαταστάσεων του Ελληνικού
Κολλεγίου, όπως το κλειστό γυμναστήριο και οι ειδικά διαμορφωμένες αίθουσες ενδυνάμωσης και προβολών, επιτρέπει την
απρόσκοπτη και σε βάθος χρόνου εκπαίδευση των μαθητών.
Σκοπός μας είναι οι ομάδες χάντμπολ αγοριών και κοριτσιών του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, που επί σειρά ετών
κατακτούν τα πανελλήνια σχολικά πρωταθλήματα να στελεχώνονται από μαθητές του σχολείου μας, οι οποίοι έμαθαν τα
βασικά στοιχεία του αθλήματος στο Δημοτικό του Ελληνικού
Κολλεγίου.
Για πρώτη φορά φέτος το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε καθημερινή βάση και δεκάδες μαθητές και μαθήτριες μαθαίνουν τα
μυστικά του αθλήματος, ενώ παράλληλα βελτιώνουν τη φυσική
κατάστασή τους.
Η διδασκαλία των κανονισμών, η παρακολούθηση σημαντικών
αγώνων και ειδικότερα της εθνικής ομάδας, καθώς και η γνωριμία με τους κορυφαίους έλληνες αθλητές, εμποτίζουν στα παιδιά
την απαιτούμενη αθλητική παιδεία, ώστε σύντομα να πρωταγωνιστήσουν, εκτός από το στίβο της γνώσης και στους αγωνιστικούς χώρους.

Β’ τάξης συνδυάζουν τη χαρά του παιχνιδιού με την εκμάθηση
των βασικών στοιχείων της καλαθοσφαίρισης. Το εκπαιδευτικό
πρόγραμμα που εφαρμόζεται είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες της ηλικίας και αξιοποιεί τόσο τα κινητικά παιχνίδια, όσο
και τις ανάλογες μεθοδολογικές κατευθύνσεις, ώστε οι μαθητές
μας να αφομοιώνουν τις βασικότερες κινητικές δεξιότητες του
αθλήματος.
Ο χειρισμός της μπάλας, η λήψη των βασικών στάσεων στην
άμυνα και την επίθεση, το βασικό σουτ και τα είδη της πάσας, οι
προσποιήσεις και το ελεύθερο τρέξιμο στο γήπεδο αποτελούν
το περιεχόμενο της τεχνικής εκπαίδευσης. H διδασκαλία των
βασικών κανόνων του παιχνιδιού έχει επίσης σημαντική θέση,
αφού μόνο μέσα από την κατανόηση του κανονισμού και την
εκπαίδευση μπορεί να ολοκληρωθεί ο σωστός αθλητής αλλά και
φίλαθλος.
Τέλος, το πρόγραμμα εκπαίδευσης, εκτός από τις εμπειρίες που
προσφέρει στον τομέα της κινητικής αγωγής, επιδιώκει και την
υποστήριξη της ορθής σωματικής ανάπτυξης των παιδιών, αφού
περιλαμβάνει ταυτόχρονα και σειρά ασκήσεων ορθοσωμίας (ορθής στάσης του σώματος και ενδυνάμωση).

ΡυθμικΗ ΓυμναστικΗ
Στο μάθημα της ρυθμικής γυμναστικής οι μαθήτριες εξοικειώνο-

νται και μαθαίνουν να χορεύουν με τα όργανα της ρυθμικής γυμναστικής. Διδάσκονται τις θέσεις σώματος καθώς και τις λαβές
σε κορδέλα, μπάλα και στεφάνι, εκτελώντας ασκήσεις σε διάφορα
επίπεδα και κατευθύνσεις.
Ακόμη, με χοροκίνηση δημιουργούν ομαδικά και ατομικά προγράμματα, αναδεικνύοντας την εκφραστικότητά τους, τη δημιουργική τους φαντασία και τονώνοντας την αυτοπεποίθησή τους.

Club τενισ
Το τένις είναι ένα από τα αθλήματα, που οι μαθητές του Ελληνικού

Κολλεγίου, μπορούν να διδαχθούν από τις πρώτες τάξεις του Δημοτικού. Σε όλους τους μαθητές δίνεται η δυνατότητα να εξελιχθούν
αγωνιστικά και να πάρουν μέρος στα σχολικά και πανελλήνια πρωταθλήματα τένις.
Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι το συγκεκριμένο άθλημα συμβάλλει
τόσο στη σωματική ανάπτυξη των παιδιών όσο και στη δόμηση μιας
άρτιας συμπεριφοράς.

Α θ λ η τ ι κ έ ς δ ρ α στηριότητες στο Δ ημοτικό
Club ΜπαλΕτου
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Στο club του μπαλέτου, οι μαθήτριες πραγματεύονται όλες τις βα-

Club βολεϊ
Και φέτος λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία το club βόλεϊ, απασχολώντας παιδιά της Γ’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξης του Δημοτικού σχολείου.
Το θεαματικό αυτό άθλημα κέρδισε πολλούς μαθητές γιατί εκτός
από σωματική εκγύμναση, καλλιεργείται στους μαθητές η ευγενής
άμιλλα, η αποφασιστικότητα, η πρωτοβουλία, η αύξηση της αυτοπεποίθησης και κυρίως το ομαδικό πνεύμα και η συνεργασία.
Οι μαθητές μετά την τεχνική εκμάθηση καλούνται να δείξουν τις ικανότητές τους μέσα από τεστ δεξιότητας στην τεχνική του αθλήματος. Στη συνέχεια, διοργανώνονται τα χειμερινά, εαρινά και θερινά
πρωταθλήματα στα δύο γήπεδα του Ελληνικού Κολλεγίου.

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

σικές αρχές του χορού και προχωρούν σταδιακά από την αδρή,
σχηματική του μορφή, μέχρι τον εκφραστικό χορό.
Το μάθημα δεν ξεδιπλώνεται ευθύς εξαρχής στο σύνολό του,
αλλά αναπτύσσεται μέσα από ασκήσεις. Τα παιδιά στην αρχή
κάνουν ασκήσεις στη μπάρα και στο κέντρο χωρίς παραλλαγές.
Έπειτα όμως, προχωρούν σε απλούς συνδυασμούς και μελετώνται οι βασικές στάσεις, τα άλματα και οι στροφές. Η πολυπλοκότητα εισάγεται με συνδυασμούς κινήσεων στις οποίες προσθέτουμε και κινήσεις των χεριών.
Τα παιδιά μαθαίνουν να εκφράζονται μέσα από τον ελεύθερο χορό.
Αποκτούν ρυθμό και πλαστικότητα στις κινήσεις τους. Παράλληλα,
διδάσκονται και βασικές ασκήσεις ενόργανης, όπου με παιγνιώδη
μορφή, τα παιδιά ανακαλύπτουν τις δυνατότητές τους.

Club ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ

c
m
y
k

Οι μαθητές του Δημοτικού του Ελληνικού Κολλεγίου έχουν τη δυ-

νατότητα να παρακολουθήσουν ένα διευρυμένο πρόγραμμα εκμάθησης κολύμβησης, καθόλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Το
πρόγραμμα πραγματοποιείται με την επίβλεψη μιας πολυάριθμης
ομάδας καθηγητών φυσικής αγωγής, με ειδίκευση στην κολύμβηση,
στο κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης.
Οι μαθητές χωρίζονται σε διαφορετικά επίπεδα, ανάλογα με την
κατάρτισή τους και μαθαίνουν κολύμβηση, βελτιώνουν τη φυσική
τους κατάσταση και θωρακίζουν την άμυνα του οργανισμού τους.
Το πρόγραμμα ξεκινά από τα πρώτα στάδια και οι μαθητές που διακρίνονται έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στις κολυμβητικές
ημερίδες του Ε.Α.Τ.Ε.Κ.

Club ποδοσφαιρου
Το ποδόσφαιρο χωρίς αμφιβολία είναι το δημοφιλέστερο άθλημα

τόσο στα παιδιά του Δημοτικού σχολείου, όσο και στον υπόλοιπο
κόσμο.
Από πολύ νωρίς οι λιλιπούτειοι αθλητές του Ελληνικού Κολλεγίου
ακολουθούν τα ειδικά προγράμματα προπονήσεων και μυούνται
στα «μυστικά» του ποδοσφαίρου. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν, που
οι ομάδες ποδοσφαίρου του σχολείου μας κατακτούν πάντα τις
πρώτες θέσεις στα σχολικά πρωταθλήματα.
Εκτός από την αγωνιστική κατάρτιση των μαθητών, δίνεται και ιδιαίτερη βαρύτητα σε τομείς, όπως τη ψυχολογική προετοιμασία των
αθλητών, το αίσθημα ομαδικότητας, η σωστή νοοτροπία του φιλάθλου και το «ευ αγωνίζεσθαι».

47

ΟΙ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ
ΓΙΟΡΤΕΣ

ΟΙ ΧριστουγεννιΑτικες
ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Ελληνικού Κολλεγίου ξεκί-

νησαν με τη συμμετοχή της Χορωδίας του Γυμνασίου Λυκείου στη
«Γιορτή των αγγέλων» του Δήμου Θεσσαλονίκης. Ακολούθησαν οι
εκδηλώσεις του International Baby College, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία στην
αίθουσα εκδηλώσεων «Αιμιλία Ρέτσου» του Ελληνικού Κολλεγίου.
Παράλληλα οι μικροί μαθητές του International Baby College, αλλά
και οι «μεγάλοι» του Γυμνασίου – Λυκείου έψαλαν τα κάλαντα στον
Διευθυντή κ. Πέτρο Φουντά και τη Διευθύντρια κ. Ιωάννα Φουντά,
ενώ για μια ακόμη χρονιά τηρήθηκε το έθιμο κοπής της βασιλόπιτας στο Nηπιαγωγείο και στην A’ Δημοτικού, μαζί με μαθητές από
το International Baby College. . Τέλος, η Συμφωνική Ορχήστρα και
η Χορωδία του Γυμνασίου – Λυκείου έλαβαν μέρος με επιτυχία σε
γιορταστικά τηλεοπτικά προγράμματα στην TV 100.

c
m
y
k

πνεΥμα ΧριστουγΕννων στις γιορταστικΕς
εκδηλΩσεις των μικρΩν μαθητΩν μας
Χριστουγεννιάτικες μελωδίες, χορός και θεατρικά μονόπρακτα

συνέθεσαν το παζλ των γιορταστικών εκδηλώσεων των μικρών
μαθητών του International Baby College, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού.
Οι μαθητές μας, οι νηπιαγωγοί, δασκάλες τους και οι καθηγήτριες θεάτρου, μουσικής και χορού προετοιμάστηκαν εντατικά για
τις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις τους. Κατά τη διάρκειά τους
οι μικροί μαθητές έπαιξαν και παράλληλα βίωσαν το νόημα των
ημερών, χόρεψαν, τραγούδησαν στα ελληνικά και αγγλικά και

48

υποδύθηκαν με επιτυχία γνωστούς ρόλους. Ιδιαίτερη εντύπωση
προκάλεσε η ικανότητα των παιδιών να συνοδεύσουν ορχηστρικά με ομαδικό πνεύμα και συντονισμό, χριστουγεννιάτικα μουσικά κομμάτια. Παράλληλα, έστειλαν μηνύματα αγάπης και ευτυχίας
σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στους γονείς και φίλους του Ελληνικού Κολλεγίου, οι οποίοι παρακολούθησαν με ενθουσιασμό
και υπερηφάνεια τις εκδηλώσεις.

THE CHRISTMAS SPIRIT

Το χαρμόσυνο μήνυμα της Γέννησης του Θεανθρώπου μετέφεραν

οι μαθητές του Ιnternational Baby College, του Νηπιαγωγείου και
της Α’ Δημοτικού, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Στις φαντασμαγορικές εκδηλώσεις τους, πρωταγωνίστησαν με χάρη και ωριμότητα,
παρουσιάζοντας σε ένα πολυπληθές κοινό, πρωτότυπα σκετς, χορογραφίες και φυσικά τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα.
Έπαιξαν και βίωσαν το νόημα των άγιων χριστουγεννιάτικων ημερών, μέσα από επίκαιρους ρόλους, χόρεψαν και τραγούδησαν, εκφράζοντας μηνύματα αγάπης, ειρήνης και συναδέλφωσης.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ ΕΘΙΜΑ
Με χειροτεχνικές κατασκευές περιμένουμε τον ερχομό του Αγί-

ου Βασίλη και των χριστουγεννιάτικων δώρων. Χρωματιστά χαρτόνια, ψαλίδια και χρυσόσκονες μετέτρεψαν την τάξη μας σ’ ένα
χαρούμενο χριστουγεννιάτικο εργαστήρι.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Με τα κλαδιά του ελάτου
Και με ανοιχτή την αγκαλιά
Πνεύμα αυτό των Χριστουγέννων
Σας γεμίζει με χαρά!

ΤΟΥ

(Το πνευμα των Χριστουγρννων)

Μπροστά στο ημερολόγιο των Χριστουγέννων τα μικρά Junior
ποζάρουν με τις γιορτινές στολές τους, τραγουδώντας τα κάλαντα των Χριστουγέννων.

Οι μελωδιες της Χορωδιας
του Γυμνασιου - Λυκειου
στη «Γιορτη των Αγγελων»
Χιλιάδες θεσσαλονικείς παρακολούθησαν τη «Γιορτή των αγγέ-

Με χαρά και ζωντάνια, τα παιδιά στρώνουν το τραπέζι των Χριστουγέννων με μελομακάρονα και κουραμπιέδες, περιμένοντας
φυσικά τι άλλο, να τα δοκιμάσουν!!!!

λων», τη χριστουγεννιάτικη εκδήλωση, που διοργάνωσε ο Δήμος
Θεσσαλονίκης στην πλατεία Αριστοτέλους με κεντρικό προσκεκλημένο τον Σάκη Ρουβά. Η εκδήλωση ξεκίνησε με χριστουγεννιάτικα τραγούδια από τη Χορωδία του Γυμνασίου – Λυκείου,
υπό τη διεύθυνση της κ. Μαρίας Μελιγκοπούλου και άλλες παιδικές χορωδίες της Θεσσαλονίκης.
Στη συνέχεια και λίγο πριν την εμφάνιση του δημοφιλούς τραγουδιστή, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Βασίλης Παπαγεωργόπουλος άναψε τον εορταστικό διάκοσμο της πόλης, εν μέσω
πυροτεχνημάτων, που εκτοξεύονταν μέσα από τη θάλασσα σε
ύψος εκατό μέτρων.
49

c
m
y
k

ΑΝΘΟΡΑΜΑ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΩΝ
ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
Η ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ «ΤΑΞΙΔΙ
ΣΤΗΝ ΠΑΓΩΤΟΧΩΡΑ»
Ήταν μία ιδιαίτερα «δροσερή» εκδήλωση. Η καλοκαιρινή γιορτή

του Νηπιαγωγείου, με τίτλο «Ταξίδι στην Παγωτοχώρα», αποτέλεσε μία απολαυστική περιήγηση στη χώρα του παγωτού. Οι μικροί μαθητές μας, με θεατρικά δρώμενα, τραγούδια και χορούς,
παρουσίασαν με μοναδικό τρόπο ένα φανταστικό ταξίδι και κυριολεκτικά μάγεψαν όσους είχαν την τύχη να παρακολουθήσουν
την εκδήλωση. Άλλωστε το θερμό χειροκρότημα που εισέπραξαν, θεωρείται ξεχωριστή αναγνώριση και ικανοποίησε πολύ περισσότερο και από το πιο … απολαυστικό παγωτό!

c
m
y
k

H ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Ο χορός και το τραγούδι ομορφαίνουν τη ζωή μας!
Ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα, με πολύ χορό, ρυθμό και προαύλιο χώρο του Δημοτικού σχολείου μας.
τραγούδι, παρουσίασαν οι μαθητές του Δημοτικού, στην αποχαιρετιστήρια εκδήλωση, λίγο πριν τη λήξη των μαθημάτων.
Πρωταγωνιστές τα ίδια τα παιδιά, που κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των εκατοντάδων θεατών, οι οποίοι κατέκλυσαν τον

50

Το πρόγραμμα περιελάμβανε χορό από τα club μπαλέτου και
σύγχρονου χορού, παραδοσιακούς χορούς απ΄όλη την Ελλάδα,
τραγούδια από τη χορωδία και μελωδίες που πραγματικά ομορφαίνουν τα ζωή μας. Παιδιά, καλό καλοκαίρι!

βοήθεια της Γαλάζιας Νεράϊδας ζωντανεύει και γίνεται αληθινό
αγόρι.
Μαζί με τον φίλο του τον Κρίκετ μπλέκει συνεχώς σε περιπέτειες
και κάθε φορά που λέει ψέματα μεγαλώνει η μύτη του.
Θα καταφέρει άραγε ο Πινόκιο μετά από τόσα παθήματα και…
μαθήματα να γίνει παιδί;
Η συνέχεια γράφθηκε με μεγάλη επιτυχία επί σκηνής, στην καλοκαιρινή εκδήλωση των μαθητών του International Baby College.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

O Τσεπέτο φτιάχνει μια ξύλινη κούκλα, τον Πινόκιο, που με την

ΤΟΥ

Οι περιπΕτειες του ΠινΟκιο
aπΟ τους μαθητΕς
και τις μαθΗτριες του
International Baby
College

51

c
m
y
k

Το

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

«Απ’όλα τα σχολεία χωρίς υπερβολή, το Νηπιαγωγείο μ’ αρέσει πιο πολύ!»

Έ
χοντας δημιουργήσει ένα πλούσιο
σε ερεθίσματα σχολικό περιβάλλον και
την κατάλληλη παιδευτική ατμόσφαιρα,
στοχεύουμε στην υποβοήθηση των νηπίων, ώστε και να οικοδομούν μόνα τους
τη γνώση και να αναπτύσσουν τις δεξιότητες και τις στάσεις τους. Σκοπός του
Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης είναι να βοηθήσει τα νήπια
να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά. Θεωρούμε
απαραίτητη την ισότιμη ενσωμάτωση της
προσχολικής αγωγής στον ενιαίο σχεδιασμό της εκπαίδευσης δεδομένου ότι αυτή
αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού συστήματος κάθε προηγμένης κοινωνίας.

c
m
y
k

52

Σημαντικοί παράγοντες που επιδρούν στον σχεδιασμό του προγράμματός μας είναι η βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η ανάπτυξη θετικής αυτοαντίληψης, αυτονομίας, κριτικής και δημιουργικής σκέψης, οι κοινωνικές αξίες, τα προϊόντα του πολιτισμού
μας, η ανάγκη να αποκτήσουν τα παιδιά τα απαραίτητα εφόδια,
ώστε να μπορέσουν να ζήσουν δημιουργικά και ευτυχισμένα
στην κοινωνία.

Το διδακτικό προσωπικό του Νηπιαγωγείου αποτελείται από

άριστα εκπαιδευμένες νηπιαγωγούς, που είναι κάτοχοι διπλωμάτων της αγγλικής γλώσσας και εφαρμόζουν πρότυπες μεθόδους δημιουργικής απασχόλησης, ανάπτυξης της ομιλίας,
της κοινωνικότητας και της πρωτοβουλίας των νηπίων καθώς
και της εξοικείωσής τους με την αγγλική γλώσσα. Η διδασκαλία συνοδεύεται από παιδαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες στους κήπους του νηπιαγωγείου, όπου τα νήπια έρχονται
σε επαφή με τη φύση, και το περιβάλλον γενικότερα καθώς
παίζουν στους ειδικά διαμορφωμένους υπαίθριους παιδότοπους, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για την Α’ τάξη του
Δημοτικού.

c
m
y
k

Το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου μας περιλαμβάνει τις
ακόλουθες δραστηριότητες:
•  Γλώσσα (προφορική επικοινωνία, ανάγνωση, γραφή)
•  Παραμύθι - Δανειστική βιβλιοθήκη
•  Προμαθηματικές έννοιες
•  Εκπαιδευτικές επισκέψεις - Προγράμματα μουσειακής
αγωγής
•  Βιωματική εκπαίδευση
•  Φυσικές επιστήμες - Περιβαλλοντική αγωγή
•  Εορτές στο Νηπιαγωγείο
•  Αισθητική αγωγή
•  Αγωγή υγείας
•  Μουσικοκινητική αγωγή
•  Κουκλοθέατρο
•  Θεατρικό παιχνίδι
•  Ξένη γλώσσα (καθημερινά)
•  Εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες
•  Ολυμπιακή παιδεία - Αθλητισμός
•  Συμμετοχές σε πανελλήνιους και διεθνείς μαθητικούς
διαγωνισμούς
53

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

3

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
…και τώρα ώρα για εργασίες….
Φτιάχνουμε σπιτάκια και
μαθαίνουμε τα πρώτα γράμματα.

"Η ΣΠΟΡΑ"
Φυτεύουμε τα δικά μας φυτά και λαχανικά.

Φτιάχνουμε φυσικούς χυμούς

και τρώμε υγιεινές τροφές στο πρωινό μας.

c
m
y
k

Πειραματιζόμαστε με τα χρώματα.

ΜΟΥΣΙΚΗ ΠΡΟΠΑΙΔΕΙΑ
Τα μικρά προνήπια ακούν ήχους δυνατούς και σιγανούς. Διαλέγουν

ένα κρουστό οργανάκι και μαθαίνουν να ξεχωρίζουν το δυνατό από το
σιγανό ήχο παίζοντας με τα κρουστά.

54

Με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς οι μικροί μαθητές του

ΓνωριμΙα
με το παιδικΟ βιβλΙο
Στο πλαίσιο του προγράμματος Φιλαναγνωσίας και Παιδικής Λο-

γοτεχνίας οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου με τη συγγραφέα, παιδαγωγό και βιβλιοθηκονόμο κα Άντα Φωτοπούλου.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση του προγράμματος και στο θεατρικό παιχνίδι. Έπαιξαν, χόρεψαν, τραγούδησαν
και αυτοσχεδίασαν το Μύθο του Αίσωπου «Ο ψεύτης βάτραχος». Στη συνέχεια διάλεξαν και ξεφύλλισαν βιβλία με αγαπημένες ιστορίες από τη Βιβλιοθήκη.
Στο Νηπιαγωγείο τα παιδιά εικονογράφησαν το αγαπημένο τους
βιβλίο.
1. Εικονογραφώ το βιβλίο που αγαπώ.
2. Φτιάχνω ένα διαφορετικό εξώφυλλο.
3. Ζωγραφίζω μία σκηνή του βιβλίου που με εντυπωσίασε και με
άγγιξε.
Τα έργα των παιδιών θα εκτεθούν σε έκθεση ζωγραφικής στο τέλος
της σχολικής χρονιάς.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Νηπιαγωγείου μας επισκέφθηκαν την παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου και συνάντησαν την «Κάτια με
τα παραμύθια» να ζωντανεύει με κούκλες και μάσκες το παραμύθι
«Ο καημός της πριγκίπισσας Ανέτας». Στη συνέχεια ακολούθησε
θεατρικό παιχνίδι και αναπαράσταση του παραμυθιού από τα ίδια τα
παιδιά. Μετά τη θεατρική παρουσίαση οι μαθητές μας ξεναγήθηκαν
στην παιδική βιβλιοθήκη, διάλεξαν και μελέτησαν παιδικά βιβλία.

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

EπIσκεψη στην
παιδικH βιβλιοθHκη
του ΒαφοποYλειου
ΠνευματικοY ΚEντρου

c
m
y
k

ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΩΝ
Α.Π.Θ. “ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΤΟΥ
ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ
ΤΕΛΛΟΓΛΕΙΟ”
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. διοργάνωσε έκθεση με

τίτλο: «Επαγγέλματα του χθες και του σήμερα στο Τελλόγλειο».
Ήταν μία ιδιαίτερα πρωτότυπη έκθεση με έργα ζωγραφικής και
χαρακτικής, έξι μεγάλα έργα του Θεόφιλου, μεγάλο αριθμό φωτογραφιών, αντικείμενα, προβολές έργων από την ευρωπαϊκή τέχνη και σκηνές από τον παλιό, ελληνικό κινηματογράφο, με αναφορές στα επαγγέλματα.
Με αφορμή τα ερεθίσματα από την έκθεση, έγιναν γνωστές
στους μαθητές πτυχές επαγγελμάτων που έχουν εξαφανιστεί ή
αλλοιωθεί, με σκοπό να δώσουν μέσα από τις ασχολίες καθημερινών ανθρώπων, το στίγμα μιας ολόκληρης εποχής και να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση για τις ραγδαίες αλλαγές που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου επισκέφθηκαν
το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών, ξεναγήθηκαν στην έκθεση από
ομάδα επιμορφωτών και ηθοποιών-εμψυχωτών, που δίνουν μια
πρωτότυπη νότα στην προσέγγιση του θέματος και συμμετείχαν
σε μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα.
55

ΤΑ ΝΕΑ

TOY

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Μ’ Ενα βιβλΙο αγκαλιΑ,
πΑμε ταξΙδια μαγικΑ!
Οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλεγίου,
συμμετέχοντας στη σκυταλοδρομία φιλαναγνωσίας, αφηγούνται
και δραματοποιούν τα αγαπημένα τους λογοτεχνικά βιβλία, συναντούν συγγραφείς, επισκέπτονται παιδικές βιβλιοθήκες και εικονογραφούν αγαπημένες ιστορίες.

ΟΙ ΕΠΟΧΕΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Στο πλαίσιο της υλοποίησης προγράμματος της ευέλικτης ζώ-

νης, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας ασχολήθηκαν με ένα
θέμα οικείο και κατανοητό, ένα θέμα που καθημερινά βιώνουν
μέσα από τα Προγράμματα Διαθεματικότητας.
Η επιλογή έγινε από τα ίδια τα παιδιά, με αφορμή τις θεματικές
ενότητες που μας απασχόλησαν το Φθινόπωρο. ΄Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον στις εναλλαγές των κλιματολογικών συνθηκών,
τη χλωρίδα και την πανίδα της γης. Θέλησαν, λοιπόν, να οργανώσουν τη βιωματική προσέγγιση σε μία ενιαία διδακτική ενότητα
και να ασχοληθούν με συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, ίδιες
σε κάθε εποχή, για να μπορέσουν στο τέλος να συνοψίσουν και
να ταξινομήσουν οργανωμένα τα συμπεράσματά τους και τις
γνώσεις τους.
Οι στόχοι του προγράμματος είναι:
• Να μάθουν τις τέσσερις εποχές του χρόνου και να μπορούν
με ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό να τις ξεχωρίζουν.
• Να μάθουν τους 12 μήνες, σε ποια εποχή ανήκουν και κάποια
βασικά χαρακτηριστικά του κάθε μήνα.
• Να ταξινομήσουν κατά εποχή, τις εναλλαγές του καιρού, τα
ζώα και τις συνήθειές τους, τα φυτά και τις ιδιαιτερότητές τους.
• Καταγραφή λεξιλογίου
• Προαναγνωστικές δεξιότητες
• Προμαθηματικοί: Κατάρτιση πίνακα ταξινόμησης ευρημάτων.
• Φύλλα εργασίας προμαθηματικών εννοιών
• Δεξιότητες: Ζωγραφική με εποχιακή θεματολογία
• Κατασκευές με φυσικά υλικά
• Κοινωνικοί: Να μάθουν να συμμετέχουν, να συνεργάζονται, να
εκτιμούν την εργασία του άλλου και να αυτοαξιολογούνται
Παράλληλα, θα δημιουργηθούν οικολογικές γωνιές στην τάξη
σχετικά με το θέμα π.χ. βιβλία, αφίσες, εικόνες, άρθρα, αντικείμενα εργαλεία παρατήρησης και μέτρησης και ότι άλλο σχετικό
βρίσκουν τα παιδιά ή η νηπιαγωγός.

c
m
y
k

ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
• Χάρτες της N.G.
(παραγωγικοί, κλιματολογικοί, ζωικού βασιλείου).
• Εικόνες και φωτογραφίες
• VIDEOΠΡΟΒΟΛΕΣ
(ντοκιμαντέρ για ζώα, φυτά, εποχιακά φαινόμενα).
• CD με μουσικές και ήχοι της φύσης
• Βιβλία γνώσεων και παραμύθια με θέματα από τις εποχές του
χρόνου, μύθοι και δοξασίες.
• Χειροτεχνήματα και ζωγραφιές από τα παιδιά και τη νηπιαγωγό.
56

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΤΟ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ
Η

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ…
Τα νήπια επισκέφθηκαν το φράγμα της Θέρμης και γνώρισαν από

κοντά τη ζωή γύρω και μέσα στο νερό. Τάισαν τις πάπιες. Ένιωσαν μ’
όλες τις αισθήσεις τους τη φύση.
Ο εκπαιδευτικός περίπατος πραγματοποιήθηκε ως συνέχεια της
βιωματικής μάθησης στα πλαίσια της Μουσειακής αγωγής με
θέμα «Ο Μακεδονικός αγώνας στο βάλτο των Γιαννιτσών».

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Φύση και το ζωικό βασίλειο είναι θέματα που κεντρίζουν τη
φαντασία και το ενδιαφέρον των παιδιών.
Το πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέμα «Το
αγρόκτημα» άρχισε με προβολή βίντεο της National Geographic
εκπαιδευτικού χαρακτήρα με θέμα τα ζώα, ενώ το Παζλ των γνώσεων συμπλήρωσαν τα ίδια τα παιδιά με τις δικές τους παρατηρήσεις. Από τις ελεύθερες ανακοινώσεις των παιδιών φάνηκε πολύ
εύκολα ότι η ομάδα επικεντρώθηκε στα ζώα του αγροκτήματος.
Ακολούθησε ταξίδι στο χρόνο και συγκεκριμένα στην αρχαία Ελλάδα. Οι μαθητές μελέτησαν πίνακες με αντίγραφα έργων τέχνης
(αγάλματα, ψηφιδωτά, χρυσοποίκιλτα αγγεία) και σχολίασαν θέματα
από την πλούσια ελληνική μυθολογία θαυμάζοντας την αγάπη των
αρχαίων Ελλήνων για τα ζώα. Μέσα σε πλαίσιο συνεργασίας και
ευχάριστης ατμόσφαιρας το αφιέρωμα στα ζώα του αγροκτήματος
ολοκληρώθηκε με ομαδική κατασκευή από τα ίδια τα παιδιά.

c
m
y
k

ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ
τα οικοσυστΗματα
Oι γεμάτοι περιέργεια μικροί μας φίλοι είχαν την ευκαιρία να ανοί-

ξουν τη «μαγική» βαλίτσα του Εθνικού Κέντρου Βιοτόπων – Υγροτόπων «Κορώνεια - Βόλβη».
Κορμοράνοι, ερωδιοί και βάτραχοι ξεπήδησαν από το πλούσιο φωτογραφικό υλικό. Ήχοι πρωτόγνωροι μάγεψαν τους μικρούς μαθητές, ενώ τα χρωματιστά υφάσματα έδωσαν ζωντάνια στο παιχνίδι
των παιδιών, που αναβίωσαν με επιτυχία τη ζωή στους βαλτότοπους
και στις λίμνες.

Το παραμΥθι του
ΦθινοπΩρου…
Το

Σεπτέμβριο, με την έναρξη των μαθημάτων, τα προνήπια
παρακολούθησαν στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου
Πνευματικού Κέντρου τη μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσογλου που παρουσίασε «Το παραμύθι του Φθινοπώρου».
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση με ρυθμικούς,
μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, ενώ αποτύπωσαν, με ζωγραφική,
εικόνες από το παραμύθι.

57

ΤΑ ΝΕΑ

TOY

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΗΘΗ ΚΑΙ ΕΘΙΜΑ του ΤΟΠΟΥ
ΜΑΣ «Η περπεροΥνα
φΕρνει τη βροχΗ…»
Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος « Ήθη και έθιμα

του τόπου μας», οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας παρακολούθησαν στην παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευματικού
Κέντρου τη μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσογλου, η οποία
παρουσίασε τα κάλαντα και το παραδοσιακό παραμύθι: «Η περπερούνα». Το έθιμο της περπερούνας προέρχεται από τη Βόρειο
Ελλάδα και γίνονταν όταν οι άνθρωποι είχαν ανάγκη από ποτιστικές
βροχές, στο τέλος της άνοιξης και το φθινόπωρο.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
«ΦροΥτα ζουμερΑ...
και λαχανικΑ υγιεινΑ»
Τα προνήπια υλοποιώντας πρόγραμμα Αγωγή Υγείας, προσέγγισαν

βιωματικά τη διατροφική αξία των φρούτων και των λαχανικών.
Με το «Βιταμινούλη» ταξίδεψαν στη χώρα των βιταμινών . Γνώρισαν τους υδατάνθρακες και τις πρωτεΐνες και έμαθαν πως …ένα
φρούτο την ημέρα, το γιατρό τον κάνει πέρα!!!
Παράλληλα, με έργα τέχνης από αγαπημένους ζωγράφους, ποιήματα και ιστορίες προσέγγισαν το θέμα πολιτιστικά. Το τελικό αποτέλεσμα του προγράμματος θα είναι κατασκευές και ομαδικά παραδοσιακά παιχνίδια και ..ένα τετράδιο με τις αγαπημένες συνταγές.

c
m
y
k

«ΑμπΕλι - σταφΥλι - κρασΙ»
Οι

μικροί μαθητές μας παρακολούθησαν στο Βαφοπούλειο
Πνευματικό Κέντρο εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα: «Το
αμπέλι, ο τρύγος, το κρασί».
Η κα. Άντα Φωτοπούλου βιβλιοθηκονόμος, παιδαγωγός και συγγραφέας, παρουσίασε στα παιδιά το παραπάνω θέμα με προβολή slides, έκθεση βιβλίων και εποπτικό υλικό. Τα παιδιά συμμετείχαν ενεργά με παιχνίδι και ζωγραφική.
Η παραπάνω εκδήλωση εντάσσεται στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
«Από τ’ αμπέλι…στο κρασί», που ξεκίνησε από τον περασμένο
Οκτώβριο. Το ερέθισμα για την έναρξη της θεματικής ενότητας
δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά κερνώντας σταφύλια στην τάξη.
Έτσι:
• Παρατηρήσαμε διάφορα είδη σταφυλιών.
• Μιλήσαμε για τον τρύγο, δοκιμάσαμε τα σταφύλια και μετά
αποφασίσαμε να κάνουμε κρασί. Πατήσαμε τα σταφύλια, δοκιμάσαμε είδη κρασιού, σταφίδες και μουστοκούλουρα. Ακόμη,
φτιάξαμε χειροτεχνίες με θέμα το σταφύλι, μάθαμε καινούριες
λέξεις και μελετήσαμε έργα τέχνης με θέμα το σταφύλι. Στη
δεύτερη φάση, το Φεβρουάριο, θα μιλήσουμε για τον θεό Διόνυσο και θα δραματοποιήσουμε μύθους και ιστορίες.
58

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΕβδομαδιαΙο ΕκπαιδευτικΟ
ΠρΟγραμμα αφιερωμΕνο
στην παγκΟσμια ημΕρα του
παπποΥ και της γιαγιΑς
Οι πίνακες ζωγραφικής του Ιακωβίδη, «Η αγαπημένη της για-

ΘΕΑΤΡΙΚH ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Το παιδικό θέατρο αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα εργαλεία
της εκπαιδευτικής διαδικασίας και συνδυάζει άριστα ψυχαγωγία και
μάθηση.
Το Φθινόπωρο, στα πλαίσια της Πολιτιστικής και Θεατρικής
Αγωγής, οι μαθητές μας παρακολούθησαν αξιόλογες θεατρικές
παραστάσεις:
1. Τη βραβευμένη παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Σταχτοπούτα» στο θέατρο Εγνατία.
2. Τις απίστευτες και ξεκαρδιστικές περιπέτειες της θρυλικής «Φρουτοπίας» του Ευγένιου Τριβιζά, απολαμβάνοντας ένα μαγικό ταξίδι
με τον Αιμίλιο το μήλο και τη Φρουφρού τη φράουλα, από τη θεατρική ομάδα του Νέου Θεάτρου, στο θέατρο Αριστοτέλειο. Στο
προσεχές μέλλον έχει προγραμματισθεί να παρακολουθήσουμε
το θεατρικό έργο της Στέλλας Μιχαηλίδου «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά»
που παρουσιάζεται στο θέατρο «Αμαλία», από την Πειραματική
Σκηνή της Τέχνης.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

γιάς» και «Ο χαϊδεμένος του παππού», αποτέλεσαν το κίνητρο
για συζήτηση και διάλογο, για ένα θέμα αγαπημένο και προσιτό
στα παιδιά. Η 1η Οκτωβρίου έχει καθιερωθεί ως «Διεθνής Ημέρα για την Τρίτη Ηλικία». Τα μικρά προνήπια επεξεργάστηκαν
αντίγραφο πίνακα ζωγραφικής του Γεωργίου Ιακωβίδη με θέμα
«Η αγαπημένη της γιαγιάς». Στη γωνιά του θεάτρου διαλέξαμε
ρόλους και ρούχα από το μαγικό μπαούλο και «ζωντανεύσαμε»
τον πίνακα ζωγραφικής του Ιακωβίδη. Παράλληλα, τραγουδήσαμε
«Η γιαγιά μας η καλή» και θυμηθήκαμε το παραμύθι της Κοκκινισκουφίτσας.
Ακόμη παρατηρήσαμε το έργο του Γεωργίου Ιακωβίδη «Ο χαϊδεμένος του παππού», παίξαμε παιχνίδια παρατηρητικότητας και
με τους δυο πίνακες, τραγουδήσαμε και ακούσαμε το παραμύθι
« Ένα δώρο για τον παππού».

c
m
y
k

ΓΙΑΤΡΟΙ και ΝΟΣΟΚΟΜΕΣ
εν δρΑσει!!!
Ποιος έχει πυρετό; Γρήγορα !!! τα επείγοντα περιστατικά του Ελ-

ληνικού Κολλεγίου εφημερεύουν. Γιατροί άριστα καταρτισμένοι
και νοσοκόμες όλο χαμόγελο και κατανόηση θα σας κάνουν να
ξεχάσετε τον πόνο και να αναρρώσετε γρήγορα!!!

59

ΤΑ ΝΕΑ

TOY

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΠεριβαλλοντικΗ ΑγωγΗ

«Ελιά, δεντράκι ευλογημένο»

«Λάδι,το υγρό χρυσάφι της ΜεσογεΙου»
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας επισκέφτηκαν τον ελαιώνα

που είναι δίπλα στο σχολείο μας και με ερέθισμα τα φορτωμένα
με ελιές δέντρα ξεκίνησαν το project με μια ιστορική αναδρομή
στην ελιά και στο λάδι.
«Το μάζεμα των ελαιών, εν Μυτιλήνη» του Θεόφιλου έδωσε το
ερέθισμα στα παιδιά για πολλές δραστηριότητες και συζητήσεις
για την καλλιέργεια της ελιάς και την παραγωγή του λαδιού.

Το ΝηπιαγωγεΙο μας
τΙμησε την επΕτειο του
ΜακεδονικοΥ ΑγΩνα
με σειρΑ εκδηλΩσεων
Συμμετέχοντας στο Νέο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Μουσείου

του Μακεδονικού Αγώνα, οι μικροί μας μαθητές επεξεργάστηκαν τη
μουσειοσκευή του Μουσείου «Ο Μακεδονικός αγώνας στο Βάλτο
των Γιαννιτσών». Με τον Παπυρένιο και τον Καλαμένιο ταξίδεψαν
στο χρόνο και βρέθηκαν στις αρχές του 20ου αιώνα και στη σκλαβωμένη Μακεδονία. Το πολιτιστικό πρόγραμμα διακτινίστηκε διαθεματικά και οι μαθητές διαδραστικά και μέσα από θεατρικά δρώμενα,
κατασκευές, παιχνίδια γνώσεων και αφηγήσεις, ασχολήθηκαν με τη
χλωρίδα και πανίδα της περιοχής του Βάλτου, τους υγρότοπους, τις
ασχολίες των κατοίκων της περιοχής και φυσικά με τον Αγώνα.
Παράλληλα, δημιούργησαν έκθεση – αφιέρωμα στον Παύλο
Μελά και στον Μακεδονικό Αγώνα με φωτογραφίες, βιβλία, στολές εποχής, βιντεοπροβολές και δικές τους εργασίες.
Ακόμη, έπαιξαν με τη μουσειοσκευή «Ταξιδεύοντας στο χρόνο
πάνω σε μια πένα…και ένα ποντίκι», που δημιούργησαν τα νήπια
της σχολικής χρονιάς 2003-2004 σε ένα πιλοτικό εκπαιδευτικό
πρόγραμμα του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα.
Τέλος, επισκέφθηκαν το Μουσείο του Μακεδονικού Αγώνα και
ξεναγήθηκαν μόνοι τους με την υποστήριξη της νηπιαγωγού και
της υπευθύνου του πιλοτικού προγράμματος στους χώρους του
μουσείου, κλείνοντας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που θέλει τα
παιδιά να γνωρίζουν το Μουσείο και τα εκθέματά του πριν το επισκεφθούν και να είναι σε θέση μετά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα
να ξεναγούνται μόνα τους έχοντας κατακτήσει τη γνώση μέσα
από δράσεις.
Εκεί λοιπόν, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου του Ελληνικού Κολλεγίου παρουσίασαν μια πρωτότυπη και ευφάνταστη ξενάγηση στο
Μουσείο, παίζοντας και δραματοποιώντας στιγμές του Μακεδονικού αγώνα.
Η παρουσίαση έγινε ολοκληρώνοντας τα προγράμματα Μουσειακής Αγωγής και Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης με θέματα:
• «Ο βάλτος των Γιαννιτσών»,
• «Ο Μακεδονικός αγώνας μέσα από τα μάτια των παιδιών»
• «Υγρότοποι και υδροβιότοποι της Ελλάδας».

c
m
y
k

60

ΕπΕτειος της
28ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης οι μαθητές του

σχολείου μας έμαθαν για την σημασία της αποταμίευσης χρημάτων
και υλικών αγαθών. Διαπίστωσαν ότι αποταμίευση δεν κάνει μόνο
ο άνθρωπος αλλά και οι περισσότεροι από τους οργανισμούς που
αποτελούν την έμβια ύλη, όπως το μυρμήγκι, τα δέντρα, η καμήλα, η
αγελάδα κ.ά. Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση επιδόθηκαν σε
μια κατασκευή, ενός τεράστιου κουμπαρά σε σχήμα αγελάδας!

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
"ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ"
Στη γιορτή της Aεροπορίας τα προνήπια επισκέφθηκαν το Αερο-

δρόμιο «Μακεδονία». Ο κ. Τσακαλίδης, της Aegean Airlines, μας
ξενάγησε στους χώρους του αεροδρομίου. Αφού περάσαμε από
το μηχάνημα ανίχνευσης, μια μικρή έκπληξη περίμενε τους μικρούς
μας φίλους. Συγκεκριμένα, ένα λεωφορείο επιβατών μας περίμενε
για να μας μεταφέρει στον αεροδιάδρομο, ώστε να παρατηρήσουμε
από κοντά την απογείωση ενός αεροσκάφους και στην αερολέσχη
για να δούμε από κοντά ελικόπτερα και μικρά αεροπλάνα.

Το Nηπιαγωγείο του Ελληνικού Κολλεγίου υλοποιεί πρόγραμμα βι-

ωματικής προσέγγισης στη Σύγχρονη Τέχνη, μέσα από μία διαδρομή –ταξίδι, όπου τα νήπια με παιχνίδι, μουσική και θεατρικά δρώμενα
γνωρίζουν έργα τέχνης καταξιωμένων καλλιτεχνών.
Τα νήπια και τα προνήπια του Ελληνικού Κολλεγίου με οδηγό τη φαντασία τους θα μελετήσουν και θα βιώσουν συναισθηματικές εναλλαγές μέσα από τα έργα Σύγχρονης Τέχνης, όπου το φανταστικό
εμπλέκεται με το πραγματικό.

«ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΤΟΥ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
«ΜΙα πΟλη ξετυλΙγει την
ιστορΙα της»

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

c
m
y
k

Το

Κέντρο Ανάπτυξης Πολιτισμού Προσαρμοσμένου Αθλητισμού- ΚΑΠΠΑ 2000 διοργανώνει και φέτος στην Αθήνα εκδηλώσεις αφιερωμένες στα άτομα με αναπηρίες.
Το Ελληνικό Κολλέγιο, υποστηρίζοντας τις εκδηλώσεις, συμμετέχει με «τα καραβάκια των ευχών», που φιλοτέχνησαν οι μαθητές
του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού και στόλισαν το χώρο των
εκδηλώσεων, μεταφέροντας το μήνυμα της συνύπαρξης και της
ανοχής της διαφορετικότητας.

«ΔΙκτυο ΠολιτιστικΩν ΠρογραμμΑτων με θΕμα
τη ΘεσσαλονΙκη»
Οι υπεύθυνοι Πολιτιστικών Θεμάτων Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευ-

σης Αν. και Δυτ. Θεσσαλονίκης και το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης οργανώνουν για τη φετινή σχολική χρονιά δίκτυο
σχολείων με θέμα: «Οδηγός της Θεσσαλονίκης» (που είναι εκπαιδευτικό πρόγραμμα πολιτιστικής κληρονομιάς). Το έργο που
θα παραχθεί από τα προγράμματα του κάθε συνεργαζόμενου
σχολείου, θα συγκεντρωθεί με τη λήξη του σχολικού έτους με
σκοπό να εκδοθεί ένας «Οδηγός της Θεσσαλονίκης από παιδιά
για παιδιά».
Το Nηπιαγωγείο μας συμμετέχει στο δίκτυο πολιτιστικών προγραμμάτων με θέμα:

«Περίπατοι στις βυζαντινές εκκλησίες, τοιχογραφίες και ψηφιδωτά».
Τα νήπια θα δημιουργήσουν χάρτη με διαδρομές ξενάγησης
στις εκκλησίες Μονή Βλατάδων, Όσιος Δαυίδ και Άγιος Νικόλαος Ορφανός, με αναφορά στις τοιχογραφίες και στα ψηφιδωτά
των ναών. Τα νήπια, ως μικροί περιηγητές, θα επισκεφθούν τους
ναούς, θα τους φωτογραφίσουν και στη συνέχεια θα φτιάξουν το
δικό τους οδηγό ξενάγησης. Tο ευέλικτο εκπαιδευτικό πρόγραμμα έχει στόχο να γνωρίσουν τα παιδιά τη Θεσσαλονίκη του χθες,
του σήμερα και να προτείνουν την πόλη του αύριο.
61

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
“Oι εποχές του χρόνου”

ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ
Μέσα στα πλαίσια του Διαθεματικού Πλαισίου Προγραμμάτων

Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) εντάσσεται η «Ευέλικτη Zώνη», που στο Nηπιαγωγείο παίρνει τη μορφή της εφαρμογής «Σχεδίων Εργασίας»,
και έχει ως στόχο να γίνει το σχολείο δημιουργικό, ευχάριστο,
βιωματικό προετοιμάζοντάς τους για την «κοινωνία της γνώσης
και της πληροφορίας». Τα projects είναι μαθητοκεντρική μέθοδος εργασίας και στοχεύει στη συλλογική δράση των παιδιών.
Τα παιδιά εργάζονται σε μικρές ομάδες με δραστηριότητες που
ενθαρρύνουν τη συμμετοχή, την πρωτοβουλία, τη συνεργασία,
το διάλογο.
Στο πλαίσιο αυτό, το Nηπιαγωγείο μας προσφέρει σύγχρονη και
ποιοτική εκπαίδευση στα παιδιά και συμβάλλει στην ολόπλευρη
ανάπτυξή τους.
Τα προγράμματα που υλοποιούνται τη φετινή χρονιά είναι:

c
m
y
k

62

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
“Oι εποχές του χρόνου”
“Yγρότοποι - Yδροβιότοποι”
Kοντά στη φύση... “H ζωή στο δάσος”
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
“Aπό τ’ αμπέλι... στο κρασί”
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
Ελιά, Δεντράκι Eυλογημένο
Το νερό κυλάει στο χρόνο…
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
Ψυχική Yγεία - Διαπροσωπικές σχέσεις - Συναισθήματα
Γνωρίζω το σώμα μου - O κόσμος των αισθήσεων
Στοματική υγιεινή
Mεσογειακές διατροφικές αξίες
Η ελιά - λάδι
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες
Tο ταξίδι του Mοσχούλη
Παραδοσιακές διατροφικές αξίες- “Aπ’ το σιτάρι στο ψωμί”
Yγιεινή διατροφή - Φρούτα... ζουμερά & λαχανικά...υγιεινά
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ - ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ
"Oι εποχές του χρόνου"
Έθιμα και εποχές
Ποιήματα, παροιμίες και εποχές
Έργα τέχνης και εποχές
"O Mακεδονικός Aγώνας μέσα απ' τα μάτια των παιδιών"
"Ο βάλτος των Γιαννιτσών"
Γνωρίζω το μουσείο του Mακεδονικού Aγώνα
Υποθέμα: Yγρότοποι - Yδροβιότοποι
Το θέατρο στην τάξη
"Οι μύθοι του Aισώπου"
Θεατρικό παιχνίδι - Παιχνίδι ρόλων
Διασκευή θεατρικού έργου - Θεατρική παράσταση
Μεγάλοι ζωγράφοι
Ιακωβίδης και Θεόφιλος οι αγαπημένοι των παιδιών
Η ζωή και το έργο τους μέσα από δημιουργικές
δραστηριότητες
Η παιδική λογοτεχνία στο Νηπιαγωγείο
Προγράμματα Φιλαναγνωσίας
Ένας συγγραφέας στην τάξη μας
Οι γιορτές μας - Τα χριστουγεννιάτικα στολίδια γιορτάζουν...
Η Γέννηση του Χριστού (Αγγλική διασκευή)
Τα δώρα του Άη Βασίλη (Αγγλική διασκευή)
Μια βόλτα στον κόσμο... (Αποκριάτικη γιορτή)
Γλυκό καλοκαιράκι... (Γιορτή αποφοίτησης)
Διαφορετικότητα - Ισότητα
Μια μέρα αφιερωμένη στη Λίζα τη μικρή κινεζούλα της τάξης
μας
Γνωρίζω την πόλη μου -"Περπατώντας στη Σαλονίκη"

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ
2. Διαγωνισμός Παιδικής Ζωγραφικής με ευαισθησία στη διαφορετικότητα και διαπολιτισμικότητα με θέμα: «Στέλνω ένα μήνυμα…», από το Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.
3. Συμμετοχή στην 3η Biennale, με έργα ζωγραφικής εμπνευσμένα από γεωμετρικά σχήματα και συμβολισμούς.

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

1. Διαγωνισμός Καλλιτεχνικής Δημιουργίας «Για μια σταγόνα
νερό…» από το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S.
Το Nηπιαγωγείο θα συμμετάσχει με ομαδικά έργα ζωγραφικής
και κολάζ καθώς και με παραμύθια που θα δημιουργήσουν και
θα εικονογραφήσουν τα ίδια τα παιδιά, με τη βοήθεια της Nηπιαγωγού.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Παιχνίδια με τη μπάλα στα γήπεδα μπάσκετ του σχολείου μας

Παρακολουθώντας τα μαθήματα κολύμβησης στο κλειστό θερμαινόμενο
κολυμβητήριό μας.

c
m
y
k

Εκμάθηση κολύμβησης και παιχνίδια στο νερό

ΣEMINAPIAKOΣ KYKΛOΣ 2006
“Στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Κολλεγίου”
H MEΘOΔOΣ PROJECT ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Για μία ακόμη χρονιά το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συμ-

Ξενάγηση στα γήπεδα τέννις η πρώτη επαφή με τη ρακέτα.

μετέχει στο σεμιναριακό κύκλο με θέμα το Σύγχρονο Νηπιαγωγείο.
Συγκεκριμένα το Σάββατο 8 Απριλίου 2006, ώρες 10:00 - 15:00,
θα πραγματοποιηθεί σεμινάριο με εισηγητή τον καθηγητή του
Πανεπιστημίου κ. Κώστα Χρυσαφίδη. Στο σεμινάριο θα παρουσιαστούν τρόποι οργάνωσης και υλοποίησης σχεδίων εργασίας
καθώς και αυτόνομες διαθεματικές δραστηριότητες στο καθημερινό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου.
Ειδικότερα το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Θεωρία και εφαρμογές μεθόδου project
• Φάσεις εφαρμογής
• Αξιολόγηση
• Βιωματική - επικοινωνιακή διάσταση της μάθησης
• Πρακτικά παραδείγματα από εργασίες μέσα στην τάξη
63

ΤΑ ΝΕΑ

TOY

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
ΑΠΟΚΡΙΑΤΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΛΕΚΙΝΟ
Mια πόλη ……Μια ιστορία! Βενετία. Τα παιδιά γνωρίζουν τη Βενετία μέσα από εικόνες, κάρτ- ποστάλ, βίντεο (γόνδολες, βενετσιάνικες μάσκες, πλατεία Αγ.Μάρκου) ενώ με τη βοήθεια πολύχρωμων κορδέλων χορεύουν εύθυμους αποκριάτικους χορούς.
Ο Αρλεκίνος είναι μασκαράς που ανακηρύσσεται βασιλιάς του
καρναβαλιού, κρατά το γαϊτανάκι στο αποκριάτικο πάρτυ μας και
οδηγεί τα παιδιά σε απολαυστικά «γαϊτανοπαιχνίδια».

ΠολιτιστικΗ ΚληρονομιΑ
και ΜουσειακΗ ΑγωγΗ
στο ΒαφοποΥλειο
ΠνευματικΟ ΚΕντρο
Στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης με θέμα την Πολιτιστική κληρονο-

μιά και τη Μουσειακή αγωγή «Εποχές του χρόνου, ήθη και έθιμα»,
οι μικροί μαθητές του Νηπιαγωγείου μας παρακολούθησαν, στην
παιδική βιβλιοθήκη του Βαφοπούλειου Πνευματικού Κέντρου, τη
μουσικοπαιδαγωγό Κατερίνα Τσαούσογλου, που παρουσίασε: μία
αναφορά στην παράδοση, με τα κάλαντα του Φλεβάρη και αναβίωση του εθίμου των «Κουδουνάδων και Κουδουνάτων» της Δυτικής
Μακεδονίας.
Οι μαθητές μας συμμετείχαν στην παρουσίαση με ηχητικούς, ρυθμικούς και μελωδικούς αυτοσχεδιασμούς, ως ελεύθερη έκφραση
στη δραματοποίηση του εθίμου και με παραδοσιακές μάσκες, όπως
το έθιμο επιβάλλει...

c
m
y
k

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Οι αμυγδαλιές άνθισαν και φέτος!
Ένα κλαδί αμυγδαλιάς φέρνει την άνοιξη στην τάξη μας και γίνε-

ται η αφορμή για παρατήρηση και βιωματική εκπαίδευση. Με τη
βοήθεια των αισθήσεων εμπλουτίζουμε τις γνώσεις για το όμορφο αυτό δέντρο. Αγγίζουμε τα κλαδιά, χαϊδεύουμε και μυρίζουμε
τα λουλούδια, συλλέγουμε τους καρπούς (αμύγδαλα) και φυσικά
γευόμαστε τα προϊόντα της αμυγδαλιάς (παστέλι, αμυγδαλωτά,
σοκολάτα αμυγδάλου).
Εναρμονισμένα με το πρόγραμμά μας ήταν και τα ομαδικά κινητικά παιχνίδια στα οποία οι μικροί μαθητές συμμετείχαν με αστείρευτη διάθεση παίζοντας παραδοσιακά παιχνίδια.
Παράλληλα, ο αγαπημένος ζωγράφος των παιδιών Γεώργιος
Ιακωβίδης ξεσήκωσε τη φαντασία των μικρών μας φίλων με το
έργο του «Αμυγδαλιές», προτρέποντάς τους να δραματοποιήσουν στη γωνιά του θεάτρου, το λαϊκό παραδοσιακό παραμύθι
«Η νυφούλα του Βοριά».

64

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΟ ΕΘΙΜΟ ΤΗΣ
ΧΕΛΙΔΟΝΑΣ
Στο νηπιαγωγείο μας γιορτάσαμε το έθιμο της Χελιδόνας. Συ-

25η ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ
ΛαϊκΗ παρΑδοση
Εν όψει της εθνικής μας εορτής, 25ης Μαρτίου 1821, τα παιδιά

ήρθαν σε επαφή με την ελληνική μας παράδοση, μέσα από την
αναγνώριση και τον σχολιασμό ιστορικού υλικού. Παρατήρησαν και
συνέκριναν το φυσικό περιβάλλον και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων, καθώς και τις διαφορετικές ενδυμασίες σε κάθε μέρος της
Ελλάδας. Σημαντικό ρόλο στη διαδικασία του προγράμματος έπαιξε
η επίσκεψη των μαθητών του νηπιαγωγείου μας, στο Λαογραφικό
και Εθνολογικό Μουσείο της πόλης μας. Εκεί είχαν την ευκαιρία να
ξεναγηθούν στη μόνιμη έκθεση παραδοσιακής φορεσιάς, που περιλαμβάνει 55 ενδυμασίες από τη Μακεδονία και τη Θράκη καθώς
και παραδοσιακές μεταμφιέσεις.
Το πρόγραμμά μας ολοκληρώθηκε με την εορταστική εκδήλωση
της εθνικής επετείου του ‘21, στην αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων του Νηπιαγωγείου μας, που περιελάμβανε απαγγελίες
ποιημάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς. Η χαρούμενη
ατμόσφαιρα τελείωσε με την παρουσίαση του Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου από τα προνήπια καθώς και την παρέλαση όλου του
Νηπιαγωγείου στην αυλή του σχολείου.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

γκεκριμένα, κατασκευάσαμε το στεφάνι της Χελιδόνας και το
στολίσαμε με πολύχρωμα λουλούδια, τραγουδώντας παραδοσιακά τραγούδια. Επηρεασμένοι από το ανοιξιάτικο τοπίο του κήπου
μας, οι μικροί ζωγράφοι συνέθεσαν σε χαρτόνι μεγάλων διαστάσεων τη δική τους ζωγραφιά.
Η λαϊκή παροιμία «Ένας κούκος δεν φέρνει την Άνοιξη» έδωσε
κίνητρο στους μικρούς μας φίλους να εκφραστούν δημιουργικά
παίζοντας το παραδοσιακό κινητικό παιχνίδι «Ο κούκος». Περιμένοντας τον ερχομό των χελιδονιών στις παλιές τους φωλιές, τα
προνήπια έκοψαν τα «μαρτινάκια» και τα τοποθέτησαν στα λουλούδια του κήπου, με σκοπό
φυσικά να πάρουν ένα γλυκό δώρο από τους μικρούς επισκέπτες.

c
m
y
k

ΜΕ ΛΑΖΑΡΙΝΕΣ
ΥΠΟΔΕΧΘΗΚΑΜΕ ΤΙΣ ΑΓΙΕΣ
ΜΕΡΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
Με Λαζαρίνες, λαμπάδες, πασχαλινά έθιμα, ιστορίες και κατα-

σκευές οι μικροί φίλοι του Παιδικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και
μαθητές του Νηπιαγωγείου μας, βίωσαν την προετοιμασία για τη
λαμπρότερη γιορτή του χριστιανισμού, το Άγιο Πάσχα. Τα παιδιά
δημιούργησαν λαμπάδες, στολισμένες περίτεχνα με υλικά από
τη φύση και με ξύλινες κουτάλες, υφάσματα και λουλούδια έφτιαξαν τη δική τους Λαζαρίνα, τραγουδώντας: «..ήρθ’ ο Λάζαρος,
ήρθαν τα βάγια…».
Ακόμη, μέσα από το βιβλίο «Η Καινή Διαθήκη για παιδιά» συζητήσαμε για τη ζωή του Χριστού, καθώς και για τα ηθικά διδάγματα των παραβολών. Στολίσαμε τις τάξεις μας, διακοσμήσαμε
εντυπωσιακές πασχαλινές λαμπάδες, τραγουδήσαμε τα κάλαντα
του Λαζάρου και μάθαμε για τα έθιμα που υπάρχουν σε κάθε
περιοχή της πατρίδας μας.
65

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Η ΓΙΟΡΤΗ ΤΙΣ ΜΗΤΕΡΑΣ
Η

Μητέρα λατρευόταν από τα αρχαία χρόνια, πότε σαν ΘεάΜητέρα, πότε σαν Θεά-Γη, πάντα με τον ίδιο σεβασμό και την
ίδια λατρεία. Πολλοί καλλιτέχνες ύμνησαν τη Μάνα. Ο Γ. Ιακωβίδης είναι ένας από τους ζωγράφους που τόσο τρυφερά αγάπησε
και ύμνησε τη μητρότητα. Έδωσε με εικόνες της παιδικής ηλικίας
και της μάνας μερικά από τα καλύτερά του έργα. Πίσω από τις
μορφές της μάνας και των παιδιών ήθελε να δείξει συναισθήματα
αγνότητας και χαράς.
«Η μητέρα στην τέχνη και στη λαϊκή παράδοση» ήταν το κεντρικό θέμα του εκπαιδευτικού προγράμματος, κατά το οποίο οι μικροί μαθητές έπαιξαν με πίνακες ζωγραφικής, άκουσαν και ψιθύρισαν νανουρίσματα και ασχολήθηκαν με κατασκευές-δωράκια,
τα οποία με αγάπη προσέφεραν στη μαμά.

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΠΑΙΞΟΥΜΕ
Σ'

’αυτό το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι μαθητές ασχολήθηκαν
με παραδοσιακά ομαδικά παιχνίδια, παιχνίδια του παππού και
της γιαγιάς, που άντεξαν στο πέρασμα των χρόνων. Ο κήπος
του σχολείου τους ήταν ο πλέον καταλληλότερος χώρος για να
δραστηριοποιηθούν οι μικροί μας φίλοι, να συνεργαστούν και να
παίξουν τα γνωστά αυτά παιχνίδια (κουτσό, κρυφτό, γύρω- γύρω
όλοι, τυφλόμυγα, περνά-περνά η μέλισσα, το μαντηλάκι κ.α.).
Το εποπτικό υλικό ήταν ανεξάντλητο. Πίνακες ζωγραφικής και
αναπαραστάσεις γλυπτών έδωσαν την ευκαιρία στους μαθητές,
να γνωρίσουν μερικά από τα παιχνίδια που έπαιζαν τα αρχαία
ελληνόπουλα.
Το παιχνίδι είναι πηγή χαράς και αναφαίρετο δικαίωμα όλων των
παιδιών, σε κάθε εποχή και σε κάθε γωνιά του κόσμου.

c
m
y
k

ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΕΣ
ΤΟΥ ΚΗΠΟΥ
Με τον ερχομό της Άνοιξης και το λαμπερό ήλιο να ξεπροβά-

λει δειλά-δειλά, ξεκινούν οι πρώτες φροντίδες στους ανθόκηπους
και στα περιβόλια. Στο Νηπιαγωγείο, φροντίζουμε τα δεντράκια
(κλάδεμα) για να μας δώσουν ζουμερά φρούτα και τα λουλουδάκια, για να στολίσουν τις όμορφες αυλές μας και τα ανθοδοχεία μας
Τα ψυχοκινητικά ρυθμικά παιχνίδια είχαν την τιμητική τους στον
καταπράσινο κήπο μας, όπου με μιμητικές κινήσεις, τα μικρά
προνήπια αναπαριστούν τις ασχολίες και τη ζωή του κηπουρού,
καθώς και την ανάπτυξη των λουλουδιών.

ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΕΣ ΑΝΟΙΞΗ
Στον

ολάνθιστο κήπο του σχολείου μας δόθηκε και φέτος η
ευκαιρία στους μικρούς μαθητές μας, να παρατηρήσουν τις αλλαγές στη φύση. Ο Μάιος είναι ο μήνας των λουλουδιών, ο μήνας
που στη φύση γίνεται ένα σωστό πανηγύρι. Με ιδιαίτερο κέφι
γνώρισαν στους καθημερινούς τους περιπάτους, λογιών- λογιών
λουλούδια του κήπου μας, φιλοτέχνησαν πανέμορφα γλαστράκια
και πολύχρωμα στεφάνια και μιμήθηκαν το χορό των εντόμων με
χαρούμενα μουσικά ακούσματα.

66

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΣΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ &
ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
Οι μαθητές του νηπιαγωγείου μας, στο πλαίσιο του προγράμματος

ΠαΙζω και μαθαΙνω με τη
μουσειοσκευΗ « Ο ΒΑΛΤΟΣ
ΤΩΝ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ»
Στο Μακεδονικό Αγώνα τα παιδιά συμμετείχαν με το δικό τους τρό-

πο και βοηθούσαν τους Μακεδονομάχους για την απελευθέρωση
της πατρίδας.
Στη γιορταστική εκδήλωση του Μουσείου Μακεδονικού Αγώνα,
οι μαθητές του Νηπιαγωγείου «έκλεισαν» τη μαγική βαλίτσα του
Βάλτου των Γιαννιτσών,
που τους ταξίδεψε σ’ εκείνα τα χρόνια, με χορούς και τραγούδια
από την ελληνική παράδοση.

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Περιβαλλοντικής Αγωγής «Νερό - Πηγή ζωής», επισκέφθηκαν το
Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο τις πόλης μας. Τα παιδιά είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν τη διαχρονική πορεία της
άλεσης του σίτου από τα γουδιά και το χειρόμυλο ως το νερόμυλο, της κατεργασίας των μάλλινων υφαντών από το κτύπημα με τον
κόπανο ως το νεροτρίβιασμα και μπατάνισμα στη νεροτριβή και το
μαντάνι, δραστηριότητες που χάθηκαν στο πέρασμα του χρόνου.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ
ΜΑΘΗΣΗΣ "ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ
ΝΕΡΟΥ"

c
m
y
k

Οι μαθητές και οι μαθήτριες του Νηπιαγωγείου μας, έλαβαν μέ-

ρος στα δημιουργικά εργαστήρια με εικαστικές δραστηριότητες
και παιχνίδι γνώσεων μέσα από ειδικές κατασκευές και εποπτικό
υλικό.
Μέσα από δημιουργικές δράσεις τα παιδιά μπόρεσαν να ανιχνεύσουν τη διασύνδεση του υδάτινου στοιχείου με τη δημιουργία
και εξέλιξη του ανθρώπινου πολιτισμού, να γνωρίσουν μύθους
και λαϊκά παραμύθια που σχετίζονται με το νερό (ιστορία, παράδοση) και να επεξεργαστούν πληροφορίες για να συνθέσουν το
δικό τους πρωτότυπο παραμύθι.

ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ
ΤΟΥ ΧΘΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ
Το Τελλόγλειο Ίδρυμα Τεχνών Α.Π.Θ. οργανώνει έκθεση με τίτλο:

«Επαγγέλματα του χθες και του σήμερα». Πρόκειται για μια ιδιαίτερα πρωτότυπη έκθεση με έργα ζωγραφικής και χαρακτικής. Έξι μεγάλα έργα του Θεόφιλου, μεγάλος αριθμός φωτογραφιών, αντικείμενα,
προβολές έργων από την ευρωπαϊκή τέχνη και σκηνές από τον παλιό
ελληνικό κινηματογράφο, με αναφορές στα επαγγέλματα, παρουσιάζονται στους επισκέπτες.Με ερεθίσματα από την έκθεση, τα εκπαιδευτικά
προγράμματα αποσκοπούν να κάνουν γνωστά στους μαθητές πτυχές
επαγγελμάτων που έχουν εξαφανισθεί ή αλλοιωθεί, να δώσουν μέσα
από τις ασχολίες καθημερινών ανθρώπων το στίγμα μιας ολόκληρης
εποχής και να αποτελέσουν αφορμή για προβληματισμό και συζήτηση
για τις ραγδαίες αλλαγές που επιβάλλει ο σύγχρονος τρόπος ζωής.
67

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ
Ο LITTLE FREDDY ΣΤΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Στο αποκριάτικο πάρτυ μας μία έκπληξη περίμενε τους μικρούς

μας φίλους. Μας επισκέφθηκε ο ήρωας του βιβλίου των αγγλικών,
ο LITTLE FREDDY. Ο LITTLE FREDDY έπαιξε με τα παιδιά ομαδικά κινητικά παιχνίδια και παιχνίδια γνώσεων. Ακόμη, τραγουδήσαμε
όλοι μαζί στα αγγλικά τα τραγούδια του βιβλίου και χορέψαμε σε
έντονους ρυθμούς. Στο τέλος της εκδήλωσης ο ήρωας του βιβλίου
μας μοίρασε αυτόγραφα και μικρά αναμνηστικά. Η εκδήλωση διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Burlington Books.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
Ο Η/Υ στο χώρο της προσχολικής και σχολικής αγωγής μπορεί να

χρησιμοποιηθεί τόσο για την πραγματοποίηση διαφόρων δραστηριοτήτων και την υποστήριξη της διδασκαλίας των μαθημάτων, όσο
και για την εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και την απόκτηση των
σχετικών δεξιοτήτων. Η εκπαιδευτική αξία της αξιοποίησης του Η/Υ
στη σχολική τάξη είναι πλέον ευρέως αποδεκτή. Αρκεί να ρίξει κανείς μια ματιά στα αποτελέσματα των ερευνών σχετικά με τη χρήση
του Η/Υ για να καταλάβει τη σημασία αξιοποίησης του μέσου αυτού
στο νηπιαγωγείο και το δημοτικό.

c
m
y
k

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΒΙΒΛΙΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου μας υλοποίησαν το εκπαιδευτικό

πρόγραμμα «Αμπέλι, σταφύλι, κρασί». Η κα. Άντα Φωτοπούλου,
βιβλιοθηκονόμος, παιδαγωγός και συγγραφέας, παρουσίασε στα
παιδιά το δεύτερο βιβλίο της με τίτλο «Αμπέλι, σταφυλάκι και γλυκό
κρασάκι», με προβολή slides, εποπτικό υλικό, λεπτομερή αναφορά
στον τρύγο και στην παρασκευή του κρασιού, παραδοσιακές συνταγές και θεατρικό παιχνίδι. Παράλληλα, οι μικροί μας φίλοι δοκίμασαν
σταφίδες, γλυκό σταφύλι και νόστιμα μουστοκούλουρα.

ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΙΣΩΠΟ
Με

αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου, στις 2
Απριλίου, συζητήσαμε στην παρεούλα μας για το μεγάλο Έλληνα παραμυθά, τον Αίσωπο. Ασχοληθήκαμε με γνωστούς μύθους όπως «Το λιοντάρι και το ποντίκι» και δραματοποιήσαμε,
με σύμμαχο την παιδική φαντασία, το παραμύθι «Ο λαγός και η
χελώνα».

68

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

ΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ
«ΑΝΑΚΑΛΥΠΤΩ ΤΟ ΣΩΜΑ
ΜΟΥ»
Μέσα από πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό γνωρίζουμε τα ανθρώπι-

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

να χαρακτηριστικά, συνειδητοποιούμε ομοιότητες και διαφορές,
παρατηρούμε και δεχόμαστε τη διαφορετικότητα.
Παροτρύνουμε τους μικρούς μας μαθητές να σκεφτούν τους
ήχους που μπορούν να παραγάγουν με τα μέρη του σώματός
τους, ενισχύοντας έτσι τη διαπροσωπική νοημοσύνη, κατανοώντας τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους.
Παρακολουθούμε προβολή εκπαιδευτικών βίντεο για μικρά παιδιά με θέματα τη χρησιμότητα των βιταμινών,τη λειτουργία της
πέψης και της αναπνοής.
Τα προγράμματα αγωγής υγείας συμβάλλουν ώστε τα παιδιά να
μαθαίνουν βασικούς κανόνες προσωπικής υγιεινής, και να αποκτήσουν σωστές διατροφικές συνήθειες που θα τα βοηθήσουν
στην διατήρηση της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ

c
m
y
k

Kατά το μήνα Απρίλιο, όπου όλα τα έντομα κάνουν την πρώτη

τους εμφάνιση δειλά – δειλά, γνωρίσαμε την πασχαλίτσα, τη μέλισσα και την πεταλούδα. Μάθαμε τι τρώνε, πού ζούνε, τα χρώματα που έχουν, τι μας προσφέρουν και, τέλος, τραγουδήσαμε
και παίξαμε παιχνίδια, με θέμα τα έντομα. Επίσης, κατασκευάσαμε
μελισσούλες με μαλλί, δραστηριότητα πολύ δύσκολη, αφού απαιτεί αυξημένη ικανότητα της λεπτής κινητικότητας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΙΚΟΥΣ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου έλαβαν μέρος στους παρακάτω
διαγωνισμούς:
• 3η BIENNALE Παιδικής Ζωγραφικής που διοργανώνει το Μουσείο Παιδικής Τέχνης και Ακαδημία Παιδικής Τέχνης.
• Οι μαθητές του προνηπιακού τμήματος έλαβαν μέρος με ομαδική αφίσα στο Διαγωνισμό της UNICEF με θέμα: «Τα παιδιά
γράφουν και ζωγραφίζουν τα δικαιώματά τους».

69

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ
ΑΓΩΓΗΣ

INTERNATIONAL
BABY COLLEGE
Για μικρούς με μεγάλες προσδοκίες

c
m
y
k

70

Σκοπός του International µaby College είναι η αρμονική ανάπτυξη
και εξέλιξη των πνευματικών και ψυχικών δεξιοτήτων του παιδιού, η
διατήρηση της υγείας του σώματος και η ανάπτυξη σε μια ευτυχισμένη και προσαρμοσμένη προσωπικότητα, ικανή να ανταποκριθεί
στις απαιτήσεις της ζωής. Στο International Baby College αποδεικνύουμε καθημερινά την αγάπη μας για τα παιδιά, αντλούμε δύναμη
από τις επιτυχίες μας και την ανταπόκρισή σας και συνεχίζουμε με
ακόμη μεγαλύτερη θέρμη την προσπάθειά μας, «ανεβάζοντας τον
πήχυ» στο υψηλότερο δυνατό σημείο.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Προγραφή και προανάγνωση

Το πρόγραμμα που ακολουθείται βασίζεται στην ανάπτυξη όλων
των τομέων (Φυσική, Κοινωνική, Νοητική, Αισθητική Αγωγή και
δεξιότητες. Έτσι, το περιβάλλον φαντάζει πιο «σχολικό», ικανοποιώντας την ανάγκη του παιδιού να προσεγγίσει στο ρόλο του
μαθητή.
Προμαθηματικές έννοιες

Kλειστό, θερμαινόμενο κολυμβητήριο

Επαφή με την Αγγλική, Γαλλική & Γερμανική γλώσσα

Πιστεύουμε ότι κάθε παιδί εκτός από την ελληνική γλώσσα, πρέπει να προετοιμαστεί κατάλληλα για την εκμάθηση μιας ξένης
γλώσσας. Έτσι, με φυσικό τρόπο και μέσα από το παιχνίδι, το
τραγούδι και το παραμύθι το παιδί αρχίζει σιγά - σιγά να κατακτά
τον ξένο γλωσσικό κώδικα.

Aθλητισμός - Γυμναστήριο - Oλυμπιακή παιδεία

Αγωγή υγείας - Iατρείο

Η Αγωγή υγείας στην προσχολική εκπαίδευση πρέπει να αποσκοπεί στο να αποκτήσουν τα νήπια γνώσεις και δεξιότητες, στάσεις και αξίες για να προστατεύσουν και να διατηρήσουν την
υγεία τους, για να εξασφαλίσουν την καλή σωματική και πνευματική τους ανάπτυξη και υγεία.

Εικαστικές δραστηριότητες, ατομικές και συλλογικές, όπως η
ζωγραφική, χαρτοκοπτική, τεχνική κολλάζ, πλαστική, γλυπτική,
κατασκευές, τύπωμα, υφαντική. Το παιδί έρχεται σε γνωριμία με
τα διάφορα υλικά χειροτεχνίας (χρώματα, πινέλα, πηλό, πλαστελίνη, κ.α.) και εξοικειώνεται με τα εργαλεία και τις στοιχειώδεις
τεχνικές που απαιτεί κάθε μορφή τέχνης.

Δραστηριότητες σχετικές με τη θεατρική τέχνη, όπως αυτοσχεδιασμοί, παντομίμα, θεατρικό παιχνίδι, δραματοποίηση, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών. Δραστηριότητες τέτοιου τύπου αποτελούν δυναμικό μέσο για την ενεργοποίηση του παιδιού, την καλλιέργεια της έκφρασής του και την απελευθέρωση της φαντασίας του. Το παιδί συμμετέχει ενεργά στην ομάδα, μιμείται, παίζει,
εκφράζεται, δημιουργεί και ψυχαγωγείται.

Tα νήπια εξοικειώνονται με τον Η/Υ και τη χρήση του έτσι ώστε
να μπορούν μετά να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως διδακτικό μέσο για την ανάπτυξη των γνωστικών ικανοτήτων τους,
τη συγκρότηση των λογικο-μαθηματικών, προαναγνωστικών και
προγραφικών εννοιών και της ζωγραφικής.

Οι μικροί μαθητές επισκέπτονται διάφορους πολιτιστικούς
χώρους της πόλης μας καθώς επίσης μνημεία, μουσεία και διάφορους άλλους καλλιτεχνικούς τόπους, όπως εκθέσεις ζωγραφικής, χειροτεχνίας κ.α
Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Mουσική Προπαιδεία
Μουσικοκινητικές δραστηριότητες, όπως ποικίλα μουσικά παιχνίδια για την κατανόηση των λειτουργιών της μουσικής (ηχόχρωμα, ένταση, τονικό ύψος, ρυθμός, ενορχήστρωση). Στις
δραστηριότητες της μουσικής ενθαρρύνεται η μουσική πράξη,
η παραγωγή, δηλαδή, μουσικής από τα νήπια χρησιμοποιώντας
είτε τη φωνή τους, είτε απλά μουσικά όργανα.

c
m
y
k

Eκπαιδευτικές επισκέψεις

Xορός & Pυθμική

Δίνεται έμφαση στην ενεργητική μάθηση μέσα από τη διαθεματική προσέγγιση, το σχέδιο εργασίας, την αξιολόγηση των μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους και το ελεύθερο παιχνίδι.
Xρήση Hλεκτρονικών Yπολογιστών

Θέατρο & Θεατρικό παιχνίδι

Σε μια ειδικά διαμορφωμένη κλειστή αίθουσα γυμναστηρίου, τα
νήπια εκτελούν ασκήσεις, εμψυχώνοντας τη σωματική και ψυχοπνευματική διάπλασή τους.
Bιωματική Eκπαίδευση

Eικαστικά - Zωγραφική

Εκμεταλλευόμενοι το κλειστό θερμαινόμενο κολυμβητήριο του
Ελληνικού Κολλεγίου, δεκάδες νήπια μαθαίνουν να κολυμπούν
σωστά, διδάσκονται να αγαπούν το νερό, να σέβονται τη θάλασσα και να γνωρίζουν τους κινδύνους που παραμονεύουν.

Οι μαθητές γνωρίζουν το περιβάλλον και μαθαίνουν από μικρή
ηλικία να αγαπούν τη φύση και να κατανοούν την ανάγκη προστασίας της. Ένα ισορροπημένο φυσικό περιβάλλον αποτελεί
τον ιδανικότερο τόπο για υγιή και ολοκληρωμένη ανάπτυξη των
παιδιών.
Συμμετοχές σε διαγωνισμούς - εκδηλώσεις

Tα παιδιά συμμετέχουν και εξερευνούν τη φαντασία και το ταλέντο τους μέσα από διάφορους διαγωνισμούς θεάτρου, καλλιτεχνικών, εικαστικών, κ.α παιδικής ηλικίας.

71

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

INTERNATIONAL

BABY COLLEGE
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
Με την παρατήρηση, το διάλογο και τα βιβλία, τα παιδιά γνώρι-

σαν τα γενικά χαρακτηριστικά του Φθινοπώρου, έμαθαν να παρατηρούν τις αλλαγές που γίνονται στο φυσικό κόσμο, λόγω του
καιρού και να αναγνωρίζουν τα φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά από το χρώμα, το σχήμα και τη γεύση τους. Επίσης συνειδητοποίησαν ότι τα πουλιά αποδημούν το φθινόπωρο γιατί κάνει
κρύο και δεν βρίσκουν την τροφή τους.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος γνώρισαν τις διάφορες αγροτικές δουλειές που γίνονται αυτήν την εποχή, μέσα από ιστορίες,
εικόνες, slides, ποιήματα και τραγούδια.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με εικαστικές δραστηριότητες, όπως το κολάζ και το τύπωμα με φυσικά υλικά που
μάζεψαν τα παιδιά από την αυλή του σχολείου μας. Επίσης, κατασκεύασαν τα δικά τους φρούτα και λαχανικά από διάφορα υλικά,
όπως πλαστελίνη, γκοφρέ χαρτί, ρεβίθια, φυσικά υλικά κλπ.
Μέσα από την βιωματική προσέγγιση της ενότητας τα παιδιά
κατάφεραν να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, να αποκτήσουν
γνώση, εμπειρίες και να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες.

Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΤΡΥΓΟΥ

c
m
y
k

Είναι γεγονός ότι η μετατροπή του χυμού των σταφυλιών σε κρα-

σί ήταν από τις πρώτες χημικές μετατροπές που πραγματοποίησε
συστηματικά ο άνθρωπος. Τι μαγικό συμβαίνει και το σταφύλι μετατρέπεται σε κρασί, σταφίδα, ξίδι και ρετσίνα;
Μέσα από το θεατρικό παιχνίδι δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά
να προσεγγίσουν το μάζεμα των σταφυλιών, το πατητήρι και τη
χαρά της δημιουργίας του κρασιού. Στη συνέχεια γνωρίσαμε με
λεπτομέρειες όλα τα προϊόντα του σταφυλιού. Η δραστηριότητα
ολοκληρώθηκε με ομαδική εργασία και ανάγνωση του σχετικού
μύθου του Αισώπου « Η αλεπού και τα σταφύλια».

ΓΙΟΡΤΑΣΑΜΕ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ
ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΣΗΣ
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης οι μαθητές του

σχολείου μας έμαθαν για την σημασία της αποταμίευσης χρημάτων
και υλικών αγαθών. Διαπίστωσαν ότι αποταμίευση δεν κάνει μόνο
ο άνθρωπος αλλά και οι περισσότεροι από τους οργανισμούς που
αποτελούν την έμβια ύλη, όπως το μυρμήγκι, τα δέντρα, η καμήλα, η
αγελάδα κ.ά. Με αφορμή την παραπάνω διαπίστωση επιδόθηκαν σε
μια κατασκευή, ενός τεράστιου κουμπαρά σε σχήμα αγελάδας!

72

ΤΑ ΖΩΑ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ
ΤΟΥ

Σ ημαντικό μέρος του εκπαιδευτικού προγράμματος του
International Baby College αποτελεί η περιβαλλοντική αγωγή, που
έχει ως σκοπό να πληροφορήσει τα νήπια για τα χαρακτηριστικά του
περιβάλλοντος και τη σημασία που έχει για την ποιότητα της ζωής
του σύγχρονου ανθρώπου.
Στο πλαίσιο αυτό, εντάσσεται και η θεματική ενότητα με τίτλο «Τα
ζώα του δάσους». Πιο συγκεκριμένα, γνωρίσαμε τα κυριότερα
ζώα του δάσους, τις διατροφικές τους συνήθειες, τον τρόπο και
το χώρο που ζουν, καθώς και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν από την αλόγιστη ανθρώπινη παρέμβαση.
Στη συνέχεια, με ένα καθοδηγούμενο αυτοσχεδιασμό, αναπαραστήσαμε ορισμένα ζώα του δάσους, μέσα από την βιωματική
προσέγγιση της μάθησης.
Τέλος, ολοκληρώσαμε την ενότητα με την κατασκευή ατομικού
κολάζ, με θέμα την κουκουβάγια, χρησιμοποιώντας κανσόν, κουμπιά και εφημερίδες.

Στις 4 Οκτωβρίου, που έχει οριστεί ως Παγκόσμια Ημέρα των
Ζώων, οι μαθητές του International Baby College είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν για τα δικαιώματα των ζώων και την ανάγκη ευαισθητοποίησης και φροντίδας όλων των ζώων και ιδιαίτερα των
αδέσποτων.
Έτσι, τα νήπια ανέλαβαν την πρωτοβουλία να κατασκευάσουν, πειραματιζόμενα με διάφορα υλικά και τεχνοτροπίες, σπιτάκια για σκύλους, με σκοπό να τα δωρίσουν σε φιλοζωϊκά σωματεία, για την
προστασία και τη φροντίδα αδέσποτων ζώων.

«H ελIA, Eνας
ευλογημEνος καρπOς»

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ
ΤΩΝ ΖΩΩΝ

Με αφορμή την ανάλυση της θεματικής ενότητας «H ελιά», ζη-

«Eκθεση ζωγραφικHς
UNESCO»

τήθηκε από τα προνήπια να εκφράσουν απόψεις και ιδέες, να ερμηνεύσουν καταστάσεις και να υποβάλλουν ερωτήσεις σχετικά με
την ελιά. Γνώρισαν τους καρπούς της, τη γεύση και την οσμή της,
τους τρόπους κατεργασίας αλλά και συγκομιδής του πολύτιμου
αυτού καρπού.
Θέλοντας να στηρίξουμε τη βιωματική προσέγγιση της μάθησης,
τα παιδιά επισκέφθηκαν τον ελαιώνα του Δημοτικού Σχολείου
του Ελληνικού Κολλεγίου. Εκεί παρατήρησαν τα δέντρα, μιμήθηκαν και αναπαρήγαγαν κινήσεις των ελαιοπαραγωγών. Στο πλαίσιο των αισθητηριακών ασκήσεων που πραγματοποιήσαμε, οι
μικροί μας φίλοι δοκίμασαν διάφορα είδη ελιών και ζύμωσαν το
δικό τους ελαιόψωμο.

Oι μαθητές και οι μαθήτριες του International Baby College, συμ-

μετείχαν στην έκθεση ζωγραφικής της Unesco με θέμα: «Πώς βλέπω τον κόσμο (από τη χώρα που ζω)». Οι μαθητές μας, όπως και
εκατοντάδες παιδιά από τα 191 κράτη - μέλη των Ηνωμένων Εθνών,
περιγράφουν τον τρόπο ζωής τους, καταγγέλλουν τη βία, αρνούνται
τη ρύπανση και διεκδικούν για το κάθε άτομο σεβασμό της φυσικής
και ηθικής τους ακεραιότητας. Στα παιδιά δόθηκαν διάφορα υλικά
για να μπορέσουν να δημιουργήσουν. Για ακόμα μια φορά η καλπάζουσα φαντασία τους θριάμβευσε, χρησιμοποιώντας πληθώρα
υλικών όπως κουμπιά, νήματα, υφάσματα, κορδόνια, κορδέλες, τέμπερες κ.ά.
73

c
m
y
k

INTERNATIONAL
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

BABY COLLEGE
Με απλA πειρAματα

προσεγγIζουμε
τους φυσικοYς νOμους
Στα πλαίσια της ενασχόλησής μας με τις φυσικές επιστήμες, πειρα-

ματιστήκαμε με αντικείμενα που πλέουν και βυθίζονται στο νερό. Οι
μικροί μαθητές επεξεργάστηκαν αντικείμενα και στη συνέχεια κατάφεραν να αντιληφθούν, μέσα από την προσωπική εμπειρία τους,
νόμους της φύσης, βάζοντας στο νερό ξύστρες, καλαμάκια, μολύβια και άλλα.
Η πρωτόγνωρη αυτή εμπειρία ενθουσίασε, ξάφνιασε στην αρχή και
τελικά εντυπωσίασε τα παιδιά.

KAνε μια ευχH
Οι μαθητές του International Baby College, παίρνοντας για άλλη

μια φορά την πρωτοβουλία, έγιναν αρωγοί στην προσπάθεια που
κάνει παγκοσμίως το φιλανθρωπικό ίδρυμα «Κάνε μια ευχή» προσφέροντας αξέχαστες στιγμές χαράς σε παιδιά με πολύ σοβαρές
αρρώστιες.
Τις ημέρες των Χριστουγέννων, μέρες αγάπης, χαράς και ελπίδας, οι
μαθητές μας, στόλισαν με αστέρια το «Δέντρο της Ευχής» του σχολείου μας. Με τον τρόπο αυτό συνέβαλαν στην εκπλήρωση των επιθυμιών και των ονείρων των παιδιών του ιδρύματος, δίνοντας χαρά,
δύναμη και πίστη στη ζωή. Η αξιόλογη αυτή πρωτοβουλία του σχολείου μας είχε στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μικρούς μας μαθητές μέσα από την προσφορά, την αλληλεγγύη και την κοινωνική
συμμετοχή.­

c
m
y
k

ΠαγκΟσμια ΗμΕρα

ΥγιεινΗς ΔιατροφΗς
Η παιδική ηλικία είναι αυτή στην οποία μπαίνουν τα θεμέλια για

τη σωστή ανάπτυξη, την καλή υγεία και κατ’ επέκταση την ποιότητα
ζωής. Αυτό αναμφισβήτητα ξεκινά με τη σωστή διατροφή, καθώς
είναι εξίσου σημαντική με τη μόρφωση και την αγωγή των παιδιών
μας.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Υγιεινής Διατροφής επισκέφθηκε το σχολείο μας η κ. Βαρσαμίδου διατροφολόγος – διαιτολόγος, με σκοπό να συμβουλέψει τους μικρούς μας μαθητές
και να τους δώσει οδηγίες για μια διατροφή ισορροπημένη και
πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μαζί της για τα αγαπημένα τους φαγητά, να κάνουν διάφορες ερωτήσεις και να ακούσουν
ποιες τροφές κάνουν καλό στην υγεία μας και στο σώμα μας και
ποιες όχι. Συγχρόνως, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλα όσα έμαθαν σε slides, γεγονός που τα εντυπωσίασε και
κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον τους.
74

ΣχολεIα υπερασπιστEς
των παιδιΩν
Το σχολείο μας συμμετείχε στο πανελλήνιο εκπαιδευτικό πρόγραμ-

μα της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής Unicef «Σχολεία Υπερασπιστές
των παιδιών» σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, που σκοπό
έχει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των παιδιών για την κατάσταση των παιδιών σε όλο τον κόσμο. Ήδη έχει ολοκληρωθεί από
τους μαθητές του International Baby College η πρώτη φάση του
προγράμματος, κατά την οποία τα παιδιά ενημερώθηκαν και ευαισθητοποιήθηκαν για το θέμα, μέσα από διάφορες δραστηριότητες,
όπως η επίσκεψή τους στο βιβλιοπωλείο «Iανός» την παγκόσμια
Hμέρα του Παιδιού και η δημιουργία αφίσας με τα δικαιώματα των
παιδιών.
Περνώντας στη δεύτερη φάση του προγράμματος, το σχολείο μας
ενίσχυσε και συνέβαλε ενεργά στο πρόγραμμα της Unicef προσφέροντας ένα αξιόλογο χρηματικό ποσό. Εκπαιδευτικοί, γονείς και μαθητές απόλαυσαν τη χαρά της συμμετοχής σε μια τόσο σημαντική
ανθρωπιστική πρωτοβουλία.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας του Παιδιού τα νήπια του International Baby College πραγματοποίησαν μια
επίσκεψη στο βιβλιοπωλείο «Ιανός», όπου είχαν την ευκαιρία να
δραματοποιήσουν, μαζί με τη θεατρολόγο Ελευθερία Μπάκα, αποσπάσματα από το βιβλίο «Παιδιά στα χίλια χρώματα» της Μαρίας
Μηνιάδου. Το συγκεκριμένο βιβλίο αναφέρεται στο δικαίωμα των
παιδιών για ισότητα, ελευθερία, ειρήνη, κοινωνική ασφάλεια, περίθαλψη, εκπαίδευση, αγάπη, όπως και στο δικαίωμά τους να έχουν
από τη στιγμή της γέννησής τους όνομα και εθνικότητα.
Τα νήπια κατασκεύασαν ομαδικά ένα πανό με τα δικαιώματα των
παιδιών, βασισμένο στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο παρουσίασαν κατά την επίσκεψή τους στο βιβλιοπωλείο. Η επίσκεψη ολοκληρώθηκε με ζωγραφιές των παιδιών, με τις οποίες εξέφρασαν
τις εντυπώσεις τους από την ανάγνωση και τη δραματοποίηση του
παραμυθιού.

ΤΟΥ

ΠαγκΟσμια ημΕρα
του παιδιοΥ

ΜαθαIνουμε για τον κΥκλο
του νεροΥ
Ο κύκλος του νερού αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα φυσικά

φαινόμενα, με πρώτιστη σημασία για τη διατήρηση της ζωής στον
πλανήτη. Οι μαθητές του International Baby College ενημερώθηκαν
για τις ιδιότητες του νερού, με ιστορίες, εικόνες και λογοτεχνικά
κείμενα. Πειραματιστήκαμε με το νερό, κάνοντας πειράματα, που
κυριολεκτικά μάγεψαν τα παιδιά.
Το θέμα ολοκληρώθηκε με εικαστικές δραστηριότητες, όπως τη
δημιουργία ομπρελών χρησιμοποιώντας διάφορες τεχνικές. Τα
παιδιά ήρθαν σε επαφή με ποικιλία υλικών και, αφήνοντας τη φαντασία τους ελεύθερη, δημιούργησαν πραγματικά πανέμορφες
και πρωτότυπες ομπρέλες, με τις οποίες στολίσαμε τις τάξεις
μας.
Μέσα από τη βιωματική προσέγγιση καταφέραμε να επεξεργαστούμε το θέμα σφαιρικά, έτσι ώστε τα παιδιά να αποκτήσουν την απαιτούμενη γνώση καλλιεργώντας τις δεξιότητές τους.

75

c
m
y
k

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

INTERNATIONAL

BABY COLLEGE
ΣυγγραφEας παιδικΩν

βιβλΙων στο
International Baby
College
Οι μαθητές του International Baby College είχαν τη χαρά να υπο-

δεχτούν στο χώρο του σχολείου τη συγγραφέα παιδικών βιβλίων κα
Αργυρώ Κοκορέλη. Με αφορμή την επίσκεψη της συγγραφέως, τα
νήπια παρουσίασαν ένα θεατρικό δρώμενο, βασισμένο σε ένα από
τα βιβλία της που ενθουσίασε, αλλά και συγκίνησε τη συγγραφέα.
Παράλληλα, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να δουν από κοντά τη συγγραφέα, που τα παραμύθια της μας «ταξιδεύουν» συχνά,
αλλά και να θέσουν ερωτήματα για τη δημιουργία των παραμυθιών,
την επιλογή των τίτλων, την εικονογράφηση κ.ά.
Προς το τέλος της επίσκεψής της η κα Κοκορέλη διηγήθηκε στα παιδιά, αυτοσχεδιάζοντας, ένα παραμύθι που εκείνη τη στιγμή εμπνεύστηκε βασισμένη και σε ιδέες των ίδιων των παιδιών. Μέσα από τη
δραστηριότητα αυτή τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να εμπλουτίσουν
τις γνώσεις τους, να ενεργοποιήσουν τη φαντασία τους και να ενισχυθεί η αγάπη τους και ο σεβασμός τους για τα βιβλία.

c
m
y
k

ΠαρακολουθΗσαμε
τη θεατρικΗ παρΑσταση
«Η ΣταχτοποΥτα»
Οι μαθητές του International Baby College παρακολούθησαν τη

θεατρική παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Η Σταχτοπούτα», που
είναι βασισμένη στο ομώνυμο παραμύθι.
Τα σκηνικά, η μουσική επένδυση του έργου, η αμεσότητα των ηθοποιών και ορισμένες ανατροπές στο κλασικό σενάριο κράτησαν
αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών, καθ’ όλη τη διάρκεια της παράστασης. Μέσα από τη συγκεκριμένη παρακολούθηση τους δόθηκε
η δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με την τέχνη του θεάτρου και
πάνω απ’ όλα να διασκεδάσουν και να χαρούν.

76

ΤΟΥ

Η γιορτΗ της 28ης
ΟκτωβρΙου
Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος οι μαθητές του International

«EπΙσκεψη
στο πολεμικΟ μουσεΙο»
Τα νήπια του International Baby College είχαν την ευκαιρία να επι-

σκεφθούν το Πολεμικό Μουσείο και να παρακολουθήσουν την έκθεση που διοργάνωσε εκεί το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης με
τίτλο «Σοφία Βέμπο - Τραγουδάμε την Ελλάδα και όλη η Ελλάδα
τραγουδούσε μαζί της». Τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο της έκθεσης, που περιελάμβανε προσωπικά αντικείμενα της Βέμπο, σπάνια χειρόγραφα, πλάκες γραμμοφώνου, παρτιτούρες, προγράμματα
θεάτρου, λευκώματα, γράμματα και φωτογραφίες της «Τραγουδίστριας της Νίκης».
Επίσης, τα παιδιά περιηγήθηκαν στους υπόλοιπους χώρους του
μουσείου, όπου και είδαν από κοντά στολές, όπλα παλαιότερα και
σύγχρονα, μινιατούρες από πολεμικά αεροπλάνα και πλοία του πολεμικού μας ναυτικού, αλεξίπτωτα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν από
αυτή τους την επίσκεψη, ενώ παράλληλα εφοδιάστηκαν με νέες
γνώσεις.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Βaby College γιόρτασαν την επέτειο του «OΧΙ» με την καθιερωμένη
παρέλαση, παραδοσιακούς χορούς και τραγούδια. Παράλληλα, οι
μαθητές των νηπίων πρωτοτύπησαν για άλλη μια φορά, μέσα από μία
εναλλακτική βιωματική προσέγγιση του εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου. Επιλέγοντας την αμεσότητα της μουσικοκινητικής δράσης,
τα νήπια παρουσίασαν το τραγούδι «Ο Ντούτσε» με μια ορχήστρα
κρουστών, ενώ μια άλλη ομάδα νηπίων επέλεξαν να παρουσιάσουν
το κουκλοθέατρο με τίτλο «Το μαύρο σύννεφο», που προσεγγίζει
με ποικίλους συμβολισμούς τα ιστορικά γεγονότα του 1940. Στόχος
αυτής της εναλλακτικής προσέγγισης της εθνικής μας εορτής ήταν
να καλυφθεί το κενό ανάμεσα σε μια ιστορική πραγματικότητα και
σε έναν αποδεκτό τρόπο πρόσληψης γνώσεων από μικρά παιδιά,
κεντρίζοντας τελικά το ενδιαφέρον τους.

ΕπΙσκεψη στον
Αγιο ΔημΗτριο
Η γιορτή του Αγίου Δημητρίου στάθηκε αφορμή για την επίσκεψη
των μαθητών του International Baby College στον Ιερό Ναό του
Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.
Πριν την επίσκεψη προηγήθηκε στην τάξη συζήτηση για τον Άγιο
Δημήτριο. Αναφερθήκαμε στη ζωή του, μιλήσαμε για τα θαύματά
του και τονίσαμε ιδιαίτερα το γεγονός ότι είναι ο πολιούχος της
πόλης μας. Στη συνέχεια κάναμε μια αναφορά στον ναό, είδαμε
κάποιες φωτογραφίες και κάναμε τις απαραίτητες επεξηγήσεις.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μας στο ναό, είδαμε από κοντά
όλα όσα είχαμε παρατηρήσει στις φωτογραφίες. Μιλήσαμε για την
αρχιτεκτονική του οικοδομήματος, είδαμε από κοντά τις ψηφιδωτές
εικόνες των Αγίων, καθώς και το σημείο από το οποίο ανάβλυζε το
μύρο από τον τάφο του Αγίου Δημητρίου.
77

c
m
y
k

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

INTERNATIONAL

BABY COLLEGE
«KυκλοφοριακΗ AγωγΗ»
Η διαρκής και συνεχώς αυξανόμενη πυκνότητα της κυκλοφορίας

των οχημάτων, καθιστά αναγκαία την κυκλοφοριακή αγωγή του μικρού παιδιού, το οποίο παίρνει μέρος σε αυτήν σαν πεζός.
Γι’ αυτό το λόγο λοιπόν μιλήσαμε για τους κανόνες της ασφαλούς κυκλοφορίας. Mάθαμε να διακρίνουμε τον Σταμάτη και τον
Γρηγόρη, καθώς και τα βασικά οδικά σήματα. Aναφερθήκαμε
στις διαβάσεις των πεζών, καθώς και στην συμπεριφορά μας
όταν διασχίζουμε ένα δρόμο ή όταν βρισκόμαστε μέσα στο
αυτοκίνητο.
Tα νήπια μπόρεσαν να βιώσουν καλύτερα όλα τα παραπάνω με
την επίσκεψή μας στο Πάρκο Kυκλοφοριακής Aγωγής στο Πανόραμα, καθώς επίσης και με παιχνίδια ρόλων μέσα στην τάξη
(Tροχονόμος - πεζοί, τροχονόμος - οδηγοί).
Oλοκληρώσαμε την ενότητα αυτή κατασκευάζοντας με κανσόν και
δαχτυλομπογιές φανάρια και οδικά σήματα.

Στο ΜουσεΙο

ΜακεδονικοΥ ΑγΩνα
Με αφορμή την επέτειο της απελευθέρωσης της Θεσσαλονίκης
στις 26 Οκτωβρίου 1912 τα νήπια του International Baby College επισκέφθηκαν το Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα. Εκεί είχαν
την ευκαιρία να «ξεναγηθούν» στο παρελθόν παρατηρώντας
αντικείμενα και φωτογραφίες, να δουν από κοντά στολές και όπλα
των Μακεδονομάχων και με τη βοήθεια της ξεναγού να γνωρίσουν
τους ήρωες του Μακεδονικού Αγώνα.

c
m
y
k

ΞενΑγηση στην ΑερολΕσχη
ΘεσσαλονΙκης
Στις 8 Νοεμβρίου, ανήμερα της γιορτής των Ταξιαρχών Μιχαήλ και

Γαβριήλ, που είναι οι προστάτες της αεροπορίας μας, οι μαθητές
του International Baby College πραγματοποίησαν επίσκεψη στην
Αερολέσχη Θεσσαλονίκης. Εκεί, τα παιδιά ξεναγήθηκαν στο χώρο
της Αερολέσχης, συναντήθηκαν και συζήτησαν με ειδικό ξεναγό και
επισκέφθηκαν τον εσωτερικό εκθεσιακό χώρο. Είχαν την ευκαιρία να
δουν από κοντά κάποια μικρά επιβατικά αεροσκάφη και ελικόπτερα,
ενώ ενθουσιάστηκαν με την επιβίβασή τους στο πιλοτήριο ενός
πολεμικού αεροσκάφους.

78

ΜουσειακΗ αγωγΗ

EπΙσκεψη στο ΜουσεΙο
ΒυζαντινοΥ ΠολιτισμοΥ
Στο πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής επισκεφθήκαμε το Μουσείο

Βυζαντινού Πολιτισμού. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του μουσείου
μας εξέπληξε όλους ευχάριστα, διότι ήταν πραγματικά πολύ οργανωμένο και πρωτότυπο. Οι υπεύθυνοι του μουσείου παρουσίασαν
τη βυζαντινή κληρονομιά στους χρόνους μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης, μέσα από τη θρησκευτική τέχνη. Τα παιδιά ανακάλυψαν το μεγαλείο του Βυζαντίου με παιχνίδια παρατήρησης και
ζωγραφικής , καθώς και με δημιουργικά παζλ.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

ρούν πίνακες ζωγραφικής και να τους περιγράφουν, εστιάζοντας την
προσοχή τους στο θέμα του πίνακα όσο και στην τεχνική που ακολούθησε ο ζωγράφος. Τα παιδιά αναπαρήγαγαν πίνακες μεγάλων
ζωγράφων, έμαθαν για τη ζωή τους και αναγνώρισαν την τεχνοτροπία και τα υλικά με τα οποία ζωγράφιζαν. Φτιάξανε ιστορίες, αλλά
και ηχοϊστορίες που πήγαζαν από τους πίνακες. Ζωγράφισαν με διάφορα υλικά και με διάφορους τρόπους, καθώς η προσέγγιση ενός
έργου τέχνης σε αυτήν την ηλικία έχει όχι μόνο γνωστική, αλλά και
συναισθηματική και αισθητική διάσταση. Τα παιδιά πειραματίστηκαν
με τα χρώματα (ανάμειξη χρωμάτων και αποχρώσεων) και αναγνώρισαν τα σχήματα που υπήρχαν στους πίνακες (αξιολόγηση για τα
γεωμετρικά σχήματα), ολοκληρώνοντας το ταξίδι τους στο χρόνο.
Έχοντας εντάξει έργα τέχνης στα πλαίσια του εκπαιδευτικού μας
προγράμματος, ασχοληθήκαμε με «Το γαϊδουράκι» του Νικόλαου
Λύτρα για την Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων, με το «Νέο σημαιοφόρο» του Αλέκου Φασιανού για τη γιορτή της 28ης Οκτωβρίου 1940,
με τα «Ξερά φύλλα» του Βίνσεντ Βαν Γκογκ για το φθινόπωρο, με την
«Αγαπημένη της γιαγιάς» του Γεώργιου Ιακωβίδη για την Παγκόσμια
Ημέρα της Τρίτης Ηλικίας.

ΤΟΥ

Στο πλαίσιο της Μουσειακής Αγωγής τα νήπια έμαθαν να παρατη-

Τα επαγγΕλματα
του χθες και του σΗμερα
στο ΤελλΟγλειο Ιδρυμα
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο «Επαγγέλματα του χθες και

του σήμερα», που πραγματοποιήθηκε στο Τελλόγλειο Ίδρυμα, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν οι μαθητές του International
Baby College.
Μέσα στον οργανωμένο χώρο του μουσείου, οι υπεύθυνοι του
προγράμματος παρουσίασαν στα παιδιά τα έργα της έκθεσης και
τα ενημέρωσαν για τα επαγγέλματα που χάθηκαν με το πέρασμα
του χρόνου, ή τείνουν να εξαφανιστούν. Επαγγέλματα που εξελίχθηκαν στη σημερινή εποχή, αλλά κρατούν τις ρίζες τους στο
παρελθόν.
Οι υπεύθυνοι του προγράμματος κατάφεραν να κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον και την προσοχή των νηπίων, καθ΄ όλη τη
διάρκεια του προγράμματος, μέσω των οργανωμένων δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν.

79

c
m
y
k

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

INTERNATIONAL

BABY COLLEGE
ΚΕφι, χαρΑ και μουσικΗ στην
αποκριΑτικη γιορτΗ
Nεράιδες, σούπερ ήρωες, πριγκίπισσες και βασιλόπουλα κατέκλυσαν το χώρο του International baby College την ημέρα της
Τσικνοπέμπτης. Όλα τα παιδιά κατέφθασαν ντυμένα με απίθανες
αποκριάτικες στολές, έτοιμα να ξεφαντώσουν και να χορέψουν
στους τρελούς καρναβαλικούς ρυθμούς. Όλοι, με απίστευτη διάθεση, συμμετείχαν σε ένα ξέφρενο πάρτυ, που κύριοι πρωταγωνιστές υπήρξαν το κέφι, η χαρά και η μουσική.
Τα παιδιά, με τα σύνεργα στο χέρι, γέμισαν το χώρο με σερπαντίνες και κομφετί, διασκέδασαν και χόρεψαν μέσα σε κλίμα χαράς
και αστείρευτου κεφιού.

ΠαγκΟσμια ΗμΕρα ΠαιδικοΥ
ΒιβλΙου
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου που γιορτάζουμε στις 2 Απριλίου, οι μικροί μαθητές του International
Baby College διάβασαν βιβλία της τάξης τους. Έμαθαν να προσέχουν το κάθε βιβλίο χωρίς να το σκίζουν, γιατί το κάθε βιβλίο
έχει τη δική του ιστορία και μας προσφέρει ονειρικές γνώσεις. Ξεφύλλισαν πολλά βιβλία, τα αγάπησαν και όλοι μαζί συμφώνησαν
πως πρέπει να τα προσέχουν και να τα μελετούν.

c
m
y
k

Η συγγραφΕας ΜαρΙα
ΠαπαγιΑννη στο
International Baby
College
Μια πολύ ευχάριστη έκπληξη για τους μαθητές του σχολείου μας

αποτέλεσε η επίσκεψη της συγγραφέως παιδικών βιβλίων κας Μαρίας Παπαγιάννη. Τα παιδιά, εμπνευσμένα από το βιβλίο της «Καληνύχτα Μαμά» μεταμορφώθηκαν σε «Ονειρομπάλονα» και παρουσίασαν μια μουσική ηχοϊστορία, βασισμένη στην πλοκή της ιστορίας.
Η κα Μαρία Παπαγιάννη, με τη βοήθεια της Ματίνας, της ηρωίδας
του βιβλίου, μας σύστησαν σε μια φίλη τους, τη μικρή πασχαλίτσα
«Πες – Πες» και μας μίλησε για τα παραμύθια που λένε παρέα κάθε
βράδυ. Κατασκευάσαμε όλοι μαζί μια ονειροπαγίδα, για να έχουμε όμορφα και γλυκά όνειρα και η κα Παπαγιάννη χάρισε σε κάθε
μαθητή μας μια πασχαλίτσα, για να έχουμε όλοι το δικό μας «Πες
– Πεσάκι» το βράδυ στο κρεβάτι μας! Οι μαθητές του International
Baby College αποχαιρέτησαν τη συγγραφέα χαρίζοντάς της μια
κουβέρτα με όμορφα όνειρα, μπαλόνια και ζωγραφιές και το παραμύθι «Καληνύχτα Μαμά» κατασκευασμένο από τα δικά τους παιδικά χεράκια.

80

H γιορτΗ της 25ης ΜαρτΙου
ΤΟΥ

Με παραδοσιακούς χορούς, τραγούδια και την καθιερωμένη παρέλαση γιόρτασαν οι μαθητές του International Baby College την
εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου, τιμώντας έτσι για άλλη μια φορά
τους ήρωες της Επανάστασης και τη σημαντική προσφορά τους για
την απελευθέρωση της πατρίδας μας. Οι μικροί μαθητές μας παρέλασαν φορώντας τις παραδοσιακές στολές τους, χόρεψαν και τραγούδησαν δημοτικά τραγούδια και απήγγειλαν ποιήματα.

διαγωνισμο
«Γεωμετρικα σχηματα
και γραμμες»
Στα

πλαίσια του διαγωνισμού της 3ης Biennale Παιδικής ζωγραφικής, τα νήπια του International Baby College συμμετείχαν
στέλνοντας ένα μικρό έργο, κομμάτι από την ψυχή και τη σκέψη
τους, εμπνευσμένο από τις γραμμές και τα γεωμετρικά σχήματα.
Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν μια δική τους
γραφή, ένα έργο τέχνης με πολλά χρώματα, σχήματα και σχέδια,
δουλεύοντας ατομικά, αλλά και ομαδικά, προσβλέποντας σε μία
ακόμη διάκριση!

Ποια ειναι τα μερη
του προσωπου μας;

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

Συμμετοχη στο

Η

προσχολική Αγωγή αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο του εκπαιδευτικού μας συστήματος και βοηθάει σημαντικά στη σωματική, συναισθηματική, αισθητική και κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, ισόρροπα και ολόπλευρα. Έτσι, τα Μελισσάκια του International
Baby College αντιλήφθηκαν και αναγνώρισαν τα μέρη του προσώπου τους, μέσα από βιωματικές δραστηριότητες και παρατήρηση
πολλαπλών εικόνων. Οι ψυχοκινητικές δραστηριότητες έπαιξαν σημαντικό ρόλο, διότι τα παιδιά βίωσαν την παρεχόμενη γνώση με
διάθεση και χαρά.

Μαθηματα
Κυκλοφοριακης Αγωγης
Η κυκλοφοριακή αγωγή αποτελεί βασικό κεφάλαιο του εκπαιδευτικού προγράμματος του International Baby College. Οι μικροί μαθητές μας ενημερώθηκαν για τα μέσα μεταφοράς και με βιωματικές
δραστηριότητες αντιλήφθηκαν τη χρησιμότητά τους. Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσαν στα παιδιά τα σήματα κυκλοφορίας, που πλούτισαν τις παραστάσεις τους, με αφετηρία συγκεκριμένα γεωμετρικά
σχήματα. Παράλληλα ένιωσαν τη χαρά του παιχνιδιού και της δημιουργικότητας, αντλώντας πολύτιμες γνώσεις.

81

c
m
y
k

INTERNATIONAL
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

BABY COLLEGE
Πρασινη εβδομαδα 2006
Τα νήπια του International Baby College, χρησιμοποιώντας για άλλη

μια φορά τη δημιουργικότητά τους, συμμετείχαν στον ευρωπαϊκό
διαγωνισμό ζωγραφικής «Πράσινη Εβδομάδα». Τα παιδιά, μέσα
από τα έργα ζωγραφικής, προσπάθησαν να φωτίσουν την έννοια
της βιοποικιλότητας και να την κατανοήσουν. Σκοπός του διαγωνισμού ήταν όχι μόνο να εκφραστούν καλλιτεχνικά, αλλά κυρίως
να εξοικειωθούν και να ευαισθητοποιηθούν για τα περιβαλλοντικά
προβλήματα.

Ποσο σπουδαιο
ειναι το δασος;
Στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του

σχολείου μας, οι μικροί μας φίλοι ενημερώθηκαν για τη σπουδαιότητα του δάσους στην οικολογική ισορροπία του πλανήτη.
Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Δασοπονίας, το International
Baby College, σε συνεργασία με το τμήμα Δασικής Προστασίας
του Ι.Ε.Κ. Λαγκαδά, παραρτήματος του οργανισμού Ο.Ε.Ε.Κ. του
Υπουργείου Παιδείας, οργάνωσαν μια οικολογική εκδήλωση με
θέμα τη δενδροφύτευση. Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ευαισθητοποίηση των παιδιών, για την προστασία των δασών και του
φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα. Τα παιδιά, με την βοήθεια
εξειδικευμένων σπουδαστών και καθηγητών, φύτεψαν διάφορα
δέντρα στο πίσω μέρος του σχολείου μας.

c
m
y
k

Γνωρισαμε την αμυγδαλια
Η αμυγδαλιά, όπως όλοι γνωρίζουμε είναι το πρώτο δεντράκι που

ντύνεται στα άσπρα την άνοιξη. Δεν θα μπορούσαμε λοιπόν να
μην την γνωρίσουμε εις βάθος. Έτσι, οι μαθητές του International
Baby College μύρισαν τα άνθη της, γνώρισαν τους καρπούς της και
έμαθαν γενικότερα για την αμυγδαλιά. Στη συνέχεια τα παιδιά δημιούργησαν με πολύ κέφι τη δική τους αμυγδαλιά και τραγούδησαν
σχετικά τραγούδια. Η αίσθηση της δημιουργικότητας χάρισε στα
πρόσωπα των παιδιών ένα μεγάλο χαμόγελο.

Υποδεχθηκαμε
την ανοιξη
Με αφορμή την αγαπημένη μας εποχή, την άνοιξη, γνωρίσαμε
τον κόσμο των λουλουδιών. Ποτίσαμε τα δεντράκια μας, μιμηθήκαμε την βασίλισσα των λουλουδιών και γίναμε μικρά μπουμπουκάκια. Η δραστηριότητά μας ολοκληρώθηκε με επεξεργασία
πληθώρας διαφόρων υλικών, για τη δημιουργία ανοιξιάτικου τοπίου. Τα παιδάκια ενθουσιασμένα και γεμάτα υπέροχες εικόνες,
αποκόμισαν σημαντικές γνώσεις.
82

ΤΟΥ

ΕυαισθητοποΙηση
για το περιβΑλλον
Σε μια προσπάθεια ευαισθητοποίησης των μικρών μας μαθητών

ΜαθαΙνουμε

για τα Εντομα
Κατά το μήνα Απρίλιο, όπου όλα τα έντομα κάνουν την πρώτη

τους εμφάνιση δειλά – δειλά, γνωρίσαμε την πασχαλίτσα, τη μέλισσα και την πεταλούδα. Μάθαμε τι τρώνε, πού ζούνε, τα χρώματα που έχουν, τι μας προσφέρουν και, τέλος, τραγουδήσαμε
και παίξαμε παιχνίδια, με θέμα τα έντομα. Επίσης, κατασκευάσαμε
μελισσούλες με μαλλί, δραστηριότητα πολύ δύσκολη, αφού απαιτεί αυξημένη ικανότητα της λεπτής κινητικότητας.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

για το περιβάλλον και στη δημιουργία μιας περιβαλλοντικής συνείδησης, τα νήπια συμμετείχαν στο διαγωνισμό που διοργάνωσε
το Δίκτυο Μεσόγειος S.O.S. με θέμα: «Για μια σταγόνα νερό». Τα
παιδιά, χρησιμοποιώντας ποικίλα υλικά, προσπάθησαν να φανταστούν μια σταγόνα νερό και να εκφράσουν τις δικές τους ανησυχίες, ευαισθησίες, αλλά και προτάσεις μέσα από τα έργα τους. Ο
διαγωνισμός, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αγωγής του σχολικού μας προγράμματος, είχε ως σκοπό
να συνειδητοποιήσουμε τις συνέπειες των ενεργειών μας στο περιβάλλον, να σκεφτούμε, να ψάξουμε, να μάθουμε, να αλλάξουμε
ρόλους και να αναλάβουμε σχετικές πρωτοβουλίες.

ΓνΩσεις εμπνευσμΕνες απΟ
το ΠΑσχα των ΕλλΗνων
Με αφορμή το Πάσχα διαβάσαμε, συζητήσαμε και μάθαμε για

τη ζωή, τις παραβολές, τα Πάθη, τη Σταύρωση και τέλος την Ανάσταση του Χριστού. Με κατάνυξη μεταφερθήκαμε στο χώρο της
εκκλησίας και παρακολουθήσαμε τη λειτουργία. Κατασκευάσαμε
πασχαλινές κάρτες για να ευχηθούμε «Καλό Πάσχα» στα αγαπημένα μας πρόσωπα και φτιάξαμε τις δικές μας λαμπάδες. Μάθαμε και συζητήσαμε για τα πασχαλινά ήθη και έθιμα, τραγουδήσαμε και παίξαμε κουκλοθέατρο με θεματική ενότητα το Πάσχα.
Μετά το πέρασμα της Ανάστασης ευχηθήκαμε σε όσους γιόρταζαν και συζητήσαμε και για τις άλλες γιορτές αυτής της περιόδου,
όπως του Άη Γιώργη του καβαλάρη, της Ζωοδόχου Πηγής και
της Κυριακής του Θωμά.

ΚαλωσορΙζοντας το ΜΑιο
Ο

Μάιος, ο μήνας των λουλουδιών, γιορτάστηκε με ποικίλες
δραστηριότητες. Τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά
άνθη, να κάνουν συγκρίσεις και να μάθουν για τη λειτουργία των
φυτών. Επίσης, συζητήσαμε για δρώμενα περασμένων εποχών,
που έχουν πια χαθεί και γίνονταν την ημέρα της Πρωτομαγιάς, σε
διάφορα μέρη της Ελλάδας. Τα έθιμα που συνεχίζουν να αναβιώνουν στη Μήλο, τη Λέσβο, την Κέρκυρα, το Πήλιο, αλλά και στη
Μακεδονία, εντυπωσίασαν και προκάλεσαν τον θαυμασμό των
παιδιών. Παρατηρώντας τα έργα «Ηλιοτρόπια» του Βαν Γκογκ και
«Το χρυσό στεφάνι από τη Βεργίνα» τα παιδιά εμπνεύστηκαν και
κατασκεύασαν το δικό τους πρωτομαγιάτικο στεφάνι, σύμβολο
της αναγεννημένης φύσης.
83

c
m
y
k

ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

INTERNATIONAL

BABY COLLEGE
«ΔελφIνια» στο
ΚοσμοθEατρο
Στο πλαίσιο της Πολιτιστικής Αγωγής οι μαθητές και οι μαθήτριες

του International Baby College παρακολούθησαν το ντοκιμαντέρ
«Δελφίνια», στο Κοσμοθέατρο του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείου Τεχνολογίας. Με αυτόν τον τρόπο τους δόθηκε η ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον κόσμο των δελφινιών, που είναι
τόσο ενδιαφέρων και ξεχωριστός. Έμαθαν για τον τρόπο ζωής τους,
τον τρόπο σκέψης τους και για το πώς ο άνθρωπος μπορεί να γίνει
ο καλύτερος φίλος και προστάτης τους, αλλά συνάμα και ο μεγαλύτερος κίνδυνος που απειλεί την ύπαρξή τους. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν και διασκέδασαν, μαθαίνοντας παράλληλα πολλά πράγματα
για τα ξεχωριστά αυτά θηλαστικά.

ΘεατΕς στο ταξΙδι του
αυτοκρΑτορα
Το ιδιαίτερα εντυπωσιακό και διδακτικό ντοκιμαντέρ με τίτλο «Το

ταξίδι του αυτοκράτορα», παρακολουθήσαμε στον κινηματογράφο. Το ντοκιμαντέρ αναφερόταν στη ζωή και το μεγάλο ταξίδι, που
κάνουν εδώ και χιλιετίες οι πιγκουΐνοι, για να εξασφαλίσουν τη συνέχιση του είδους τους. Η έκπληξη των παιδιών ήταν μεγάλη, όταν
διαπίστωσαν ότι παρακολουθούσαν πώς είναι πραγματικά οι πιγκουΐνοι και δεν έβλεπαν κάποιο κινούμενο σχέδιο. «Το ταξίδι του αυτοκράτορα» ήταν πραγματικά ένα μαγευτικό θέαμα που μας ταξίδεψε
σε άλλους κόσμους και μας έκανε να γνωρίσουμε αυτά τα όμορφα
και τόσο μακρινά σε εμάς πλάσματα.
Τα παιδιά έφυγαν ενθουσιασμένα και γεμάτα απορίες για τη ζωή
των πιγκουΐνων. Η συζήτηση του θέματος στο σχολείο εδραίωσε τις
γνώσεις των παιδιών με τρόπο αποτελεσματικό και ιδιαίτερα αποδοτικό.

c
m
y
k

ΠαρακολουθΗσαμε
τον «ΠλοΥτο»
του ΑριστοφΑνη
στο Ιδρυμα ΜελΙνα
ΜερκοΥρη
Τα

προνήπια του International Baby College παρακολουθούν
τακτικά πολιτιστικά δρώμενα της πόλης μας. Έτσι, την Πέμπτη 23
Μαρτίου παρακολούθησαν τη θεατρική παράσταση «Πλούτος»
του Αριστοφάνη στο «Ίδρυμα Μελίνα Μερκούρη», στη Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
Η παράσταση πραγματοποιήθηκε από τη θεατρική ομάδα του
Ελληνικού Κολλεγίου, στο πλαίσιο της πολιτιστικής εκδήλωσης
«Μέρες Έκφρασης και Δημιουργίας 2006».
Τα παιδιά, στο τέλος της παράστασης, έπαιξαν και τραγούδησαν
με τους μικρούς ηθοποιούς και τη θεατρολόγο, καλλιεργώντας
έτσι τη θεατρική τους αγωγή και το θεατρικό παιχνίδι. Στη συνέχεια, οι μικροί μας φίλοι παρακολούθησαν την έκθεση ζωγραφικής με θέμα «Το νερό». Τα παιδιά είδαν ζωγραφιές από μαθητές ηλικίας από 7 έως 15 ετών από 17 διαφορετικές χώρες της
νοτιοανατολικής Ευρώπης.
84

μαθητές του International Baby College παρακολούθησαν
στο θέατρο «Αμαλία» τη θεατρική παράσταση «Τζιτζιμιτζιχοτζιριά». Το θέμα του έργου ήταν επικεντρωμένο στο δικαίωμα
που έχει ο καθένας στη διαφορετικότητα, καθώς και την αξία της
φιλίας και της αλληλεγγύης. Ήταν μία θεατρική παράσταση που
άρεσε πολύ στους μικρούς μαθητές, οι οποίοι στο τέλος της παράστασης έφυγαν με τις καλύτερες εντυπώσεις!

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ

«Η Τζιτζιμιτζιχοτζιριά»

ΤΟΥ

ΜΙα παρΑσταση που θα μας
μεΙνει αξΕχαστη

Εικαστικές δημιουργίες
από τους φιλότεχνους μικρούς
μαθητές του Ιnternational Baby College.

85

c
m
y
k

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

Ε.Α.Τ.Ε.Κ.

ΧΑντμπολ
Ο Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ανερχόμενη δύναμη
στις μικρές ηλικίες
Η ομΑδα μΙνι

Η ομάδα μίνι απαρτίζεται αποκλειστικά από μαθητές του Δημο-

τικού του Ελληνικού Κολλεγίου και απολαμβάνει την κορυφή στο
πρωτάθλημα της Ένωσης Σωματείων Χειροσφαίρισης Θεσσαλονίκης (Ε.Σ.Χ.Θ.), αν και αντιμετωπίζει ομάδες σωματείων με τεράστια
ιστορία στο άθλημα.

c
m
y
k

Η ομΑδα παμπαΙδων

Η

ομάδα παμπαίδων απαρτίζεται από μαθητές της Α’ και Β’
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου και αποτελεί, κατά γενική
ομολογία των ειδικών του αθλήματος, την ανερχόμενη δύναμη
στη Θεσσαλονίκη, μία πόλη με σημαντικές επιτυχίες στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα του χάντμπολ.
Η ομΑδα παΙδων δεΙχνει το δρΟμο!

Η ομάδα παίδων απαρτίζεται από μαθητές της Γ’ Γυμνασίου και

Α’, Β’ τάξης Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου, ανάμεσα στους
οποίους και ο διεθνής με την εθνική ομάδα εφήβων Ανδρέας
Λαγούδης. Η ομάδα αποτελεί παράδειγμα για την αγωνιστικότητά της και η θέση της, στη μέση του βαθμολογικού πίνακα, αποτελεί επιβράβευση των προσπαθειών των αθλητών της. Αθλητές
με βαρύ προσωπικό πρόγραμμα, λόγω μαθητικών υποχρεώσεων,
οι οποίοι είναι συνεπείς στις αγωνιστικές υποχρεώσεις τους, βελτιώνοντας την εικόνα της ομάδας.
Ο ιΟς του χΑντμπολ “προσβΑλλει”
και τα κορίτσια!

Η ομάδα κορασίδων του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. που συμμετέχει στο πρω-

τάθλημα της Ε.Σ.Χ. Θεσσαλονίκης έχει βραχύβια δραστηριότητα.
Μόλις, σε έξι μήνες οι μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου και Α’ Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου κατάφεραν να κατανοήσουν τις
αρχές του παιχνιδιού και τόσο με τη διάθεση στις προπονήσεις,
όσο και με την αγωνιστικότητα απέναντι στις αντίπαλες ομάδες,
βελτιώνουν συνεχώς τις επιδόσεις τους.
86

ΜπΑντμιντον
ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ

Πρώτη θέση στο πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα Α’ εθνικής.

Για μία ακόμη χρονιά ο Ε.Α.Τ.Ε.Κ. αναδείχθηκε πρωταθλητής στο
πανελλήνιο ομαδικό πρωτάθλημα Α΄εθνικής. Η επιτυχία αυτή
του αθλητικού τμήματος του Ελληνικού Κολλεγίου αποκτά ακόμη
μεγαλύτερες διαστάσεις αν αναλογιστεί κανείς ότι η τελική φάση
του πρωταθλήματος πραγματοποιήθηκε στο Σιδηρόκαστρο, που
είναι η έδρα του σημαντικότερου αντιπάλου μας. Παρόλα αυτά,
οι αθλητές και οι αθλήτριες του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., Θ.Βέλκος, Γ.Πάτης,
Δ.Χρυσοχόου και Δ.Ορλής στους άνδρες και Χ.Γεωργαλή,
Ε.Κόντου και Α.Τέντα στις γυναίκες, κατάφεραν να υπερνικήσουν
τις δυσκολίες και να κατακτήσουν επάξια την πρώτη θέση στο
πρωτάθλημα.

Κ ολ Υ μβηση

στο κολυμβητΗριο
του ΕλληνικοΥ ΚολλεγΙου

Δεύτερη καλύτερη πανελλήνια επίδοση στα 50 μ.
και 100 μ. πεταλούδα

Σ.Πολυχρονιάδη

ΕΑΤΕΚ

Η κοπΗ της βασιλΟπιτας

Με τον καθιερωμένο, “παραδοσιακό” τρόπο έγινε και φέτος η Η Στεφανία Πολυχρονιάδη ενώ ήταν στο προαγωνιστικό τμήκοπή της βασιλόπιτας του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., στο κλειστό κολυμβητήριο
του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης. Δεκάδες αθλητές και
αθλήτριες, οι προπονητές όλων των τμημάτων, γονείς και φίλοι
του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. παραβρέθηκαν στην εκδήλωση και αντάλλαξαν ευχές για μία χρονιά γεμάτη υγεία, ευτυχία και ακόμη μεγαλύτερες
επιτυχίες στους αθλητικούς και άλλους στίβους.

μα κολύμβησης “έπιασε” τα όρια για την ανώτερη αγωνιστική
κατηγορία και θα διεκδικήσει τη διάκριση στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, με τα χρώματα του Ε.Α.Τ.Ε.Κ.. Όπως δήλωσε ο προπονητής της κ. Φ. Καλαμπρέζας, η Στεφανία αποτελεί
το ανερχόμενο αστέρι στο άθλημα της πεταλούδας, αφού για
την περασμένη αγωνιστική χρονιά έχει στο ενεργητικό της τον
δεύτερο καλύτερο χρόνο, σε πανελλήνια κλίμακα, στα 50 μ. και
στα 100 μ. πεταλούδα.
Στο μεταξύ, η ραστώνη των χριστουγεννιάτικων διακοπών δεν
άγγιξε την προαγωνιστική και αγωνιστική ομάδα κολύμβησης
του Ε.Α.Τ.Ε.Κ., αφού την πρώτη εβδομάδα οι προπονήσεις στο
κλειστό, θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου,
συνεχίστηκαν με εντατικό ρυθμό και σε καθημερινή βάση.
Στη δεύτερη εβδομάδα των διακοπών, αμέσως μετά την Πρωτοχρονιά, οι προπονήσεις συνεχίστηκαν στο Καρπενήσι! Με
σκοπό τη βελτίωση της τεχνικής κατάρτισης και της φυσικής κατάστασης, οι κολυμβητές του Ε.Α.Τ.Ε.Κ. ακολούθησαν ένα βεβαρημένο πρόγραμμα διπλών προπονήσεων στο Γυμναστήριο του
Καρπενησίου. Αξιοσημείωτη είναι και η πρόσκληση των τοπικών
παραγόντων της όμορφης πόλης του Καρπενησίου, να συμμετάσχουν οι αθλητές μας στον αγιασμό των υδάτων και στην ανάσυρση του Τιμίου Σταυρού, την ημέρα των Φώτων.
Το αγωνιστικό πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με την κολυμβητική ημερίδα που διοργανώθηκε στο κλειστό κολυμβητήριο του
Ελληνικού Κολλεγίου, με τη συμμετοχή των ακαδημιών του
Ε.Α.Τ.Ε.Κ. και του Κολυμβητικού Συλλόγου των Σερρών. Εβδομήντα αθλητές από το σύλλογο του Ελληνικού Κολλεγίου και
πενήντα αθλητές από τις Σέρρες έδωσαν τον καλύτερο εαυτό
τους, σε μία μεγάλη κολυμβητική εκδήλωση, κλείνοντας με τον
καλύτερο τρόπο την αγωνιστική χρονιά.
Η έναρξη του 2006 σημαδεύτηκε με τις διακρίσεις στις δύο ημερίδες, μία για το προαγωνιστικό τμήμα (7 - 8 Ιανουαρίου) και μία
για το αγωνιστικό τμήμα (14 - 15 Ιανουαρίου), που διοργανώθηκαν από την Κολυμβητική Ομοσπονδία.

c
m
y
k

87

TOY
ΤΑ ΝΕΑ

Ε.Α.Τ.Ε.Κ.
ΕΠΙΤΥΧΙΕΣ ΣΤΗΝ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗ
Στη χρονιά που διανύουμε, οι αθλητές του Ε.Α.Τ.Ε.Κ.

είχαν πολλές και σημαντικές επιτυχίες στην κολύμβηση, κλασική και τεχνική.
Αρχικά, η Στεφανία Πολυχρονιάδη, η οποία κατέρριψε δύο φορές το πανελλήνιο ρεκόρ των 50μ. ύπτιο, στη διάρκεια του πανελλήνιου χειμερινού πρωταθλήματος ανοικτής κατηγορίας, ενώ
έχει «πιάσει» και τα όρια για τη συμμετοχή της στο πανελλήνιο
πρωτάθλημα της κατηγορίας της, που θα πραγματοποιηθεί τον
Ιούλιο, στα παρακάτω αγωνίσματα: 100-200 ύπτιο, 200-400 μ.α.
και 100-200 μ. πεταλούδα.
Εκτός από την Πολυχρονιάδη έχουν «πιάσει» τα όρια και οι
εξής:
• Μ. Βασιλειάδης 100-200 μ. πρόσθιο παμπαίδων Β
• Μ. Αδάμ 100 μ. πρόσθιο πανκορασίδων Α
• Π. Πολυζος 200 μ.α. παμπαίδων Α
Πολύ κοντά στα όρια βρίσκονται οι Γ. Πατίκας, Κ. Κατσαρός και
Γ. Ντότσης.
Στην τεχνική κολύμβηση η Ρ. Κωνσταντινίδου κατέκτησε το όριο
για το πρωτάθλημα ανοικτής κατηγορίας, που έγινε τον Μάιο, ενώ
οι Δ. Δοάνη (ήδη πήρε το πρώτο της μετάλλιο στους χειμερινούς
αγώνες), Ν. Πολύζου και Ά. Πολυχρονιάδης έπιασαν τα όρια για
το πρωτάθλημα, που θα πραγματοποιηθεί τον Αύγουστο στη
Θεσσαλονίκη.

ΒΡΑΒΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΧΑΜΟΓΕΛΑ
ΣΤΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΥ

c
m
y
k

Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα κολύμβησης

στις μικρές ηλικίες, που διοργανώνει το Ε.Α.Τ.Ε.Κ., σε ετήσια βάση.
Ήδη 29 αθλητές και αθλήτριες προκρίθηκαν στα αγωνιστικά τμήματα και αναβαθμίστηκαν σε «καρχαρίες», αφού ολοκλήρωσαν με
επιτυχία το πρόγραμμα προετοιμασίας. Οι αθλητές που προκρίθηκαν είναι οι:
Α. Τσιτσιλιάνου, Α. Αλεξίου, Μ. Περδικάκης, Κ.Πασσαλής, Ε.
Λαιλισίδου, Δ. Κασμένης, Π. Αποστολίδης, Π. Νικόπουλος, Γ.
Σαρακατσάνης, Φ. Νάνος, Α. Κουρούπης, Μ. Καρανικόλας, Σ.
Ουσταμπασίδου, Χ. Αντιβαλίδης, Γ. Γεωργίου, Κ. Γούναρης, Ν.
Χριστοφόρου, Γ. Γιαννακόπουλος, Π. Βαλαής, Γ. Αντιβαλίδης, Γ.
Αποστολίδης, Δ. Ασβεστάς, Τ. Βαρκούλης, Δ. Μιχαήλ, Χ. Γεωργιάδης, Α. Γκούβας, Α. Ιορδανίδου, Κ. Βαλασοπούλου και Σ. Λαιλισίδης.
Εξάλλου, τον καλύτερο χρόνο στην κατηγορία τους πέτυχαν οι Ιωάννα Κόντου – Φουντά στα 25 μ. ελεύθερο και η Δανάη Ηλιού στα
25 μ. ύπτιο. Τέλος, βραβεία ήθους και επιμέλειας απονεμήθηκαν
στους Θ. Στεφόπουλο, Γ. Συρόπουλο και Σ. Αρμένογλου.

88

ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ
ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
MICROSOFT & IC3
Αναγνωρίζοντας ότι οι πιστοποιήσεις Πληροφορικής αποτελούν

πλέον αναγκαιότητα, το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης προσφέρει την ιδανική λύση στους μαθητές του, αλλά και σε κάθε ενήλικα, ως Εξουσιοδοτημένο Εξεταστικό Κέντρο Microsoft και IC3.
• Tι είναι το πιστοποιητικό Microsoft Office Specialist;
To Office Specialist θέτει το πρώτο παγκόσμιο πρότυπο παραγωγικότητας και γνώσης των εφαρμογών Microsoft Office, της
εφαρμογής που χρησιμοποιείται από το 95% των επιχειρήσεων,
παγκοσμίως. Γι’αυτό το λόγο αποτελεί και δείκτη παραγωγικότητας για εταιρείες, ακαδημαϊκά ινστιτούτα, εταιρείες προώθησης
προσωπικού, εκπαιδευτικούς οργανισμούς και ιδιώτες.
Το Microsoft Office Specialist σχεδιάστηκε το 1997 και είναι το
μοναδικό εγκεκριμένο από τη Microsoft πρόγραμμα πιστοποίησης. Είναι σχεδιασμένο να μετρά και να αξιολογεί τις ικανότητες
του χρήστη σε εφαρμογές του Microsoft Office. Σήμερα είναι
διαθέσιμο σε 138 χώρες, σε 21 γλώσσες.
• Τι είναι το πιστοποιητικό IC3;
H πιστοποίηση Internet and Computing Core Certification (IC3)
αποτελεί ένα χρήσιμο και δυναμικό πρότυπο, με παγκόσμιο κύρος και εμβέλεια και αφορά βασικές ικανότητες χρήσης υπολογιστών και Internet. Η πιστοποίηση αυτή προσφέρει σε μαθητές και
όσους αναζητούν εργασία, τα απαραίτητα εφόδια, που απαιτούν
οι σύγχρονες ακαδημαϊκές, επιστημονικές και επαγγελματικές
κοινότητες, στη χρήση υπολογιστών και Internet.
Σημειώνεται ότι η κατοχή πιστοποιητικών για τη γνώση χρήσης
υπολογιστών είναι υποχρεωτική από 01.01.2005, σύμφωνα με το
προεδρικό διάταγμα 347/2003.
• Οι πτυχιούχοι μαθητές μας
Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, ολοκληρώνοντας κάποιες ενότητες στο μάθημα της Πληροφορικής, μπορούν
να δίνουν εξετάσεις στις αίθουσες πληροφορικής του Γυμνασίου
- Λυκείου. Οι επιτυχόντες λαμβάνουν τις διεθνώς αναγνωρισμένες
πιστοποιήσεις Microsoft Office Specialist και IC3.

c
m
y
k

89

ΠΑΙΔΙΚΕΣ
ΚΑ∆ΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ

SUMMER CAMPUS
«MAΚΕΔΟΝΙΑ» Τ

c
m
y
k

ο SUMMER CAMPUS “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”
δημιουργήθηκε από το Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης με σκοπό να προσφέρει στα
παιδιά ένα ιδανικό μέρος για διακοπές. Μετά
από πολλά χρόνια επιτυχημένης πορείας,
μπορούμε με σιγουριά να πούμε ότι το
SUMMER CAMPUS “ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ” είναι
ο καλύτερος τρόπος να χαρίσετε στα παιδιά
σας αξέχαστες καλοκαιρινές διακοπές.

Χαρίστε τους
ένα αξέχαστο καλοκαίρι...

ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΙ
Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Β΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Γ΄ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Το ειδικευμένο προσωπικό, οι
καθαροί χώροι, οι υπερσύγχρονες
αθλητικές εγκαταστάσεις, με 2 γήπεδα
ποδοσφαίρου, 8 γήπεδα μπάσκετ,
γήπεδο τένις, βόλεϊ, κινηματογράφο,
αμφιθέατρο, παιδική χαρά, το άρτια
εξοπλισμένο ιατρείο και πάνω από
όλα η αγάπη μας για τα παιδιά και η
υπευθυνότητά μας, εγγυώνται την
ποιότητα της διαμονής τους.

17/06 - 09/07
09/07 - 31/07
31/07 - 22/08

90

Το SUMMER CAMPUS
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, βρίσκεται στο
Παλιούρι Χαλκιδικής, σ’ ένα μαγευτικό
περιβάλλον που συνδυάζει τη δροσιά
των πεύκων με τις χαρές της θάλασσας.
Η παιδική κατασκήνωση προσφέρει
μέρες γεμάτες σπορ, χόμπι, περιπέτεια,
ψυχαγωγία, εκδρομές.

Στο SUMMER CAMPUS
“ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ”, τα παιδιά ζουν
όμορφα, κοιμούνται άνετα, τρέφονται
υγιεινά, χαίρονται τη φύση, τον καθαρό
αέρα, τον ήλιο και τη θάλασσα.

Για παιδιά ηλικίας 4 - 14 χρονών
εφαρμόζεται ειδικό πρόγραμμα,
που περιλαμβάνει:
• Αγγλικά
• Εκμάθηση κολύμβησης
• Παιδαγωγικά παιχνίδια
• Παιχνίδια κινητικής μάθησης
• Γενική Γυμναστική
• Χορό
• Μίνι μπάσκετ
• Μίνι τένις
• Μίνι ποδόσφαιρο
• Ακουστική βιβλιοθήκη
• Θεατρικό παιχνίδι
• Κουκλοθέατρο
• Χειροτεχνία - Ζωγραφική
• Μουσική προπαιδεία
• Περιβαλλοντική αγωγή
• Κυκλοφοριακή αγωγή

Οι δραστηριότητες για τα
παιδιά ηλικίας 7 - 14 χρονών το
πρόγραμμα περιλαμβάνει:

ΘΕΡΙΝΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

• Αγγλικά (κατ’επιλογή)
• Κολύμβηση και Water Polo
• Συγχρονισμένη και τεχνική
κολύμβηση
• Παιχνίδια στο νερό
• Ιππασία
• Ξιφασκία
• Τοξοβολία
• Αερόμπικ - μοντέρνος χορός
• Γενική γυμναστική - ρυθμική
• Μπάσκετ
• Βόλεϊ
• Χάντμπολ
• Ποδόσφαιρο
• Τένις
• Μπάντμιντον
• Πιγκ - πογκ
• Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
• Καλλιτεχνικά

c
m
y
k

SUMMER SCHOOL
COLLEGE CLUB
Σ
το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, κατά τη θερινή περίοδο, λειτουργεί το θερινό
πρόγραμμα «Summer School College Club». Είναι ένα πλούσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
εκμάθησης της Αγγλικής γλώσσας και δραστηριοτήτων, αθλητικού και ψυχαγωγικού
χαρακτήρα.
Το παιδί μαθαίνει Αγγλικά διασκεδάζοντας, με ειδικό πρόγραμμα για παιδιά προσχολικής
ηλικίας. Ακόμη ασκείται και γυμνάζεται με παιδαγωγικά παιχνίδια, παιχνίδια κινητική μάθησης,
γενική γυμναστική, χορό, μίνι μπάσκετ, μίνι τέννις και μίνι ποδόσφαιρο. Τέλος, στο κλειστό
θερμαινόμενο κολυμβητήριο του Ελληνικού Κολλεγίου τα παιδιά εξοικειώνονται με
το υγρό στοιχείο και διασκεδάζουν με παιχνίδια στο νερό. Με το πρόγραμμα αυτό το
παιδί καλλιεργεί πνεύμα ατομικής και κοινωνικής ζωής, μέσα από το παιχνίδι και τον
αθλητισμό.
Το θερινό αυτό, πρόγραμμα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της σχολικής χρονιάς, διαρκεί
πέντε εβδομάδες και μπορούν να το παρακολουθήσουν μαθητές 4 - 14 χρονών, απ’ όλα τα
σχολεία, ιδιωτικά και δημόσια.
91

O

ι παγκόσμιες και πανελλήνιες διακρίσεις των απόφοιτων του Λυκείου της σχολικής χρονιάς 20052006 αποτελούν ένα δείγμα της εργώδους και ιδιαίτερα αποτελεσματικής προσπάθειας που γίνεται στο σχολείο μας.
Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης συνεχίζει την εκπαιδευτική του δράση, στελεχωμένο από έμπειρους και καταρτισμένους
δασκάλους και καθηγητές, με μεταπτυχιακούς τίτλους και έντονη
συγγραφική δράση, παρέχοντας στους μαθητές του πολύτιμη
μόρφωση και εφόδια.
Στο ευρύτερο αυτό, σχολικό πλαίσιο, οι νέοι μας καλούνται να
διεκδικήσουν τη δική τους προνομιούχο θέση και χρειάζεται
αφενός να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις ενός ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος, αφετέρου να εκμεταλλευτούν τις προκλήσεις και
τις ευκαιρίες που θα τους παρουσιαστούν.
Ευνόητο είναι λοιπόν, ότι η εκπαίδευση πρέπει να προσφέρει παιδεία με την ευρύτερη έννοια του όρου. Μόρφωση που να κατακτείται από τα ίδια τα παιδιά μας και όχι να παραδίδεται, γνώσεις

ΟΙ ΜΑΘΗTΕΣ ΜΑΣ

ΔΙΑΚΡΙΝΟΝΤΑΙ

ΒΡΑΒΕΥΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΠΡΟΟΔΕΥΟΥΝ
c
m
y
k

92

Οι φετινοί απόφοιτοι του Λυκείου του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης πέτυχαν σημαντικές διακρίσεις. Συγκεκριμένα:Χρυσό και αργυρό μετάλλιο στη Βαλκανιάδα Μαθηματικών
Εύφημος μνεία στη Μεσογειάδα Μαθηματικών
Πρωτιές στο διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας
Υποτροφία στο πανεπιστήμιο ΜΙΤ από το Κέντρο Αριστείας των ΗΠΑ
Παγκόσμια διάκριση και τρίτο βραβείο στο διεθνή διαγωνισμό έκθεσης της
Παγκόσμιας Ένωσης Ταχυδρομείων
Συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αριστούχων μαθητών
«Οι νέοι γνωρίζουν την Ευρώπη»
Διάκριση στο διαγωνισμό για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Νέων
Βράβευση από την Πανελλήνια Ένωση Λογοτεχνών.
Τιμητική διάκριση στο μαθητικό ποιητικό διαγωνισμό του Συνδέσμου Εκδοτών
Βόρειας Ελλάδας.
Βραβεία από την Ευρωπαϊκή Ένωση Λογοτεχνών.
Τρίτο βραβείο και έπαινοι στο 10ο μαθητικό ποιητικό διαγωνισμό του Συνδέσμου
Εκδοτών Βόρειας Ελλάδας
Βραβείο στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με τη Συμφωνική Oρχήστρα
του Γυμνασίου – Λυκείου
Έπαινος στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με την ομάδα αρχαίου
θεάτρου του Λυκείου
Βραβείο στους περιφερειακούς καλλιτεχνικούς αγώνες με την ομάδα σύγχρονου
θεάτρου του Λυκείου
Κατάκτηση για πολλοστή φορά του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος βόλεϊ
αγοριών
Διάκριση στο παγκόσμιο σχολικό πρωτάθλημα βόλεϊ αγοριών
Πρώτες πανελλήνιες νίκες στο σχολικό πρωτάθλημα χάντμπολ αγοριών
Κατάκτηση του πανελλήνιου σχολικού πρωταθλήματος χάντμπολ κοριτσιών
Πανελλήνιες και διεθνείς διακρίσεις στην ιστιοπλοΐα
Διακρίσεις στην κολύμβηση και το στίβο

Για όλες τις παραπάνω επιτυχίες αξίζουν τα θερμά μας συγχαρητήρια! Φυσικά ευχή
όλων μας, είναι να συνεχίσουν με την ίδια θέρμη, εργατικότητα και διάθεση για διάκριση
στο στίβο της ζωής!

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

βασικές και χρήσιμες στο πανεπιστήμιο και αρχές που να θεμελιώνουν πρωταρχικές αξίες, όπως η αλληλεγγύη, ο σεβασμός, η φιλαλήθεια, η αυτοπειθαρχία και η εργατικότητα.
Αξίες χρήσιμες σε μια κοινωνία που θέλει τα μέλη της, ατομικά και συνολικά, συνεχώς
να προοδεύουν.
Για τους παραπάνω λόγους προσφέρουμε στους μαθητές μας ένα σχολείο που το βιώνουν ως δικό τους χώρο, διότι γνωρίζουν ότι εδώ αντιμετωπίζονται ως ισότιμα μέλη
μίας μικρής, εργώδους κοινωνίας. Εδώ νιώθουν να περιβάλλονται από ανθρώπους που
τους αγαπούν και νοιάζονται για αυτούς, αισθάνονται ασφάλεια και ικανοποίηση, προσπαθούν για το καλύτερο.

93

c
m
y
k

1

2

3

4

1 «Σαφέστατα το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσ-

2 «Πέρα από τη μεγάλη προσπάθεια που

σαλονίκης έχει διαδραματίσει έναν ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στη ζωή μου, προσφέροντας γνώσεις αλλά και γνωριμίες με ενδιαφέροντες ανθρώπους, όπως οι καθηγητές
και οι συμμαθητές μου. Η ολοκλήρωση της
προσωπικότητάς μου οφείλεται βασικά στα
ερεθίσματα που είχα από το σχολείο και οι
εμπειρίες που έζησα θα μείνουν ανεξίτηλες
στο μυαλό μου».

καλείται να καταβάλλει κάποιος μαθητής
προκειμένου να πραγματοποιήσει τους στόχους του, σημαντική κρίνεται και η προσπάθεια των καθηγητών. Ευχαριστώ το σχολείο
μου για την υποστήριξη που μου προσέφερε
σε όλη τη διάρκεια της φοίτησής μου».
Χριστίνα Καραφυλλέ

Σάββας Βαρσαμόπουλος

5
c
m
y
k

3 «Στη διάρκεια των χρόνων της φοίτησής

4 «Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

μου στο Ελληνικό Κολλέγιο απόκτησα πολλά εφόδια για το μέλλον, αλλά κυρίως πήρα
μαθήματα ζωής για το μέλλον και αποκόμισα
εμπειρίες ανεκτίμητης αξίας, οι οποίες αποτελούν τη μεγαλύτερη παρακαταθήκη για τη
μελλοντική μου ζωή».

όχι μόνο προσφέρει πολύτιμες γνώσεις
υψηλού επιπέδου, αλλά μας εμφυσεί αξιες,
αρχές, και ιδανικά, που είναι άκρως απαραίτητα για τη μετέπειτα ζωή μας. Το σχολείο,
θεωρώ ότι με διαπαιδαγώγησε σωστά και
συνετέλεσε σημαντικά στην ολοκλήρωση
του χαρακτήρα μου».

Αθανασία Κατσικάρη
Γρηγόριος Κυριαζής

6

5 «Το διδακτικό προσωπικό του σχολείου

6 «Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

στάθηκαν ανιδιοτελείς συμπαραστάτες στην
προσπάθειά μου να χτίσω γερές βάσεις, για
να μπορώ να αντεπεξέλθω στις δυσκολίες
που θα αντιμετωπίσω βγαίνοντας στην κοινωνία».

μου πρόσφερε γνώσεις και μόρφωση. Το
σχολείο μου έμαθε να έχω σωστό τρόπο
συμπεριφοράς και να είμαι καλύτερος άνθρωπος. Σίγουρα, ο ρόλος του σχολείου
είναι καθοριστικός στη μέχρι τώρα πορεία
μου, αφού πολλές από τις σημαντικότερες
αποφάσεις της ζωής μου έχουν ληφθεί μέσω της παιδείας που άντλησα από αυτόν
εδώ το χώρο».

Σοφία Ματθαίου

Τόλης Παλάσκας

94

8

9

7 «Το σχολείο συνέβαλλε στην κοινωνικο-

8 «Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με

9 «Γνώσεις, πολύτιμες εμπειρίες και καλές

ποίησή μου δίνοντάς μου τη δυνατότητα να
συνεργάζομαι με άλλα άτομα μέσα από σχολικές και εξωσχολικές δραστηριότητες. Φεύγοντας από εδώ, θα ήθελα να ευχαριστήσω
τους καθηγητές μου, οι οποίοι μου έδωσαν
τα απαραίτητα εφόδια για τη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς μου».

στήριξε από την πρώτη μέρα που με δέχθηκε με υποτροφία. Γνώρισα καθηγητές που με
βοήθησαν να εξελιχθώ και να ωριμάσω τη
σκέψη μου. Μέσω του σχολείου συμμετείχα
σε σημαντικές εκδηλώσεις και διαγωνισμούς,
όπως για παράδειγμα στο Μέγαρο Μουσικής, για τον εορτασμό των 50 χρόνων του
σχολείου μας. Ευχαριστώ τους καθηγητές
που συνέβαλαν σε αυτή την προσπάθεια και
τη Διεύθυνση του σχολείου, που πάντα με
υποστήριζε και μου υποδείκνυε τα λάθη μου
για να γίνω καλύτερη».

ή κακές αναμνήσεις αποκόμισα στη διάρκεια
φοίτησής μου στο Ελληνικό Κολλέγιο. Οι καθηγητές μου, μέσα από τη διδασκαλία τους
συνέβαλλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση
της προσωπικότητάς μου και μου μετέδωσαν το ιδανικό της ανθρωπιάς, η οποία λείπει
σήμερα από την κοινωνία μας».

Αναστασία Ράντου

Οι μαθητές μας κρίνουν
ως θετικό τον απολογισμό
της σχολικής ζωής τους
στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης…
10 «Το σχολείο λειτούργησε ως καθοδηγη-

τής για μένα όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα
να ευχαριστήσω αδιακρίτως όλους όσους
ανέλαβαν την εκπαίδευσή μου, προσφέροντάς μου πολύτιμες γνώσεις. Στόχος μου
είναι να εισαχθώ σε κάποια πανεπιστημιακή
σχολή και κατόπιν να μπορέσω να αποκατασταθώ επαγγελματικά. Στους συμμαθητές μου, με τους οποίους ελπίζω να κρατώ
επαφή και μετά το σχολείο, εύχομαι καλή
επιτυχία στις εξετάσεις.

Βαλεντίνη Τσιουτά

Πηγή Σαμαρά
11 «Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό

12 «Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του

των 13 χρόνων που έζησα στο Ελληνικό
Κολλέγιο Θεσσαλονίκης, αισθάνομαι την
ανάγκη να ευχαριστήσω όλους αυτούς που
με βοήθησαν και ήταν συμπαραστάτες μου
στα χρόνια που πέρασαν. Σ’αυτό το σχολείο
έζησα τις πιο ευχάριστες στιγμές της ζωής
μου. Ευχαριστώ τους γονείς μου που στάθηκαν δίπλα μου, καθώς και τους καθηγητές
και γενικότερα το προσωπικό του σχολείου,
για τους οποίους εύχομαι να συνεχίσουν να
επιτελούν σωστά το έργο τους, με αγάπη και
σεβασμό στον κάθε μαθητή».

χαρακτήρα μου έπαιξαν οι καθηγητές μου
που ήταν πάντα δίπλα μου. Άλλωστε, η απόφαση για την επιλογή της πανεπιστημιακής
σχολής στην οποία θέλω να εισαχθώ, επηρεάστηκε σε σημαντικό βαθμό από τους καθηγητές μου. Ελπίζω να είναι πάντα καλά και
να βοηθούν πάντα τους μαθητές».
Αλεξάνδρα Γαλάνη

Λία Βαπόρη
Ιωάννα - Σοφία Ψαρράκου
10

11

12

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

7

95

c
m
y
k

13

14

15

13 «Το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης με

14 «Μετά από δώδεκα χρόνια φοίτησης στο

15 «Παρόλο που η φοίτησή μου στο Ελλη-

βοήθησε τόσο στις δύσκολες στιγμές μου
όσο και στις στιγμές χαράς. Εδώ, πήρα την
κατάλληλη παιδεία και όλα τα εφόδια που μας
κάνουν ικανούς να προχωράμε μπροστά. Το
σχολείο με βοήθησε στην ουσία να αποδεχτώ αυτό που είμαι, με ώθησε να εκφράζω
ελεύθερα τις απόψεις μου και να δείξω ποια
είμαι, με τα προτερήματα και τα ελαττώματά
μου. Tέλος, θέλω να ευχαριστήσω τη μητέρα
μου, η οποία έχει κάνει ό,τι μπορεί για να
ζήσω μια υπέροχη ζωή και είναι δίπλα μου
όποτε τη χρειάζομαι».

Ελληνικό Κολλέγιο, πέρα από τις χρήσιμες
γνώσεις, οι καθηγητές μου διαμόρφωσαν με
ιδανικό τρόπο το χαρακτήρα μου, με αποτέλεσμα να λειτουργώ σήμερα ως ενεργός
πολίτης, πλήρως ενταγμένος στο κοινωνικό
σύνολο».

νικό Κολλέγιο ήταν μικρής διάρκειας, ωστόσο τα εφόδια που αποκόμισα σε αυτό το
διάστημα θα με συνοδεύουν στο υπόλοιπο
της ζωής μου, δίνοντάς μου την ευκαιρία να
χειριστώ με σωστό τρόπο το μέλλον μου».
Ιφιγένεια Δημητριάδου

Ελισάβετ Δασκαλάκη

Κωνσταντίνα Γραμμενίδου

c
m
y
k

16 «Το σχολείο διαδραματίζει πολύ σημα-

17 «Όλα αυτά τα χρόνια που φοιτώ στο

18 «Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης

ντικό ρόλο στη διαπαιδαγώγηση ενός νέου,
καθώς του δίνει τα εφόδια για την μετέπειτα
ζωή του. Το Ελληνικό Κολλέγιο, παρέχοντάς
μου γνώσεις, εμπειρίες, όμορφες και άσχημες στιγμές, βοήθεια σε κάθε επίπεδο από
τους αξιόλογους καθηγητές μου, αποτελεί
σταθμό και ευχάριστη ανάμνηση στη ζωή
μου».

Ελληνικό Κολλέγιο ένας μεγάλος κύκλος
από ανθρώπους όπως οι καθηγητές, οι
προπονητές και οι γονείς μου με βοήθησαν
να πάρω αποφάσεις σε κρίσιμες στιγμές και
να συνεχίζω με επιμονή και υπομονή στην
υλοποίηση των στόχων μου. Παράλληλα,
όλοι αυτοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη
διαμόρφωση της προσωπικότητάς και του
χαρακτήρα μου, προκειμένου να γίνω ενεργό μέλος της κοινωνίας».

δεν εμπλούτισα μόνο τις γνώσεις μου και
βελτίωσα τις δεξιότητές μου, αλλά έμαθα να
φέρομαι σωστά και να συμβιώνω αρμονικά
με τους συμμαθητές μου. Εύχομαι σε όλους
ό,τι καλύτερο, υγεία και ευτυχία, καθώς και
κάθε επιτυχία σε ό,τι και αν κάνουμε».

Δανάη Δίγκα

Κωνσταντίνα Ζωγράφου

Νικήτας Εφραιμίδης

16

96

17

18

20

21

19 «Κατά τη διάρκεια της φοίτησής μου στο

20 «Οι εμπειρίες και οι γνώσεις που μου

22

Ελληνικό Κολλέγιο, υπήρχαν πολλές ευχάριστες αλλά και δυσάρεστες στιγμές, τις οποίες μοιράστηκα με τους συμμαθητές, τους
γονείς και τους καθηγητές μου. Ειδικότερα
τις δύσκολες στιγμές, εγώ και όλοι οι μαθητές βρήκαμε ένα καταφύγιο στις συμβουλές
των καθηγητών μας. Θα ήθελα να ευχηθώ
σε αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν
να κατευθύνουν με υπομονή όλους τους
μαθητές».

πρόσφερε το σχολείο ήταν τα σημαντικότερα εφόδια που αποκόμισα, τα οποία θα με
βοηθήσουν στη μελλοντική πορεία της ζωής
μου. Σημαντική όλα αυτά τα χρόνια ήταν η
βοήθεια τόσο εκ μέρους των γονιών μου,
όσο και των καθηγητών μου, τους οποίους
θέλω να ευχαριστήσω για την απεριόριστη
συμπαράστασή τους».
Ειρήνη Καπλάνη

Δήμητρα Καλλιπολίτη

21 «Το σχολείο δε στοχεύει απλά στην πα-

22 «Ο απολογισμός των χρόνων που πέρα-

ροχή γνώσης, αλλά στην καλλιέργεια ήθους,
ιδανικών και αξιών, τα οποία οφείλουμε να
διαφυλάξουμε σε όλη την πορεία της εξέλιξής μας, ως άτομα πλήρως ενταγμένα στο
κοινωνικό σύνολο».

σαν στο Ελληνικό Κολλέγιο είναι ασφαλώς
θετικός. Κατά την άποψή μου, η φοίτηση στο
σχολείο είναι το σημαντικότερο πράγμα στη
ζωή ενός παιδιού, γιατί κατά τη διάρκειά της
δίνονται ερεθίσματα για τη δημιουργία ενός
κόσμου καλύτερου από αυτόν που ζούμε
σήμερα».

Μαρία Κουρουτζίδου

23

Λάζαρος Κουρτίδης

23 «Κάνοντας ένα σύντομο απολογισμό των

24 «Από την πρώτη μέρα της φοίτησής μου

χρόνων που πέρασα στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης φυσικά και τον κρίνω θετικό.
Εδώ γνώρισα αξιόλογους ανθρώπους, έμαθα καινούρια πράγματα, εμπλούτισα τις γνώσεις μου, απέκτησα πνευματική καλλιέργεια
και όξυνα την κριτική ικανότητά μου, ώστε
να πορευτώ με θάρρος και σιγουριά στο
μέλλον».

στο Ελληνικό Κολλέγιο είχα την αμέριστη
συμπαράσταση ανθρώπων όπως οι γονείς
και οι καθηγητές μου, χάρη στους οποίους
αισθάνομαι έτοιμη και άξια να διεκδικήσω
μία θέση στο πανεπιστήμιο. Τους ευχαριστώ
ιδιαίτερα για την πολύτιμη βοήθειά τους»

Αφροδίτη Κούση

Παρασκευή Μπακογλίδου

24

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

19

97

c
m
y
k

25

26

27

28

25 «Σε όλα τα χρόνια της φοίτησής μου σε

26 «Για να μπορέσει ένας νέος να πετύχει

αυτό το σχολείο η συμπαράσταση στις δύσκολες στιγμές εκ μέρους της Διεύθυνσης
και όλων των εκπαιδευτικών υπήρξε για μένα κάτι παραπάνω από σημαντική. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω για την πολύτιμη
προσφορά τους, γιατί δεν αρκέστηκαν στην
παροχή μόρφωσης και γνώσεων, αλλά μου
μετέδωσαν με τον καλύτερο τρόπο εφόδια
όπως ηθικές αξίες και ανθρωπιά».

τους στόχους του χρειάζονται οι απαραίτητες βάσεις, που προσφέρουν επιτυχώς το
σχολείο και η οικογένεια. Εδώ και δώδεκα
χρόνια το Ελληνικό Κολλέγιο μου παρείχε,
εκτός από τη στοιχειώδη εκπαίδευση, και τις
κατάλληλες ηθικές αξίες με τις οποίες μπορούμε να δημιουργήσουμε έναν καλύτερο
κόσμο. Εύχομαι το καλύτερο στους συμμαθητές, το σχολείο και τους καθηγητές μου».

Κωνσταντίνα-Πετρούλα Ντίκου

Θεοδώρα Προβάτου

27 «Είμαι σχεδόν δεκατρία χρόνια στο Ελλη-

28 «Ο απολογισμός από τη δωδεκάχρονη

νικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης. Εδώ μεγάλωσα, μορφώθηκα, ωρίμασα, απέκτησα πολύτιμες εμπειρίες, έκανα φιλίες και γενικά πέρασα
ένα μεγάλο μέρος της παιδικής και εφηβικής
ηλικίας μου, αποκτώντας πολύτιμα εφόδια. Ο
ρόλος του σχολείου ήταν καθοριστικός στη
διαμόρφωση του χαρακτήρα μου».

φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο είναι
πολύ θετικός, καθώς, όχι μόνο απέκτησα
χρήσιμα εφόδια, αλλά είχα την ευκαιρία
να συναναστραφώ με υπέροχους ανθρώπους».

29
c
m
y
k

Κωνσταντίνος Τζελέπης-Σωσσίδης

Πέτρος Πύλης

Δεν ξεχνούν τις όμορφες
και δημιουργικές στιγμές
που πέρασαν στο σχολείο …
30

98

29 «Στη δωδεκάχρονη φοίτησή μου στο

30 «Τα μαθητικά χρόνια αποτελούν σταθ-

Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης υπήρξαν
κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι με στήριξαν και
μου χάρισαν όμορφες στιγμές, που θα μου
μείνουν αξέχαστες. Εύχομαι να είναι όλοι πάντα καλά και να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο το κοπιώδες έργο τους. Επίσης, εύχομαι
για τους συμμαθητές μου, να πετύχουν τους
στόχους τους και να πραγματοποιήσουν τις
προσδοκίες τους».

μό για τη ζωή μας. Σε όλη αυτή τη διάρκεια,
το Ελληνικό Κολλέγιο έχει σταθεί δίπλα
μου, όπως και σε όλους τους μαθητές, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια για
να παρέχει ο, τι καλύτερο για όλους μας.
Η συμβολή του σχολείου υπήρξε ιδιαίτερα
σημαντική για τη μέχρι τώρα πορεία μου και
μου προσέφερε τα απαραίτητα εφόδια για
τη μετέπειτα ζωή μου».

Χριστέλεν Ανδρέογλου

Γεωργία Μιχαηλίδου

32

33

31 «Αναμφισβήτητα, η δωδεκαετής πορεία

32 «Δημιουργικά και εποικοδομητικά ήταν

μας στο σχολείο αποτελεί την ομορφότερη
περίοδο της ζωής μας! Στα μαθητικά χρόνια
διαμορφώθηκε η προσωπικότητά μας, αποκτήσαμε εφόδια, εμπειρίες και φιλίες, που
θα μας συντροφεύουν στο μέλλον. Αυτά τα
χρόνια θα μου μείνουν αξέχαστα και πραγματικά νιώθω πως θα μου λείψουν!».

τα χρόνια της φοίτησής μου σε αυτό το
σχολείο, το οποίο μου έδωσε τα απαραίτητα εφόδια για να αντεπεξέλθω σε τυχόν
μελλοντικές δυσκολίες. Οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ σε όλους τους καθηγητές μου».

33 «Όλα αυτά τα χρόνια ήταν γεμάτα εμπειρίες, εικόνες, αναμνήσεις, όπως ένα φωτογραφικό
άλμπουμ, που απεικονίζει τη ζωή μας σε όλα τα
στάδιά της. Στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης κάναμε τα πρώτα μας βήματα, εκφράσαμε
τις πρώτες μας σκέψεις και δημιουργήσαμε τις
πρώτες διαπροσωπικές σχέσεις μας. Φωνάξαμε,
γελάσαμε, χαρήκαμε, τόσα συναισθήματα που
αφήνουν μια ευχάριστη χροιά στη ψυχοσύνθεσή
μας. Τώρα, είμαστε στο σταυροδρόμι της ζωής
και καλούμαστε να επιλέξουμε το μονοπάτι των
ονείρων και των οραματισμών μας. Ένα παρελθόν
γεμάτο όμορφα χρώματα, χαρούμενες μελωδίες,
ευχάριστα στιγμιότυπα, που αποτελούν εχέγγυα
για ένα καλύτερο αύριο, για μία νέα αρχή».
Ευανθία Τασιούκα

Χριστίνα Παπαφραντζή

Ελένη Παπαποστόλου

34 «Η φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο

35 «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που με

36 Εκφράζουν τις ειλικρινείς ευχαριστίες

επί δεκατέσσερα ολόκληρα χρόνια συνδέεται με τις πιο δημιουργικές και ευχάριστες
περιόδους της ζωής μου. Άρρηκτοι δεσμοί
φιλίας και εξαιρετικοί καθηγητές σημάδεψαν
τη ζωή μου, συμβάλλοντας αποφασιστικά
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας μου
και στην ομαλή κοινωνικοποίησή μου».

συμπαραστάθηκαν κι έδωσαν νόημα στη
ζωή μου. Πρώτοι απ’όλους οι γονείς μου και
φυσικά οι καθηγητές και οι προπονητές μου.
Για όλους αυτούς, καθώς και για τους συμμαθητές μου εύχομαι ό,τι καλύτερο και, αν
είναι δυνατόν, να ξανασυναντηθούμε μετά
από αρκετά χρόνια για να θυμηθούμε τα καλύτερα και αξέχαστα σχολικά χρόνια μας».

τους προς τη Διευθύντρια κ. Ιωάννα Φουντά,
τους καθηγητές και τους γονείς τους …
«Οι γονείς και οι καθηγητές μου είναι οι
άνθρωποι που μου συμπαραστάθηκαν
περισσότερο όλα αυτά τα χρόνια, στους
οποίους οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και
τη Διεύθυνση του σχολείου για την
υποστήριξή της σε όλες τις επιλογές και
τις ενέργειές μου».

Αμαλία Τουράνη
Θάνος Χατζηαγαπίου

Αλεξάνδρα Αριζάνη

34

35

36

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

31

99

c
m
y
k

37

38

39

37 «Οι άνθρωποι της Διεύθυνσης, οι καθη-

38 «Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως οι

39 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς

γητές και οι γονείς μου είναι εκείνοι οι οποίοι
μας βοήθησαν να γνωρίσουμε τον εαυτό
μας, μας έδωσαν πολύτιμα ερεθίσματα για
το μέλλον μας και στάθηκαν δίπλα μας όλα
αυτά τα χρόνια. Είναι εκείνοι που προσπάθησαν να μας μεταδώσουν σε μία τόσο
δύσκολη εποχή γνώσεις και συναισθήματα
ανεκτίμητης αξίας».

γονείς μου, η Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου και οι καθηγητές, οι οποίοι με συμπαραστάθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα ήθελα
να τους ευχαριστήσω, γιατί με την αγάπη
τους, την πείρα τους και με τη διδασκαλία
τους, με βοήθησαν να αποκτήσω σημαντικά εφόδια, για να μπορέσω να υλοποιήσω
τα σχέδιά μου. Θα ήθελα να τους ευχηθώ
να είναι υγιείς, ευτυχισμένοι και να δουν να
πραγματοποιούνται τα όνειρά τους. Το ίδιο
εύχομαι και για τους συμμαθητές μου, που
τους αγαπώ πολύ».

μου και τη κ.Φουντά για την κατανόηση και
τη στήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια. Ακόμη
θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές
μου, οι οποίοι με βοήθησαν ο καθένας με
τον τρόπο του και τέλος όλους αυτούς, που
με τον έναν ή τον άλλο τρόπο συνετέλεσαν
να γίνω πιο δυνατή».

Μαρία Βαρσαμά

Γωγώ Δραγουμερλή

Στυλιανή - Άννα Γιάντση

c
m
y
k

40 «Στο Ελληνικό Κολλέγιο φοιτώ τα τελευ-

41 «Πολλά εφόδια, γνώσεις, υπέροχες

42 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα από

ταία τέσσερα χρόνια, που ήταν ιδιαίτερα
αποδοτικά. Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω τους γονείς μου και τους καθηγητές
μου, οι οποίοι μου συμπαραστάθηκαν σε
όλες τις δυσκολίες που συνάντησα και με
βοήθησαν να τις ξεπεράσω. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου
για τις απίστευτες και αξέχαστες στιγμές που
περάσαμε αυτά τα χρόνια».

στιγμές και φιλίες μιας ζωής ήταν ό , τι
αποκόμισα στα επτά χρόνια φοίτησής μου
στο Ελληνικό Κολλέγιο. Οφείλω ένα μεγάλο
ευχαριστώ στους καθηγητές μου για το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και τις ηθικές
αξίες που μας έχουν μεταλαμπαδεύσει όλα
αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ αξίζει και η Διεύθυνση του σχολείου, η οποία
διαμορφώνει το ιδανικό σχολικό περιβάλλον
για υψηλού επίπεδου κατάρτιση».

όλους τους γονείς μου που μου έδωσαν την
ευκαιρία να φοιτήσω στο Ελληνικό Κολλέγιο,
αλλά και τους καθηγητές μου που στάθηκαν
στο πλευρό μου κατά τη δωδεκαετή φοίτησή
μου στο σχολείο. Οι ευχές μου για πρόοδο
θα συνοδεύουν για πάντα τους συμμαθητές
μου».
Κωνσταντίνος Καράλης

Γεωργία Ιττέ
Άρτεμις Καπετανάκη

40

100

41

42

44

45

43 «Πρέπει να ευχαριστήσω τους καθηγη-

44 «Αναμφίβολα όλοι οι άνθρωποι που

46

τές μου, γιατί στάθηκαν στο πλευρό μου, όλα
αυτά τα χρόνια και συνετέλεσαν στην ολοκλήρωση του χαρακτήρα μου και να είμαι
έτοιμος απέναντι στις προκλήσεις που μου
επιφυλάσσει το μέλλον».

εκπροσωπούν το Ελληνικό Κολλέγιο με βοήθησαν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να
αποκτήσω τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να
μπορέσω να αντιμετωπίσω με επιτυχία τη
ζωή που έρχεται».

Δημήτρης Καρατζάς

Ελισάβετ Καρατζά

45 «Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ

46 «Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω

στους γονείς μου, οι οποίοι με στηρίζουν
όλα αυτά τα χρόνια, στη Διεύθυντρια του
Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα Φουντά,
καθώς και στους συμμαθητές μου, γιατί με
βοήθησαν σε όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής
μου. Στους ανθρώπους που αποτελούν την
εκπαιδευτική κοινότητα του σχολείου μας
εύχομαι να συνεχίσουν το δύσκολο έργο
τους και να ανταποκρίνονται πάντα με επιτυχία στις απαιτήσεις της κοινωνίας. Τέλος,
εύχομαι σε όλους τους συμμαθητές μου να
πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους».

τους γονείς μου, γιατί με στήριξαν όλα αυτά
τα χρόνια και τους καθηγητές μου, επειδή
μου συμπαραστάθηκαν και μου πρόσφεραν
πολύτιμες γνώσεις. Τέλος, θέλω να ευχηθώ
στους συμμαθητές μου να πετύχουν τους
στόχους που έχουν θέσει».

47

Ελένη Κερεκέρογλου

Αναστασία Κατσαντώνη
47 «Επιθυμώ να ευχαριστήσω τη Διευθύ-

48 «Πρώτα απ’όλα θέλω να ευχαριστήσω τη

ντρια του Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα
Φουντά και τους γονείς μου, για την υποστήριξη που μου πρόσφεραν, καθώς και
τους καθηγητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν
όσο μπορούσαν. Εύχομαι τα όνειρα όλων
να γίνουν πραγματικότητα».

Διευθύντρια του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης κ.Ιωάννα Φουντά και τους καθηγητές, οι οποίοι με επιμονή και εργατικότητα
προσπάθησαν να μας εφοδιάσουν με όλα
όσα χρειαζόμαστε για το μέλλον μας, ενώ
παράλληλα μας έκαναν καλύτερους ανθρώπους. Επίσης, θέλω να ευχαριστήσω τους
γονείς μου και τους φίλους μου, οι οποίοι
μου συμπαραστάθηκαν σε όλες τις δύσκολες στιγμές μου».

Χρήστος Κορωνάκης

Ορφέας Κωνσταντινίδης

48

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

43

101

c
m
y
k

49

50

51

52

49 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους γονείς 50 «Μέσα από την καρδιά μου θα ήθελα
μου και όλους τους καθηγητές μου, οι οποίοι να ευχαριστήσω τη Διευθύντρια του Ελλημε βοήθησαν σε όλα τα σχολικά χρόνια και νικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα Φουντά για την
με έκαναν, πάνω απ’ όλα, άνθρωπο».
πειθαρχεία που μου δίδαξε και τις ευκαιρίες
που μου έδωσε μέσα από την οργάνωση
Τάσος Κωνσταντινίδης του σχολείου. Θα ήθελα, επίσης, να πω ένα
μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου,
ιδιαίτερα σε εκείνους που μου στάθηκαν στις
δύσκολες στιγμές της τελευταίας χρονιάς, με
ενθάρρυναν και με στήριξαν με στοργή και
φροντίδα».

Ξένια Μαυρίδου

53
c
m
y
k

51 «Θα επιθυμούσα να ευχαριστήσω θερμά όλους αυτούς, που μέσα στο χώρο του
σχολείου συνέβαλλαν αποφασιστικά στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μου. Στον
τελευταίο απολογισμό μένουν μόνο οι καλές
στιγμές, οι οποίες ήταν και οι περισσότερες
και αισθάνομαι πραγματικά τυχερή που είχα
τη δυνατότητα να τις ζήσω. Εύχομαι να συνεχιστεί το έργο του σχολείου με αμείωτο
ενδιαφέρον».

52 «Θέλω πολύ να ευχαριστήσω τους γονείς
και τους καθηγητές μου για την υποστήριξη
που μου πρόσφεραν όλα αυτά τα χρόνια.
Ιδιαίτερα για τους καθηγητές μου εύχομαι
να συνεχίσουν το πολύτιμο έργο τους και
να στηρίζουν και άλλα παιδιά με τις γνώσεις
και την υπομονή τους».

Δέσποινα Μουλά

Χριστίνα Μενέξη

54

102

53 «Χρωστώ ένα μεγάλο ευχαριστώ στη
Διευθύντρια του Ελληνικού Κολλεγίου κ. Ιωάννα Φουντά, αλλά και σε όλους τους καθηγητές μου, οι οποίοι, με την υποστήριξη και
τη συμπαράστασή τους, συνέβαλλαν στην
πρόοδό μου και χάρη στην πολύτιμη βοήθειά τους κατάφερα να φέρω σε πέρας τους
στόχους μου».

54 «Εκφράζω τις βαθύτατες ευχαριστίες
μου στη Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου
Θεσσαλονίκης, στους γονείς μου και στους
στενούς φίλους μου, οι οποίοι στάθηκαν
δίπλα μου, κατά τη διάρκεια της φοίτησής
μου στο σχολείο. Εύχομαι σε όλους τους
συμμαθητές μου υγεία και κάθε επιτυχία στο
μέλλον».

Ευθύμης Νερούτσος

Βαγγέλης Πάνου

56

57

55 «Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους καθηγητές που συμπαραστάθηκαν σε μένα και στους συμμαθητές μου κατά
τη διάρκεια όλων αυτών των χρόνων φοίτησης στο Ελληνικό Κολλέγιο και ιδιαίτερα στην
τελευταία και πιο κρίσιμη τάξη. Εύχομαι σε
όλους τους συμμαθητές μου καλή επιτυχία
και καλή μελλοντική σταδιοδρομία».

56 «Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς
μου, οι οποίοι μου έδωσαν την ευκαιρία να
φοιτήσω σ’ένα άρτια οργανωμένο σχολείο,
όπως το Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης
και στάθηκαν δίπλα μου, στηρίζοντας κάθε
προσπάθειά μου και ενθαρρύνοντάς με να
συνεχίσω. Εύχομαι οι συμμαθητές μου να
πετύχουν τους στόχους τους και να κάνουν αυτό που πραγματικά θέλουν στη ζωή
τους».

55 «Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου,
τη Διεύθυνση του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης και όλους τους καθηγητές για τη
συμπαράστασή τους όλα τα προηγούμενα
χρόνια. Ακόμη, πρέπει να ευχαριστήσω τους
προπονητές μου, οι οποίοι με βοήθησαν να
πετύχω τους στόχους μου και να φτάσω
όσο πιο ψηλά μπορούσα. Εύχομαι για όλους
αυτούς τους ανθρώπους να συνεχίσουν να
δουλεύουν με τον ίδιο τρόπο και να δίνουν
στους μαθητές εφόδια για ένα καλύτερο
μέλλον. Τέλος, εύχομαι οι συμμαθητές μου,
μέσα από τους στόχους που έχουν θέσει, να
γίνουν πετυχημένοι και χρήσιμοι άνθρωποι
στο κοινωνικό σύνολο».
Αλέξανδρος Σιμιτσής

Μάρκος Πετρίδης

Ζωή Ραμπότα

58 «Θέλω να ευχαριστήσω τους γονείς μου
και τους καθηγητές μου, οι οποίοι στάθηκαν
δίπλα μου τα χρόνια που πέρασαν και να ευχηθώ στους συμμαθητές μου να πραγματοποιήσουν στο έπακρο τα όνειρά τους».

59 «Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ οφείλω σε
αυτό το σχολείο και στους καθηγητές μου
που σε κάθε δύσκολη στιγμή με βοήθησαν
και μου συμπαραστάθηκαν με τον καλύτερο
τρόπο».

Χριστίνα Σύρμου

Γιάννης Τακουρίδης

60 «Έφτασε ήδη το τέλος της πιο σημαντικής σχολικής χρονιάς. Θέλω να ευχαριστήσω πρώτα τους γονείς μου και ύστερα τους
καθηγητές μου, οι οποίοι μας βοήθησαν ιδιαίτερα αυτό το χρόνο, ώστε να πετύχουμε
τους στόχους μας. Τέλος, επιθυμώ να ευχαριστήσω τους συμμαθητές μου, γι’αυτά τα
τρία υπέροχα χρόνια συνεργασίας, αλλά και
καλής παρέας, που περάσαμε στο Λύκειο
του Ελληνικού Κολλεγίου».

Ντιάνα Ταταρίδου

58

59

60

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

55

103

c
m
y
k

61

62

63

61 «Άμεσος στόχος μου είναι να ολοκληρώσω τις σπουδές μου στην πανεπιστημιακή
σχολή που θέλω, να αποκατασταθώ επαγγελματικά και να ασχοληθώ ολοκληρωτικά
με το βόλεϊ. Θέλω όσες πιο πολλές επιτυχίες
μπορώ και να πραγματοποιήσω το όνειρο
της ζωής μου, που είναι να γίνω ολυμπιονίκης!».

62 «Πιστεύω ότι μία επιτυχημένη επαγγελματική αποκατάσταση διευρύνει το πεδίο
των επιλογών της ζωής. Δεν θεωρώ θεμιτό
να κάνουμε όνειρα, επιβάλλεται όμως να θέτουμε στόχους και να έχουμε θάρρος και
θέληση για την επίτευξή τους».

63 «Οι άμεσοι στόχοι μου είναι να πετύχω
στις εξετάσεις και να περάσω στη σχολή που
επιθυμώ! Έχω όνειρα και σχέδια για το μέλλον και θα δώσω τον καλύτερο εαυτό μου,
για την πραγματοποίησή τους!».

Τατιανή Μπούμπαρου
Δημοσθένης Μαρκόπουλος

Ζένια Γκόρτσανιουκ

Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
έχουν διαμορφωμένους και υψηλούς στόχους και
διεκδικούν με αξιώσεις και θέληση την επίτευξή τους…
c
m
y
k

64 «Πίστη, υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία
πρέπει να διαθέτει ένας νέος για να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Αυτό που με προβληματίζει ιδιαίτερα, είναι η έλλειψη ανθρωπιάς
που κυριαρχεί στην εποχή μας. Η εποχή μας
είναι πεζή και κυνική, λείπει η ελπίδα και το
όραμα από τη ζωή μας. Οι άμεσοι προσωπικοί στόχοι είναι η εισαγωγή μου σε μία πανεπιστημιακή σχολή της αρεσκείας μου και μία
πλούσια σε εμπειρίες ζωή».

65 «Στόχος μου είναι να διεκδικήσω αυτό που οι προσπάθειές μου ορίζουν. Γιατί
γινόμαστε αυτό που επιλέγουμε και αυτό
που πράττουμε. Το μέλλον μας χτίζεται με
τα όνειρα του παρόντος όταν συμμετέχουμε ενεργά, με πείσμα στην αναζήτηση της
γνησιότητας της ζωής μας. Και γνησιότητα
σημαίνει πνευματική καλλιέργεια, ειλικρίνεια,
κατανόηση, επιμονή και υπομονή στις δυσκολίες, αλληλεγγύη, προσφορά…»

Ευγενία Νοΐδου

Χριστίνα-Μαρία Ντόρα

66 «Κάθε νέος, για να αντιμετωπίσει τις
απαιτήσεις της σύγχρονης κοινωνίας, πρέπει
αρχικά να λάβει τα απαραίτητα εφόδια, να
θέσει στόχους ζωής και να είναι οπλισμένος
με υπομονή, δύναμη, θέληση και κουράγιο
για να τους επιτύχει. Προσωπικά, επιθυμώ να
ευχαριστήσω τους γονείς μου, που όλα αυτά
τα χρόνια στήριζαν εμένα και τις επιλογές
μου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους
καθηγητές μου και να ευχηθώ στους συμμαθητές μου να πραγματοποιήσουν κάποτε
όλα τα όνειρά τους».

Ζωή Παπαγιαννοπούλου

64

104

65

66

68

69

67 «Πρωταρχικός μου στόχος είναι να πετύχω στις εξετάσεις και να εισαχθώ σε μία
καλή σχολή που θα μου προσφέρει εφόδια
για την επαγγελματική αποκατάστασή μου.
Πέρα από αυτό, σκοπεύω να επικεντρωθώ
σε ασχολίες που με γεμίζουν και κάνουν πιο
δημιουργική και όμορφη τη ζωή μου».

68 «Κατά τη γνώμη μου, ένας νέος, για να
πετύχει στη ζωή του, να εκπληρώσει τα όνειρά του και να είναι ένας ενεργός πολίτης,
θα πρέπει να έχει ως βάση την αγωγή που
λαμβάνει από την οικογένειά του, στα παιδικά και εφηβικά χρόνια του, καθώς και τις
γνώσεις που αποκτά στο σχολείο και το πανεπιστήμιο».

70

Πένη Σαμαλέκη
Θεοδόσιος Τραυλός

69 «Για να πραγματοποιήσει ένας νέος τα
όνειρά του, χρειάζεται, πέρα από την τεχνική κατάρτιση και ευρύτερη μόρφωση, να
διαθέτει και βαθιά παιδεία και πνευματική
καλλιέργεια. Αυτός πιστεύω ότι είναι ο σημαντικότερος ρόλος για ένα σχολείο: Να
διαμορφώνει ενεργούς, σκεπτόμενους και
κοινωνικά ευαίσθητους πολίτες».

Σοφία Δηλέρη

Προβληματίζονται…
71 «Για να υλοποιήσει ένας νέος τα όνειρα του πρέπει να είναι εφοδιασμένος με
θάρρος, θέληση και πείσμα. Είναι, επίσης,
απαραίτητο, ο νέος να διαθέτει αυτογνωσία,
ώστε να ξέρει τι θέλει αλλά και να έχει αντίληψη των δυνατοτήτων του. Με αυτά τα εφόδια
ο νέος είναι σε θέση να επιλέξει αυτό που
πραγματικά του αρέσει, χωρίς να το μετανιώσει αργότερα».

70 «Για να μπορέσει ένας νέος να υλοποιήσει τα όνειρά του, πέρα από τη μόρφωση,
πρέπει να διαθέτει πείσμα και υπομονή. Να
μην βάζει όρια στα ’’θέλω’’ του και να παλεύει για αυτά. Οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ στους καθηγητές μου, οι οποίοι -πέρα
από τις γνώσεις- μου έδωσαν χρήσιμες
συμβουλές και διαμόρφωσαν σε σημαντικό
βαθμό το χαρακτήρα μου, καθώς και τους
γονείς μου για την αμέριστη συμπαράστασή
τους».

71

Δήμητρα Ζαγκανά

72 «Δυστυχώς, ζούμε σ’έναν κόσμο που χαρακτηρίζεται από την απληστία του κέρδους,
με πολέμους σε κάθε σημείο του πλανήτη.
Είναι γεγονός ότι απουσιάζει η αλληλεγγύη
και η ανθρωπιά στις μεταξύ μας σχέσεις. Ο
κάθε νέος οφείλει να αποτελέσει ένα ξεχωριστό λιθαράκι στο κτίσιμο ενός καλύτερου
κόσμου, χωρίς διαχωριστικές γραμμές και
διακρίσεις, όπου θα κυριαρχεί η αγάπη και
η ειρήνη».

Βιβή Θαλασσινού
Μαρία Κελαντώνη

72

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

67

105

c
m
y
k

73

74

75

76

73 «Προκειμένου να πραγματοποιήσει
ένας νέος τα όνειρά του χρειάζεται να έχει
προσδιορίσει τους στόχους του, να διαθέτει
θέληση και αισιοδοξία για το τελικό αποτέλεσμα. Χάρη στους καθηγητές μου, οι οποίοι
με στήριζαν σε κάθε βήμα μου όλα αυτά τα
χρόνια, μπορώ να πω ότι ξέρω τι θέλω. Για το
λόγο αυτό τους ευχαριστώ ολόψυχα».

74 «Κατά τη γνώμη μου, τα εφόδια που
πρέπει να έχει ένας νέος, για να υλοποιήσει
τα σχέδιά του και να πραγματοποιήσει τα
όνειρά του είναι η τιμιότητα, η εργατικότητα,
η κριτική σκέψη και πάνω απ’όλα, να θέτει
πάντα υψηλούς στόχους στη ζωή του».

Ευθύμης Κύρτσης

Στεφανία Κορόκα

77
c
m
y
k

75 «Επειδή η μοίρα φροντίζει για μας περισσότερο από ό,τι εμείς για τον εαυτό μας,
αποφεύγω να κάνω μακρόπνοα σχέδια. Με
προβληματίζει η ιδιοτέλεια του κόσμου,
αφού όσοι δεν έχουν τίποτα είναι έτοιμοι να
μοιραστούν τα πάντα με τους άλλους. Εύχομαι ο καθένας από εμάς να κάνει ό,τι πραγματικά επιθυμεί και όχι ό,τι θα του επιβληθεί,
γιατί μόνο έτσι θα πετύχει στη ζωή του».

Απόστολος Παγωμένος

76 «Οι νέοι πάντα διαδραματίζουν σπουδαίο ρόλο σε μία κοινωνία, επειδή ενώνουν
την παλιά γενιά με την καινούρια και συνδυάζουν το σύγχρονο τρόπο ζωής με τις
παραδόσεις του κάθε τόπου. Με δεδομένο
ότι οι αληθινές σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων δοκιμάζονται καθημερινά, πιστεύω ότι ο
ρόλος των νέων, ως συνεκτικός κρίκος μιας
κοινωνίας είναι πολύ σημαντικός. Γι’αυτό ο
καθένας μας πρέπει να έχει θέληση να πετύχει τους στόχους του και να προοδεύει, χαράζοντας ο ίδιος το δρόμο της ζωής του».

Στέφανος Παπαδόπουλος

78

77 «Είναι δεδομένο ότι η πρόοδος κάθε
κοινωνίας στηρίζεται στους νέους. Πιστεύω
πως οι νέοι πρέπει να πολιτικοποιηθούν και
όχι να κομματικοποιηθούν, να πιστέψουν
στις δυνατότητές τους και να γίνουν ακόμη
καλύτεροι».

78 «Θέλω να προσφέρω στους συνανθρώπους μου και να κάνω αυτό που μπορώ καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου, τα σημαντικότερα εφόδια για την πραγματοποίηση των
ονείρων μας είναι οι εμπειρίες του παρελθόντος και η θέληση να πετυχαίνεις τους
στόχους που θέτεις κάθε φορά».

Δημήτρης Παρασκευόπουλος
Γιώργος Σαφούρης

106

80

81

79 «Σε λίγες μέρες κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο στη ζωή μου, γεμάτο όμορφες στιγμές, αναμνήσεις, αλλά και ισχυρά εφόδια,
τα οποία μου παρείχε το Ελληνικό Κολλέγιο
σε όλη τη διάρκεια των σπουδών μου. Αυτά
αποτελούν για μένα τη βάση για ένα πολλά
υποσχόμενο μέλλον».

80 «Άμεσος στόχος μου είναι η επιτυχία
στις εξετάσεις και η είσοδός μου στο πανεπιστήμιο. Στη ζωή μου θα επιδιώξω την
επαγγελματική αποκατάσταση και την αυτοδυναμία. Επιθυμώ να δουλέψω κοντά στα
παιδιά και ελπίζω ότι με τις γνώσεις που θα
αποκτήσω και με τη βοήθεια των ανθρώπων
που πιστεύουν σε μένα, τελικά θα τα καταφέρω».

81 «Κάθε νέος πρέπει να έχει στόχους στη
ζωή του, να αναζητεί τη γνώση και να προετοιμάζεται για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις. Προσωπικά, επιθυμώ να
πετύχω στις εξετάσεις για το πανεπιστήμιο,
να περάσω όμορφα φοιτητικά χρόνια, αλλά
και να προετοιμαστώ κατάλληλα για να προχωρήσω στη ζωή».

Ειρήνη Διακάκη

Μαρία Κανατσίδου

Έχουν πίστη στον εαυτό
τους και ατενίζουν με
αισιοδοξία και σιγουριά
το μέλλον …
82 «Αν και είναι νωρίς, ελπίζω πως με την
είσοδό μου στο πανεπιστήμιο θα έρθω σε
επαφή με τη γνώση και την επιστήμη και θα
αφοσιωθώ αποκλειστικά στα ενδιαφέροντά
μου. Κάθε νέος σήμερα και πάντα πρέπει να
θέτει υψηλούς στόχους στη ζωή του, να αναπτύσσει ξεχωριστή σκέψη, να προσπαθεί και
να ελπίζει συνεχώς για το καλύτερο».

Φραγκίσκος Κουφογιάννης

Ελένη - Μαρία Ζαφειριάδου

83 «Η πραγματοποίηση των ονείρων ενός
νέου απαιτεί τον κόπο και την προσωπική
του προσπάθεια, αλλά και την κατάλληλη
στήριξη από την οικογένεια, τους φίλους και
τους καθηγητές που είναι απαραίτητοι συνοδοιπόροι του νέου στο δρόμο προς την
ενηλικίωση. Η σημαντικότερη προσδοκία
μου για το μέλλον; Να είμαι ευτυχισμένη και
υγιής, έχοντας δίπλα μου φιλικά και συγγενικά πρόσωπα».

Αναστασία Λούκα

84 «Τώρα που ένα σημαντικό κεφάλαιο της
ζωής μας ολοκληρώνεται, θέτουμε όλοι κάποιους στόχους και ονειρευόμαστε να διαγράψουμε ο καθένας μια ξεχωριστή πορεία
στη ζωή μας. Όνειρό μου είναι να διατηρήσω κάποιες ξεχωριστές και αληθινές φιλίες,
με τη βοήθεια των οποίων, το βάρος των
δυσχερειών της ζωής ελαττώνεται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την οικογένεια
και τους καθηγητές μου που μου παρείχαν
αμέριστη συμπαράσταση σε όλη τη διάρκεια
των σχολικών μου χρόνων».

Ιωάννα - Μαρίνα Τσουμή

82

83

84

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

79

107

c
m
y
k

85

86

87

85 «Εμείς οι νέοι πρέπει να κάνουμε όνειρα
για έναν καλύτερο κόσμο. Η αισιοδοξία,
η συμμετοχή, η δράση θα αποτελέσουν
τη βάση για τη βελτίωση της ζωής μας και
την αντιμετώπιση των προβλημάτων του
σύγχρονου κόσμου. Προσωπικά, επιθυμώ
υγεία, ευτυχία και επιτυχίες. Θα ήθελα να
έχω τη δυνατότητα και τις ευκαιρίες να ταξιδεύω, να γνωρίζω ανθρώπους και όμορφα
μέρη και να αποκτώ γενικότερα, όλο και
περισσότερες γνώσεις και εμπειρίες».

86 «Ο ρόλος των νέων στην κοινωνία του
αύριο είναι ιδιαίτερα σημαντικός και πιστεύω
ότι για να ζήσουμε σε έναν καλύτερο κόσμο,
πρέπει ο καθένας μας να κάνει αυτό που
μπορεί καλύτερα! Η ζωή τώρα αρχίζει και
κατά τη γνώμη μου ένας νέος για να πετύχει
και να υλοποιήσει τα σχέδιά του πρέπει να
την αντιμετωπίσει με αισιοδοξία και φαντασία!».

87 «Υπομονή, επιμονή και θέληση πρέπει
να έχει ένας νέος προκειμένου να πραγματοποιήσει τα όνειρά του. Το σχολείο, μεταξύ άλλων, καλλιεργεί στους μαθητές αυτά τα
εφόδια, διαπλάθοντας χαρακτήρες και συνειδήσεις που μπορούν να δημιουργήσουν
έναν καλύτερο κόσμο».

Αντώνης Μαυρίδης

Κωνσταντίνος Κωνσταντινίδης

Δέσποινα Βάκκου

Τέλος, προσβλέπουν σε έναν καλύτερο κόσμο…
88 «Πέρα από τη μόρφωση, τη σημασία της
οποίας κανένας δεν αμφισβητεί, απαραίτητα
εφόδια που πρέπει να διαθέτει κάποιος
νέος για να υλοποιήσει τα όνειρά του
είναι η δημιουργικότητα, η αυτογνωσία και
αυτοκριτική και η εμπιστοσύνη στις δυνάμεις
του. Παράλληλα, όμως με τους προσωπικούς
στόχους, ο νέος χρειάζεται να κάνει όνειρα
και να παλεύει για έναν καλύτερο κόσμο. Αν
δεν ενδιαφερθούμε να αλλάξουμε εμείς τον
κόσμο, δεν πρόκειται να το κάνει κανένας».

c
m
y
k

89 «Οι νέοι αποτελούν το μέλλον κάθε κοινωνίας. Είναι η κινητήρια δύναμη που εξασφαλίζει την πρόοδο και την εξέλιξη. Σε ένα
κόσμο που ανάγει το ατομικό συμφέρον σε
πρωτεύουσα αξία, εμείς οι νέοι οφείλουμε
να αφυπνιστούμε και να προωθήσουμε ιδέες
και δράσεις προς όφελος της κοινωνίας».

Αθανάσιος Παπανικολάου

90 «Οι νέοι θα διαδραματίσουν έναν από
τους σημαντικότερους ρόλους στην κοινωνία του αύριο. Από αυτούς εξαρτάται αν ο
σημερινός κόσμος αλλάξει προς το καλύτερο. Ο καθένας μας πρέπει να δουλέψει για
το κτίσιμο μιας ισχυρής προσωπικότητας,
που θα τον βοηθήσει να γίνει ενεργό μέλος
της κοινωνίας, στοχεύοντας στη διατήρηση
σημαντικών αξιών και ιδανικών, που τείνουν
να εξαφανιστούν στις μέρες μας».

Στέργιος Σαββίδης
Ελεάννα- Σταυρούλα Μπρέζα

88

108

89

90

92

93

91 «Ο σύγχρονος κόσμος χαρακτηρίζεται ως επί το πλείστον από ανηθικότητα και
μη αξιοκρατικά κριτήρια. Για το λόγο αυτό
οι νέοι χρειάζονται τις απαραίτητες βάσεις
από το σχολείο, με τις οποίες θα κτίσουν
ένα καλύτερο μέλλον ισονομίας, ισηγορίας
και δημοκρατίας».

92 «Θέλω πολύ να προσφέρω κοινωνική βοήθεια στους συνανθρώπους μου και
ιδιαίτερα στα παιδιά, πιστεύοντας πως έτσι
θα επέλθει και η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς μου. Θεωρώ υποχρέωσή μου να
ευχαριστήσω με όλη μου την καρδιά τους
γονείς μου, οι οποίοι τόσα χρόνια μου συμπαραστάθηκαν και με την απόφασή τους να
φοιτήσω στο Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης έθεσαν τα θεμέλια για την οικοδόμηση
ενός επιτυχημένου μέλλοντος. Η βοήθειά
τους, καθώς και των καθηγητών μου, είναι
ανεκτίμητη και μου έδωσε το θάρρος να πιστέψω στον εαυτό μου και να νιώσω πληρότητα και ηθική ολοκλήρωση»

94

Πέτρος Σιδέρης

Δήμητρα Φιλιππίδου
93 «Πρέπει κάθε νέος χωριστά και όλοι μαζί
να συμβάλουμε στην πρόοδο της κοινωνίας.
Είναι νωρίς να κρίνω τα χρόνια που πέρασα
στο Ελληνικό Κολλέγιο, αλλά έστω και πρόωρα πιστεύω ότι ο απολογισμός είναι θετικός.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καθηγητές
και τους συμμαθητές μου για ό,τι μου πρόσφεραν και ιδιαίτερα θέλω να ευχαριστήσω
την οικογένειά μου για τη στήριξη και τη συμπαράστασή τους».

Δημήτρης Χαϊδάρογλου

94 «Φτάσαμε πλέον στην ηλικία που πρέπει
να γίνουμε πιο δραστήριοι για να ενταχθούμε
άμεσα και ικανοποιητικά στον ενεργό πληθυσμό της κοινωνίας μας. Αντλώντας δύναμη
από τους μεγαλύτερους και πιο έμπειρους
ανθρώπους, καθώς επίσης και από σημαντικούς ανθρώπους, οι οποίοι σημάδεψαν
την ιστορία της χώρας μας, χρειάζεται να
οραματιστούμε ένα καλύτερο μέλλον και να
δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας για να το
πετύχουμε».

Βασιλική Ψάλτη

Aπόφοιτοι Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης

91

109

c
m
y
k

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 1

c
m
y
k

110
110

Οι μαθητές
του Στ1
εκφράζουν τις
σκέψεις και τα
συναισθήματά
τους τελειώνοντας
τη φοίτησή τους
στο Δημοτικό

1 «Νιώθω πως έχω ωριμάσει και πως ένα

1

κομμάτι της ζωής μου θα βρίσκεται για πάντα
σ’αυτό το Δημοτικό σχολείο. Ο διευθυντής
του σχολείου μας, οι δάσκαλοί μου και οι
φίλοι μου με στήριξαν και στάθηκαν πλάι
μου στις δύσκολες στιγμές. Τους ευχαριστώ
και τους υπόσχομαι ότι θα κουβαλώ για
πάντα τις γλυκές μου αναμνήσεις».
Μαρία Αλεξίου

2 «Φοιτώντας έξι χρόνια στο Δημοτικό

σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου νιώθω
πως μεγάλωσα μέσα σ’αυτό. Πιστεύω ότι
τα κατάφερα αρκετά καλά κι ελπίζω να τα
καταφέρω εξίσου καλά στο Γυμνάσιο και το
Λύκειο».
Λευτέρης Ανδριώτης

2

3

4

3 «Τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα.
Όμορφα, γιατί ξέρω πως αυτά τα χρόνια της
ζωής μου στο σχολείο ήταν παραγωγικά, τα
έχω περάσει με ανθρώπους που με στήριξαν
σε κάθε δύσκολη στιγμή και ανθρώπους που
κάθε λεπτό έκαναν πιο όμορφη τη ζωή μου.
Από την άλλη πλευρά, νιώθω άσχημα γιατί
θα αποχωριστώ την παιδική μου ηλικία και
το Δημοτικό που αγάπησα».

5

4 «Αισθάνομαι πολύ όμορφα τώρα που τελειώνει κι αυτή η σχολική χρονιά κι αρχίζουν
οι καλοκαιρινές διακοπές. Από την άλλη
πλευρά, νιώθω άσχημα γιατί θα αναγκαστώ
να αποχαιρετήσω το Δημοτικό σχολείο και
τις δασκάλες μου μετά από τόσα χρόνια που
ήμαστε μαζί».

5 «Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου
σ’αυτό το σχολείο, νιώθω υπερήφανη γιατί
είχα την ευκαιρία και την τύχη να είμαι κι εγώ
μαθήτριά του. Πιστεύω ότι και το Γυμνάσιο
του Ελληνικού Κολλεγίου θα είναι ανάλογο
του Δημοτικού, δηλαδή το καλύτερο!».

Βάσω Θωμά
Στέφανος Δερμεντζής

Βικτώρια Δανιηλίδου

6 «Με το τέλος του Δημοτικού, όμορφα
συναισθήματα πλημμυρίζουν την καρδιά
μου. Όλα αυτά τα χρόνια έχω σχηματίσει
θετικές σκέψεις για το σχολείο που μου
δίδαξε τόσα πολλά και χρήσιμα πράγματα.
Ευχαριστώ τους γονείς μου που επέλεξαν
για μένα ένα από τα καλύτερα σχολεία και
μου παρείχαν τέτοια παιδεία».

7 «Ήμουν μαθήτρια του Ελληνικού Κολλεγίου για επτά ολόκληρα χρόνια. Είναι πλέον
το δεύτερο σπίτι μου και μου έχει διδάξει
πολλά και σημαντικά πράγματα τα οποία με
προετοίμασαν για τη μετέπειτα ζωή μου στο
Γυμνάσιο. Επίσης, μου έχει χαρίσει τις καλύτερες εμπειρίες της ζωής μου και θα τις
θυμάμαι για πάντα».

Σπανοπούλου Ελένη

Σοφία Αθανασιάδου

Εκθέτουν τα οφέλη που αποκόμισαν από την
εξάχρονη φοίτησή τους στο Δημοτικό σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου
6

7

8 «Τα οφέλη μου από τη φοίτησή μου στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
είναι πάρα πολλά. Πρώτα απ’όλα γνώσεις
στα γλωσσικά μαθήματα, στις θετικές επιστήμες, στην Ιστορία και τα Θρησκευτικά. Επίσης, εδώ απόκτησα εμπειρίες, όπως αυτές
των συμμετοχών μου στους διαγωνισμούς
της Μαθηματικής και Φυσικής Εταιρείας και
τέλος, εδώ σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας
μου και πήρα μια σωστή αγωγή με την οποία
θα μπορέσω κι εγώ να γίνω χρήσιμο μέλος
της κοινωνίας μας».

c
m
y
k

Δημήτρης Γεωργιάδης

8

111

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 1

c
m
y
k

112

9

10

11

9 «Όλα αυτά τα χρόνια που φοιτούσα στο

10 «Αισθάνομαι υπερήφανος που τελείωσα

11 «Από το Δημοτικό σχολείο του Ελληνι-

Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
νιώθω πως έχω χτίσει τα θεμέλια της ζωής
μου, ώστε να γίνω κι εγώ χρήσιμο μέλος της
κοινωνίας. Πέρα όμως από αυτό, οι στιγμές
που έζησα και οι εμπειρίες που γνώρισα στις
εκπαιδευτικές και άλλες μας εκδρομές, ήταν
πολύ εποικοδομητικές».

με επιτυχία το Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου. Επίσης, γιατί αποκόμισα
από αυτό πολλά οφέλη όπως γνώσεις για το
μέλλον, τρόπους συμπεριφοράς και πειθαρχία αλλά και τον τρόπο να δουλεύω σκληρά
και να χαίρομαι τους καρπούς της δουλειάς
μου».

κού Κολλεγίου αποκόμισα πολλές γνώσεις
αλλά και άλλα οφέλη που σίγουρα θα μου
χρειαστούν στη ζωή μου και στο Γυμνάσιο.
Εύχομαι να τα καταφέρω κι εκεί το ίδιο καλά».

Ιωάννης Μαμιδάκης

Δημήτρης Μιχαήλ

Ηλίας Τορτοπίδης

Οι μαθητές του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης
έχουν διαμορφωμένους και υψηλούς στόχους και
διεκδικούν με αξιώσεις και θέληση την επίτευξή τους…
12 «Κατά τη φοίτησή μου στο Δημοτικό

13 «Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου στο

14 «Αξέχαστα θα μου μείνουν από το Δη-

σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου διδάχθηκα πολλά και σημαντικά πράγματα. Ακόμη,
σφυρηλατήθηκε ο χαρακτήρας μου κι έμαθα
να πειθαρχώ. Τέλος αποκόμισα σπουδαίες
εμπειρίες όπως το γεγονός ότι πέρασα σε
διαγωνισμό της Μαθηματικής Εταιρείας».

Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου και βλέποντας τη δουλειά που έγινε τα
προηγούμενα χρόνια, τόσο από εμένα όσο
και από τους δασκάλους μου, νιώθω πως
έχω πάρει γερές βάσεις για το Γυμνάσιο. Οι
γνώσεις που αποκόμισα για τον κόσμο γύρω
μου θα μου χρησιμεύσουν στο μέλλον».

μοτικό σχολείο τα πρωταθλήματα που κάναμε στο μάθημα της γυμναστικής και οι νίκες
που κερδίζαμε. Ακόμη, οι φιλίες που έκανα,
η διασκέδαση και κυρίως οι γνώσεις που
αποκόμισα τα έξι αυτά χρόνια».
Χρήστος Γεωργιάδης

Χρυσάφης Τρούλλος
Βασίλης Τσακίρης

12

13

Ξεχωρίζουν όμορφες
στιγμές που έζησαν
στο Δημοτικό
14

15

16

17

15 «Πάντα θα θυμάμαι τις σχολικές μας εκ-

16 «Τώρα που ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου

18

δρομές και κυρίως αυτήν που πήγαμε στο
Πλανητάριο. Στο σχολείο μου πέρασα πολύ όμορφα, διδάχθηκα πολλά και χρήσιμα
πράγματα κι έκανα πολλές φιλίες με τους
συμμαθητές μου».

στο Δημοτικό και θα γίνω κι εγώ μαθητής του
Γυμνασίου, χαίρομαι γιατί μεγαλώνω. Ξέρω
βέβαια, ότι του χρόνου τα μαθήματα θα είναι
πιο δύσκολα, αλλά επίσης θα είναι και περισσότερο ενδιαφέροντα».Α

Δημήτρης Λαζίδης

Δημήτρης Ζαφειρούδης

Περιγράφουν πως
φαντάζει στα παιδικά
τους μάτια η προοπτική
του Γυμνασίου
17 «Η εικόνα που έχω σχηματίσει για το Γυ-

18 «Νιώθω πως τόσα χρόνια που φοίτησα

μνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου είναι πάρα
πολύ καλή. Θεωρώ ότι οι μαθητές διδάσκονται πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα κι
αποκτούν όλες τις γνώσεις που χρειάζονται
κι ακόμη περισσότερες».

στο Ελληνικό Κολλέγιο, έμαθα να λειτουργώ
σ’αυτό το σχολείο και θέλω να συνεχίσω τη
φοίτησή μου και στο Γυμνάσιό του. Εξάλλου,
το κτήριο του Γυμνασίου, τα γήπεδα και οι
αίθουσές του είναι ιδιαίτερα φροντισμένα».

Λήδα - Αναστασία Μπατζογιάννη

Μπάμπης Νικολόπουλος

19 «Νομίζω πως το Γυμνάσιο του Ελληνι-

20 «Ευχαριστώ πολύ όλους αυτούς τους αν-

κού Κολλεγίου είναι ένα πολύ καλό και οργανωμένο σχολείο. Οι διαγωνισμοί στους
οποίους συμμετέχουν οι μαθητές του, τους
δίνει την ευκαιρία να διακριθούν και να προκόψουν. Γι’αυτό επιθυμία μου είναι εγώ και οι
συμμαθητές μου, να συνεχίσουμε τη φοίτησή μας σε αυτό».

θρώπους που τα έξι χρόνια του Δημοτικού
ήταν κοντά μου κι έκαναν τόσα πράγματα για
μένα. Ελπίζω να είναι πάντα υγιείς κι ευτυχισμένοι και δε θα τους ξεχάσω ποτέ!».

19

c
m
y
k

20

Αναστασία Βασιλοπούλου

Αναστασία Τζιτζινίκα

Εκφράζουν τις ευχαριστίες τους για τους ανθρώπους
που τους στήριξαν κατά την εξάχρονη φοίτησή τους …
113

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 1

c
m
y
k

114

21

22

23

24

21 «Αυτά τα έξι χρόνια που ήμουν κι εγώ

22 «Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω και

μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου του Ελληνικού Κολλεγίου, όλοι οι δάσκαλοί μου με
βοήθησαν πολύ να μάθω όσο το δυνατόν
περισσότερα. Το ίδιο βέβαια και ο διευθυντής μας, ο κ.Φουντάς, ο οποίος πάντα επέβλεπε και φρόντιζε για όλα».

να συγχαρώ τους δασκάλους μου και το διευθυντή του σχολείου μας για όλα όσα μας
δίδαξαν. Εύχομαι εγώ και οι συμμαθητές
μου να φοιτήσουμε στο Γυμνάσιο και το Λύκειο με μεγάλη επιτυχία και να παραμείνουμε
φίλοι για πάντα».

Ζηνοβία Βουρλιώτη

Παναγιώτης Μακρίδης

23 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το διευθυντή

24 «Εύχομαι εγώ και οι συμμαθητές μου

του σχολείου μας, τον κ.Π.Φουντά, που ήταν
εξαίρετος και φρόντιζε ώστε το σχολείο να
είναι πάντα καθαρό και οι μαθητές αγαπημένοι μεταξύ τους. Επίσης, ευχαριστώ τους
δασκάλους μου που με στήριξαν όλα αυτά
τα χρόνια και μου δίδαξαν όσα έπρεπε».

να είμαστε πάντα υγιείς και χαρούμενοι και
να τα καταφέρουμε σε όλους τους τομείς.
Τους υπόσχομαι ότι θα θυμάμαι την παιδική
μας φιλία και τα ανέμελα παιχνίδια μας για
πάντα».

25

Δημήτρης Κυράνος
Αναστασία Μπεχτσή

26

25 «Η ευχή που κάνω για μένα και τους συμ-

26 «Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή

μαθητές μου είναι να έχουμε υγεία και να γίνουμε καλοί πολίτες της χώρας μας. Επίσης,
να αποκτήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες γνώσεις και να εκμεταλλευτούμε ό,τι
μπορεί να μας βοηθήσει για να πετύχουμε
τους στόχους μας».

μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου Θεσσαλονίκης νιώθω ιδιαίτερα
ικανοποιημένος, διότι πέρασα καλά κι έμαθα πολλά. Στο Γυμνάσιο θα ενταχθώ σ’ ένα
καινούριο περιβάλλον, με περισσότερα ενδιαφέροντα και μαθήματα».

Χρυσούλα Πασχαλίδου

Νίκος Μιχαηλίδης

27

28

29

27 «Τα έξι χρόνια στο Δημοτικό Σχολείο

28 «Στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου,

29 «Όλα αυτά τα χρόνια που φοίτησα

ο Διευθυντής κ. Π. Φουντάς και οι δάσκαλοι
με βοήθησαν να γίνω, πάνω απ’όλα, σωστός
άνθρωπος. Εύχομαι για τους συμμαθητές
μου να είναι όλοι καλά και να μη χωρίσουμε
ποτέ. Για το Γυμνάσιο του Ελληνικού ΚολΚωνσταντίνος Πλιάμπας λεγίου Θεσσαλονίκης πιστεύω ότι είναι ένα
από τα καλύτερα σχολεία».

στο Ελληνικό Κολλέγιο πέρασα ωραία. Το
σχολείο είναι πηγή φροντίδας και μάθησης.
Όλοι οι άνθρωποι του Ελληνικού Κολλεγίου,
ο Διευθυντής κ. Π. Φουντάς, οι δάσκαλοι και
οι γραμματείς μου συμπεριφέρθηκαν με τον
καλύτερο τρόπο και τους ευχαριστώ ιδιαίτερα για τη βοήθεια που μου πρόσφεραν».

Μαρία Χατζηνικολάου

Πάνος Μπουτσιούκης

του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης θα
μου μείνουν αξέχαστα. Ευχαριστώ τους δασκάλους και τους συμμαθητές μου για την
αγάπη και τη στήριξή τους».

c
m
y
k

115

c
m
y
k

116

1

στη μνήμη μου από το Δημοτικό, ήταν όταν
συμμετείχα για πρώτη φορά σε αγώνες στο
κολυμβητήριο και τερμάτισα πρώτος. Πήρα
λοιπόν το χρυσό μετάλλιο κι έζησα την πιο
συγκινητική στιγμή της ζωής μου».
Αλέξανδρος Γκούβας

2 «Ένα περιστατικό που θα μου μείνει

αξέχαστο από το Δημοτικό σχολείο, είναι η
γιορτή για το καλοκαίρι που κάναμε πέρυσι.
Οι γυμναστές μας αλλά και οι συμμαθητές
μου, δώσαμε τον καλύτερο εαυτό μας ώστε
να γίνει αυτή η γιορτή επιτυχημένη και στο
τέλος, όλοι έμειναν έκθαμβοι».
Κωνσταντίνα Ερεμόντι

2

Οι μαθητές
του Στ2
ξεδιπλώνουν το
κουβάρι των
αναμνήσεών
τους από το
Δημοτικό
σχολείο του
Ελληνικού
Κολλεγίου

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 2

1 «Το περιστατικό που έμεινε χαραγμένο

117

c
m
y
k

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 2

c
m
y
k

118

3

4

5

3 «Χαρακτηριστικά θα θυμάμαι την πρώτη

4 «Οι πιο ωραίες στιγμές που έζησα σαν

5 «Με ιδιαίτερη αγάπη και νοσταλγία θα θυ-

μέρα που πήγα στο Δημοτικό και τη γνωριμία
μου με τους φίλους μου. Ελπίζω να είναι μαζί
μου για μια ολόκληρη ζωή και τους εύχομαι
τίποτε να μη σταθεί εμπόδιο στην πραγματοποίηση των ονείρων τους στο μέλλον».

μαθήτρια του Δημοτικού σχολείου του Ελληνικού Κολλεγίου ήταν οι γυμναστικές επιδείξεις που γίνονταν στο τέλος κάθε σχολικής
χρονιάς. Το άγχος που είχαμε ήταν πολύ
μεγάλο, αλλά στο τέλος τα χειροκροτήματα
του κόσμου και η επιβράβευση της δασκάλας μας, μας έκαναν να ξεχνάμε τα πάντα».

μάμαι την αγωνία που ένιωθα στις αρχές της
πρώτης τάξης του Δημοτικού. Δεν ήξερα αν
θα μπορούσα να τα καταφέρω. Τελικά όμως
αποδείχτηκε πως όλα πήγαν πολύ καλά και
φεύγω από το σχολείο με πολλές γνώσεις
και τρόπους καλής συμπεριφοράς».

Ελένη Ευταξία

Μιχάλης Κωνσταντούλιας
Ελένη Κουκουρίκου

6 «Η στιγμή που θα μου μείνει αξέχαστη

7 «Από το Δημοτικό θα μου μείνει αξέχα-

8 «Δεν μπορώ να ξεχωρίσω ένα και μό-

για πάντα, είναι η γνωριμία μου με ένα από τα
καλύτερα κορίτσια της τάξης που αργότερα
έγινε η καλύτερη φίλη μου. Είναι η Λίλα Εμμανουηλίδου, αυτή με την οποία μοιράστηκα
χαρές και που πάντα μου στεκόταν σε οποιαδήποτε δυσκολία της μαθητικής μου ζωής.
Ελπίζω να μείνουμε φίλες για πάντα».

στο το φετινό αποκριάτικο γλέντι που έγινε
στο σχολείο. Όλοι είχαμε μασκαρευτεί και
γευτήκαμε τις λιχουδιές από το σαρακοστιανό τραπέζι που ετοιμάσαμε. Επίσης, πάντα
θα θυμάμαι τις συμμετοχές μου στη Μαθηματική και Φυσική Εταιρεία καθώς και στις
εξετάσεις για ξενόγλωσσα πτυχία».

νο περιστατικό από το Δημοτικό σχολείο.
Θα μου μείνει αξέχαστο το παιχνίδι που κάναμε στα διαλείμματα με τους φίλους μου,
τα αστεία μας αλλά κυρίως οι παραγωγικές
ώρες της διδασκαλίας».

Κατερίνα Λούφη

Κωνσταντίνα Σιάτρα

6

7

Τάσος Στύλος

8

9

10

11

9 «Αυτό που θα θυμάμαι από το Δημοτικό

10 «Νιώθω υπέροχα. Όλα αυτά τα χρόνια

12

σχολείο, πέρα από την ευχαρίστηση που ένιωσα γιατί τελείωσα ένα στάδιο της μάθησής
μου, θα είναι η μέρα που η τάξη μας κέρδισε
το πρωτάθλημα. Η χαρά που νιώσαμε όλοι
ήταν απερίγραπτη και οι πανηγυρισμοί μας
αγνοί κι ενθουσιώδεις».

έζησα και μεγάλωσα σ’αυτό το σχολείο. Είμαι
χαρούμενη που τελειώνω το Δημοτικό και
θα ξεκινήσω με τις ίδιες ελπίδες στο Γυμνάσιο. Πολλά ήταν αυτά που μας έκαναν εδώ
να χαμογελάμε κάθε στιγμή. Θα το θυμάμαι
με αγάπη για πάντα!!».

Γιώργος Φωτιάδης

Κατερίνα Ζήγου

Αισθάνονται χαρούμενοι κι υπερήφανοι που τελείωσε ένας κύκλος της ζωής τους με επιτυχία
11 «Είμαι χαρούμενος που ολοκληρώνω τη

12 «Νιώθω μεγάλη χαρά επειδή επιτέλους

φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο, αλλά
συγχρόνως νιώθω λύπη γιατί αυτό για μένα έχει τελειώσει και δε θα ξαναδώ πια τους
αγαπημένους μου δασκάλους. Τους ευχαριστώ για τις πολύτιμες γνώσεις που μου
χάρισαν».

ολοκληρώνεται ένα σημαντικό μέρος της
ζωής μου κι αρχίζω σιγά σιγά να μεγαλώνω. Ταυτόχρονα όμως, νιώθω λύπη γιατί όλα
αυτά τα ανέμελα χρόνια που έχω ζήσει με
τους φίλους και τους δάσκαλούς μου, θα είναι πλέον μια ανάμνηση».

Νικόλας Κωστικιάδης

Βίκυ Μωσαϊδου

13 «Τελειώνοντας το Δημοτικό σχολείο

14 «Αισθάνομαι υπερήφανη γιατί κατάφερα

όμορφα συναισθήματα γεμίζουν την καρδιά
μου. Μεγαλώνω και νιώθω έτοιμη να γνωρίσω το νέο μου σχολείο, το Γυμνάσιο. Τα
χρόνια που έζησα εδώ ήταν γεμάτα φιλίες,
αγάπη και χαρά».

να τελειώσω το Δημοτικό σχολείο και είμαι κι
εγώ ικανή να γίνω μαθήτρια του Γυμνασίου.
Επίσης, νιώθω ενθουσιασμό για το νέο μου
σχολείο, το οποίο πιστεύω ότι θα είναι δύσκολο αλλά ταυτόχρονα και ωραίο με πολλά
καινούρια μαθήματα και καινούριες φιλίες».

13

c
m
y
k

14

Γιώργος-Παρασκευάς Πανταζόπουλος
Ντορίνα Φραγκουλίδου

119

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 2

c
m
y
k

15

16

17

18

15 «Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή μου

16 «Όπως ακριβώς οι δάσκαλοι του Δημο-

στο Δημοτικό, τα συναισθήματά μου είναι
ανάμεικτα. Είμαι χαρούμενη και στενοχωρημένη. Του χρόνου θα γίνω μαθήτρια του Γυμνασίου, θα γνωρίσω νέους συμμαθητές και
θα διδαχθώ καινούρια, ενδιαφέροντα μαθήματα. Παράλληλα όμως, είμαι και λυπημένη
γιατί θα αποχωριστώ το Δημοτικό και τους
δασκάλους μου».

τικού έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους για
να μας διδάξουν όλα αυτά που γνωρίζουμε, έτσι πιστεύω πως και οι καθηγητές του
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου, είναι
έτοιμοι να κάνουν κάτι ανάλογο. Οι γνώσεις
που θα αποκτήσω εκεί θα με βοηθήσουν στη
μετέπειτα ζωή μου».
Αστέρης Βήκας-Γκατζούδης

Ιουλιάνα Χρυσάφη

Ατενίζουν το μέλλον τους σαν αυριανοί μαθητές του
Γυμνασίου του Ελληνικού Κολλεγίου
19

20

17 « Το καλύτερο γυμνάσιο της Θεσσαλο-

18 «Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου

νίκης είναι αυτό του Ελληνικού Κολλεγίου.
Σίγουρα, η φοίτησή μου σ’αυτό, θα με βοηθήσει να μορφωθώ και να φτάσω ψηλά στην
κοινωνία. Περιμένω λοιπόν, να γνωρίσω νέες κι ενδιαφέρουσες περιπέτειες εκεί και να
αποκτήσω πολλές γνώσεις».

είναι ένα από τα ωραιότερα σχολεία που
έχω δει. Έχει πολλά εργαστήρια που με ενδιαφέρουν και πολλά γήπεδα. Ελπίζω να ζήσω
τόσο όμορφες στιγμές όσο έζησα και στο
Δημοτικό και πιστεύω πως είμαι έτοιμος για
να αντιμετωπίσω τις απαιτήσεις του».

Αθανάσιος Ιωαννίδης

Γιώργος Σταμολάμπρος

19 «Αυτά τα χρόνια που φοίτησα στο Δημο-

20 «Το Ελληνικό Κολλέγιο μου πρόσφε-

τικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου, απόκτησα πολλές γνώσεις οι οποίες θα αποτελέσουν στο μέλλον μια γερή και καλή βάση.
Εδώ, πρέπει να αναφέρω και τις εμπειρίες
που κέρδισα από τη συμμετοχή μου στους
διαγωνισμούς της Μαθηματικής και Φυσικής
Εταιρείας».

ρε πολλά αγαθά. Το σπουδαιτότερο είναι
το γεγονός ότι αποκόμισα τις απαραίτητες
γνώσεις για να συνεχίσω τη φοίτησή μου
στο Γυμνάσιο κι από εκεί να προχωρήσω
στα επόμενα στάδια. Επίσης, μου έδωσε τη
δυνατότητα να κάνω ισχυρές φιλίες με τους
συμμαθητές μου και τέλος μου δίδαξε τις
αρχές που πρέπει να έχω και να τηρώ στην
υπόλοιπη ζωή μου».

Ελένη Γιαννοπούλου

Λίλα Εμμανουηλίδου

Κάνουν τον απολογισμό της εξάχρονής φοίτησής τους
στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου
120

21

22

23

21 «Πολλά ήταν τα οφέλη που αποκόμισα

22 «Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού

23 «Τώρα που τελειώνω το Δημοτικό και

από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο
του Ελληνικού Κολλεγίου. Πρώτα απ’όλα διδάχθηκα καινούρια και χρήσιμα πράγματα,
έπειτα απόκτησα πολύ καλούς φίλους και
τέλος έζησα ωραίες στιγμές μαζί με αυτούς
και τους δασκάλους μου».

Κολλεγίου απόκτησα πολλές γνώσεις κι έμαθα να ξεχωρίζω το σωστό. Κυρίως όμως, εδώ
έκανα φίλους οι οποίοι με στήριξαν σε πολλές δύσκολες στιγμές. Πιστεύω πως σ' αυτά
τα εφόδια που αποκόμισα, θα μπορέσω να
στηρίξω τις επιτυχίες μου στο μέλλον».

νιώθω πως μεγαλώνω, κοιτάζω πίσω μου
και βλέπω τι αποκόμισα από εδώ. Σ΄αυτό
το σχολείο διδάχθηκα σωστά την ελληνική
γλώσσα κι έκανα τις πρώτες μου φιλίες. Τέλος, εδώ έχω τις παιδικές μου αναμνήσεις
από τα παιχνίδια μας και κυρίως από την γιορτή του καρναβαλιού».

Γεράσιμος Καρβουνίδης

Μαρία Μουζακιάρη
Ρόμαν Μπιλένκι

24 «Ευχαριστώ τους δασκάλους και το δι-

25 «Θα ήθελα να ευχαριστήσω το διευ-

26 «Όλα τα χρόνια που ήμουν μαθήτρια

ευθυντή του σχολείου μας, κ. Π. Φουντά, οι
οποίοι με στήριξαν όλα αυτά τα χρόνια και
κουράστηκαν για να μου διδάξουν πράγματα
που δεν ήξερα. Εύχομαι στους συμμαθητές
μου να συνεχίσουν να είναι καλοί μαθητές
και στο μέλλον».

θυντή μας, κ.Π.Φουντά, γιατί φρόντισε όλα
αυτά τα χρόνια η φοίτησή μας στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου, να
είναι όσο καλύτερη γίνεται. Ακόμη, θέλω να
ευχαριστήσω τους δασκάλους μου που με
βοήθησαν από την πρώτη μέρα του σχολείου μέχρι και σήμερα, να αποκτήσω γερές
βάσεις γνώσεων, με υπομονή και στοργή».

του Ελληνικού Κολλεγίου, οι δάσκαλοι μας
έμαθαν να κατανοούμε τους άλλους ανθρώπους, μας αγάπησαν και μας πρόσεξαν.
Γι’αυτά τους ευχαριστώ. Εύχομαι με όλη μου
την καρδιά να μη χωριστώ ποτέ με τους συμμαθητές μου κι όταν περάσουν τα χρόνια, να
βλέπουμε τα λευκώματα του σχολείου και να
θυμόμαστε τα παλιά».

Μικαέλα Γερμανού

Δήμητρα Δισλή

Θανάσης Αυξεντίδης

c
m
y
k

Ευχαριστούν τους δασκάλους τους για το έργο που προσέφεραν και το διευθυντή
του σχολείου, κ. Π. Φουντά και τέλος εύχονται στους συμμαθητές τους υγεία και
πρόοδο.
24

25

26

121

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 2

c
m
y
k

122

27

28

29

27 «Με όλη μου την ψυχή ευχαριστώ τους

28 «Η εικόνα που έχω σχηματίσει όλα τα

29 «Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους

δασκάλους που είχαμε αυτά τα χρόνια γιατί
μας φρόντισαν και μας δίδαξαν τόσα πράγματα. Θέλω να ευχηθώ στους συμμαθητές
μου να προοδεύσουν στη ζωή τους, να καταπολεμήσουν ό,τι εμπόδιο βρουν και να
προχωρήσουν μπροστά με τις ελπίδες και
τα όνειρά τους».

χρόνια που φοιτώ στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης, όχι μόνο για το Δημοτικό
που τελειώνω τώρα, αλλά και για το Γυμνάσιο, είναι πολύ καλή. Εύχομαι σε μένα και
τους συμμαθητές μου ό,τι καλύτερο για το
μέλλον και καλή αρχή στο Γυμνάσιο».

μου για την υπομονή που έδειξαν όλα αυτά τα χρόνια. Εύχομαι στους συμμαθητές
μου να σπουδάσουν ό,τι τους ενδιαφέρει
και πιο ειδικά σε όσους ασχολούνται με
το χάντμπολ, όπως εγώ, να ασχοληθούν κι
επαγγελματικά με το άθλημα που αγαπούν
τόσο πολύ».

Κατερίνα Βαλασσοπούλου
Ασπασία Ιορδανίδου

Νίκος Καφαντάρης

30 «Νιώθω την ανάγκη να ευχαριστήσω

31 «Όλοι οι άνθρωποι του Ελληνικού Κολ-

τους δασκάλους μου και το διευθυντή μας,
κ.Φουντά. Τους εύχομαι να είναι υγιείς πάντα και να συνεχίσουν με την ίδια επιτυχία το
δύσκολο έργο τους και στις επόμενες γενιές
μαθητών. Εύχομαι στους συμμαθητές μου
να συναντηθούμε το Σεπτέμβριο με υγεία!».

λεγίου βοήθησαν και δίδαξαν όλα τα παιδιά.
Ο διευθυντής μας, κ.Π.Φουντάς, ήταν πάντα
δίπλα σε όλους μας ενώ οι δάσκαλοι με την
αγάπη και την επιμονή τους, μας δίδαξαν
πολλά. Εύχομαι σε όλους μου τους συμμαθητές να έχουν υγεία και να θυμούνται για
πάντα τις ωραίες στιγμές που ζήσαμε στο
Δημοτικό».

Σταύρος Λαιλισίδης

Δέσποινα Μπαλλή

30

31

1

νιώθω πως ανέβηκα ακόμη ένα σκαλοπάτι
στη σκάλα της ζωής μου. Αυτό που αποκόμισα από το τελευταίο λοιπόν, μέχρι τώρα
σκαλοπάτι, είναι πολλές φιλίες, γνώσεις και
την εμπειρία να φοιτώ σε ένα από τα καλύτερα σχολεία».
Γρηγόρης Διακάκης

2 «Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού

Κολλεγίου έμαθα τα πρώτα μου γράμματα
καθώς και πολύ σημαντικά κι ενδιαφέροντα
πράγματα απ’όλα τα μαθήματα που παρακολούθησα. Επίσης, απόκτησα πολλούς φίλους
που με βοήθησαν πολύ σε κάποιες στιγμές
της ζωής μου».
Πελαγία Κόκκινου

2

Οι μαθητές
του Στ3
απαριθμούν
τα εφόδια που
πήραν από τη
φοίτησή τους
στο Δημοτικό
σχολείο του
Ελληνικού
Κολλεγίου

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 3

1 «Με το τέλος του Δημοτικού σχολείου,

123
123

c
m
y
k

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 3

c
m
y
k

124

3

4

5

6

3 «Ήταν Σεπτέμβριος του 1999 όταν η

4 «Νιώθω πολύ τυχερή γιατί ολοκλήρωσα

μητέρα μου με έγραψε στο σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου. Τότε ήμουν έξι χρονών,
γεμάτη όνειρα και φιλοδοξίες. Ένα συμπαθητικό μουτράκι που ήξερε μόνο το αλφάβητο και να μετράει ως το 10. Τώρα, είμαι
ένα αρκετά μορφωμένο κορίτσι κι έχω αλλάξει πολύ. Έχω αποκομίσει πολλές εμπειρίες,
γνώσεις, ανέμελο παιχνίδι και φιλίες με τους
συμμαθητές μου».

το πρώτο στάδιο της σχολικής μου ζωής στο
Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου.
Αυτό μου χάρισε πολλές γνώσεις και δυνατές φιλίες με τους συμμαθητές μου. Ακόμη,
διδάχτηκα τρόπους καλής συμπεριφοράς,
σεβασμό και ευγένεια».
Ρόζα Μπατζάκα

Βεατρίκη Λιμαντζάκη

7

8

5 «Είχα την τύχη να φοιτήσω σε ένα από

6 «Φοιτώντας έξι χρόνια στο σχολείο αυτό,

τα καλύτερα σχολεία της Θεσσαλονίκης.
Νομίζω ότι αυτά που θα μας μείνουν στο
μυαλό, όσο κι αν περάσουν τα χρόνια, θα
είναι οι παραγωγικές ώρες του μαθήματος,
η παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων,
οι εκδρομές και το παιχνίδι με τους φίλους
μας».

έμαθα πολλά πράγματα. Έμαθα λοιπόν, ότι
η φιλία είναι κάτι πολύ δυνατό. Έμαθα πως
υπάρχουν διάφοροι χαρακτήρες ανθρώπων
και πως πρέπει να συμβιώνουμε μεταξύ μας.
Και φυσικά διδάχθηκα πάρα πολλά από τα
μαθήματα που θα μου χρειαστούν αργότερα, όταν θα βγω κι εγώ στον κόσμο».

Κωνσταντίνα Ξανθοπούλου

Χαράλαμπος Παπαδόπουλος

7 «Τα οφέλη που αποκόμισα από τη φοίτη-

8 «Ολοκληρώνοντας τη φοίτησή μου στο

σή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού
Κολλεγίου είναι ποικίλα. Πρώτα απ’όλα πολλές γνώσεις σε διάφορους τομείς. Έπειτα,
καλούς τρόπους και σωστή συμπεριφορά
και τέλος, είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ καλούς δασκάλους και να κάνω φιλίες με
τους συμμαθητές μου».

Δημοτικό, νιώθω ότι δε θέλω να φύγω, αλλά να μείνω για πάντα. Από την άλλη όμως,
θέλω να προχωρήσω σε άλλες τάξεις του
Γυμνασίου και του Λυκείου του Ελληνικού
Κολλεγίου, για να διδαχθώ κι άλλα πιο σημαντικά πράγματα. Με παρηγορεί το γεγονός
ότι θα ξαναβρεθώ με τους συμμαθητές μου
σε τρεις μήνες στην α’Γυμνασίου».

Αρετή Τσαλδάρη
Σοφία Γριζοπούλου

Εκφράζουν τη νοσταλγία που θα νιώσουν φεύγοντας
από την αγκαλιά του Δημοτικού αλλά και τη χαρά
τους που μεγαλώνουν

9

10

11

9 «Τώρα που τελειώνει το σχολείο νιώθω

10 «Από τη μία πλευρά αισθάνομαι τόσο

11 «Είμαι πολύ στενοχωρημένη που τελει-

να με κατακλύζουν συναισθήματα κάθε είδους όπως φόβος, χαρά και λύπη. Φόβος γιατί δεν ξέρω, αν θα μπορέσω να ανταποκριθώ στις απαιτήσεις του Γυμνασίου, χαρά γιατί
μεγαλώνω κατά ένα χρόνο και γιατί έρχεται
το καλοκαιράκι. Τέλος, λύπη γιατί έζησα έξι
ολόκληρα χρόνια εδώ μέσα, με ευχάριστα
και δυσάρεστα περιστατικά και πολλές αναμνήσεις. Θα μου λείψει αυτό το κτίριο!».

ωραία «σα να πετάω στ’άστρα», γιατί επιτέλους μεγάλωσα και θα πάω στο Γυμνάσιο.
Από την άλλη όμως, λυπάμαι γιατί θα αποχωριστώ το Δημοτικό σχολείο και τους δασκάλους μου. Παρόλα αυτά, όλες οι σκηνές
και οι σκανταλιές που έκανα με τους συμμαθητές μου θα μου μείνουν στην καρδιά».

ώνω φέτος το Δημοτικό, γιατί τόσα χρόνια
που έζησα σ’αυτό το χώρο, κάθε μέρα ήταν
και μια ωραία ανάμνηση. Με χαροποιεί βέβαια το γεγονός ότι τα χρόνια αυτά ήταν
πολύ δημιουργικά».
Λυδία Ρακή

Εύα Κουίδου

Μάριος Καϊτάζης

12 «Αισθάνομαι πολύ χαρούμενος, γιατί

13 «Νιώθω πολύ χαρούμενος τώρα που

14 «Πολλά περιστατικά έχουν χαραχτεί στη

ολοκλήρωσα τη φοίτησή μου σε ένα Δημοτικό, που με στήριξε για τόσα πολλά χρόνια.
Χωρίς τη βοήθεια του Ελληνικού Κολλεγίου,
δε θα γνώριζα όλα αυτά που ξέρω τώρα και
θα ήμουν ένα τελείως διαφορετικό παιδί, γιατί το σχολείο μου έχτισε την προσωπικότητά
μου».

ολοκληρώνω τη φοίτησή μου στο Δημοτικό
σχολείο. Τη χαρά μου έρχεται να συμπληρώσει το γεγονός ότι όλα αυτά τα χρόνια
κέρδισα πολλά από αυτό, όπως για παράδειγμα, ένα πτυχίο σε εξετάσεις της αγγλικής
γλώσσας».

μνήμη μου από τη φοίτησή μου σ’αυτό το
σχολείο. Εκείνο όμως που θα θυμάμαι ιδιαίτερα, είναι η περυσινή εκδρομή μας στο
χωριό της Ειρήνης. Εκείνη τη μέρα ήταν κι
ένα άλλο σχολείο. Παίξαμε λοιπόν ένα φιλικό παιχνίδι ποδοσφαίρου μαζί τους και τους
νικήσαμε!».

c
m
y
k

Ανδρέας Χατζηαντωνίου
Λευτέρης Στούγκας

Θανάσης Δάρδας

Μοιράζονται μαζί μας στιγμές που τους έμειναν
χαραγμένες στη μνήμη…
12

13

14

125

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 3

c
m
y
k

126

15

16

17

15 «Ένα περιστατικό που θα θυμάμαι για

16 «Αξέχαστη θα μου μείνει η μέρα στην

17 «Μου είναι αδύνατο να ξεχωρίσω μια

πάντα από το Δημοτικό σχολείο είναι η μέρα
που η τάξη μου κέρδισε το κύπελλο στο ποδόσφαιρο. Η χαρά όλων και οι πανηγυρισμοί
που κάναμε ήταν απερίγραπτοι».

Ε’ τάξη του Δημοτικού που τα αγόρια της
τάξης μας κέρδισαν το πρωτάθλημα του ποδοσφαίρου. Τα συνθήματα που φωνάζαμε
αντηχούσαν παντού. Επίσης, δε θα ξεχάσω
ποτέ τη δυνατή φιλία που με δένει με την
Κωνσταντίνα. Περάσαμε μαζί ξεχωριστές
στιγμές».

στιγμή, σαν πιο χαρακτηριστική, από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου. Όλες, ήταν ξεχωριστές και
είχαν τη δικιά τους χάρη και μαγεία».

Κώστας Δηλερής

Σταυρούλα Παπαδοπούλου

Εφραιμία Χεριστανίδου

…αλλά και την εικόνα
που έχουν σχηματίσει
για το Γυμνάσιο του
Ελληνικού Κολλεγίου

18 «Πιστεύω πως το Γυμνάσιο του Ελληνι-

19 «Χαίρομαι πολύ που αρχίζω και μεγα-

20 «Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου

κού Κολλεγίου είναι ένα πολύ καλό σχολείο
με πολλές νίκες, βραβεία και κύπελλα τόσο
στον αθλητικό τομέα, όσο και στους μαθητικούς διαγωνισμούς φυσικής και μαθηματικών. Αυτό, κατά τη γνώμη μου δείχνει πως
γίνεται πολύ καλή δουλειά».

λώνω και χαίρομαι ακόμη περισσότερο, που
η φοίτησή μου στο Ελληνικό Κολλέγιο, θα
συνεχιστεί στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο. Το
κτίριο του Γυμνασίου είναι πολύ όμορφο, με
γήπεδο για ποδόσφαιρο, εργαστήριο χημείας και καλούς καθηγητές».

είναι ένα σχολείο με σύγχρονες εγκαταστάσεις, ωραία γήπεδα, αίθουσα χημείας και
αίθουσα υπολογιστών. Επίσης, οι καθηγητές
του είναι πολύ καλοί κι ενδιαφέρονται για την
πρόοδο των μαθητών τους. Πιστεύω λοιπόν,
ότι θα μπορέσω κι εγώ να ανταπεξέλθω στις
απαιτήσεις του».

Χρήστος Αντιβαλίδης

Στέφανος Γρηγοριάδης
Μενέλαος Βακαλόπουλος

18

19

20

21

22

23

21 «Η εικόνα που έχω σχηματίσει για το

22 «Ο διευθυντής του σχολείου μας, κ. Π.

24

Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου είναι
πολύ καλή. Θεωρώ πως είναι ένα αξιόλογο
σχολείο, το οποίο χάρη στη βοήθεια των
καθηγητών που παρέχεται στους μαθητές,
δίνει τη δυνατότητα στους τελευταίους, να
προοδεύσουν στους τομείς που τους ενδιαφέρει».

Φουντάς, με όμορφα λόγια ενθάρρυνε πάντα τις προσπάθειές μας για δημιουργική
δουλειά, ενώ οι δάσκαλοι με υπομονή μας
εξηγούσαν τα πάντα. Εύχομαι, τώρα που το
σχολείο μας κλείνει τα 50 του χρόνια, να ζήσει άλλα τόσα και να φιλοξενήσει άλλα τόσα
παιδιά, όσα μέχρι τώρα φιλοξένησε».

Πέτρος Μητσικάρης

Μενέλαος Ζηκίδης

23 «Όλοι οι άνθρωποι του σχολείου ήταν

24 «Αυτό που έχω να πω για το διευθυντή

πολύ καλοί μαζί μου και κυρίως η δασκάλα
μου. Με βοήθησαν να αποκομίσω πολύτιμες
γνώσεις και να γίνομαι όλο και καλύτερος
μαθητής. Τους ευχαριστώ από τα βάθη της
καρδιάς μου».

του σχολείου μας και τους δασκάλους μου,
είναι πως όλους τους αγάπησα. Ήταν οι άνθρωποι που έβλεπα περισσότερο. Ήταν σαν
τους γονείς μου γιατί πάντα με ενθάρρυναν
κι έδειχναν την αγάπη τους σε όλους. Αυτοί έβαλαν τα θεμέλια για να χτίσω «το σπίτι
μου» στο Γυμνάσιο. Οι συμμαθητές είναι
σαν αδέρφια μου. Μ’αυτούς έχω μοιραστεί
όμορφες στιγμές και παιδικά μυστικά που
δεν έχω μοιραστεί με κανέναν άλλο».

Αποστόλης Κατσικάς

25

c
m
y
k

Στέλιος Παζατζίδης

25 «Θέλω να ευχαριστήσω τους δασκάλους

26 «Οι δάσκαλοι που είχα όλα τα χρόνια

και το διευθυντή του σχολείου μας για όλα
όσα μου έχουν διδάξει. Είμαι βέβαιος ότι
αυτά θα μου χρειαστούν στη μετέπειτα ζωή
μου. Εύχομαι στους συμμαθητές μου να είναι γεροί, να μάθουν πολλά πράγματα στη
ζωή τους και να είναι επιτυχημένοι».

που φοιτούσα στο Δημοτικό σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου, ήταν πολύ καλοί μαζί
μου. Κάθε φορά που αντιμετώπιζα δυσκολίες σε ένα μάθημα, με βοηθούσαν και πάντα
συζητούσαμε και λύναμε τα προβλήματα
που προέκυπταν μέσα στην τάξη».

Δημήτρης Παναγιωτόπουλος

Μιχάλης Πέτκοφ

26

Τέλος, ευχαριστούν τους «δεύτερους γονείς» τους για
την προσφορά τους και την αγάπη που εισέπραξαν
όλα αυτά τα χρόνια.
127

27

28

27 «Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Π.

28 «Νιώθω υπέροχα που ολοκληρώνω τη

Φουντά και τους δασκάλες μου, διότι νοιάστηκαν για μένα και προσπάθησαν να
μου μάθουν πολλά χρήσιμα πράγματα.
Εύχομαι να είμαστε πάντα ενωμένοι και
χαίρομαι ιδιαίτερα που φοίτησα σ’αυτό το
σχολείο».

φοίτησή μου στο Δημοτικό Σχολείο του
Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, όπου
έμαθα κυρίως να σέβομαι τους συνανθρώπους μου και να είμαι ειλικρινής. Θέλω να
ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που
στάθηκαν δίπλα μου και ιδιαίτερα τον διευθυντή μου κ. Π. Φουντά».

Ολυμπία Δερβενιώτη
Νίκος Αλβανός

c
m
y
k

128

c
m
y
k

129

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 4

c
m
y
k

130

Οι μαθητές
του Στ4 μας
περιγράφουν
τα όμορφα
συναισθήματα
που τους
διακατέχουν
καθώς
αποχαιρετούν την
παιδική ηλικία και
διαβαίνουν την
εφηβική

1 «Τώρα που ολοκληρώνω τη φοίτησή

1

μου στο Δημοτικό σχολείο, τα συναισθήματά μου είναι ανάμεικτα. Η αγάπη που έχει
δημιουργηθεί μεταξύ των συμμαθητών μας
είναι μεγάλη και η φιλία μας είναι σαν μια γερή αλυσίδα που μας κρατά ενωμένους. Το
Στ4 θα μου μείνει αξέχαστο για πάντα».
Φαίδων Γραμματικόπουλος

2 «Νιώθω πολύ όμορφα γιατί την επόμενη

χρονιά θα γίνω κι εγώ μαθητής του Γυμνασίου, που θεωρώ ότι είναι ένας κλάδος της
εκπαίδευσης με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
και αρκετές δυσκολίες. Πιστεύω ότι όλα τα
εφόδια που αποκόμισα από το Δημοτικό θα
με βοηθήσουν».
Γιώργος Κούριας

2

3

4

5

3 «Αισθάνομαι πολύ ωραία τώρα που

4 «Θα ήθελα να μην τελειώσει ποτέ το

5 «Όμορφα συναισθήματα γεμίζουν την

ολοκληρώνω τη φοίτησή μου στο Δημοτικό
σχολείο. Όλα αυτά τα χρόνια πέρασαν πολύ
γρήγορα γιατί ήταν όμορφα και ξεχωριστά.
Έζησα αξέχαστα στο Ελληνικό Κολλέγιο
Θεσσαλονίκης!».

Δημοτικό για να μη χάσω τη δασκάλα μου.
Δυστυχώς όμως, όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν. ΄Έτσι και η φοίτησή μου στο Δημοτικό, που όμως ήταν πολύ παραγωγική και
γεμάτη».

καρδιά μου, γιατί μου δόθηκε η ευκαιρία, να
ολοκληρώσω τη φοίτησή μου σε αυτό το
άριστο Δημοτικό σχολείο. Χάρη σ’αυτό και
με τη βοήθεια των δασκάλων μου κατάφερα
να γίνω πιο έξυπνος και καλός μαθητής».

Αθηνά-Ραφαέλα Ντόρα

Σοφία Ουσταμπασίδου

Βασίλης Παπαδόπουλος

6 «Από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό,

7 «Τα οφέλη που αποκόμισα από το Δη-

8 «Νιώθω έτοιμος για οτιδήποτε συναντή-

αποκόμισα πολλές γνώσεις κι εμπειρίες.
Έμαθα να σέβομαι τους συνανθρώπους μου
και να ξεχωρίζω το καλό από το κακό. Τέλος,
είχα την ευκαιρία να γνωρίσω πολύ καλούς
δασκάλους».

μοτικό σχολείο είναι πολλά και δεν μπορούν
να χωρέσουν σε μερικές γραμμές. Κυρίως
όμως, αυτά που πήρα είναι η ομαδικότητα, η
πειθαρχία και οι γνώσεις για πολλά θέματα.
Ακόμη, οι φιλίες που έκανα με τους συμμαθητές μου».

σω στο Γυμνάσιο, μια και ξέρω ότι κατά τη
φοίτησή μου στο Δημοτικό, έβαλα γερές
βάσεις, πράγμα το οποίο θα με βοηθήσει
και στη μετέπειτα ζωή μου. Στο σχολείο αυτό, απέκτησα πολλά εφόδια όπως, εμπειρία
σε διαγωνισμούς και πτυχίο στην αγγλική
γλώσσα».

Παναγιώτης Γαλλής

c
m
y
k

Τάσος Μπουτσιούκης
Τάσος Τσαρουχάς

Νιώθουν έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες και προκλήσεις του μέλλοντος
χάρη στα εφόδια που αποκόμισαν από το Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου
6

7

8

131

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣΤ 4

c
m
y
k

132

9

10

11

9 «Στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού

10 «Πολλά είναι αυτά που θα μου μείνουν

11 «Αυτά που σίγουρα δε θα ξεχάσω από

Κολλεγίου έμαθα να συνεργάζομαι με τους
άλλους και γνώρισα καινούρια πράγματα.
Επίσης, έμαθα να έχω υπομονή, επιμονή
κι επιμέλεια.. Τέλος, αποκόμισα σπουδαίες
εμπειρίες, όπως αυτή της συμμετοχής μου
στο διαγωνισμό Έκθεσης».

αξέχαστα από τη φοίτησή μου στο Δημοτικό του Ελληνικού Κολλεγίου. Κυρίως όμως,
θα θυμάμαι τις ευχάριστες ώρες του μαθήματος, τα διαλείμματα που παίζαμε ποδόσφαιρο και συνήθως κερδίζαμε και τις ώρες
της γυμναστικής».

το Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου, είναι οι όμορφοι χώροι του αλλά και
τα παιδικά πρόσωπα των συμμαθητών μου.
Κυρίως όμως, τα γλυκά πρόσωπα των δασκάλων μου που μου έδωσαν την ευκαιρία
να μάθω τόσα πράγματα».

Αγγελική Φωτιάδου

Αντώνης Βλαζάκης

Μάρθα Γραμμένου

Κάθε μέρα που περνούσε στο Δημοτικό είχε την
ομορφιά και ιδιαιτερότητά της
12 «Μου είναι αδύνατο να ξεχωρίσω ένα και

13 «Όλες οι στιγμές που έζησα σ’αυτό το

14 «Από το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολ-

μόνο περιστατικό από την εξάχρονη φοίτησή μου στο Δημοτικό σχολείο του Ελληνικού Κολλεγίου. Κάθε μέρα γινόταν και κάτι
ασυνήθιστο. Όλοι περνούσαμε τέλεια και δε
θέλαμε να τελειώσει αυτή η χρονιά».

σχολείο θα μου μείνουν αξέχαστες. Κυρίως
όμως, θα θυμάμαι τα αστεία και τις φιλονικίες
μας, καθώς επίσης, τις νίκες του τμήματός
μας με τους πανηγυρισμούς που επακολουθούσαν, αλλά και τις ήττες μας».

λεγίου ιδιαίτερα μου άρεσαν οι μεγάλες αίθουσες και ο τεράστιος αυλόγυρος. Επίσης,
το χημείο στο οποίο φαντάζομαι τον εαυτό
μου του χρόνου, να κάνει πειράματα!».

Φρίντα Πλιάμπα

Γιώργος Χριστογιάννης

Βάιος Βαγιάνος

Μας περιγράφουν τις εντυπώσεις τους από το
Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου και φαντάζονται
τον εαυτό τους σ’αυτό
12

13

14

15

16

17

15 «Η εικόνα που έχω σχηματίσει στο μυα-

16 «Το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου

18

λό μου για το Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου από τις φορές που το επισκέφθηκα
και το «εξερεύνησα», είναι πολύ καλή. Οι καθηγητές είναι πολύ αξιόλογοι και οι αίθουσες
μεγάλες».

είναι πολύ ωραίο κτίριο και διαθέτει περισσότερες εγκαταστάσεις από το Δημοτικό. Έχει
γήπεδα, αίθουσα χημείας κ.ά. Επίσης, είναι
μεγαλύτερο και οι μαθητές θα μοιράζονται
σε διαφορετικές αίθουσες, ενώ τα μαθήματα
θα γίνονται από τους καθηγητές».

Κωνσταντίνος Καρατσιουμπάνης
Απόστολος Μπάκαβος

Εκφράζουν τις θερμές ευχαριστίες τους στο
διδακτικό προσωπικό και τη διεύθυνση του σχολείου
για τις γνώσεις που αποκόμισαν και το χαρακτήρα
που έχτισαν
17 «Οι δάσκαλοί μου με στήριξαν όλα αυτά

18 «Όλοι οι δάσκαλοι που είχα στα έξι χρό-

τα χρόνια και πάντα μας βοηθούσαν να καταλάβουμε τα δύσκολα μαθήματα. Εύχομαι,
εγώ και οι συμμαθητές μου, να κάνουμε ό,τι
επιθυμούμε στη ζωή μας».
Μάριος Ζελίδης

νια φοίτησής μου στο Δημοτικό, ήταν πολύ
καλοί και πάντα προσπαθούσαν να μου μάθουν να σέβομαι τους συνανθρώπους μου
και να έχω καλούς τρόπους. Ο διευθυντής
μας, κ.Φουντάς, κατά την άποψή μου είναι
ένας πολύ αξιόλογος άνθρωπος που πάντα
βοηθούσε όλα τα παιδιά».

19

c
m
y
k

Γιώργος Καλλιοντζής

19 «Ο διευθυντής μας, κ.Φουντάς, είναι από

20 «Ο διευθυντής μας, κ.Φουντάς είναι πο-

τους καλύτερους και θα ήθελα να ευχαριστήσω αυτόν και τις δασκάλες μου, για όλα
όσα μου δίδαξαν τα χρόνια του Δημοτικού.
Εύχομαι, εγώ και οι συμμαθητές μου, να
προοδεύσουμε και να κάνουμε τους γονείς
και το σχολείο μας περήφανους».

λύ καλός και τον ευγνωμονούμε όλοι γι’αυτό
το εξαίσιο σχολείο που μας χάρισε. Ακόμη,
ευχαριστώ τους δασκάλους μου, γιατί πάντα
μας στήριζαν και μας δίδασκαν με αγάπη και
υπομονή».

20

Γιάννης Νικολαϊδης
Αντώνης Κυριακίδης

133

Οι απόφοιτοι του Δημοτικού ΣT 1

c
m
y
k

134

21

22

23

24

21 «Οι δάσκαλοί μου αλλά και ο διευθυ-

22 «Όλοι οι δάσκαλοι που με συντρό-

ντής μας, κ.Φουντάς μας αγαπούσαν και
μας φρόντιζαν πάντα. Παρόλα αυτά, ήξεραν πότε έπρεπε να δείξουν αυστηρότητα
και πότε αγάπη και κατανόηση. Τους ευχαριστώ για όλα».

φεψαν αυτά τα χρόνια του Δημοτικού,
μου έμαθαν πολλά και χρήσιμα πράγματα. Τους ευχαριστώ πολύ και τους
εύχομαι να είναι πάντα υγιείς και να
προοδεύουν στη ζωή τους».

Μαρία Πλαφαδέλη

Ανδρέας Ρετσινάς

23 «Εύχομαι στους δασκάλους μου και

24 «Η ευχή που κάνω για μένα και τους

το διευθυντή μας, κ.Π.Φουντά, να έχουν
πάντα ό,τι επιθυμούν. Τους ευχαριστώ
εγκάρδια για τη μόρφωση που τόσο απλόχερα μου πρόσφεραν και ζητώ συγγνώμη
για τα λάθη μου».

συμμαθητές μου είναι να προοδεύσουμε στη ζωή μας, να κάνουμε σωστές οικογένειες και να παραμείνουμε φίλοι για
πάντα. Τέλος, να μην αλλάξουμε, αλλά
να μείνουμε παιδιά στην ψυχή».

Δέσποινα Ρετσινά

Νίνα Αντωνιάδου-Λάππα

25

Τέλος, εύχονται στους
συμμαθητές τους να
παραμείνουν για πάντα
παιδιά.
26

25 «Το σχολείο μου, η τάξη μου, έχουν

26 «Θέλω να ευχηθώ στους συμμαθη-

γίνει δεύτερη οικογένειά μου. Τώρα που
το σχολείο θα κλείσει και του χρόνου θα
πάμε στο Γυμνάσιο, θα μου μείνει μια γλυκιά ανάμνηση. Ό,τι κι αν ευχηθώ στους
συμμαθητές μου είναι λίγο. Ξέρω πως όλοι
τους θα διαλέξουν το καλύτερο για τον
εαυτό τους. Παιδιά, σας εύχομαι ο καθένας να ακολουθήσει το δικό του φωτεινό
δρόμο…».

τές μου να περάσουν ένα όμορφο καλοκαίρι και να έχουν καλή σταδιοδρομία. Καλή αντάμωση του χρόνου στο
Γυμνάσιο του Ελληνικού Κολλεγίου».

Έφη Παλιοτζίκα

Τιμόθεος-Στανισλάβ Πέτριν

27

28

27 «Νιώθω μεγάλο σεβασμό απέναντι στο

28 «Μια και μοναδική ευχή έχω να κάνω

διευθυντή μας, κ. Π. Φουντά, και νομίζω
πως το έργο που έχει κάνει και οι αρχές
που υπάρχουν στο σχολείο, είναι αντάξια κάθε μαθητή και κάθε γονέα. Επίσης,
σ’αυτό το σχολείο γνώρισα δασκάλους
που οι χαρακτήρες, οι προσωπικότητές
τους και ο τρόπος διδασκαλίας τους ήταν
μοναδικός».

για μένα και τους συμμαθητές μου, να μη
αποχωριστούμε ποτέ και να θυμόμαστε πάντα ο ένας τον άλλο. Όσον αφορά τον κ.
Π. Φουντά νιώθω μεγάλο σεβασμό προς το
πρόσωπό του και νομίζω πως το έργο που
έχει κάνει και οι αρχές που μας έχει δώσει,
θα είναι για πάντα χρήσιμες».
Γιάννης Αντωνιάδης

Ελένη Αναστασίου

c
m
y
k

135

ΕκπαιδευτικΟΣ ΟργανισμΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Δροσιά Θέρμης Θεσσαλονίκη Τ.Θ. 60034 Ξ 570 01
ΓΥΜΝΑ Σ Ι Ο - Λ ΥΚ Ε Ι Ο

Τ ηλ: 2310 - 473 830 • 473 885 • 473 723, F aχ: 2310 - 475 724
N H ΠΙΑΓ Ω Γ Ε Ι Ο - Δ Η Μ Ο ΤΙΚ Ο

Τ ηλ: 2310: 473 112 • 473 134 • 473 156, F aχ: 2310 - 475 727
Κ Ε ΝΤΡ Ο ΠΡ Ο Σ Χ Ο Λ ΙΚ Η Σ ΑΓ Ω Γ Η Σ

INTERNATIONAL BABY COLLEGE
BΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ
Τ ηλ: 2310 476 572 • 476 573 • 473 574, F aχ: 2310 - 476 560
c
m
y
k

ΓPAΦIΣTIKH EΠIMEΛEIA
Σ Χ Ε ΔΙΑ Σ Μ Ο Σ Ε ΝΤΥΠ Ο Υ

Πάρις Παρίσης
EKTYΠΩΣH - ΦIΛMΣ

Μιχάλης Τριανταφύλλου
136